Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра економіки

Домашнє завдання

з дисципліни

«Основи підприємницької діяльності»

на тему: «Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів»

Київ 2010

Короткі теоретичні відомості

Чисті дисконтовані вигоди (NPV) характеризують загальний абсолютний результат інвестиційного проекту. Вони визначаються як різниця між поточною дисконтованою вартістю потоку майбутніх вигод (доходів) та поточною дисконтованою вартістю потоку майбутніх витрат на реалізацію інвестиційного проекту і його функціонування за весь період життєвого циклу проекту:

,

де та Сt — відповідно повні вигоди та повні витрати за рік t, грн; t — відповідний рік експлуатації проекту (1,2,3… n); n — кі-лькість років життєвого циклу проекту (термін служби проекту);

r — відсоткова ставка (ставка дисконту).

Відсоткова ставка на позичальний капітал ® це така ставка, за якого позичається або додатково залучається капітал для інвестування у проект. Цей показник ще називається ставкою дисконтування.

Показник NPV дозволяє найбільш об'єктивно виконувати оцінку проектів з точки зору максимізації вигод (доходів).

Розрахунок показника NPV по двом альтернативним проектам в роботі проводиться послідовно, згідно схеми, що наведена в дод. 8.

З двох представлених проектів впровадження нового обладнання найкращим буде визнано той, у якого максимально позитивний показник NPV, що розрахований за весь період життєвого циклу.

Внутрішня ставка доходу (або внутрішня норма рентабельності) — JRR — це така відсоткова ставка ®, при якій чисті дисконтовані вигоди стають рівними нулю:

.

Внутрішня норма рентабельності (JRR) дає відповідь на питання, яка гранично допустима ставка відсотку на капітал забезпечує життєздатність проекту, або якій той максимальний відсоток, що може бути заплачений для мобілізації інвестицій у проект.

Визначення шуканого значення JRR ведуть методом послідовних наближень: підставляючи у вище наведену формулу змінні із заданим кроком ставки дисконтування ®, визначають таке її значення, при якому NPV стає рівною нулю (NPV=0). Для виконання таких розрахунків використовуються спеціальні програми на ЕОМ.

В розрахунково-графічній роботі пропонується визначити внутрішню ставку доходу (рентабельності) графічно (див. рис. 1), виходячи з двох значень NPV, що одержувані при різних ставках дисконтування (наприклад, для r = 0,1 і r = 0,2).

Розрахунок NPV для ставки дисконту 0,1 вже виконаний, тепер необхідно виконати такій же розрахунок NPV для ставки дисконту 0,2.

/

Рис. 1 Визначення рівня внутрішньої ставки доходу — IRR

Значення JRR визначається точкою перетину прямої, яка з'єднує точки NPV при різних значеннях ставки дисконта (0,1 і 0,2) з осію абцисс.

Якщо одержуване значення IRR більше відсоткової ставки за позичальними інвестиціями у проект, то цей проект визначають доцільним, і навпаки. Перевагу слід віддавати тим проектам, у яких значення IRR вище.

Розрахунок коефіцієнту співвідношення «вигоди/витрати» здійснюється за формулою:

.

Більш високий рівень коефіцієнта «вигоди/витрати» (В/С) вказує на те, що даний проект нового обладнання є більш привабливим для інвестора, ніж проект з меншим його значенням.

Термін окупності проекту (інвестицій) є зворотною величиною коефіцієнту (В/С):

,

де Ток — термін окупності проекту (інвестицій), років.

При відборі проектів за цим критерієм пріоритетним визначається проект з найкоротшим терміном окупності інвестицій, або той, який здійснюється у максимально допустимий термін окупності:

.

За результатами проведених розрахунків студент складає порівняльну таблицю економічних показників ефективності проектів, після чого на основі їх аналізу і оцінки формулює висновки про доцільність здійснювання найбільш привабливого проекту.

Вихідні дані

1. Типи обладнання за варіантом 46: 6 та 0.

2. Вартість обладнання: для 6 = 400; для 0 =600.

3. Додаткові інвестиції, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, придбанням нових засобів обслуговування обладнання, його модернізацією, реконструкцією підприємства.

Роки

Тип обладнання

6

0

1

64

110

2

59

104

3

52

96

4

44

91

5

32

-

6

12

41

7

14

12

4. Майбутні вигоди (доходи) по роках експлуатації обладнання.

Роки

Тип обладнання

6

0

1

800

1000

2

820

1050

3

860

1100

4

900

1150

5

920

1170

6

970

1200

7

1000

1210

5. Поточні витрати по роках експлуатації обладнання.

Роки

Тип обладнання

6

0

1

310

340

2

307

338

3

302

336

4

299

333

5

296

329

6

292

327

7

289

321

6. Передбачається, що термін реалізації проектів нових видів обладнання (життєвий цикл проектів) становить сім років.

7. Коефіцієнт дисконтування. При їх визначенні вихідну ставку відсотку (ставку дисконту) прийняти в межах 8−10% річних.

Роки

Ставка відсотку

5

10

15

20

25

30

35

1

0,926

0,909

0,870

0,833

0,800

0,769

0,741

2

0,857

0,826

0,756

0,694

0,640

0,592

0,549

3

0,794

0,751

0,658

0,579

0,512

0,455

0,406

4

0,735

0,683

0,572

0,482

0,410

0,350

0,301

5

0,681

0,621

0,497

0,402

0,328

0,269

0,223

6

0,630

0,564

0,432

0,335

0,262

0,207

0,165

7

0,583

0,513

0,376

0,279

0,210

0,139

0,122

8. Схема розрахунку чистих дисконтованих вигод (доходів) за проектами.

9. Порівняльна таблиця показників економічної ефективності нових видів обладнання.

інвестиція дисконтований відсотковий ставка

Розрахунок показників економічної ефективності інвестиційного проекту для типу обладнання 6

Розрахунок показників економічної ефективності інвестиційного проекту для типу обладнання 0

1. Типи обладнання за варіантом завдання обираємо 6 та 0.

2. Розрахунок витрат за проектом здійснюється як сума всіх витрат, тобто сума вартості обладнання, додаткові інвестиції, поточні витрати, отже для першого року 6- го типу обладнання будемо мати:

тис. грн.

3. Чисті вигоди Вt-Сt обчислюються як різниця між вигодами і сумарними витратами, тобто в нашому випадку будемо мати:

тис. грн.

4. Обираємо коефіцієнт дисконтування рівному 10%, r =10%.

Дисконтовані вигоди обчислюємо як добуток коефіцієнта дисконтування на вигоди, маємо

тис. грн.

Для всіх 7 років проводимо аналогічні розрахунки.

5. Для обчислення дисконтованих витрат сумарні затрати помножаємо на коефіцієнт дисконтування, тобто

тис. грн.

Для всіх 7 років проводимо аналогічні розрахунки.

6. Чисті дисконтовані витрати NPV1за коефіцієнта дисконтування рівному 10%:

.

Для першого року обчислюємо як різниця між дисконтованими вигодами і дисконтованими витратами:

тис. грн. ,

Для всіх 7 років проводимо аналогічні розрахунки.

7. Обираємо коефіцієнт дисконтування рівному 15%, r = 15%.

Чисті дисконтовані витрати NPV2 обчислюється як добуток чистих вигод на коефіцієнт дисконтування:

тис. грн.

8. Визначаємо внутрішню ставку доходу (рентабельності) JRR графічно виходячи з двох значень NPV, що одержувані при різних ставках дисконтування (для r = 0,1 і r = 0,2).

В нашому випадку для 6- го типу обладнання, а для 0- го типу обладнання.

9. Розрахунок коефіцієнту співвідношення «вигоди/витрати» здійснюється за формулою:

.

Тобто для 6- го типу обладнання будемо мати наступне:

.

А для 0- го типу обладнання:

.

10. Термін окупності проекту (інвестицій) є зворотною величиною коефіцієнту (В/С):

Тобто для 6- го типу обладнання будемо мати наступне:

.

А для 0- го типу обладнання:

.

Графічне зображення внутрішньої ставки доходу, розрахунок рентабельності для типу обладнання 6

Графічне зображення внутрішньої ставки доходу, розрахунок рентабельності для типу обладнання 0

Порівняльна таблиця показників економічної ефективності обладнання

Типи обладнання

Чисті дисконтовані вигоди (NPV), тис. грн

Внутрішня ставка доходу (IRR), %

Коефіцієнт «вигоди/витрати» (В/С)

Термін окупності інвестицій Т, років

6

2259,892

39,065

2,11

0,474

0

2895,694

39,093

2,151

0,465

Висновок:

На основі складеної таблиці економічних показників ефективності проектів можна зробити висновок, що доцільніше буде здійснювати другий проект (0), оскільки його внутрішня ставка доходу (IRR) і рівень коефіцієнта «вигоди/ витрати» (B/C) вищі, ніж у першого, а також термін окупності інвестицій менший, аніж у першого проекту (6). Тому більш привабливим для інвестора є другий проект (0).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой