Напрями удосконалення обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) ТОВ "Полімер Технопак"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

 • Розділ 1. Теоретичні акспекти обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
 • 1.1 Сутність та класифікація витрат підприємства
 • 1.2 Огляд нормативно-правової бази з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) підприємства
 • Розділ 2. Організація обліку ТОВ «Полімер технопак»
 • 2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Полімер Технопак»
 • 2.2 Організація обліку та облікова політика ТОВ «Полімер Технопак»
 • 2.3 Аналіз фінансового стану ТОВ «Полімер Технопак «за 2012−2013рр.
 • 2.4 Охорона праці в ТОВ «Полімер Технопак»
 • Розділ 3. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) ТОВ «Полімер технопак»
 • 3.1 Первинний облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) підприємства
 • 3.2 Облік загальновиробничих витрат підприємства
 • 3.3 Облік втрат від браку
 • 3.4 Аналітичний та синтетичний облік витрат виробництва та собівартості продукції (робіт та послуг) підприємства
 • Розділ 4. Напрями удосконалення обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) ТОВ «Полімер технопак «
 • 4.1 Автоматизація обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) в комп’ютерному середовищі «1С: Підприємство 8. 2»
 • 4.2 Шляхи удосконалення обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

Розділ 1. Теоретичні акспекти обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

1.1 Сутність та класифікація витрат підприємства

В економічній теорії існують різні підходи щодо визначення витрат виробництва та їх класифікації. Витратами виробництва називаються витрати ресурсів на виготовлення товарів і послуг, виражені у грошовій формі. У процесі виробництва здійснюються витрати живої та уречевленої праці. У витратах виробництва затрати праці набирають форм затрат капіталу.

У вітчизняній економічній літературі витрати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних ланок — підприємств. Витрати суспільства — це сукупність витрат (матеріальних та живої праці), що відображають вартість виробництва кінцевої продукції для суспільства. Тобто це усі затрати суспільно необхідної праці на виробництво кінцевої продукції. Вони складаються зі спожитих засобів виробництва, заробітної плати, прибутку і набувають форми вартості продукції.

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати - це сукупність усіх спожитих ресурсів на виробництво того чи іншого продукту. Вони характеризують вартість виробництва продукції для підприємства. Витрати підприємства складаються зі спожитих засобів виробництва та заробітної плати і набувають форми собівартості продукції. Різниця між вартістю продукції і собівартістю дорівнює розміру прибутку підприємства. Витрати підприємств виражають реальні виробничі відносини ринкової системи господарювання.

облік витрата калькулювання собівартість

Витрати — зменшення обсягу матеріальних цінностей, коштів тощо, які відбуваються в процесі свідомої людської діяльності; зменшення певних ресурсів у фізичних процесах.

Класифікація витрат за різними ознаками наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1. 1

Класифікація витрат

Назва

Сутність

1

2

За зв’язком витрат з обсягом виробництва

Умовно-змінні витрати

Це витрати, загальний розмір яких зростає або зменшується прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. До них належать грошові витрати на експлуатацію будівель, споруд і обладнання, орендна плата, виплата відсотків за кредитом, заробітна плата апарату управління, витрати на охорону праці

Умовно-постійні витрати

Це витрати, загальна величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виробництва (орендні платежі, амортизаційні відрахування тощо). Динаміка їх нерівномірна: починаючи з нуля, вони спочатку зростають дуже швидко разом зі зростанням виробництва. З подальшим розширенням обсягів виробництва виникає фактор економії, і змінні витрати зростають повільніше, ніж збільшується обсяг продукції

За способом включення у собівартість

Прямі витрати

Це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкту витрат прямим шляхом (заробітна плата виробничого персоналу, матеріальні витрати тощо)

Непрямі витрати

Це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкту витрат прямим шляхом і потребують розподілу

За календарним періодом

Витрати звітного періоду

Відносяться витрати, які виконані в поточному звітному періоді і які повинні бути включені до собівартості продукції, яка виготовлена на протязі даного звітного періоду

Витрати майбутніх періодів

Відносять витрати, які мали місце в поточному звітному періоді, але які підлягають включенню до собівартості продукції, яка буде випускатися в наступних звітних періодах (авансові платежі з орендної плати, витрати з підписки на періодичні видання)

За визначенням відношення до собівартості.

Витрати на продукцію

Це витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції. До них належать: витрати сировини й матеріалів, заробітна плата виробничого персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи від неї, амортизація виробничих основних засобів тощо

Витрати періоду

Це витрати, що не включаються до собівартості продукції і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. До них належать: адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

За видами діяльності

Витрати операційної діяльності

Це основною складовою витрат підприємства, до них входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

Витрати фінансової діяльності

Передбачено формування виробничої собівартості продукції, яка складається з статей калькуляцій

Витрати іншої звичайної діяльності

До них включають витрати, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)

За економічними елементами

Матеріальні витрати

Це вартість витрачених матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів на виробництво продукції, робіт або послуг, а також матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів, витрачених на адміністративні, збутові та інші потреби підприємства

Витрати на оплату праці

Це витрати на основну, додаткову заробітну плату та інші заохочування та компенсаційні витрати

Відрахування на соціальні заходи

Це витрати на загальні обов’язки державного соціального страхування

Амортизація

Це витрати які пов’язані з процесом перенесення по частинам вартості основних засобів та нематеріальних активів по мірі їх фізичного чи мольного зносу на вартість готової продукції

Інші операційні витрати

Це інші витрати від операційної діяльності підприємства

За статтями калькуляції

Сировина і матеріали

До статті «Сировина та матеріали» включається вартість сировини та матеріалів, потрібних для виконання робіт (послуг) та для забезпечення технологічного процесу

Купівельні напівфабрикати та послуги виробничого характеру зі сторони

До статті «Купівельні напівфабрикати та послуги виробничого характеру зі сторони» включаються витрати які призначені для купівельних напівфабрикатів та готових комплектуючих виробів, придбаних для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання, а також робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами

Паливо та енергію на технологічні цілі

До статті «Паливо та енергія на технологічні потреби» включається витрати на всі види палива, що безпосередньо витрачається у технологічному процесі виробництва робіт (послуг), які одержані від сторонніх організацій і вироблені самим підприємством

Зворотні відходи

До статті «Зворотні відходи» включаеться на залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу і через це використовуються з підвищеними витратами або зовсім не використовуються за прямим призначенням

Основна заробітна плата

До статті «Основна заробітна плата» включаються витрати у вигляді винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, виробітку, обслуговування, посадові. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

Додаткова заробітна плата

До статті «Додаткова заробітна плата» включаються витрати на винагороди за понаднормативну працю, трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій

Відрахування на соціальні заходи

До статті «Соціальні заходи» включаються витрати підприємства на соціальні заходи, які виникають внаслідок нарахувань сум в залежності від розміру фактичних витрат на оплату праці працівників, які включають витрати на основну і додаткову заробітну плату та здійснення інших видів заохочень та виплат.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

До статті «Витрати на утримання та експлуатація обладнання» включаються витрати на: ремонт основних засобів, амортизація основних засобів, оновлення основних засобів тощо

Загальновиробничі витрати

До статті «Загальновиробничі витрати» включаються витрати на організацію виробництва й управління роботою цехів та інших підрозділів основного і допоміжного виробництва

Втрати від браку

До статті «Втрати від браку» включаються вартість остаточно забракованої продукції з технологічних причин, вартість матеріалів, напівфабрикатів, зіпсованих під час налагодження устаткування, вартість скляних, керамічних і пластмасових виробів, розбитих у технологічному потоці при їх виробленні, які були зіпсовані під час транспортування на виробництві та витрати на усунення браку

Супутня продукція

До статті «Супутня продукція» включаються витрати на продукцію, яка отримана в ході одного і того ж циклу виробництва основної продукції

Інші виробничі витрати

До статті «Інші виробничі витрати» включаються витрати, пов’язані з епізодичними та періодичними випробуваннями якості виробів, деталей, вузлів щодо перевірки їх на відповідність до вимог встановлених стандартів або технічних умов; витрати періодичних випробувань щодо оцінки зібраного, готового до реалізації виробу, або його складових частин на відповідність вимогам нормативної документації

Собівартість продукції є одним із важливих економічних показників господарської діяльності підприємства, в якому відображається зростання продуктивності праці та розвиток технічного прогресу.

Собівартість продукції - це сума грошових витрат підприємства, на виробництво та реалізацію одиниці продукції, виконання робіт та надання послуг.

Класифікація собівартості наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1. 2

Класифікація собівартості продукції, робіт, послуг

Назва

Сутність

1

2

Технологічна собівартість

Включає прямі витрати на робочих місцях, ділянках. Характеризує рівень витрат на здійснення окремих технологічних операцій, на виготовлення окремих деталей. Дозволяє приймати рішення щодо власного виробниц-тва чи придбання деталей у постачальника

Виробнича собівартість

Це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг. До виробничої собівартості входять: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та змінні і постійні розподілені загально виробничі витрати

Маржинальна собівартість

Це виробнича собівартість, яка характеризує рівень прямих змінних витрат, які припадають на одиницю продукції

Повна собівартість

Це виробнича собівартість, яка збільшена на суму адміністративних, комерційних і збутових витрат. Цей показник інтегрує загальні витрати підприємства, які пов’язані як з виробництвом, так і з реалізацією продукції

До вкладу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг включають:

— Прямі матеріальні витрати — це вартість сировини та основних згідно П © БО 16 матеріалів, купівельних напівфабрикатів, допоміжних ті інших матеріалів. Прямі матеріальні витрати зменшується на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва.

— Прямі витрати на оплату праці - це основна та додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, зайнятим у виробництві.

— Інші прямі витрати — включають інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема: відрахування на соціальні заходи, амортизацію, витрати від браку.

— Змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати

1.2 Огляд нормативно-правової бази з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) підприємства

Функціонування будь-якого господарюючого суб'єкту залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку витрат виробництва, яка наведена в таблиці 1.3.

Таблиця 1. 3

Огляд нормативно-правової бази з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції, робіт та послуг підприємства

з. /п.

Назва нормативно-правового акту

Номер, дата затвердження та орган влади

Коротка характеристика нормативно правового акту

1

2

3

4

1

Податковий кодекс України

№ 2755-VI від 02. 12. 2010 року, Верховна Рада України, зі змінами та доповненнями

Регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства

2

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

№ 996 — XІV від 16. 17. 1999 року, Верховна Рада України, зі змінами та доповненнями

Визначає правові засоби регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

3

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності

№ 73 від 07. 02. 2013 року, Міністерство Фінансів України, зі змінами та доповненнями

Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до признання і розкриття її елементів

4

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

№ 92 від 27. 04. 2000 року,

наказ Міністерства фінансів України зі змінами та доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності

5

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

№ 242 від 18. 10. 1999 року, наказ Міністерства фінансів України зі змінами та доповненнями

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

6

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

№ 246 від 20. 10. 1999 року,

Наказ Міністерства фінансів України із змінами та доповненнями

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»

№ 20 від 31. 01. 2000 року, наказ Міністерства фінансів України зі змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності

8

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

№ 318 від 31. 12. 1999 року, наказ Міністерства фінансів України зі змінами та доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

9

План рахуів бухгалтерського обліку активів, капіталу, забовязань, і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція його застосування

№ 291 від 30. 11. 1999 року, наказ Міністерста фінансів України, зі змінами та доповненнями

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису

10

Методичні рекомендації з калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

№ 373 від 09. 07. 2010 року, наказ Міністерства промислової політики України, зі змінами і доповненнями

Визначає перелік статей калькуляцій: порядок формування собівартості продукції, робіт, послуг підприємствами промисловості

11

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

№ 69 від 26. 08. 1994 року, наказ Міністерства фінансів України, зі змінами та доповненнями

Встановлює порядок перевірки правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку що до незавершеного виробництва та звітності за допомогою методу інвентаризації

Отже витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. В процесі виробництва продукції виникають різні види витрат, які класифікуються за різними ознаками.

В ході обліку витрат виробництва використовуються нормативні акти, такі як: Податковий кодекс України, Закони України, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, тощо.

Собівартість продукції є одним із важливих економічних показників господарської діяльності підприємства

Собівартість продукції - це сума грошових витрат підприємства, на виробництва та реалізації одиниці продукції, виконання робіт та надання послуг. Основними видами собівартості є виробнича та технологічна.

Розділ 2. Організація обліку ТОВ «Полімер технопак»

2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Полімер Технопак»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полімер Технопак» представляє собою промислове підприємство, що здійснює виробництво поліетиленових пакетів для продовольчих та непродовольчих потреб.

Підприємство є юридичною особою, має статут, печатку з власною назвою, рахунки в банках, баланс та є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних підставах.

Підприємство було зареєстровано — 30. 08. 2001 року. Реєстраційний номер 10 681 200 000 027 236.

ТОВ «Полімер Технопак» є суб'єктом малого підприємництва, так як середньооблікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 000 0000 грн.

Метою діяльності ТОВ «Полімер Технопак» є консолідація зусиль і ефективне використання фінансово-матеріальних ресурсів учасників, творчого потенціалу фахівців для здійснення для здійснення програм розвитку з метою отримання прибутку й розвитку підприємства з урахуванням інтересів України.

Предметом діяльності ТОВ «Полімер Технопак» є:

— Роздрібна, оптова, комісійна торгівля непродовольчими товарами, товарами народного споживання;

— Виробництво та оптова торгівля обладнанням, машинами, будівельними конструкціями;

— Виробництво тари з пластмас;

— Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

— Виробництво, постачання, передача, транспортування, купівля електричної енергії;

— Організація перевезення вантажу;

— Роздрібна, оптова, комісійна, торгівля газом;

Організаційна структура підприємства — забезпечує ефективну діяльність управлінського персоналу. Організаційна структура ТОВ «Полімер Технопак» наведена на рисунку 2.1.

Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ «Полімер Технопак»

Директор ТОВ «Полімер Технопак» керує бере участь у стратегічному плануванні, формує маркетингову, асортиментну, цінову та рекламну політики компанії, програми просування товару, розвиває і оптимізує канали збуту, здійснює контроль за реалізацією товарів, плануванням продажів, організовує та контролює постійний моніторинг конкурентного середовища, ринку товарів і кола постачальників, формує клієнтську політику і проводить переговори з ключовими клієнтами компанії, розширює і контролює комерційні зв’язки з постачальниками, формує бюджет комерційного блоку і контролює його виконання Оперативною діяльністю підприємства, включаючи вирішення питань, пов’язаних з укладанням договорів (контрактів).

Менеджер по персоналу організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства та конкретних напрямків кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу, організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад, забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

Менеджер по закупівлі ТОВ «Полімер Технопак» веде контроль за наповненням складу, здійснює планування складських запасів, вибір постачальників, розміщення замовлення. Контролює терміни відвантаження товарів, контроль за якістю продукції.

Менеджер по продажам ТОВ «Полімер Технопак» розробляє та забезпечує реалізацію заходів з організації та створення мережі збуту товарів, організовує переддоговірну роботу, аналізує обсяги продажів і готує звіти за результатами аналізу для подання адміністрації.

Машиніст Еструдора ТОВ «Полімер Технопак» забезпечує ведення технологічного процесу виготовлення і калібрування на екструдерах декоративних накладок, смужок, плівок і виробів з них, проводять чистку, підбір і установка голівки і фільєри, настройку зазорів головки, розігрів зон циліндра і головки до заданої температури.

2.2 Організація обліку та облікова політика ТОВ «Полімер Технопак»

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтером без створення бухгалтерської служби.

Бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік ті фінансову звітність в Україні», здійснює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечує складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та іншої звітності підприємства та подання у визначені строки користувачам.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає вибір методів та підходів облікових процедур, які закріплюються в наказі про облікову політику підприємства. В ТОВ «Полімер Технопак» наказ про облікову політику не сформований.

В ТОВ «Полімер Технопак», незважаючи на відсутність основного організаційного документу, встановлено такі підходи до ведення бухгалтерського обліку та складання звітності:

1. Основними засобами на підприємстві ТОВ «Полімер Технопак» вважають актив, з терміном корисного використання більше одного року, і вартістю понад 2500 грн.

2. Нарахування амортизації основних засобів виконується з використанням прямолінійного методу щомісячно. Строк корисного використання визначається комісією і затверджують наказом по підприємству.

3. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію включається до підсумку балансу за первинною вартістю.

4. Резерв сумнівних боргів, забезпечення виплати відпусток на підприємстві не створюються.

5. Для оцінки вибуття запасів підприємство використовує метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

6. Облік транспортно-заготівельних витрат при придбанні запасів окремо не ведеться. Дані витрати включаються до первісної вартості активів в момент придбання запасів.

7. Облік витрат на підприємстві здійснюється з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності».

8. Формою ведення бухгалтерського обліку є автоматизована форма з використанням інформаційної системи обліку «1С: Бухгалтерія 8.2 для України».

9. Інвентаризація активів та зобов’язань проводиться згідно Інструкції з інвентаризації комісією у складі: директора, бухгалтера та менеджера по персоналу.

10. Фінансова звітність складається та подається згідно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» у складі Балансу (ф. 1-м) та Звіту про фінансові результати (ф. 2-м).

2.3 Аналіз фінансового стану ТОВ «Полімер Технопак «за 2012−2013рр.

Зростання фінансової стійкості є позитивним моментом роботи кожного підприємства. Фінансова стійкість — це такий стан підприємства, коли обсяг його майна достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство платоспроможнє [1]. Аналіз фінансового стійкості ТОВ «Полімер Технопак» за 2012−2013 рр. на підставі даних Фінансового звіту суб'єкта малого підприємства наведений у таблиці 2.1 (Додаток)

Таблиця 2. 1

Аналіз показників фінансової стійкості за 2012−2013 роки

Показник

Формула для розрахунку

Нормат. знач.

2012р.

2013р.

Відхилення (+/-)

Коефіцієнт автономії (незалежності) (Кавт.)

Власний капітал (р. 380 Iр. П+ р. 430 IIр. П +р. 630 Vр. П ф. № 1)

Валюта балансу (р. 640 П ф. № 1)

К авт> 0,5

1027,9/ 3249,1 = 0,32

1739,9/ 3764,9 = 0,46

0,14

Коефіцієнт фінансової залежності (Кф. з.)

Валюта балансу (р. 640П ф. № 1)

Власний капітал (р. 380 Iр П+р. 430IIр. П+р. 630Vр. П ф. № 1)

Кф. з. =2

3249,1/ 1027,9 = 3,16

3764,9/ 1739,9 = 2,16

-1,0

Коефіцієнт фінансового ризику (Кф. р.)

Залучені кошти (р. 480 IIIр. П+р. 620 IVр П ф. № 1)

Власний капітал (р. 380 Iр. П+р. 430 IIр. П +630Vр. П ф. № 1)

Кф. р. =1

2221,2/ 1027,9 = 2,16

2025/ 1739,9 = 1,16

-1,0

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К ман.)

Власні обігові кошти (р. 380 Iр. П+р. 430 II р. П+р. 630 Vр. П — р. 080 Iр. А Власний капітал (р. 380 Iр. П+р. 430 IIр. П+р. 630 Vр П ф. № 1)

Кман. >

0,1

1027,9 — 321,3/ 1027,9 = 0,69

1739,9 — 158,6/ 1739,9 = 0,99

0,3

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (К кон.)

Позиковий капітал (р. 480 IIIр. П+р. 620 IVр. П ф. № 1)

Валюта балансу (р. 640 ф. № 1)

К кон. < 0,5

2221,2/ 3249,1 = 0,69

2025/ 3764,9 = 0,53

-0,16

Коефіцієнт фінансової стабільності (К стаб.)

Власний капітал (р. 380 Iр. П+р. 430IIр. П+ р. 630 Vр. П ф. № 1)

Позиковий капітал (р. 480 IIIр. П+р. 620 IVр. П ф. № 1)

К стаб. > 1

1027,9/ 2221,2 = 0,46

1739,9/ 2025 = 0,86

0,4

Коефіцієнт фінансової стійкості (К ст.)

Власний капітал + довгострокові зобов’язання (р. 380 Iр. П+ р. 430П+р. 480IIIр. П+р. 630 Vр. П ф. № 1)

Валюта балансу (р. 640 ф. № 1)

Кст. = 0,85−0,90

1027,9/ 3249,1 = 0,32

1739,9/ 3764,9 = 0,46

0,14

У 2013 році коефіцієнт автономії становив 0,46%, що на 14% вище, ніж в 2012 році і свідчить про зростання фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. У 2013 році коефіцієнт фінансової залежності засвідчив, що на 1 грн власного капіталу припадає 2,16 гривні пасивів, що на 1,0 гривні менше ніж у 2012 році, і вказує на зменшення потреби ТОВ «Полімер Технопак» в залучених коштах. Коефіцієнт фінансового ризику у 2013 році становить 1,16 що менше ніж у 2012 році на 1,0 і свідчить про зменшення залучених коштів у власному капіталі. У 2013 році коефіцієнт маневреності власного капіталу становив 99%, що на 30% більше, ніж у 2012 році. Це свідчить про збільшення частки власних обігових коштів у власному капіталі і зростання можливості маневру коштів. У 2013 році, коефіцієнт концентрації позикового капіталу засвідчив, що на одиницю пасиву склав 0,53 гривні, що на 0,16 грн менше ніж, у 2012 році. Це вказує на зменшення позикового капіталу в структурі джерел коштів. Збільшення показників фінансової стабільності на 0,4 гривні у 2013 році порівняно з попереднім роком свідчить про перевищення власних коштів у власному капіталі. У 2013 році порівняно з 2012 роком коефіцієнт фінансової стійкості збільшився на 14%, що свідчить про збільшення стабільних джерел фінансування у структуру пасивів.

Отже ТОВ «Полімер Технопак» є фінансово стабільним та незалежним від зовнішніх джерел у 2012−2013 рр.

Не менш важливе значення при аналізі діяльності підприємства, посідає аналіз показників ліквідності. Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати грошові кошти для оплати своїх зобов’язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості [2]. Аналіз ліквідності ТОВ «Полімер Технопак» наведений в таблиці 2.2.

Таблиця 2. 2

Аналіз показників ліквідності за 2012−2013 роки

Показник

Формула для розрахунку

Нормативне значення

2012р.

2013р.

Відхилення (+/-)

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (К п. л.)

Поточні активи (р. 260 Iiр А)

Поточні зобов’язання (р. 620 Ivр. П)

К п. л. = 1−1,5

2927,8/ 2221,2 = 1,32

3606,3/ 2025 = 1,78

0,46

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш. л.)

Поточні активи — Запаси (р. 260 Iiр. А- (р. 100+р. 110+р. 120+р. 130+р. 140)

Поточні пасиви (р. 620 Ivр. П ф. № 1)

Кш. л. > 1

2927,8 — (564,8 + 378,3) / 2221,2 = 0,89

3606,3 — (1075,8 + 867,5) / 2025 = 0,82

-0,7

У 2013 році коефіцієнт поточної ліквідності становить 178%, що більше ніж в 2012 році на 46%. Це свідчить про покращення здатності підприємства розраховуватися за своїми боргами у періоді, що аналізується. У 2013 році коефіцієнт швидкої ліквідності свідчить, що на 1 грн пасиву припадає 0,82 гривні ліквідних активів, що менше ніж в минулому році на 0,7 гривень, і вказує на зниження здатності підприємства у погашенні короткострокових зобов’язань. Значення показників абсолютної ліквідності у 2012−2013 рр. дорівнює нулю, що вказує на неспроможність ТОВ «Полімер Технопак» за рахунок грошових коштів погасити термінові борги.

Отже підприємство ТОВ «Полімер Технопак» є достатньо ліквідним, але має дефіцит високоліквідних активів — грошових коштів.

Стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від широти ринків збуту продукції, його ділової репутації, ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефективності використання ресурсів і стабільності економічного зростання. Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, який проведено у таблиці 2.3 [3].

Таблиця 2. 3

Аналіз показників ділової активності за 2012−2013 роки

Показник

Формула для розрахунку

Нормативне значення

2012р.

2013р.

Відхилення (+/-)

1

2

3

4

5

6

Оборотність активів (коефіцієнт трансформації) (Кт.)

Чиста виручка від реалізації продукції (р. 035, ф. № 2)

Середньорічна вартість активів (р. 280, ф. № 1)

Збільш

9686,5/ 3249,2 = 2,98

8989,7/ 3764,9 = 2,38

-0,6

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (Ко.)

Чиста виручка від реалізації продукції (р. 035, ф. № 2)

Середньорічна вартість обігових коштів (р. 260 IIр. П +р. 270 IIIр. П, ф. № 1)

Збільш

9686,5/ 2978,8 = 3,3

8989,7/ 3606,3 = 2,49

-0,81

Період одного обороту обігових коштів (Чо.)

360

Ко

Зменш.

360/ 3,3 = 109

360/ 2,49 = 145

36

Коефіцієнт оборотності запасів (Ко. з.)

Собівартість реалізованої продукції (040, ф. № 2) Середньорічна вартість запасів (р. 100+р. 120+р. 130+р. 140 IIр А, ф№ 1)

Збільш

8641,3/564,8 + 378,3 = 9,16

6890,9/1075,8 + 867,5 = 3,54

5,62

Період одного обороту запасів (Чз.)

360

Ко. з.

Зменш.

360/ 9,16 = 39

360/ 3,54 = 101

62

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кд. з.)

Чиста виручка від реалізації продукції (р. 035, ф. № 2)

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості (р. 070 Iр.

А+р. 160+р. 170+ р. 180+р. 190+р. 200+р. 210 IIр А, ф. № 1)

Збільш

9686,5/ 1779,3 = 5,44

8989,7/ 1212,3 = 7,41

2,03

Період погашення дебіторської заборгованості (Чд. з.)

360

Кд. з.

Зменш.

360/ 5,44 = 66

360/ 7,41 = 49

17

Період погашення кредиторської заборгованості (Чк. з.)

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості * 360 (р. 500+р. 530+р. 540 +р. 550+р. 560+р. 570+р. 580+р. 590+р. 600+р. 610 IVр. П, ф. № 1

Собівартість реалізованої продукції (р. 040, ф. № 2)

Зменш.

360 (935,9 +17,3+ 43,9 + 1224,1) /6828,9 = 117

360 (658,4 + 0,9 + 24,7 + 1341) / 8641,3 = 84

33

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Кв. к.)

Чиста виручка від реалізації продукції

(р. 035, ф. № 2)

Власний капітал (р. 380 Iр. П+р. 430 IIр. П+р. 630 Vр. П, ф. № 1)

Збільш

9686,5/ 1027,9 = 9,42

8989,7/ 1739,9 = 5,16

4,26

У 2013 році 2,38 грн. чистої виручки припадало на 1 грн. інвестовану в активи, що на 0,6 грн. менше ніж в 2012 році, що вказує на уповільнення обороту активів. У 2013 році 3,3 грн. виручки припадає на 1 грн. оборотних коштів, що на 0,81 грн. менше, ніж в 2012 році, і свідчить про уповільнення обороту обігових коштів. Середній період витрачання коштів для виробництва продукції у 2013 році становив 145 днів, що на 36 днів більше, ніж у попередньому році. У 2013 році 3,54 грн. собівартість реалізації припадає на 1 грн. інвестовану у запаси, що на 5,62 грн. менше, ніж 2012 році, і вказує про уповільнення обороту запасів. У 2013 році період одного обороту запасів становив 101 день, що на 62 дні більше ніж у 2012 році, і свідчить про ефективніше використання. У 2013 році дебіторська заборгованість була погашена 7,41 рази, що на 2,03 раз активніше, ніж у 2012 році. У 2013 році період погашення дебіторської заборгованості становив 49 днів, що на 17 днів менше, ніж у попередньому році, що свідчить про більш інвестовану діяльність ТОВ «Полімер Технопак». Період погашення кредиторської заборгованості у 2013 році становив 84 днів, що на 33 дні менше, ніж у 2012 році. Отже погашення дебіторської заборгованості відбувається більш швидше, ніж оплата поточних боргів ТОВ «Полімер Технопак». У 2013 році коефіцієнт оборотності власного капіталу засвідчив що на 1 грн. власного капіталу припадає 5,16 грн. чистої виручки від реалізації, що на 4,26 грн. менше, ніж у 2012 році.

Отже показники ділової активності ТОВ «Полімер Технопак» за 2013 роки у порівнянні з 2012 роком зменшились, що проявляється сповільненням обороту коштів.

Рентабельність — це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції [4]. Аналіз показників рентабельності ТОВ «Полімер Технопак» за 2012−2013 рр. проведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2. 4

Аналіз показників рентабельності за 2012−2013 роки

Назва показника

Формула для розрахунку

Нормативне значення

2012р.

2013р.

Відхилення (+/-)

1

2

3

4

5

7

Рентабельність активів за чистим прибутком (Rа.)

Чистий прибуток (р. 220, ф. № 2)

Середньорічна вартість активів (р. 280, ф. № 1)

Збільш

220/ 3249,2 = 0,07

712/ 3764,9 = 0, 19

+0,12

Рентабельність власного капіталу (Rв. к.)

Чистий прибуток (р. 220, ф. № 2)

Середньорічна вартість власного капіталу (р. 380 Iр. П, ф. № 1)

Збільш

220/ 1027,9 = 0,21

712/ 1739,9 = 0,41

+0,2

Рентабельність виробничих фондів (Rф.)

Чистий прибуток (р. 220, ф. № 2) Середньорічна вартість виробничих фондів (р. 030 Iр. А+р. 100 IIр. А, ф. № 1)

Збільш

220/ (319 + 564,8) = 0,25

712/ (156,2 + 1075,8) = 0,5

0,25

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (RqЧП)

Чистий прибуток (р. 220, ф. № 2)

Чиста виручка від реалізації продукції (р. 035, ф. № 2)

Збільш

220/ 9686,5 = 0,02

712/ 8989,7 = 0,08

+0,06

У 2013 році на 1 грн. вартості активів припадає 0,19 грн. чистого прибутку, що на 0,12 грн. більше, ніж у 2012 році, і свідчить про покращення ефективності використання активів підприємства. У 2013 році рентабельність власного капіталу становить 41%, що на 21% більше ніж, у 2012 році. Результати свідчать про ефективне вкладання коштів в діяльність підприємства. У 2013 році на 1 грн. виробничих фондів припадає 0,5 грн. чистого прибутку, що більше ніж в попередньому році на 0,25 гривень. У 2013 році рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком становить 8%, що перевищує показники минулого року на 0,06 пункти. Це свідчить про прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Отже рентабельність підприємства ТОВ «Полімер Технопак» у 2013 році має тенденцію до зростання, що вказує на ефективність роботи підприємства порівняно з минулим роком.

2.4 Охорона праці в ТОВ «Полімер Технопак»

Охорона праці на підприємстві ТОВ «Полімер Технопак» спрямована на створення безпечних умов праці, збереження здоров’я і працездатності працівника на виробництві. Управління охорони праці здійснюється у всіх підрозділах управління підприємства.

Відповідальність за функціонування системи охорони праці на підприємстві покладена на директора. Він забезпечує нормальне функціонування охорони праці на ТОВ «Полімер Технопак» а саме:

— розробляє і реалізує комплексні заходи для підвищення рівня охорони праці;

— забезпечує виконання профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

— впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці тощо;

— забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування;

— забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань;

— розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства;

— здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

— організовує пропаганду безпечних методів праці.

Метою управління охорони праці є забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Державний нагляд за станом охорони праці на підприємстві здійснюють: органи Держнаглядохоронпраці України, Державний пожежний нагляд, Державний санітарний нагляд.

ТОВ «Полімер Технопак» в питанні з охорони праці керуються рядом документів, які затверджено законодавчо, характеристика яких наведена в таблиці 2.5.

Таблиця 2. 5

Характеристика нормативних документів з організації системи управління охороною праці

№ з/п

Назва нормативного документа

Коротка характеристика

1

2

3

1

Закон України «Про охорону праці»

Визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади, відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

2

Закон України

«Про пожежну охорону»

Визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

3

Закон України

«Про загальнообов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності»,

Визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення за страхованим особам та членам їх сімей.

4

Закон України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Цей закон визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві

Нормативні документи, якими керується підприємство ТОВ «Полімер Технопак» в питаннях з охорони праці наведено в таблиці 2. 6

Таблиця 2. 6

Характеристика нормативних документів з організації системи управління охороною праці ТОВ «Полімер Технопак»

№ з/п

Назва нормативного документу

Коротка характеристика

1

2

3

1

Інструкція з охорони праці

Містить перелік усіх інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві ТОВ «Полімер Технопак» та є обов’язковим до виконання

2

Наказ про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у робітників

Показує постійно діючу комісію з проведення навчання та перевірки знань працівників з охорони праці та основні вимоги щодо перевірки цих знань

3

Положення про систему управління охороною праці

Розкриває основні вимоги щодо створення охорони праці на підприємстві та призначенні відповідальної особи, ведення організаційно-методичного керівництва, цілі і задачі управління охороною праці та організацію функціонування системи управління охороною праці

4

Наказ про призначену уповноваженого з соціального страхування

Визначає уповноваженого із соціально страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

Розрахунок потреби у спецодязі, спецвзуття та засобів індивідуального захисту ТОВ «Полімер Технопак» наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2. 7

Розрахунок потреби у спецодязі, спецвзутті та засобах індивідуального захисту для ТОВ «Полімер Технопак» на виробництві

№ з. п.

Посада

Кількість осіб

Засіб захисту

Термін корисного використання, міс.

Потрібно на рік

Ціна за од., рн.

Сума, рн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Машиніст екструдера

3

Костюм

12 місяці

3

300

900

2

Оператор пакетодільної машини

3

Костюм

12 місяці

3

300

900

Разом:

6

6

600

1800

Сума забезпеченості машиністів та операторів спеціальним одягом становить 1800 гривень на рік.

Розрахунок тяжкості умов праці ТОВ «Полімер Технопак» наведена в таблиці 2.8.

Таблиця 2. 8

Фактори умов праці на робочому місці (посада)

№ з. /п.

Назва фактору та одиниця виміру

Рівень фактору

Оцінка фактора в балах

Нормативний

Фактичний

1

2

3

4

5

1.

Санітарно-гігієнічні фактори

1. 1

Температура повітря на робочому місці у холодний період року у приміщенні ?C

20−22

22

1

1. 2

Відносна вологість повітря %

40−54

58−61

2

1. 3

Швидкість руху повітря у холодний період року м/с

0,1

0,2

2

1. 4

Шум, рівень звуку дцБ

68

64

1

1. 5

Освітлення у приміщенні

А.) природне, %

Б.) штучне, Лк

1

300

1,8

320

2

2.

Психофізіологічні фактори

2. 1

Величина фізичного навантаження (робоча поза, робоче місце)

Додаток А

1

1

2. 2

Величина нервово-психічного навантаження (тривалість зосередженого спостереження від робочого часу за день) %

До 25

24

1

2. 3

Напруженість зору (розряд зорових робіт)

Додаток Б

5

2

РАЗОМ балів

12

Для розрахунку інтегрального показника важкості праці (І) працівника бухгалтерії використовують формулу 2.1.

I=10 [Xmax+Xср* (6 — Xmax) /6], де (2. 1)

Xmax — елемент умов праці, який одержав найвищий бал;

Xср — середній бал всіх значущих елементів умов праці, який розраховується за формулою 2.2.

Xср=?Xi/n, де (2. 2)

Xср=12/8

Xi — важливий елемент умов праці;

n — кількість вадливих елементів умов праці.

I=10 [2 + 1,5 * (6 — 3) /6] = 30 од.

Оскільки інтегральний показник важкості праці працівника бухгалтерії дорівнює 30 одиниць доплата за важкість умов праці не відбувається. Бухгалтер ТОВ «Полімер Технопак» має нормальні умови праці.

Для покращення умов праці потрібно знизити вологість повітря на 6−7%, знизити швидкість руху повітря у холодний період року на 0,1 м/с також за допомогою системи кондиціонування мікроклімату, природне освітлення зменшити на 0,8%, за рахунок жалюзі, а штучне освітлення зменшити на 20 люксій за рахунок менш потужних ламп.

Для детальної характеристики умов праці розраховують також ступінь втоми за формулою 2.3.

Y= (I-15,6) /0,64 (2. 3)

Y= (30 — 15,6) / 0,64 = 22,5%

Оскільки ступінь втоми становить 22,5% це означає, що бухгалтер отримує в кінці робочого дня помірну втому (2 ступінь). Також є важливим показник рівня працездатності, який розраховується за формулою 2.4.

R=100-Y (2. 4)

R = 100 — 22,5 = 77,5%

Значення показника засвідчує високий рівень працездатності бухгалтера. Для працівника бухгалтерії бухгалтерії притаманна втома другого ступеня (помірна), яка характеризується незначним зниженням працездатності, який склав 77,5% є результативним.

Отже ТОВ «Полімер Технопак» є суб’ктом малого підприємництва, що здійснює виробництво поліетиленових пакетів для продовольчих та не продовольчих потреб. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється головним бухгалтером без створення бухгалтерської служби, незважаючи на відсутність наказу про облікову політику, ТОВ «Полімер Технопак» встановило свої підходи до ведення бухгалтерського обліку. Аналіз фінансового стану за 2012−2013 рр. встановив, що ТОВ «Полімер Технопак» є фінансово стабільним та незалежним та достатньо ліквідним. Рівень ділової активності знизився в порівнянні з минулим роком але рентабельність має тенденцію до збільшення.

Охорона праці на ТОВ «Полімер Технопак» спрямована збереження здоров’я і працездатності працівника на виробництві. Відповідальність за охорони праці на підприємстві покладена на директора.

Розділ 3. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) ТОВ «Полімер технопак»

3.1 Первинний облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) підприємства

Під час виробництва продукції (робіт, послуг) виникають витрати, які обліковують за допомогою таких первинних документів:

— Рахунок-Фактура — це документ який виписує продавець на імя покупця з визначенням платіжних реквізитів та даних щодо переліку і вартості товару, який підлягає придбанню та оплаті покупцем.

— Накладна — це первинний документ, який відображає дані щодо номенклатури, ціни та вартості реалізованих товарів. Виписується в 2 екземплярах.

— Лімітно-забірна картка (М-8) — даний документ оформлюється на окремі види матеріальних цінностей, з визначенням суми місячного ліміту — кількості. У лімітно-забірних картках зазначається місячний ліміт відпуску даному цеху матеріалів певного номенклатурного номеру або декількох номерів.

— Інвентарна картка — застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та мають ті самі виробничо-господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожен об'єкт або групу об'єктів.

— Відомість нарахування зносу основних засобів — містить інформацію про: інвентарний номер основних засобів, найменування основних засобів, первісну вартість, річна норма зносу, нарахована сума зносу на початок та кінець року.

— Акт калькуляції - містить інформацію про витрати які буди здійсненні під час виготовлення продукції (робіт, послуг).

— Розрахунково-платіжна відомість працівника — документ аналітичного обліку, який містить інформацію щодо суми нарахованої зарплати окремого працівника та проведених з неї утримань, а також суму зарплати до виплати.

— Розрахунково-платіжна відомість зведена — документ, який містить дані щодо сукупної нарахованої зарплати працівникам підприємства, суми та види проведених утримань, а також суму зарплати до виплати. Складається шляхом додавання показників розрахунково-платіжної відомості працівника.

— Відрахування ЕСВ

3.2 Облік загальновиробничих витрат підприємства

Загальновиробничі витрати — це непрямі витрати, пов’язані з організацією виробництва і керівництвом цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними підрозділами підприємства.

До складу загальновиробничих витрат ТОВ «Полімер Технопак» визначають:

— витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами; відрахування на соціальні заходи; витрати на оплату службових відряджень);

— амортизація основних засобів загальновиробничого виробничого призначення;

— витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

— витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

— витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

— витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього природного середовища;

— інші витрати (нестачі незавершеного виробництва; нестачі й втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні й змінні. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичної величини.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Ці витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой