Проектний аналіз

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Контрольна робота

з предмету «Проектний аналіз»

Перевірила:

ЖеліховськаМ. В.

Виконала: студентка 3 — курсу групи ЕП

Кудик Л.В.

Калинівка

2011р.

1. Які умови придбання депозитного сертифіката в розмірі 250 $ на 5 років вигідніше прийняти: вкладення під 20% річних на основі складного відсотку або під 30% річних на основі простого відсотку з виплатою один раз по закінченню терміну

Розв’язання:

1. Розрахуємо вкладення під 20% річних на основі складного відсотка:

, де

P — теперішнє значення вкладеної суми коштів або це первісна сума, на яку нараховуються відсотки; r — ставка складних відсотків; n — кількість періодів часу, за які утворюються вкладення (кількість років).

2. Розрахуємо вкладення під 30% річних на основі простого відсотка:

, де

— ставка простих відсотків;

Відповідь: Вигідніше прийняти вкладення під 30% річних на основі простого відсотку, так як майбутня вартість сертифікату становитиме 625 $, коли на основі складного відсотка — 622,08 $.

2. Інвестору запропонували вкласти в проект 300 тис. грн. на 4 роки при нормі прибутковості 40%; очікуваний темп інфляції складає 45%

Дайте оцінку інфляційному впливу на очікуваний дохід інвестора.

Розв’язання:

1. Розрахуємо майбутню вартість коштів з урахуванням інфляції:

, де

Р — теперішня вартість грошовіх коштів, грн. ;

r — норма прибутковості, %;

Т — темп інфляції,%;

n — період, кількість років.

Відповідь: Інвестиційний проект буде збитковим, так як при інвестиціях у розмірі 300 тис. грн за 4 роки ми отримаємо лише 260,7 тис. грн, тому що темп інфляції більший ніж рівень прибутковості.

3. Позичальнику потрібні 25 000грн для подальшого інвестування. Банк надає позичку на 15 років під 18% річних з рівними щорічними платежами в кінці року

Знайдіть суму, яку повинен сплачувати позичальник у кінці кожного року. Розвязання:

Розрахуємо розмір річної сплати за формулою:

D — сума позики, грн;

r — відсоткова ставка,%;

n — термін, кількість років.

Відповідь: У кінці кожного року позичальник повинен сплачувати 4910,21грн.

4. Банк надав кредит на суму 45 млн. грн. на 6 років під 12% річних. Погашення кредиту здійснюється рівними платежами в кінці кожного року. Нарахування відсотків виконується один раз за рік

Складіть план відшкодування кредитних коштів.

Розв’язання:

1) Розрахуємо розмір річної сплати (У):

D — сума заборгоаності, млн. грн;

n — строк погашення кредиту, років;

r — процентна ставка.

2) Розрахуємо щорічне внесення на 1 рік:

2 рік:

3 рік:

4 рік:

5рік:

6 рік:

Таблиця № 1: План відшкодування кредитних коштів за методом Інвуда

Рік

Величина заборгованості (D)

Процентний платіж I=Dk*y

Річні витрати на погашення основного боргу R

Річна сплата Y Y=R+I

1 рік

45

5. 41

5. 54

10,95

2 рік

39. 46

4. 72

6. 23

10,95

3 рік

33. 23

3. 97

6. 98

10,95

4 рік

26. 25

3. 07

7. 88

10,95

5 рік

18. 37

2. 13

8. 82

10,95

6 рік

9. 55

1. 4

9. 55

10,95

Разом

20. 7

45

65,7

5. Інвестиційний проект вартістю 40,0 тис. грн. генерує щорічні грошові потоки 10,0 тис. грн. упродовж 8 років. Ставка дисконтування — 8%

депозитний інфляційний інвестор дисконтування

Яким буде дисконтований період окупності?

Розв’язання:

1. Дисконтування грошовіх потоків здійснюється за формулою:

PV — майбутня вартість грошових коштів після дисконтування, грн;

CF — теперішня вартість грошового потоку, грн;

r — ставка дисконтування, %;

n — період дисконтування, кількість років.

+

2. Визначимо дисконтований період окупності РР:

РР=INV/PV

INV — витрати на проект, тис. грн.

РР=40тис. грн/57,477тис. грн=0,7

Тобто 8 років*0,7=5,6років=6 років

Відповідь: Дисконтований період окупності становить 6 років.

6. Фірма планує розпочати випуск нового виробу. За попередніми розрахунками змінні витрати на одиницю продукції повинні скласти 109,2 грн.; адміністративні і загальновиробничі витрати — 182 тис. грн., витрати на рекламу — 37 тис. грн. Визначити точку беззбитковості, якщо відпускна ціна виробу, включаючи ПДВ — 622 грн

Розвязання:

Ціна виробу без ПДВ становить — 518,33грн.

Розрахуємо точку беззбитковості аналітичним шляхом:

?ПВ — сума постійних витрат, тис. грн;

Ц — відпускна ціна виробу, грн. ;

ЗВ — змінні витрати, грн.

Відповідь: Точка беззбитковості становить 535шт, тобто при випускові даного обсягу продукції фірма покриє всі свої витрати і при збільшенні обсягу виробництва на 1 виріб уже отримуватиме прибуток.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року

2. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. Навч. посібник

3. Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. — 2-ге вид., стер., — К.: Знання

4. Батенко Л. П., Загородніх О.П., Ліщинська В.В. Управління проектами

5. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз. Навчальний посібник. — Київ

6. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Знання

7. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ

8. Верба В. А. Гребешкова О.М., Востряков О. В. Проектний аналіз: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 297 с.

9. Волков И. М., Грачева М. В. Проектний аналіз. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 423 с.

10. Воркут Т. А. Проектний аналіз. — Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. — Київ: Центр духовної культури, 2000. — 400 с.

11. Грідасов В.М., Кравченко С. В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 164 с.

12. Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. — К.

13. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

14. Єрмошенко М.М., Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник / Національна академія управління. — К., 2004. — 155

15. Загвойська Л. Д. Маселко Т.Є., Якуба М. М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посібник. — Львів: Афіша, 2006. — 317 с.

16. ЛудченкоЯ.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Ельга, 2004. — 208 с.

17. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. Навч. посібник. — Київ: ЦУЛ

18. Реверчук С. К., Реверчук Н. Й., Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С.К.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой