Проектування автоматизованої інформаційної системи обробки економічних показників підприємства (на прикладі Східно-Української геофізичної розвідувальної е

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Аналіз предметної області та обгрунтування розробки

1.1 Техніко-економічна характеристика Східно-Української геофізичної розвідувальної експедиції

1.1.1 Характеристика організації

Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція (надалі СУГРЕ) є відособленим підрозділом безпосереднього підпорядкування Державному геофізичному підприємству (ДГП) «Укргеофізика», має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку і діє на госпрозрахункових засадах без права юридичної особи.

Експедиція здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Метою експедиції є:

— вивчення надр, пошук родовищ нафти і газу та інших корисних копалин, виконання екологічних та інженерно-геологічних робіт.

Головними завданням експедиції є:

— проведення комплексу геофізичних робіт на нафту і газ, включаючи регіональні геофізичні роботи, пошукові роботи для підготовки об'єктів під глибоке буріння, деталізаційні роботи на родовищах нафти і газу та тематичні дослідження для визначення напрямків геолого-геофізичних робіт;

— дослідно-методичні роботи;

— виконання договірних робіт замовників з метою задоволення громадських потреб в роботах і послугах;

— проведення буріння свердловин.

Для здійснення головних завдань експедиція на підставі пооб'єктних планів і контрольних цифр державного замовлення, що доводяться їй ДГП «Укргеофізика», а також договорів з замовниками розробляє і затверджує плани виробничо-господарської діяльності по експедиції в цілому і по структурних підрозділах.

Приймання і оцінка підготовлених нафтогазоперспективних об'єктів, а також захист звітів по завершених геологорозвідувальних роботах провадиться науково-технічною радою ДГП «Укргеофізика».

Експедиція поряд з основною діяльністю здійснює виробництво товарів народного споживання, надає платні послуги населенню, переробляє сільськогосподарську сировину, отриману від організацій, підприємств, населення та вироблену на орендованих земельних ділянках на продукти харчування для працівників експедиції, реалізує залишки оптом та вроздріб, виконує інші види робіт, що не заборонені чинним законодавством України.

СУГРЕ здійснює будівництво об'єктів виробничого, житлового і культурно-побутового призначення, як по договорах підряду, так і господарським способом, за рахунок власних коштів і позики, а також виготовляє бетонні, залізобетонні, столярні вироби і будівельні розчини.

Господарська діяльність експедиції:

- основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності експедиції є прибуток (доход);

— експедиція веде бухгалтерський оперативний і статистичний облік, в установленому порядку подає у відповідні органи звітність по всіх видах виробничо-господарської діяльності експедиції по затверджених формах згідно з встановленим законодавством порядком і несе відповідальність за її достовірність;

— експедиція самостійно здійснює перерахування податків і обов’язкових платежів до бюджету згідно з чинним законодавством.

Управління експедицією і самоврядування трудового колективу:

— експедицію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади генеральним директором ДГП «Укргеофізика»;

— начальник експедиції керує всією діяльністю експедиції і несе відповідальність за результати її роботи перед ДГП «Укргеофізика» і трудовим колективом експедиції;

— в межах компетенції експедиції начальник без доручення діє від імені експедиції, розпоряджається, згідно з чинним законодавством і всім майном, що закріплене за експедицією, видає накази, відкриває рахунки в установах банку, укладає господарські договори, розглядає і заявляє претензії і позови, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників у відповідності з трудовим законодавством, застосовує в установленому порядку заохочення і дисциплінарні стягнення.

Заступники начальника експедиції, головний інженер, головний геолог та головний бухгалтер експедиції призначаються на посаду і звільняються з посади генеральним директором ДГП «Укргеофізика» за поданням начальника експедиції.

1.1. 2 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації промисловості і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Економічний аналіз — це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи. Значенням, змістом і предметом економічного аналізу визначаються і завдання, що стоять перед ним. До числа найважливіших з них варто віднести:

— підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів і нормативів (у процесі їхньої розробки);

— об'єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів і дотримання нормативів (за даними обліку і звітності);

— визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів (окремо й у сукупності);

— контроль за здійсненням вимог комерційного розрахунку (у його повній і незавершеній формі);

— виявлення і вимір внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого процесу);

— іспит оптимальності управлінських рішень (на всіх ступенях ієрархічної градації).

Деякі вчені обґрунтовано зв’язують виникнення аналізу зі становленням бухгалтерського обліку, з балансоведенням.

Фінансовий облік був і є основним «постачальником» економічної інформації про господарську діяльність підприємств. Частка економічної інформації, одержуваної через систему бухгалтерського обліку, досягає на підприємствах і в об'єднаннях 70% і більш. Те, що саме бухгалтери першими стали аналізувати господарсько-фінансову діяльність підприємств, цілком природно. Кожен бухгалтер, склавши баланс, цікавиться станом господарських засобів і джерел їхнього утворення, з’ясує, чи всі резерви використані підприємством для збільшення прибутку, які недоліки гальмували господарську діяльність у минулому звітному періоді. Аналізувати баланс і звітність бухгалтерів змушувало саме життя.

За останні роки кількість інформації, яку треба використовувати для керування, зросло настільки, що будь-який керівник без підтримки технічних засобів збереження й обробки інформації не може тримати у своїй свідомості всі наявні в нього ресурси, зв’язки й обмеження. Він не може також обґрунтовано вибрати критерій оптимізації і тому прийняті їм рішення власне кажучи виявляються випадковими. Отже, необхідні інші, науково обґрунтовані, математичні методи керування.

Функції і класифікація економічного аналізу. Виходячи з загальної теорії керування — керування підприємством полягає в цілеспрямованому впливі керуючої системи на керований об'єкт для досягнення поставленої мети. У сфері керування закономірності виявляються статистично, іншими словами, розрахункові значення виявляються вірними не в кожному окремому випадку, а тільки в середньому, при багаторазовому повторенні з тими самими вихідними даними. Більш того, математичні вираження, що використовуються для виконання розрахунків при рішенні задач керування, — це не точні формули, а математичні моделі, що відбивають досліджувані явища лише приблизно з якоюсь точністю (звичайно невисокої) і вірогідністю (надійністю). Отриманим результатам не можна вірити безперечно, тому що математична модель, навіть дуже вдала і точна для якихось визначених умов, виявляється непридатної для інших умов, що змінилися.

Функція керування — це особливий вид управлінської діяльності, продукт спеціалізації в сфері керування. Функції керування класифікуються на загальні, чи головні, функції, що відбивають зміст самого процесу керування, і специфічні функції, що відбивають різні об'єкти керування.

Взаємозв'язок загальних і специфічних функцій керування полягає в тому, що загальні функція не можуть здійснюватися самі по собі, без додатка і якого-небудь об'єкту керування, а будь-яка специфічна функція керування яким-небудь об'єктом може бути здійснена тільки за допомогою загальних функцій.

Загальні, головні функції економічного керування, чи, як їх іноді називають, основні функції економічної діяльності, можна визначити так:

— інформаційне забезпечення керування (збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси);

— аналіз (аналіз результатів економічної діяльності, оцінка її успішності і можливостей удосконалювання на підставі науково обґрунтованих критеріїв);

— планування (прогнозування, перспективне і поточне планування економічної системи);

— організація керування (організація ефективного функціонування тих чи інших елементів господарського механізму з метою оптимізації використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів економічної системи);

— контроль (контроль за ходом виконання бізнес-планів і управлінських рішень).

Інформаційна база економічного аналізу. Залежно від змісту і завдань аналізу використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; статистичну звітність; дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації (вибіркові дані); експертні оцінки.

1.1. 3 Порівняльний аналітичний баланс

Фінансовий аналіз — складова частина фінансового обліку, тобто інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрації, керівництва підприємства. Традиційно структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Методику його складання запропонував у 20-ті роки один з фундаторів балансознавства М. Блатов. Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс треба вихідний баланс доповнити показниками структури абсолютної та структурної динаміки вкладень (активи) і джерел коштів (пасиви) підприємства за звітний період.

При складанні та аналізі порівняльного балансу використовуються прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін). При дослідженні технологічного процесу за 2007 рік я склав опис технологічних операцій та порівняв основні техніко-економічні показники з двома попередніми роками.

Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція проводила сейсморозвідувальні і сейсмокаротажні роботи в центральній та південно-східній частинах ДДЗ. Роботи виконувалися за держзамовленням та за договорами з ДК «Укргазвидобування», ЗАТ «Пласт», ТОВ НВП «Атол» і ДГП «Укргеофізика» для НАК «Нафтогаз України «колективами 5 сейсмопартій. За 2007 рік відпрацьовано 1111,9 км профілів МСГТ, за держзамовленням -469,6 км, згідно з договорами — 642,3 км. Оброблення всіх матеріалів здійснюється в обчислювальному центрі СУГРЕ (ПОГІ) в системі оброблення РгоМАХ на робочих станціях, а також на ПЕОМ з використанням адаптованих програм системи СЦС-3. Метрологічне забезпечення польових і допоміжних робіт, а також центральне приймання польового матеріалу і облік обсягів виконаних робіт здійснювала партія геофізичного контролю (ПГК). На базі експедиції функціонували допоміжні підрозділи: транспортна, енергетична, будівельна дільниці, ремонтно-механічні майстерні, їдальня. Джерелом фінансування робіт були держбюджет та кошти підприємств замовників.

Таблиця 1.1 — Основні техніко-економічні показники по Східно-

Українській ГРЕ за 2005−2007 рр.

Назва показника

2005

2006

2007

Відхилення 2007 р. від:

2007р. у%:

2005

2006

2005

2006

Обсяг робіт, виконаний власними силами, тис. грн.

9831,8

8701

15 786

5955

7086

160,56

181,44

Обсяг робіт за рахунок коштів держбюджету, тис. грн.

624,9

1991

5791

5166

3800

926,72

290,81

Обсяг договірних робіт, тис. грн.

9206,9

6709

9995

788,3

3286

108,56

148,98

Витрати, тис. грн.

7238

7398

12 329

5091

4931

170,33

166,66

Фонд оплати праці, тис. грн.

1348,8

1876

2078

728,7

201,3

154,03

110,73

Середньооблікова чисельність, чол.

143,7

153

152,3

8,6

-1

105,98

99,35

Прибуток, тис. грн.

2593,8

1303

3458

863,8

2155

133,30

265,36

Рентабельність,%

35,84

17,6

28,05

-7,79

10,44

78,26

159,28

Продуктивність праці, грн.

5701,6

4730

8638

2936

3908

151,50

182,63

Середня заробітна плата, грн.

782,19

1020

1137

354,6

116,8

145,33

111,46

Проаналізувавши основні техніко-економічні показники СУГРЕ за 2005−2007 рр. (таблиця 1. 1) можна сказати, що:

— обсяг робіт виконаний власними силами (рисунок 1. 1) в період за 2005−2006 рр. практично не змінювався, але в 2007 році значно збільшився в основному за рахунок коштів держбюджету. Це свідчить про те, що держава збільшила фінансування проведення робіт з пошуку нафти та газу;

Рисунок 1.1 — Динаміка обсягу робіт СУГРЕ за 2005−2007 рр.

— витрати підприємства (рисунок 1. 2) змінювались пропорційно обсягу робіт, оскільки зі збільшення об'єму робіт збільшуються витрати на їх проведення;

— прибуток (рисунок 1. 3) в 2007 році збільшився пропорційно збільшенню коштів на проведення геологорозвідувальних робіт, але в 2006 році просліджується спад, це свідчить про те, що зросли витрати на паливо, заробітну плату, ремонт старої та закупівля нової техніки;

— проаналізувавши зміну в оплаті праці (рисунок 1. 4), видно, що середньооблікова чисельності працюючих в 2006 р. збільшилась до 153 чоловік і знизилась до 152 чоловік в 2007 р., також прослідковується зріст середньомісячної заробітної плати;

Рисунок 1.2 — Зміна витрат СУГРЕ за 2005−2007 рр.

Рисунок 1.3 — Прибуток підприємства за період 2005−2007 рр.

Рисунок 1.4 — Зміни в оплаті праці на протязі 2005−2007 рр.

Проаналізувавши основні техніко-економічні показники СУГРЕ за 2005−2007 рр. можна сказати, що економічна ситуація підприємства в 2006 році погіршилась в порівнянні з 2005 роком, оскільки зросли витрати на переоснащення, ремонт, паливо, відрахування на соціальні заходи, але значно покращилась в 2007 році.

1.1.4 Структура управління та характеристики підрозділів СУГРЕ

Провівши аналіз системи управління СУГРЕ, я визначив структуру підприємства та розглянув основні функції та задачі окремих елементів системи. Розглянемо структура СУГРЕ, яка наведена на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 — Структура СУГРЕ

Основні елементи структури.

Виробничий відділ. Виробничий відділ є самостійним відділом апарату управління геофізичної експедиції і підпорядковується головному інженеру експедиції.

Основним завданням виробничого відділу є розробка оперативних планів виробництва та здійснення планомірного впровадження сучасних методик, техніки та технологій геофізичних робіт, передових прийомів праці, що забезпечують економічне і ефективне рішення виробничих завдань.

Геологічний відділ. Геологічний відділ є самостійним відділом Східно-Української геофізичної розвідувальної експедиції.

Основна задача геологічного відділу полягає в геологічній інтерпретації геофізичних матеріалів при проведенні сейсморозвідувальних досліджень.

Структуру і штат геологічного відділу встановлює начальник геологічного відділу експедиції відповідно до обсягу робіт, які виконуються.

Начальник геологічного відділу підпорядковується головному геологу експедиції і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на геологічний відділ.

Відділ охорони праці та безпеки руху. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці в експедиції та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням.

Інформування та надання роз’яснень працівникам експедиції з питань охорони праці.

Польова сейсморозвідувальна партія. Польова сейсморозвідувальна партія є структурним підрозділом Східно-Української геофізичної розвідувальної експедиції. Основною виробничою функцією сейсмопартії є проведення польових сейсморозвідувальних робіт, досліджень з вивчення верхньої частини розрізу, сейсмокаротажних робіт, дослідно-методичних робіт, а також поточний ремонт та обслуговування автотранспорту, геофізичного обладнання і апаратури.

Свою виробничу діяльність польова сейсморозвідувальна партія здійснює на основі проектно-кошторисної документації, наказів та розпоряджень по експедиції.

Економічний відділ. Економічний відділ є самостійним відділом Східно-Української геофізичної розвідувальної експедиції і підпорядковується начальнику експедиції.

Структуру та штат відділу затверджує начальник експедиції у відповідності з типовими структурами апарату управління з врахуванням обсягів робіт та особливостями виробництва.

Функції, які виконує економічний відділ:

- планування;

— організація планово-економічної роботи;

— аналіз та оперативно-статистичний облік;

— організація праці;

— організація заробітної плати;

— організація умов та режимів праці і відпочинку.

1. 2 Економічна суть задач предметної області

Було проаналізовано господарську діяльність СУГРЕ та головних її конкурентів. Основним показником діяльності геофізичних підприємств є обсяг виконаних робіт.

З аналізу основних техніко-економічних показників бачимо, що за період, що аналізується обсяг робіт за рахунок коштів держбюджету з кожним роком зростає. Це свідчить про те, що держава збільшує фінансування проведення робіт з пошуку нафти та газу. Але основний прибуток підприємству приносить виконання робіт для замовників.

Але у СУГРЕ є серйозні конкуренти, які своєчасно та якісно виконуючи всі умови договорів, отримують визнання і заслужений авторитет серед замовників.

Рисунок 1.6 — Обсяг робіт найбільших геофізичних підприємств

України за 2007 рік

На діаграмі представлено показник обсягу робіт чотирьох найбільших геофізичних підприємств на східній території України, з якої видно, що на послуги СУГРЕ є великий попит. Але ЗАТ «Природні ресурси» поки що займає лідируюче положення на ринку України.

Є альтернатива підвищення ефективності функціонування підприємства за рахунок застосування комп’ютеризованих станцій при проведенні досліджень і впровадження комп’ютерного апаратурно-програмного комплексу для обробки та інтерпретації одержаних геофізичних матеріалів, що дасть можливість значно підняти ефективність геофізичних досліджень, розширити можливості щодо надання більш якісних послуг замовникам.

Оскільки прийняття управлінських рішень залежить від своєчасного та якісного надання інформації (в даному випадку це подання інформації про діяльність кожної сейсмічної партії та підприємства в цілому), а розрахунок всіх економічних показників і аналіз діяльності підприємства вівся вручну і забирав багато часу та включав можливість появи помилок, тому було прийнято рішення автоматизувати інформаційну систему оброки економічних даних та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Дана дипломна робота пов’язана з автоматизацією процесу обробки економічної інформації в економічному відділі по виробничій діяльності польових сейсморозвідувальних партій. Особливостями цього процесу є те, що складання фінансової звітності встановлюється відповідно законодавства України і керується нормативними актами про бухгалтерський облік. Тому цей процес є дуже відповідальним і складним.

Метою дипломної роботи є розробка програмного продукту по розрахунку всіх економічних показників і проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства.

Дана програма легка у використанні, в ній закладені формули для розрахунку економічних показників і враховані всі умови та вимоги для проведення аналізу і складання звіту про фінансово-економічний стан Східно-Української ГРЕ.

При проведенні аналізу працівники економічного відділу оформляють документи в ручну на паперах, які надалі зберігається в архівах бухгалтерії. Обробка даних за допомогою запропонованої програми значно зекономить час та полегшить роботу працівникам відділу.

Впровадження програмного продукту спричинить за собою тільки витрати на придбання, установку і навчання користувача роботі з програмою. А оскільки програма є легкою та зручною у використанні це значно зекономить час та гроші.

 • 1.2.1 Загальна характеристика проблеми та формулювання задач для її вирішення
  • Під час проходження переддипломної практики були виявлені деякі недоліки в інформаційній системі. В економічному відділі виявленні недоліки з обробкою економічної інформації, що веде до вірогідності отримання помилок і ускладнення процесу аналізу фінансово-економічного становища підприємства. В даному процесі інформація відіграє важливу роль в прийнятті управлінських рішень, щодо зниження витрат підприємства і підвищення його ефективності. Тому потрібно забезпечити оперативність та достовірність інформації.
  • Систематизація даних та автоматизація системи аналізу фінансово-економічного стану дало б змогу оперативно обробляти інформацію, здійснювати контроль за якістю розрахунку економічних показників, контролювати дотримання методичних установ.
  • Для здійснення даної мети потрібно виконати ряд задач, а саме:
  • — дослідити специфіку діяльності та структура керування СУГРЕ;
  • — розглянути та проаналізувати інформаційне забезпечення процесів обробки економічної інформації на підприємстві;
  • — визначити вимоги та критерії до інформаційної системи, яка буде розроблятися;
  • — розробити програмний продукт для обробки економічної інформації;
  • — провести тестування АІС на підприємстві;
  • — на основі отриманих даних зробити висновки щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • — спрогнозувати прибуток підприємства;
  • — провести розрахунок економічної ефективності від впровадження інформаційної системи.
  • 1. 3 Обґрунтування методики та розв’язання обраної задачі
  • Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління — от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються більш об'єктивні фінансові й управлінські рішення.
  • Автоматизація і введення інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), що повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.
  • В умовах відносної невизначеності в податковій сфері підприємство може сильно постраждати чи навіть потерпіти крах, і всього лише через недбалість у бухгалтерському обліку. Прикладів тому в Україні дуже багато, причому часто страждають підприємства, що прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. При веденні бухгалтерського обліку вручну можливі і найпростіші арифметичні помилки.
  • Чим же можуть допомогти бухгалтеру інформаційні системи? Безумовно, комп’ютерна програма не замінить грамотного бухгалтера, але дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.
  • Зараз неможливо уявити собі фінансову установу (банк або страхову компанію), яка б могла працювати без використання сучасної комп’ютерної інформаційної системи, яка забезпечує своєчасне введення та обробку усіх необхідних для роботи даних. Але якщо швидкість обробки залежить від потужності комп’ютерної системи і в наш час не є проблемою, то швидкість введення даних визначається багатьма факторами і суттєво залежить від методів та засобів, які використовуються для цього.
  • Дані можуть бути представлені як на електронних, так і на паперових носіях. Введення даних з електронних носіїв звичайно не вимагає ані багато часу, ані великих працевтрат, а от введення даних з паперових документів, навпаки, вимагає і часу і працевтрат.
  • Паперові документи, які обробляються у фінансових установах, звичайно являють собою стандартизовані паперові бланки (форми) з набором полів, що повинні заповнюватися вручну або за допомогою друкарської машинки, наприклад, платіжні доручення або заяви про страхування фізичних осіб. Деякі поля використовуються для запису ідентифікаційних даних, які дозволяють однозначно визначити, ким ці дані сформовані, а інші - для запису самих даних.
  • Автоматизовані робочі місця для введення звітних даних і формування звітів. Для введення в пам’ять комп’ютера звітних даних з паперових форм, заповнених від руки, часто використовуються програмно-апаратні комплекси, що включають персональні комп’ютери (ПК) із програмним забезпеченням, орієнтованим на введення операторами даних визначеного типу. Такі комплекси звичайно називають автоматизованими робочими місцями (АРМ) для введення даних.
  • Екранні форми, що виводяться АРМ’ом на екран ПК, містять набір полів, які відповідають полям паперових форм. Тому за допомогою АРМ можна автоматизовано формувати базу звітних даних, тобто вводити дані в поля екранної форми безпосередньо з паперової форми, редагувати їх, проводити автоматичний контроль коректності й обробку даних, а також формувати базу даних.
  • Якщо вихідні дані вже були представлені в електронному виді (у виді набору чи файлів бази даних), тобто отримані в результаті попередньої обробки, для введення у комп’ютер достатньо перетворити їх (конвертувати) у вхідний формат, який використовується для введення в бази даних АРМ, а потім ініціалізувати процес автоматичного введення. Розробка програми-конвертора звичайно не викликає утруднень.
  • Однак частка ручної праці при введенні даних залишається досить істотною і приводить до перевантажень нервової системи операторів, особливо, якщо розроблювачі АРМ’а не враховують ергономічних факторів.
  • Якщо порівняти описані засоби введення даних, то можна зробити такі висновки:
  • — технологія введення даних за допомогою АРМ'ів проста і дешева;
  • — на поточний момент одним з актуальних питань у розробці інформаційних технологій фінансових установ є створення дешевих та продуктивних засобів введення даних з паперових носіїв.
  • Якщо не брати до уваги навмисні протиправні дії, то всі помилки бухгалтерського обліку відбуваються або через недбайливість (наприклад, арифметичні помилки), або через незнання особливостей ведення бухгалтерського обліку в Україні. Такі помилки практично неминучі при ручному обліку чи при використанні застарілих чи нелегальних версій програмних комплексів.
  • Щоб розібратися в роботі інформаційної системи, необхідно зрозуміти суть проблем, які вона вирішує, а також організаційні процеси, в які вона включена. Так, наприклад, при визначенні можливості комп’ютерної інформаційної системи для підтримки ухвалення рішень слід враховувати:
  • — структурованість вирішуваних управлінських завдань;
  • — рівень ієрархії управління фірмою, на якому рішення повинне бути ухвалене;
  • — приналежність вирішуваного завдання до тієї або іншої функціональної сфери бізнесу;
  • — вид використовуваної інформаційної технології.
  • Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми (рисунок 1. 7) що складається з блоків:
  • — введення інформації із зовнішніх або внутрішніх джерел;
  • — обробка вхідної інформації і представлення її в зручному вигляді;

85

 • Рисунок 1.7 — Процеси в інформаційній системі
  • — виведення інформації для представлення споживачам або передачі в іншу систему;
  • — зворотний зв’язок — це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації.
  • Технологія роботи в комп’ютерній інформаційній системі доступна для розуміння фахівцем некомп’ютерної області і може бути успішно використана для контролю процесів професійної діяльності і управління ними.
  • Вимоги до інформаційної системи для фінансових установ. Якісні інформаційні системи для фінансових установ поза залежністю від їхнього масштабу, програмно-апаратної платформи і вартості повинні забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації.
  • У функціональному аспекті інформаційні фінансові системи повинні, принаймні, безпомилково робити арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздруківку первинних і звітних документів довільної форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; робити нагромадження підсумків і числення відсотків довільного ступеня складності. Спосіб обробки господарських операцій при веденні бухгалтерського обліку впливає на організаційну структуру фірми, а також на процедури і методи внутрішнього контролю. Комп’ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які варто враховувати при оцінці умов і процедур контролю. Нижче приведені відмінності комп’ютерної обробки даних від неавтоматизованої.
  • — однакове виконання операцій: комп’ютерна обробка припускає використання тих самих команд при виконанні ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично виключає появу випадкових помилок, звичайно властивих ручній обробці. Навпроти, програмні помилки (інші чи систематичні помилки в апаратних або програмних засобах) приводять до неправильної обробки всіх ідентичних операцій при однакових умовах.
  • — поділ функцій: комп’ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, що у неавтоматизованих системах виконують різні фахівці. Така ситуація залишає фахівцям, що мають доступ до комп’ютера, можливість втручання в інші функції. У підсумку комп’ютерні системи можуть зажадати введення додаткових заходів для підтримки контролю на необхідному рівні, що у неавтоматизованих системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може відноситься система паролів, що запобігають діям, не припустимим з боку фахівців, що мають доступ до інформації про активи й облікові документи через термінал у діалоговому режимі.
  • — потенційні можливості появи помилок і неточностей: чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок і неточностей. Помилки, допущені при розробці чи коректуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого періоду.
  • — ініціювання виконання операцій у комп’ютері: комп’ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їхнє санкціонування не обов’язкове документується, як це робиться в неавтоматизованих системах бухгалтерського обліку, оскільки сам факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в неявному виді наявність відповідних санкцій.
  • 2. Економіко-математичне моделювання фінансово-економічного аналізу на підприємстві
  • 2. 1 Змістовна постановка задачі
  • Одним з найважливіших напрямів розвитку аналізу є його автоматизація. Найважливішим практичним наслідком комплексної автоматизації ІС фінансового стану підприємства є скорочення тимчасових витрат, і, що найважливіше, автоматизація дозволяє аналітику концентрувати свій час і зусилля не на виконанні рутинних розрахункових процедур, а на вдосконаленні методики аналізу, постійного поліпшення його якості.
  • Метою поставленої задачі є розробка програмного продукту по розрахунку всіх економічних показників і проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства.
  • Дана програма легка у використанні, в ній закладені формули для розрахунку економічних показників і враховані всі умови та вимоги для проведення аналізу і складання звіту про фінансово-економічний стан Східно-Української ГРЕ. Вхідними даними для цієї програми є економічні дані з бухгалтерських та фінансових звітностей Східно-Української ГРЕ.
  • Впровадження програмного продукту спричинить за собою тільки витрати на придбання, установку і навчання користувача роботі з програмою. А оскільки програма є легкою та зручною у використанні це значно заощадить час та гроші.
  • 2.2 Математична модель та метод розв’язання задачі
  • Нижче представлений опис економіко-математичної моделі для розрахунку економічних показників по підрозділам та підприємству, що піддаються аналізу.
  • Розробка моделі для розрахунку виробничо-економічних та соціально-економічних показників по підрозділам.
  • Обсяг робіт, виконаний власними силами обчислюється як сума обсягу робіт за рахунок коштів держбюджеті і обсягу договірних (2. 1):
  • , (2. 1)
  • де Qвл — обсяг робіт, виконаний власними силами;
  • Qдб — обсяг робіт за рахунок коштів держбюджету;
  • Qвл — обсяг договірних робіт.
  • По аналогії розраховуємо інші показники.
  • Прибуток обчислюється як різниця коштів виділених на виконання робіт і витрат (2. 2):
  • , (2. 2)
  • де Р — прибуток;
  • Qвл — обсяг робіт, виконаний власними силами;
  • V — витрати.
  • Рентабельність обчислюється як відношення прибутку підприємства до витрат на проведення робіт (2. 3):
  • , (2. 3)
  • де R — рентабельність;
  • Р — прибуток;
  • V — витрати.
  • Питома вага витрат на 1 гривню обсягу робіт обчислюється як відношення витрат підприємства до обсягу робіт, виконаних власними силами (2. 4):
  • , (2. 4)
  • де U — питома вага витрат на 1 гривню обсягу робіт;
  • V — витрати;
  • Qвл — обсяг робіт, виконаний власними силами.
  • Продуктивність праці обчислюється як відношення обсягу робіт, виконаних власними силами до середньооблікової чисельності (2. 5):
  • , (2. 5)
  • де Pp — продуктивність праці;
  • Qвл — обсяг робіт, виконаний власними силами;
  • Чср — середньооблікова чисельність.
  • Середня заробітна плата обчислюється як відношення фонду оплати праці до середньооблікової чисельності (2. 6):
  • , (2. 6)
  • де Zср — середня заробітна плата;
  • F — фонд оплати праці;
  • Чср — середньооблікова чисельність.
  • Коефіцієнт співвідношення продуктивності до середньої зарплати обчислюється як відношення продуктивності праці до середньої заробітної плати (2. 7):
  • , (2. 7)
  • де Кпр/ср — коефіцієнт співвідношення продуктивності до середньої зарплати;
  • Pp — продуктивність праці;
  • Zср — середня заробітна плата.
  • Розроблення моделі для розрахунку економічних показників по підприємству в цілому
  • Обсяг робіт, виконаний власними силами обчислюється як сума обсягу договірних робіт і за рахунок коштів держбюджеті по кожній партії (2. 8):
  • (2. 8)
  • Прибуток обчислюється як різниця коштів виділених на виконання робіт і витрат (2. 9):
  • (2. 9)
  • Рентабельність обчислюється як відношення прибутку підприємства до витрат на проведення робіт (2. 10):
  • (2. 10)
  • Питома вага витрат на 1 гривню обсягу робіт обчислюється як відношення витрат підприємства до обсягу робіт, виконаних власними силами (2. 11):
  • (2. 11)
  • Продуктивність праці обчислюється як відношення обсягу робіт, виконаних власними силами до середньооблікової чисельності (2. 12):
  • (2. 12)
  • Середня заробітна плата обчислюється як відношення фонду оплати праці до середньооблікової чисельності (2. 13):
  • (2. 13)
  • Коефіцієнт співвідношення продуктивності до середньої зарплати обчислюється як відношення продуктивності праці до середньої заробітної плати (2. 14):
  • (2. 14)
  • Розроблення моделі для розрахунку фінансових показників.
  • Розрахунок проводиться на основі даних балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2).
  • Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
  • Коефіцієнт маневреності:
  • Коефіцієнт незалежності:
  • .
  • Коефіцієнт фінансової залежності:
  • 2.3 Початкова інформація
  • Вхідними даними для цієї програми є економічні дані з бухгалтерських та фінансових звітностей:
  • — обсяг робіт за рахунок держбюджету;
  • — обсяг договірних робіт;
  • — витрати на виробництво;
  • — середньооблікова чисельність;
  • — фонд оплати праці.
  • Вихідними даними є розраховані фінансово-економічні показники, за допомогою яких співробітники економічного відділу проводять порівняльно-аналітичний аналіз з базовим періодом, роблять висновки про теперішній фінансовий стан підприємства та прогноз на майбутній період. Усі дані заносяться у фінансовий звіт.
  • Розглянемо результативні показники для ведення аналізу.
  • Фінансові показники:
  • — обсяг робіт, виконаний власними силами;
  • — балансовий прибуток;
  • — рентабельність;
  • — питома вага витрат на 1 гривню обсягу робіт.
  • Показники по праці:
  • — продуктивність праці;
  • — середньомісячна заробітна плата;
  • — коефіцієнт співвідношення продуктивності до середньої зарплати.
  • 2.4 Схема алгоритму

85

85

 • Рисунок 2.1 — Схема етапів економіко-математичного моделювання
  • Суть задачі: оскільки розрахунок всіх економічних показників і аналіз фінансово-економічного стану підприємства ведеться вручну і забирає багато часу, то актуальним буде розробка автоматизованої системи обробки економічної інформації. Метою є розробка програмного продукту по розрахунку всіх економічних показників і проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства.
  • В даній програмі закладені формули для розрахунку економічних показників і враховані всі умови та вимоги для проведення аналізу про фінансово-економічний стан Східно-Української ГРЕ.
  • У розділі «Математична модель та метод розв’язання задачі» здійснювався математичний аналіз моделі, який містить доведення існування одиничного рішення задачі та його перевірку.
  • У розділі «Початкова інформація» містяться всі початкові данні для розв’язання поставленої задачі. Вхідними даними є економічні дані з бухгалтерських та фінансових звітностей Східно-Української ГРЕ.
  • Розділ «Побудова схеми алгоритму та її опис» містить в собі графічну послідовність проведених дій та коментарі до кожного з блоку.
  • Розділ «Розробка П П та програмної документації» містить в собі порівняльні характеристики представлених мов програмування та обґрунтування вибраної мови програмування для розробки програмного додатку в даному дипломі.
  • Розділ «Чисельне розв’язання задачі» містить проведення розрахунків техніко-економічних показників по СУГРЕ, виведення результатів розрахунку по підприємству на окрему форму.
  • В розділі «Прогнозування прибутку» зроблені економічні прогнози, необхідні для визначення можливих цілей розвитку економіки і потрібних для їх досягнення ресурсів, для виявлення найбільш імовірних й економічно ефективних варіантів рішень, обґрунтування основних напрямів економічної політики та передбачення наслідків прийнятих рішень.
  • Розділ «Аналіз результатів та їх застосування» потрібен для аналізу отриманих в процесі розрахунків за допомогою ПП фінансово-економічних показників та виявлення можливих змін в фінансово-економічному становищі підприємства.
  • 2.5 Розробка програмного продукту
  • Вибір мови програмування.
  • По мірі розвитку засобів обчислювальної техніки і впровадження їх в повсякденну практику все більше значення приділяється мові програмування.
  • Створення будь-якого комп’ютерного додатка сьогодні не мислиться без ретельно продуманого плану розробки. В даний час існує добре відпрацьована методологія створення комп’ютерних систем. Як і всяка методологія проектування, вона включає цілий ряд послідовних етапів.
  • Сучасні засоби розробки ПЗ характеризуються великою різноманітністю критеріїв, використовуючи які розроблювач має можливість автоматизувати процес розробки додатків.
  • Програмний додаток в даному дипломі створено мовою програмування Microsoft Visual Basic for Applications. Оскільки я виходив з того, що працівники економічного відділу підприємства СУГРЕ для котрих я розробляю ІС, ведуть всі розрахунки в Microsoft Office Excel, то я вирішив програмувати в Microsoft Visual Basic for Applications, так як при проведенні всіх розрахунків результати групуватимуться на робочі листи в Microsoft Office Excel у вигляді таблиць, що дозволить користувачам зручно і комфортно проводити аналіз.
  • Сім років тому Microsoft Corporation зробила революцію в підходах до розробки додатків. Відбулося неймовірне: програмісти, що починають, дістали можливість писати програми для Windows! Як результат популярність професії програміста зросла до небес і сьогодні в світі тільки на Visual Basic працюють, за оцінкою Microsoft, чотири мільйони програмістів, з небаченою до цього продуктивністю створюючи рішення на будь-який смак — від програм, обслуговуючих рутинні операції введення даних, до складних інформаційних комунікаційних систем.
  • Visual Basic надає широку гамму інструментальних засобів, серед яких все необхідне для себе знайде як програміст, що починає, так і професіонал. Новачок, наприклад, зможе за допомогою майстра Application Wizard спершу створити першу версію додатку, на прикладі якого потім можна буде вивчити ази візуального програмування і підходи Visual Basic. Перед досвідченим майстром можливості в Visual Basic взагалі безмежні: це і створення власних компонентів ACTIVEX, і робота з широким діапазоном даних, і реалізація технологій Internet, і доступ до прихованих можливостей Windows.

Схема функціонування автоматизованої системи представлена на рисунку 2. 2

85

Рисунок 2.2 — Схема функціонування АІС

Вимоги до ПП та розгляд функцій.

Формулювання вимог до програмного забезпечення, що розробляється для рішень даної задачі, можна звести до наступних критеріїв:

— програма, що розробляється, повинна забезпечувати швидке і зручне отримання інформації, мати простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

— структура програми повинна бути підібрана оптимально;

— простота і надійність;

— виробництво достовірної, надійної, своєчасної і систематизованої інформації.

Після розробки економіко-математичної моделі розрахунку економічних показників і визначення вимог до програмного продукту розробляємо алгоритм функціонування АІС.

2.6 Інструкція користувачу програми

За допомогою вбудованої в Excel макромови програмування Visual Basic for Applications (VBA) створюємо програму (форму користувача), в якій закладені формули для розрахунку економічних показників і враховані всі умови та вимоги для проведення аналізу і складання звіту про економічний стан Східно-Української ГРЕ. Програма зручна у використанні та не потребує додаткових професійних знань.

Інтерфейс користувача програми має такий вигляд (рисунок 2. 3):

Рисунок 2.3 — Робоча область АІС

Нижче представлена інструкція користувачу.

Аналіз проводиться по шести структурним підрозділам підприємства:

— сейсмічна партія № 25;

— сейсмічна партія № 27;

— сейсмічна партія № 31;

— сейсмічна партія № 38;

— сейсмічна партія № 39;

— сейсмічна партія № 46.

Для роботи з кожним підрозділом пропонується 6 закладок (на кожній вкладці відображено розрахунок економічних показників по окремій сейсмічній партії).

Для введення даних використовуються відповідні кнопки на формі (рисунок 2. 4):

Рисунок 2.4 — Кнопки, які активізують вікно для введення даних

Результат розрахунків виводиться у відповідні поля (рисунок 2. 5):

Рисунок 2.5 — Область програми для виведення результатів

Введені дані та результат розрахунку виводиться на робочий аркуш в Excel у вигляді таблиць (рисунок 2. 6):

Рисунок 2.6 — Запис даних у вигляді таблиці в Excel

Кожен підрозділ представлений на окремому аркуші (рисунок 2. 7), тому економіст може з легкістю проводити аналіз по окремій партії не плутаючись у сукупності даних:

Рисунок 2.7 — Представлення розрахунків по кожному підрозділу на

окремому аркуші в Excel

Після виведення результатів розрахунків і проведення аналізу по кожному підрозділу, на основі усіх отриманих даних проводимо розрахунок показників по всьому підприємству в цілому.

Результати розрахунку по підприємству виводяться на окрему форму (рисунок 2. 8) і записується у головну таблицю в Excel:

Рисунок 2.8 — Вікно програми з результатами розрахованих показників

по підприємству

Якщо треба провести порівняльний аналіз за кілька періодів проводимо розрахунок за перший рік натисканням кнопки «Результат за звітний рік» (рисунок 2. 9), дані вивелись у головну таблицю, потім очищаємо поля програми натисканням кнопки «Очистити поля програми». Кнопка «Стерти дані» очищає поля програми і таблиці результатів в Excel.

Після цього проводимо розрахунок по кожній партії за даними другого року. Натисканням кнопки «Результат за 2 рік» проводимо розрахунок і виводимо дані у головну таблицю. Після розрахунку за три роки проводиться аналіз і робляться висновки.

Рисунок 2.9 — Область програми з кнопками для проведення

розрахунків за кожен рік по підприємству та очистки результатів

2. 7 Чисельне розв’язання задачі

економічний фінансовий автоматизований інформаційний

Проведення розрахунків для оцінки фінансово-економічного стану на прикладі СУГРЕ за період 2005−2007 рр. використовуючи запропоновану програму.

Таблиця 2.1 — Вхідні дані для проведення розрахунку

Найменування показника

2005

2006

2007

Обсяг робіт за рахунок коштів держбюджету, тис. грн.

сейсмічна партія № 25

0

0

683,6

сейсмічна партія № 27

0

1147,4

1898,8

сейсмічна партія № 31

763

20,9

2318,6

сейсмічна партія № 38

488,3

668,4

520,6

сейсмічна партія № 39

60,3

154,7

0

сейсмічна партія № 46

0

0

369,5

обсяг договірних робіт, тис. грн.

сейсмічна партія № 25

445

153,6

147,3

сейсмічна партія № 27

2601,9

131,3

1696,9

сейсмічна партія № 31

2186,8

1638,7

2723,8

сейсмічна партія № 38

1147,7

2614

2594,1

сейсмічна партія № 39

900,4

1252,8

807,1

сейсмічна партія № 46

1925,1

918,8

2026

витрати, тис. грн.

сейсмічна партія № 25

311,5

402

498,5

сейсмічна партія № 27

1821,3

1086,7

2157,4

сейсмічна партія № 31

1584,2

1327,1

4538,2

сейсмічна партія № 38

1308,8

2625,9

2491,8

сейсмічна партія № 39

864,6

1266,8

726,4

сейсмічна партія № 46

1347,6

689,1

1916,4

фонд оплати праці, тис. грн.

сейсмічна партія № 25

202

374,7

365,2

сейсмічна партія № 27

284,9

385,4

440,7

сейсмічна партія № 31

244,9

298,3

351,9

сейсмічна партія № 38

212,9

297,9

337,6

сейсмічна партія № 39

190,3

224,6

253,8

сейсмічна партія № 46

213,8

295,3

328,3

середньооблікова чисельність, чол.

сейсмічна партія № 25

33,1

36,1

32,6

сейсмічна партія № 27

26

26,8

26,8

сейсмічна партія № 31

23,5

23,4

23,9

сейсмічна партія № 38

23

23,8

24,7

сейсмічна партія № 39

19,1

20,7

20,8

сейсмічна партія № 46

22,9

22,5

23,5

Вхідні дані узяті по Східно-Українській ГРЕ за три роки з наступних документів: обсяг робіт — форма 2 «Довідка про виконання обсягу робіт»; витрати — форма 5с (бухгалтерія); фонд оплати праці, середньооблікова чисельність — форма 1-ПВ. Для розрахунку фінансових показників (принцип розрахунку наведено у додатку В) дані узяті з балансу та форми № 2 по підприємству.

Результат розрахунку показників по сейсмічній партії № 25 (рис. 2. 10).

Аналогічно розрахунок проводимо по шести підрозділам СУГРЕ. Далі економіст аналізує отримані результати по окремій партії, якщо це потрібно.

Результат розрахунку по підприємству за перший рік зображено на рисунку 2. 11:

Аналогічно робимо розрахунок на основі даних за наступні два роки.

Рисунок 2. 10 — Результат розрахунку фінансово-економічних

показників по підрозділу СУГРЕ СП № 25

Рисунок 2. 11 — Результат розрахунку показників по підприємству за

перший рік

Після проведення всіх розрахунків дані записуються у головну таблицю, яка має вигляд:

Таблиця 2.2 — Результати проведених розрахунків фінансових показників по підприємству СУГРЕ за період

2005−2007 рр.

№ п/п

Основні техніко-економічні показники СУГРЕ за 2005−2007 рр.

Назва показника

Значення

Відхилення 2007р. від

Відхилення у%

2005

2006

2007

2005

2006

2005

2006

1

Обсяг робіт, виконаний власними силами, тис. грн.

9831,8

8700,6

15 786,3

5954,5

7085,7

160,56

181,44

2

Обсяг робіт за рахунок коштів держбюджету, тис. грн.

624,9

1991,4

5791,1

5166,2

3799,7

926,72

290,81

3

Обсяг договірних робіт, тис. грн.

9206,9

6709,2

9995,2

788,3

3286

108,56

148,98

4

Витрати, тис. грн.

7238

7397,6

12 328,7

5090,7

4931,1

170,33

166,66

5

Фонд оплати праці, тис. грн.

1348,8

1876,2

2077,5

728,7

201,3

154,03

110,73

6

Середньооблікова чисельність, чол.

143,7

153,3

152,3

8,6

-1

105,98

99,35

7

Прибуток, тис. грн.

2593,8

1303

3457,6

863,8

2154,6

133,30

265,36

8

Рентабельність,%

35,84

17,61

28,05

-7,79

10,44

78,26

159,28

9

Питома вага витрат на 1 гривню обсягу робіт, грн.

0,74

0,85

0,78

0,04

-0,07

105,41

91,76

10

Продуктивність праці, грн.

5701,58

4729,62

8637,72

2936,14

3908,1

151,50

182,63

11

Середня заробітна плата, грн.

782,19

1019,9

1136,74

354,55

116,84

145,33

111,46

12

Кпр/ср

7,42

5

7,75

0,33

2,75

104,45

155,00

Фінансові показники

13

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,44

0,32

0,13

-0,31

-0,19

29,55

40,63

14

Коефіцієнт маневреності

0,6

0,7

0,54

-0,06

-0,16

90,00

77,14

15

Коефіцієнт незалежності

0,87

0,91

0,85

-0,02

-0,06

97,70

93,41

16

Коефіцієнт фінансової залежності

0,15

0,1

0,18

0,03

0,08

120,00

180,00

Після проведення попередніх операцій на основі отриманих даних економісти підприємства роблять висновки і складають звіти.

2.8 Визначення алгоритму прогнозування прибутку СУГРЕ

Завдяки застосуванню новітніх технологій та досвіду власних висококваліфікованих фахівців підприємство СУГРЕ матиме можливість надавати якісні послуги замовникам по проведенню геологорозвідувальних та пошукових робіт. Впровадження нової техніки та технологій проводиться завдяки власним коштам підприємства, тому актуальним буде проведення прогнозування прибутку.

Прогнозування — це метод, в якому використовується як накопичений в минулому досвід, так і поточні припущення стосовно майбутнього з ціллю його визначення.

Результатом якісно виконаного прогнозування є картина майбутнього, яку можна використовувати як основу для планування діяльності підприємства.

Економічні прогнози необхідні для визначення можливих цілей розвитку економіки і потрібних для їх досягнення ресурсів, для виявлення найбільш імовірних й економічно ефективних варіантів рішень, обґрунтування основних напрямів економічної політики та передбачення наслідків прийнятих рішень.

Прогнозист повинен в результаті передпрогнозних досліджень структурувати інформацію про об'єкт прогнозування, проаналізувати її і прийняти рішення.

Прогнозування тісно зв’язане з найважливішою функцією менеджменту — плануванням і процесом прийняття рішень, необхідного для виконання управлінських функцій. Тому чим точніше керівник зможе передбачити зовнішні і внутрішні умови майбутнього, тим вище ймовірність досягнення запланованих результатів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой