Проектування електричної частини КЕС-1500

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Физика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет Електроенергетичний

КафедраЕлектричні станції

Спеціальність 6. 90 601Електричні станції

До захисту допускаю

Завідувач кафедри

проф. Г. К. Вороновський

(ініціали та прізвище)

(підпис, дата)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Тема проекту: «Електрична частина КЕС-1500 МВт «

затверджена наказом по НТУ «ХПІ»

від «5«березня2009 р. №477II

Шифр роботи Е-15. 16

(група, номер теми з наказу)

Виконавець Стасішин Ігор Дмитрович

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник Дейнеко Наталія Анатоліївна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

Харків 2009

Найменування виробу, об'єкта або теми

Найменування документу

Формат

Кільк.

арк.

Примітка

Загальна документація

Завдання на виконання ДП

А4

1

Звіт до ДП

А4

Конструкторська документація

Головна схема КЕС 1500 МВт

Схема електрична принципова

А1

1

Перелік елементів

А4

2

Комірка ЛЕП

Розріз. План

А1

1

Плакат

Захист силових трансформаторів

А1

1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

проф. Г. К. Вороновський

(ініціали та прізвище)

______________________

(підпис, дата)

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ КЕС-1500

Виконавець І.Д. Стасішин

Керівник Д Пдоц. Н.О. Дейнеко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Консультанти за розділами

Економічне обґрунтування

доц. Л.С. Попазов

Охорона праці і

навколишнього середовища

ст. викл. Г. Г. Валенко

Нормоконтроль ас. Ю.В. Таран

(підпис)(ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Записка, пояснення, містить: 89 сторінок, 38 таблиць, 6 малюнків, 10 джерел інформації.

Ключові слова: КОНДЕНСАЦІЙНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, ГЕНЕРАТОР, СИСТЕМА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ, ТРАНСФОРМАТОР, ВІДКРИТИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ.

У дипломному проекті на тему «Електрична частина КЭС 1500 МВт», був проведений розрахунок і вибір устаткування блоку конденсаційної електростанції із загальною потужністю 1500 МВт. Проведений вибір силового, токоведучого устаткування, а також вимірювальної апаратури. Визначена кошторисна вартість будівництва КЭС і розглянуті питання охорони праці.

Як спецпитання розглянув захист силових трансформаторів.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит: 89 страниц, 37 таблиц, 6 рисунков, 10 источников информации, 10 приложений.

Ключевые слова: КОНДЕНСАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ГЕНЕРАТОР, СИСТЕМА СОБСТВЕННЫХ НУЖД, ТРАНСФОРМАТОР, ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.

В дипломном проекте на тему «Электрическая часть КЭС 1500 МВт», был произведен расчет и выбор оборудования блока конденсационной электростанции с общей мощностью 1500 МВт. Произведён выбор силового, токоведущего оборудования, а также измерительной аппаратуры. Определена сметная стоимость строительства КЭС и рассмотрены вопросы охраны труда.

В качестве специального вопроса рассмотрена защита силовых трансформаторов.

ABSTRACT

An expl message contains: 89 pages, 37 tables, 6 pictures, 10 information generators, 10 applications.

Keywords: CONDENSATION POWER-STATION, GENERATOR, SYSTEM of OWN NEEDS, TRANSFORMETOR, OPENED DISTRIBUTIVE DEVICE.

In a diploma project on a theme «Electric part of KES 1500 Mvt», a calculation and choice of equipment of block of condensation power-station was made with general power 1500 Mvt. The choice of power is made, equipment, and also measuring apparatus. The estimate cost of building of KES is certain and the questions of labour protection are considered.

As the special question defiance of power transformers is considered.

ЗМІСТ

Список скорочень

Вступ

Вибір структурної схеми КЕС

1.1 Вибір генераторів і блокових трансформаторів

1.2 Вибір числа і потужності автотрансформаторів зв’язку

1.3 Техніко-економічний розрахунок

2 Вибір джерел живлення власних потреб

2.1 Вибір робочих трансформаторів власних потреб

2.2 Вибір резервних трансформаторів власних потреб

3 Вибір схем розподільних пристроїв

3.1 Вибір схеми ВРП 330 кВ

3.2 Вибір схеми ВРП 220 кВ

4 Розрахунок струмів короткого замикання

5 Вибір устаткування

5.1 Вибір устаткування на напруги 330 кВ

5.1.1 Вибір вимикачів

5.1.2 Вибір роз’эднувачів

5.1.3 Вибір трансформаторів струму

5.1.4 Вибір трансформаторів напруги

5.1.5 Вибір збірних шин

5.1.6 Вибір ошиновки пускорезервного трансформатора

5.2 Вибір устаткування на напруги 20 кВ

5.2.1 Вибір вимикачів

5.1.2 Вибір трансформаторів струму

5.2.3 Вибір трансформаторів напруги

5.2.4 Вибір струмопроводу

5.2.5 Вибір відпаювання струмопроводу

5.3 Вибір устаткування на напрузі 6,3 кВ

5.3.1 Вибір вимикачів в ланцюзі введення робочого живлення

5.3.2 Вибір вимикачів в ланцюзі двигунів і в ланцюзі трансформаторів другого ступеня трансформації

5.3.3 Вибір КРП

5.3.4 Вибір трансформаторів струму

5.3.5 Вибір трансформаторів напруги

5.3.6 Вибір збірних шин

5.3.7 Вибір струмопроводу в ланцюзі введення робочого живлення

6 Захист силових трансформаторів

7 Кошторисно-фінансовий розрахунок будівництва КЕС

8 Охорона праці і навколишнього середовища

Висновок

Список джерел інформації

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

АЕС — атомна електростанція

АТ — автотрансформатор

ВН — вища напруга

в.п. — власні потреби

ВРП — відкритий розподільний пристрій

ГЕС — гідроєлектростанція

ЕС — електростанція

к.з. — коротке замикання

КФР — кошторисно-фінансовий розрахунок

КЭС — конденсаційна електростанція

ЛЕП — лінія електропередач

НН — нижча напруга

ПРТ — пускорезервный трансформатор

ПУЕ — правило установки електроустаткування

РП — розподільний пристрій

СН — середня напруга

ТВП — трансформатор власних потреб

ТЕЦ — теплоелектроцентраль

ТН — трансформатор напруги

ТС — трансформатор струму

ВСТУП

В українській енергетиці від виду використовуваних енергетичних ресурсів сучасні електричні станції поділяються на КЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС й інші станції.

КЕС призначені для вироблення електроенергії й передачу її в енергетичну систему, а система — споживачам. Вироблення електроенергії на сучасних станціях становлять до 60%, коефіцієнт корисного дії станцій 30? 32%, напруга видачі в енергосистему й споживачам (на далекі відстані) 110? 750 кВ. Всі КЭС працюють по блоковому принципу. Побудова КЕС за блоковим принципом дає техніко-економічні переваги, які полягають в наступному:

· покращується застосування пара високих і надвисоких параметрів унаслідок простішої системи паропроводів, що особливо важливо для освоєння агрегатів великої потужності;

· спрощується і стає чіткішою технологічна схема ЕС, унаслідок чого збільшується надійність її роботи і полегшується експлуатація;

· скорочується об'єм будівельних і монтажних робіт;

· зменшуються капітальні витрати на споруду ЕС;

· забезпечується зручне розширення ЕС, причому нові енергоблоки при необхідності можуть відрізнятися від попередніх по своїх параметрах.

Сучасні КЕС оснащуються в основному енергоблоками 200−800 МВт. Застосування крупних агрегатів дозволяє забезпечити швидке нарощування потужностей електростанцій, прийнятні собівартість електроенергії і вартість встановленого кіловата потужності станції.

КЕС мають велике значення для всієї енергосистемі України.

1 Вибір структурної схеми КЕС

Як і схеми інших електростанцій (ТЕЦ, АЕС), схеми КЕС повинні виконуватися відповідно до вимог відносно надійності, ремонтопридатності, безпеки обслуговування, зручності експлуатації, гнучкості, можливості розширення, економічності.

Проектування головної схеми включає: вибір структурної схеми на підставі техніко-економічного розрахунку, вибір джерел живлення і схеми власних потреб, вибір і обґрунтування схем розподільних пристроїв (РП), розрахунок струмів короткого замикання на трьох ступенях напруги.

Головна електрична схема електростанції є частиною схеми енергосистеми. Електроенергія, що виробляється генераторами, передається через трансформатори і електричні з'єднання головної схеми і поступає в систему по повітряних і кабельних лініях.

Структурна електрична схема КЕС залежить від числа і одиничної потужності генераторів, що встановлюються.

У даній роботі спочатку намічається три логічно можливих варіанти структурних схем КЕС, які відрізняються розподілом генераторів між системами напруг, побудовою блоків, кількістю і типом трансформаторів.

Рисунок 1. 1- Перший варіант структурної схеми КЕС -1500 МВт

Перший варіант: два блоки по 300 МВт на 220 кВ, три блоки по 300 МВт на 330 кВ (рис. 1. 1).

Рисунок 1.2 — Другий варіант структурної схеми КЕС -1500 МВт

Другий варіант: три блоки по 300 МВт на 220 кВ і два блоки по 300 МВт на 330 кВ (рис. 1. 2).

Для вибору одного з них надалі виконуватиму їх техніко-економічне порівняння.

1.1 Вибір генераторів і блокових трансформаторів

Генератори вибираю відповідно до завдання на проектування.

Таблиця 1. 1- Паспортні дані турбогенераторів

Тип генератора

Номінальна

потужність

U,

кВ

cоsц ном.

I,

кА

Збудження

Система охолодження

S,

МВА

Р,

МВт

Обмотка ротора

Обмотка статора

ТГВ-300−2У3

353

300

20

0,85

10,2

0,195

Тірісторна система самозбудження

Безпосереднє

водневе

Непряме

водневе

Для першого варіанту вибираємо блокові трансформатори. Вони вибираються з умови:

,

де — номінальна потужність трансформатора, МВА;

— розрахункова потужність трансформатора, МВА.

Розрахункова потужність трансформатора, МВА

, (1. 1)

де — номінальна активна потужність генератора, МВт;

— витрати активної потужності на в.п. МВт;

= 0,62 (табл. 1. 1);

= 0,7 (приймаю із завдання на проектування).

Витрати активної потужності в.п., МВт

. , (1. 2)

де — коефіцієнт витрат електроенергії на власні потреби, який залежить від виду палива, способу його спалювання і типу станції; оскільки тип станції КЕС, вид палива — вугілля, то приймаю витрати на в.п. 4% від потужності генератора.

.

.

Вибираю трансформатор блоку 300 МВт, з вищою напругою 220 кВ ТДЦ-400 000/220 з довідника [1]. Дані трансформаторів приведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 — Паспортні дані трансформатора блоку 300МВт, з ВН 220кВ

Тип

Sн,

МВА

Напруга

обмоток,

кВ

Втрати,

кВт

Напруга

короткого замикання

Uк,%

Ціна,

тис.у. о

ВН

СН

НН

Рхх

Ркз

ВН-НН

ТДЦ-400 000/220

400

242

-

20

330

880

11

389

Для другого варіанту структурної схеми (рис. 1. 2) вибір блокових трансформаторів з вищою напругою 220 кВ здійснюється аналогічно попередньому випадку. Дані трансформатора приведені в табл. 1.2. і взяті з довідника [1].

Обираю трансформатор блоку 300 МВт, з вищою напругою 330 кВ ТЦ-400 000/330 з довідника [1]. Дані трансформаторів приведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.3 — Паспортні дані трансформатора блоку 300МВт, з ВН 330кВ

Тип

Sн,

МВА

Напруга

обмоток,

кВ

Втрати,

кВт

Напруга

короткого замикання

Uк,%

Ціна,

тис.у. о

ВН

СН

НН

Рхх

Ркз

ВН-НН

ТЦ-400 000/330

400

347

-

20

300

790

11,5

398,5

Для другого варіанту структурної схеми (рис. 1. 2) вибір блокових трансформаторів з вищою напругою 330 кВ здійснюється аналогічно попередньому випадку. Дані трансформатора приведені в табл. 1.3. і взяті з довідника [1].

1.2 Вибір числа і потужності автотрансформаторів зв’язку

Потужність АТ зв’язку обирається по максимальному перетіканню потужності між розподільними пристроями ВН і НН, який визначаємо по найбільш важкому режиму з умови:

якщо, то;

якщо, то.

Перетікання потужності через АТ зв’язку, МВА

,(1. 3)

де — сумарна номінальна потужність генераторів, МВт;

— потужність навантаження, що видається довколишньому району, МВт;

— сумарна потужність в. п, МВт;

— із завдання на проектування.

По формулі (1. 3) розраховуємо чотири перетікання потужності через АТ зв’язку для першого варіанту структурної схеми (рис. 1. 1):

Перетікання потужності в нормальному режимі при максимальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт.

.

Перетікання потужності в нормальному режимі при мінімальному навантаженні МВт, в цьому випадку, МВт

.

Перетікання потужності в аварійному режимі (один генератор відключений) при максимальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт

.

Перетікання потужності в аварійному режимі (один генератор відключений) при мінімальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт

.

Для першого варіанту структурної схеми (рис. 1. 1) найбільш важким режимом є аварійний режим при максимальному навантаженні. Тому, використовуючи умову вибору АТ зв’язку, одержимо:

,

звідси:

.

Вибираю комплект однофазних АТ зв’язку з вищою напругою 330 кВ АОДЦТН-133 000/330/220 з довідника [1].

З міркувань надійності беремо АТ зв’язку. Дані приведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.4 — Паспортні дані АТ зв’язку

Тип

Sном, МВА

Напруга

обмоток,

кВ

Втрати,

кВт

Напруга

короткого замикання

Uк,%

Ціна,

тис.у. о

заводська.

ВН

СН

НН

Рхх

Ркз

ВН-СН

ВН-НН

СН-НН

АТДЦТН-133 000/330/220

133

330

230

10,5

50

250

9

60

48

450

Для другого варіанту структурної схеми (рис. 1. 2), користуючись формулою (1. 3), розраховуємо чотири перетікання потужності через АТ зв’язку:

Перетікання потужності в нормальному режимі при максимальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт

.

Перетікання потужності в нормальному режимі при мінімальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт

.

Перетікання потужності в аварійному режимі (один генератор відключений) при максимальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт

.

Перетікання потужності в аварійному режимі (один генератор відключений) при мінімальному навантаженні МВт, в цьому випадку МВт, МВт

.

Для другого варіанту структурної схеми (Рис. 1. 2) найбільш важким режимом є нормальний режим при мінімальному навантаженні. Тому, використовуючи умову при виборі трансформатора зв’язку, одержимо:

,

звідси:

Вибираю комплект однофазних АТ зв’язку вищою напругою 330 кВ АОДЦТН-133 000/330/220 з довідника [1].

З міркувань надійності встановлюємо два АТ зв’язку паралельно. Дані АТ приведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 — Паспортні дані АТ зв’язку

Тип

Sном, МВА

Напруга

обмоток,

кВ

Втрати,

кВт

Напруга

короткого замикання

Uк,%

Ціна,

тис.у. о

заводська.

ВН

СН

НН

Рхх

Ркз

ВН-СН

ВН-НН

СН-НН

АОДЦТН-133 000/330/220

133

330

230

10,5

50

250

9

60

48

450

Таким чином, можна зробити висновок, що обидва варіанти структурних схем технічно реалізовуються. Для остаточного вибору схеми, яка піддасться детальному розрахунку треба зробити техніко-економічний розрахунок.

1.3 Техніко-економічний розрахунок

Перед техніко-економічним розрахунком намічаємо тип високовольтних вимикачів на напругу 220 кВ/330 кВ і виписуємо укрупнені показники вартості осередків ВРП 220 кВ/330 кВ станції з вимикачем. Дані зведемо в табл. 1. 6, 1.7.

Таблиця 1.6 — Укрупнені показники вартості осередку ВРП 220 кВ

Тип

Вартість вимикача,

тис.у.о.

Кошторисна вартість осередку ВРП 220 кВ, тис.у.о.

Устаткування

Монтажних робіт

Всього

ВВБ-220Б-31,5/2000У1

36

65

17,4

79,5

Таблиця 1.7 — Укрупнені показники вартості осередку ВРП 330 кВ

Тип

Вартість вимикача,

тис.у.о.

Кошторисна вартість осередку ВРП 330 кВ, тис.у.о.

Устаткування

Монтажних робіт

Всього

ВВ-330Б-31,5/2000У1

48

141

24,2

165,2

Визначення капітальних вкладень.

До економічних показників відносять: капіталовкладення — К, приведені річні витрати — З і витрати — И. При порівняльному аналізі техніко-економічних показників різних варіантів структурних схем проектованої електричної станції облік капіталовкладень і річних експлуатаційних витрат, проводиться тільки для тих елементів схем, якими відрізняються порівнювані варіанти. Капіталовкладення для всієї решти елементів схем в цьому випадку не враховуються.

У капіталовкладення включають вартості трансформаторів і високовольтних вимикачів (укрупнені показники вартості осередків ВРП), тобто капіталовкладення визначаються по формулі, тис. у.о.

,(1. 4)

де — розрахункова вартість всіх трансформаторів, тис. у.о. ;

— кошторисна вартість всіх осередків, тис.у.о.

Розрахунок капіталовкладень для першого варіанту структурної схеми.

Порівнявши два варіанти розрахункових схем, одержимо, що в капіталовкладення першого варіанту входять: розрахункова вартість блокового трансформатора ТЦ-400 000/330 і кошторисна вартість осередку ВРП з вимикачем ВВ-330−31,5/2000У1, тобто:

. (1. 5)

Розрахункова вартість трансформаторів, тис. у.о.

,(1. 6)

де — заводська вартість;

— коефіцієнт, який залежить від потужності трансформатора і береться з довідника [1].

Таблиця 1.8 — Значення коефіцієнта для трансформаторів

Тип

ТДЦ-400 000/220

1,3

ТЦ-400 000/330

1,35

Для трансформатора ТЦ-400 000/330, використовуючи формулу (1. 6) розрахункова вартість буде:

.

Капіталовкладення для першої структурної схеми по формулі (1. 5):

.

Розрахунок капіталовкладень для другого варіанту структурної схеми.

У капіталовкладення другого варіанту входять: розрахункова вартість блокового трансформатора ТДЦ-400 000/220, розрахункова вартість двох АТ зв’язку АОДЦТН-133 000/330/220 і кошторисна вартість осередку ВРП з вимикачем ВВБ-220Б-31,5/2000У1, тобто:

. (1. 7)

Для трансформатора АОДЦТН-133 000/330/220, використовуючи таблицю 1.4 розрахункова вартість буде 450 тис. у.о.

Для трансформатора ТДЦ-400 000/220, використовуючи формулу (1. 6) розрахункова вартість буде:

.

Капіталовкладення для другої структурної схеми по формулі (1. 7):

.

Визначення річних експлуатаційних витрат.

Річні експлуатаційні витрати, тис. у.о.

,(1. 8)

де — амортизаційні відрахування (відрахування на реновацію і капітальний ремонт), тис.у. о;

— витрати від втрат електроенергії в блоковому трансформаторі, автотрансформатора зв’язку, тис. у.о. ;

— витрати на обслуговування електроустановки (на поточний ремонт і зарплату персоналу), тис.у.о.

Амортизаційні відрахування, тис.у.о.

,(1. 9)

де — відрахування на амортизацію, приймаю [4].

Витрати від втрат електроенергії в трансформаторах, тис.у.о.

,(1. 10)

де с — вартість 1 кВт·г втрати електроенергії, коп. /(кВт·г), в курсовому проекті приймаємо с = 10,0 коп. /(кВт·г) [4];

?W — сумарні втрати електроенергії, кВт·г.

Сумарні втрати електроенергії:

,(1. 11)

де — втрати електроенергії в АТ зв’язку

АОДЦТН-133 000/330/220, кВт·г;

— втрати електроенергії в блоковому трансформаторі

ТЦ-400 000/330, кВт·г.

Втрати електроенергії в двохобмоточних трансформаторах, кВт·г

,(1. 12)

де — втрати потужності холостого ходу кВт;

— втрати потужності короткого замикання кВт;

t — тривалість роботи трансформатора, приймаємо рівним 8760 г;

— тривалість максимальних втрат, визначають по кривій [4,рис.5. 6] залежно від тривалості використання максимального навантаження, яке дане в завданні проекту, г;

n — число паралельно працюючих трансформаторів;

— номінальна потужність трансформатора МВА;

— розрахункова (максимальна) потужність навантаження трансформатора, МВА.

Витрати на обслуговування електроустановки, тис. у.о.

,(1. 13)

де — відрахування на обслуговування, [4].

Розрахунок для першого варіанту структурної схеми.

Амортизаційні відрахування, тис.у.о.

.

Втрати електроенергії в АТ зв’язку АОДЦТН-133 000/330/220, кВт·г

.

Втрати електроенергії в блоковому трансформаторі

ТЦ-400 000/330, кВт·г

.

Сумарні втрати електроенергії, кВт·г

.

Витрати від втрат електроенергії в трансформаторах, тис.у.о.

.

Витрати на обслуговування електроустановки, тис.у.о.

.

Річні експлуатаційні витрати, тис.у.о.

.

Розрахунок для другого варіанту структурної схеми.

Амортизаційні відрахування, тис.у.о.

.

Втрати електроенергії в АТ зв’язку АОДЦТН-133 000/330/220, кВт·г

.

Втрати електроенергії в блоковому трансформаторі ТДЦ-400 000/220, кВт·г

.

Сумарні втрати електроенергії, кВт·г

.

Витрати від втрат електроенергії в трансформаторах, у.о.

.

Витрати на обслуговування електроустановки, тис.у.о.

.

Річні експлуатаційні витрати, у.о.

.

Для визначення оптимальної структурної схеми з порівнюваних варіантів, яка підлягає подальшому розрахунку, складається підсумкова таблиця складових витрат (табл. 1. 9) За даними з табл. 1.9 вибираємо варіант структурної схеми проектуємої електростанції, який має менші складові витрати.

Таблиця 1.9 — Складові витрати

Складові витрати

Перший варіант, тис. у. о.

Другий варіант, тис. у.о.

Капіталовкладення, К

670,9

1517,5

Сумарні витрати, И

692

1793

З табличних даних ми можемо однозначно бачити, що перший варіант структурної схеми (рис. 1. 1) виявився вигіднішим. Детальному розрахунку піддасться саме ця структурна схема.

2 Вибір джерел живлення власних потреб

Джерелом живлення власних потреб на КЕС є генератори, живлення подається від генератора через трансформатор в.п. (ТВП), який підключається відпаюванням від генератора.

2.1 Вибір робочих трансформаторів власних потреб

ТВП вибираю з умови:

,(2. 1)

де — розрахункова потужність ТВП, МВА.

Розрахункова потужність ТВП, МВА

,(2. 2)

де;

(з початкових даних).

Розрахункова потужність ТВП для блоків 300 МВт, МВА

,

.

Робочі трансформатори в.п. блоків 300 МВт вибираю ТДНС-16 000/20 з довідника [1]. Дані трансформаторів приведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 — Паспортні дані ТВП

Тип

Sном, кВА

Напруга

обмоток,

кВ

Втрати,

кВт

Напруга

короткого

замикання,

Uк, %

ВН

НН

Рхх

Ркз

ВН-НН

ТДНС-16 000/20

16

20

6,3

23

125

10

2.2 Вибір резервних трансформаторів власних потреб

Як резервні трансформатори в.п. вибираю ПРТ-пускорезервні трансформатори, які виконують функцію резервування і одночасно в них є потужність для пуску або зупинки іншого блоку, тобто у нього функції ширше, ніж у ТВП, тому потужність ПРТ приблизно в 1,5 разу більше потужності ТВП тобто:

.

Потужність ПРТ, МВА

.

Так як на таку потужність немає потрібного трансформатора, то від ПРТ доведеться відмовитися і поставити РТ, а також на кожному блоці поставити генераторні вимикачі.

Потужність РТ, МВА

Кількість РТ залежить від числа блоків, оскільки число блоків-п'ять отже, кількість РТ — один та ще один у холодному резерві.

Вибираю РТ-1 по довіднику [1]. Дані трансформатора приведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 — Паспортні дані РТ

Тип

Sном, кВА

Напруга

обмоток,

кВ

Втрати,

кВт

Напруга

короткого

замикання,

Uк, %

ВН

НН

Рхх

Ркз

ВН-НН

ТДНС-16 000/20

16

20

6,3

23

125

10

Один РТ підключимо до середньої обмотки АТ підключаю до зв’язку, тобто схема включення РТ при наявності зв’язку з системою, тобто схема включення має вигляд:

Рисунок 2. 1- Підключення ПРТ

3 Вибір схем розподільних пристроїв

3.1 Вибір схеми ВРП 330 кВ

Число ліній, що відходять від шин розподільного пристрою вищої напруги (РПВН) — 330 кВ, визначається по формулі:

,(3. 1)

де — загальна потужність КЕС (із завдання на проектування), МВт;

— навантаження станції в літній період (із завдання на проектування), МВт;

— пропускна спроможність ЛЕП — 330 кВ, береться з довідника [1], МВт.

Приймаю МВт, таким чином число ліній, що відходять від шин розподільного пристрою вищої напруги (РПВН) — 330 кВ:

,

тобто число ліній рівне чотирьом.

Загальне число приєднань до шин високої напруги:

,(3. 2)

де — число приєднань від АТ зв’язку до шин ВН;

— число приєднань від блокових трансформаторів до шин ВН.

Число приєднань на шинах РПВН — 330 кВ:

.

Для розподільного пристрою вищої напруги 330 кВ з числом приєднань вісім є три варіанти схем. Схема дві системи шин з півтора вимикачами на приєднанні є дуже надійною при к.з. і ремонті, ремонт будь-якого вимикача проводитися без перерви живлення і без складних перемикань, роль роз'єднувачів-тільки ремонтні апарати. Вона більш доцільною при рівній кількості блоків та ліній. Схема дві системи шин з чотирма вимикачами на два приєднання також є дуже надійною при к.з. і ремонті, ремонт вимикача проводитися без перерви живлення і без складних перемикань, роль роз'єднувачів — ремонтні апарати. Схема два зв’язаних чотирьохкутника економічна (вісім вимикачів на вісім приєднань), дозволяє робити випробування й ревізію будь-якого вимикача без порушення роботи її елементів. Схема має високу надійність, однак стає менш надійною через розрив кілець. Конструкція ВРП за схемою із двома системами шин і з півтора вимикача на три приєднання досить економічна, надійна й зручна в обслуговуванні, обираю цю схему.

Рисунок 3. 1- Дві системи шин чотирма вимикачами на два приєднання

3.2 Вибір схеми ВРП 220 кВ

Число ліній, що відходять від шин РП нижчої напруги з двох вищих, РП — 220 кВ, визначається по формулі:

,(3. 3)

де — навантаження станції в зимовий період (із завдання на проектування), МВт;

— пропускна спроможність ЛЕП — 220 кВ, береться з довідника [1], МВт.

Приймаю МВт, таким чином, число ліній, що відходять від шин РП нижчої напруги з двох вищих РП- 220 кВ:

,

тобто число ліній рівне трьом.

Розраховуємо загальне число приєднань до шин нижчої напруги з двох вищих:

,(3. 4)

де — число приєднань від АТ зв’язку до шин 220 кВ;

— число приєднань від блокових трансформаторів до шин 220 кВ.

— число приєднань від ПРТ до шин 220 кВ

Число приєднань на шинах РП — 220 кВ,

Для розподільного пристрою нижчої напруги із двох вищих з числом приєднань шість приймаю схему дві системи шин з обхідною з фіксованим приєднанням елементів. У цій схемі ремонт вимикачів проводиться без перерви живлення з використанням обхідних систем шин, можливий почерговий ремонт систем шин без перерви живлення.

Для великого числа приєднань. РП на 220 кВ має вигляд:

Рисунок 3. 2- Дві системи шин з обхідною з фіксованим приєднанням елементів

4 Розрахунок струмів короткого замикання

Для визначення струмів короткого замикання необхідно скласти схему заміщення (Рис. 4. 1), яка відповідає початковій розрахунковій схемі (Рис. 1. 1). Схемою заміщення називається електрична схема, аналогічна початковій розрахунковій, але в ній відсутні магнітні зв’язки.

Рисунок 4.1 — Схема заміщення

Результати розрахунків струмів к.з. зводимо в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 — Струми короткого замикання

Точка к.з.

UСР,

кВ

Іп0,

кА

Iп0У,

кА

іуд,

кА

iуд У,

кА

Ку

Та,

С

К_ 1:

С1+Г

С2+Г

Г

340

3,8

12,6

2,2

18,6

10,6

31,7

6,3

48,6

1,976

1,78

1,97

0,45

0,04

0,32

К_ 2:

С1+С2+Г

Г

20

75,8

54,4

130,2

190

137

327

1,981

1,98

0,54

0,54

К_ 3:

С+Г

6,3

15,5

15,5

37,3

37,3

1,7

0,03

5 ВИБІР УСТАТКУВАННЯ

5.1 Вибір устаткування на напрузі 330 кВ

Усе устаткування перевіряється по цим вядношенням,

,

де — номінальна напруга;

— робоча напруга.

,

де — номінальний струм;

— робочий струм.

5.1.1 Вибір вимикачів

Вимикачі вибирають по нормальному режиму, а перевіряють по аварійному режиму, оскільки схема РП на вищій напрузі 330 кВ, з чотирма вимикачем на три приєднання, то визначають, вимикачі по стуму найпотужнішого приєднання.

Робочий струм вимикача, А

,(5. 1)

де — повна потужність АТ, МВА;

— номінальна напруга, кВ.

.

Умова вибору

,

.

Приймаю всі вимикачі для РП однакового типу ВВ-330Б-31,5/2000У1 [1].

Таблиця 5.1 — Паспортні дані вимикача

Тип вимикача

Uном

кВ

Iном

А

Iном, відк,

кА

Iтерм /t доп

кА/с

іскв

кА

?Н,

%

tвідк. полв

з

tc.в.

с

ВВ-31,5/2000У1

330

2000

31,5

40/2

80

20

0,08

0,05

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на відключаючи здатність.

Умова перевірки

,(5. 2)

де — номінальний струм відключення вимикача;

— періодична складова часу.

,(5. 3)

де — номінальне значення аперіодичної складової;

— аперіодична складова струму к.з.

Періодична складова часу ф, кА

,(5. 4)

де, і -періодичні складові часу систем і блоків, кА.

Оскільки к.з. віддалене від джерела, то і не затухають, тоді

і, а від блоків затухає, тоді:

,(5. 5)

де — коефіцієнт загасання (береться по кривих, залежить від ф і віддаленості к.з.) [4].

Найменший час від початку к.з. до моменту розбіжності дугогасних контактів, с

,(5. 6)

де — мінімальний час спрацьовування релейного захисту, с;

— власний час відключення вимикача, з (табл. 5. 1).

.

Номінальний струм блоків, приведений до того ступеня напруги, кА

,(5. 7)

де — кількість блоків;

— номінальна активна потужність генератора, МВт (табл. 1. 1);

— середня напруга ступеня, де відбулося к.з., кВ;

— номінальне значення cos генератора (табл. 1. 1).

.

Віддаленість точки к.з. від блоків

. (5. 8)

.

Коефіцієнт загасання

.

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на аперіодичну складову. Умова перевірки (5. 3).

Номінальне значення аперіодичної складової, кА, що допускається

,(5. 9)

де — нормоване значення змісту аперіодичної складової в струмі к.з. % (табл. 5. 1);

— номінальний струм відключення, кА (табл. 5. 1).

.

Аперіодична складова струму к.з. від системи 1, у момент розбіжності контактів ф, кА

,(5. 10)

де — постійна часу загасання аперіодичної складової від системи 1, (табл. 4. 1).

.

Аперіодична складова струму к.з. від системи 2, у момент розбіжності контактів ф, кА

,(5. 11)

де — постійна часу загасання аперіодичної складової від системи 2, (табл. 4. 1)

.

Аперіодична складова струму к.з. від блоків, у момент розбіжності контактів ф, кА

,(5. 12)

де — постійна часу загасання аперіодичної складової від блоків, с. (табл. 4. 1)

.

Аперіодична складова струму к.з. у момент розбіжності контактів ф, кА

,(5. 13)

.

Умова перевірки не виконується, тому робиться перевірка по повному струму к.з.

.

Перевірка на динамічну стійкість.

Умова перевірки

. (5. 14)

Ударний струм к.з., кА

,(5. 15)

де, — ударні струми систем і блоків, кА (табл. 4. 1).

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на термічну стійкість.

Умова перевірки

, якщо (5. 15)

, якщо (5. 16)

де — срередньоквадратичне значення струму за час його протікання (струм термічної стійкості) (табл. 5. 1), кА2;

— повний час відключення струму к.з., с;

— розрахунковий тепловий імпульс струму, кА2·с;

— тривалість протікання струму термічної стійкості (табл. 5. 1), с.

Повний час відключення струму к.з., с

,(5. 17)

де — час дії релейного захисту, приймається рівним 0,3 с;

— повний час відключення вимикача (табл. 5. 1), с.

.

Оскільки то:

.

Оскільки, тобто, то формула визначення

має вигляд, кА2·с

(5. 18)

де — еквівалентна періодична складова струму, від систем і генераторів, кА;

— питомі теплові імпульси генератора (беруться по кривих);

— постійна часу загасання аперіодичної складової від еквівалентної гілки, с.

Для визначення еквівалентної періодичної складової від систем і генераторів.

Умова перевірки виконується

.

Всі перевірки вимикача ВВ-330Б-40/2000У1 виконуються.

5.1.2 Вибір роз'єднувачів

Приймаю роз'єднувачі РНД — 330/3200 У1 [1].

Таблиця 5.2 — Паспортні дані роз'єднувачів

Тип разъединителя

,

кВ

,

А

,

кА/с

,

кА

РНД — 330/3200 У1

330

3200

63/2

80

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на динамічну стійкість.

Умова перевірка

. (5. 19)

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірки (5. 15),

.

Умова перевірки виконується

.

Роз’эднувач проходить всі перевірки. Приймаю для установки на ВН 330кВ роз’эднувач РНД — 330/3200 У1.

5.1.3 Вибір трансформаторів струму

Оскільки на приєднанні АТ настороні ВН із приладів ставлять лише амперметри, тому клас точності не лімітується.

Приймаю ТФУМ 330- У1 [1].В усіх останніх ланцюгах РП приймаю такий же тип ТС.

Робочий струм вимикача, кА

,(5. 20)

де — повна потужність АТ, МВА;

— номінальна напруга, кВ.

Таблиця 5.3 — Паспортні дані трансформаторів струму.

Тип

трансформатора

Uном

кВ

Iном

А

It/t

кА/с

iдинкА

Варіант виконання вторинних обмоток

Клас точності

Ном-е

Навантаж. в класі точності, Ом

I1

I2

ТФУМ 330А-У1

330

1500

1

63/2

160

0,5/10р/

10р/10р/10р

0,5

50

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19)

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірки (5. 15),

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка класу точності.

Умова перевірки

,(5. 21)

Складається таблиця приладів тих, що підключаються до ТС.

Таблиця 5.4 — Паспортні дані приладів ТС в ланцюзі ВН АТ і Трансформатору блоку

Прилад

Тип приладу

Навантаження фаз, ВА

А

В

С

Амперметр

Э-379

0,5

0,5

0,5

Опір приладів, Ом

,(5. 22)

де — потужність приладів найбільш завантаженої фази

(табл. 5. 8), ВА.

.

Вторинне номінальне навантаження () ТС в класі точності 0,5 складає 50 Ом. Опір контактів (), оскільки число приладів менше трьох, приймаю 0,05 Ом, тоді опір приладів буде, Ом:

,(5. 23)

.

У ланцюзі генератора приймаю сполучаючи кабелі з алюмінієвими жилами, орієнтовно завдовжки м.

Перетин сполучаючих дротів, мм2

,(5. 24)

де — щільність струму для алюмінію, рівна 0,0283 (Ом•мм2/м).

.

Приймаю контрольний кабель АКРВГ з жилами перетином 4 (мм2), оскільки за умовами міцності перетин для алюмінієвих жил не повинно бути менше 4 (мм2) по ПУЕ. В полі ЛЕП і блоку приймаю ТС такого ж типу.

Вибір ТТ в полі ЛЕП та блоку. Аналізуючи всі поля на напрузі 330кВ роблю висновок, що при виводі у ремонт деяких вимикачів, через ввімкнуті вимикачі із протікаючи струмів найбільшими будуть струми ЛЕП, тому робочій струм розраховуємо по формулі:

,(5. 25)

де, — пропускна спроможність ЛЭП — 330 кВ МВА;

— номінальна напруга, кВ.

=0,84 (з початкових даних).

Умова вибору виконується

,

.

Перевірки на динамічну і термічну стійкість будуть виконуватись, як ТС в полі ЛЕП та блоку знаходяться в легших умовах ніж в ланцюзі ВН АТ.

Перевірка класу точності. Умова перевірки (5. 21).

Складається таблиця приладів тих, що підключаються до ТС.

Таблиця 5.5 — Паспортні дані приладів ТС в полі ЛЕП і блоку

Прилад

Тип приладу

Навантаження фаз, ВА

А

В

С

Амперметр

Э-379

0,5

0,5

0,5

Ваттметр

Д-335

0,5

0,5

-

Варметр

Д-335

-

0,5

0,5

Осцилограф

-

-

-

-

Всого

1

1,5

1

Опір приладів (5. 22), Ом

.

Вторинне номінальне навантаження () ТТ в класі точності 0,5 складає 50 Ом. Опір контактів (), оскільки число приладів менше трьох, приймаю 0,1 Ом, тоді опір приладів буде (5. 23), Ом

.

У ланцюзі генератора приймаю сполучаючи дротів з алюмінієвими жилами, орієнтовно завдовжки м.

Перетин сполучаючих дротів,

.

Приймаю контрольний кабель АКРВГ з жилами перетином 4 (мм2), оскільки за умовами міцності перетин для алюмінієвих жил не повинно бути менше 4 (мм2) по ПУЕ.

5.1.4 Вибір трансформаторів напруги

Приймаю ТН НКФ-330−83У1−1 [1].

Таблиця 5.6 — Паспортні дані ТН

Тип

трансформатора

Uном. обм

В

Sном в класі точності

ВА

Sпред

ВА

Схема з'єднання

U1

U2

U2 доп

0,5

1

3

НКФ-330−83У1

100

400

600

1200

2000

1/1/1−0-0

Умова вибору виконується

.

Перевірка класу точності.

Умова перевірки

. (5. 26)

Складається таблиця приладів тих, що підключаються до ТН.

Таблиця 5.7 — Паспортні дані приладів ТН

Прилад

Тип приладу

однієї обмотоки

ВА

Число

обмоток

cosц

sinц

Кілікіст. приладів

P

Вт

Q

ВА

У ланцюзі лінії

Ватметр

Д-335

1,5

2

1

0

1

3

Варметр

Д-335

1,5

2

1

0

1

3

Датчик

активної потужності

И-829

10

-

1

0

1

10

Датчик

реактивної потужності

И-830

10

-

1

0

1

10

Всього

26

У ланцюзі збірних шин

Вольтметр реєструючий

Н-344

10

1

1

0

1

10

Частотомір

реєструючий

Н-315

10

1

1

0

1

10

Ватметр

реєструючий

Н-348

10

2

1

0

1

20

Вольтметр вказуючий

Э-335

2

1

1

0

1

2

Частотомір

синхр.

Э-371

3

1

1

0

2

6

Вольтметр

синхр.

Э-335

2

1

1

0

2

2

Всього

50

Вторинне навантаження, ВА

,(5. 27)

де, — загальна споживана активна потужність приладів, Вт;

— Загальна споживана реактивна потужність приладів, ВА.

.

Умова перевірки виконується

.

Прийнятий ТН працюватиме у вибраному класі точності.

5.1.5 Вибір ошиновки поля

Вибираються збірні шини по струму найбільшого приєднання.

Найбільшим струмом є струм АТ і блоку.

Приймаю сталеалюміневі дроти круглої форми АСО-240/39, по два дроти в кожній фазі [1].

Таблиця 5.8 — Паспортні дані дроти АСО-240/39

Тип дроту

Sном

мм2

S

мм2

Діаметр, мм

Iдоп

А

Дроти

Сталевого сердечника

АСО-240/39

240/39

236/38,6

21,6

8

610

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на корону.

Умова перевірки, кВ/см

.

Напруженість навколо дроту, кВ/см

,(5. 28)

де — коефіцієнт, що враховує число дротів у фазі;

— число дротів у фазі;

— радіус одиничного дроту, см;

— середньогеометрична відстань між дротами, см;

— еквівалентний радіус розщеплених дротів, див.

,(5. 29)

де — найменша допустима відстань в просторі між сусідніми фазами у момент їх найбільшого зближення, м.

,(5. 30)

де — відстань між фазами, приймаю рівним — 450 см.

,(5. 31)

.

.

.

.

Початкова критична напруженість електричного поля, кВ/см

,(5. 32)

де — коефіцієнт, що враховує шорсткість поверхні дроту (для багатодротяних дротів [1]).

.

.

.

Умова перевірки виконується, кВ/см

.

Перевірку на термічну стійкість не проводять, оскільки шини виконані голими дротами на відкритому повітрі.

5.1.6 Вибір ошиновки ЛЕП і Блоку

Робочий струм, А

,(5. 33)

де, — пропускна спроможність ЛЕП — 330 кВ МВА;

— номінальна напруга, кВ.

Перетин вибирається по економічній щільності струму,

,(5. 34)

де — економічна щільність струму, рівне 1 А/ [4].

.

Приймаю сталеалюміневі дроти круглої форми АСО-240/39, по два дроти в кожній фазі [1], дані приймаю з (табл. 5. 8).

Умова вибору виконується

,

.

Перевірку на термічну стійкість не проводять, оскільки шини виконані голими дротами на відкритому повітрі.

Перевірку на коронування не проводимо, оскільки вище було показано, що дріт АСО-240/39 не коронує.

5.2 Вибір устаткування на напруги 20 кВ

5.2.1 Вибір вимикачів

Вибираю вимикачі по струму генераторів.

Робочий струм вимикача, А

,(5. 35)

де — повна потужність генератора, МВА;

— номінальна напруга, кВ.

.

Приймаю і встановлюємо автоматичний генераторний комплекс всі вимикачі однакового типу АГК — 20/20 000/160 [1].

Таблиця 5.1 — Паспортні дані вимикача

Тип вимикача

Uном

кВ

Iном

А

Iном. відк,

кА

Iтерм /t доп

кА/с

iскв

кА

tвідкл.

повн

tc.в.

с

АГК — 20/20 000/160|

20

20 000

160

180/3

410

0,08

0,05

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на відключаючу здатність.

Умова перевірки

,(5. 36)

.

Перевірка на аперіодичну складову. Умова перевірки (5. 3).

Номінальне значення аперіодичної складової (5. 9), кА

.

Аперіодична складова струму к.з. від системи 1, у момент розбіжності контактів ф, кА

,(5. 37)

де — постійна часу загасання аперіодичної складової від генератора, с. (табл. 4. 1).

.

Умова перевірки не виконується, тому робиться перевірка по повному струму к.з.

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 14).

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірка (5. 15 і 5. 16).

Повний час відключення струму к.з. (5. 17), с

.

Оскільки то:

.

Оскільки, тобто, то формула визначення

має вигляд, кА2·с

(5. 38)

Для визначення еквівалентної періодичної складової від систем і генераторів.

Умова перевірки виконується

.

Всі перевірки вимикача АГК-20/20 000/160 виконуються.

5.2.1 Вибір трансформаторів струму

Береться клас точності 0,5, оскільки є лічильники. Приймаю ТШЛ 20Б- I I [1].

Таблиця 5.9 — Паспортні данні ТС

Тип

трансформатора

Uном

кВ

Iном

А

It/t

кА/с

iдинкА

Варіант виконання вторинних обмоток

Клас точності

Ном-е

Навантаж. в класі точності, Ом

I1

I2

ТШЛ 20Б- I I

20

12 000

5

20/4

-

0,2/10р

0,2

1,2

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка класу точності. Умова перевірки (5. 21).

Складається таблиця приладів тих, що підключаються до ТС.

Таблиця 5. 10 — Паспортні дані приладів ТС

Прилад

Тип приладу

Навантаження фаз, ВА

А

В

С

Ватметр

Д-335

0,5

0,5

-

Варметр

Д-335

-

0,5

0,5

Лічильник активної потужності

САЗ-680

2,5

-

2,5

Амперметр

Э-379

0,5

0,5

0,5

Ватметр

реєструючий

Н-348

10

10

Амперметр реєструючий

Н-394

-

10

-

Разом

13,5

11,5

13,5

Опір приладів (5. 22), Ом:

.

Вторинне номінальне навантаження () ТС в класі точності 0,2 складає 1,2 Ом. Опір контактів (), оскільки число приладів більше трьох, приймаю 0,1 Ом, тоді опір приладів буде (5. 24), Ом:

.

У ланцюзі генератора приймаю сполучаючи кабелі з алюмінієвими жилами, орієнтовно завдовжки м.

Перетин сполучаючих дротів (5. 24),

.

Приймаю контрольний кабель АКРВГ з жилами перетином 4 (), оскільки за умовами міцності перетин для алюмінієвих жил не повинно бути менше 4 () по ПУЭ. Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірки (5. 13).

.

У генераторі 300 МВт, враховуючи його особливу відповідальність, приймаю час з, тобто за часом роботи резервної РЗ [4].

Сумарний імпульс квадратичного струму к.з. на шинах 20 кВ на КЭС орієнтовно можна визначити по наступній формулі (5. 38), ,

.

Умова перевірки виконується

.

5.2.2 Вибір трансформаторів напруги

У ланцюзі комплектного струмопровода встановлюється два комплекти ТН, до одного приєднуються вимірювальні прилади і прилади контролю ізоляції в ланцюзі генератора, інший РЗ.

Береться клас точності 0,5, оскільки є лічильники.

Приймаю ТН ЗНОМ-20−63 У2 [1].

Таблиця 5. 11 — Паспортні дані ТН

Тип

трансформатора

Uном. обм

У

Sном в класі точності

ВА

Sпред

ВА

Схема з'єднання

U1

U2

U2 доп|

0,2

0,5

1

ЗНОМ-20−63У2

50

75

150

630

1/1/1−0-0

Умова вибору виконується

.

Перевірка класу точності. Умова перевірки (5. 21)

Складається таблиця приладів тих, що підключаються до ТН.

Таблиця 5. 12 — Паспортні дані приладів ТН

Прилад

Тип приладу

однієї обмотоки

ВА

Число

обмоток

cosц

sinц

Кілікіст. приладів

P

Вт

Q

ВА

У ланцюзі збірних шин

Вольтметр реєструючий

Н-344

10

1

1

0

1

10

Ватметр

реєструючий

Н-348

10

2

1

0

1

20

Ваттметр

Д-335

1,5

2

1

0

1

3

Варметр

Д-335

1,5

2

1

0

1

3

Вольтметр вказуючий

Э-335

2

1

1

0

1

2

Лічильник

Акт. енерг

И-680

2Вт

2

0,38

0,925

1

4

9,7

Всього

42

9,7

Вторинне навантаження, ВА

.

Умова перевірки виконується

.

Прийнятий ТН працюватиме у вибраному класі точності.

5.2.3 Вибір струмопровода

Ділянка від генератора до силового трансформатора виконується комплектною пофазно екранованим струмопровідом.

Максимальний робочий струм генератора, кА

,(5. 39)

де — номінальна активна потужність генератора, МВт;

— косинус генератора;

— номінальна напруга генератора, кВ.

.

Приймаю струмопровід ТЭКН-Е-20−12 500−400 [1].

Таблиця 5. 13 — Паспортні дані струмопровода

Тип

струмопровод

Uном

кВ

А

Iдин

кА

Токоведуча

Шина

мм

Екран

мм

ТЭКН-Е-20−10 000−300

20

12 500

400

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19).

Умова перевірки виконується

.

5.2.4 Вибір відпаювання струмопровода

Робочий струм ТВП, А

,(5. 40)

де — номінальна потужність ТВП, МВА;

— номінальна напруга генератора, кВ.

.

Приймаю струмопровід ТЭКН-20/2000−610 У1. 1]

Таблиця 5. 14 — Паспортні дані струмопровода

Тип

струмопровода

Uном

кВ

А

Iдин

кА

ТЭКН-20/2000−610 У1

20

2000

610

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19).

Умова перевірки виконується

.

5.3 Вибір устаткування на напрузі 6,3 кВ

Робочий струм в ланцюзі ТВТ, кА

,(5. 41)

де — потужність ТВП, МВА;

— номінальна напруга в.п., кВ.

5.3.1 Вибір вимикачів в ланцюзі введення робочого живлення

Приймаю вимикач ВЭ-6−40/1600У3 [1].

Таблиця 5. 15 — Паспортні дані вимикача

Тип вимикача

Uном

кВ

Iном

А

Iном, відк,

кА

Iтерм /t доп

кА/с

iскв

кА

?Н,

%

tотк. полн

з

tc.в.

з

ВЭ-6−40/1600У3

6

(6,6)

1600

40

40/4

128

20

0,075

0,06

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на відключаючи здатність. Умова перевірки (5. 2).

Умова перевірки виконується

.

Найменший час від початку к.з. до моменту розбіжності дугогасних контактів (5. 6), с

.

Оскільки з, то робиться перевірка на аперіодичну складову. Перевірка на аперіодичну складову. Умова перевірки (5. 3). Номінальне значення аперіодичної складової (5. 9), кА,

.

Аперіодична складова струму у момент розбіжності контактів ф (5. 10), кА

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19). Умова перевірки виконується

.

Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірки (5. 13 і 5. 14).

Повний час відключення струму к.з. (5. 15), з

.

Оскільки, то:

.

Формула визначення має вигляд (5. 38), кА2·с

.

Умова перевірки виконується

.

5.3.2 Вибір вимикачів в ланцюзі двигунів і в ланцюзі трансформаторів другого ступеня трансформації

Робочий струм ланцюга двигунів і ланцюга трансформаторів другого ступеня трансформації, А

,(5. 42)

де — номінальна потужність трансформатора другого ступеня трансформації, В·А.

.

Встановлюються вимикачі такого ж типу.

Приймаю вимикач ВЭ-6−40/1250У3 [1].

Таблиця 5. 16 — Паспортні дані вимикача

Тип вимикача

Uном

кВ

Iном

А

Iном, отк,

кА

Iтерм /t доп|

кА/с

iскв

кА

?Н,

%

tотк. полн

з

tc.в.

з

ВЭ-6−40/1250У3

6

(6,6)

1250

40

40/4

128

20

0,075

0,06

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на відключаючи здатність. Умова перевірки (5. 2), потім (5. 3).

Умова перевірки виконується

.

Найменший час від початку к.з. до моменту розбіжності дугогасних контактів (5. 6), с

.

Оскільки з, то робиться перевірка на аперіодичну складову.

Перевірка на аперіодичну складову. Умова перевірки (5. 3).

Номінальне значення аперіодичної складової (5. 9), кА

.

Аперіодична складова струму к.з. від двигунів, у момент розбіжності контактів ф, кА

. (5. 42)

Приймаю для двигунів Та рівним 0,04 с.

.

Аперіодична складова струму к.з. від системи, у момент розбіжності контактів ф, кА

. (5. 43)

.

Сумарна аперіодична складова струму к.з. у момент розбіжності контактів ф, кА

. (5. 44)

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19)

. (5. 45)

Ударний струм к.з. від двигунів, кА

,(5. 46)

де — ударний коефіцієнт, для двигунів рівний 1,65.

.

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірки (5. 15 і 5. 16).

Повний час відключення струму к.з. (5. 17), з

.

Оскільки, то:

.

Оскільки, тобто, то формула визначення (5. 18), кА2*с

.

.

5.3.3 Вибір крП

Вибираються КРП по типу вимикача. Для вимикачів в ланцюзі введення робочого живлення і в ланцюзі двигунів і в ланцюзі трансформаторів другого ступеня трансформації приймаю КРП КЭ — 6/40 [1].

Таблиця 5. 17 — Паспортні дані КРП

Тип

КРП

Uн,

кВ

Iн

збірних

шин

А

Iн

шафа,

А

Число і перетин силових кабелів в шафах ліній, що відходять,

Iн,відкл,

кА

Iдин,

кА

Тип привода

КЭ — 6/40

6

1250

1250

4(3?240)

40

128

Вбудований пружинний

5.3.4 Вибір трансформаторів струму

Береться клас точності 0,5, оскільки є лічильники.

Приймаю ТПЛ-10 У3 [1].

Таблиця 5. 18 — Паспортні дані ТС

Тип

трансформатора

Uн,

кВ

Iн,

А

It/t,

кА/с

iдин,

кА

Варіант виконання вторинних обмоток

Ном.

навантаження в класі точності, Ом

I1

I2

0,5

10р

ТПЛ-10 У3

10

1500

5

70,8/3

74,5

0,5/10р

0,4

0,6

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка класу точності. Умова перевірки (5. 21).

Складається таблиця приладів, що підключаються до ТС.

Таблиця 5. 19 — Паспортні дані приладів ТС

Прилад

Тип приладу

Навантаження фаз, ВА

А

В

С

Амперметр

Э-377

-

0,1

0,1

Ватметр

Д-335

0,5

-

0,5

Лічильник активної потужності

САЗ-И680

2,5

2,5

-

Разом

3

2,6

0,6

Опір приладів (5. 22), Ом:

.

Опір контактів (), оскільки число приладів рівне трьом приймаю 0,1 Ом, тоді опір приладів буде (5. 23), Ом:

.

В ланцюзі в.п. приймаю сполучаючи кабелі з алюмінієвими жилами орієнтовно завдовжки м.

ТС на в.п. встановлюю в двох фазах, оскільки однофазне к.з. не є к.з., то двох ТС достатньо для вимірювань.

Розрахункова довжина траси, м

,(5. 47)

.

Перетин сполучаючих дротів (5. 24), мм2

.

Приймаю контрольний кабель АКРВГ з жилами перетином 4 мм2, так як за умов міцності перетин для алюмінієвих жил не належний бути менше 4 мм2 по ПУЕ.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19). Умова перевірки виконується.

.

Перевірка на термічну стійкість. Умова перевірки (5. 15), кА·с

.

Умова перевірки виконується

.

5.3.5 Вибір трансформаторів напруги

В ланцюзі в.п. струмопровіду встановлюю два комплекти ТН типу ЗНОЛ. 06−6 У3 [1]., до одного приєднуються вимірювальні прилади і прилади контролю ізоляції в ланцюзі в.п., інший — для РЗ.

Береться клас точності 0,5, оскільки є лічильники.

Таблиця 5. 20 — Паспортні дані ТН

Тип

трансформатора

,

кВ

,

кВ

,

кВ

,

ВА

,

ВА

Схема з'єднання

ЗНОЛ. 06−6 У3

6

50

400

1/1/1−0-0

Умова вибору виконується

.

Перевірка класу точності. Умова перевірки (5. 26).

Складається таблиця приладів, що підключаються до ТН.

Таблиця 5. 21 — Паспортні дані приладів ТН

Прибор

Тип прибора

однієї обмотоки,

ВА

Число обмоток

cosц

sinц

Число приладів

Загальна

,

Вт

,

ВА

Вольтметр

Э-378

2

1

1

0

2

4

Ватметр

Д-335

0,5

2

1

0

1

1

Лічильник активної потужності

И-680

2

2

0,38

0,925

1

4

9,7

Датчик

активної потужності

Е-829

10

-

1

0

1

10

Разом

19

9,7

.

Умова перевірки виконується

.

Прийнятий ТН працюватиме у вибраному класі точності.

Приймаю такий же ТН для РЗ, але з додатковою вторинною обмоткою (В).

5.3.6 Вибір збірних шин

Вибирають збірні шини по струму найбільшого приєднання.

Струмом найбільшого приєднання є струм 1466 А.

Приймаю алюмінієві односмугові шини, прямокутного перетину 100?8 мм, с [1], шини приймаю рас положення горизонтально при цьому загрузка зменшиться на 8%, тоді.

Умова перевірки виконується

,

.

Перевірка на термічну стійкість.

Умова перевірки

. (5. 48)

Мінімальний перетин по умові термічної стійкості, мм2

,(5. 49)

де — коефіцієнт, який рівний 90 ()для алюмінієвих

шин [1], (мм2).

.

.

Умова перевірки виконується

.

Перевірка на динамічну стійкість.

Умова перевірки

,(5. 50)

де — допустима механічна напруга в матеріалі шин, приймаю рівним 49 МПа [1];

— розрахункова механічна напруга в матеріалі шин, МПа. Розрахункова механічна напруга в матеріалі шин, МПа

,(5. 51)

де — момент опору шини щодо осі, перпендикулярно дії

зусилля, Н•см [1];

— вигинаючий момент, см3.

Момент опору, см3

,(5. 52)

де — питома електродинамічна сила, Н/м;

— максимальна довжина прольоту між ізоляторами, м.

Питома електродинамічна сила, Н/м

,(5. 53)

де — відстань між фазами, рівна 40−60 см.

.

Вигинаючий момент, см3

,(5. 54)

де — ширина смуги, см;

— висота смуги, см.

.

.

Умова перевірки виконується

.

5.3.7 Вибір струмопроводу в ланцюзі введення робочого живлення

Вибирають струмопровід по струму найбільшого приєднання.

Струмом найбільшого приєднання є струм в ланцюзі трансформатора в.п. 1466 А.

Приймаю комплектний струмопровід ТЗК-10−1600−51 [1].

Таблиця 5. 22 — Паспортні дані струмопровіду

Тип струмопровіду

,

кВ

,

А

,

кА

ТЗК-10−1600−51

10

1600

51

Умова вибору виконується

,

.

Перевірка на динамічну стійкість. Умова перевірки (5. 19).

Умова перевірки виконується

.

Умова перевірки основного устаткування (вимикачів, роз'єднувачів, трансформаторів струму та напруги, шин) виконується, на вищій напрузі видачі потужності 330 кВ, у ланцюзі блоку, на генераторній напрузі й у ланцюзі власних потреб.

6 ЗАХИСТ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

При експлуатації силових трансформаторів можуть виникати не нормальні режими роботи й ушкодження.

Види ушкоджень:

1) Замикання між фазами в обмотках і на виводах трансформатора;

2) Виткові замикання в обмотках однієї фази;

3) Замикання на землю в обмотках або на виводах однієї фази;

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой