Проектування інформаційно-комунікаційної системи підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Факультет інформаційних технологій

Кафедра електроніки та обчислювальної техніки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

курсового проекту

напрям підготовки: 6. 170 101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

на тему: «Проектування інформаційно-комунікаційної системи підприємства«

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • I. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ
 • 1. ЛЕГЕНДА ПІДПРИЄМСТВА
 • 2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТОПОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕРЕЖІ, ТИПУ КАБЕЛЮ
 • 4. СКЛАД АКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІКС
 • II. ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ
 • 1. ПЛАНИ ПОВЕРХІВ ПРИМІЩЕННЯ
 • 2. ПЛАНИ З'ЄДНАННЯ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ, СЕРВЕРІВ ТА МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ
 • 3. РОЗРАХУНОК
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
 • ВСТУП
 • В даному курсовому проекті буде розглянуто побудову ІКС для підприємства, що займається торгівлею мистецтвом, визначено мережеву топологію, програмне та апаратне забезпечення інформаційно-комп'ютерного комплексу підприємства, розраховано витрати.
 • I. Теоретичний розділ
 • 1. Легенда підприємства
 • Підприємство, що розглядається займається торгівлею виробами мистецтва. Підрозділами цього підприємства є: відділ роботи з клієнтами, відділ фінансів, відділ безпеки, відділ кадрів, відділ продажу, відділ зв`язків, відділ маркетингу, відділ менеджменту, відділ мистецтвознавства. Також виділяється охорона, приймальня та оточення керівника.
 • 2. Програмне забезпечення
 • Розглянемо програмне забезпечення, що необхідне для підрозділів організації. Згідно з варіантом завдання на всіх робочих станціях встановлено операційну систему Windows 7 Pro. Також є доречним встановити на всіх робочих станціях підприємства наступні програмні пакети: MS Office 2007, антивірус ESET NOD 32 v. 4, браузер Mozilla FireFox 3.6.
 • Для підрозділів «відділ маркетингу», «відділ мистецтвознавства» пропонується встановити пакети Adobe PhotoShop CS4 та CorelDraw X5. Для підрозділу «відділ менеджменту» та на комп’ютері керівника пропонується встановити програму Microsoft Project 2007 для ефективного керування проектами компанії. Для відділів зв`язків, кадрів, клієнтів, продажу пропонується використання програмного забезпечення, що дозволяє працювати з базою даних відповідно до функцій підрозділів. Через те що таке програмне забезпечення є обмеженим з заздалегідь визначеними функціями пропонується замовлення такого програмного забезпечення. Для відділу безпеки та комп`ютерів охоронців пропонується встановлення специфічного програмного забезпечення для моніторингу будівлі. На двох робочих станціях відділу безпеки (комп`ютер адміністратора мережі та адміністратора безпеки) пропонується встановити програму моніторингу мережі LANState.
 • Розглянемо програмне забезпечення серверів організації. Організація має 4 сервера з визначеними функціями: сервер бази даних, файловий сервер, web-сервер та сервер електронної пошти. Згідно з варіантом завдання на всіх серверах встановлено операційну систему Windows Server 2008. В додаток до операційної системи пропонується встановлення системи захисту Agnitum Outpost Network Security на всіх серверах.
 • Для сервера бази даних доречним є встановлення СУБД MSSQL Server Standart Edition 2008. Для сервера електронної пошти пропонується встановлення системи електронної пошти Microsoft Exchange. Для web-сервера пропонується встановлення програмного файерволу Agnitum Outpost Firewall Рro, а також низка програм моніторингу.

3. Обґрунтування вибору топології та технології

мережі, типу кабелю

Обґрунтування вибору топології мережі

Від вибору топології істотно залежать характеристики мережі. Топологія мережі повинна забезпечувати масштабованість системи, логічну простоту та мінімалізацію витрат поруч з надійністю роботи.

Розрізняють повнозв’язні та неповнозв`язні топології.

Повнозв’язна топологія — відповідає мережі, в якій кожен комп’ютер безпосередньо пов’язаний з усіма іншими (рис. 3. 1). Цей варіант забезпечує надійність системи та простоту організації взаємодії між робочими станціями, проте я громіздким та неефективним методом побудування мережі організації.

Рис. 3.1 — Повнозв’язна топологія

Всі інші топології засновані на неповнозв`язних топологіях, де для обміну даними між двома комп’ютерами може знадобитися транзитна передача даних через інші вузли мережі.

Існує три базові топології мережі:

* Шина (bus) — всі комп’ютери паралельно підключаються до однієї лінії зв’язку. Інформація від кожного комп’ютера одночасно передається всім іншим комп’ютерам (рис. 3. 2).

Рис. 3.2 — Мережева топологія шини

Топологія шина припускає ідентичність мережного обладнання комп’ютерів, а також рівноправність всіх абонентів у доступі до мережі. Комп’ютери в шині можуть передавати пакети тільки по черзі, так як лінія зв’язку в даному випадку єдина. Якщо кілька комп’ютерів будуть передавати інформацію одночасно, вона спотвориться в результаті накладення (конфлікту, колізії). У шині завжди реалізується режим так званого напівдуплексного (half duplex) обміну (в обох напрямках, але по черзі, а не одночасно).

У топології шина відсутній явно виражений центральний абонент, через який передається вся інформація, це збільшує її надійність (адже при відмові центру перестає функціонувати вся керована їм система). Додавання нових абонентів у шину досить просто й зазвичай можливо навіть під час роботи мережі. У більшості випадків при використанні шини потрібна мінімальна кількість сполучного кабелю в порівнянні з іншими топологіями.

Оскільки центральний абонент відсутній, розв’язання можливих конфліктів у даному випадку лягає на мережне обладнання кожного окремого абонента. У зв’язку з цим мережева апаратура при топології шина складніша, ніж при інших топологія. Тим не менше з-за широкого розповсюдження мереж з топологією шина (насамперед найбільш популярної мережі Ethernet) вартість мережного обладнання не надто висока.

Коротке замикання в будь-якій точці кабелю шини виводить із ладу всю мережу. Відмова мережного устаткування будь-якого абонента в шині може вивести з ладу всю мережу. Це є великим недоліком цієї топології. Дана топологія не підходить для мережі підприємства, через низьку надійність, пропускну здатність та труднощі с прокладанням та захистом центрального мережевого кабелю.

* Зірка (star) — до одного центрального комп’ютера приєднуються інші периферійні комп’ютери, причому кожен з них використовує окрему лінію зв’язку (рис. 3. 3). Інформація від периферійного комп’ютера передається тільки центрального комп’ютера, від центрального — одному або декільком периферійним.

Рис. 3.3 — Мережева топологія зірки

Зірка — це єдина топологія мережі з явно виділеним центром, до якого підключаються всі інші абоненти. Обмін інформацією йде виключно через центральний комп’ютер, на який лягає велике навантаження, тому нічим іншим, окрім мережі, він, як правило, займатися не може. Зрозуміло, що мережеве обладнання центрального абонента повинно бути істотно більш складним, ніж обладнання периферійних абонентів. Про рівноправність всіх абонентів (як у шині) в даному випадку говорити не доводиться. Зазвичай центральний комп’ютер найпотужніший, саме на нього покладаються всі функції з управління обміном. Ніякі конфлікти в мережі з топологією зірка в принципі неможливі, тому що керування повністю централізовано.

Якщо говорити про стійкість зірки до відмов комп’ютерів, то вихід з ладу периферійного комп’ютера або його мережевого устаткування ніяк не відбивається на функціонуванні що залишилася частини мережі, зате будь-яку відмову центрального комп’ютера робить мережу повністю непрацездатною. У зв’язку з цим повинні прийматися спеціальні заходи з підвищення надійності центрального комп’ютера і його мережевий апаратури.

Обрив кабелю або коротке замикання в ньому при топології зірка порушує обмін тільки з одним комп’ютером, а всі інші комп’ютери можуть нормально продовжувати роботу.

* Кільце (ring) — комп’ютери послідовно об'єднані в кільце. Передача інформації в кільці завжди проводиться тільки в одному напрямку. Кожен з комп’ютерів передає інформацію тільки одному комп’ютеру, наступного в ланцюжку за ним, а отримує інформацію тільки від попереднього в ланцюжку комп’ютера (рис. 3. 4).

Рис. 3.4 — Мережева топологія кільця

Важлива особливість кільця полягає в тому, що кожен комп’ютер ретранслює (відновлює, підсилює) приходить до нього сигнал, тобто виступає в ролі репітера. Загасання сигналу в усьому кільці не має ніякого значення, важливо тільки загасання між сусідніми комп’ютерами кільця. Довжина кабелю, яка використовується в цій топології є значною, цей показник перевищує аналогічні показники в інших топологіях.

Чітко виділеного центру, при використанні цієї топології, немає, всі комп’ютери можуть бути однаковими і рівноправними. Однак досить часто в кільці виділяється спеціальний абонент, який управляє обміном або контролює його. Зрозуміло, що наявність такого єдиного керуючого абонента знижує надійність мережі, так як вихід його з ладу одразу ж паралізує весь обмін.

Строго кажучи, комп’ютери в кільці не є повністю рівноправними (на відміну, наприклад, від шинної топології). Адже один з них обов’язково отримує інформацію від комп’ютера, провідного передачу в даний момент, раніше, а інші - пізніше. Підключення нових абонентів в кільце виконується досить просто, хоча і вимагає обов’язкової зупинки роботи всієї мережі на час підключення.

Висновок: для побудови ІКС в даній роботі буде використана топологія зірка, що забезпечує легке підключення нових абонентів мережі, стійкість до відмов, відсутність конфліктів передачі. Для забезпечення надійності центральних вузлів мережі буде використовуватися більш надійне обладнання.

Вибір мережевої технології

Технологія Token Ring

Переваги:

* архітектура Token Ring вельми надійна, так як метод доступу з передачею маркера робить конфлікт даних неможливим;

* пристрої можуть виявити вихід з ладу мережного адаптера;

* використовує кабель UTP;

* проста взаємодія персональних комп’ютерів з мейнфреймами;

Недоліки:

* висока вартість;

* менша пропускна здатність (порів. з Ethernet 10BASE-T).

Технологія FDDI

Переваги:

* висока стійкість до збоїв;

* використовує метод передачі маркера;

* топологія подвійне кільце;

* волоконно-оптичний кабель;

* більшу відстань між повторювачами (порів. з Тoken Ring і Ethernet)

Недоліки:

* дорога технологія;

* обмеження у відстані, непридатна для побудови глобальних мереж.

Технологія 100VG-AnyLAN

Переваги:

* використовується метод доступу Demand Priority, який заснований на передачі концентратора функцій арбітра, що вирішує проблему доступу до поділюваного середовищі.

* Demand Priority забезпечує більш справедливий розподіл пропускної здатності мережі (за порівнянний. З CSMA / CD).

* метод підтримує пріоритетний доступ для синхронних додатків.

* кадри передаються не всім станціям мережі, а тільки вузлу призначення.

* підтримуються кадри двох технологій — Ethernet і Token Ring.

* дані передаються одночасно по 4 парам кабелю UTP категорії 3 (по кожній парі дані передаються зі швидкістю 25 Мбіт / с, що в сумі дає 100 Мбіт / т);

* мережах 100VG-AnyLAN немає колізій.

Недоліки:

* застаріла технологія;

* не підтримується більшістю виробників мережевого обладнання

Технологія Ethernet

Переваги:

* види стандартів Ethernet використовують один метод поділу середовища передачі даних — метод CSMA / CD (з використанням колізії);

* передача даних зі швидкістю 10 Мбіт / с;

* шинна або зіркоподібну топологія;

* коаксіальний кабель або UTP;

* існує багато різних специфікацій залежно від типу кабелю та середовища.

Недоліки:

* напівдуплексний режим роботи.

Технологія Fast Ethernet

Переваги:

* метод доступу CSMA / CD;

* швидкість 100 Мбіт / c;

* збереження зіркоподібної топології мережі;

* визначає різні специфікації: 100Base-TX, 100Base-T4, 100Base-FX;

* технологія підтримується всіма виробниками мережевого обладнання.

Технологія Gigabit Ethernet:

Переваги:

* метод доступу CSMA / CD;

* швидкість передачі даних складає 1000 Мбіт / c;

* використовує ті ж формати кадрів, що Ethernet і Fast Ethernet;

* використовує кабелі трьох типів: багатомодового оптоволоконного, одномодового оптоволоконного, подвійного коаксіального;

* може працювати з кабелем UTP cat5.

Висновок: у даній роботі буде використана технологія Fast Ethernet, так як дана технологія на основі комутації надає комутований доступ до середовища. Крім того відносна дешевизна обладнання знизить витрати на побудування мережі.

Вибір мережевого кабелю

Кабель — це носій, по якому передаються дані, що знаходяться на нижньому рівні мережевих комунікацій. Що стосується передачі даних носій або середовище передачі даних може включати в себе як традиційні кабельні, так і бездротові технології. Кабелі є найбільш поширеними носіями для мережних комунікацій.

На практиці, як правило, кабельне проведення є обмеженням, яке потрібно враховувати при виборі мережевої технології і топології. Тип кабелю накладає обмеження на архітектуру мережі.

Існує кілька різних типів кабелів, які використовуються в сучасних мережах. Їх характеристики включають:

* лінійні розміри,

* ціну,

* швидкість передачі даних,

* мінімальну і максимальну довжину сегмента, а також

* легкість установки.

Для побудування ІКС можуть бути придатні наступні типи кабелю.

Коаксіальний кабель

Коаксіальний кабель складається з несиметричних пар провідників. Кожна пара являє собою внутрішню мідну жилу і стерпну з нею зовнішню жилу, яка може бути полою мідною трубою або опліткою, відокремленою від внутрішньої жили діелектричною ізоляцією. Зовнішня жила грає двояку роль — по ній передаються інформаційні сигнали, також вона є екраном, що захищає внутрішню жилу від зовнішніх електромагнітних полів.

Переваги: хороша швидкість передачі даних, завадостійкість, довговічність.

Недоліками цього типу кабелю можна вважати важкість прокладки та невелику швидкість передачі даних (порів. з UTP cat5).

Оптоволоконний кабель (Fiber optic cable)

Волоконно-оптичний кабель складається з тонких (5−60 мікрон) гнучких скляних волокон, за якими поширюються сигнали. Це найбільш якісний тип кабелю — він забезпечує передачу даних з дуже високою швидкістю і до того ж краще за інших типів передавальної середовища забезпечує захист даних від зовнішніх перешкод.

Недоліками цього кабелю є важкість прокладки, а також висока ціна.

Кабель типу «вита пара» (twisted pair)

Кабель, який складається зі скручених пар провідників. Скручування провідників знижує вплив зовнішніх та взаємних перешкод на корисні сигнали, які передаються по кабелю.

а) неекранована вита пара (Unshielded Twisted Pair, UTP)

Мідний неекранованої кабель UTP в залежності від електричних і механічних характеристик розділяється на категорії (Cat 1 — Cat 7). Всі кабелі UTP незалежно від їхньої категорії випускаються в 4-парному виконанні. Звичайно дві пари призначені для передачі даних, а дві - для передачі голосу.

Перевагами цього типу кабелю є висока швидкість передачі даних, низька ціна та легкість встановлення.

Недоліки: схильний до інтерференції, не дуже стійкий до зовнішніх перешкод.

б) Екранована вита пара (Shielded Twisted Pair, STP)

Екранована вита пара STP добре захищає сигнали від зовнішніх перешкод, а також менше випромінює електромагнітні коливання. Наявність екрану збільшує вартість кабелю і ускладнює його прокладку. Екранований кабель застосовується тільки для передачі даних.

Переваги цього кабелю такі самі, як і в неекранованою витої пари, плюс деяка стійкість до інтерференції та зовнішніх перешкод.

Недоліки: деяка дороговизна (порів. з UTP), важкість прокладки.

Таблиця 3.1 — Порівняння типів кабелю

Тип

Швидкість (Мбіт/с)

Довжина

(м)

Встановлення

Інтерференція

Ціна ($м)

UTP

10 — 100

100

Легке

Дуже схильний

0,3−0,5

STP

16 — 155

100

Середнє

Деяка стійкість

0,85−1

Оптоволокно

100 — 2000

2000

Важке

Нечуттєвий

10−20

Коаксіальний кабель

10

100−500

Легке/Середнє

Схильний

6

Висновок: Кабель UTP CAT 5e є найбільш універсальним видом кабелю, який підтримується багатьма пристроями і достатній для з'єднання мережевих пристроїв в даній організації.

4. Склад активного обладнання необхідного для

організації ІКС

Для побудови мережі організації за обраною технологією потрібне наступне активне обладнання:

— мережевий комутатор (switch), кількістю 14 шт.

— мережевий маршрутизатор (router), кількістю 1 шт.

Для забезпечення максимально надійної роботи пропонується використовувати мережеві комутатори від єдиного виробника. Після аналізу цін та відгуків щодо якості обладнання був зроблений вибір виробника — ZyXel.

Для забезпечення надійності центрального вузла мережі, а ним виступає маршрутизатор, пропонується обрати виробника, лідера у виробництві мережевого обладнання — CISCO.

Оберемо моделі мережевих комутаторів, базуючись на кількості портів та вимог щодо надійності мережі. Кількість необхідних портів дорівнює кількості комп`ютерів в одному відділі організації (однин комутатор на відділ), також слід враховувати комутатори, що об`єднують відділи на одному поверсі.

Перелік необхідного мережевого обладнання:

v комутатори для відділів:

· ZyXel ES105A (5 портів) — 2 шт.

· ZyXel ES108S (8портів) — 2 шт.

· ZyXel ES116Р (16 портів) — 7 шт.

· ZyXel ES124Р (24 порта) — 1 шт.

v комутатори для поверхів:

· ZyXel ES2108(8 портів) — 3 шт.

v маршрутизатор:

· CISCO 2505 (8 портів).

II. проектування мережі

1. Плани поверхів приміщення

мережевий інформаційний комунікаційний сервер

Згідно варіанту завдання наведемо план поверхів будівлі.

На першому поверсі розташовані відділи безпеки, фінансів та роботи з клієнтами. А також два сервери (бази даних та веб-сервер). План першого поверху представлений на рис. 1.1.

На другому поверсі розташовані відділи продажу, зв`язку, маркетингу та кадрів. На цьому поверсі також розташований файловий сервер. План другого поверху представлений на рис. 1. 2

На третьому поверсі будівлі розташовані відділи мистецтвознавства, менеджменту, а також оточення керівника. Крім цього на третьому поверсі розташований сервер електронної пошти. План третього поверху представлений на рис. 1.3.

2. Плани з'єднання робочих станцій, серверів та

мережевого обладнання

Для поданих вище планів поверхів будівлі наведемо схему з`єднання обладнання. (рис. 2. 1, рис. 2. 2, рис. 2. 3, рис. 2. 4).

Також наведемо фізичну та логічну структури організації мережі. (рис 2. 5, рис. 2. 6)

3. Розрахунок

Апаратне забезпечення

Наведемо апаратну комплектацію робочих станцій та серверів організації, враховуючи вимоги до надійності (табл. 3. 1, табл. 3. 2). Для забезпечення більшої надійності та стабільності мережі та обчислювальної мережі в цілому пропонується підключити до усіх серверів джерело безперервного живлення, яке забезпечить роботу сервера на деякий час, та запобігатиме втраті даних. Також пропонується організація на усіх серверах RAID-масивів типу RAID-0 (дзеркалювання) для кращого збереження даних.

31

22

Рис. 1.1 — План першого поверху

31

22

Рис. 1.2 — План другого поверху

31

22

Рис. 1.3 — План третього поверху

31

22

Рис. 2.1 — Схема з`єднання робочих станцій та мережевого обладнання

першого поверху

31

22

Рис. 2.2 — Схема з`єднання робочих станцій та мережевого обладнання

другого поверху

31

22

Рис. 2.3 — Схема з`єднання робочих станцій та мережевого обладнання

третього поверху

31

22

Рис. 2.4 — Схема з`єднання мережевого обладнання у розрізі будівлі

31

22

Рис. 2.5 — Фізична організація мережі

31

22

Рис. 2.6 — Логічна організація мережі

Таблиця 3.1 — Апаратна комплектація робочих станцій організації

Комплектуючі

Характеристики

Ціна (грн.)

Процесор

Модель:

Intel® Pentium Dual-Core™

520

Тип:

E5200

Частота:

2.5 ГГц

Материнська плата

Виробник:

GigaBit

509

Чипсет:

Socket 775 P31

Частота:

1600 МГц

Форм -фактор:

ATX

Оперативна пам’ять

Виробник:

KINGSTON

1041

Обсяг:

4 ГБ

Частота:

1066 МГц

Тип:

DDR II

Жорсткий диск

Виробник:

WD

692

Обсяг:

320 Гб

Інтерфейс:

SATA

Швидкість обертання:

7200 rpm

Звукова карта

Виробник

Realtek

-

Тип

Інтегрована

Мережева карта

Виробник:

Realtek

-

Тип:

10/100 (Інтегрована)

Накопичувачі

FDD:

FDD 3. 5″, SONY

80

DVD:

DVD — RW/+RW

300

Відеоконтролер

Виробник:

Asus

604

Модель:

HD4670

Пам`ять:

512, DD3

Корпус

Виробник:

GIGABYTE

300

Модель:

Triton 180 ATX Middle Tower

Блок живлення

Потужність:

650 Вт

500

Монітор

Виробник:

View Sonic

1500

Модель:

VA1926w

Діагональ:

19″

УСЬОГО

6046

Таблиця 3.2 — Апаратна комплектація серверів організації

Комплектуючі

Характеристики

Ціна (грн.)

Процесор

Модель:

Intel Xeon

2689

Тип:

X3460

Частота:

2.8 ГГц

Охолодження:

Стандартное

Материнська плата

Виробник:

Intel

3000

Чипсет:

Socket 771 Intel3420

Частота:

1066 МГц

Форм -фактор:

ATX

Оперативна пам’ять

Виробник:

KINGSTON

2832

Обсяг:

16 ГБ

Частота:

1066 МГц

Тип:

DDR II

Жорсткий диск

(2 однакових)

Виробник:

WD

1494

Обсяг:

1 Тб

Інтерфейс:

SATA

Швидкість обертання:

7200 rpm

RAID-контролер

Виробник:

Adaptec

300

Мережева карта

Виробник:

Intel

300

Тип:

10/100/1000

Відеоконтролер

Виробник:

Asus

604

Модель:

HD4670

Пам`ять:

512, DD3

Корпус

Виробник:

Cheiftec

400

Модель:

SH-01B-B-SL Black

Формфактор:

ATX

Блок живлення

Потужність:

700 Вт

946

Монітор

Виробник:

View Sonic

1500

Модель:

VA1926w

Діагональ:

19″

Джерело безперервного живлення

Виробник:

APC

5432

Модель:

Smart-UPS RT 1000VA

Вихідна потужність:

700 Watts / 1000 VA

УСЬОГО

19 494

Мережеве обладнання.

До складу активного мережевого обладнання відносимо комутатори та маршрутизатор. Моделі, кількість та ціна активного мережевого обладнання наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 — Активне мережеве обладнання

Модель

Тип

Кількість, шт.

Ціна, грн/1 шт.

ZyXel ES105A

комутатор

2

170

ZyXel ES108S

комутатор

2

190

ZyXel ES116Р

комутатор

7

400

ZyXel ES124Р

комутатор

1

650

ZyXel ES2108

комутатор

3

1200

CISCO 2505

маршрутизатор

1

2500

УСЬОГО

10 270

До пасивного мережевого обладнання віднесемо кабельну систему. Для прокладки кабелю пропонується придбати коток кабелю довжиною 305 метрів. Ціна одного котка складає 730 грн.

Програмне забезпечення

Склад, кількість та ціну програмного забезпечення організації наведено в табл. 3.4. На комп`ютерах організації встановлено тільки ліцензійне програмне забезпечення, що гарантує надійність та високу продуктивність роботи обладнання та працівників організації.

Повний кошторис технічного забезпечення організації

Повний склад витрат на організацію технічного забезпечення підприємства наведено у табл. 3.5. Він включає в себе витрати на апаратне забезпечення, програмне забезпечення та мережеве обладнання.

Таблиця 3.4 — Програмне забезпечення організації

Назва програмного пакету

Де встановлюється

Кількість

Ціна грн. /1 шт.

ОС Windows 7 Pro

на робочих станціях усіх відділів

111

1670

ОС Windows Server 2008

сервери організації

4

7000

MS Office 2007

на робочих станціях усіх відділів

111

2700

ESET NOD 32 Antivirus

на робочих станціях усіх відділів

111

70

Mozzila FireFox v.3. 6

на робочих станціях усіх відділів

111

безкоштовно

Adobe PhotoShop CS4

відділ маркетингу, відділ мистецтвознавства

18

13 350

CorelDraw X5

відділ маркетингу, відділ мистецтвознавства

18

5880

Microsoft Project 2007

відділ менеджменту + комп`ютер керівника

14

5334

LANState

комп`ютер адміністратора мережі та адміністратора безпеки

2

500

Agnitum Outpost Network Security

сервери організації

4

2000

MSSQL Server Standart Edition 2008

сервер бази даних

1

7000

Microsoft Exchange Server

поштовий сервер

1

6500

Agnitum Firewall Pro

файловий сервер

1

400

Програмне забезпечення на замовлення

відділ зв`язків, відділ роботи з клієнтами, відділ кадрів, відділ продажу

-

10 000

УСЬОГО

949 356

Таблиця 3.5 — Повний кошторис організації

Найменування

Кількість, шт.

Ціна, 1 шт. /грн

Загальна вартість, грн

Робоча станція

111

6046

671 106

Сервер

4

19 494

77 976

Мережеве обладнання

-

11 000

11 000

Програмне забезпечення

-

949 356

949 356

УСЬОГО

1 709 438

ВИСНОВКИ

У результаті виконаною роботи була побудована локальна обчислювальна мережа підприємства, яке займається торгівлею мистецтвом.

Кількість робочих станцій мережі: 111

Кількість серверів: 4

Фізична топологія: зірка

Тип кабелю: UTP 5e

Витрати на мережеве обладнання: 11 000 грн.

Витрати на апаратне забезпечення: 749 082 грн.

Витрати на програмне забезпечення: 949 356 грн.

Значні витрати на програмне забезпечення пояснюються використанням тільки ліцензійного програмного забезпечення від провідних виробників.

Загальний кошторис складає 1 709 438 грн.

Список умовних скорочень

ІКС — інформаційно-комунікаційна система;

ПК — персональний комп`ютер;

ЛОМ — локальна обчислювальна мережа.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой