Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

Розділ І: Школа в середні віки

1.1 Особливості розвитку шкільництва

1.2 Міські школи

1.3 Школа і суспільство

Розділ ІІ: Cередньовічні університети

2.1 Риси університетської освіти

2.2 Перші університети

2.3 Навчальний процес в університеті

Розділ ІІІ: Освітні процеси в середньовічній Україні

Висновки

Список літератури

Вступ

Проблема впливу старших поколінь на молодші, на способи і шляхи передачі їм досвіду і накопичених знань відносяться до категорії вічних. Кожне нове покоління знову і знову стикається з ними, вирішує їх по-своєму, в залежності від конкретних суспільно-історичних умов і обставин. Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, в меті та пріоритетних завданнях школи, в педагогічних теоріях та системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відзеркалюються цілі й інтереси суспільства на певних етапах його розвитку. Тож, щоб правильно зрозуміти закономірності цих культурних процесів, необхідно знати історію розвитку освіти, виховання, школи та основних педагогічних теорій від найдавніших часів до наших днів.

Актуальність теми. Проблема дослідження особливостей історичного розвитку освітніх інституцій завжди була актуальною в історичній науці. Не втратила ця тема значущості і сьогодні. Глибоке, грунтовне дослідження розвитку освіти має своєю метою не лише збагачення емпіричних знань сучасного історика і педагога, а й насамперед використання отриманих даних в практиці сучасного навчального процесу, для його оптимізації і раціоналізації.

Мета. Відповідно, основною метою моєї курсової роботи є дослідження тих аспектів розвитку середньовічної освіти, які нині є найбільш дискусійними і можуть бути реально використані для збагачення передового історичного і педагогічного досвіду.

Завдання. Дослідити і вивчити:

1. Особливості і розвиток шкільництва.

2. Міські школи.

3. Взаємовідносини школи і суспільства.

4. Перші університети.

5. Риси університетської освіти.

6. Навчальний процес в університеті.

Об'єкт. Процес виникнення шкіл і університетів.

Предмет. Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі.

Історіографія. Середньовічна освіта досить широко досліджена в вітчизняній і світовій історіографії. Поступальний розвиток української народної освіти в руслі світового історичного процесу висвітлений на основі творчого доробку корифеїв вітчизняної історії та педагогіки: М. Грушевського, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, І. Крип’якевича, А. Макаренка, М. Сухомлинського. Величезний вклад у теоретичне осмислення розвитку європейської освіти зробили визнані зарубіжні мислителі, серед них — Ж. Ж. Руссо, А. Тойнбі, Ж. Ламерті, Е. Фромм, Е. Тайлор та багато інших вчених.

На російській мові є ряд робіт по середньовічній освіті, але всі вони видавалися дуже давно. В 1978 році видана книга Е.Й. Зейлигера-Рубінштейна «Очерки по истории воспитания и педагогической мысли». А також «Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль» в 1989—1990 роках і багато інших.

Є і більш нові праці, такі як «История педагогики» А. Н. Джуринського 1999 року видання, у 1994 — И. В. Захарова, Е. С. Ляховича «Мисия университетов в европейской культуре», а також К. А. Иванова «Многоликое средневековье» 2001 року.

Звичайно є праці написані українською мовою. Наприклад: «Історія класичної зарубіжної педагогіки і шкільництва» під редакцією В. П. Кравець, В. Ф. Семенов — «Історія середніх віків» видана у 1958 році, а ще цікавою праця за редакцією О.І. Погорілого «Теорія і історія світової і вітчизняної культури» у 1999 році.

Найновішими книгами, які були видані вже у XXI ст. є праця «Теорія культури» С. Д. Безклубенка — 2002р. і Блока «Феодальне суспільство» також у 2002 році.

В історії добу середньовіччя оцінюють суперечливо з точки зору розвитку освіти. Так, гуманісти в ньому вбачають насамперед темряву і неуцтво. Інші, наголошуючи на своєрідності, репрезентують її як епоху великого напруження духу та відчуття особистості- особистого порятунку (в монашества) та особистої честі (у рицарства). Виникає питання, чи можна вважати темною і неосвіченою епоху, що дала таку плеяду видатних мислителів і митців: Роджер Бекон, Ян Гус, Микола Коперник, Жан Кальвін, Галілео Галілей, Данте, Дюрер та інші.

Розділ I: Школа в середні віки

1.1 Особливості розвитку шкільництва

Середньовічне поняття «школа» застосовувалося до найширшого кола інституцій, в рамках яких здійснювалося навчання різного рівня і різної спеціалізації. Зокрема, школою могли бути названі і монастирські, приходські, міські або кафедральні центри освіти, і університети, і співтовариства учнів, що збиралися навкруги «вчителя» (магістра), що займався навчанням в містах в доуніверситетський період. Протягом Середніх Віків освіта відносилася до релігійного і духовного, а не мирського життя. Контроль над освітніми установами і турбота про їх розвиток безперечно входили в компетенцію церкви, проте не відносилися до першочергових завдань церковного життя (в зіставленні, наприклад, з проблемою розвитку власне церковних інституцій, перш за все приходської системи) [6; 9−13].

Становлення середньовічної школи було генетично пов’язано з античною системою освіти. Засвоївши деякі дидактичні прийоми античності, основоположні принципи наочної організації і відбору змісту учбового матеріалу, середньовічна освітня практика включила їх в іншу інституційну структуру і підпорядкувала іншим культурним і соціальним пріоритетам. Вже в епоху пізньої античності і раннього середньовіччя відбувається процес десекуляризації освіти. Це відобразилося в послідовному занепаді світських шкіл, зниженні рівня і значущості світського знання, що складало кістяк античної моделі освіти. В цей період виявляються найважливіші ознаки середньовічної освіти: формування структури і змістовного мінімуму учбової програми на основі античної системи знання; підкорення світського знання меті релігійної освіти і духовного піклування; функціонування освітніх установ в рамках або під контролем церковних інституцій.

В перші сторіччя Середньовіччя можна відзначити дві тенденції - загасання античної освітньої традиції і, одночасно, прагнення до наслідування літературному канону і освітнім нормам класичної античності. В середземноморській Європі V-VI століття занепад світської освіти і заступництва літературної діяльності не був нищівним, на відміну від північних регіонів, де функції підтримки книжкового знання і літературної діяльності все більш зосереджуються в монастирях і при єпископських кафедрах. Ймовірно, в Італії і ряді інших регіонів зберігалися елементи античної шкільної системи, про що побічно свідчить значне число грамотних мирян, а також фахівців в правових і адміністративних питаннях. В цілому, проте, загальною тенденцією було послідовне скорочення громадянства, причетного до освіти і знання.

Розвиток шкільної системи в середньовічному суспільстві в значній мірі був підготовлений полемікою IV століття. Суперечка про відношення церкви до класичного знання завершилася ухваленням помірної позиції Августина, що вважав, що «язичницька утворена» допустима за умови її підкорення істині Писання і в тій мірі, в якій вона може бути використана на користь християнства. В умовах зосередження функцій навчання в руках церкви така позиція дозволила зберегти античну спадщину в організації шкільного тренінгу в середньовічній Європі. Інший важливий імпульс становлення середньовічної системи освіти виходив з середовища ірландського чернецтва. Монастирі стають тут не тільки свого роду експериментальними майданчиками християнської місії в середовищі язичницького населення за межами римського світу, але і місцем, де складаються нові форми навчання в умовах відсутності традиції і інфраструктури античної шкільної системи. В ірландських монастирях була вперше дозволена проблема літературної підготовки і підтримки літературної культури в умовах суспільства, для якого латинська мова і латинська літературна традиція були чужою. Досвід ірландських шкіл в справі навчання латині, виробництва книг і підготовки клерикала для релігійного і пастирського служіння пізніше був засвоєний англо-саксонською церквою, а в епоху Карла Великого зробив істотний вплив на становлення системи освіти і підготовки клерикала в масштабах всієї Латинської Європи [2; 20−24].

Реформа освіти, здійснена за ініціативою Карла Великого, вирішила перш за все завдання підготовки духівництва. Хоча в ухвалі 789 року Карл указував на необхідність навчання і кліриків і мирян, рівно як і на потребу створення шкіл і для тих і для інших, проте на практиці ефективні новини були проведені лише в системі церковних шкіл. У ряді заходів, розроблених і здійснених серед наближених до Карла кліриків, перш за все Аклуїном, враховувалася необхідність спеціального вивчення духівництвом латині для адекватного сприйняття Біблії і правильного проведення літургії. Вивчення латині набуває специфічної значущості в порівнянні з античною традицією, оскільки до цього часу вона стала особливою по відношенню до розмовної мовою не тільки в німецьких, але і в романських регіонах імперії. Латинь з того часу стає одночасно і мовою духівника, і своєрідним пропуском в світ знання, об'єднуючим освічену еліту в своєрідне космополітичне співтовариство і відділяючим її від основної частини населення.

В епоху раннього середньовіччя, аж до XII століття, основними центрами освіти були монастирі, в яких функціонувала система навчання нових членів чернечої общини. Крім монастирських, існували і єписькопські школи, метою яких була елементарна підготовка клірика даного округу. Ступінь соціальної дії і поширеності шкільного навчання був вельми обмеженим. Воно було прагматичним, закритим і корпоративним, і практично виключало можливість навчання для осіб, що не входять в дану інституційну структуру.

Істотні зміни в організації шкіл відбуваються в XII столітті, що обумовлювалося принциповими по своїй значущості загальносоціальними змінами. Поглиблення процесу християнізації, що зачіпав всі верстви населення і всі сторони соціального життя, і зростання ролі церкви викликали необхідність більш серйозної підготовки майбутнього служителя церкви і розширювали коло потенційних учнів. Крім того, однією з насущних завдань церковного життя стає підготовка інтелектуалів, здатних займатися розробкою віронавчальних і теологічних питань, здійснювати правовий захист інтересів церкви і адміністративні функції. Особи, що отримали гідну освіту, виявляються дуже потрібні в сферах світського життя, зокрема, шкільна виучка стає істотним чинником успіху і благополуччя в адміністративному апараті середньовічних монархів, консолідація політичної влади якими стимулювала процес формування шару професійних і грамотних урядовців. Розвиток міського життя і міського підприємництва породжував зацікавленість в елементарній грамотності як запоруці успішного ведення справ і серед цієї частини населення. Зростання соціальної значущості освіти і значне розширення громадянства, включеного в процес освіти як вчителі і учні, було приречене не тільки зростання соціальної потреби в шкільному знанні, але і зміною рівня соціальної динаміки. Епоха високого і пізнього середньовіччя, на відміну від попередніх сторіч, відзначена значним розширенням можливостей соціального просування і загальним збільшенням мобільності населення [21; 10].

Починаючи з XII століття, міста стають основним місцем зосередження освітніх інституцій. Культурна і соціальна ситуація Ренесансу XII століття не тільки породила феномен високої освіти (колискою якого стали міські школи північної Франції, в першу чергу Париж), що встановився в середньовічних університетах, але й викликала до життя значне збільшення числа шкіл, місцевих єпископів, що знаходилися під контролем. По рівню і змісту пропонованої освіти, як і по характеру що стоячих перед ними завдань, міські школи відрізнялися істотною строкатістю. Загальною межею, проте, була їх доступність для всіх охочих отримати освіту і здатних заплатити за це необхідну суму. Епоха пізнього середньовіччя відзначена як збільшенням числа шкіл і аудиторії грамотних людей, так і істотною строкатістю освітніх інституцій, серед яких свою нішу займають школи, що знаходяться зовні прямого церковного контролю. До їх числа можна віднести школи, в яких викладали магістри, запрошені за ініціативою міських гільдій, приватні школи, що функціонували під заступництвом государів або світських магнатів. Крім того, значно розширяється сітка елементарних шкіл, в першу чергу співацьких і хорових. Істотний розвиток одержуть і школи, що спеціально готують своїх учнів до адміністративної діяльності в системі світського управління. Із загальною зміною ситуації в системі освіти істотну трансформацію в епоху пізнього середньовіччя зазнала і організація чернечої освіти. В першу чергу, це характерно для нових чернечих орденів — францисканців, домініканців, ченців авгунстинців — з їх особливою увагою до справи навчання і викладання.

1.2 Міські школи

Звичайні загальнодоступні школи, в тому вигляді як вони сформувалися протягом Високого і Пізнього Середньовіччя, як правило, знаходилися під контролем єпископа даної єпархії і діяли в містах. Можна виділити декілька категорій шкіл з точки зору рівня і структури одержуваної в них освіти. Сам по собі цей розподіл цілком умовний, оскільки всяка типізація упирається в проблему відсутності уніфікованих програм і систем організації навчального процесу. Характер освіти залежав не тільки від типу школи, але і від інтересів конкретного викладаючого в них магістра, а також від традиції, фінансових можливостей і політики церковних властей. Низький ступінь представляли елементарні школи, що давали навики церковного співу і читання; більш високий рівень освіти забезпечували граматичні школи і школи, що займалися спеціалізованою підготовкою для адміністративної діяльності [13; 115−121].

Протягом всієї епохи Середньовіччя зберіглася істотна відмінність між теорією і практичною реалізацією структури учбового процесу. Ідеальна модель програми навчання визначалася успадкованою від античності доктриною «семи вільних мистецтв». Стандартний класичний освітній цикл був систематизований в творі Матціана Капели і потім перенесений до Західної Європи у формі доктрини про Сім вільних мистецтв, зафіксованої в тих, що стали нормативними для середньовічного шкільного навчання творах Зоеция і Кассиодора.

Відповідно до цієї моделі всі предмети підрозділялися на дві групи, що припускало їх вивчення на двох рівнях освіти. До першої групи (так званий тривіум) входили граматика, риторика і діалектика, вивчення яких на практиці припускало засвоєння навиків читання і писання на латинській мові. В другу групу (так званий квадривіум) була включена математика, геометрія, астрономія і музика, вивчення яких припускало наявність елементарної писемності. Крім «тривіума» і «квадривіума» ідеальний освітній цикл включав і предмети, що відносяться до «вищого знання» і відповідно — до вищого ступеня освіти.

Розділення вищих дисциплін достатньо чітко дотримувалося в організації університетської освіти, проте в школах низького рівня нормативна схема «семи вільних мистецтв» задавала лише найзагальніші рамки, усередині яких конкретний об'єм і характер матеріалу, що вивчається, варіювався залежно від ситуації. Вчителі були достатньо вільні у виборі для вивчення тих або інших тем і предметів, могли більш менш довільно переміщати фокус уваги з однієї дисципліни на іншу. Не дивлячись на таку рухливість і варіативність зміст шкільної освіти, в своїй суті, зберігав вражаючу постійність протягом всього середньовіччя.

Програма елементарних шкіл включала вивчення алфавіту, навиків читання і писання, засвоєння елементарних релігійних текстів і основних молитов, а також навчання співу і участі в богослужінні як церковного служки. В епоху пізнього середньовіччя для навчання дітей в цих школах використовувалися спеціальні допомоги, що включали підбір матеріалів, що вивчаються, паралельно на латині і народній мові. Засвоєння цих навиків в основі своїй було приречено необхідністю елементарної технічної підготовки духівника до виконання своїх функцій — наприклад, навчання лічбі було орієнтовано на уміння обчислювати церковні календарні свята. Одним з центральних і основоположних предметів шкільного навчання був Псалтир — одна з перших книг, з якою учні знайомилися, починаючи навчання. Псалми як правило вивчалися на слух, що не вимагало особливої навченості читанню.

Навчання елементарної писемності крім шкіл вельми широко здійснювалося в кінці середньовіччя через практику приватного викладання, яке вело приходське духівництво. Стадія елементарної освіти в цілому знаходилася на вельми низькому рівні з погляду організації і спеціальної розробки навчального процесу, вона майже не привертала увагу жертводавців і не займала місце в системі педагогічної рефлексії.

На наступному рівні підготовки центральна увага надавалося вивченню латині, знання якої по — справжньому відкривало шлях до справжньої писемності, знання, виконання церковних функцій. Основоположні навчальні посібники з латині були успадковані від епохи античності і зберігали свою значущість аж до епохи пізнього середньовіччя — до їх числа можуть бути перш за все віднесений Аге Мтог Донатуса (невеликий твір, короткий опис восьми частин мови), Граматика Присціана, Байки Езопа і збірка афоризмів Катона. Протягом сторіч вони були доповнені творами середньовічних авторів, які в основному переробляли і перетлумачували старі тексти, таким чином пристосовуючи їх до практичних завдань навчання.

В граматичних школах програма занять не вичерпувалась лише вивченням мови. В основі, їх метою було вироблення навиків лінгвістичного аналізу (граматика) і використання мови як засобу викладу думки і інструменту логічного мислення (риторика, діалектика або логіка). Освіта тут підводила учнів до вивчення логіки, філософії і теології, тобто готувала їх до університетської освіти. Елементи квадривіуму були включені в освітній курс звичайних граматичних шкіл, проте поміщення їх у фокус освітньої програми характерне для особливої категорії шкіл — «абасиз», свого роду «ділових шкіл середньовіччя». Метою освіти в цих школах, розвиток яких відноситься до епохи пізнього середньовіччя, була підготовка учнів до практичної діяльності - оволодіння нотаріальним мистецтвом, мистецтвом написання листів і т. д.

Вельми складним є відтворення повсякденного життя в школі, практики беспосередніх відносин між учнями, з одного боку, і учнями і їх наставниками — з іншого. В значній мірі це пов’язано з вельми слабкою тенденцією автобіографічного опису. Від епохи середньовіччя практично не збереглося описів особистого досвіду перебування в школі або особливих літературних або оповідних творів про життя звичайної загальнодоступної міської школи.

Центральною фігурою будь — якої школи був вчитель (магістр). Як правило, в звичайних школах навчанням займався один наставник, у якого могли бути помічники з місцевих кліриків низького рангу. У великих міських школах могло бути декілька магістрів (наприклад, 2 або 3). Класи були численними — близько 60 чол., збереглися відомості про те, що в епоху пізнього середньовіччя вони перевищували і сотню учнів. Це було пов’язано крім іншого і з тією обставиною, що від кількості учнів залежав добробут магістра, оскільки освіта була платною [13; 40−42].

Великі класи іноді ділилися на декілька груп, залежно від рівня підготовки учнів. Процес навчання був пов’заний головним чином з усним викладом інформації, її засвоєнням і відтворенням в слух. Це не означає, проте, що у розпорядженні учнів не було книг. Збереглися відомості про бібліотеки міських і кафедральних шкіл, в яких налічувалася значна кількість книг. Як правило, вони дарувалися школі єпископом, у віданні якого знаходилася дана школа, магістрами або випускниками. Проте лише з розвитком книгодрукування книги в школі стали доступні всім.

Навчальний день був тривалий: починався він, як правило, з світанком — в 6−7 ранку і продовжувався протягом світлового дня з перервами на сніданок і обід. Для підтримки дисципліни магістри широко практикували тілесні покарання, які були не минучі для того, щоб управляти великою аудиторією протягом багатьох годин навчання. Різка була постійним супутником вчителя. Володіння нею було необхідним свідоцтвом професійної придатності. Так, наприклад, в Кембриджі в XVI ст. випускник, одержуючи ступінь «магістра граматики» і таким чином — право бути шкільним вчителем, повинен був продемонструвати свою спритність в прочуханці. Це перевірялося під час церемонії «покарання непокірного учня». Проте зловживання тілесними покараннями іноді створювало складнощі для вчителів. Відомі, зокрема, випадки, коли батьки учнів, жорстоко покараних і потерпілих від руки їх наставника, зверталися до суду і одержували істотні компенсації від магістрів за заподіяну шкоду. Бували і курйозні випадки. Наприклад, в грудні 1301 р. з річки було витягнуте тіло одного з магістрів Оксфорда, і в указі слідчої комісії вказувалося, що він потонув з стоячої над водою верби, з якої він зрізав гілки на різки для прочуханки учнів [3; 217].

Тілесні покарання, як одна з найочевидніших форм застосування насильства, не були якимсь виключно шкільним явищем. Насильство було звичне для середньовічного суспільства і розглядалося як один з найважливіших інструментів досягнення виховної мети. Зокрема, тілесні покарання широко застосовувалися в сім'ї, вони сприймалися як спосіб досягнення слухняності, виховання працьовитості, розвитку доброчесності у дитини. Тілесні покарання були прийняті у всіх прошарках суспільства, уникнути їх не могли навіть королівські нащадки. В XV ст. проте все більш активно починають звучати голоси в захист необхідності дотримуватися помірності і не зловживати насильством в процесі навчання. У ряді шкіл з’являються спеціальні ухвали, що вимагають від вчителя помірності в покаранні учнів. Томас Букінгтон, єпископ Батський, в своїх ухвалах, звернених до хористів кафедрального собору, вказував, що хлопчиків які відмовляються займатись, слід спочатку ласкаво наставити, якщо вони проявлять завзятість — зробити догану, і лише як крайній захід — використовувати прочуханку. Така толерантність отримала росповсюдження в творах по педагогіці таких впливових фахівців у сфері освіти XVI ст. як, наприклад, Еразм Ротердамський [3; 178−181].

Як учні, так і магістри брали участь в різних релігійних церемоніях. Зокрема, відповідно до волевиявлення тієї або іншої особи вони могли брати участь в похоронних церемоніях. Типовою практикою, як правило, раз на рік, були спеціальні поминки засновника школи. Засновники шкіл, также як і ті, хто вчинив різні добродійні внески, бажали, щоб учні в подяку за їх душі - поминали їх в щоденних молитвах.

Життя школи не було замкнутим. В містах, де було декілька шкіл, регулярно проводилися публічні диспути. Магістри і учні з різних шкіл збиралися в тій або іншій церкві в день місцевого свята і вправлялися в риториці, діалектиці (мистецтві побудові силогізмів), в знанні правил граматики. Існували і щорічні свята школярів, які припадали або на День Св. Миколи, або на День невинноубієнних немовлят. Цього дня у всіх крупних соборах єпископом обирався хлопчик, який керував релігійним святкуванням і вимовляв проповідь. Як правило, всі учні збиралися на ці церемонії. Іншим великим святом школярів був вівторок (що доводився на масляний тиждень), що Покаявся, — цього дня учні приносили з собою бійцівських півнів і влаштовували півнячі бої. Обов’зковим елементом свята була гра в м’яч, в якій крім школярів брали участь як гравці, глядачі і їх батьки та значна частина місцевого населення. Оскільки процес навчання був практично безперервним протягом всього року (так, наприклад, за спогадами сучасників багато шкіл працювали безперервно протягом декількох років), то шкільні свята співпадали з циклом регулярного церковного календаря. Учні, як правило, могли покинути школу на декілька днів під час Паски, Різдва або П’ятидесятника.В дні церковних свят порушувався буденний хід шкільного життя: деякі з них були цілком вільні від занять, під час деяких — проводилося декілька лекцій. Таке траплялося навіть в дні пасхальних або різдвяних свят. В деяких школах під кінець середньовіччя стали практикуватися перерви в заняттях на декілька днів, не співпадаючі із звичайними церковними святами. Проте в педагогічних творах такі позапланові канікули сприймалися вельми насторожено. В цей же період починають практикуватися більш тривалі одноразові перерви в заняттях — ця практика передбачала сучасну систему шкільних канікул. Вони припадали на певний період календарного року, за межами якого магістр не мав права оголошувати вільні від занять дні, крім встановлених церковних свят.

Термін навчання в граматичній школі, як і вік учнів, широко варіювалися залежно від обставин. Для клірика, який хотів зробити церковну кар'єру, вступити в університет або в якій — небудь з чернечих орденів, звичайною була початкова освіта протягом 5−6 років. Звичайно учні вступали до школи в 11−12 років, а 18−19 — річний вік був верхньою межею для навчання тут. В епоху високого середньовіччя вступ до монастиря або в братський орден відбувався звичайно в 20-річному віці, і перший рік послушник проводив, займаючись поглибленим вивченням граматики і логіки. Інакше складалася доля тих, хто прагнув добитися посвячення у вищий церковний сан. Віковий бар'єр для посвячення в субдиякони був визначений в 18 років, в диякони — 20 років. Посвяченню передувала процедура перевірки рівня шкільної підготовки кандидата. Якщо рівень підготовки визнавався незадовільним, то як умова посвячення висувалося продовження освіти протягом 1−2 років, що тим більше було необхідним для отримання більш високого сану. Якщо в процесі єпископської перевірки з’ясовувалося, що священик був присвячений в сан, і при цьому зміг приховати свою погану поведінку під час випробувальних іспитів, то його зобов’язували продовжити навчання. Як правило, в таких випадках ті, що провинилися віддавали перевагу приватним урокам, оскільки поява в звичайній школі такого учня-переростка загрожувала йому насмішками і ганьбою [23; 218−223].

Учні, які не мали домагань на церковну кар'єру, не мали потреби в такому ж довгому і грунтовному навчанні. З одного боку, в їх число потрапляли діти городян, яким для благополучного заняття торгівлею і підприємництвом було достатньо короткого, однорічного курсу граматики. Для хлопчиків з аристократичних сімей, яких готували до адміністративної діяльності в системі королівського управління або в суді, термін навчання в школі був більш тривалим, часто вони повинні були вчитися 5−6 років, як і ті, хто збирався продовжувати церковну кар'єру. Вони покидали школу у віці 15−20 років, з яким звичайно зв’язувався початок шлюбного життя. Цілком буденною в епоху пізнього середньовіччя була ситуація, коли учень міської школи був одночасно і батьком сімейства, обтяженим турботами про дружину і малолітню дитину. В середньовічних школах не існувало уніфікованої процедури допуску до викладання. Одним з найважливіших чинників підтримки церковної монополії було виняткове право на видачу ліцензій на право викладання. Підставою для видачі такої ліцензії, в першу чергу, було отримання відповідного вченого ступеня в університеті, а також наявність певного викладацького досвіду. Магістрам звичайних міських шкіл було достатньо отримати ступені магістра граматики або бакалавра мистецтв. Великі кафедральні школи, як правило, не мали проблем із залученням викладачів, що мають університетські ступені, для яких робота тут була доброю підставою для подальшої церковної або академічної кар'єри. В дрібних міських і приходських школах магістри із ступенями складали переважну меншість, і звичайно вони не довго затримувалися на цій посаді перед отриманням більш значного церковного поста. Особи, що одержували ліцензію на викладання в таких школах, частіше за все мали лише початкову граматичну освіту. Претендуючи на отримання більш високого ступеня (або ліцензії на викладання), претендент міг показати як підставу свій вчительський стаж [6; 40−42].

1.3 Школа і суспільство

Протягом всього середньовіччя освіта була розкішшю, доступною лише переважній меншості населення. Головним споживачем і носієм писемності протягом всього середньовіччя було духівництво. Навчання було переважно чоловічим заняттям, і лише вельми незначна кількість жінок, головним чином з чернечого середовища, володіло зачатками елементарної писемності. В епоху пізнього середньовіччя освіта стає доступною і використовуваною мирянами, головним чином, світською аристократією і горожанами. Навчання мало практичну мету — виконання адміністративних або політичних функцій або заняття комерцією. Проте аж до кінця середньовіччя освіта залишалася переважно привілеєм і атрибутом духівництва. Вцілому, достовірна калькуляція відсотка грамотних людей, точний аналіз їх розподілу по окремих соціальних групах, як і конкретна ідентифікація мети навчання і об'єму отриманих знань, представляються скрутними для всіх періодів середньовічної історії.

Не зважаючи на вирішальну роль церкви в організації освіти, не можна говорити про її абсолютну монополію в цій сфері. Так, наприклад, в містах, перш за все італійських, до XIII ст. міські комуни проявляють ініціативу в запрошенні шкільних магістрів, навчаючих учнів по різних предметах. Є свідоцтва дивно високого рівня письменності населення в деяких з цих міст. Крім того, протягом всього середньовіччя існували приватні школи, організовані при дворах правителів і могутніх аристократів. Одним з ранніх і найбільш відомих прикладів такого роду освітніх центрів була палацова школа Карла Великого; число таких центрів було вельми значне в епоху пізнього середньовіччя, що відображало загальну тенденцію зростання світського патронату по відношенню до знання. Крім цього існувала і практика неформального приватного викладання. Викладанням і в цих випадках займалися в основному клірики, проте сама організація і здійснення учбового процесу проходили зовні контролю церковних інституцій.

Духівництво було найосвіченішою частиною середньовічного суспільства, оскільки сам характер його діяльності припускав використовування письмових текстів, здатність їх розуміння і тлумачення. Сама по собі центральна функція клерикала — здійснення різних богослужебних церемоній — вимагала навиків читання і запам’ятовування написаних на латині літургійних текстів, що було можливе при рівні підготовки, який виходить за межі елементарної писемності. Неминучим для клерика було і уміння виконувати богослужебні співи. Коло текстів, знання яких було обов’язкове для духівництва, не обмежувався богослужебними книгами; починаючи з XIII ст., все більш настійно звучить вимога поглибленого вивчення і тлумачення Біблії. Читання, мистецтво співу і знання латинської граматики визначали необхідний мінімум підготовки кліриків різного рівня, від оволодіння цими навиками залежала сама можливість посвячення кандидата в духовний сан. В епоху пізнього середньовіччя все більш широкою стає фундаментальна літературна підготовка священнослужителя — інакше кажучи, оволодіння латинською граматикою, вільне читання латинських книг і Біблії, а також здатність самостійно поглиблювати свої знання. В першу чергу, це відносилося до володарів вищих духовних чинів: субдияконів, дияконів і священиків.

Ці ідеальні нормативні вимоги часто були далекі від реальності, про що свідчать численні заходи церковних і світських властей щодо вдосконалення навчання вихованця, каральні заходи, вживані єпископами по відношенню до приходського клірика, а також критика неуцтва духівництва, яка придбала особливо гострий характер і широке звучання під кінець середньовіччя. Роджер Бекон писав, що приходські клірики і священики вимовляють слова богослужіння «немов звірі», майже не розуміючи їх значення. Проте церквою були вироблені і цілком ефективні методи контролю за зловживаннями в цій сфері. Зокрема, це відноситься до процедури посвячення в церковний сан. Вже в епоху раннього середньовіччя виявляється прагнення здійснювати перевірку придатності кандидатів до виконання релігійних функцій, посвячення проходило у декілька етапів, на кожному з яких була можливість виявити рівень підготовки. П’ять низьких ступенів давали людині правовий статус клірика, по суті не означали обов’язкове включення в структуру церковної ієрархії: клірики цього рангу могли продовжувати світське життя, обзавестися сім'єю і займатися діяльністю у сфері світського управління.

Через це процедура посвячення не припускала специфічних вимог до рівня освіти і могла бути здійснена за наявності елементарної письменності.

Для трьох вищих ступенів — субдиякона, диякона і священика — умови були більш визначеними і жорстокими, вони включали як віковий бар'єр, так і обов’язковий мінімум «професійної підготовки». За три дні до посвячення кандидати повинні були скласти екзамен, який проводився представниками єпископа, вищими посадовцями даного діоцезу. Перевірці підлягали різні якості кандидата, і писемність була лише однією з них. Характер цього випробування і вимог, що пред’являються, як і співвідношення тих що успішно пройшли через нього або що провалилися, не підлягає чіткій ідентифікації зважаючи на недостатність достовірних свідоцтв. Проте відомо, що в ході таких процедур відбувався відсів негідних або так зване умовне (з умовою обов’язкового продовження навчання) посвячення, унаслідок низького рівня шкільної підготовки кандидатів. Істотною перешкодою для підтримки високого рівня знань учня, приреченого до духовного опікування, була система приватного заступництва і особистої протекції кандидатам. Отримання церковного чину було тісно пов’язане з проблемою соціального статусу кандидата — його походженням, особистими зв’язками, прагненням зробити церковну кар'єру і забезпечити собі гідний матеріальний і соціальний рівень існування.

Епоха пізнього середньовіччя характеризується значним зростанням престижу здобутої кар'єри ученого або вчителя, зберігаючи свій зв’язок з церковним тереном, проте спеціалізується і набуває свій особливий високий статус разом з суто церковними функціями духовного піклування. Виняткову значущість в розвитку цієї тенденції мала культурна ситуація XII ст., а саме цей період є внутрішньо унікальним і займає особливе місце в історії середньовічної шкільної освіти. Саме в цей період з’являються вчителі-професіонали, не обмежені в рамках якої-небудь церковної інституції і не зв’язані в своєму викладанні сугубо практичними завданнями. Істотним стимулом їх діяльності було суперництво з конкурентами, завоювання репутації, слави і добробуту в цьому змаганні. Практика такого вільного викладання, основним центром якого був Париж, відзначена наявністю відразу декількох магістрів, кожний з яких мав свою спеціалізацію у викладанні і аудиторію учнів, високий рівень мобільності навчання. В подальшім часі ця практика зазнала трансформації - вона оформилась, з одного боку, в інститут університетської освіти і дала поштовх розвитку кафедральних, міських і монастирських шкіл, з другого боку. Професіоналізація діяльності вчителя може проглядатись і в тому факті, що, залишаючись пов’язаною із статусом клірика, вона не перешкоджала багатьом вчителям залишатися за межами власне церковної ієрархії і способу життя.

Духівництво, складаючи значну частину грамотних, не було проте абсолютним монополістом в цій сфері, в коло освічених людей входили і представники мирян. Крім того, в епоху пізнього середньовіччя стиль життя і характер діяльності освічених осіб, що мали низькі церковні ступені посвячення, все більш зближується з мирським існуванням. З представників мирського населення причетність до освіти характерна перш за все для світської аристократії і городян. Селянство було практично позбавлене можливостей отримання навіть елементарної освіти — не випадково, синонімом селянства протягом всієї епохи залишається слово «темрява».

Зацікавленість світської аристократії (виключаючи тих її представників, які із сімейних або особистих причин обирали духовну дорогу і з яких головним чином і формувалося середньовічне духівництво) в освіті і помітне зростання престижу писемності може бути відзначене, починаючи з XII ст. Характерно, що з того часу писемність починає сприйматися як одне з найважливіших достоїнств правителя — це відобразилося в популярності у сучасних авторів латинської приказки «неосвічений король — це коронований осел». Більшість європейських правителів високого і пізнього середньовіччя отримала як мінімум зачатки писемності і навики читання на латині і народних мовах. Навчання членів королівських і аристократичних сімей носило, як правило, приватний характер, проте пізнє середньовіччя знає приклади присутності знатних нащадків в прославлених європейських університетах. Письменність поступово набуває поширення в середовищі знаті, що в значній мірі готувалося і значущістю літературної творчості як найважливішого елемента рицарської культури. В епоху пізнього середньовіччя звичайною була наявність бібліотеки в аристократичному будинку, не було екстремальним явищем і заняття її власників письменництвом. Разом з мистецтвом володіння зброєю і знанням норм соціального етикету писемність стає елементом аристократичного виховання. Разом з тим, в середовищі світської аристократії зберігались і забобони відносно освіти і занять літературою, як не поєднуваних з фізичною працею [9; 150−155].

Зростання престижу письменності в аристократичному середовищі поєднувалося із зростанням потреби правителів і аристократії в освічених особах, здатних виконувати адміністративні функції. В першу чергу, це торкалося системи центрального королівського управління, проте потреба в грамотних адміністраторах зростала і в великих приватних володіннях. На стику становлення централізованих монархій і розвитку шкільної системи відбувається формування нового соціального шару — професійних адміністраторів і фахівців у сфері права. Як правило, люди, що присвятили себе управлінській діяльності, походили з середовища клерикалізму. Багато хто з них, роблячи світську адміністратмвну кар'єру, залишався на низьких ступенях церковного посвячення. Проте виконання вищих посадових функцій (наприклад, королівського канцлера), як правило, поєднувалося з володінням високим церковним саном. На відміну від попередніх сторіч, ці особи, як правило, володіли спеціальною шкільною підготовкою, нерідко — університетською освітою. Зв’язок церковного статусу і адміністративної кар'єри був міцним аж до кінця середньовіччя, народження професійної бюрократії відбувалося через поступове пололання традиційної парадигми церковного пріоритету у сфері освіти. Характерно, що і на заході існувало уявлення про близькість статусу урядовця і клірика: зокрема, службовці англійської королівської канцелярії ще в XIV ст. були кліриками різних ступенів виявляє протягом другої половини середньовіччя потребу і смак до писемності без дружин і сімей, а в 1388 р. був виданий спеціальний указ, що забороняв їм одружуватися. В історичній перспективі важливим, проте, виявилося послідовне наростання критеріїв професійної придатності, в першу чергу, рівня утвореної у відборі кандидатів і досягненні службового успіху.

Крім аристократії, ще одна соціальна група ставала все більш освіченою. Йдеться про міське населення, перш за все, представників великих міських комун. Заняття підприємництвом, пов’язане з складними процедурами і розрахунками, стимулювало тягу до оволодіння елементарною письменністю членів міських торгових і купецьких гільдій. Зацікавленість в навиках читання, писання і лічби носила здебільшого суто прагматичний інтерес, направлений на організацію власної справи. Заняття крупним підприємництвом, так само як і ускладнення адміністративної структури міських комун, продовжувало потребу в освічених службовцях, що стимулювало включення в процес шкільного навчання достатньо широких верств міського населення. Школи, організовані на гроші і за ініціативою міських гільдій, виникли в багатьох містах Італії і в крупних міських центрах інших країн Європи, не ставши, проте, скільки-небудь істотним конкурентом церковній системі шкільної освіти.

В цей період закладаються основи світської інтелегенції, не пов’язаної з церковною діяльністю і стилем життя, проте аж до Нового часу ця соціальна група ще не звільнилася від пуповини, що пов’язува її з церковним середовищем.

Розділ II: Середньовічні університети

2.1 Риси університетської освіти

Середньовічний університет, поза сумнівом, був продуктом саме західноєвропейської середньовічної цивілізації. В певному значенні його попередниками були деякі учбові заклади класичної старовини: філософська школа в Афінах (IV ст. до н. е.), школа права в Бейруті (III-VI ст.н.), імператорський університет в Константинополі (424−1453рр.). Їх організація і програма окремих курсів нагадують середньовічні. Так, наприклад, в Бейруті існував обов’язковий п’ятирічний академічний курс; зібрані вчителі граматики, риторики, філософії і права. Проте, в античності був відсутній ряд необхідних передумов: не існувало курсу з певними циклами, в Константинополі в одному центрі були універсальної релігії - християнства, не було необхідності в масовому випуску фахівців, не існував ще відрив політичної влади від релігії, тобто не було ще світської влади, не було ще такої спеціалізації знання, домінувало сільське господарство і ін. [23; 21−24].

З другого боку, середнім вікам було невідоме і те значення університету, яким користуємося ми зараз. Для XX століття, як правило, університет — це сукупність всіх наук в протилежність спеціальним вищим учбовим закладам. В середні віки термін «universitas» означав не універсальність навчання, а будь- який організований союз, всяку корпорацію. Для їх позначення застосовувалися також слова «corpus», колегія. Ці об'єднання, таким чином, включали людей із загальними інтересами і незалежним правовим статусом. В Болоньї, Падуї, Монпельє існувало фактично декілька університетів, але вони вважали себе частинами однієї «universitas». Навіть місто називали університетом громадян (universitas civium), будь-який ремісничий цех. Тільки в XIV ст. університет стане окремою академічною установою. Від університетів відрізняли школи (stadium). Вони ділилися на: генеральні (generale), тобто не місцеві, а що призначалися для всіх представників націй, які завдяки придбаним вченим ступеням мали право викладати в будь-якому районі християнського світу (facultas docendi ubique terrarium) i stadium universale, stadium commune, stadium solempne, тобто звичайні.

Частіше ці школи називалися просто STUDIUM, зрідка — Академія. Приблизно з XIV століття існує епітет «alma mater», тобто «ніжна мати» (термін запозичений з канонічного права і літургійної мови). Це багато в чому пов’язане з тим, що скупчення навкруги деяких шкільних центрів (Болонья, Париж, Монпельє, Оксфорд, Саламанка і ін.) було результатом стихійного паломництва в ім'я науки молоді з середовища городян, дрібного рицарства і низького духівництва. Відсутність елементарної безпеки і суспільних служб, ворожість міських властей і місцевої церкви примушували як вчителів, так і учнів об'єднуватися в ці асоціації на користь взаємної допомоги за свої права. До XIV століття затверджується загальна назва — universitas scolarium et magistrum. До цього часу складається і концепція університету. Університет володів цілим рядом прав і привілеїв:

1. право вивчати не тільки сім вільних мистецтв, але і право (цивільне і канонічне), теологію, медицину. В середньовічних університетах існувало, як правило, чотири факультети: молодший — підготовчий, він же — факультет семи вільних мистецтв, артистичний, художній, філософський; старші - медичний, юридичний, теологічний;

2. право одержувати частину бенефіційних церковних доходів на навчання;

3. право володаря ступеня з однієї школи викладати в будь-якому іншому університеті без додаткових іспитів (ius ubique docendi) особлива підсудність для школярів на вибір або перед вчителями або місцевим єпископом замість загальної підсудності міським суддям;

4. право видавати свої закони, статути і розпорядження, що регламентують оплату праці викладачам, прийоми і методи навчання, дисциплінарні норми, порядок проведення іспитів і т. д.

Були і інші привілеї, що носили в основному місцевий характер. Таким чином, перед нами, по суті, ідея «вченого цеху». Скрізь стало складатися загальне позначення «studentes»: так іменувалися не тільки учні, але всі, хто «вивчає», тобто присвячує себе науковим заняттям, вчителі і учні [4; 30].

Таким чином, ці асоціації організовувалися за зразком ремісничих і купецьких гільдій і прагнули добитися корпоративності, тобто затвердженого вищою владою права мати загальну власність. Обраних посадовців, складені самими членами асоціації статути, друк, власний суд. Бородьба за ці права тривала довго і нове слово «університет» викликало таку ж неприязнь, як слово «комуна».

2.2 Перші університети

В загальній масі середньовічних університетів виділяються так звані «материнські». Це — університети Болоньї, Парижа, Оксфорда і Саламанки. На думку деяких дослідників, це були свого роду факелоносні, а решта університетів лише наслідувала їх. Особливо наслідували Паризький університет, який навіть прозвали в середні віки «Синаєм ученості». На нові учбові заклади після проголошення їх університетами автоматично переходили завойовані материнськими права і привілеї.

На думку окремих дослідників «найранішим університетом середньовічної Європи» був Салернський. Він розвивався на основі найдавнішої Салернської медичної школи, перша згадка про яку відноситься до 197 р. до н.е. В період існування Римської імперії невелике містечко Салерн в глибині Пестанської затоки в Кампанії було своєрідним курортом. В IX ст. воно було столицею лангобардського королівства, а з XI століття стало резиденцією норманського герцога Роберта Гюїськара. Існуюча тут «Гіппократова община» (civitas Hippocratica) берегла і розвивала краще з античної медичної спадщини. Саме тут в 820 році був заснований госпіталь — перша цивільна лікарня в Західній Європі, що фінансувалася за рахунок засобів міста. Салернська медична школа як один з найбільших центрів освіти була відома аж до 1812 року. Проте університетом вона все ж таки не стала. По-перше, тому що окрім медицини такого ж високого рівня освіти по решті дисциплін не давала. По-друге, широке розповсюдження з початку XIII століття арабської медицини, нових ідей, ліків, створених на основі ідеї хімічної дії на організм, суміш знань вразили уяву Європи. Ідеї здорового способу життя, фізичної дії на організм Галена і Гіппократа були витіснені в університетах на другий план. Салернська ж школа зберігала сліпу відданість античним медикам. Студенти почали розбігатися. Прикладом продукції салернських медиків став написаний в XIII столітті відомим лікарем, поетом і єретиком Арнольдом з Вілланови «Салернський кодекс здоров’я», що вийшов у нас вже декількома виданнями.

З указаних причин першим європейським університетом традиційно вважається Болонський університет, що виник на основі болонської юридичної школи. Роком її заснування називають 1088 рік. Засновником вважається знаменитий правознавець того часу Ірнерій, що став вперше в широкій аудиторії читати римське право. Це мало принципове значення для тодішньої Європи, де широко розповсюджувався новий тип міста — феодальний. Торгівля і ремесла потребували правового обгрунтовування свого існування. Саме римське право є універсальним і вже в цьому значенні підходило для християнської Європи, що інтегрується. В ньому були розвинуті торгове і речове право, чітко сформульовано поняття приватної власності, тобто воно було саме такою правовою системою, яка відповідала товарно-грошовому господарству, що складалося. В «відродженні» римського права і використанні його для виправдання і захисту своїх політичних домагань була зацікавлена і королівська влада, особливо в період свого посилення. Лекції Ірнерія виявилися дуже популярними і до нього стали стікатися учні зі всіх кінців Європи [26; 100−104].

Але справжнє зростання значення Болонської школи починається з середини XII століття. В 1158 році німецький імператор Фрідріх І Барбаросса захопив одне з найбагатших міст Ломбардії - Мілан і скликав на Ронкальському полі (на р. По, між П’яченцою і Пармою) сейм з метою нав’язати північноіталійським містам новий порядок управління. В подяку за допомогу з боку болонських професорів в цьому ж році він видав закон, за яким: брав під своє заступництво тих, хто «подорожує заради наукових занять, особливо викладачів божественного і священного права»; Болонські школярі звільнялися від кругової поруки в сплаті податків і від підкорення міським судам Болоньї [15; 138−141].

Ці привілеї посилили притік слухачів. За свідченнями сучасників до початку XIII століття в Болоньї навчалося до 10 тисяч чоловік зі всієї Європи. У знаменитого Болонського професора Ацо нібито було так багато слухачів, що доводилося читати лекції на площі. Тут були представлені майже всі мови Європи. Школа стала називатися генеральною. Саме в Болоньї вперше стали з’являтися так звані нації (земляцтва).

Інший тип об'єднання представлений Паризьким університетом. Тут об'єднання почали не школярі, а викладачі. Але це були не прості викладачі, а студенти старших факультетів, що встигли закінчити підготовчий факультет. Вони були одночасно магістрами семи вільних мистецтв і студентами. Природно, що вони почали протиставляти себе іншим викладачам, школярам — початківцям і городянам, вимагати визначення свого статусу. Новий університет розвивався бурхливо, об'єднання з іншими факультетами відбувалося поступово. Могутність університету виросла в запеклій боротьбі з духовними і світськими властями. Заснування університету датують 1200 роком, коли вийшли указ французького короля і булла папи Інокентія III, звільняючі університет від підкорення світській владі. Автономія університету була закріплена буллами пап 1209, 1212, 1231 років.

В XIII столітті виникає і Оксфордський університет. Як і Паризький університет, він виникає після маси конфліктів з міськими і церковними властями. Після однієї з таких сутичок в 1209 році студенти на знак протесту пішли до Кембриджа і там виник новий університет. Ці два університети настільки тісно пов’язані один з одним, що часто об'єднуються під загальною назвою «Оксбрідж». Тут у меншій мірі були представлені богословські проблеми, зате набагато більша увага надавалася природним наукам. Особливістю Оксбріджа є і наявність так званих коледжів (від слова «колегія»), де студенти не тільки вчилися, але і жили. Освіта в гуртожитках привела до появи такого феномена децентралізованого університету.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой