Принципи організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

на тему «Принципи організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету»

Зміст

  • Вступ
  • 1. Теоретична частина
  • 1.1 Структура місцевих бюджетів
  • 1.2 Порядок складання проектів місцевих бюджетів
  • 1.3 Затвердження місцевих бюджетів
  • 1.4 Виконання місцевих бюджетів
  • 2. Практична частина
  • Висновки
  • Список використаної літератури

Вступ

В даній роботі будуть розглянуті принципи організації та управління виконанням місцевого бюджету на прикладі Харківської області.

Мною будуть виконані наступні дії:

вивчені етапи бюджетного процесу на місцевому рівні (- на рівні конкретної адміністративно-територіальної одиниці;

ознайомлення із структурою доходної та видаткової частин бюджету району;

проаналізоване виконання окремих статей доходної та видаткової частини бюджету за 2006 — 2008 роки;

проаналізована структура доходної та видаткової частин бюджету 2006 — 2008 роки з розрахунком питомої ваги кожної статті;

проаналізувати рівень дотаційності бюджету та його динаміку за останні роки;

1. Теоретична частина

1.1 Структура місцевих бюджетів

У Бюджетному кодексі України розділ III «Місцеві бюджети» складається з двох глав: глави 11 «Надходження та витрати місцевих бюджетів» (статті 63−74) та глави 12 «Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів» (статті 75−80), у яких визначені положення та принципи, що мають концептуальне та практичне значення для побудови і функціонування місцевих бюджетів.

Відповідно до статті 5 Бюджетного кодексу України, місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Місцеві бюджети можуть складатися із загального та спеціального фондів. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди в разі необхідності визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік (пункт 4 статті 13). До складу видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету входить резервний фонд (стаття 24). Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів є бюджет розвитку (стаття 71). Структура місцевих бюджетів України та складові частини бюджету наведені у розділі 1.2 Коментарю «Бюджетна система України та принципи її побудови».

У Бюджетному кодексі встановлено, що всі надходження, які визначені нормативно-правовими актами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підлягають включенню до відповідних бюджетів. Заборона органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим бюджетним установам створювати відповідні фонди за межами бюджетів (пункт 8 статті 13) реалізує принцип повноти бюджетної системи України (частина четверта статті 7), що не було передбачено Законом України «Про бюджетну систему України».

Місцевий бюджет включає всі надходження та витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету (стаття 63). Планувати та здійснювати видатки, які Бюджетним кодексом (п. 1 частини першої статті 82) закріплені виключно за Державним бюджетом України, з місцевих бюджетів, а також здійснювати їх впродовж бюджетного періоду забороняється (частіша друга статті 85). Перелік зазначених видатків визначений у статті 87 Бюджетного кодексу.

1.2 Порядок складання проектів місцевих бюджетів

Організація та здійснення бюджетного процесу органами влади адміністративно-територіальних одиниць, повноваження його учасників визначені у главі 12 Бюджетного кодексу (статті 75−80).

Формування місцевих бюджетів відбувається відповідно до:

основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

основних напрямів соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

прогнозних показників зведеного балансу фінансових ресурсів відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

планів інвестиційного розвитку відповідної території;

аналізу виконання відповідного місцевого бюджету в поточному бюджетному періоді.

Складанню проекту відповідного місцевого бюджету на черговий бюджетний період передує розробка Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, що подається Кабінетом Міністрів України для розгляду Верховною Радою України.

Після завершення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період Міністерство фінансів України доводить Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік.

Кодексом передбачено, що складання проектів відповідних бюджетів організовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрацій та виконавчі органи рад. Згідно з порядком і термінами складання бюджету, які встановлюються зазначеними органами влади'', місцеві фінансові органи розробляють проекти відповідних місцевих бюджетів і подають їх на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад зобов’язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів України — для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Верховній Раді України — для перевірки достовірності цих розрахунків (частина друга статті 75).

З метою своєчасного і якісного складання проектів бюджетів фінансові органи мають право одержувати необхідну інформацію від фінансових органів нижчого рівня бюджетної системи, від державних органів влади, органів влади місцевого самоврядування. На відміну від попереднього бюджетного законодавства, у Бюджетному кодексі запроваджено обов’язкове введення у бюджетний процес середньострокового планування для визначення бюджетної політики місцевого самоврядування та встановлення стратегічних бюджетних пріоритетів (пункт 2 частини першої статті 76).

місцевий бюджет дохідна видаткова

З урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, визначених Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період, місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничні обсяги видатків для кожного головного розпорядника бюджетних коштів на наступний бюджетний період (стаття 75). Ці граничні обсяги видатків розробляються, виходячи з прогнозів соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та відповідних показників доходів місцевих бюджетів. Інструкції місцевих фінансових органів щодо підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів. Прогнозні суми доходів мають визначальне значення при формуванні обсягів видатків (стаття 34).

Бюджетним кодексом розширені повноваження місцевих фінансових органів та їх керівників (частина п’ята статті 75). Так, місцевим фінансовим органам надано право на будь-якому етапи складання і розгляду проектів місцевих бюджетів проводити аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів. За результатами аналізу бюджетного запиту керівник фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету.

Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України (частина сьома статті 75) доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення).

Обсяги між бюджетних трансфертів сільським, селищним, міським районного значення та районним (міст з районним поділом) бюджетам мають формуватися за пропозиціями відповідно районних чи міських фінансових управлінь, виходячи з прогнозних обсягів доходів цих бюджетів, нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, визначених у Бюджетному кодексі, та закріплених повноважень (стаття 88) здійснювати виплати з сільських, селищних, міських (міст районного значення) та районних (міст з районним поділом) бюджетів (частина шоста статті 75).

Кодексом встановлено, що Кабінет Міністрів України (частина восьма статті 75) має доводити Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад основні показники міжбюджетних відносин, які були прийняті Верховною Радою України при розгляді проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні. Зазначені матеріали повинні містити всі необхідні пояснення до основних положень проекту рішення та розрахунки, зокрема фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та обсягів нерозподілених видатків, які об'єднують види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним.

Розрахунки між бюджетних трансфертів, визначених відповідно до вимог частини першої статті 98 та частини першої статті 100 Бюджетного кодексу, між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетами мають бути доведені до всіх виконавчих органів влади, які відповідають за складання відповідного місцевого бюджету.

Поряд із складанням проекту бюджету, на наступний рік відбувається відстежування процесу виконання бюджету в поточному році. Аналіз та оцінка виконання бюджету є важливим фактором для формування показників проекту бюджету на наступний рік. Аналіз надходжень до доходно!" частини бюджету та здійснення видатків на затверджені програми дає змогу оцінити основні тенденції виконання запланованих показників доходів та видатків бюджету поточного року та прогнозувати їх обсяги на наступні роки.

Для розробки проекту рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період (стаття 76) необхідно провести аналіз та підготувати пояснювальну записку на основі інформації:

про показники соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці та оцінки їх виконання у поточному році;

прогнозу показників соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці на наступний бюджетний період;

аналізу стану мобілізації надходжень до відповідного бюджету та оцінки очікуваного виконання доходів у поточному році в розрізі податків з врахуванням практики та тенденцій надання пільг;

оцінки стану здійснення видатків у поточному бюджетному періоді;

пояснення основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків з детальними розрахунками щодо функцій та програм. Обґрунтування пропозицій мають включати бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

інформації про залишки коштів на облікових рахунках відповідних місцевих бюджетів на початок року;

обґрунтування особливостей міжбюджетних відносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують бюджети села, селища, міста районного значення, бюджетів) та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів);

відомостей про погашення боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, обсяги та умови запозичень. У разі прийняття бюджету на черговий бюджетний рік із дефіцитом, інформація про погашення боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування повинна містити обґрунтування джерел його покриття в розрізі основних видів залучених коштів;

інших додаткових матеріалів та розрахунків до проекту бюджету.

При підготовці пояснювальної записки до проекту рішення в частині обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують бюджети села, селища, міста районного значення, бюджетів) фінансові органи подають пояснення до основних положень проекту рішення та детальні розрахунки обсягів трансфертів бюджетам сіл, селищ, міст районного значення. Враховуючи, що визначення обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування, перелік яких визначено статтею 88 Бюджетного кодексу, здійснюється без застосування фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів (частина перша статті 98 та частина перша статті 100), розрахунки обсягу міжбюджетних трансфертів обов’язково повинні містити роз’яснення щодо визначення обсягів цих видатків.

Крім того, до проекту рішення про відповідний бюджет (стаття 76) необхідно надати:

прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

прогнозні показники видатків на наступні бюджетні періоди для завершення врахованих в бюджеті інвестиційних проектів за умови, якщо реалізація відповідного проекту триває більше одного бюджетного періоду;

перелік інвестиційних програм на плановий бюджетний період та наступні три бюджетні періоди;

інформацію про хід виконання відповідного бюджету в поточному бюджетному періоді;

пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради);

інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.

Враховуючи, що рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає відповідна рада (частина п’ята статті 24), пояснювальна записка має містити обґрунтування необхідності його створення. У разі прийняття рішення про створення резервного фонду на черговий фінансовий рік у рішенні про місцевий бюджет у складі загального фонду відповідного бюджету визначається обсяг резервного фонду, який не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету (частина третя статті 24).

До обов’язкових положень та показників, що затверджуються рішенням про місцевий бюджет, належать:

загальна сума доходів і видатків;

граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу;

бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

обсяги міжбюджетних трансфертів;

додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається відповідно до переліку, визначеного законом про державний бюджет. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень (стаття 55).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад подають схвалені ними проекти місцевих бюджетів на розгляд відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим та місцевим радам.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради розглядають проекти рішень про місцеві бюджети за доповіддю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів рад, з висновками і співдоповідями постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад.

1.3 Затвердження місцевих бюджетів

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні рада при розгляді та затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для їх формування, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (частина перша стаття 77).

Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період (частина друга статті 77) затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються, відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного значення) бюджету (частина третя статті 77).

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет (стаття 79), Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, які були визначені у рішенні про місцевий бюджет минулого року. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет минулого року, крім витрат:

на погашення зобов’язань із боргу, які здійснюються відповідно до кредитних угод, а також нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, незалежно від обсягу коштів, передбачених на цю мету в рішенні про місцевий бюджет (частина четверта статті 15);

спеціального фонду бюджету, які мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше (частина четверта статті 23).

До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.

1.4 Виконання місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Функції організації бюджетним процесом, управління кошторисами відповідного місцевого бюджету та координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань формування та виконання бюджету покладені на місцеві фінансові органи (частина перша статті 78).

Бюджетним кодексом (стаття 78) передбачено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування місцевих бюджетів, яка передбачає органами Державного казначейства України здійснення:

операцій з коштами місцевого бюджету;

розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;

бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевого бюджету.

Наказом Міністерства фінансів України «Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 29. 10. 2001 № 482 визначені терміни запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів: з 1 січня 2002 року — за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів, азі липня 2002 року — за видатками. Концентрація всіх бюджетних ресурсів на казначейських рахунках сприятиме оперативному вирішенню проблеми тимчасових касових розривів у здійсненні соціальних видатків, що призведе до зменшення напруги у регіонах.

Місцевий бюджет виконується за розписом відповідного місцевого бюджету, який затверджується (враховуючи вимоги статті 49 щодо терміну затвердження розпису державного бюджету) керівником місцевого фінансового органу у місячний термін після затвердження відповідного бюджету. Бюджетний розпис це документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації (пункт 12 статті 2).

Місцевий фінансовий орган на підставі бюджетних призначень головним розпорядникам коштів місцевого бюджету, затверджених рішенням про відповідний місцевий бюджет, та з урахуванням поданих головними розпорядниками уточнених проектів зведених кошторисів і зведених планів, асигнувань складає і затверджує річний розпис асигнувань відповідного місцевого бюджету (розпис асигнувань, згідно з бюджетними призначеннями, затвердженими у відповідному бюджеті для загального і спеціального фонду бюджету в розрізі головних розпорядників, за повною економічною класифікацією, що відповідає зведенню всіх кошторисів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідних бюджетів (розпис асигнувань, згідно з бюджетними призначеннями, затвердженими у відповідному бюджеті для загального фонду в розрізі головних розпорядників, за скороченою економічною класифікацією помісячно, що відповідає зведенню усіх планів асигнувань).

До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються. Під час складання річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету, кошторисів і планів асигнувань установ на наступний рік ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом бюджету за тимчасовими кошторисами. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність бюджетного розпису встановленим бюджетним призначенням (частина третя статті 78).

У процесі виконання місцевого бюджету за доходами місцевий фінансовий орган здійснює аналіз та оцінку відповідного бюджету. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування їх на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України (частина п’ята статті 78).

Виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за такими етапами:

встановлення місцевими фінансовими органами головним розпорядникам бюджетних асигнувань на основі затвердженого бюджетного розпису;

затвердження головним розпорядником (керівником відповідної вищої установи) кошторисів розпорядникам бюджетних коштів (за винятком окремих установ, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28. 02. 2002 № 228);

взяття розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань;

отримання розпорядниками коштів товарів, робіт та послуг;

здійснення органами Державного казначейства платежів;

використання розпорядниками коштів товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Виконання бюджетів здійснюється через виконання кошторисів бюджетних установ, що отримують асигнування із відповідного бюджету. Основним документом, що надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання функцій та досягнення цілей, визначених бюджетній установі на рік відповідно до бюджетних призначень, є кошторис. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28. 02. 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного бюджету (далі-витяги). Зазначені витяги є підставою для затвердження кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів одержувачами (3).

Одночасно місцевий фінансовий орган надсилає для реєстрації та обліку затверджений річний розпис асигнувань місцевого бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету відповідному територіальному органу Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Територіальні органи Державного казначейства України здійснюють контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису відповідного місцевого бюджету.

Крім того, розподіл показників зведе них кошторисів і планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів до органів Державного казначейства України обов’язково подають головні розпорядники коштів. Органи Державного казначейства України проводять реєстрацію, надають розпорядникам нижчого рівня витяги із зазначених документів, ведуть облік зведених кошторисів і планів асигнувань головних розпорядників у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів з метою здійснення контролю, спираючись на дані казначейського обліку.

У разі, якщо показники кошторисів і планів асигнувань не відповідають показникам витягу, отриманому розпорядником коштів від відповідних органів Державного казначейства, зазначені розпорядники повинні привести свої кошториси у відповідність до показників витягу та перезатвердити кошториси. Бюджетні асигнування, затверджені у кошторисах, надають право розпорядникам коштів на взяття бюджетних зобов’язань (6). Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за використанням бюджетних коштів.

З метою реалізації поставлених перед ними програм розпорядники бюджетних коштів укладають з постачальниками товарів та послуг угоди на виконання робіт та надання послуг. Будь-які зобов’язання, взяті фізичними та юридичними особами по коштах місцевого бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених бюджетним законодавством, не вважаються бюджетними зобов’язаннями. Витрати місцевого бюджету на покриття таких зобов’язань не можуть здійснюватися.

Отримання товарів, робіт та послуг установами, підприємства і організаціями оформлюється відповідними актами про виконані роботи. Розпорядник кошів при оформленні зазначених документів здійснює їх перевірку на відповідність до умов взятих бюджетних зобов’язань. Відповідно до виконаних обсягів робіт та наданих послуг, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, розпорядники коштів формують платіжні доручення на оплату рахунків постачальникам товарів та послуг і подають їх до органів Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України з урахуванням бюджетних призначень та зареєстрованих зобов’язань готують реєстри на виділення коштів для оплати зобов’язань в розрізі головних розпорядників та подають їх до відповідного місцевого фінансового органу. Фінансовий орган приймає рішення про виділення асигнувань у розрізі головних розпорядників коштів, яке передається органам Державного казначейства.

Кошти на рахунки головних розпорядників коштів перераховуються органами Державного казначейства України після перевірки виділених асигнувань для головних розпорядників на відповідність залишкам коштів на рахунку, кошторисним призначенням та планам асигнувань, зареєстрованим бюджетним зобов’язанням. При цьому кошти на рахунки розпорядників коштів нижчого рівня зараховуються відповідно до розподілу, поданого до органу Державного казначейства головним розпорядником коштів (13) *.

Платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів здійснюються (14) органами Державного казначейства у разі:

наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання місцевого бюджету;

відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;

наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

Видатки з резервного фонду відповідного місцевого бюджету здійснюються за розпорядженням Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно подають до Верховної Ради Автономної «Республіки Крим та відповідної ради звіти про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету з обґрунтуванням їх необхідності, обсягу та ефективності. Порядок використання коштів з резервного фонду місцевих бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України (стаття 24).

Під час виконання загального фонду відповідних місцевих бюджетів можуть виникати тимчасові касові розриви. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати короткотермінові позички (запозичення) у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду, для покриття тимчасових касових розривів (стаття 73).

З прийняттям Бюджетного кодексу заборонено надавати позички з одного бюджету іншому (частина друга статті 73). Міжбюджетні позички, які дозволялися відповідно до Закону України «Про бюджетну систему України», не проходили належної експертизи і виплачувалися на підставі прогнозованих потреб.

З урахуванням введення нових засад одержання позички вважаємо за доцільне розглянути питання про використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів на початок наступного бюджетного періоду. Зазначені залишки можна вважати додатковим грошовим ресурсом відповідного бюджету. Враховуючи, що на покриття тимчасових касових розривів позички можна отримувати тільки у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, залишки коштів на початок року доцільно використовувати для забезпечення безперервності бюджетного процесу. Тобто, при складанні розпису бюджету та в процесі його виконання залишки використовуються для покриття касових розривів, що виникають протягом року. При цьому залишки коштів на кінець року доцільно зберігати в обсязі, що повністю забезпечить виплату заробітної плати та інших соціальних виплат у перші місяці наступного планового періоду. Згідно зі статтею 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення про використання таких коштів приймається відповідною радою.

Крім того, в процесі виконання місцевого бюджету виникають питання, вирішення яких потребує внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет здійснюється за умови подання офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету (частина сьома статті 78). Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною.

Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками трьох кварталів при перевищенні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків (пункт 7 статті 78).

Зміни до рішення про місцевий бюджет можуть бути також ухвалені відповідною радою у випадках виникнення відхилення оцінки очікуваних надходжень до бюджету від прогнозуй врахованого при затвердженні місцевого бюджету на відповідний бюджетний період, а також за умови зміни структури видатків бюджету та інших умов, передбачених Бюджетним кодексом (стаття 52).

Бюджетний кодекс вперше у правовому полі врегульовує питання безспірного списання коштів з рахунків місцевого бюджету. Державне казначейство України здійснює безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти місцевих бюджетів, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування (частина перша статті 25). Безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти місцевих бюджетів, у рахунок погашення зобов’язань бюджетних установ, щодо яких прийняте рішення щодо безспірного стягнення, Бюджетним кодексом заборонено.

2. Практична частина

Взаємодія бюджетної та монетарної політики в Україні відображено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Показники звітності КМУ, міністерства фінансів і казначейства України протягом 2006 — 2008 років

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

1. Дефіцит зведеного бюджету, у % до ВВП

-0,7

-1,1

-1,5

2. Приріст прихованого дефіциту (оцінка), у % до ВВП

0

0

0

3. Фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити і купівля ОВДП), у % до ВВП

0,2

0,5

0

4. Реальний ВВП, млн. грн.

500

750

800

5. Інфляція, у %, грудень до грудня

11,6

16,6

22,3

6. Розподіл кредитних ресурсів монетарної системи:

Частка кредитування уряду, %

Частка кредитування економіки, %

69

31

84

16

84

16

7. Доходи зведеного бюджету, у % до ВВП

31,6

30,5

31,4

8. Видатки зведеного бюджету, у % до ВВП

32,3

31,6

32,9

9. Кількість збиткових підприємств, % від загальної кількості

34,2

33,1

34,9

10. Рівень безробіття, у % до чисельності населення

6,9

6,7

6,5

Як ми бачимо впродовж досліджуємого періоду 20 006 — 2008 р. фінансовий стан України погіршився. Це ілюструють наступні показники:

· дефіцит зведеного бюджету збільшився в 2 рази — з 0,7% до 1,5%;

· інфляція збільшилася з 11,6% до 22,3%;

· кількість збиткових підприємств збільшилася на 0,7% до 34,9%;

· рівень збиткових підприємств також збільшився;

Дану ситуацію найбільш чітко ілюструють наступні схеми:

Для проведення аналізу дохідної частини протягом аналізуючих періодів необхідно представити данні в вигляді таблиці, де можна наочно розглянути доходи загального та спеціального фондів (табл.2.2.).

Таблиця 2. 2

2006

Частка

2007

Частка

2008

Частка

Код

Назва

10 000 000

Податкові надходження

11 815 800

23,2%

14 388 000

19,9%

16 095 500

15,6%

11 000 000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

32 700

0,1%

148 900

0,2%

204 600

0,2%

12 000 000

Податки на власність

1 750 900

3,4%

0

0,0%

0

0,0%

12 020 000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

1 750 900

3,4%

0

0,0%

0

0,0%

14 000 000

Внутрішні податки на товари та послуги

2 615 900

5,1%

2 523 800

3,5%

2 714 300

2,6%

14 060 000

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

1400

0,0%

1300

0,0%

1800

0,0%

14 070 000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

2 614 500

5,1%

2 522 500

3,5%

2 712 500

2,6%

16 000 000

Інші податки

7 416 300

14,6%

8 290 400

11,4%

9 192 400

8,9%

16 010 000

Місцеві податки і збори

738 200

1,5%

809 400

1,1%

903 700

0,9%

16 010 100

Податок з реклами

134 100

0,3%

174 200

0,2%

269 500

0,3%

16 010 200

Комунальний податок

589 200

1,2%

624 000

0,9%

626 500

0,6%

16 010 600

Збір за видачу ордера на квартиру

400

0,0%

200

0,0%

200

0,0%

16 011 600

Збір із власників собак

14 500

0,0%

11 000

0,0%

7500

0,0%

16 050 000

Єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва

6 678 100

13,1%

7 481 000

10,3%

8 288 700

8,0%

20 000 000

Неподаткові надходження

2 378 700

4,7%

2 607 000

3,6%

3 497 000

3,4%

22 000 000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

602 500

1,2%

606 200

0,8%

737 500

0,7%

22 090 000

Державне мито

602 500

1,2%

606 200

0,8%

737 500

0,7%

24 000 000

Інші неподаткові надходження

4000

0,0%

4000

0,0%

4000

0,0%

24 060 000

Інші надходження

4000

0,0%

4000

0,0%

4000

0,0%

25 000 000

Власні надходження бюджетних установ

1 769 200

3,5%

1 994 800

2,8%

2 748 500

2,7%

25 010 000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 769 200

3,5%

1 994 800

2,8%

2 748 500

2,7%

40 000 000

Офіційні трансферти

36 632 266

72,1%

55 416 290

76,5%

83 388 458

80,9%

41 020 000

Дотації

28 235 600

55,6%

31 571 700

43,6%

53 554 600

52,0%

41 030 000

Субвенції

8 396 666

16,5%

23 844 590

32,9%

29 833 858

29,0%

50 000 000

Цільові фонди

0

0,0%

50 000

0,1%

50 000

0,0%

Всього (без урахування трансфертів)

14 194 500

27,9%

17 045 000

23,5%

19 642 500

19,1%

Всього

50 826 766

100,0%

72 461 290

100,0%

103 030 958

100,0%

Загальний фонд

47 306 666

70 416 490

100 232 458

Спеціальний фонд

3 520 100

2 044 800

2 798 500

Бюджет району на 2006рік затверджений по доходах у сумі 50 826,766 тис. грн., у тому числі: загальний фонд — 10 674,4тис. грн., спеціальний фонд — 3520,1тис. грн., дотація вирівнювання — 28 235,6тис. грн., субвенції з державного бюджету — 8396,666тис. грн.

Обсяг доходної частини районного бюджету, сформований виходячи з підходів, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2006рік» з урахуванням фактичних надходжень у 2002−2004 роках доходів, закріплених за бюджетом району статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2006 рік, а також в умовах зміни окремих норм податкового законодавства і перерозподілу платників між спеціалізованою державною податковою інспекцією в місті Харкові і районною податковою інспекцією. [19]

Загальний фонд бюджету складається з закріплених за бюджетом району надходжень загальнодержавних податків і зборів і власних доходів.

Згідно ст. 64 Бюджетного кодексу визначений склад закріплених доходів (1 кошик):

Податок з доходів фізичних осіб — нерезидентів, норматив відрахувань 100%.

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів), норматив відрахувань 100%.

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, норматив відрахувань 43%.

державне мито, норматив відрахувань 100%.

штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або створеними ними у встановленому порядку адміністративними комісіями.

Згідно ст. 69 Бюджетного кодексу визначений склад власних доходів (2 кошик):

податок на прибуток підприємств міської комунальної власності, визначений виходячи з прогнозних розрахунків підприємств комунальної власності, норматив відрахувань 50%;

податок на промисел, запланований на основі очікуваного надходження за 2005р. з урахуванням динаміки падіння обсягів податку в 2005р.

місцеві податки і збори:

комунальний податок.

податок на рекламу.

плата за видачу ордерів на квартиру.

збір із власників собак.

Розрахунок місцевих податків і зборів розрахований на основі очікуваного надходження за 2005р.

інші надходження, заплановані з урахуванням фактичних надходжень 2005р.

Закріплені доходи.

Загальний обсяг закріплених доходів загальнодержавних податків затверджений у сумі 9902,2тис. грн., у т. ч. податок з доходів фізичних осіб — нерезидентів 4,1тис. грн.; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів) 2614,5тис. грн.; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 6678,1тис. грн.; державне мито 602,5тис. грн.; штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або створеними ними у встановленому порядку адміністративними комісіями 3,0тис. грн.

При обчисленні прогнозного обсягу закріплених доходів врахований рівень їхнього виконання у 2005році.

По інших видах підприємницької діяльності при розрахунках суми плати враховані показники приросту валового внутрішнього продукту 7,0%. Надходження з плати за торговельний патент плануються в сумі 2614,5тис. грн.

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва заплановано з урахуванням впливу на його обсяги макроекономічних показників (по юридичних особах — індекс споживчих цін 8,7%, по фізичних особах — ріст макропоказників надходжень від цієї категорії платників податку у цілому по Україні - 15,8%).

Також враховане зменшення обсягів податку за рахунок переходу державних і комунальних підприємств на загальну систему оподаткування.

З урахуванням цих факторів обсяг зазначеного джерела в бюджеті району запланований в сумі 6678,1тис. грн.

Обсяг надходжень державного мита визначений на рівні очікуваних надходжень поточного року у сумі 602,5тис. грн.

У незначних обсягах заплановано надходження адміністративних штрафів, тому що в бюджет району зараховуються лише штрафи, що накладаються виконавчими комітетами відповідних рад або створеними ними адміністративними комісіями. З урахуванням фактичних надходжень у 2005р., їхні обсяги заплановані в сумі 3,0тис. грн.

Власні доходи

Загальний обсяг власних доходів затверджений у сумі 772,2тис. грн., у т. ч. податок на прибуток підприємств міської комунальної власності 28,6тис. грн., норматив відрахувань 50%; місцеві податки і збори 738,2тис. грн; податок на промисел 1,4тис. грн.; інші надходження 4,0 тис. грн.

При їхніх розрахунках використані наступні підходи.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності визначений виходячи з прогнозних розрахунків підприємств комунальної власності.

Прогнозні показники надходжень податку на прибуток складають 57,1тис. грн., з якого в бюджет району надійде 28,6тис. грн. (50%).

Місцеві податки і збори заплановані на рівні очікуваних надходжень 2005року з урахуванням перерозподілу платників між спеціалізованою державною податковою інспекцією в місті Харкові і районною податковою інспекцією. Обсяг надходжень розраховано у сумі 738,2тис. грн. проти 804,3тис. грн. очікуваних у 2005роцы.

Продовжується зниження надходжень податку на промисел, що викликано переходом потенційних платників цього податку реалізаторами до підприємців, що сплачують фіксований або єдиний податок. Його надходження плануються в сумі 1,2тис. грн. проти — 1,8тис. грн., очікуваних у поточному році.

Розрахунковий обсяг інших надходжень визначений на рівні надходжень поточного року в сумі 4,0тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» зараховуються власні надходження бюджетних установ, розрахункова сума яких за даними головних розпорядників бюджетних коштів складає 1769,2тис. грн., податок із власників транспортних засобів 11 750,9тис. грн. (норматив відрахувань 70%).

При цьому прогнозні обсяги податку з власників транспортних засобів визначені на рівні його очікуваних надходжень у 2005році та приросту обсягу в 1 кварталі 2006року проти 1 кварталу 2005року у зв’язку з підвищенням ставок податку з 31. 03. 2005року. Також враховано перерозподіл платників між спеціалізованою державною податковою інспекцією в місті Харкові і районною податковою інспекцією.

Дотація

Згідно рішення ХLІV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006рік» від 30. 12. 2005р. у районному бюджеті заплановане надходження з міського бюджету дотації вирівнювання в сумі 28 235,6 тис. грн. (норматив щоденних відрахувань 3,4%).

Субвенції

Згідно рішення ХLV сесії Харківської міської ради IV скликання від 01. 02. 2006р." Про внесення змін рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2006рік» від 30. 12. 2005р. у районному бюджеті заплановане надходження субвенцій з державного бюджету в сумі 8396,666 тис. грн.

На оплату субсидій населенню — 1446,400тис. грн.

На надання пільг ветеранам війни, військовослужбовцям, чорнобильцам — 1397, 200 тис. грн.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги — 5531,000 тис. грн.

На проведення виборів — 22,066тис. грн.

Бюджет району на 2007рік затверджений по доходах у сумі 72 461 290грн., у тому числі: загальний фонд — 15 000 200грн., спеціальний фонд — 2 044 800грн., дотація вирівнювання — 31 571 700грн., субвенції з державного бюджету — 23 844 590грн.

Обсяг доходної частини районного бюджету сформований виходячи з підходів, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2007рік» з урахуванням фактичних надходжень у 2003−2005 роках доходів, закріплених за бюджетом району статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2007 рік, а також в умовах перерозподілу платників між спеціалізованою державною податковою інспекцією в місті Харкові і районною податковою інспекцією.

Загальний фонд бюджету складається з закріплених за бюджетом району надходжень загальнодержавних податків і зборів (ст. 64) і власних доходів (ст. 69).

Згідно ст. 64 Бюджетного кодексу визначений склад закріплених доходів (1 кошик):

Податок з доходів фізичних осіб — нерезидентів, норматив відрахувань 100%.

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів), норматив відрахувань 100%.

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, норматив відрахувань 43%.

державне мито, норматив відрахувань 100%.

штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або створеними ними у встановленому порядку адміністративними комісіями.

Згідно ст. 69 Бюджетного кодексу визначений склад власних доходів (2 кошик):

плата за землю (земельний податок з юридичних та фізичних осіб), норматив відрахувань 75%.

податок на прибуток підприємств міської комунальної власності, визначений виходячи з прогнозних розрахунків підприємств комунальної власності, норматив відрахувань 100%;

податок на промисел, запланований на основі очікуваного надходження за 2006р. з урахуванням динаміки падіння обсягів податку в 2006р.

місцеві податки і збори:

комунальний податок.

податок на рекламу.

плата за видачу ордерів на квартиру.

збір із власників собак.

Розрахунок місцевих податків і зборів розрахований на основі очікуваного надходження за 2006р.

інші надходження, заплановані з урахуванням фактичних надходжень 2006р.

Закріплені доходи

Загальний обсяг закріплених доходів загальнодержавних податків затверджений у сумі 10 621 900грн., у т. ч. податок з доходів фізичних осіб — нерезидентів 10 200грн.; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів) 2 522 500грн.; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 7 481 000грн.; державне мито 606 200грн.; штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або створеними ними у встановленому порядку адміністративними комісіями 2000грн.

При обчисленні прогнозного обсягу закріплених доходів врахований рівень їхнього виконання у 2006році.

Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податок з доходів фізичних осіб — нерезидентів цілком зараховується в районні бюджети по місцю утримання такого податку. Зазначений податок визначений у сумі 10 200грн.

Обсяг плати за торговельний патент на деякі види підприємницької діяльності, визначений на рівні очікуваних надходжень поточного року з урахуванням приросту валового внутрішнього продукту 6,5%. Надходження з плати за торговельний патент плануються в сумі 2 522 500грн.

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва заплановано з урахуванням впливу на його обсяги макроекономічних показників (по юридичних особах — індекс споживчих цін 7,5%, по фізичних особах — з урахуванням збільшення ставок податку на 10,0%).

З урахуванням цих факторів обсяг зазначеного джерела в бюджеті району запланований в сумі 7 481 000грн.

Обсяг надходжень державного мита визначений на рівні очікуваних надходжень поточного року у сумі 606 200грн.

У незначних обсягах заплановано надходження адміністративних штрафів, тому що в бюджет району зараховуються лише штрафи, що накладаються виконавчими комітетами відповідних рад або створеними ними адміністративними комісіями. З урахуванням фактичних надходжень у 2006р., їхні обсяги заплановані в сумі 2000грн.

Власні доходи

Загальний обсяг власних доходів затверджений у сумі 4 378 300грн., у т. ч. податок на прибуток підприємств міської комунальної власності 138 700грн., норматив відрахувань 100%; плата за землю (земельний податок з юридичних та фізичних осіб) — 3 424 900тис. грн, норматив відрахувань 75%; місцеві податки і збори 809 400тис. грн; податок на промисел 1300грн.; інші надходження 4000грн.

При їхніх розрахунках використані наступні підходи.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності визначений виходячи з прогнозних розрахунків підприємств комунальної власності. Прогнозні показники надходжень податку на прибуток складають 138 700грн.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой