Неологізми у сучасній англійській мові

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Иностранные языки и языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НЕОЛОГІЗМИ І СПОСОБИ ЇХ ТВОРЕННЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

1.1 Фонологічні неологізми

1.2 Запозичення

1.3 Синтаксичні неологізми і способи їх творення

РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА МІСЦЕ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

ВСТУП

У наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий «неологічний бум». Величезний потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовили створення особливої галузі лексикології - неології - науки про неологізми. Найбільших успіхів у розробці теорії досягли французькі лінгвісти. Починаючи з класичних робіт А. Дамстера, французька лінгвістична школа внесла значний вклад в теорію і практику неології. Не стоять осторонь і англійські та американські лінгвісти, які наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів. На увазі маються словники нових слів та додатки до тлумачних словників.

Однак теорія неології в англійській мові ще не сформувалась як самостійна галузь лексикології. Між тим, в англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів — більше, ніж у будь якій іншій мові світу. У зв’язку з цим перед англійськими мовознавцями постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх якості, специфіку творення і функціонування. Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації - прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: набуття навичок використання неологізмів у суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення), яка включається в різні словники неологізмів.

Потрібно чимало часу, щоб нові слова непохитно закріпились в мові, а їх вживання було зрозумілим кожному. Адже менш ніж 10 років тому, такі вирази як: «inflection with an electronic virus», або «woopy receiving a golden goodbye» були словами з незрозумілим значенням. Тепер вони нічим не відрізняються від виразу «the cat sat on the mat», і у нас не виникає ніяких труднощів аби зрозуміти їх значення. Проте, зважаючи на активний і надшвидкий темп збагачення англійської мови неологізмами, дослідження їх функціонування є актуальним і своєчасним у зв’язку з постійним науково-технічним прогресом. Предметом дослідження постають інноваційні мовні одиниці науково-технічної сфери сучасної англійської мови.

Об'єкт дослідження — процес збагачення словникового складу сучасної англійської мови та особливості функціонування науково-технічних неологізмів. Мета роботи: дослідити особливості виникнення неологізмів та окреслення їх основних функцій, обумовлених лінгвальними та екстралінгвальними параметрами.

Мета роботи зумовила постановку таких завдань:

— з'ясувати специфіку творення неологізмів у сучасній англійській мові;

— визначити місце неологізмів у сучасній англійській мові в умовах науково-технічного процесу;

— проаналізувати функціонування неологізмів в англомовних періодичних виданнях.

Методи дослідження: критичний аналіз наукової літератури, теоретичний, описовий аналіз, функціональний аналіз, статистичний метод.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні процесу поповнення словникового складу сучасної англійської мови за рахунок появи науково-технічних неологізмів, укладанні додатку, в якому містяться неологізми зазначеної вище сфери та їх значення.

Матеріалом нашого дослідження послужили сучасні періодичні англомовні видання.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатку і списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1. НЕОЛОГІЗМИ І СПОСОБИ ЇХ ТВОРЕННЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Однією з невирішених проблем неології є проблема визначення самого терміну «неологізм». Новими словами лексикологи та лексикографи вважають одиниці, які з’являються в мові пізніше якогось часового рубежу, прийнятого за похідний. Так, деякі дослідники вважають таким рубежем кінець другої світової війни [5, с. 31]. Інші пов’язують появу нових слів з освоєнням космосу і визнають межу 1957 роком — роком запуску першого супутника. Таким чином, критерій неологізму, з одного боку, є суб'єктивним, а з іншого — об'єктивним. Ми ж, у якості часового рубежу беремо 1990 рік, тобто слова, які ввійшли у вжиток того року і вважались на той момент неологізмами.

Багато слів, які ми будемо аналізувати вже пройшли процес соціалізації, а частково й лексикалізації. Як показують опитування й дослідження в Англії та США, більшість слів, зафіксованих в словниках неологізмів, не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили свою часову конотацію новизни, оскільки використовувалися носіями мови вже більше двох десятиріч. Однак ми відносимо дану лексику до нової, тому що вона з’явилася в англійській мові протягом останніх 20 років, що є надзвичайно коротким відрізком в плані історичного розвитку, а в гносеологічному плані дана лексика ще не втратила свою новизну.

Щодо самого терміну «неологізм» — то він позначає нове слово (стійке сполучення слів), нове або за формою або за змістом. Виходячи з цього, у складі неологізмів можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту):

audiotyping — аудіодрукування, bio-computer — комп’ютер, який імітує нервову систему живих організмів, thought-processor — комп’ютер, який логічно будує та розвиває ідеї.

2. Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser — мильна опера, big C (мед.) рак.

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, яка вже була в мові): bread — гроші, drag — нудьга, acid — наркотик, ЛСД [17, с. 17].

В мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що пояснюється зростанням потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли у зв’язку з науково-технічним прогресом.

Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі наступні варіанти:

1) старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попереднє (раніше існуюче).

2) в семантичній структурі слова з’являється ще один лексико-семантичний варіант (JICB) за умови збереження всіх традиційних.

Серед семантичних інновацій останніх десятиліть переважають одиниці другого типу. Так слово mafia розширило своє значення і стало означати «будь-яка таємна організація, замкнуте коло, клан». Серед найбільш вживаних нових значень в сучасній англійській мові можна виділити такі:

charisma — сильна особиста притягуюча сила

bummed out — розчарований

go-go — динамічний, сучасний

go bananas — сходити з розуму

Слово box отримало кілька нових значень. В британському варіанті воно означає «телевізор». В американському варіанті новий JICB має значення «портативний магнітофон». Телевізор у США в обставинах неформального спілкування називають the tube (ще одне додаткове значення в семантичній структурі слова tube) або the boot tube.

Широко використовується в обох варіантах англійської мови прикметник heavy в новому значенні «серйозний» (особливо у фразі It is a heavy question (problem). В цілому, серед семантичних інновацій спостерігається тенденція до утворення більш абстрактних JICB слова, розширення його значень. Спеціалізація значень є менш характерною для останніх десятиліть. Семантичні неологізми більшою мірою, ніж інші види новоутворень, застосовуються у сленгу.

Але викладена вище інформація не враховує спосіб творення нових слів. Отже, з погляду на спосіб творення неологізми поділяють на:

1. Фонологічні.

2. Запозичення.

3. Синтаксичні, які утворюються шляхом комбінації існуючих у мові знаків (словотвір).

Розглянемо докладніше кожний з цих типів неологізмів.

1.1 Фонологічні неологізми

неологізм англійський мова технічний

Фонологічні неологізми утворюються з окремих звуків. Вони представляють собою конфігурації звуків. Такі слова інколи називають «штучними». До групи фонологічних неологізмів ми умовно відносимо нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: Zizz (британський сленг) — короткий сон (імітація звуків, які видає людина уві сні, нерідко передається в коміксах за допомогою трьох букв ZZZ). Або Sis-bombah (американський сленг) — видовищні види спорту, особливо футбол (склади часто застосовувались школярами для підбадьорювання гравців). Слово to zap — стріляти, вдарити в зуби (в прямому і переносному значенні): спочатку zap використовувалося як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука космічної зброї. Або ж qwerty — це неофіційна назва клавіатури друкарської машинки, яка утворилася з перших букв верхнього рядка стандартної друкарської машинки Q, W, E, R, T, Y.

Такі неологізми мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути віднесені до «сильних неологізмів». Високий рівень їх новизни пояснюється незвичністю та свіжістю їх форм.

1.2 Запозичення

До сильних неологізмів можна віднести і запозичення. Запозичення, як джерело поповнення словникового складу, посідають в англійській мові значне місце [12, с. 57]. Дуже велику роль відіграли запозичення в XIII і XIV ст., коли в Англії одночасно функціонували три мови: англійська — мова основної маси населення, французька — мова школи, державних і законодавчих органів і латинська — мова церкви і науки. Пізніше запозичення з’являлися, головним чином, унаслідок розширення політичних, економічних і культурних зв’язків Англії, а також США з іншими країнами.

Аналіз запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела (французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська та інші європейські мови) дали 52% запозичень, тобто трохи більше половини. Для деяких запозичень характерним є вживання в одному, рідше двох варіантах англійської мови (британському, канадському, австралійському та ін.). Наведемо деякі приклади запозичень:

з німецької мови — patzer — шахіст-аматор вживається головним чином в американському слензі;

запозичення з французької мови Канади — touriste [tu: ri: st] - діарея, підхоплена під час туристичної подорожі (вживається в канадському слензі);

словосполучення numero uno — номер один (найперший, найкращий, найважливіший), запозичене з іспанської мови, вживається як в американському, так і в канадському варіантах англійської мови. Іменник duvay [du: vei] - пухова ковдра запозичене з французької, характерний лише для британського варіанту.

Найбільша кількість запозичень, як і раніше, надійшла з французької мови, проте у порівнянні із запозиченнями 80-х років питома вага їх різко знизилась. В наш час англійська мова частіше «віддає» свої слова іншим мовам ніж «приймає» їх. Це пов’зано з тим, що англійська мова набула статусу Lingua franca (мови спілкування) XXІ століття. Однак, незважаючи на те, що запозичення в даний час становлять лише 7,5% від загальної суми неологізмів їх розгляд є дуже необхідним, оскільки без цього шару неможливо уявити собі весь обсяг нової лексики.

Основна маса англійських запозичень зосереджена у восьми тематичних групах. Розглянемо їх і наведемо приклади.

Суспільно-політична лексика. Тут виділяють дві підгрупи:

а) Соціальні відносини і явища, наприклад:

yakuza [ja: ku’za:] - японський хуліган або гангстер (яп.);

Chozrim [ho: z’ri:m] - євреї, які повернулися до Ізраїлю після еміграції (івр.);

б) Політика, наприклад:

Franquista — послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.);

brigatisti [brі: ga: ti:sti:] - члени терористичної організації «Червоні бригади» (італ);

(Al)fatah — найбільша партизанська група організації визволення Палестини.

Культура.

Прикладами слугують такі одиниці: cafe theatre [ka: feiteia: tre] - кафе-театр (місце, де читають лекції і дають вистави);

policier [poulisjei] - детективний роман / фільм (обидва запозичення з французької);

hayashi — японський оркестр (яп.);

salsa — карибська танцювальна музика, що нагадує мамбо, з елементами джазу та рок-музики (ісп.).

Фінанси. У цій тематичній групі переважають назви грошових одиниць країн Африки та Азії, наприклад: Свазіленду — Lilangeni «лілангені"(банту), Екваторіальної Гвінеї - ekpwele «екуеле» та ін.

Кулінарія. Сюди увійшли запозичення з французької, італійської, іспанської, грецької, китайської та ін. мов, наприклад: calzone — високий пиріг з сиром (італ.);

burrito — маїсові млинчики з начинкою з яловичини, сиру і смажених бобів (ісп.);

hoisin sause — густий темно-червоний соус із сої, часнику і різноманітних приправ (кит.).

Наука. Цікаво, що найбільше запозичень у цю тематичну групу прийшло з російської мови, наприклад:

bioplasma — біоплазма;

aulacogen — (геол.) аулакоген (слово створене російським геологом С. Шатським).

Спорт. У цій тематичній групі переважають запозичення з японської мови, наприклад:

iaido — японський різновид фехтування;

basho — п’ятнадцятиматчевий турнір з боротьби сумо та ін.

Релігія. Наприклад: satsang — індуська проповідь (санскрит);

zazen — медитація у дзен будизмі (яп.);

sesshin — тривалий період усамітнення і медитації у дзен будизмі (яп.)

Медицина. Наприклад: shiatsu — різновид масажу, який знімає біль, втому і т. д. (яп.);

Sulfazin / sulphazin — сульфазін — ліки для лікування психічно хворих (лат.).

Таким чином, найчисленнішою є група «Суспільно-політична лексика», питома вага якої у порівнянні з попереднім періодом майже подвоїлась, в той час як частка запозичень у групі «Культура» зменшилась майже вдвічі. Питома вага запозичень збільшилась також у тематичних групах «Наука», «Спорт», «Релігія», «Медицина» і зменшилась у групі «Кулінарія» та ін.

Переважна кількість запозичень — це назви нових предметів, явищ, понять, наприклад:

suiseki — японське мистецтво збирання і розміщення каменів (яп.);

infitah — економічна політика відчинених дверей, запроваджена А. Садатом (ар.);

amour fou — сліпе захоплення, палка закоханість (фр.), існує в англійській мові паралельно зі словом infatuation.

Більша частина запозичень, що є найменуваннями відомих носіям англійської мови предметів (явищ, понять), прийшла на зміну власне англійським описовим зворотам, наприклад:

kilometrage — кілометраж (фр.) замість англійського the number of kilometers covered or traveled;

anshinksen — японський швидкісний пасажирський поїзд (яп.) замість англійського high-speed passenger train of Japan.

Отже, запозичення, як один із способів утворення в англійській мові нових слів і позначень не виявляє тенденції до активізації: у такий спосіб, за свідченнями вчених, з’явилося близько 5% загальної кількості неологізмів. Шляхом запозичення потреби номінації найчастіше задовольнялися тоді, коли виникала необхідність відобразити реалії суспільно-політичного життя, спорту чи наукові досягнення тієї чи іншої країни.

1.3 Синтаксичні неологізми і способи їх творення

Неологізмами є й ті слова, які утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень. Розглянемо їх докладніше.

1. Конверсія як спосіб творення нових слів шляхом деривації значно знизив свою активність і поступається всім іншим способам словотворення. Тут основною моделлю продовжує залишатися N — V, за якою утворюється велика кількість нових термінів: to back-stroke, to lesson і т.д. Порівняно із загально використовуваними словами: to leaflet — випускати листівки, to butterfly — прогулюватися безцільно по місту.

Значна кількість дієслів утворюється від складних іменників: to soft-dock від soft-dock стиковка орбітальної станції, to carpool від carpool керування автомобілем по черзі.

Як і на попередніх етапах розвитку мови, утворення іменників від дієслів в наш час є менш продуктивним. Як відомо, це пов’язано з тим, що в англійській мові іменники легко утворюються від дієслів шляхом афіксації. Велика кількість нових іменників утворюється шляхом конверсії від прикметників. Тут особливо продуктивними є іменники, утворені від прикметників, які закінчуються на — іс, наприклад: acrylic, astigmatic, geriatric, prepsychotic.

Всі ці одиниці утворені за принципом, схожим з такими відомими, як alcoholic, lunatic, critic. Цікаво й те, що в наш час до будь-якого іменника стали додавати частинку -aholic, отримуючи при цьому відмінно-нове значення слова, наприклад:

workaholic — людина, яка любить працювати;

clotheaholic — людина, яка любить одяг;

milkaholic — людина, яка любить молоко.

Так само, як для афіксальних і складених неологізмів, для нових конвертованих утворень характерною є тенденція до багатокомпонентних структур. Так, іменники можуть утворюватись від дієслівних виразів, наприклад: work-to rule виступ робітників з вимогами дотримуватись всіх пунктів трудової домовленості. Унікальним є, також, конвертоване дієслово R.S.V.P. — відповідати на запрошення, утворене від скорочення R.S.V.P. (початкові букви французького виразу Repondez, sil vous plait — відповідайте, будь ласка), яке застосовують в кінці листа-запрошення. Посилюється тенденція до утворення конвертованих одиниць від усічення: to psych — у виразі to psych out це дієслово має значення «пригнічувати психологічно», у виразі to psych up — стимулювати, хвилювати.

Як відомо, конвертовані одиниці являють собою особливий тип дериватів, тому що їх творення носить внутрішній (семантичний) характер. Виходячи з тісного зв’зку між сигматикою та парагматикою необхідно проаналізувати ті семантичні процеси, які супроводжують утворення за конверсією.

Загальна схема семантичних змін при утворенні дієслів від іменників (неживих істот) може бути представлена як: приглушення семи «предметність» та додавання семи «діяти за рахунок предмета», яка стала стрижнем нового значення. Наприклад: to cassette — ставити касету в магнітофон.

При утворенні дієслів від іменників (живих істот) відбувається приглушення семи «істота» і додавання семи «діяти згідно з істотою». Наприклад: to butterfly — літати безцільно по місту як метелик.

При утворенні іменників від прикметників на семантичному рівні відбувається приглушення семи «якість» і додавання семи «предмет», яка стає центром значення субстантивованої одиниці, наприклад: acrylic- акрил (синтетичний матеріал).

Таким чином, при конверсії відбувається розширення змісту поняття (додаються нові семи). Основна маса конвертованих неологізмів обмежена у використанні за професійним параметром. В результаті аналізу виділились наступні сфери професійної диференціації конвертованих неологізмів: спорт, медицина, комп’ютерна техніка, освіта, політика. Наприклад: compulsory — обов’язкова програма, обмежена у використанні спортивною сферою;

to acupuncture — лікувати голками — професією медиків;

to access — добувати дані із запам’ятовуючого пристрою комп’ютера -обмежене сферою мікроелектроніки;

passfail — система оцінок знань студентів без диференційованих оцінок застосовується у сфері освіти військових;

to summit — приймати участь у зустрічі на вищому рівні, обмежене сферою політики. До кожної з цих сфер і їх внесок у творення нових слів ми ще повернемося трохи пізніше.

2. Наступний спосіб, який ми розглянемо, називається афіксальним способом творення неологізмів. Афіксальні одиниці, як правило, складаються цілком в руслі англійських словотворчих традицій. Їх морфологічна структура і характер мотивації значення ускладнюється уявленнями носіїв англійської мови про звичайне і стандартне слово. Тому поява похідних неологізмів свідомо помічається носіями мови тільки тоді, коли вони усвідомлюють новизну значення слова.

Цей спосіб переважає при утворенні власне неологізмів. Похідне слово, так само, як і складне, характеризується розчленованістю і наявністю внутрішньої предикації. [8, с. 43. ]

Афіксальні одиниці складають 24% всіх новоутворень і незначною мірою поступаються складним словам. Однак ніколи ще в історії англійської мови кількість афіксів не була настільки багатою та різноманітною, як у наш час. Всього за останні 20 років в утворенні нових слів було використано 103 суфікси: -ability — able ас, — асу, — ance, — ant, — ative , — ed, — ее, — eror, — ery, — ing, -ion, — ional, — ish, — ism, — ist та багато інших. В утворенні нових одиниць активну участь беруть напівсуфікси: -athon, — gate, — friendly, — aoholic, pediapaedia та ін.

Префіксальні новоутворення не такі численні, хоча кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Серед префіксів переважають одиниці латинського походження: a (n)-, aero-, agri-, anti-, audio-, Euro-, extra-, flexi-, poli-, post-, та ін.

Серед найбільш продуктивних префіксів слід відмітити: anti-, со-, de-, nоn-, post-, pre-, re-, sub-, in-. Найбільшою мірою новизни володіють одиниці, створенні за допомогою нових афіксів та напівафіксів, таких як: -on, — ase, — sol, — nіk, — manship, — eco, — mini, — maxi, — mega, — eine, — oholic, — dial-a-, flexi, і т.д. Наприклад:

antiviral — антивірусна програма в комп’ютері: minidisc — маленький диск для комп’ютерів, плеєрів. (Sony yesterday made a bit to win the Nintendo generation back to music with the launch of the MiniDisc — a miniature compact disc for portable players.);

teleshopping — робити покупки за допомогою комп’ютера і телефона, superscalar — мікропроцесор комп’ютера, який виконує більше однієї інструкції відразу.

telebanking — фінансова організація, яка дозволяє клієнту робити банківські операції через комп’ютер.

Дуже популярним в американському неформальному спілкуванні є префікс mega-, який виступає як підсилююча частинка. В останні роки цей префікс активно використовується в лексиконі підлітків. Наприклад, для вираження вищої оцінки якоїсь події людини використовується слово megadual — щось дуже хороше. Dual в даному випадку використовується в значенні «вдвічі кращий». Нерідко цей префікс застосовується в мистецтві та шоубізнесі. Наприклад:

A megabook is a book expected to be a megahit, perhaps making somebody megarich. В комерції, a megafirm — велика фірма, бізнес. У свою чергу лише така велика фірма чи уряд може виконати megaprojects — проект великих обсягів, дуже дорогий та складний.

Інколи спостерігається протилежний процес — напівафікс служить базою для утворення іменників чи прикметників. Наприклад, іменник maxi — щось дуже велике, утворився від напівафікса maxi- шляхом конверсії, який ми будемо розглядати пізніше.

Суфіксальні одиниці поступаються префіксальним в кількісному відношенні, однак вони є більш уживаними в повсякденному спілкуванні і більшою мірою позначені поміткою «сленг». Так, одним із самих вживаних сленгових суфіксів є суфікс -у-іе. Слова, утворені за його допомогою обмежені у використанні межами неофіційного спілкування, переважно серед молоді. Наприклад:

groupie — прихильник якоїсь групи чи зірки, який всюди їх супроводжує;

ргерріе — учень приватної привілейованої школи (використовується з іронією представниками середнього класу);

fundie — фундаменталіст, особливо релігійний, або член радикальної групи, руху зелених:

The «fundies"in the multi-national organization [Greenpeace] object fiercely to Solos size and fuel consumption and want a greener wind-assisted alternative, while the «realos» say they need something strong and fast enough to compete naval ships.

Як і всі інші елементи мови, афікси піддаються змінам і розширенню значення. Змінам піддалися словотворчі елементи anti-, super-, counter-. До значення anti- «протидія» додалось нове — те, що складається з антиречовини: anti-man, anti-world, anti-nucleus. Зміні піддається також суфікс — ism. У суфікса з’являється новий відтінок значення — «прихильність до чогось»; hippyism — «прихильність до культу хіпі»; afroism — прихильність до культури Африки.

Таким чином, сучасний стан афіксальної системи характеризується появою нових афіксів та напівафіксів, нових значень афіксів і варіантів (відтінків) значень, нових моделей та обмежень на їх вживання.

3. Наступним способом є творення нових слів за допомогою основоскладання. За останнє десятиліття його роль значно зросла. Серед складних неологізмів в цілому переважають двокомпонентні одиниці. Основними моделями продовжують залишатися моделі N+N — N; A+N — N. Серед нових складних одиниць — іменників можна відмітити такі:

Islington person — принижуючий термін для середнього класу;

power lunch — робочий ланч (обід), де на високому рівні обговорюються політичні та бізнесові проблеми;

ethnic cleansing — масове вигнання чи винищення людей етнічної меншості чи релігійної групи на певній території;

gestere politics — політична акція, яка зосереджена першочергово на народних цінностях та впливовій народній думці;

hot button — результат чи цікавість, що спонукає людей зробити особливий вибір (наприклад, серед споживчих товарів, політичних кандидатів чи соціальних структур);

safe haven — захисна зона в країні, призначена для членів релігійної чи етнічної меншості;

short sharp shock — режим, призначений для утримання безпосередньо важких зіткнень, непорозумінь;

stakeholder economy — економіка, в якій кожен член суспільства зацікавлений в економічному прогресі.

Однією з найбільш поширених багатокомпонентних моделей стала модель зі словом like-: straight-like responsibility — пряма відповідальність; dotted-like responsibility — відповідальність поділена на двох, Т — mycoplasma — мікроорганізм у формі літери Т, G-7 — група семи високорозвинених країн (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США).

4. Інший спосіб, який ми розглянемо — відокремлення значення. Відокремлення значення — виділення слова в одному зі значень в самостійну словникову одиницю [5, с. 40]. Відокремлення значення відбувається при зникненні семантичного зв’язку між утвореним і вихідним значенням. Наприклад, іменник a ton — тонна (раніше мав написання tun) відокремлюється значенням слова, а tun-велика бочка. Іменник pound — фунт стерлінгів виникнув в результаті відокремлення значення міри ваги. Пізніше це значення відокремилось після того, як замість срібла, фунт якого був грошовою одиницею, в якості грошей почали використовувати золото, яке відрізнялось від срібла за вагою. Відокремлення значення — особливе явище, схоже з іншими способами словотворення лише за кінцевим результатом. А саме: так само, як і за умови дії інших способів, при відокремленні значення утворюється нова словникова одиниця.

Серед нерегулярних способів утворення морфологічних неологізмів найбільш продуктивним в останні десятиліття є скорочення, якє відбиває тенденцію до раціоналізації мови, до економії мовних зусиль. Не дивлячись на те, що скорочення становлять лише незначний процент від усієї кількості неологізмів, їх число постійно зростає. З чотирьох видів скорочення (абревіатури, акроніми, усічення, злиття) переважають усічення слів. Так само, як і на попередніх етапах розвитку мови, основним типом усічення є апокопи (усічення фінальної частини). При цьому усіченню піддається ціла морфема: anchor — anchorman — оглядач новин, який координує теле- чи радіопрограми. Це слово обмежене у використанні американським варіантом (у британському варіанті існує слово presenter). Або ж візьмемо слово detox — detoxification — частина лікарні чи клініки, де лікують алкоголіків і наркоманів. Інколи усіченню піддається частина морфеми: lib — liberation.

Відповідно з традицією і нормою більш поширеними є ініціальні скорочення (еферизис): chauvinism — male chauvinism, butylnitrite — (iso) butylnitrite — наркотик.

Приклади усічення середини слова (синкопи) небагатозначні: closed caption — closed circuit caption — титри телевізійних програм для глухих; ecotecture — ecological architecture — архітектурний дизайн, який відповідає потребам сьогоднішніх служб охорони навколишнього середовища.

Особливістю усічення є зниження їх стилістичного забарвлення і, відповідно, їх використання обмежується рамками розмовного мовлення. Усічення є найбільш характерними для різних типів сленгу (шкільного, спортивного, газетного). Серед наведених вище прикладів переважають газетні усічення. Так, upmanship часто з’являється на сторінках англійських газет і використовується в рекламах, в рекомендаціях як досягнути успіху. Наприклад: Upmanship is the art of being one up on all the others. Hospital upmanship: My Doc is bettern yours.

Серед скорочень велике місце займають абревіатури й акроніми. Частіше всього абревіації піддаються технічні терміни, назви груп та організацій. Звичайно абревіатури використовують частіше, ніж самі терміни: VCR — video-casette recorder, PC — personal computer, MTV — Music Television — канал кабельного телебачення, який передає різноманітну музику.

Як правило, абревіатури вимовляються буквами: I.V. (intravenous) внутрішньовенний.

Новою є відсутність крапок після кожної букви абревіатур, що зближує їх з акронімами.

На відміну від абревіатур, акроніми вимовляються як повні слова. Наприклад: Salt (Strategic Arms Limitation Talks) — переговори з обмеження стратегічної зброї; OMOV (one member, one vote) — один член, один голос. Один із найбільш популярних акронімів є Gasp, який використовується в мові декількох груп, які виступають проти забруднення навколишнього середовища: Group Against Smoke and Pollution. Сфери використання акронімів, як правило, є чітко визначеними та обмеженими. Обмеження на використання акронімів, приписані денотативним значенням слів, які входять в них. Так, одиниці типу: MiPS, Ram (random-access memory), ROM (read-only memory) — обмежені у використанні в сфері комп’ютерної техніки, Pins (person in need of supervision), SWAT (special weapons and tactics) використовуються в юриспруденції, Fob (friend of Bill) — прихильник Білла Клінтона, Tina (there is no alternative) — у політиці.

Інколи акроніми утворюються через потяг до оригінальності, наприклад, організація яка бореться з палінням, створила акронім: Ash — попіл (Action on Smoking and Health) [5, с. 38].

Одним із виявлень закону економії мовних засобів можна вважати утворення телескопічних номінацій, слів-злитків. Серед неологізмів останніх десятиліть намічається тенденція до збільшення одиниць цього типу. Серед них переважають часткові слова-злитки, тобто одиниці, в яких поєднується один усічений елемент і повна форма другого елементу. Найбільш продуктивний тип являє собою фінальне усічення першого компоненту: Europlug (European plug) — електровилка, яка застосовується у всіх країнах Європи; sigaretiquette (sigarette, etiquette).

Телескопні номінації часто створюються для позначення нового гібриду: yakow (yak, cow), beefalo (beef, buffalo), citringe (citron, orange).

Основна маса слів-злитків використовується в засобах масової інформації і в рекламі. Завдяки свіжості та несподіваності форм, вони привертають увагу і виявляють певний прагматичний ефект на читача. Наприклад: every single girl, every single day, has one hour of tennis, one hour in the pool, one hour of slimnastics (slimnastics — slim, gymnastics).

Використання телескопних новоутворень обмежене також межами назв торгівельних марок в спорті та моді. Так, відома всім торгівельна марка Adidas є результатом скорочення імені Adi Dassler, засновника компанії з випуску спортивного одягу та взуття.

У цілому морфологічні неологізми відрізняються від фонологічних і запозичень більшою мірою розчленуванням мотивації. Можна сказати, що в англійській мові намічається тенденція до збільшення композиційних семантичних структур, оскільки 40% усіх новоутворень за останні 25 років складають розчленовані номінативні одиниці. З іншого боку, збільшення кількості багатокомпонентних одиниць, як це не парадоксально, відповідає тенденції до реалізації та економії.

У структурному співвідношенні сучасні морфологічні неологізми повторюють деякі моделі, ще здавна є продуктивними в англійській мові. Однак відбувається накопичення новоутворень на базі більш високих моделей.

РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА МІСЦЕ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Коли мова йдеться про неологізми, неможливо не згадати про їх місце у сучасній англійській мові унаслідок науково-технічного прогресу. Як ми вже вказували, неологізми пов’язані практично зі всіма сферами діяльності сучасного англомовного суспільства. Особливо велика кількість нових лексичних одиниць з’явилась у зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки. Такі неологізми ми можемо поділити на кілька семантичних груп:

1 Лексичні одиниці, які означають типи комп’ютерів і їх структуру, наприклад:

personal computer (PC) — персональний комп’ютер;

multiuser — комп’ютер для кількох чоловік;

neurocomputer — електронний аналог людського мозку;

hardware — частини комп’ютера;

software — програма комп’ютера;

megabyte of computer memory — мегабайт (назва спеціальної одиниці пам’яті комп’ютера);

doqusware — програма комп’ютера, створена для знищення програм комп’ютерів.

2. Лексичні одиниці, які означають типи мов ЕВМ, наприклад: Basic (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) — «Бейсік», Fortran (Formula Translation) — «Фортран» та ін.

Лексичні одиниці, які означають поняття пов’язані з роботою на комп’ютерах, наприклад:

liveware — спеціалісти, які працюють з комп’ютерами;

computerman — спеціаліст по ЕВМ;

to trouble-shoot — знищити частину даних в пам’яті комп’ютера та ін. В англомовних країнах комп’ютеризація поширюється в різних сферах життя, в тому числі і в побуті. Велика кількість неологізмів, пов’язаних з використанням комп’ютерів у побуті, утворюються за допомогою скорочення форми tele-, наприклад:

telepost — місце в будинку, де знаходиться комп’ютер;

to telework, to telekommute — працювати вдома, маючи комп’ютерний зв’язок з виробництвом;

telebanking — фінансова служба, яка дозволяє клієнту проводити банківські операції через домашній комп’ютер;

teleshopping — замовлення покупок по телефону (тут мається на увазі комп’ютерна фіксація витрат і зв’язок з банком);

Використовуються й інші типи лексичних одиниць, наприклад:

dial-a-taxi — замовлення таксі по телефону;

dial-a-meal — замовлення обіду по телефону (в цих двох випадках, так як і в попередніх, передбачається комп’ютерний зв’язок з відповідним центром) та ін.

Комп’ютеризація використовується в різних галузях науки і техніки, що призвело до появи великої кількості термінологічних неологізмів. Наприклад, у сфері лінгвістики:

machine translation — машинний переклад;

interlingual — штучна мова для машинного перекладу на кілька мов biometric locks — біометричні замки;

computerized cards — карточки з біометричним обладнанням, яке дозволяє відкривати двері, сейф і т. п. ;

finger print-scanner — біометричне обладнання, яке розпізнає відбитки пальців), тобто комп’ютер «впізнає» відбитки пальців того, кому можна відкривати двері, сейф і т.п.);

biometric eye-scanner — біометричний пристрій, який розпізнає особливості райдужної оболонки ока (в розмовному мовленні цей пристрій отримав назву Еуе-Dentity — своєрідний каламбур зі словом identity);

voice verification — біометричний пристрій, який розпізнає голос.

Відносно новою семантичною групою можна вважати неологізми, пов’язані з космонавтикою. Оскільки пріоритет в освоєнні космосу належав СРСР, в англійській мові першими лексичними одиницями у цій сфері були запозичення з російської мови, наприклад: sputnik, cosmos, cosmonaut, lunokhod та ін. З розвитком американської космонавтики з’явились неологізми, в яких часто використовується морфема space-: spaceship, spacenik — космічний корабель, spacefaring — політ у космос (за аналогом seafaring). З’явились і такі неологізми, як: satellite — штучний супутник.

До космічних неологізмів відносяться також такі лексичні одиниці як: microgravity — мікрогравітація, zero gravity — нульова гравітація, aerocapture — гальмівний пристрій космічного корабля, retrorocket — ракета, що має здатність повертатися, link up — стиковка космічного корабля.

Новою семантичною групою є також неологізми, пов’язані з припустимими відвідуваннями землі прибульцями з космосу, наприклад:

UFO (Unindentified Flying Object) — HJIO (необізнаний літаючий об'єкт та утворене від цього англійського скорочення типу ufology — уфологія, extra-terrestrials — інопланетяни, saucerman — інопланетянин, saucers feet — відбитки, залишені літаючою тарілкою та ін.

З розвитком авіації з’явилися наступні лексичні одиниці: airbus — аеробус seadrome — гідроаеродром to bail out — катапультуватись та ін.

Коли з’явились літаки, які потребувати невеликої площі для зльоту і посадки, виникли наступні неологізми:

STOL (Short Take-Off and Landing) — скорочений пробіг, vertiport — аеродром літаків з вертикальним зльотом і посадкою.

У театральному житті також відбулися зміни — з’явилися нові типи театрів, а разом з ними і нові назви, наприклад:

theatre of absurd — театр абсурду, theatre of cruelty — театр жорстокості, son et lumie’re (фр. sound and light) — театр з використанням звукових і світлових ефектів.

Серед багатьох інших неологізмів, які відносяться до театрального життя, можна назвати такі іменники як, наприклад: revolve — сцена, яка обертається, theatredom — театральний світ.

У сфері кіно, телебачення та відеотехніки з’явилось багато нових технічних засобів, а слідом за цим виникло багато неологізмів, наприклад: inflight movies — кінофільми, які демонструють в польоті на борту літака;

serial — багатосерійний фільм з єдиною фабулою, серіал;

series — багатосерійний фільм, в якому кожна серія має окремий, завершений сюжет;

featurette — короткометражний документальний фільм;

HDTV (High Definition Television) телебачення високої чіткості зображення;

chat show — інтерв'ю зі знаменитістю, яке транслюється зі студії;

kidvid — телепередачі для дітей;

eyevideopler — телевізор для відтворення відеозапису.

Безумовно велика кількість неологізмів виникає в зв’язку з соціальними змінами, які відбуваються в країнах англійської мови. До одних із самих поширених загальних явищ, особливо характерних для Великобританії, відноситься так званий феміністичний рух, тобто рух жінок за зрівняння в правах з чоловіками. Завдяки цьому руху виникло багато нових лексичних одиниць, наприклад: the Lib Movement — феміністичний рух, libber libbie — учасниця або прибічниця феміністичного руху та ін. [18, с. 92]

Цікаво відмітити, що на початку 80-х років учасники феміністичного руху оголосили англійську мову сексистською, тобто мовою, яка дискримінує жіночу стать. Тут йшлась мова про те, що в англійській мові домінує форма чоловічого роду (частіше всього через слово man в якості другого компонента назви багатьох професій). В результаті, назви з другим компонентом -man змінилися, наприклад: замість cameraman частіше використовують camera operator, замість fireman — firefighter, замість policeman — police-officer, замість chairman — chairperson, замість Congressman — Congressperson (щоправда, багато слів з другим компонентом -person замість -man нерідко вживається з відтінком гумору та іронії), навіть в церкві mankind замінено на people.

У той же час назви жіночих професій заміняють на нейтральні по формі, наприклад замість stewardess вживають flight attendant, або, в тому випадку якщо в цих професіях зайняті чоловіки, отримують «маркер» male, наприклад: male nurse, male secretary, male exotic dancer та ін.

Результатом боротьби з дискримінацією жінок є використання в писемному мовленні he / she в тих випадках, коли особа, яку називають може бути чоловічого чи жіночого роду.

Важливим аспектом в житті суспільства є сфера освіти. У Великобританії в 1988 року було видано новий закон про освіту, який отримав назву Gerbil (Great Education Reform Bill). У зв’язку з цим законом з’явилося багато неологізмів, наприклад:

City Technology Colleges — назва нового типу шкіл, які субсидуються центральними, а не місцевими, як більшість шкіл старого типу, органами освіти і в які відбираються діти в віці 11 років на підставі екзаменів, які в свою чергу отримали назву Standard Assessment Tasks (SATs);

grant-maintained status — назва статусу, який мають школи типу City Technology Colleges;

Teacher Appraisal — оцінка діяльності вчителя, відповідно з якою він отримує заробітну платню;

licensed teachers — вчителі які не мають вищої освіти, але пройшли практику в школі на основі базової освіти в обсязі середньої школи і отримали свідоцтво, яке дає їм право навчати дітей;

star schools, non-star school — терміни означають школи для дітей з різним рівнем навченності (цей рівень визначають за допомогою вступних екзаменів, частіше всього екзаменів типу SATs), та ін.

За останній час з’явилися нові методи навчання, які позначаються наступними неологізмами:

sleep-teaching — навчання уві сні;

CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System) — клас програмного навчання;

TEFL (Teaching English as a Foreign Language) — система вивчення англійської мови як іноземної;

telelecture, telecourse — навчальна програма по телебаченню та ін.

Замість термінів student, pupil нерідко використовують терміни educate, schooler; з’явився термін educationalist — спеціаліст, теоретик чи практик у сфері освіти.

Англійська мова, як і інші мови світу, активно збагачується за рахунок лексики, притаманної представникам різних професій, соціальних груп, вікових категорій. Так, наприклад, одна тільки необхідність в назві різних професіональних жаргонів породила велику кількість з другим компонентом -speak: Artsspeak — жаргон художників Sportsspeak — жаргон спортсменів Medspeak — жаргон медиків та ін.

Великої популярності набувають слова і вирази, притаманні підліткам, наприклад: Drugs! — Згодний!, Добре!, Вірно! (частіше вживається замість O.K.), sweat — біг на довгу дистанцію, task — домашній твір, brunch (скорочено від breakfast + lunch) — пізній сніданок та ін.

Відносно новим фрагментом негативного соціального досвіду можна вважати наркоманію. Адже саме її поширення викликало чи не найбільший вибух на периферії лексичної системи. І не дивлячись на те, що нові номінативні одиниці сфери наркоманії обмежені у використанні субкультурою наркоманів і торговців наркотиками, вони стають відомими у зв’язку з широким висвітленням боротьби з наркоманією у засобах масової інформації. У зв’язку з нелегальною торгівлею наркотиками особи, пов’язані з цією сферою діяльності, змушені створювати нові слова, дотримуючись правила — утаємничити свою справу [17, с. 42].

Безсумнівно, вокабуляр сучасної англійської мови — це історичне дзеркало, в якому відображається суспільне життя усього людства, його науковий та технічний прогрес. А поява нових слів — це ніщо інше, як необхідність дати назву новим предметам, явищам, новим галузям економіки, науки, промисловості, культури та політики. Остання, у свою чергу, є однією з найпродуктивніших сфер, щодо утворення нових слів та виразів.

Так, у словниках «The Oxford Dictionary of New Words"(1997) та «The Longman Register of New Words» (1999) зареєстровано близько 2 тис. нових слів, серед яких 500 мають пряме відношення до політики. Політичну діяльність американських президентів Р. Рейгана, Дж. Картера чи прем'єр-міністрів Великобританії М. Тетчер, Дж. Мейджера нерідко називають такими термінами як: Reaganomics, Carternomics, Thatchernomics. Розвал СРСР та формування незалежних держав призвів до появи великої кількості неологізмів, наприклад: decommunization, new Russians, new Ukrainians, Russian mafia, Duma, Rada та ін. За період президентства Михайла Горбачова з’являються такі вирази як: glastnost, perestroika, pryzhok. Консерватори зі своїм Wobbly Thursday та інші політичні партії зробили свій внесок в розширення словника: mergerite, dead parrot.

На перший погляд прості, звичні фрази тепер мають більш яскраве забарвлення. Наприклад:

Green shoots — зростання чи відновлення, особливо економічна відбудова;

Dragon — будь-яка з чотирьох Азіатських країн: Південна Корея, Тайвань, Сінгапур та Гонконг;

Bail-bandit — людина, яка вчинила злочин під час перебування на поруках;

Killing field — місце масового знищення.

Політика завжди була і буде найродючішим підґрунтям, щодо утворення нових слів. В наш час вона щороку поповнює мову великою кількістю нових фраз і слів, що швидко лексикалізуються і стають загальновідомими, як, наприклад, такі фрази: Clear blue water — ідеологічні розбіжності між прагненнями та вимогами двох політичних партій; чи green shoots про яке ми вже згадували. Розділ та постійні непорозуміння в Югославії внесли свої небажані поняття, наприклад:

Ethnic cleansing — масове вигнання чи знищення людей етнічної меншості чи релігійних груп на певній території;

Bosnian Serb — уродженець Боснії, сербського походження, часто вживається атрибутивно;

Bosnian Muslim — уродженець Боснії, мусульманин за релігією.

Об'єднання Німеччини в 1990 році поповнило вокабуляр такими історичними термінами, як: «East German» і «West German» або Ossi і Wessi.

Ossi — це абревіатура від німецького слова Ostdeutsche «East German" — Східна Німеччина;

Wessi — абревіатура від німецького слова Westdeutsche «West German» — Західна Німеччина.

Поняття political correctness — відповідність ліберальних чи радикальних переконань суспільного значення, набуло широкого профілю протягом нашого періоду. А вживання таких виразів, як:

African-American — громадянин Америки африканського походження, темношкірий американець;

First Nations — населення, яке раніше було колонізованим, є більш серйозним прикладом створення термінів, які б були вільними від традиційних стереотипів.

У будь-якому випадку вплив науково-технічного процесу на появу неологізмів у сучасній англійській мові свідчить про її безперервний розвиток і збагачення.

ВИСНОВКИ

Бурхливий розвиток усіх сфер сучасного людського життя знайшов своє відображення в мові, особливо на лексичному рівні. Еволюція лексики — це не просто зміна складових словника. Виходячи з того, що «саме поняття мови містить динаміку мови як діяльності» [5, с. 19], ми спробували розглянути основні проблеми неології в аспекті діяльного підходу до мови, проаналізувати фактори появи нових слів та співвіднести їх з прагматичними потребами суспільства в цілому, окремої соціальної групи, окремого індивіда. Нами була проведена робота, яка мала на меті представити основні номінативні типи і моделі неологізмів за останні 20 років, з урахуванням факторів, які обмежують діапазон дії тієї чи іншої сфери діяльності людини.

Серед нової лексики переважають номінації, нові як за формою, так і за змістом. Аналіз нових номінативних одиниць за способом творення показав, що в мові останніх десятиліть переважають морфологічні неологізми, тобто одиниці, створені за зразками, які вже існують в мовній системі, та з морфем, існуючих в даній системі. Між типом номінативної одиниці і способом її творення існує певне співвідношення.

Так, власне неологізми, одиниці, які поєднують новизну форми з новизною змісту, з точки зору способу творення є фонетичними і морфологічними неологізмами, запозиченнями. Трансномінації, які поєднують новизну форми зі змістом, який передавався раніше іншою формою, з’являються шляхом запозичення, а також через морфологічне словотворення. Семантичні інновації, які поєднують новизну змісту з уже існуючою формою, з’являються шляхом зміни значення.

Зміни діяльнісного досвіду людини призводять до появи нових та розширення старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації на «мовній» карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це означає, що в мові продовжуватимуть з’являтися нові лексичні одиниці, незвичні як за формою, так і за змістом. Поява нових об'єктів, явищ, понять диктує необхідність поповнення лексичного складу мови новими одиницями, які взагалі є новими або ж мають цілком нові значення.

Безумовно, збагачення мови новими лексичними одиницями будь-якого типу і структури є позитивним моментом у процесі розвитку й удосконалення мови і мовних засобів. Саме поява неологізмів і свідчить про розвиток суспільства і людства в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арбекова Т. И. Лексикология английского язика / Т. И. Арбекова. — М., 1987.

2. Биховець Н. М. Запозичення серед англійських неологізмів / Н. М. Биховець // Мовознавство. — 1998. — № 6. — С. 18−21.

3. Волков С. С. Неологизмы и внутренние стимулы языкового развития С. С. Волков, Е. В. Сеньков // Новые слова и словари новых слов. — Л., 1983.

4. Дополнительный русско-английский словарь. Новая лексика 90-х годов. — М., 1995. — 289 с.

5. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка / В. И. Заботкина. — М., 1997.

6. Зацний Ю. А. Збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. — Запоріжжя: ЗДУ, 2001. — 243 с.

7. Языки славянской культуры. — М, 2004. — 560 с.

8. Каращук П. И. Словообразование английского языка / П. И. Каращук. — М., 1987.

9. Левицький А. Е. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови) А. Е. Левицький // Вісник. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — № 23. — С. 16−21.

10. Неологизмы в английском языке // Іноземна філологія. — 1991. — № 6. — С. 10−14.

11. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. Морфология английского языка / А. И. Смирницкий. — М., 1986.

12. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / А. И. Смирницкий. — М., 1988.

13. Стан И. С. Семантические процессы в лексических новообразованиях современного английского языка / И. С. Стан. — М., 1991.

14. Administration, Public Policy and Political Science. — Osnovy Publishers, Kyiv, 1998.

15. Arnold I.V. The English Word / I. V Arnold. — M., 1986.

16. Crystal D. Investigating English Style / D. Crystal, D. Davy. — M., 1989.

17. English Learner’s Digest. — 2009. — № 1−24.

18. English Learner’s Digest. — 2010. — № 1−24.

19. Ginsburg R.S., Khidekel S.S. and others. A Course in Modern English Lexicology / R.S. Ginsburg, S.S. Khidekel and others. — M., 1986.

20. Gordon E.M. A Grammar of Present-Day English / E.M. Gordon, I.P. Krilova. — M., 1984.

21. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. — Oxford: University Press, 2003.

22. Newsweek, monthly. — 1999. — № 6 -10.

23. Newsweek, monthly. — 2000. — № 1−4.

24. The Longman Register of New Words. — M., 1990.

25. The Oxford Dictionary of New Words. — Oxford. New York, 1997.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой