Професійно-практична підготовка в сучасних умовах: стан, проблеми, потенціал розвитку

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

Тема: «Професійно-практична підготовка в сучасних умовах: стан, проблеми, потенціал розвитку»

Зміст

робітничий молодь професійний освіта

1. Основні завдання системи ПТО Хмельниччини у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів

2. Найважливіші напрями діяльності ПТНЗ Хмельниччини на перспективу

3. Формування в молоді мотивації до здобуття робітничих професій, здатності до професійного вдосконалення

4. Забезпечення інноваційного розвитку професійної освіти

5. Проблеми підготовки кваліфікованих робітників в ПТО Хмельниччини

Список використаних джерел

1. Основні завдання системи ПТО Хмельниччини у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів

Система профтехосвіти області покликана задовольнити різні галузі господарства регіону в підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних та перспективних вимог, стати одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.

Нині в області функціонує 40 професійно-технічних навчальних закладів і дві філії. З них мають статус вищих — 8, у 4-ох здійснюється підготовка молодших спеціалістів, 4 навчальні заклади створено при установах виконання покарань. За направленнями центрів зайнятості ведеться перепідготовка дорослого населення.

Що стосується галузевого розвитку, то 13 ПТНЗ здійснюють підготовку робітників для сільського господарства, а 28 — для різних сфер промислового виробництва. Чисельність учнів системи ПТО області становить близько п?? ятнадцяти з половиною тисяч осіб. Навчання здійснюється за всіма видами професійної підготовки з 90 професій.

Сучасна підготовка кваліфікованих робітничих кадрів, для усіх галузей промисловості Хмельницької області потребує і значного оновлення матеріально — технічної бази ПТНЗ, впровадження нових форм їх співробітництва з промисловцями та представниками бізнесу; розробки, апробації та впровадження державних стандартів, забезпечення кадрами. Водночас, у регіоні зростає необхідність удосконалення змісту навчання, забезпечення інформатизації та комп’ютеризації, надання рівного доступу випускникам ПТНЗ у здобутті вищої освіти.

Для приведення професійної підготовки робітничих кадрів у відповідність до сучасних технологічних процесів на виробництві в нашій області запроваджуються:

-система професійної підготовки, яка б швидко адаптувалася до вимог роботодавця;

-формування потужного кадрового потенціалу фахівців з якісною професійною підготовкою;

— створення відповідної матеріально — технічної бази.

Нових підходів потребує вирішення завдань, спрямованих на оновлення змісту професійної освіти. Насамперед, це перехід на визначення компетенцій та кваліфікацій, створення ефективної системи створення підручників; сучасного інструктивно-методичного та нормативного супроводу, забезпечення якісно нового рівня підготовки педагогічних кадрів, підвищення їх професійного рівня.

Загальновідомо, що основним критерієм ефективності діяльності професійно — технічних навчальних закладів є успішне включення підготовлених ними фахівців у професійну діяльність. ПТНЗ є провайдерами освітніх послуг на регіональному ринку праці та повинні мати безперечну зацікавленість у партнерстві з роботодавцями. Адже для закладів профтехосвіти існує проблема неповної інформованості про сучасні кваліфікаційні вимоги до робітників. Для визначення спеціальностей та програм підготовки фахівців навчальні заклади мають встановити прямі контакти з роботодавцем. Не останнім для ПТНЗ є збільшення джерел фінансування за рахунок сполучення коштів підприємств, що має суттєве значення для забезпечення навчально — виробничого процесу.

У сучасних умовах виникає якісно нова вимога до робочої сили --вимога професійної мобільності, тобто здатності швидко опановувати технічні нововведення і нові спеціальності. А ця здатність значною мірою залежить від рівня загальної та політехнічної освіти, від широти спеціальної підготовки. Крім того, формуванню високоякісних робітничих кадрів сприяє належна організація національно-патріотичного виховання в навчальному закладі, що у кінцевому результаті стає своєрідним каталізатором духовного, інтелектуального розвитку особистості як повноцінного члена соціуму.

Сучасному виробництву потрібні робітники зі знаннями, які б допомогли адаптуватися у будь-якій виробничій ситуації конкретного підприємства чи організації. На превеликий жаль, здебільшого ПТНЗ проводить традиційну підготовку фахівців, яким часто доводиться перенавчатися на підприємстві або на спеціальних курсах. У чому ж причина? Одна з причин -- це підхід до навчання і їх IQ. Традиційні стилі і методи навчання вже застарілі й не дають змоги молоді розвивати здібності. Розв’язання цієї проблеми полягає у тому, що педагогічні працівники повинні вміти добирати і застосовувати такі стилі й методи педагогічної діяльності, які сприятимуть засвоєнню традиційних академічних знань та розвитку загальної здатності до творчого мислення і активної поведінки учнів. Реалізувати ці вимоги можна за умови зміни загальної структури професійного навчання, оновлення навчальних програм, адаптування їх до нинішніх умов та використання сучасних методів навчання. Реалізація цього завдання більшою мірою залежить від педагогічних кадрів, їхньої майстерності, професіоналізму.

Донедавна зміна галузевої та професійно-кваліфікаційної структури здійснювалася, в основному, тільки зі зміною покоління працюючих. Зараз ці зміни відбуваються такими темпами і у таких масштабах, що потребують не тільки пристосування нового покоління, але вже й працюючого. Професійна мобільність працівників, розуміння ними змін, що відбувається у сучасному виробництві, готовність до перенавчання і перекваліфікації набувають першочергового значення.

У зв’язку з цим в умовах швидкого старіння знань та навичок робітникові необхідні періодично підвищувати кваліфікацію. Нова техніка потребує для свого обслуговування, з одного боку, більш глибоких знань, а з іншого,--меншої кількості персоналу. І цей персонал має опановувати нові види роботи, вдосконалювати свою майстерність. Поняття «опанував професію на все життя» втратило своє первинне значення. Періодичне, через 4 — 5 років навчання робітників стає законом виробництва. Тому протягом своєї трудової діяльності людина повинна оновлювати знання, тобто підвищувати кваліфікацію не менше, як 7−8 разів, що, загалом, збігається з темпами науково — технічного процесу. Саме тому заклади ПТО області повинні пропонувати освітні послуги для такої категорії робітників.

Практика свідчить, що вже з перших кроків на виробництві випускники ПТНЗ зазнають певних труднощів: не завжди є достатніми рівень їх професійних знань та вмінь, готовність до праці в конкретних умовах; відсутність таких сучасних професійних якостей, як уміння протистояти впливу реальної дійсності; розуміння стійких гуманістичних принципів, адекватних переваг і меж своїх індивідуальних можливостей і особливостей; переосмислення й емоційна саморегуляція, дбайливе ставлення до власних професійних моральних ідеалів.

Самі ці якості визначають стабільність професійної діяльності працівника, рівень професіоналізму і наближають його до моделі компетентної особистості, запропонованої Радою Європи, яка включає 5 ключових компетенцій:

*політичну і соціальну;

*компетенцію, пов’язану із життям у багатокультурному просторі;

*компетенцію, що належить до володіння усної і писемної комунікації;

*компетенцію, пов’язану із підвищенням інформатизації суспільства;

*здатність навчатися потягом усього життя як основи неперервного навчання в контексті як особисто професійного, так і соціального.

Отже, у сучасних умовах потрібна така організація праці, яка давала б робітникам змогу оволодіти багатогранними професійними знаннями та навичками.

Роботодавці зацікавлені у такій співпраці не менше, ніж ПТНЗ. Адже кваліфікований робітник зведе до мінімуму адаптаційні затрати на робочому місці випускника навчального закладу профтехосвіти, а нестача кваліфікованих кадрів (як за професійною структурою, так і за рівнем професійних навичок) означає втрати у продуктивності праці, конкурентоспроможності, прибутковості, зростання власних витрат на перекваліфікацію робочої сили. Інертність процесу професійної освіти збільшує ризики втрат, пов’язаних з невідповідністю якості підготовки учнів ПТНЗ і вимог ринку. Партнерство роботодавців з професійно — технічними навчальними закладами дає змогу максимально швидко наблизити стандарти навчання до швидкозмінних потреб бізнесу та розділити з державою витрати на підготовку робочої сили.

2. Найважливіші напрями діяльності ПТНЗ Хмельниччини на перспективу

Важливими напрямами діяльності ПТНЗ Хмельниччини на перспективу є такі:

1. Впровадження нових форм співробітництва ПТНЗ, промисловості, бізнесу та профспілок з питань підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для підприємств області, зокрема створення фахових рад за галузевим спрямуванням.

2. Залучення роботодавців до оновлення і поповнення матеріально-технічної бази ПТНЗ сучасним обладнанням, технікою, устаткуванням.

3. Надання робочих місць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики на сучасному обладнанні та технологіях, впровадження гнучких технологій навчання, зокрема блочно-модульного, а також заснованих на компетенціях.

4. Забезпечення участі фахівців підприємств, установ, організацій у роботі творчих груп з удосконаленням програм навчання, розробки, апробації та впровадження державних стандартів професійно — технічної освіти.

5. Надання робочих місць на промислових підприємствах, у сфері бізнесу для організацій, стажування педагогічних працівників на новітній техніці та технологіях, підвищення їх робітничої кваліфікації.

6. Об'єднання фахівців за галузевим спрямуванням, науковців, педагогічних працівників ПТНЗ у творчі групи зі створення підручників, навчальних посібників, інструкційно — технологічної документації нового покоління, для ресурсного забезпечення навчального процесу з підготовки кваліфікованих робітників.

7. Залучення коштів роботодавців до забезпечення ПТНЗ сучасною комп’ютерною технікою, провадження інформаційно — комунікативних та інноваційних технологій у навчально-виробничих процес.

8. Запровадження системи доплат педагогічним працівникам ПТНЗ з фондів підприємств, установ і організацій, для яких здійснюється підготовка робітничих кадрів.

9. Створення гнучкої системи планування, прогнозування потреб у кваліфікованих робітничих кадрах для підприємств, установ, організацій області та участь роботодавців у визначенні обсягів державного замовлення на підготовку кадрів.

10. Налагодження системи роботи ПТНЗ і роботодавців з питань інформування та оновлення законодавчої бази ПТО.

Невідкладним завданням є формування нової стратегії розвитку ПТО регіону, а також визначення та наукове обґрунтування напрямків її реалізації на найближчі 5 років, оскільки мають місце перекоси у формуванні трудових ресурсів регіону, їх професійній підготовці. Необхідно налагодити чіткий механізм взаємодії органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів при формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів. Плідна праця над вирішенням вище зазначених завдань забезпечить наш регіон висококваліфікованими робітничими кадрами, сприятиме його соціально — економічному розвитку.

Основними напрямами розвитку системи професійно-технічної освіти області є наступні:

*впровадження в навчально виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;

*розвиток соціального партнерства, модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти.

У сучасних соціально-економічних умовах своєчасний та обґрунтований вибір молоддю професії, місця навчання та роботи набуває все більшого соціально-економічного значення. Тому Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницький обласний центр зайнятості, управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та інші галузеві управління тісно співпрацюють з питань формування в молоді мотивації до здобуття робітничих професій, здатності до професійного вдосконалення, допомоги у плануванні професійного майбутнього з урахуванням вимог і потреб ринку праці.

З метою активізації профорієнтаційної роботи в нашій області прийнято розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 15 січня 2009 року № 8/2009-року «Про затвердження заходів з поліпшення роботи у сфері професійної орієнтації населення в області протягом 2009−2010рр.».

Для підвищення соціального статусу робітників, популяризації профільних робітничих професій управлінням освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації за участю заступника голови облдержадміністрації Кирилюка В. Б., представників районних відділів освіти, директорів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, роботодавців у першому кварталі 2009 року (12. 02. 2009р.) була проведена обласна практична конференція з питань профорієнтаційної роботи та організації допрофесійної підготовки кваліфікованих кадрів.

Аналогічних конференцій з питань профорієнтаційної роботи проведено 15 районах області, в яких взяли участь працівники управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, голови районних рад, працівники головного управління агропромислового розвитку, спеціалісти регіональних відділів агропромислового комплексу, сільські голови, керівники підприємств, роботодавці, працівники районних центрів зайнятості, директори загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Спільно з Кам’янець-Подільським районним (міським) центром зайнятості за участю професійно-технічних навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського 18 березня 2009року проведений марафон робітничих професій. В рамках марафону відбулись презентації навчальних закладів, виставки технічної та художньої творчості учнівської молоді, проведені дні відкритих дверей. У марафоні робітничих професій взяли участь 180 учнів загальноосвітніх шкіл району та 425 учнів шкіл м. Кам’янця-Подільського.

Заклади ПТО області використовують різні форми профорієнтаційної роботи: анкетування учнів шкіл з метою вивчення їх професійних намірів, фотоекспозиції про ПТНЗ, проведення ярмарків робітничих професій, обласного святкування «Юність трудова», розміщення реклами та оголошень про набір учнів у обласних та районних ЗМІ, організація зустрічей з учнями шкіл на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, безпосередньо загальноосвітніх школах; проведення професійних консультацій для учнів, які вирішили вступити до ПТНЗ та їх батьків. Керівники закладів профтехосвіти постійно заслуховують звіти викладачів, майстрів виробничого навчання про проведену профорієнтаційну роботу.

У професійно-технічних навчальних закладах області створені ради та учнівські волонтерські загони з профорієнтаційної роботи, функціонують консультативні пункти для проведення інформаційно — роз’яснювальної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та їхніми батьками щодо важливості вибору конкурентноспроможних робітничих професій.

3. Формування в молоді мотивації до здобуття робітничих професій, здатності до професійного вдосконалення

Ринок праці все більше виступає в ролі регулятора відтворення робочої сили, визначає обсяги, потреби в кваліфікованих робітниках. Ні загальна освіта без професійної, ні професійна без загальної не може сформувати повноцінної людини, компетентного фахівця. Знання, уміння і навички учнів ПТНЗ формуються за логічним ланцюгом: загальноосвітні, загальнотехнічні, спеціальні. Втрата хоч би однієї ланки призводить до прогалин у навчальних досягненнях учнів. Ізольоване вивчених предметів, передбачених навчальними планами, не може позитивно розв’язати питання формування системи знань, уміння і навичок учнів. З цією метою на базі НМЦ ПТО ПК у Хмельницької області створені творчі групи викладачів природничо — математичного і гуманітарного циклів. Педагогами підібрані збірники завдань відповідного змісту, лабораторно-практичні роботи, методичні розробки тем предметів та розроблені посібники професійно спрямованих уроків з української та іноземної мов і фізики, а на разі в рамках обласного огляду-конкурсу на кращий кабінет математики творча група працює над створенням професійно спрямованого посібника з математики.

Все більшої актуальності набуває використання на уроках сучасної обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. Найкращі можливості для реалізації цього завдання створюються при викладанні предметів загальноосвітнього циклу. Адже комп’ютерна техніка дає можливість використовувати нестандартні види контролю знань, заняття-дослідження, великий обсяг інформації з даної теми, малюнки, анімацію, мовленнєвий коментар, електронні навчальні посібники і підручники тощо. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2006 р. «Про проведення апробацій електронних засобів навчального та загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів» у десяти ПТНЗ області проведена апробація 36-ти педагогічних програмних засобів.

Крім того, з метою активізації впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес для викладачів загальноосвітніх дисциплін було проведено ряд семінарів-практикумів, тренінгів з питань впровадження інтерактивних технологій за участю представників Всеукраїнської асоціації «Нова доба». У них взяли участь майже 300 педагогів ПТНЗ області.

Забезпечення інноваційного розвитку професійної освіти, одержання нових педагогічних знань — одне з основних призначень методичної роботи в системі професійно-технічної освіти. В цьому напрямку область теж має здобутки. За підсумками конкурсу на кращу організацію методичної роботи серед навчально (науково)методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі. Науково — методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області визначений переможцем конкурсу та нагороджений дипломом І ступеня. Балинське ВПУ№ 36 стало переможцем у Всеукраїнському огляді конкурсу методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, а ДПТНЗ «Кам'янець-Подільське ВПУ» відзначено дипломом призера у цьому ж конкурсі за напрямом діяльності щодо використання сучасних технологій навчання.

У навчальному процесі всіх ПТНЗ використовуються створені силами педагогів більше 100 аудіовізуальних засобів навчання. Універсальна тестова програма Teach Pro, розроблена педагогами Хмельницького професійного ліцею електроніки, нагороджена дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі на кращий електронний програмно-педагогічний засіб для професійно-технічних навчальних закладів. Диплом ІІІ ступеня одержав у Всеукраїнському конкурсі навчальної літератури для ПТНЗ викладач Новоселицького професійного аграрного ліцею Луцюк В.І., автор навчального посібника «Організація і технологія механізованих робіт сільськогосподарського виробництва». Рущак М. Ю., директор ДПТНЗ «Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей», є одним із співавторів навчального посібника «Основи охорони праці в системі навчально-виховних закладів», що вдрукований з грифом Міністерства освіти і науки України.

Цінним, на мою думку, є досвід співпраці педагогічних колективів ДПТНЗ «Кам'янець-Подільське вище професійне училище» та загальноосвітніх шкіл м. Кам’янець-Подільського щодо до організації профільного навчання старшокласників на базі училища. Актуальність такої співпраці зумовлюється запровадженням концепції профільного навчання і переходом на 12-річний термін навчання в школі, потребою учнів у одержанні загальної середньої освіти (на базі школи) і професійної підготовки (на базі ВПУ), необхідністю диференційованої побудови освітнього процесу, який враховує індивідуальні особливості та інтереси кожного учня, що, в свою чергу, забезпечує реалізацію ідеї поєднання загальної середньої і професійної підготовки, здійснення професійної підготовки, враховуючи трудове навчання, відповідно до нахилів учнів до певної робітничої професії. Навчання в ПТНЗ, спілкування з робітниками на підприємствах створює основу для виховання таких важливих для сучасної молоді якостей, як: працелюбність, взаємодопомога, підприємливість. Обравши професію, учень може вибрати подальший шлях — працевлаштування або продовження навчання у ВНЗ. Цінність таких інноваційних пошуків полягає в їх спрямуванні на забезпечення системної взаємодії соціально-педагогічного трикутника у профільному навчанні старшокласників: вище професійне училище — загальноосвітня школа — соціальні партнери, в якому кожен учасник має свої окреслені функції.

4. Забезпечення інноваційного розвитку професійної освіти

Для впровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій, реалізації наукових підходів до визначення змісту, форм і методів навчання, забезпечення якості підготовки майбутніх робітників на базі Балинського вищого професійного вищого професійного училища № 36 функціонує експериментальний педагогічний майданчик всеукраїнського рівня з проблеми: «Науково-методичне забезпечення реалізації державних стандартів з професій з сільськогосподарського профілю», пріоритетними напрямами роботи якого є створення і апробація програмних засобів навчання із спецдисциплін, комплексу відеоситуацій, навчання учнів у реальних умовах виробництва, створення портфоліо майстра виробничого навчання та аналіз ефективності запропонованого комплексу навчально-методичного забезпечення професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А», «В»; водій автотранспортних засобів категорії «С».

З метою підвищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої активності учнів, удосконалення організації та змісту навчання під час підготовки кваліфікованих робітників професійно-технічні навчальні заклади області виступають ініціаторами проведення міжрегіональних конкурсів фахової майстерності. Так, на базі ДПТНЗ «Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей» були проведені конкурси фахової майстерності учнів «Штукатур Поділля — 2009», та «Штукатур Поділля — 2009», та «Перукар» (2009), в яких взяли участь представники Одеської, Житомирської, Чернівецької та Київської областей.

14−15 травня 2009року в рамках Асоціації професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю проводився Всеукраїнський фестиваль молодіжної моди «Формула успіху» серед творчих колективів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю. Колекція одягу Хмельницького професійного ліцею сфери послуг посіла перше місце у номінації «Повсякденний одяг „City — look“ в епоху постмодерну», а колекція одягу Грицівського вищого художнього професійного училища № 19 стала домінантом цього фестивалю (номінація «Народний одяг» Ентоконтакт").

Щорічно переможці обласних конкурсів фахової майстерності беруть участь у всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. Зокрема, у 2009н.р. учениця Грицівського вищого художнього вищого професійного училища № 19 Ніколайчук Валентина посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Вишивальниця», учень Полянського професійного аграрного ліцею Глухов Володимир — шосте місце на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», учень ВПУ № 25 м. Хмельницького Стаднік Іван — сьоме місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», учениця Хмельницького професійного торгово-кулінарного ліцею Ящишина Ірина посіла десяте місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Офіціант».

Учні Кам’янець-Подільського вищого професійного училища автомобільного транспорту і будівництва беруть участь у міжнародних конкурсах фахової майстерності. Так, у 2009 р. Микола Острушко та Олег Гончар вибороли ІІІ Міжнародному конкурсі на кращого столяра Європи четверте та п’яте місця.

Сьогодення вимагає від усіх суб'єктів освітнього процесу врахування сучасних вимог ринку праці, продукування новітніх ідей. Особливо це стосується системи управлінської діяльності в професійно-технічних навчальних закладах. Для підвищення її ефективності, створення системної моделі в області налагодження співпраці з Кам’янець-Подільським національним університетом щодо підвищення кваліфікації керівників закладів ПТО. Наразі 12 директорів ПТНЗ мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Цінність магістерських праць полягає у тому, що вони торкаються актуальних питань управління закладами освіти в сучасних умовах, апробовані в реальній практиці, мають рекомендаційний характер і розкривають багатогранність роботи колективів ПТНЗ області. Матеріали магістерських робіт увійшли до наукового збірника «Модернізація професійно-технічної освіти Хмельниччини: проблеми теорії та практики» за редакцією В. О Савчука.

Для якісної підготовки кваліфікованих робітників педагоги повинні постійно працювати над підвищенням рівня професійної компетентності. Так, майстер виробничого навчання Хмельницького професійного ліцею сфери послуг Лариса Антонівна Петричук, яка є членом Спілки перукарів України, неодноразово підтверджувала свою професійну майстерність як на всеукраїнському, так і міжнародному рівнях. зокрема, у 2006 році вона зайняла IV місце в чемпіонаті України з перукарського мистецтва, у 2007 році посіла ІІІ місце (основна категорія) у номінації «Вечірня зачіска 60-х років» та гран-прі у номінації «Весільна зачіска традиційна» на фестивалі перукарського мистецтва Your Hair Even 2007, у 2009 році - 5 місце в номінації «Весільна зачіска» у складі збірної команди України на Міжнародному фестивалі краси «Невские берега», який проходив 21−25 лютого у м. Санки-Петербурзі. Учні Л. А. Петричук беруть активну участь в обласних, регіональних конкурсах, чемпіонатах України.

У роботі майстра виробничого навчання стало традиційним проведення спільно із спілкою перукарів України семінарів майстер-класів з інноваційних технологій перукарського мистецтва за участю майстрів-модельєрів міжнародного класу для учнів, інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ та майстрів-перукарів області.

Для здійснення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, інструментів та обладнання, забезпечення зв’язку між підприємством і навчальним і навчальним закладом у прискорені передачі інформації про інновації та їх впровадження у навчальний процес на базі ПТНЗ області функціонують навчальні центри. Так, у 2009 році на базі Вищого професійного училища № 4 м. Хмельницького створено Регіональний навчально-практичний будівельний центр за технологіями компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)». В травні 2009 року на базі цього центру був проведений міжрегіональний семінар-практикум за темою «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель та споруд матеріалами «Сeresit», в якому взяли участь понад 60 керівників та фахівців будівельних організацій Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей, а також керівники професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю Хмельницької області. Організатори семінару ознайомили усіх учасників з особливостями використання технології теплоізоляції Сeresit, провели практичні заняття для інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю та міні конференцію зі спеціалістами компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Загальна кількість осіб, охоплених навчанням у Хмельницькому регіональному навчально-практичному будівельному центрі, складає 595 чол.

Між ДПТНЗ «Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей» та ВАТ «Гіпсовик» і фірмою «Полірем» укладено договір про співпрацю щодо впровадження інноваційних виробничих технологій у навчальний процес. Учні цього ліцею використовують сучасні будівельні матеріали фірми «Полірем» під час практичної підготовки. Крім того, соціальні партнери беруть активну участь в підготовці та проведенні регіональних конкурсів фахової майстерності, надаючи будівельні матеріали, матеріальну технічну базу, цінні подарунки для переможців, та практичних конференцій щодо використання сучасних сумішей.

Заслуговують на увагу партнерські взаємовідносини, що закріпленні угодою про співпрацю між професійною школою м. Берліна і ВПУ № 25, згідно з якою в структурі училища ще у 1997 році відкрито новий підрозділ — навчально-тренувальний центр, у якому запроваджуються інноваційні навчальні технології з використанням сучасної техніки і нових форм організації навчальних занять (у рамках українсько-німецької програми «ТРАНСФОРМ» створена навчально-тренувальна фірма «Проскурів») при підготовці спеціалістів за напрямами «Комерційна діяльність», «Дизайн» та «Секретар-референт».

Хмельницька область — аграрно-промислова, і пріоритет надається розвиткові саме аграрного сектора. Одним із факторів подолання соціальних та економічних протиріч у цій сфері є інноваційний підхід до системи навчання і виховання майбутніх фахівців-аграріїв. Цьому питанню велику увагу приділяє Хмельницька обласна державна адміністрація. Так, у результаті пошуку нових підходів щодо організації навчально — виробничої та поза навчальної діяльності учнів в аграрних ПТНЗ області впроваджується проект «Набуття учнями аграрних ПТНЗ навичок введення власної справи на селі», який спрямований саме на підготовку учнів до підприємницької діяльності, виховання в них бережливого і раціонального ставлення до землі, прищеплення їм інтересу до сільськогосподарської праці, підняття соціального престижу професій, пов’язаних із аграрним виробництвом.

Заслуговує уваги проект, що втілюється в Грицівському ВПУ№ 38. Завдяки партнерським відносинам з корпорацією «Свагор», яка на сьогодні є потужна агропромисловим підприємством, училище отримало можливість використовувати найсучаснішу матеріальну-технічну базу корпорації, навчати та підвищувати кваліфікацію інженерно-педагогічних працівників на цій виробничій базі, залучати фахівців корпорації до розборки та корегування навчально-плануючої документації відповідно до вимог сучасного виробництва. Такі вимоги зумовили й деякі зміни у питаннях теорії та практики навчання. Тепер на навчальний процес у ВПУ розбивається на три етапи. Перший етап — теоретичне навчання, яке проводиться у зимовий період, коли техніка не використовується безпосередньо в полі. Другий етап — виробниче навчання, практичні заняття на техніці, які проводяться із залученням інженерів-експлуатаційників корпорації. Третій етап — виробнича практика: учні працюють помічниками комбайнерів, уже отримують платню відповідно до обсягу виконаної роботи. Таке соціальне партнерство дало поштовх молоді до навчання, і як результат — підвищення якості професійної підготовки робітничих кадрів для АПК, адже у кожному районі є передові агропідприємництва, з якими налагоджують контакти ПТНЗ з питань організації стажування інженерно-педагогічних працівників та виробничої практики учнів.

Для формування розвитку творчих можливостей учнів, залучення їх до раціоналізаторської та винахідницької діяльності, підтримання глибокого інтересу до обраної професії робота гуртків технічної творчості в аграрних ПТНЗ спрямована на створення діючої міні-техніки із деталей відпрацьованих агрегатів, машин та обладнань, що вже використовуються в виробничому процесі. Активно в цьому напрямку працюють учні ДПТНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей», Чорноострівського, Полонського, Новоселицького професійних аграрних ліцеїв, Балинського ВПУ№ 36.

Зміст підготовки кваліфікованих робітників має забезпечувати випереджувальне зростання рівня їх кваліфікації, безперервності і наступності у здобутті кваліфікаційних рівнів. Для забезпечення наступності дипломного проектування загальний напрям теми дипломного проекту не змінюється.

Теми курсових проектів пропонують для учнів викладачі училища, а завдання на дипломне проектування — викладачі Інституту механізації і електрифікації сільського господарства ПДАТУ у зв’язку з тим, що вони продовжують керівництво на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», після зарахування випускників училища студентами університету. Практикується також керівництво дипломним проектуванням викладачами училища, а консультування — викладачами ПДАТУ (про що обумовлено в угоді про співпрацю).

На базі чотирьох ПТНЗ області: ВПУ № 4 м. Хмельницького, ДПТНЗ «Кам'янець-Подільське ВПУ», Плужненського професійного аграрного ліцею та ДПТНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» — створені екологічні центри. Діяльність цих центрів координує Л.Б. Лук’янова, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник. Актуальність і важливість екологічного виховання учнів спонукає по — новому дивитися на процес викладання природничих дисциплін у закладах ПТО, де є велика можливість проводити активну роботу в цьому напрямі. Завдання екологічного виховання учнів успішно виконуються як в процесі навчання, так і під час різних форм їхньої практичної діяльності, а також будь-якого перебування в природному середовищі.

Випускники професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області є активними учасниками щорічно конкурсів на отримання гранта Президента України. Зокрема, у 2007 році були поданні проекти випускників Грицівського вищого професійного училища № 38 Ю. С. Горобця на тему «Розведення шиншил» та Балинського вищого професійного училища № 36 С.О. Білого — «Технологія вирощування гречки в післяукісних посівах в умовах південно західного лісостепу України».

У навчальних закладах областях здійснюється пошук нових форм і методів роботи з проблем соціально-правового захисту різних категорій учнів. Так, у ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» за підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID) «Сприяння реформі соціальних послуг в Україні» впровадженні в проекті «Знайди себе» та «Центр підтримки молоді «Успіх». «Знайди себе» -- це підтримуюча програма щодо заміщення шкідливих звичок учнів ліцею іншими видами діяльності. Ця програма спрямована на виявлення в групах лідерів, які втілюють ідеї здорового способу життя серед молоді та розвивають волонтерський рух серед однолітків щодо спрямування внутрішнього потенціалу особливості на професійний розвиток.

Основною метою центр «Успіх» є організація цілісної інформаційної системи надання допомоги у працевлаштуванні та навчанні молоді шляхом індивідуального підходу до кожного клієнта, відповідно до його потреб та можливостей. Центр надає молоді індивідуальну підтримку; інформацію про роботодавців та мережу професійних навчальних закладів, яких можна здобути необхідну кваліфікацію, навчає користуватися інформацією про джерела вакансій та потреба роботодавців; складати резюме; заповнювати анкети; оформлювати документи при прийомі на роботу; допомагає зорієнтуватися на ринку праці та послуг; обрати вид діяльності наближений до власних потреб та можливостей; набути комунікативних навичок у спілкуванні з роботодавцем.

За підтримки українського фонду соціальних інвестицій у цьому ж навчальному закладі функціонує гуртожиток соціальної адаптації для дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки і піклування «Школа соціальної компетентності «Сходинки самостійності», діяльність якого спрямована на підвищення готовності молоді, яка через сирітство, малозабезпеченість перебуває у складних життєвих обставинах, до ведення самостійного життя. Велику допомогу в навчанні персоналу надала Шведська організація SIDA Zenit Internationaj. Проведено серію тренінгових занять, якою було охоплено 12 працівників ліцею. У місті Красилові представниками Швеції спеціально для проекту був проведений дводенний семінар на тему: «Зняття конфліктних ситуацій в колективах та серед молоді».

Крім того, з метою профілактики правопорушень соціальної реабілітації та соціального захисту неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення, чи були засудженні до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» та соціальні служби Красилівської райдержадміністрації впроваджують спільний проект — центр «Шанс», що надає неповнолітнім та членам їхніх сімей комплексні соціальні послуги.

Подальша діяльність професійно технічних навчальних закладів Хмельниччини буде спрямована на поглиблення співпраці з підприємствами — замовниками робітничих кадрів галузевими управліннями, виконання регіональних програм із урахуванням стратегії економічного розвитку Хмельницької області на 2004 — 2015 рр. для усунення дисбалансу між попитом і пропозицією робітничих кадрів на регіональному ринку праці.

5. Проблеми підготовки кваліфікованих робітників в ПТО Хмельниччини

Проблеми, які накопичилися за останній час на рівні професійно-технічної світи, потребують переосмислення та визначення нових підходів у прийнятті ефективних рішень як з боку органів державної влади, так і від керівників ПТНЗ та промислових виробників.

Молоде українське суспільство ставить перед професійними навчальними закладами важливе завдання: готувати майбутнього фахівця знаючим, думаючим, таким спеціалістом, який повинен уміти самостійно здобувати й застосовувати на практиці нові знання та практичні навички.

Розвиток ринкових відносин зумовлює зміни в управлінні персоналом, вимагає розгляду людей як багатства підприємств, а витрат на формування, мотивацію і розвиток людських ресурсів -- як особливого виду інвестицій. На сьогодні відсутня реальна оцінка потреби в персоналі. Значна кількість керівників підприємств і спеціалістів кадрових служб мають недостатні професійні знання та досвід з питань управління персоналом.

Ефективність роботи окремих підприємств та галузей залежить від компетентності їх працівників, від особистих умінь і навичок осіб, що розпочали власну справу. Якісною характеристикою збалансованості і оптимальності перерахованих факторів є продукція підприємства. Якщо товари, послуги знаходять ринки збуту, є конкурентоспроможними, то це значить, що працівники мають високий рівень професійної підготовки.

Цей чинник порушує безліч суперечливих питань як перед підприємствами, так і перед закладами освіти, що готують для них спеціалістів. Щоб успішно вирішити поставлені перед народним господарством завдання щодо виробництва різних видів продукції необхідне постійне підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів нижчої та вищої ланок.

Професіоналізм працівника, його самостійність, соціальна відповідальність за наслідки конкретної господарської діяльності -- всі ці риси особистості фахівця, звичайно, не можна сформувати лише в ПТНЗ. Необхідна спільна злагоджена співпраця з господарствами, підприємствами, де працюватимуть випускники. Доцільно творчо та цілеспрямовано розвивати ці зв’язки, щоразу шукати нові форми взаємодії, які б відповідали швидкозмінюваним реаліям сучасного життя. Саме тому необхідно налагоджувати та зміцнювати спільну роботу закладів профтехосвіти, підприємств та організацій, що має бути спрямована на вдосконалення навчання і виховання майбутніх висококваліфікованих робітничих кадрів.

Адже сьогоднішні питання соціально-економічної життєдіяльності міста та села стоять надзвичайно гостро, їх слід вирішувати комплексно, з одночасним реформуванням промислового сектора. Саме тому нагальним завданням в області є створення цілісної системи підготовки фахівців для промислового комплексу, які будуть здатні втілювати в життя сучасні досягнення. У сучасному виробництві необхідно впроваджувати новітні технології, використовуючи високоякісну техніку; забезпечити функціонування мережі банків, які б надавали гроші в кредит під невеликий відсоток; запровадити організований продаж техніки шляхом лізингу; брати до уваги технології розвинутих країн; усунути диспропорції у зайнятості громадян, покращити соціальну інфраструктуру, забезпечити соціальний захист та реальні доходи усіх верств населення.

У зв’язку з міграцією сільської молоді до міста виникає проблема поповнення педагогічних колективів ПТНЗ сільськогосподарського профілю молодими кадрами. І на сьогодні ситуація склалася так, що середній вік педагогічних колективів становить 50−55 років. Тому перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування стоїть першочергове завдання щодо створення відповідного соціального та економічного середовища, яке сприяло б підвищенню престижності та мотивації праці, особливо молоді, реалізації потенціалу робітничих кадрів, забезпеченню привабливих умов для проживання в сільській місцевості, призупинення руйнації об'єктів соціальної інфраструктури села.

За останні роки в розрізі ПТНЗ спостерігається тенденція щодо зменшення кількості підготовлених фахівців з професій машинобудівного профілю та збільшення з професій інших галузей народного господарства (конторських службовців, операторів комп’ютерного набору, перукарів, кравців тощо). Тому необхідно переглянути перелік професій, за якими здійснюється підготовка кадрів та адаптувати його до сучасного ринку праці.

Нагальними проблемами залишаються також удосконалення кредитної, цінової, податкової політики, створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності на підприємствах-виробниках продукції.

Завдання реформи полягає в тому, щоб відкрити максимально широкий простір для централізації внутрішніх ресурсів галузі, пов’язаних з потенціалом приватної власності і ринковим механізмом.

На Хмельниччині в машинобудівному секторі ми бачимо вихід через створення певних об'єктивних реалій, які можуть сьогодні змінити ситуацію на краще. У чому їх суть?

1. Створити умови для успішного ведення бізнесу від великотоварних господарств з обробітком 10−5 тис. га для фермерського чи особистого селянського господарства. Зусилля всіх організаційних заходів облдержадміністрації спрямовуються на те, щоб кожен суб'єкт ринку знайшов свою нішу.

2. Основний вектор зусиль минулого, так і цього, має бути спрямований на прискорене оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення як великих підприємств, так і закладів освіти, в тому числі ПТНЗ, новою сучасною технікою та механізмами.

3. Технічне оновлення в господарському секторі призведе до подальшого неминучого скорочення зайнятості сільського населення. За прогнозом розвитку і розміщення продуктивних сил Хмельницької області, розробленим Національною академією наук України на період до 2015 у, уже у 2010 році понад 27 тисяч сільських працівників можуть стати безрезультатними. Тому зусилля органів державі влади та місцевого самоврядування спрямовуються на орієнтацію та конкретну допомогу майбутнім випускникам ВНЗ, технікумів, ліцеїв. Це, в першу чергу через фінансову допомогу -- відкриття і зайняття власною справою на селі.

Робітничий клас виступає гарантом відродження промислового господарства, тому зміст професійної освіти має бути орієнтований на ринок праці. Для цього необхідно:

1. Розробити систему організаційних заходів із профорієнтаційної роботи в школах та особливо інтернатах області.

2. У навчально-виробничому процесі максимальну увагу звертати на процес опанування учнями практичних навичок.

3. Постійно проводити анкетування серед учнів, щоб відслідковувати тенденцію, хто з них хоче і готовий займатися власною справою на селі, а це, в свою чергу, сприятиме вирішенню питання зайнятості сільської молоді та міграції робітничих кадрів.

4. Надавати кращим випускникам цільові направлення для продовження навчання у ВНЗ машинобудівного профілю.

5. Створити мотивацію учням, щоб вони залишалися в сільському господарстві. Для цього директорам навчальних закладів необхідно пропрацювати макети майбутньої діяльності: трудові загони, науково-виробничі комплекси тощо (із можливим залученням приватних коштів), які будуть основою для проходження учнями практики, набуття досвіду, розкриття для них суті та цілей плідної праці.

6. Для забезпечення якісної підготовки учнів використовувати у навчально-виховному процесі сучасні інформаційні та виробничі технології.

7. Націлити педколектив кожного ПТНЗ на чітку та злагоджену роботу щодо ефективності організації навчально-виховного процесу, якнайшвидшого опанування виробництвом та налагодження партнерських стосунків із передовими підприємствами.

8. Створити технічні центри на базі кращих ліцеїв, залучивши нову техніку заводів-виробників техніки.

9. Передбачати щорічно в обласному бюджеті зростання фонду підтримки підприємництва для розширення можливостей кредитування ведення власного бізнесу.

10. Організовувати стажування інженерно-педагогічних працівників в умовах сучасного виробництва.

Директорам ПТНЗ поставлені конкретні завдання стосовно розширення навчально-виробничих підрозділів та практичного навчання, з прийнятих стандартів, підбору та виховання учнівських колективів, які здатні виконувати ці завдання. Тобто учень повинен мати достатні практичні навички, необхідні для виконання робіт за професією.

Надалі ПТНЗ вектор своєї діяльності необхідно спрямувати на пошук нових напрямів, зокрема: укладання тристоронніх угод між учнями, адміністраціями ПТНЗ та замовниками кадрів; здійснювати підготовку робітничих кадрів за державні кошти лише тих професій, на які є замовлення роботодавців для забезпечення якісного проходження учнями виробничої практики та майбутнього працевлаштування, а з решти професій -- організація курсової підготовки, підвищення кваліфікації; тісна співпраця зі службами зайнятості та іншими соціальними партнерами.

Виходячи з цього, професійно — технічна освіта у найближчі роки повинна стати базовою в області. Розуміючи складність проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів для села, Хмельницька облдержадміністрація визначила систему заходів, що сприятимуть її вирішенню.

Зокрема, це:

*проведення моніторингу потреби у кваліфікованих робітниках промислового комплексу районів та області в цілому;

* проведення спільних з ПТНЗ заходів із залученням фахівців підприємств з метою визначення вимог роботодавців щодо змісту та якості підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах та проведення профорієнтаційної роботи;

* налагодження співпраці з кращими підприємствами районів з метою створення умов для вивчення сучасної техніки і технології учнями закладів ПТО під час виробничого навчання та практики;

*сприяння забезпеченню цільовими направленнями кращих випускників вищих професійних училищ для продовження навчання у вищих навчальних закладах машинобудівного профілю;

*створення учнівських трудових загонів для роботи безпосередньо на підприємствах в період канікул з метою їх заохочення до організації власної справи;

*забезпечення максимальної адаптації навчальних планів і програм до вимог та особливостей роботи підприємств;

* проведення курсового підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання машинобудівного профілю з фахової підготовки;

* посилення роботи гуртків технічної творчості в ПТНЗ для розвитку творчого потенціалу учнів.

Час вимагає не зупинятись на досягнутому, бо з’являються все нові і нові кваліфікації у виробництві.

Зокрема, на часі створення нової сільськогосподарської професії. Це вже має бути не просто «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», а «Оператор управління сільськогосподарською технікою», адже рівень нової техніки вже такий, що потребує від робітника вміння керувати нею за допомогою комп’ютера через систему космічних зв’язків. Новий робітник машинобудівельного виробництва повинен знати комп’ютерну техніку, іноземну мову, зокрема, технічну англійську, аби високотехнологічне і капіталомістке обладнання працювало на віддачу.

Соціально-економічний розвиток держави потребує посилення ролі професійної освіти і навчання у підготовці висококваліфікованих фахівців для усіх галузей народного господарства. Тому перед працівниками професійно-технічних навчальних закладів стоїть завдання не лише підготувати кваліфікованого робітника, але й навчити використовувати набуті знання і вміння, а перед державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування -- забезпечити випускників робочими місцями, створити належні умови праці. Власне вирішення соціально економічних проблем повинно буті сутністю перетворень в освітянській сфері.

Список використаних джерел

1. Конституція України — К., 2006р.

2. Функціонування економічної системи, В. Александров, — М, 2002.

3. Прогнозування та планування в умовах ринку, Л. Басовський — М, 2008.

4. Інноваційна стратегія українських реформ, А. Гальчинський, В. Тебуб. — К., 2005.

5. Професійно — технічна освіта №№ 3,4(2008); №№ 1,2,3 (2009).

6. «Робітничим професіям — новий зміст». Віталій Булава, «Освіта України», — К., 2009.

7. Професійне становлення модини, Е. Золотарьова «Освіта України», — К., 2009.

8. «Якість надання освітніх послуг», І. Вакарчук. «Освіта України» — К., 2009.

9. «Зовнішньоекономічні аспекти ринкової економіки», І. Носаченко Видавництво «Світ»,--Л., 2000.

10. Науково — методичний вісник «Професійна освіта» ,№ 1−2 (30−31) — К., 2008.

11. «Престиж робітничої професії», В. Радкевич, «Професійно — технічна освіта», — К., 2009.

12. «Чи потрібен державі молодий робітник?» Н. Ничкало, «Професійно — технічна освіта»,№ 2 — К., 2009.

13. «Професійно — технічна освіта в умовах світової та вітчизняної фінансово — економічної кризи», В. Головінов, «Професійно — технічна освіта»,№ 4 — 2008.

14. Планування діяльності підприємств, М. Бєлов — К., 2006р.

15. Прогнозування і планування економіки. 2-е вид, -- Мінськ, 2001.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой