Облік в банках

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни «Облік в банках»

Варіант ІІІ

Виконала: студентка З. БО-V-др.в.

Онищук Марина Володимирівна

Перевірила: к. е. н., доц. Тимчишина Юлія Леонідівна

Київ — 2014

Облік банківських депозитів

Депозит -- це грошові кошти, які внесено власником (юридичною або фізичною особою) або третьою особою за дорученням і за кошти власника у банк на рахунок для зберігання на визначених договором умовах і які підлягають поверненню по закінченні строку дії договору.

Власника депозиту ще називають депонент.

Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, розрізняються залежно від строку, умов внесення і вилучення коштів з депозитного рахунка, сплати процентів, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та деяких інших характеристик.

Класифікуючи депозити, як правило, беруть до уваги такі ознаки: категорію вкладника, строк депозиту до повернення, можливість часткового вилучення коштів з депозиту.

З погляду вилучення коштів та строку депозити поділяються на депозити до запитання та строкові депозити.

Депозити до запитання -- це грошові кошти, які перебувають на поточних або подібних до них рахунках і які можуть поповнюватися та використовуватися власниками для здійснення платежів (розрахунків) на користь третіх осіб через використання готівки або розрахункових інструментів. Ці кошти не мають визначеного строку повернення.

Поточний рахунок -- це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунка підприємство не має права вести будь-яку господарську діяльність. Отже, поточний рахунок призначено для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунків за всіма видами діяльності підприємства.

Фізичній особі-підприємцю (без створення юридичної особи) поточний рахунок відкривається на його ім'я.

Поточний рахунок може відкриватись також приватним (фізичним) особам. Вони мають платіжний характер і призначені для здійснення розрахунків приватної особи з фізичними та юридичними особами, тобто для обслуговування руху грошових коштів, що виникає при надходженні доходів приватної особи та їх використанні.

Виконання операцій за поточними рахунками здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах.

Поточні рахунки клієнтів розміщені у другому класі балансу «Операції з клієнтами». Аналітичні поточні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються до рахунка четвертого порядку № 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності». Поточні рахунки, які відкриваються підприємствам (крім бюджетних) та фізичним особам за своїм характером є активно-пасивними. Згідно з нормативними актами НБУ передбачена можливість функціонування поточних рахунків у режимі як депозитного, так і кредитного рахунків. Поточний рахунок можна використовувати як кредитний тільки у разі підписання підприємством або фізичною особою з банком кредитної угоди на право отримання кредиту овердрафт.

За поточними рахунками виконуються операції, які виникають у процесі поточної (основної), інвестиційної, фінансової діяльності підприємства. Основні операції за поточним рахунком: зарахування виручки за відвантажену продукцію, надані послуги і виконані роботи; платежі за одержану сировину, товарно-матеріальні цінності й послуги; отримання готівки на виплату заробітної плати та відрядження; податкові та інші обов’язкові платежі до бюджету; зарахування сум отриманих кредитів і сплата процентів за кредит; розміщення коштів у депозити, вкладення в цінні папери та ін.

У зарубіжній економічній літературі для означення таких депозитів користуються терміном «транзакційні рахунки». У вітчизняних банках до найпоширеніших депозитів до запитання належать: «Поточні рахунки», які відкриваються усім категоріям клієнтів банків; «Кореспондентські рахунки інших банків», «Кошти за довірчими операціями», «Кошти для розрахунків платіжними картками» та деякі інші рахунки. За залишками коштів на депозитних рахунках до запитання банки або зовсім не сплачують процентів, або запроваджують за ними низькі процентні ставки. Це пояснюється тим, що банки несуть дуже великі витрати, обслуговуючи поточні рахунки.

Строкові депозити, чи депозити на певний строк, -- це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, приносять власникові процентний дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і мають бути повернуті депоненту у визначений строк.

У складі строкових депозитів розрізняють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити.

Ощадні вклади -- це різновид строкових депозитів. У сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки приватним (фізичним) особам. Типи ощадних вкладів, що пропонуються населенню, досить різноманітні. Вони розробляються комерційними банками самостійно.

Власне строкові депозити мають такі особливості:

— чітко фіксований строк зберігання;

— оформляються депозитною угодою;

— у разі дострокового вилучення депозиту банк запроваджує штрафні санкції.

Строкові депозитні рахунки можуть відкриватися усім категоріям клієнтів банку: суб'єктам господарської діяльності, центральним і місцевим органам влади, бюджетним установам, банкам і фізичним особам.

Для обліку операцій за ощадними вкладами і строковими депозитами у банку відкриваються бухгалтерські рахунки, які мають назву депозитні рахунки.

Класифікація в плані рахунків строкових, включаючи ощадні, депозитних рахунків наведена нижче (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація рахунків для обліку строкових депозитів

Отже, класифікація синтетичних рахунків враховує ще одну ознаку: термін залучення депозитів. Згідно з цією ознакою строкові депозити поділяються на короткострокові (до одного року) та довгострокові (понад один рік).

Сплата процентного доходу -- важлива особливість депозитних рахунків. Чинними правилами передбачено щомісячне нарахування процентів незалежно від дати їх фактичної виплати згідно з угодою. Нараховані проценти обліковуються на пасивному балансовому рахунку «Нараховані витрати за строковими депозитами».

В аналітичному обліку клієнта до наведених синтетичних рахунків відкриваються особові рахунки окремо за кожним типом ощадного вкладу чи строкового депозиту. У номер рахунка вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення угоди, тип контрагента, процентну ставку тощо.

Депозитна операція -- це операція із залучення коштів на депозитні рахунки. Під час її здійснення виконуються такі облікові операції:

— відкриття і реєстрація депозитного рахунка;

— облік операцій щодо залучення коштів на депозит;

— облік операцій з вилучення коштів з депозиту;

— нарахування процентів за депозитом і операції щодо їх сплати клієнтам;

— облік операцій щодо повернення коштів з депозиту та закриття депозитного рахунка.

Банк відкриває клієнтам строковий або ощадний депозитний рахунок на підставі таких документів:

— депозитної угоди;

— картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств);

— паспорта або документа, що його замінює, довідки про надання ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

Депозитна угода (договір) укладається між банком та підприємством чи фізичною особою. Вона засвідчує право комерційного банку розпоряджатися цими грошовими коштами та право вкладника отримувати у чітко визначений строк суму депозиту та процентів за користування ним. В угоді зазначається: дата внесення депозиту, сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний рахунок, процентна ставка за користування депозитом, періодичність виплати процентів, порядок повернення депозиту і процентів після закінчення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунка.

Підписана депозитна угода передається в бухгалтерію. Усі особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою визнання депозиту й відкриття депозитного рахунка є дата надходження (перерахування) грошей на депозит.

Форма надходження грошей обумовлюється угодою. Підприємства мають право перераховувати кошти на депозитний рахунок тільки з поточного рахунка. Фізичні особи можуть вкласти кошти готівкою або перерахувати з поточного рахунка.

З депозитного рахунка підприємства грошові кошти можна перерахувати тільки на його поточний рахунок. Нараховані проценти за депозитом можуть бути перераховані або на депозитний рахунок підприємства або на його поточний рахунок Проценти за депозитом банк може сплачувати із використанням таких методів: одночасно з поверненням депозиту (на дату повернення депозиту); періодично; авансом (на дату внесення коштів у депозит).

Практичне завдання

Мета: вивчення методики складання звітності банку

Інформаційна основа:

Початковий баланс

Журнал операцій за період

Завдання 1. Скласти оборотно-сальдовий баланс банку

Завдання 2. Скласти фінансову звітність (баланс)

Початковий баланс КБ «Альфа»

Активи

Розрахунок статті (рахунки)

01. 01. 2012 р. ,

тис. грн.

1

2

3

4

1

Кошти та залишки в НБУ

1200

31 260

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

3

Кошти в інших банках

1500

184 590

4

Цінні папери на продаж

5

Кредити та заборгованість клієнтів

2062

671 390

6

Інвестиційні цінні папери

3212

2700

7

Довгострокові вкладення в дочірні та асоційовані компанії

8

Основні засоби та нематеріальні активи

4400

36 760

9

Нараховані доходи до отримання

2068

113 060

10

Інші активи

3519

47 470

11

Всього активів

1 087 230

Пасиви

Розрахунок статті (рахунки)

01. 01. 2012 р. ,

тис. грн.

Зобов’язання

12

Кошти банків

1600

343 660

13

Кошти клієнтів

2600

483 960

14

Інші депозити

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

16

Нараховані витрати до сплати

2618

2840

17

Інші зобов’язання

3660

30 550

18

Всього зобов’язань

861 010

Власний капітал

19

Статутний капітал

5000

180 420

20

Капіталізовані дивіденди

21

Акції, що викуплені в акціонерів

5002

(740)

22

Емісійні різниці

23

Резерви

5021

18 910

1

2

3

4

24

Результати переоцінки

25

Нерозподілений прибуток

5030

27 630

26

Всього власного капіталу

226 220

27

Всього пасивів

1 087 230

Журнал операцій КБ «Альфа»

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Анульовані акції, викуплені в акціонерів

5000

5002

740 000

2

01. 03. 2012 р. КБ надано кредит Іваненко у сумі 10 000 грн. строком на 3 місяці під 30% річних на поточні потреби готівкою. Клієнт у день надання кредиту сплатив комісію, що є невідємною частиною доходу фінансового інструменту у сумі 500 грн Проценти нараховуються щомісячно за методом 30/360 та сплачуються наприкінці строку. Кредит надається на ринкових умовах (первісна вартість = справедлива вартість).

Ефективна ставка =4,21% на місяць.

(Розрахунки- додаток 1)

1. Видано кредит Іваненко з каси банку

2. Сплачено комісію

3. 1 місяць: — нараховано відсотки за кредит

— амортизація дисконту

4. 2 місяць: — нараховано відсотки за кредит

— амортизація дисконту

5. 3 місяць: — нараховано відсотки за кредит

— амортизація дисконту

— погашено тіло кредиту

— погашено відсотки за кредит

2202

2202

2208

2206

2208

2206

2208

2206

1001

1001

1001

2206

6042

6042

6042

6042

6042

6042

2202

2208

9500

500

250

149,95

250

166,79

250

183,26

10 000

750

3

Внесено готівку до каси банку клієнтом — юридичною особою для зарахування на поточний рахунок

1001

2600

1000

4

Видано готівку клієнту за грошовим чеком

2600

1001

500

5

Видано аванс працівнику банку на господарські витрати

3551

1001

300

6

Прийнято комунальний платіж від фізичної особи

1001

2902

400

7

Внесено на короткостроковий депозит фізичною особою

1001

2630

20 000

8

Фізичною особою поповнено картковий рахунок

1001

2625

1000

9

Здано невикористаний залишок авансу на господарські потреби працівником банку

1001

3551

20

10

Банком залучено депозит від фіз. особи в сумі 12 000 грн. на 6 місяців готівкою. Сплата відсотків при погашенні депозиту. Процентна ставка 15%.

1. Внесено кошти на короткостроковий депозит фіз. особою

Розрахуємо проценти за один місяць за ставкою 15%:

12 000*0,15/12= 150 грн; за всі 6 місяців: 150*6 = 900 грн.

2. Нараховано проценти за: — 1 місяць

— 2 місяць

— 3 місяць

— 4 місяць

— 5 місяць

— 6 місяць

3. Сплачено проценти по депозиту

4. Погашено тіло депозиту

1001

7041

7041

7041

7041

7041

7041

2638

2630

2630

2638

2638

2638

2638

2638

2638

1001

1001

12 000

150

150

150

150

150

150

900

12 000

11

Збільшено статутний капітал банку на суму 2000 тис грн., в тому числі до реєстрації змін у статуті банку — 1200 тис грн, після реєстрації змін у статуті банку — 800 тис грн. Акції розміщені за номінальною вартістю.

Внесені кошти засновників до реєстрації

Зареєстровано статут банку: — сплачена частина

— несплачена частина

3. Отримано кошти після після реєстрації

1200

3630

5001

1200

3630

5000

5000

5001

1 200 000

1 200 000

800 000

800 000

12

01. 03. 2012 р. банк залучив депозит від юридичної особи строком на 6 місяців у сумі 100 тис грн під 12% річних. Проценти нараховуються методом 30/360 та виплачуються наприкінці строку. Депозит залучається на ринкових умовах (первісна вартість = справедлива вартість).

Розміщено короткостроковий кредит від юридичної особи

Розрахуємо проценти за один місяць за ставкою 12%:

100 000*0,12/12= 100 грн; за всі 6 місяців: 1000*6 = 6000 грн.

2. Нараховано проценти за: — 1 місяць

— 2 місяць

— 3 місяць

— 4 місяць

— 5 місяць

— 6 місяць

3. Погашено проценти по депозиту

4. Повернення номіналу депозиту

2600

7021

7021

7021

7021

7021

7021

2618

2610

2610

2618

2618

2618

2618

2618

2618

2600

2600

100 000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

100 000

13

Сума прийнятого до виконання платіжного доручення списується з рахунку платника і зараховується на рахунок одержувача (рахунки контрагентів відкрито в одному банку)

2600

(плат)

2600

(одер)

50 000

14

(Розрахунки чеками, рахунки контрагентів відкрито в одному банку. Рахунки для обліку: 2600, 2602, 6110, 9821, 9910)

Придбання клієнтом чекової книжки

Списання бланку чекової книжки

Депонування коштів для оплати розрахункових чеків

Зараховані кошти на рахунок чекодержателя

2600

9910

2600

2602

6110

9821

2602

2600

100

1

10 000

1000

15

(Залишок за рахунком на початок дня 91 300 грн Визначити залишок за рахунком на кінець дня)

Протягом операційного дня за поточним рахунком ТОВ «Вітраж» було здійснено такі операції:

1. За чеком отримано готівку на виплату заробітної плати

2. За платіжним дорученням перераховано внесок до пенсійного фонду

3. Сплачено банку комісійні за розрахунково-касове обслуговування

4. За платіжним дорученням перераховано постачальнику, який обслуговується в іншому банку

5. Зараховано отриманий короткостроковий кредит

6. Зараховано відсотки за короткостроковим депозитом

7. За платіжним дорученням поповнено ліміт чекової книжки

8. Надійшла виручка від покупців, які обслуговуються в цьому банку, та від тих, що обслуговуються в інших банках

9. Здано готівкою виручку для зарахування на поточний рахунок

(Рахунки для обліку: 1001, 1200, 2062, 2600, 2602, 2618, 6110)

(Залишок за рахунком на кінець дня — Додаток 2)

1001

2600

2600

2600

2062

2600

2600

2600

1200

1001

2600

1200

6110

1200

2600

2618

2602

2600

2600

2600

27 800

4800

100

56 780

150 000

4500

145 000

24 500

39 600

38 000

16

Видано готівку до обмінного пункту

1003

1001

10 000

17

Здійснено підкріплення банку готівкою. Сума підкріплення 250 тис грн. Комісія — 1%.

1. Перерахунок коштів від НБУ

2. Доставлено інкасатором гроші в касу

3. Сплачено комісію — 1% (250 000 *0,01 = 2 500 грн)

1811

1001

7100

1200

1811

1200

250 000

250 000

2 500

18

Придбано акції в кількості 38 500 шт за ціною 12,00 кожна з наміром продати їх у разі підвищення ринкової ціни. (38 500*12,00= 462 000 грн)

Ринкова ціна акцій зросла до 13,00 грн за акцію (Переоцінка акцій: 38 500*(13,00−12,00) = 38 500 грн)

Оголошено про виплату дивідендів із розрахунку 1,5 грн на акцію

(38 500*1,5= 57 750 грн)

Отримано дивіденди з поточного рахунку АТ, відкритого в банку

Продано акції за 550 250 грн:

на суму придбання

на суму переоцінки

— на суму прибутку від реалізації (550 250 — 462 000 — 38 500 = 49 750 грн)

(Рахунки для обліку: 2600, 3005, 3007, 3008, 6203, 6300)

3005

3007

3008

2600

2600

2600

2600

2600

6203

6300

3008

3005

3007

6203

462 000

38 500

57 750

57 750

462 000

38 500

49 750

19

Нарахована амортизація основних засобів

(Рахунки для обліку: 4409, 7423)

7423

4409

600 000

20

У результаті скорочення діяльності банк реалізує будівлю клієнту за ціною — 1200 тис грн. (первісна вартість будівлі - 1500 тис грн., знос 500 тис грн) та надлишкове обладнання іншому банку за ціною 120 тис грн. (первісна вартість 150 тис. грн., знос 12,48 тис грн)

1. Реалізація будівлі

(Залишкова (балансова) вартість будівлі: 1500 тис. грн — 500 тис. грн. = 1000 тис. грн.; Реалізаційна вартість = 1200 тис. грн.)

— списання зношення ОЗ, що реалізується

— сума перевищення ціни реалізації над залишковою вартістю (Реалізаційна вартість — Залишкова (балансова) вартість = 1200 тис. грн. — 1000 тис. грн.= 200 тис. грн.)

2. Реалізація надлишкового обладнання

(Залишкова (балансова) вартість обладнання: 150 тис. грн — 12,48 тис. грн. = 137,52 тис. грн.)

— надходження грошей від покупця

— списання зносу обладнання

— негативний результат від продажу (Залишкова (балансова) вартість — Реалізаційна вартість = 137,52 тис. грн. — 120 тис. грн. = 17,52 тис. грн.)

(Рахунки для обліку: 1200, 2600, 4400, 4409, 6490, 7490)

4409

2600

2600

1200

4409

7490

4400

4400

6490

4400

4400

4400

500 000

1 000 000

200 000

120 000

12 480

17 520

21

Погашено клієнтами заборгованість за нарахованими процентами

2600

2040

1 800 000

22

Визначено фінансовий результат

Рахунки доходів:

Сума:

Рахунки витрат:

Сума:

6042

6110

6203

6300

6490

5041

5041

5041

5041

5041

5041

5041

5041

5041

5041

7021

7041

7100

7423

7490

1250 (750+250)

200(100+100)

88 250 (38 500+49750)

57 750

200 000

347 450

6000

900

2500

600 000

17 520

626 920

23

Списано збиток за рахунок нерозподіленого прибутку милих років (Збиток: 626 920 — 347 450 = 279 470 грн)

5030

5041

279 470

Список використаних джерел

Снігурська Л.П. Облік у банках (у схемах і таблицях): навч. посіб. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Кіндрацької; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2009. — 519 с.

Облік і аудит у банках: навч. посібник /ред. О. В. Васюренко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 623 с.

Облік і аудит у банках: підручник / А. М. Герасимович [та ін. ]; ред. А. М. Герасимович; Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 540 с.

Чмутова І.М. Фінансовий облік у банках: конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2008. — 176 с.

Глєбова Н.В. Облік у банках: навч. посіб. / Н. В. Глєбова. — Х.: Вид-во ХНЕУ, 2009. — 306 с.

Сімаков К.І. Облік у банках: навч. посіб. / К. І. Сімаков, О. О. Каменська, А. Ю. Нікітіна; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ: [ДДМА], 2011. — 195 с.

Додаток 1

Розрахунок до 2 операції

Грошовий потік

Період

0

1

2

3

Сума грошового потоку, грн

-9500

-

-

10 750

Амортизована собівартість фінансового інструменту на початок періоду

Визнання % за ефективною ставкою

Визнання % за номінальною ставкою

Амортизація дисконту

Сума грошового потоку, грн

Амортизована собівартість фінансового інструменту на кінець періоду

1

9500

399,95

250

149,95

9899,95

2

9899,95

416,79

250

166,79

10 316,16

3

10 316,74

433,26

250

183,26

10 750

0

Всього

-

1250

750

500

10 750

-

Пояснення:

Проценти за номінальною ставкою розраховуються від суми наданого кредиту:

10 000*0,3/12= 250 грн

Проценти за ефективною ставкою: 9500*0,0421=399,95

Амортизація дисконту 399,95 — 250 = 149,95

Амортизована собівартість фінансового інструменту на кінець періоду 9500+399,95=9899,95

Проценти за ефективною ставкою за другий період 9899,95*0,0421= 416,79

Аналогічно розраховуються показники наступних періодів.

Додаток 2

облік депозит рахунок ставка

Складаємо оборотно-сальдову відомість

Рахунок

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1001

360 970

33 200

327 770

1003

10 000

10 000

1200

31 260

2 159 600

314 080

1 876 780

1500

184 590

184 590

1600

343 660

343 660

1811

250 000

250 000

2040

1 800 000

1 800 000

2062

671 390

150 000

821 390

2068

113 060

113 060

2202

10 000

10 000

2206

500

500

2208

750

750

2600

483 960

4 004 280

899 900

-2 620 420

2602

1 000

155 000

154 000

1

2

3

4

5

6

7

2610

100 000

100 000

2618

2 840

6 000

10 500

7 340

2625

1 000

1 000

2630

12 000

32 000

20 000

2638

900

900

2902

400

400

3005

462 000

462 000

3007

38 500

38 500

3008

57 750

57 750

3212

2 700

2 700

3519

47 470

47 470

3551

300

20

280

3630

1 200 000

1 200 000

3660

30 550

30 550

4400

36 760

1 650 000

-1 613 240

4409

512 480

600 000

-87 520

5000

180 420

740 000

2 000 000

1 440 420

5001

800 000

800 000

5002

-740

740 000

739 260

5021

18 910

18 910

5030

27 630

279 470

-251 840

5041

626 920

626 920

6042

1 250

1 250

6110

200

200

6203

88 250

88 250

6300

57 750

57 750

6490

200 000

200 000

7021

6 000

6 000

7041

900

900

7100

2 500

2 500

7423

600 000

600 000

7490

17 520

17 520

Разом

1 087 230

1 087 230

12 757 790

12 757 790

1 683 280

1 683 280

Балансовий звіт КБ «Альфа» на 01. 01. 2013 р.

Активи

Розрахунок статті (рахунки)

01. 01. 2013 р., тис. грн.

1

2

3

4

1

Кошти та залишки в НБУ

1001, 1003, 1200

2 214 550

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

1

2

3

4

3

Кошти в інших банках

1500

184 590

4

Цінні папери на продаж

5

Кредити та заборгованість клієнтів

2062

821 390

6

Інвестиційні цінні папери

3212

2 700

7

Довгострокові вкладення в дочірні та асоційовані компанії

8

Основні засоби та нематеріальні активи

4400, 4409

-1 700 760

9

Нараховані доходи до отримання

2068

113 060

10

Інші активи

3551, 3519

47 750

11

Всього активів

1 683 280

Пасиви

Розрахунок статті (рахунки)

01. 01. 2013 р., тис. грн.

Зобов’язання

12

Кошти банків

1600

343 660

13

Кошти клієнтів

2600, 2602, 2625, 2630, 2902

-645 020

14

Інші депозити

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

16

Нараховані витрати до сплати

2618

7 340

17

Інші зобов’язання

3660

30 550

18

Всього зобов’язань

-263 470

Власний капітал

19

Статутний капітал

5000

1 440 420

20

Капіталізовані дивіденди

21

Акції, що викуплені в акціонерів

5002

739 260

22

Емісійні різниці

23

Резерви

5021

18 910

24

Результати переоцінки

25

Нерозподілений прибуток

5030

-251 840

26

Всього власного капіталу

1 946 750

27

Всього пасивів

1 683 280

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой