Облік в ТОВ "ТД Оптикал Дизайн"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

облік економічний грошовий

Проходження економічної практики своєю метою має закріплення теоретичних знань шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, зорієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

Основними завданнями практики є: закріплення теоретичних знань; практичне освоєння методики ведення бухгалтерського обліку по конкретних об'єктах обліку (облік тмц, основних засобів, готової продукції, фінансових результатів тощо); оволодіння практичними навиками у розв’язанні бухгалтерських задач; збирання, систематизація необхідних матеріалів для даної роботи.

Для виконання поставлених завдань необхідно ознайомитись із первинними документами підприємства та визначити особливості обліку даних ділянок.

Базою практики обрано ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн», яке займається виробництвом окулярів.

Вважається, що проходження економічної практики саме на цьому підприємстві, допоможе мені як майбутньому бухгалтеру, навчитися аналізувати інформацію, необхідну для правильної організації облікової роботи.

Планується виконати ряд робіт, пов’язаних із документальним оформленням господарських операцій, що дасть змогу вивчити особливості обліку того чи іншого об'єкта на даному підприємстві.

Ще одним важливим моментом проходження економічної практики є аналіз фінансового стану підприємства та порівняння основних його показників за різні періоди діяльності.

Все це дасть змогу закріпити теоретичні знання з обліку та можливість застосування їх на практиці у майбутньому.

1. Загальна характеристика ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн»

1. 1 Техніко-економічна характеристика підприємства

Тов «ТД «Оптикал Дизайн» самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, керуючись завданнями засновника, попитом на вироблювану продукцію, виконувані роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства.

Підприємство створено з метою здійснення виробничо-господарської, підприємницької та комерційної діяльності в інтересах суспільства, одержання прибутку та задоволення на цій основі потреб засновника та членів трудового колективу.

У своїй діяльності управління керується законами України, Статутом підприємства.

Предметом діяльності товариства з обмеженою відповідальністю є:

— виготовлення окулярів;

— торгові і товарообмінні (бартерні) операції та інша ділльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— надання послуг механізмами;

— ремонт автотранспортних засобів і механізмів;

— промислово-цивільне будівництво;

— експорт власної продукції (робіт та послуг);

— здача в оренду вільних приміщень та обладнання;.

— здійснення посередницької діяльності.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і надає її Засновнику або уповноваженого ним органу та відповідним органам державного управління. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством України.

Фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється згідно Статуту.

На даному етапі розвитку ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» займається виготовленням окулярів та лінз для них, однак предметом його діяльності є також виготовлення виробів з пластмас, дерева, металів (крім дорогоцінних), гуми; пошиття одягу; транспортні послуги (після отримання ліцензії Міністерства транспорту України); посередницько-комерційна діяльність; маркетингові, наукові, технологічні та кон’юнктурні дослідження.

Управління підприємством здійснюється Засновником (директором), до компетенції якого належить: внесення змін та доповнень до Статуту; затвердження програми діяльності підприємства та звітів про її виконання; вирішення питання про припинення діяльності підприємства тощо. Також директор підприємства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Оскільки, ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» являється суб'єктом малого підприємництва, бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється лише головним бухгалтером. Начальники відділів відповідно контролюють діяльність працівників відповідних відділів.

Згідно Статуту, власною продукцією підприємства є товари та послуги, що надані з повними витратами на собівартість, в тому числі на заробітну плату, оренду обладнання, приміщення, транспортні засоби та інше.

За своїми зобов’язаннями підприємство відповідає усім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути накладене стягнення на вимогу кредиторів.

У своїй діяльності ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» керується чинним законодавством України, підзаконними нормативними актами, актами місцевих органів влади і управління та Статутом.

Звітується підприємство про результати своєї господарської діяльності перед Засновником у порядку, передбаченому договором про взаємовідносини між підприємством та Засновником.

1.2 Формування облікової політики підприємства

Згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Україні» вiд 16. 07. 99 р. затвердженими Міністерством фінансів України, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом пiдприємства, на підприємстві було прийнято наказ про облікову політику. [1]

Облiкова полiтика — це сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються пiдприємством для складання i подання фiнансової звiтностi, тобто це вибiр самим пiдприємством певних конкретизованих методик, форми i технiки ведения бухгалтерського облiку, виходячи з дiючих нормативних aктів i особливостей дiяльностi пiдприємства.

Облiкова полiтика — одне з найважливiших питань органiзацiї бухгалтерського облiку, правильне формування якого сприяє достовірному визначенню фiнансового результату, оподаткованого прибутку i потребує правильного оформлення, повного розкриття у фiнансовiй звiтностi.

Основне призначення облікової політики полягає в:

— упорядкуванні облікового процесу на підприємстві;

— забезпеченні методологічного і методичного відображення майна підприємства, господарських процесів та результатів його діяльності;

— наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

— забезпеченості ефективності обліку.

З метою обліку витрат на виробництво, встановити такий перелік постійних та змінних загальновиробничих витрат:

Постійні - основна і додаткова заробітна плата та відрахування на соціальні заходи; витрати на опалення, освітлення, водопостачання; інші послуги сторонніх організацій на утримання виробничих приміщень; операційна оренда приміщень; амортизація основних засобів; витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання; витрати на перевезення виробничого персоналу.

Змінні: втрати, пов’язані з енергозабезпеченням виробничого процесу, електроенергія.

Загальновиробничі витрати повністю відносити в обліку до виробничої собівартості.

Бухгалтерський облік в управлінні вести силами бухгалтерії, керованої головним бухгалтером, який безпосередньо підпорядковується начальнику управління (директору).

Бухгалтерський облік ведеться на основі «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань та господарських операцій», Інструкції № 291 з використання Плану рахунків, використовуючи журнально-ордерну форму обліку з елементами комп’ютерної обробки документів. [2]

Наказом затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку. Для забезпечення необхідної деталізації облікової інформації головний бухгалтер вправі вводити додаткові субрахунки.

На підприємстві затверджений перелік осіб, які мають право підпису первинних документів та підзвітних осіб, які відповідають за матеріальні цінності, їх склад доведений до всіх структурних підрозділів. Вказані особи несуть відповідальність за достовірність виписаних документів, своєчасність їх та передачі у бухгалтерію згідно графіку документообігу.

1.3 Аналіз фінансового стану підприємства

Для зручності аналізу фінансового стану будь-якого підприємства необхідно розрахувати ряд показників на основі фінансової звітності.

Платоспроможність підприємства. Це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов. Крім аналізу платоспроможності підприємства слід також звернути увагу на його ліквідність.

Ліквідність — це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну.

Аналіз фінансово-господарської діяльності, стану активів та зобов’язань в ринкових умовах відіграє важливу роль, оскільки, від результатів фінансової діяльності підприємства залежить як успішне виконання ним запланованих завдань, так і його функціонування загалом. Завданням фінансового аналізу є визначити фінансовий стан, з’ясувати можливості підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреби у фінансових ресурсах. Головною фінансового аналізу є своєчасне з’ясування і виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Основними джерелами для проведення аналізу є фінансова звітність ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» за 2012−2014 рр.

Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу: на кінець 2012 р. -1508,0 тис. грн.; на кінець 2013 р. — 1623,3 тис. грн. Отже, вартість майна ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» за аналізований період має тенденцію до зростання: у 2012 р. — збільшилась на 452,8 тис. грн. порівняно з попереднім періодом, а в 2013 р. збільшилось на 115,2 тис. грн. порівняно з 2012 р., що свідчить про розширення господарського обороту і являється позитивним моментом.

В структурі сукупних активів підприємства протягом аналізованого періоду найбільшу частку займають необоротні активи (на кінець 2013 р. частка необоротних активів становила 52,7%).

Слід відмітити, що частка необоротних активів у структурі активів підприємства збільшилась. Така структура активів пов’язана насамперед із високою чутливістю до зміни виручки від реалізації продукції. При цьому слід зазначити, що збільшення необоротних активів є наслідком прискорення оборотності оборотних засобів, що позитивно характеризує діяльність підприємства.

Вартість оборотних активів підприємства у 2012 р. — зросла на 106,3 тис. грн., а в 2013 р. — на 135,1 тис. грн.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, який у структурі майна займає найбільшу частку: на кінець 2012 р. — 93,0%. на початок 2013 р. — 93,68%; на кінець 2013 р. — 98,0%.

Частка власного капіталу в структурі майна підприємства протягом аналізованого періоду зростає: у 2012 р. та 2013 р. — 0,93%, у 2014 р. — 0,98%.

У 2012 р. ефективна робота підприємства проявилась у збільшенні нерозподіленого прибутку на 194,2 тис. грн., а в 2013 р. нерозподілений прибуток зріс порівняно з попереднім періодом на 423,2 тис. грн.

Таким чином, в цілому зміни майнового стану ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» за 2012−2014 рр. є позитивними.

Використовуючи дані фінансової звітності ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» за 2012−2014 роки, розрахуємо основні фінансово-економічні показники його діяльності.

Фінансовий аналіз — це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

Аналіз дає можливість оцінити: фінансове положення компанії; майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику (можливість погашення зобов’язань перед третіми обличчями); достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій; здатність до нарощування капіталу; раціональність використання позикових засобів; ефективність діяльності компанії.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства — це стабільність (стійкість) його діяльності, яка пов’язана насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем залежності від від кредиторів та інвесторів.

Проведемо аналіз фінансової стабільності ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» (табл. 1. 1).

Чим вищий коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), тим стійкішим є фінансовий стан і підприємство більш незалежне від зовнішніх кредиторів.

На досліджуваному підприємстві найвище значення коефіцієнта фінансової незалежності спостерігається у 2013 р., однак у кожному з наведених років це значення є більшим від нормативного, що свідчить про перевагу частки власних коштів у фінансуванні підприємства.

Показники фінансової стабільності ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» за 2012−2014 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Нормативне значення

Роки

2012

2013

2014

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

р. 380 ф. № 1/р. 640 ф. № 1

>0. 5

0,93

1,33

0,98

Коефіцієнт фінансової залежності

р. 640ф. № 1/р. 380 ф. № 1

< 2

1,06

0,74

1,01

Коефіцієнт фінансового ризику

(р. 430ф. № 1+ р. 480ф. № 1+ р. 620ф. № 1+ р. 630ф. № 1)/р. 380ф. № 1

< 1

0,06

0,06

0,01

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(р. 260ф. № 1 — р. 620ф. № 1)/ р. 380ф. № 1

Середньо-галузеве

0,37

0,37

0,46

За досліджуваний період простежується незначне зниження коефіцієнта фінансового ризику. Теоретично таке зниження свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

З наведених в табл. 1.1 розрахункових даних ми можемо простежити збільшення значення коефіцієнта маневреності власного капіталу протягом 2012−2014 рр., що є позитивним моментом, оскільки свідчить про збільшення частини власного оборотного капіталу, про підвищення гнучкості у використанні власних коштів підприємства.

Наведені показники відповідають критеріям відповідності нормативних значень, що дає підстави стверджувати про належний рівень стабільності ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн».

Не менш важливим у порівнянні з показником фінансової стабільності є показник ліквідності підприємства, який характеризується розрахунковими коефіцієнтами, наведеними у табл. 1.2.

Значення загального коефіцієнта ліквідності показує здатність підприємства погасити всі свої зобов’язання. Як видно з наведених в табл. 1.2 даних, значення згаданого показника суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про належний рівень платоспроможності підприємства. Зростання коефіцієнтів ліквідності протягом аналізованого періоду свідчить про позитивну характеристику підприємства в плані його платоспроможності.

Показники платоспроможності підприємства за період 2012−2014 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Нормативне значення

Роки

2012

2013

2014

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(р. 220 ф. № 1+ р. 230 ф. № 1+ р. 240 ф. № 1)/ р. 620 ф. № 1

0,2ч0,35

0,09

1,42

16,92

Коефіцієнт проміжної ліквідності

(р. 260 ф. № 1 — р. 100 ф. № 1 — р. 110 ф. № 1 — р. 120 ф. № 1)/ р. 620 ф. № 1

0,8ч0,9

5,67

5,67

33,95

Загальний коефіцієнт ліквідності

(р. 260ф. № 1+ р. 270ф. № 1)/ (р. 480ф. № 1+ р. 620ф. № 1+р. 630ф. № 1)

> 1

6,56

6,564

44,09

Розрахунок показників ділової активності підприємства представлений у табл. 1.3. Результат проведених розрахунків можна стверджувати, що виручка від реалізації продукції у 2012 р. зросла.

Збільшення коефіцієнта оборотності активів у 2013 р. свідчить про покращення активності використання підприємством всіх наявних ресурсів.

Показники ділової активності підприємства за період 2012−2014 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Роки

2012

2013

2014

Коефіцієнт оборотності активів

р. 030 ф. № 2/((к. 3 р. 280 ф. № 1+ к. 4 р. 280 ф. № 1)/2)

0,34

0,48

0,36

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

р. 030 ф. № 2/((к. 3 р. 380 ф. № 1+ к. 4 р. 380 ф. № 1)/2)

0,37

0,31

0,36

Фондовіддача

р. 030 ф. № 2/((к. 3 р. 030 ф. № 1+ к. 4 р. 030 ф. № 1)/2)

0,68

0,89

0,72

Продуктивність праці

р. 030 ф. № 2/ середня чисельність працівників (48 чол.)

9,14

10,12

12,20

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

р. 030 ф. № 2/((к. 3 р. 210 ф. № 1+ к. 4 р. 210 ф. № 1)/2)

1,21

1,07

1,98

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

((к. 3 р. 210 ф. № 1+ к. 4 р. 210 ф. № 1)/2)/ р. 030 ф. № 2

0,82

0,93

0,504

Збільшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості у 2014 р. є результатом оборотних коштів, вкладених у розрахунки. У 2014 р. простежується зростання показника продуктивності праці, який характеризує ефективність використання підприємством трудових ресурсів за одиницю часу.

Збільшення показника фондовіддачі свідчить про збільшення виручки від реалізації, що припадає на 1 гривню вартості основних засобів. Така картина свідчить про позитивні тенденції в діяльності ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн».

Негативною є тенденція до зменшення у 2013 р. коефіцієнта оборотності власного капіталу. Згідно наведеної формули цей коефіцієнт визначається як частка від ділення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до середньої вартості власних ресурсів (власного капіталу) підприємства. Він показує, кількість оборотів власного капіталу за відповідний період і характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 гривню власних ресурсів, вкладених у діяльність підприємства.

За останній звітний період значення коефіцієнта оборотності власного капіталу становила 0,36. Це означає, що середня вартість власного капіталу у звітному періоді приймала участь у формуванні виручки від реалізації 0,36 раза.

Чим вищим є значення даного коефіцієнта, тим ефективніше використовується вкладений у підприємство капітал.

Як бачимо з наведених вище табличних даних, ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» за останні роки є платоспроможним та фінансово стійким, оскільки значення всіх показників відповідають оптимальним. Тобто, можна з впевненістю сказати, що дане підприємство є фінансово стабільним.

2. Організація роботи по основних ділянках обліку на підприємстві

2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [7].

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку «Основні засоби».

До основних засобів у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, а первісна вартість яких більша за 1000 грн.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважається об'єкт основних засобів. На даному підприємстві таким є виробнича лінія.

Нарахування амортизації за основними засобами у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» здійснюється по нормах і методах, передбачених податковим законодавством (податковий метод). Згідно цього основний засіб, що є на балансі у підприємства, відноситься до ІІ групи основних засобів «Машини та обладнання». Отже, розмір амортизації становитиме 10% від залишкової вартості.

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби».

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.

Щодо аналітичного обліку, то він ведеться у розрізі об'єктів основних засобів.

Щодо документування операцій з обліку основних засобів, то воно оформляється первинними документами, що визначені наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» № 352

Що стосується операцій з основними засобами у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн», то доцільно сказати, що з часу оприбуткування основних засобів було проведено ремонтні роботи у 2012 році.

Ремонт основних засобів на даному підприємстві обліковується на рахунку 15.6 «Ремонт виробничої лінії».

Кількість і суми товарно-матеріальних цінностей, які були списані на ремонт, відображено у акті на списання. Також витрачання товарно-матеріальних цінностей на ремонт можна визначити, провівши аналіз картки рахунку 15.6 за потрібний нам період.

Картка рахунку 10 «Основні засоби» показує збільшення балансової вартості основних засобів.

Вибуття основних засобів може відбуватися внаслідок: продажу, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам, обміну на інші активи, внеску до статутного капіталу інших підприємств.

Типові проведення з обліку основних засобів

1

Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів

10 «Основні засоби»

46 «Неоплачений капітал»

2

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів

10 «Основні засоби»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

3

Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

4

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

5

Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

6

Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

74 «Інші доходи»

2.2 Облік грошових та розрахункових операцій

Грошові кошти у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» можуть зберігатися на рахунках у банку.

Основним нормативним документом, що регулює правила ведення розрахунків готівкою, є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке прийняте Постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2004 року № 637.

Грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Готівка може надходити з трьох джерел:

· з банківського рахунку;

· від підзвітних осіб;

· у вигляді виручки.

Для обліку готівки в плані рахунків передбачено активний рахунок 30 «Каса».

За дебетом рахунку відображають надходження готівкових коштів, а по кредиту — їх використання.

Аналітичний облік можна вести за окремими касирами та в розрізі видів валют.

Рахунок 33 «Інші кошти» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі.

По дебету рахунку 33 «Інші кошти» відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту — вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Поточні рахунки відкриваються суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.

Облік операцій на рахунках в банку ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках». По дебету рахунку 31 відображають надходження грошових коштів, а по кредиту — їх використання.

Для визначення суми коштів, які зберігаються на поточному рахунку, призначена виписка банку.

У виписці зазначені надходження та видача грошових коштів по операціях. На нашому підприємстві має місце такий документ як авансовий звіт.

З його допомогою можна прослідкувати видачу готівки та проконтролювати її повернення, оскільки авансовий звіт містить інформацію, на які потреби були витрачені кошти.

Типові проведення з обліку грошових та розрахункових операцій

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надійшла від покупців виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

311, 312

361

2

Внесена з каси на рахунки в банках готівка

311, 312

301, 302

3

Переховані постачальниками різні суми у зв’язку з перерахунками

311, 312

631

4

Повернено раніше виданий аванс

311, 312

371

5

Надійшли суми за висунуті претензії

311, 312

374

6

Повернуті на рахунки в банках перерахунки сум фінансовими органами

311, 312

641

7

Надійшли суми від окремих осіб в погашення заборгованості по відшкодуванню завданого збитку

311, 312

375

8

Суми вкладів, що надійшли від засновників, які раніше підписалися на акції

311, 312

46

9

Одержано короткострокові кредити банків

311, 312

601

10

Оплачені різні витрати по капітальним вкладенням

15

311, 312

11

Відображені різні витрати на потреби основних цехів

23

311, 312

12

Готівка, що надійшли до каси з банку

30

311, 312

13

Погашена заборгованість перед постачальниками і підрядчиками

631

311, 312

14

Помилково списані банком суми

374

311, 312

15

Перераховані платежі до бюджету

641

311, 312

16

Погашення заборгованості з відрахування органам соціального страхування

652

311, 312

17

Перерахування авансу підзвітним особам

372

311, 312

18

Сплачені пені, штрафи, неустойки

948

311, 312

19

Погашена заборгованість з короткострокового кредиту банку

60

311, 312

20

Погашені довгострокові кредити банків

50

311, 312

2. 3 Облік виробничих запасів

Запаси-це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання.

Основними завданнями обліку виробничих запасів є:

1) правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з руху матеріальних цінностей;

2) виявлення та відображення витрат, пов’язаних з їхньою заготівлею;

3) контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх зберіганням;

4) одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться на складах і В коморах;

5) правильне та своєчасне виявлення запасів, які не використовуються на підприємстві та підлягають реалізації.

Облік виробничих запасів як основи виробництва продукції у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» має певні особливості. Відповідно до облікової політики підприємства визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) потрібно здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з П© БО 9 «Запаси».

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» слід вважати найменування запасів. Такими, наприклад, є дріт мідний, пластикат, розчинник і т. п.

Оцінку запасів при вибутті підприємство здійснює за методом середньозваженої собівартості. Підприємству цей метод найбільш підходить, адже для виробництва потрібна велика кількість запасів, що їх постачають різні підприємства. А отже і ціна не є стабільною. Тому найраціональнішим буде визначити середню ціну, за якою потім списується собівартість запасів.

Облік виробничих запасів здійснюється за такими напрямками: кількісний і вартісний облік; облік заготівлі і придбання матеріалів та розрахунків з з покупцями.

Виробничі запаси, які надходять на підприємство, оприбутковуються матеріально відповідальними особами (завідувачами складами, комірниками та іншими особами).

у ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» матеріально відповідальною особою є посада комірника. Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність цей працівник зобов’язаний вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки довірених йому матеріальних цінностей, а також брати участь у інвентаризації довірених йому запасів, тобто сприяти збереженню матеріалів.

Характерною особливістю запасів на складі є відсутність матеріальних ярликів, оскільки номенклатура є не настільки великою, щоб оформляти їх.

Оприбуткування виробничих запасів матеріально відповідальною особою здійснюється на підставі товарно-транспортних накладних.

Для скорочення обсягів роботи дозволяється замість виписування прибуткових ордерів оформляти приймання запасів способом відміток (штамп) відповідальної особи на супроводжувальних документах. Саме за таким принципом і діє ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн». Це значно полегшує роботу як матеріально відповідальної особи, так і бухгалтера, адже надходження матеріалів є значним і частим.

Приймання запасів від власних підрозділів підприємства (невикористаних матеріалів, відходів) оформляється накладними на внутрішнє переміщення матеріалів (ф. №М-11).

На підприємстві має місце такий документ як акт на списання товарно-матеріальних цінностей. Цей акт відображає списання товарно-матеріальних цінностей на виробництво.

На практиці за невеликої кількості номенклатурних номерів запасів можуть застосовуватися матеріальні звіти, в яких матеріально відповідальні особи відображають дані про залишки і рух запасів у розрізі номенклатурних номерів, але тільки в кількісних вимірниках, а бухгалтерія після перевірки цих даних на підставі первинних документів обчислює вартість цих запасів. У результаті такого обліку відпадає необхідність у веденні оборотних відомостей.

Для накопичення інформації про наявність і рух виробничих запасів відкривається дев’ять субрахунків.

За дебетом рахунка 20 «Виробничі запаси» і відповідних субрахунків відображаються дані про надходження запасів з різних джерел (від постачальників, підзвітних осіб, власного виробництва, засновників підприємства тощо).

За кредитом цього рахунка та його субрахунків відображається інформація про вибуття (списання) запасів на різні цілі (виробництво та інші внутрішньогосподарські потреби, відпускання на сторону), а також суми уцінки виробничих запасів.

Бухгалтерські проведення зі списання запасів (кредит рахунка 20) відображають у журналі № 5.

Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або субрахунками) ведеться у Відомості 5.1 за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або субрахунками обліку витрат). У Відомості визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат, а також фактична собівартість витрачених запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.

Записи у Відомість 5.1 проводять на підставі документів (звітів), в яких узагальнені надходження до матеріально відповідальних осіб виробничих запасів та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за звітний місяць.

У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту виробничих запасів за місяць виділяються окремими сумами і мають бути між собою рівними.

Типові проведення з обліку виробничих запасів

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Облік надходження виробничих запасів

1.

Переведено виробничі запаси із однієї номенклатурної групи до іншої, внаслідок помилкового зарахування у минулому

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

25 «Напівфабрикати»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

25 «Напівфабрикати»

2.

Переведено тварин із однієї вікової групи до іншої

21 «Поточні біологічні активи»

21 «Поточні біологічні активи»

3.

Оприбутковано на склад виробничі запаси, які виготовлені на підприємстві (або повернення невикористаних)

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

25 «Напівфабрикати»

23 «Виробництво»

4.

Оприбутковано приплід тварин

21 «Поточні біологічні активи»

23 «Виробництво»

5.

Переведено до складу виробничих запасів готову продукцію і товари, які призначалися для реалізації

20 «Виробничі запаси»

21 «Поточні біологічні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарсько го виробництва»

28 «Товари»

6.

Оприбутковано виробничі запаси, які придбані підзвітними особами

20 «Виробничі запаси»

21 «Поточні біологічні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

25 «Напівфабрикати»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

7.

Оприбутковано виробничі запаси у

20 «Виробничі запаси»

40 «Статутний капітал»

2. 4 Облік праці та зарплати

Основні положення з оплати праці визначені Кодексом законів про працю України. Питання державного і договірного регулювання оплати праці визначається також Законом України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24. 03. 1995 р. та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно із Законом У країни «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена переважно у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

На кожному підприємстві, організації виникає необхідність оцінити і оплатити результати праці, включивши згодом витрати на оплату праці до вартості продукції. Документування господарських операцій повинно забезпечити одержання своєчасної та об'єктивної інформації про чисельність працівників, використання робочого часу, виробіток продукції і розрахунки щодо оплати праці.

Облік руху особового складу підприємства здійснюється у бухгалтерії.

Обліку підлягають всі працівники незалежно від виконуваної роботи та займаної посади.

Оформлення працівників на роботу здійснюється на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.

Для обліку використання робочого часу використовують табель, який веде уповноважена на те особа.

Табельний облік застосовується для аналізу і контролю за використанням робочого часу і станом трудової дисципліни. Дані табельного обліку використовуються також для визначення заробітку працівників, які перебувають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим працівникам.

На основі табелю робочого часу у бухгалтерії складається відомість розрахунку заробітної плати у відомості відображаються суми нарахованої зарплати, премії, доплати, лікарняні, відпускні, розміри утримань до фондів соціального страхування та суми до видачі працівникам на руки.

За рахунок платіжної відомості можна звірити суми нарахованої заробітної плати, розрахунок утримань та фактичної видачі працівнику оплати.

У ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» проводиться індексація заробітної плати, основними правилами якої є:

1) її зобов’язані проводити всі працедавці;

2) індексують заробітну плату всіх працівників незалежно від її розміру в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) базовими вважаються місяці, в яких: фізичній особі підвищували заробітну плату або ввели постійну надбавку, премію, доплату чи іншу постійну виплату, у зв’язку з чим зросли її доходи; співробітника прийняли на роботу; підвищено розмір мінімальної зарплати і через це збільшилася зарплата працівника.

Згідно чинного законодавства утримання за досліджуваний період змінювались, а в 2014 звітному році здійснюватись у таких розмірах:

1) ЄСВ, що складає 3,6%;

2) Податок з доходів фізичних осіб — 15%.

Після проведення утримань працівнику видається заробітна плата на руки. Працівник підтверджує отримання заробітної плати підписом у платіжній відомості.

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового так і не до облікового складу підприємства, — з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) здійснюється на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

На підприємстві застосовуються такі субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці»:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами».

По кредиту рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, матеріальна допомога, суми індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією, суми компенсації втрати працівниками частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати та інші нарахування, які є доходом працівника. За дебетом рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» здійснюється виплата заробітної плати, премій, допомоги, матеріальної допомоги, вартість отриманих у рахунок оплати праці матеріалів, а також суми утриманих податків і зборів.

Нараховані, але не отримані персоналом підприємства у встановлений термін суми з оплати праці відображаються за кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» та за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки із заробітною платою».

Сума всіх утримань із заробітної плати працівників і сума виплаченої зарплати дорівнює обороту за дебетом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Кредитове сальдо цього рахунку дорівнює сумі в графі розрахунково-платіжної відомості «Сума, що належить до виплати».

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на нашому підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» за звітний місяць, тобто сумі нарахованої зарплати по цеху, відділу, підприємстві в цілому. Сума всіх утримань із заробітної плати працівників і сума виплаченої зарплати дорівнює обороту за дебетом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Кредитове сальдо цього рахунку дорівнює сумі в графі розрахунково-платіжної відомості «Сума, що належить до виплати».

Типові проведення з обліку оплати праці

№ п/п

Найменування господарської операції

Бухгалтерська проводка

Дт

Кт

1

Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного й допоміжного виробництв та ін.

23

661

2

Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу.

91,92

661

4

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.

93

661

6

Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств.

92,93,

94

661

8

Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).

652

661

10

Нараховані суми оплати праці робітникам основного виробництва.

23

661

12

Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних платежів.

47

661

14

Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством.

23,91,92

661

15

Депонована заробітна плата

661

662

17

Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата)

30

661

18

Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.

661

30

19

Відраховані із заробітної плати податок на прибуток.

661

641

20

Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих ЄСВ

661

651

21

Відраховані із заробітної плати проф. внески, 1%

661

685

22

Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми.

661

372

23

Сплачено за подарунки працівникам.

68

31

2. 5 Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал складається із:

статутного капіталу;

пайового капіталу;

додатково вкладеного капіталу;

іншого додаткового капіталу;

резервного капіталу;

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

неоплаченого капіталу;

вилученого капіталу.

Статутний капітал — це зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариств та розмір статутного капіталу для інших підприємств, зафіксований у статутних документах.

Статутний фонд може збільшуватися за рахунок прибутку від господарської діяльності або додаткових внесків учасників.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному реєстрі підприємств та організацій України

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської

діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет.

Слід зауважити, що дохід ТОВ «ТД «Оптикал Дизайн» формується лише від основного виду діяльності. Тобто надзвичайних доходів немає.

Щодо витрат, то тут є одна особливість. На підприємстві має місце стаття витрат «Інші витрати».

До цих витрат відносяться витрати з отримання послуг охорони праці, технічного обслуговування обладнання та послуги лабораторії.

Суми цих витрат відображаються у акті здачі-прийняття робіт, на підставі якого ці витрати відносяться згодом на собівартість виготовленої продукції.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, знаходиться в повному розпорядженні підприємства і є його власністю.

Типові операції за рахунком 40 «Статутний капітал»

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

За рахунок статутного капіталу сформовано пайовий капітал при розпаюванні підприємства

40

41

Анульовано акції підприємства

40

45

Зменшення статутного капіталу у випадках зміни часток засновників

40

46

Зменшено статутний капітал внаслідок зменшення номінальної вартості акцій

40

67

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу

41

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

42

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу

43

40

Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку

44

40

Відображення внеску за вартістю, що вказана у засновницьких документах

46

40

Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції

52

40

Спрямована сума дивідендів на збільшення статутного капіталу

67

40

Типові операції за рахунком 41 «Пайовий капітал»

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Повернуто частину пайового капіталу готівкою

41

30

Повернуто частину пайового капіталу з рахунків у банку

41

31

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу

41

40

Покрито збитки за рахунок пайового капіталу

41

44

Розподілено пайовий капітал між учасниками

41

67

Одержано як внесок до пайового капіталу:

— основні засоби

10

41

— необоротні матеріальні активи

11

41

— нематеріальні активи

12

41

— довгострокові фінансові інвестиції

14

41

— капітальні вкладення

15

41

— виробничі запаси

20

41

— молодняк тварин

21

41

— малоцінні та швидкозношувані предмети

22

41

— товари

28

41

— готівку

30

41

— кошти на поточні рахунки

31

41

— поточні фінансові інвестиції

35

41

Розпайовано підприємство

40

41

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу

42

41

Збільшено пайовий капітал за рахунок розподіленого прибутку

44

41

Збільшено суму пайового капіталу за рахунок списаної довгострокової позики

50

41

Те ж за рахунок списаної короткострокової позики

60

41

Те ж за рахунок кредиторської заборгованості постачальників

63

41

Те ж із оплати праці

66

41

Збільшено пайовий капітал за рахунок нарахованих дивідендів учасників

67

41

Зараховано до пайового капіталу списану іншу кредиторську заборгованість

68

41

Список використаних джерел

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 р. № 996-ХІУ з наступними змінами та доповненнями.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р. N2291.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р. N2291.

4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально — практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «БалансКлуб», 2000. — 768 с.

5. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Хом’яка Р.Л., Лемішовського В. І. -Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. -1112 с.

6. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник, нормативно-практичні матеріали /За ред. Р.Л. Хом’яка — Львів: НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +», Інститут післядипломної освіти. — Львів: «Інтелект — Захід», 2007

7. Загородній А.Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. — К.: Знання, 2007. — 550 с.

8. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник. — Львів: «Магнолія Плюс», 2006. — 428 с

9. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. Київ. Центр навчальної літератури 2005 р.

10. Партин Г. О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 379 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой