Облік капітальних інвестицій.
Нарахування зарплати та утримань із неї

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Облік капітальних інвестицій в суб'єктів малого підприємництва

2. Документальне оформлення та синтетичний облік нарахування зарплати та утримань із неї платниками єдиного податку

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого підприємництва. Це ключ до інновацій, удосконалення, підвищення продуктивності та ефективнішої конкуренції. Водночас бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління малими підприємствами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.

Метою даної контрольної роботи є закріплення знань та практичних навичок з дисципліни «Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва» та вдосконалення практичних навичок з цього предмету.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:

— висвітлити теоретичні питання;

— виконати тестові завдання з дисципліни «Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва»;

— розв'язати практичні задачі з предмету.

Структурними складовими контрольної роботи є зміст; вступ, який містить мету і основні завдання роботи; основний текст контрольної роботи, що складається з 2 теоретичних питань, 3 тестових питань та задачі; висновки і список використаної літератури.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Облік капітальних інвестицій в суб'єктів малого підприємництва

Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Облік незавершених капітальних інвестицій в основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення понесених витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення в дію, приймання в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів і т. ін.).

Облік капітальних інвестицій ведеться в розрізі наступних субрахунків:

151 «Капітальне будівництво» — відображаються витрати на будівництво, здійснюване як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, і авансових платежів для фінансування вказаного будівництва;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» — призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об'єктів будівництва і довгострокових біологічних активів);

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» — відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» — відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи»;

155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів» — враховуються витрати на формування основного стада робочої і продуктивної худоби (окрім тварин, що враховуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»).

Слід відзначити, що якщо малі підприємства застосовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами», то при відображенні здійснених капітальних інвестицій не проводиться групування понесених витрат в розрізі відповідних елементів. Це пов’язано з тим, що дані витрати увійдуть до первинної вартості об'єкту необоротних активів і будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності у вигляді суми нарахованої амортизації, тобто у складі елементу витрат «амортизація».

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарних об'єктах):

об'єктів інвестування та видів витрат капітального характеру (наприклад, у розрізі: будівельних, монтажних, проектних робіт; вартості придбаного обладнання, що не потребує монтажу; витрат на придбання, виготовлення і спорудження інших необоротних матеріальних активів; витрат на придбання (утворення) нематеріальних активів; витрат на придбання об'єктів фінансової оренди.)

2. Документальне оформлення та синтетичний облік нарахування зарплати та утримань із неї платниками єдиного податку

Заробітна плата -- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу (ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24. 03. 1995 р. № 108). Вона складається з основної заробітної плати, додаткової плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата -- це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Так, для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), про присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць).

При нарахуванні основної заробітної плати працівникам, яким встановлена відрядна оплата праці, крім табеля, необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи.

Для обліку відпрацьованого часу малі підприємства використовують наступні із затверджених Міністерством статистики України типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі від 22. 05. 1996 p., а саме:

П-1 -- наказ про прийом на роботу;

П-2 -- особова картка;

П-3 -- особова картка фахівця;

П-6 -- наказ про відпустку;

П-12 -- табель обліку робочого часу та розрахунку заробітної плати.

Додаткова заробітна плата -- це винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством.

У відповідності з діючими нормативними актами трудовий колектив малого підприємства самостійно визначає у колективному договорі форми і систему оплати праці своїх працівників, керуючись діючими тарифними ставками і посадовими окладами, іншими умовами оплати праці, без обмеження розміру виплат кожному окремому працівникові.

З сум нарахованої заробітної плати працівників МП, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюють різноманітні утримання. Вони поділяються на обов’язкові утримання і добровільні.

Обов’язкові утримання із заробітної плати робітника включають:

— Податок з доходів фізичних осіб

— Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

— Збір на обов’язкове соціальне страхування в разі втрати працездатності

— Збір на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Роботодавець (платник єдиного податку), відповідно до пункту 5 статті 8 Закону «Про ЄСВ» від 08. 07. 2010 № 2464-VI, нараховує на заробітну плату суму єдиного соціального внеску в розмірі від 36,76% до 49,7% (в залежності від класу професійного ризику виробництва). Цю суму він сплачує за свій рахунок.

Працівник із своєї заробітної плати сплачує 3,6% єдиного соціального внеску (пункт 7 статті 8 Закону «Про ЄСВ») та 15% податку на доходи фізичних осіб (пункт 164.2.1 та 167.1 ПКУ). Ці суми роботодавець перераховує до державного бюджету самостійно, але за рахунок найманого працівника. Так платник єдиного податку виконує функцію податкового агента з податку на доходи фізичних осіб та виконує вимоги пункту 9 статті 9 Закону «Про ЄСВ» щодо сплати єдиного соціального внеску за найманого працівника.

Згідно п. 2. ст. 176 ПКУ, особи, які мають статус податкових агентів, окрім своєчасного та повного нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок, зобов’язані:

— подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього ПКУ, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за ф. 1-ДФ, а також суми утриманого з них податку до органу Державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду.

— подавати до органу Державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. Форма Декларації затверджена наказом ДПА України від 31. 01. 2011 року № 58, що зареєстрований в Міністерстві юстиції від 09. 02. 2011 року № 165/11 903, а питання заповнення та подання податковими агентами такої декларації викладені у листі Державної податкової адміністрації України від 17. 02. 11 № 4485/7/17−0217. Така декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом (як облікового, так і необлікового складу підприємства) з оплати праці, а також розрахунки за не отриману персоналом у встановлений термін суму по оплаті праці (розрахунки з депонентами) використовується балансовий рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці», що має два субрахунки:

661 «Рахунок із заробітної плати»;

662 «Розрахунок з депонентами».

По кредиту рахунка 66 відображається нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, матеріальна допомога, суми індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією, суми компенсації втрати працівником частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати та інші нарахування, які є доходом працівника (дивіденди, доход від розподілу прибутку, вартість оплаченого підприємством проїзду тощо), по дебету -- виплата заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими листами, вартість отриманих у рахунок оплати праці матеріалів, продукції, товарів та інші утримання з нарахованих сум оплати праці персоналу.

Аналітичний облік рахунків з персоналом ведеться по кожному працівникові з виданих виплат і утримань. Сума нарахованих заробітних плат по всіх працівниках дорівнює обороту по кредиту синтетичного рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» за певний період. Сума всіх утримань із заробітної плати працівників і сума виплаченої заробітної плати дорівнюватиме обороту по дебету рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці». Кредитове сальдо цього рахунка дорівнюватиме сумі в графі розрахунково-платіжної відомості «Сума, що належить до виплати».

Відображення затрат підприємства, у тому числі і затрат на оплату праці, здійснюється за допомогою рахунків класу 8.

Якщо малі підприємства використовують просту форму для ведення бухгалтерського обліку (згідно з методичними рекомендаціями № 422 від 25. 06. 2003 р.), то на основі первинних та зведених облікових документів (за звітний місяць за кожним рахунком бухгалтерського обліку), відомостей нарахування заробітної плати заповнюють «Журнал обліку господарських операцій». Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці застосовують Відомість 3-М, підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з позначенням у графі 3 «Відомість 3-М».

У разі застосування спрощеної форми (наказ № 422) дані господарських операцій по розрахунках з оплати праці, за відрахуванням на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, відображаються у Відомості 3-М, розділ II «Облік розрахунків з оплати праці» за дебетом і кредитом рахунка 66. Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються у графі 20, які переносяться за кожним працівником (позиційним способом) у графу 4 Відомості 3-М наступного місяця. Не отримана у встановлений для виплати термін сума з оплати праці відображається у Відомості 3-М у наступних місяцях як заборгованість з поміткою «Депон.» у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Платник єдиного податку виплачує своїм найманим працівникам заробітну плату. З суми зарплати і працівник і єдинник (роботодавець) повинні віддати державі певну частку у вигляді єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

необоротний актив облік зарплата

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Ліміт каси встановлюють за таким методом:

а) розрахунок середнього надходження готівки до каси;

б) розрахунок середньої видачі готівки з каси;

в) варіант, а і б.

2. Види вартості основних засобів:

а) первинна;

б) переоцінена;

в) ліквідаційна;

г) залишкова;

д) усі перелічені.

3. Фізичні особи, що працюють на спрощеній системі оподаткування, подають в органи ДПАУ Розрахунок про сплату єдиного податку:

а) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом;

б) до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.

ВИСНОВКИ

Виконавши дану контрольну роботу ми закріпили набуті знання та практичні навички з дисципліни «Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва» внаслідок виконання тестових, теоретичних та практичного завдання.

Перше теоретичне питання «Облік капітальних інвестицій в суб'єктів малого підприємництва» розкриває поняття капітальних інвестицій та особливості їх обліку суб'єктами малого підприємництва.

У другому питанні «Документальне оформлення та синтетичний облік нарахування зарплати та утримань із неї платниками єдиного податку» розкрито тему нарахування зарплати та утримань із неї. Важливо відзначити, що роботодавці, виконуючи роль податкового агента, сплачують за своїх найманих робітників відповідні внески та зобов’язаний своєчасно подавати відповідні декларації органам Державної податкової служби.

Практична частина складалася з виконання задачі, згідно умови якої заповнювались первинні документи, Журнали реєстрації господарських операцій, відомості 1-м — 5-м. У тестових питаннях також розглянуто деякі аспекти обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бухгалтерський облік на малих підприємствах / Ред. Я. Кавторєва. — 5- те вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор 2009. — 480 с.

2. Податковий Кодекс України від 06. 12. 2012р. 5519-VI

3. Милявська Е. П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 162 с.

4. Хом’як Р.Л., Скибінська З.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія-2006», 2007. — 205 с.

5. Гура, Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник, Т. М. Моторина. — К.: Знання, 2007. — 310с. (Сер.: Вища освіта XXI століття).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой