Облікові роботи на ділянках виробництва ДП "Автобаза ДПА Україна"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Обєктом проходження практики є обране підприємство ДП «Автобаза ДПА Україна» на матеріалах якого буде виконуватись дана робота.

В процесі проходження практики було закріплено теоретичні знання з бухгалтерського обліку. Набуто практичні навички та досвід виконання облікових робіт на всіх ділянках виробництва ДП «Автобаза ДПА Україна».

Метою економічної практики:

1. закріплення теоретичних знань та набуття практичних навиків веденню регістрів жургнально-ордерної форми бухгалтерського обліку

2. підготовка матеріалу для виконання практики

Завдання практики:

1. ознайомитися з структурою підприємства;

2. ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;

3. виявити зміст та порядок складання регістрів обліку які застосовують на підприємстві;

4. облік грошових коштів;

5. облік фінансових інвестицій;

6. облік дебіторської заборгованості;

7. облік необоротних активів;

8. облік виробничих запасів;

9. облік зобов’язань;

10. облік праці та її оплати;

11. облік витрат діяльності;

12. облік готової продукції;

13. облік доходів і фінансових результатів;

14. облік власного капіталу;

Проходження практики здійснюється під керівництвом головного бухгалтера.

В результаті проходження практики було вивчено всі первинні документи, що застосовуються на підприємстві для оформлення господарських операцій, порядок їх оформлення і документообіг від виписування до передачі в архів, порядок проведення інвентаризації різних облікових об"єктів (матеріалів, розрахунків і т.д.). Також освоєно навички складання первинних та зведених документів, навчилася перевіряти та обробляти їх, здійснювати інвентаризацію різних облікових об"єктів і оформляти результати інвентаризації, складати та обробляти первинні і зведені документи на персональних ЕОМ, одержувати і перевіряти документи в умовах їх обробки обчислювальною технікою.

В період проходження практики було ознайомлено з правовими засадами функціонування підприємства, його галузевим напрямком, структурою, характером технології та організації виробництва, організацією управління. Вивчено організацію облікового процесу, а також, рівень застосування механізованих засобів обробки облікової інформації на підприємстві. Вивчено практику оформлення первинних та зведених документів по господарських операціях, що мають місце в різних підрозділах підприємства. Було виконано практичні розрахунки і вправи по різних ланках бухгалтерії і, звичайно, оформлено бухгалтерські документи.

Звіт з економічної практики написаний за матеріалами ДП «Автобази ДПА України».

Джерелами написання звіту є законодавчо-нормативна документація, навчальна та наукова література, первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку, форми звітності базового підприємства.

1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства (технологією, організацією виробництва і управління ним) та основами побудови бухгалтерського обліку

Державне підприємство «Автобаза ДПА України» засноване на державній власності, створене відповідно до наказу Міністерства України від 25 листопада 1997року № 430 «Про створення госпрозрахункового державного підприємства «Автобаза Державної податкової адміністрації України"(Дод. А. 1).

Місцезнаходження підприємства: Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Нижньоюрківська 6.

ДП «Автобаза ДПА України» створено метою забезпечення обслуговування Державної податкової адміністрації України автомобільними транспортом.

На рисунку 1.1 зображено план підприємства.

Рис. 1.1. План підприємства

Державне підприємство «Автобаза ДПА України» було створене наказом Державної податкової адміністрації України від 25. 11. 97 № 430 з метою всебічного та якісного забезпечення автотранспортними послугами структурних підрозділів Державної податкової адміністрації України. У своїй діяльності підприємство, згідно зі Статутом, керується законами України, наказами та розпорядженнями Державної податкової адміністрації України.

Відповідно до пункту 2.1. Статуту Державного підприємства «Автобаза Державної податкової адміністрації України» основними цілями створення Автобази є автотранспортне обслуговування діяльності Державної податкової адміністрації України, що дало змогу сконцентрувати матеріально-технічні та фінансові ресурси, направляти їх потенціал на забезпечення оперативності і стабільності при виконанні завдань, що стоять перед ДПА України.

На баланс ДП «Автобаза ДПА України» Державною податковою адміністрацією України безоплатно були передані значні об'єми основних фондів, технічних засобів.

Автотранспортне підприємство має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів, всі автомобілі пройшли державний технічний огляд у Державтоінспекції і допущені до експлуатації як «справні». У штаті підприємства є фахівець, відповідальний за безпеку транспортного процесу та безпеку праці, який пройшов навчання та має відповідне посвідчення та медичний працівник по проведенню перед та після рейсових оглядів водіїв транспортних засобів.

Специфіка роботи державної податкової служби вимагає забезпечення конфіденційності робіт, які здійснюються. Значна частина автомобілів має цілодобовий режим роботи, спеціальні номерні знаки та оснащена спеціальними технічними засобами, зв’язком. Зазначене виключає залучення до роботи некваліфікованого персоналу.

Основні завдання підприємства: організовує і виконує перевезення згідно з планом, зберігання, технічне обслуговування та ремонт власного рухомого складу, матеріальне технічне постачання.

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Начальник управління фінансування державних податкових адміністрацій Карачова А.І. здійснив передачу ДП «Автобаза ДПА України» основних фондів та виділив обігові кошти необхідні для діяльності підприємства. Воно є державною власністю і закріплюється за підприємством на праві повного господарського володіння.

Джерелами формування майна підприємства є:

майно, передане органами державного управління;

доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

капітальні вкладення і дотації з бюджету;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

придбання майна іншого підприємства, організації;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Підприємство організоване для перевезення вантажів і пасажирів. За характером перевезень підприємство змішане, а за належністю та призначенням обслуговує клієнтуру незалежно від відомчої приналежності. Управління ДП «Автобаза ДПА України» здійснює директор.

Повноваження трудового колективу підприємства реалізується загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи.

Контроль за виконання наказу покладено на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Бондаренка Г.І.

З огляду організації та ведення господарської діяльності ДП «Автобаза ДПА України» проведемо її оцінку та визначимо перспективи розвитку підприємства (табл. 1. 1). За джерела аналітичних даних візьмемо внутрішній звіт про результати роботи підприємства у 2007 році.

Таблиця 1.1 Основні економічні показники діяльності ДП «Автобаза ДПА України» за 2009 та 2010 роки

Показники

2009 р.

2010 р.

Абсолютне відхилення, +, -, грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

3637

1544

-2093

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

3202

1430

-1772

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

0

0

0

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

20

13

-7

Фонд оплати праці, тис. грн.

79,7

54,8

-24,9

Середньомісячна заробітна плата, грн.

865,22

1148,94

283,72

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

3414

3752

+338

Аналіз показників ДП «Автобаза ДПА України» з таблиці 1.1 свідчить про збільшення обсягів діяльності підприємства у 2007 році. Так, дохід від реалізації продукції зменшився на 57,5%. Зменшення обсягів реалізації призвело до зменшення собівартості реалізованої продукції на 55,3%. Порівнюючи зміни в доходах і витратах підприємства, можна зробити висновок про те, що темпи зростання витрат перевищують темпи зростання доходів.

На ДП «Автобаза ДПА України» бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою, що є самостійним структурним підрозділом підприємства і очолюється головним бухгалтером та його помічниками.

Внутрішня структура бухгалтерії побудована по оперативно-виробничому принципу розподілу облікової праці, коли структурні підрозділи створюються за топологічною ознакою: сектор по обліку праці та заробітної плати (один чоловік), сектор обліку матеріалів (один чоловік), сектор обліку витрат (один чоловік), сектор по обліку розрахунків (один чоловік) та сектор податкового обліку (один чоловік). Кожний з секторів виконує весь цикл облікових робіт: збирає та обробляє первинні документи, веде аналітичний та синтетичний облік, складає звітність та здійснює оперативно-економічний контроль.

Організаційна структура бухгалтерії підприємства відноситься до лінійного типу, яка передбачає безпосередню підпорядкованість усіх виконавців головному бухгалтеру.

Таким чином, на сьогоднішній день ведення бухгалтерського обліку в ДП «Автобаза ДПА України» регламентується наступними нормативними документами:

— Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

— Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 № 291.

— Наказом про облікову політику;

— Посадовими інструкціями.

Обліковий апарат праці облікових робітників підприємства організовано за централізованою формою. При централізованій формі побудови бухгалтерії обліковий апарат зосереджений в центральній бухгалтерії і підпорядковується головному бухгалтеру в адміністративному та методологічному відношенні.

В своїй діяльності працівники облікового апарату ДП «Автобаза ДПА України» керуються законодавчо-нормативною документацією та обліковими регламентами. До облікових регламентів слід відносити: Наказ про облікову політику (Дод. А. 2), посадові інструкції (Дод. А. 3), стандарти, графіки, операційні інструкції тощо.

На ДП «Автобаза ДПА України» застосовують журнальну форму обліку. Дана форма обліку базується на використанні накопичуваних журналів і відомостей, в яких дані первинного обліку систематизуються в розрізі синтетичних і аналітичних рахунків. Головними регістрами обліку при журнальній формі бухгалтерського обліку є журнали, допоміжні відомості та Головна книга. Але необхідно відмітити, що бухгалтерський облік на підприємстві автоматизований.

Таким чином, ДП «Автобаза ДПА України» створене та функціонує відповідно до вимог українського законодавства й розвивається за розвитку ринкової економіки України.

В наступних питаннях розглянемо технологію облікового процесу підприємства, першою ділянкою є облік грошових коштів.

2. Облік грошових коштів

У процесі господарської діяльності ДП «Автобаза ДПА України» постійно веде розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировина, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності та надані послуги, з замовниками за виконані роботи та надані послуги, з населенням за надання комунальних та інших послуг, з кредитними установами по позиках та інших фінансових операцій, з бюджетом по різного роду платежів, з іншими юридичними і фізичними особами за різними господарськими операціями.

Основами обліку грошових коштів на ДП «Автобаза ДПА України» визначають наступні нормативні документи: Інструкція Правління НБУ «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України"[11]; Положення Правління НБУ «Про ведення касових операцій"[52]; Інструкція Правління НБУ «Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті"[6]; Інструкція Правління НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"[5], наказ про облікову політику підприємства.

Грошові розрахунки проводяться готівкою, а також за допомогою безготівкових платежів.

На ДП «Автобаза ДПА України» до грошових коштів належить готівка та кошти на рахунках в банках. Крім того, до грошових засобів включаються кошти в дорозі, грошові документи.

Порядок зберігання і витрачання грошових коштів встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 19. 02. 2001 № 72 зі змінами та доповненнями.

Для здійснення розрахунків готівкою ДП «Автобаза ДПА України» мають касу, обладнану відповідно до вищезазначеного Положення, і ведуть касову книгу. Ведення касових операцій покладено на головного бухгалтера, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих цінностей.

Згідно з чинним українським законодавством у касі можна зберігати грошові суми в межах встановленого банком ліміту для оплати господарських витрат, видачі авансів на відрядження та інших порівняно невеликих платежів. Для Д П «Автобаза ДПА України» такий ліміт встановлений в розмірі 11 700 грн. Перевищення встановлених лімітів в касі допускається лише протягом трьох робочих днів в період виплати заробітної плати працівникам організації, допомога з тимчасової непрацездатності, премій.

Для обліку касових операцій, застосовуються такі типові форми первинних документів та облікових регістрів:

— Прибутковий касовий ордер (Дод. Б. 1);

— Видатковий касовий ордер (Дод. Б. 2);

— Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

— Платіжна відомість;

— Грошовий чек;

— Оголошення на внесок готівки до банку;

— Касова книга (Дод. Б. 3).

Надходження грошей в касу і видачу їх з каси оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами. Вони заповнюються і роздруковуються за допомогою комп’ютерної програми, потім на них проставляються необхідні підписи і печатку (штамп). Прийом і видача грошей за касовими ордерами можуть проводитися тільки в день їх складання.

Видача з каси зарплати, посібників, відпускних і т. д. оформляється платіжними відомостями або видатковими касовими ордерами.

Для отримання грошових коштів з розрахункового рахунок підприємство одержує в банку чекову книжку. Чек є письмовим зазначенням підприємства банку про видачу йому певної суми готівки з розрахункового рахунку.

Для внесення готівки на розрахунковий рахунок у банк заповнюється оголошення на внесок готівки. Квитанція даного документа залишається на підприємстві.

Облік руху готівкових грошей відображається в касовій книзі, яка в ДП «Автобаза ДПА України» ведеться автоматизованим способом.

Синтетичний облік готівкових грошових коштів здійснюється на активному рахунку 30 «Каса». Всі операції відображаються в журналі-ордері № 1(Дод. Б. 4) в розрізі кореспондуючих рахунків

На ДП «Автобаза ДПА України» операції на поточному рахунку виконуються за допомогою таких форм безготівкових розрахунків:

платіжне доручення (Дод. Б. 5). У випадках, коли треба зробити декілька перерахувань одночасно, застосовується особлива форма зведеного доручення. Зведене доручення видається для декількох одержувачів, які обслуговуються одним відділенням банку.

чеки. Чеки зброшуровані в чекові книжки. Для отримання чекової книжки, підприємство представляє в банк заявку.

Регістром аналітичного обліку по операціям на поточному рахунку на ДП «Автобаза ДПА України» є виписка банку. Виписка подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється ДП «Автобаза ДПА України» з точки зору відповідності її доданим документам.

В системі рахунків облік грошових коштів на ДП «Автобаза ДПА України» відображається наступними записами:

1. З поточного рахунку в касу надійшли кошти для виплати заробітної плати, витрати на відрядження, господарських та адміністративних потреб тощо:

Дт 30 «Каса»

Кт 31 «Рахунки в банках"6500,00 грн. (ж/о № 1)

2. Надійшли кошти в касу від покупців за реалізовану продукцію:

Дт 30 «Каса»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 5805,00 грн. (ж/о № 1)

3. Повернуто залишок не використаних підзвітних сум у касу:

Дт 30 «Каса»

Кт 372 «Розрахунки з підзвітним особами» 63,36 грн. (ж/о № 1)

4. Виплачено заробітну плату:

Дт 66 «Розрахунки заробітної плати»

Кт 30 «Каса» 18 732,10 грн. (ж/о № 1)

5. Видано кошти в під звіт:

Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кт 30 «Каса"5622,00грн. (ж/о № 1)

Наступним об'єктом технології бухгалтерського обліку на базі досліджуваного підприємства є короткострокові та довгострокові фінансові інвестиції.

3. Облік фінансових інвестицій

Методологію обліку фінансових інвестицій і порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає П (С)БО 12 «Інвестиції» [36].

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора[1].

За видами фінансові інвестиції поділяються на:

вкладення до статутного капіталу інших підприємств включаючи дочірні та залежні підприємства;

придбання цінних паперів та інших елементів;

надання позик іншим юридичним і фізичним особам;

переведення грошових коштів на депозити в банки (депозити — вклади в банках і ощадних касах).

За терміновістю поділяються на:

довгострокові - інвестиції з строком більше одного року;

короткострокові - на строк менше 1 року [54].

Фінансові інвестиції можуть здійснюватись підприємствами як за рахунок власних коштів (кошти резервного, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку, амортизаційних відрахувань відрахування), так і за рахунок тимчасово залучених коштів і зобов`язань (кредити банків і позики інших підприємств, кошти цільового фінансування, аванси за продукцію, кредиторська заборгованість, строк оплати якої не настав).

Фінансові інвестиції первинно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів, що не відшкодовуються підприємству, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

На дату балансу застосовуються наступні методи оцінки фінансових інвестицій:

метод участі в капіталі;

справедлива вартість;

амортизована собівартість;

собівартість (первинна) [3].

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведуть за їх видами та об'єктами інвестування.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств створених на території країни та за кордоном тощо.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

За дебетом рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом — їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі у капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни так і за кордоном.

Проте ДП «Автобаза ДПА України"не займається інвестиційною діяльністю, але облік фінансових інвестицій не ведеться.

Наступна ділянка практичного дослідження обліку є дебіторська заборгованість.

4. Облік дебіторської заборгованості

Основами організації та ведення обліку дебіторської заборгованості на ДП «Автобаза ДПА України» визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [34], Постанова КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордоном» [10], Постанова КМУ «Про порядок визначення розміру збитків від розкрадань, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» [22], наказ про облікову політику підприємства.

ДП «Автобаза ДПА України» проводять розрахунки з покупцями та замовниками.

Основним джерелом первинної інформації з розрахунків по товарних операціях на ДП «Автобаза ДПА України"є: накладні, рахунки, видаткова накладна (Дод. В. 1), податкова накладна, рахунки, акти приймання робіт, послуг, виписки банку, прибуткові (див. Дод. В. 2) та ін.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ДП «Автобаза ДПА України» ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред`явленням до сплати рахунком.

Для обліку товарної дебіторської заборгованості на ДП «Автобаза ДПА України» використовують рахунок № 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», за яким узагальнюється інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями.

Обліковим регістром з розрахунків з покупцями і замовниками ДП «Автобаза ДПА України» є журнал-ордер № 9.

В балансі ДП «Автобаза ДПА України» залишки по статтях дебіторської заборгованості відображаються в залежності від терміну погашення за різними статтями (довгострокова і поточна).

Активи повинні відображатися за вартістю, що реально може бути отримана від їх використання, продажу або погашення. Тому дебіторська заборгованість наводиться в балансі одночасно з зазначенням резерву сумнівних боргів. Заборгованість, зменшена на величину резерву, відображає кількість грошей, що дійсно можуть надійти до підприємства.

На ДП «Автобаза ДПА України» величина резерву сумнівних боргів визначається один раз на рік по методу періодизації поточної дебіторської заборгованості. Сума резерву сумнівних боргів по закінченню строку позовної давності, на яку закінчились строки позовної давності в поточному році списують за рахунок створеного резерву.

Первинним документом з нарахуванням резервів на ДП «Автобаза ДПА України» є розрахунок бухгалтерії.

Резерв сумнівних боргів створюється лише для дебіторської заборгованості по товарних операціях.

Облік резерву сумнівних боргів на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться за рахунком № 38 «Резерв сумнівних боргів»

До нетоварних операцій на ДП «Автобаза ДПА України» відносяться розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за іншими дебіторами.

На ДП «Автобаза ДПА України» підзвітними особами є працівники підприємства, які отримали грошові кошти в підзвіт для майбутніх витрат згідно наказу (розпорядження) керівника підприємства.

Підзвітній особі готівка видається згідно розпорядження керівника ДП «Автобаза ДПА України» із складанням видаткового касового ордеру. Кошти витрачаються на визначені цілі.

Направлення працівника ДП «Автобаза ДПА України» у відрядження здійснюється керівником підприємства згідно наказу (Дод. В. 3), в якому зазначають: пункт призначення, назва підприємства, куди відправляється працівник, строк і мета відрядження. На підставі наказу відрядженому працівнику видається посвідчення про відрядження.

Видача готівки здійснюється згідно наказу за відповідним розрахунком із складанням видаткового касового ордеру.

На ДП «Автобаза ДПА України» також ведеться журнал обліку працівників, які вибувають та прибувають з відрядження.

У розрахунок витрат на відрядження включаються витрати на проїзд, проживання, добові та інше. Розмір добових визначається Постановою КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордоном» [23]:

за кожний день перебування у відрядженні, включаючи час перебування в дорозі виплачуються добові без харчування: в межах України — 24 грн.; за кордоном — 40 доларів США;

у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях входять витрати на харчування:

одноразове харчування: в межах України — 30 грн.; за кордоном — 50 доларів США;

дворазове харчування: в межах України — 18грн.; за кордоном — 27,5 доларів США;

триразове харчування: в межах України — 12 грн.; за кордоном — 17,5 доларів США;

Працівники ДП «Автобаза ДПА України», які одержали готівку під звіт, надають до бухгалтерії ДП «Автобаза ДПА України"звіт про використання сум, виданих у підзвіт та на відрядження (Дод. В. 4) про витрачені суми не пізніше: за відрядженнями — 3 робочих днів після повернення з відрядження, а з дозволу керівника (за наявності поважних причин) — 20 робочих днів, на заготівлю вторинної сировини і металобрухту — 10 робочих днів з дня видачі готівки під звіт, на всі інші виробничі (господарські) потреби — наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.

До звіту про використання сум, виданих у підзвіт та на відрядження, додають підтверджуючі документи: посвідчення на відрядження (з відмітками про вибуття і прибуття)(Дод. В. 5), акт закупівлі, документи з оплати готелів та послуг наданих ними, копії товарних чеків, залізничний та інші квитки, приймальні акти. Звіт про використання сум, виданих у підзвіт та на відрядження затверджується керівником підприємства.

Обліковим регістром по обліку розрахунків з підзвітними особами на ДП «Автобаза ДПА України» є журнал-ордер № 3 (Дод. В. 6).

ДП «Автобаза ДПА України», якщо його права порушені, звертається до порушника з письмовою претензією, яка підписується керівником і надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом або вручається під розписку.

Відповідь на претензію підписується керівником і відправляється рекомендованим (цінним) листом. Якщо в задоволенні претензії відмовлено або не був дотриманий строк відповіді на претензію, ДП «Автобаза ДПА України» має право подати позов до господарського суду.

При нестачах понад норму природних втрат матеріалів на ДП «Автобаза ДПА України» витрати на покриття збитків списуються на винну особу. Розмір збитку, який підлягає відшкодуванню матеріально-відповідальними особами по нестачі матеріалів, на ДП «Автобаза ДПА України» визначається згідно вимог Порядку визначення розмірів збитку від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей. Згідно даного порядку розмір збитку від нестачі матеріальних цінностей чи необоротних активів визначається виходячи з їх балансової вартості але не нижче 50 відсотків від балансової вартості на момент встановлення такого факту, з врахуванням індексів інфляції, відповідного розміру ПДВ, розміру акцизного збору.

Первинними документами є: інвентаризаційні описи та довідки, розрахунки бухгалтерії.

Синтетичний облік іншої дебіторської заборгованості на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться за рахунком № 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Аналітичний облік дебіторської заборгованості на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться за кожним дебітором.

В системі рахунків ДП «Автобаза ДПА України» облік розрахунків з дебіторами відображається наступними записами:

1. Видано кошти в підзвіт:

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

К-т 30 «Каса"5622,00 грн. (ж/о № 1)

2. Придбано запаси підзвітною особою:

Д-т 22 «МШП»

К-т 372 2Розрахунки з підзвітними особами" 540,00грн. (ж/о № 3)

3. Списано витрати по відрядженню:

Д-т 94 «Інші витрати операційної діяльності»

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами"1800,00грн. (ж/о № 3)

4. Списано витрати по відрядженню:

Д-т 23 «Виробництво»

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 420,00 (ж/о № 3)

Наступним об'єктом дослідження є необоротні активи.

5. Облік необоротних активів

Методологічні основи обліку необоротних активів на ДП «Автобаза ДПА України» визначає П (С)БО 7 «Основні засоби» [31], Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» [20], наказ про облікову політику підприємства.

До необоротних активів на ДП «Автобаза ДПА України» належать: основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Основою побудови обліку основних ДП «Автобаза ДПА України» є економічна класифікація. ДП «Автобаза ДПА України» розробило власну класифікацію основних засобів у відповідності з вимогами Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку.

ДП «Автобаза ДПА України» періодично поповнюється новими основними засобами відповідно до вимог, досягнутого рівня технології виробництва, характеру і обсягів виготовлюваної продукції. Надходження основних засобів на ДП «Автобаза ДПА України» відбувається в результаті купівлі готових обєктів, будівництва нових обєктів основних засобів або реконструкції, розширення і технологічного переобладнання діючих виробничих потужностей.

Основні засоби зараховуються на баланс ДП «Автобаза ДПА України» за первісною вартістю.

Визначення первісної вартості об'єкта основних засобів залежить від способу їх надходження на підприємство: придбання або створення; безоплатне отримання; внески до статутного капіталу; обмін на подібні або неподібні активи.

Для прийому та списання основних засобів ДП «Автобаза ДПА України» створена постійно діюча комісія, до складу якої входять начальник автобази (Кривошея В.П.), головний бухгалтер (Гневко Г. М.), головний інженер (Ткаченко В.Г.), інженер (Павленко Т.М.), які здають та приймають ці обєкти.

Надходження до експлуатації на ДП «Автобаза ДПА України» основних засобів оформлюють актом прийому-передачі (Дод. Д. 1). В акті зазначається вартість інвентарного обєкту і основні показники, що характеризують його технічні особливості, місце його використання та інше.

Основні засоби з різних причин вибувають з експлуатації на ДП «Автобаза ДПА України», а саме: ліквідації в наслідок непридатності, реалізації у випадках невикористання, при заміні застарілого обладнання, машин новими, більш продуктивними.

Вибуття основних засобів на ДП «Автобаза ДПА України» оформлюють актом на ліквідацію основних засобів. В ньому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вартість, суми зносу, витрати на ліквідацію, найменування і вартість можливих для використання залишків від ліквідації, вартість капітальних ремонтів, результати ліквідації.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний обєкт, яким вважається закінчена будова з усіма до нього пристосуваннями або окремо конструктивно вироблений предмет, який виконує самостійні функції.

Кожному інвентарному обєкту присвоюється інвентарний номер. Інвентарний номер зберігається за обєктом протягом усього періоду його експлуатації на підприємстві і проставляється в усіх первинних документах, що оформлюють наявність і рух обєкту.

На кожний обєкт основних засобів на основі акту прийому-передачі заповнюється інвентарна картка, яка складається в одному примірнику.

Інвентарні картки реєструються у інвентарному описі. Сукупність карток формує картотеку, яка створює аналітичний облік основних засобів.

В процесі використання основні засоби ДП «Автобаза ДПА України» поступово втрачають свої фізичні та моральні характеристики, тобто зношуються.

Для нарахування амортизації ДП «Автобаза ДПА України» використовується податковий метод. Підприємство вправі змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації обєкта.

В наступній таблиці(5. 1) наводимо класифікацію ОЗ та інших необоротних активів за групами, а також мінімально допустимі строки їх амортизації відповідно до п. 145.1 ПКУ.

Таблиця 5.1 Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

Рахунки бухобліку

група 1 — земельні ділянки

-

101

група 2 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

102

група 3 — будівлі,

20

103

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 — машини та обладнання

5

104

з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

група 5 — транспортні засоби

5

105

група 6 — інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

106

група 7 — тварини

6

107

група 8 — багаторічні насадження

10

108

група 9 — інші основні засоби

12

109

група 10 — бібліотечні фонди

-

111

група 11 — малоцінні необоротні матеріальні активи

-

112

група 12 — тимчасові (нетитульні) споруди

5

113

група 13 — природні ресурси

-

114

група 14 — інвентарна тара

6

115

група 15 — предмети прокату

5

116

група 16 — довгострокові біологічні активи

7

16

З цієї таблиці стає зрозуміло, що класифікація ОЗ в податковому обліку тепер передбачає 16 груп замість звичних нам 4-х. Підмічаємо, що мінімальний строк корисного використання будівель становить 20 років, а транспортних засобів — 5 років.

Нарахування амортизації починається з 1 числа місяця наступного за місяцем введення обєкта в експлуатацію, і припиняється в місяці, наступному за виведенням обєкта зі складу основних фондів. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинен застосовуватися з 1 числа місяця наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань на ДП «Автобаза ДПА України» використовують відомість нарахування амортизації.

Синтетичний облік основних засобів на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться на рахунку № 10 «Основні засоби». Це рахунок активний. По дебету відображається надходження основних засобів, дооцінка, а по кредиту — вибуття, уцінка. При цьому регістром синтетичного обліку на ДП «Автобаза ДПА України» є журнал-ордер № 8. У бухгалтерії для потреб аналітичного обліку також складають звіт про рух основних засобів, матеріальних цінностей та бланків суворої звітності.

Для обліку основних засобів на ДП «Автобаза ДПА України» використовуються рахунки № 10 «Основні засоби» та № 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

До інших необоротних активів на ДП «Автобаза ДПА України» відносять: інструменти, господарський інвентар, прилади, лабораторне та офісне обладнання, обчислювана техніка. Основним критерієм цієї групи необоротних активів є термін служби — більше ніж один рік та вартість — більше 1000 грн.

Організація обліку здійснюється відповідно до методики обліку основних засобів, викладеної вище.

Документальним забезпеченням обліку інших необоротних матеріальних активів на ДП «Автобаза ДПА України» служить облікова документація з основних засобів та МШП.

Для обліку інших необоротних активів робочим планом ДП «Автобаза ДПА України» призначено рахунок № 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Амортизація на інші необоротні матеріальні активи нараховується за наступною схемою — 100% при видачі в експлуатацію.

В системі рахунків рух основних засобів на ДП «Звенигородське лісове господарство» відображається наступними бухгалтерськими записами:

1. Зарахування придбаних об'єктів до складу основних засобів (відображення на балансі)

Д-т 10 «Основні засоби»

К-т 152 «Придбання основних засобів» 15 300,00 грн (ж/о 4)

2. Списана нарахована сума зносу

Д-т 131 «Знос необоротних активів»

К-т 10 «Основні засоби» 1652,30 грн (ж/о 4)

3. Щомісячну суму амортизаційних відрахувань, нараховану за встановленими нормами, відображають на рахунках таким записом:

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 131 «Знос (амортизація) основних засобів"100,00 грн. (ж/о № 4)

4. Щомісячну суму амортизаційних відрахувань:

Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 131 «Знос (амортизація) основних засобів» 283 грн. (ж/о № 5−1)

Перед складанням річної звітності ДП «Автобаза ДПА України» проводить інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів, а також у обов’язкових випадках передбачених чинним законодавством, якщо такі мали місце у звітному періоді. Результати інвентаризації заносяться до інвентаризаційного опису (Дод. Д. 2)

Об'єкт подальшого вивчення — виробничі запаси.

6. Облік виробничих запасів

Виробничі запаси — елемент матеріального виробництва, предмети праці. Відмінною особливістю виробничого споживання предметів праці є те, що вони відразу, в одному виробничому циклі, входять до складу продукції і змінюють свою натурально-речову форму.

Параметри визнання виробничих запасів активами в ДП «Автобаза ДПА України» повністю відповідають принципам, встановленим П © БО 9 «Запаси».

На дату складання балансу запаси оцінюються за собівартістю заготовляння.

Відповідно до прийнятого на підприємстві Наказу про облікову політику оцінка матеріалів при їх вибутті здійснюється за методом FIFO.

Виробничі запаси в ДП «Автобаза ДПА України» зберігаються на загальнозаводських складах, а при передачі в цех для переробки — в коморах цехів під відповідальністю комірників, з якими укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Перш, ніж потрапити у використання та реалізацію (для товарів) виробничі запаси надходять на склад чи роздаткові комори виробничих чи господарських приміщень. Оприбуткування виробничих запасів здійснюється за кожною номенклатурою і фіксується в картці складського обліку. В бухгалтерії такий облік ведеться в оборотних відомостях. Періодично матеріально-відповідальні особи складають та подають до бухгалтерії реєстри документів (раз на тиждень), матеріальний звіт (раз на місяць) (Дод. Е.1.)

Виробничі запаси приймаються на зберігання по приймальних актів.

Прийняті матеріали відображаються в картці складського обліку (Дод. Е.2.), яка заводиться для кожного окремого номенклатурного номера виробничих запасів. Подальші записи в картках складського обліку здійснюються на підставі первинних документів.

Відпуск матеріалів і МШП у виробництво оформляється видатковими документами — накладними на відпустку (Дод. Е. 3) і лімітно-збірними картами (Дод. Е. 4).

Забірні картки виписуються на одну або декілька позицій виробничих запасів, які відносяться до певного виду продукції. Застосування лімітно-забірних карт значно скорочує кількість разових документів.

Внутрішнє переміщення виробничих запасів і МШП відображається у відомості внутрішнього переміщення по кожному загальнозаводському складу в розрізі пунктів призначення (цехів, дільниць, в які передаються ТМЦ) та зведеної відомості витрати ТМЦ зі складів по внутрішнім споживачам.

Контроль наявності та стану виробничих запасів перевіряється за допомогою проведення інвентаризацій, результати яких фіксуються в інвентаризаційних описах.

Наприкінці місяця заповнюється оборотна відомість. Їхні дані можуть узагальнюватися в зведеної оборотної відомості за балансовими рахунками в розрізі складів. Ці відомості доступні бухгалтерам матеріального відділу з метою ведення контролю.

Для відпуску виробничих запасів і МШП на бік виписується рахунок-фактура (Дод. Е. 5). Дані про таку реалізації узагальнюються у відомості відпустки ТМЦ на бік.

Для розрахунку та відображення сум ТЗР складається розшифровка транспортно-заготівельних витрат та довідка для обгрунтування записи в журнал-ордер № 10 по ТЗР.

В організації складського господарства важливим є правильний підбір кадрів. З кожною матеріально-відповідальною особою на ДП «Автобаза ДПА України» укладається договір про повну матеріальну відповідальність. На посаду завідуючий складом, комірник не приймаються особи, які мають судимість за розкрадання, хабарництво та інші злочини. Крім того, призначення, звільнення та переміщення матеріально відповідальних осіб здійснюється з обов’язковим погодженням головного бухгалтера.

Для синтетичного обліку виробничих запасів на ДП «Автобаза ДПА України» використовуються рахунки: № 20 «Виробничі запаси», № 22 «МШП».

Синтетичний облік виробничих запасів ведеться в журналі-ордері № 7(Дод. Е.6.).

В системі рахунків бухгалтерського обліку ДП «Автобаза ДПА України» облік виробничих запасів відображається наступними записами:

1. Витрачено виробничі запаси на виробничо-господарські потреби:

Дт 91 «Загально-виробничі витрати»

К-т 201 «Сировина та матеріали"958,00 грн. (ж/о № 5)

2. Витрачено виробничі запаси на виробничо-господарські потреби:

Дт 93 «Витрати на збут»

К-т 201 «Сировина та матеріали» 1200,00 грн

3. Витрачено виробничі запаси на виробничо-господарські потреби:

Дт 235 «Витрати на транспорт»

Кт 201 «Сировина та матеріали"2052,00 грн. (ж/о № 7)

Наступним етапом практики — є аналіз системи обліку зобов’язань.

7. Облік зобов’язань

Методологічні основами організації та обліку зобов’язань на ДП «Автобаза ДПА України» визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов`язання» [35], Законом України «Про ПДВ», Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» [20], Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» [31], Законом України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» [17], Положенням «Про простий вексель», Постановою НБУ «Про кредитування», наказом про облікову політику підприємства тощо.

Є поточні та довгострокові зобовязання.

У ДП «Автобаза ДПА України» в процесі діяльності можуть виникати борги по товарним та нетоварним операціям та, що є поточними та довгостроковими.

Поточні зобов’язання — це короткострокові фінансові зобов’язання, які повинні бути погашені протягом року з дня складання бухгалтерського балансу (або поточного операційного циклу підприємства, даний термін більше).

Дане визначення має на увазі, що поточні зобов’язання погашаються за рахунок активів, що класифікуються як поточні в тому ж балансі.

Зобов `язання підприємств виникають через існуючі (внаслідок минулих операцій або подій) борги підприємства, або щодо передачі певних активів або послуг іншому підприємства в майбутньому (по передоплаті).

Поточні зобов`язання за товарними операціями ДП «Автобаза ДПА України» включають операції за розрахунками з постачальниками і підрядчиками.

Основними первинними ДП «Автобаза ДПА України» є: видаткові накладні (див. Дод. В. 2), платіжні доручення (див. Дод. Б. 3), рахунки, акти приймання робіт, податкові накладні та інші.

Розрахункові документи, які надає підприємство-постачальник ДП «Автобаза ДПА України» на суму оплати за отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги повинні бути акцептовані.

Розрахунки з постачальниками ДП «Автобаза ДПА України» веде після відвантаження ТМЦ, виконання робіт, надання послуг або одночасно з ними.

Вартість отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг ДП «Автобаза ДПА України» відображає на рахунках обліку ТМЦ або витрат без врахування суми ПДВ.

Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками за одержані ТМЦ, виконані роботи, надані послуги ДП «Автобаза ДПА України» призначений рахунок № 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками.

Аналітичний облік ведеться за кожним постачальником та підрядчиком в розрізі кожного документа на сплату (рахунок).

Синтетичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться в журналі-ордері № 9.

ДП «Автобаза ДПА України» користується кредитними послугами обслуговуючого банку, а саме по короткостроковому кредитуванню. Кредитні взаємовідносини ДП «Автобаза ДПА України» здійснюються на підставі кредитних договорів.

Облік отриманих позик ДП «Автобаза ДПА України» ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики».

Аналітичний облік позик ведуть за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їх погашення. Синтетичний облік ведуть в аналізах до рахунків 60 «Короткострокові кредити».

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями ДП «Автобаза ДПА України», ведуть на рахунках 62 «Короткострокові векселі видані» (якщо ця заборгованість поточна).

Відстроченим податковим зобов’язанням називається сума податку на прибуток, який сплачується в наступних періодах, із тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню, включається до прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Внаслідок того, що в обліку прибуток визначається за одними правилами, а в податкових органах — за іншими, утворюється постійна різниця між податковим й обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає в поточному звітному періоді та не анулюється у наступних.

У разі, якщо податок на прибуток, розраховується за даними бухгалтерського обліку, більший за податок, що сплачується за податковою декларацією, різниця буде відноситись в кредит рахунку № 54 «Відстрочені податкові зобов`язання». Якщо ж податок, який підлягає сплаті до бюджету більше за податок, розрахований за даними бухгалтерського обліку, різниця буде відображатися в дебеті рахунку № 17 «Відстрочені податкові активи».

Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, облік яких не відображається на інших рахунках 6-го класів, призначено рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» (для поточних зобов’язань).

ДП «Автобаза ДПА України» згідно із законодавством України є платником як загальнодержавних так і місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів, зокрема: податку на прибуток, ПДВ, комунального податку, зборів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування тощо.

Первинними документами для нарахування податків служать ДП «Автобаза ДПА України» розрахунки бухгалтерії, а по розрахунках з ПДВ — податкові накладні, які реєструються в реєстрі податкових накладних. Перерахування податків до бюджетів здійснюється на основі платіжних доручень. Обліковий регістр — журнал-ордер № 9.

Для узагальнення інформації про розрахунки ДП «Автобаза ДПА України» за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету призначено рахунок № 64 «Розрахунки за податками і платежами».

Аналітичний облік ведеться за видами податків.

Первинними документами для нарахування та сплати зборів до фондів соціального страхування служать на ДП «Автобаза ДПА України» розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення (див. Дод. Б. 3) тощо.

Облік розрахунків по страхуванню на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться за рахунком № 65 «Розрахунки за страхуванням» за зборами на обов`язкове державне пенсійне страхування, на обов`язкове соціальне страхування, на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхування майна та за ін. розрахунками за страхуванням.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування Регістром аналітичного та синтетичного обліку виступає журнал-ордер № 4(Дод. Ж. 1).

В системі рахунків облік розрахунків з кредиторами на ДП «Автобаза ДПА України» відображається наступними записами:

1. надійшли виробничі запаси від постачальників:

Дт 203 «Паливо»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» 17 000,00грн.

2. погашено заборгованість перед постачальниками за сировину, матеріали, готові вироби, енергію:

Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та

підрядчиками"

Кт 31 «Рахунки в банках» 15 000,00 грн. (ж/о № 2)

3. перераховано в бюджет податки, збори та інші обов’язкові платежі:

Дт 64 «Розрахунки з бюджетом по податках і платежах»

Кт 31 «Рахунки в банках"13 587,00 грн. (ж/о № 2)

4. проведено розрахунки з фондами соціального страхування:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 31 «Рахунки в банках"16 636,00 грн.

Об'єктом дослідження наступного питання є облік праці та її оплати.

8. Облік праці та її оплати

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Основними завданнями обліку праці та її оплати в ДП «Автобаза ДПА України"є:

— Точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу та обсягу виконуваних робіт;

— Правильне обчислення сум оплати праці та утримання з неї;

— Облік розрахунків з працівниками,

Методологічні основи обліку праці та її оплати на ДП «Автобаза ДПА України» визначають наступні нормативні документи: Закон України «Про заробітну плату» [21], Закон України «Про відпустки» [15], Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» [17], Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» [16], Інструкція по статистиці заробітної плати [4], наказ про облікову політику підприємства тощо.

Облік розрахунків з оплати праці на ДП «Автобаза ДПА України» включає такі підсистеми: облік особового складу, облік використання робочого часу та облік виробітку.

Первинними документами по обліку особового складу є: заява працівника (Дод. З. 1), наказ про прийом на роботу (Дод. З. 2), наказ про переведення на іншу роботу, наказ про надання відпустки (Дод. З. 3), наказ про припинення трудового договору (Дод. З. 4) та інші. Дані про кожного виробника фіксуються в особовій картці.

Заробітна плата нараховується у відповідності з колективним договором:

— Для виробничого персоналу — по тарифним ставкам (окладам);

— Для апарату управління — по окладам;

На ДП «Автобаза ДПА України» існує погодинна заробітна плата. Для нарахування заробітної плати працівникам погодинникам ДП «Автобаза ДПА України» використовують відомості про посадові оклади (на основі штатного розкладу), про присвоєні розряди та дані табелю обліку використання робочого часу (Дод. З. 5).

Ведеться табель окремо по кожному відділу, табельниками або бригадирами, майстрами тощо. У табелі відмічається кількість відпрацьованих годин кожним працівником, неявки на роботу (вказуються за допомогою умовних позначок — шифрів). В кінці місяця в табелі по кожному робітнику підраховують та відображають загальний календарний фонд робочого часу, кількість неявок по причинах та інші втрати, а також фактично відпрацьований час.

Синтетичний облік розрахунків по заробітній платі на ДП «Автобаза ДПА України» ведеться на рахунку № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Усі види додаткової заробітної плати на ДП «Автобаза ДПА України» обчислюються по середньому заробітку. Первинними документами є: наказ на відпустку (див. Дод. З. 3), наказ про преміювання (Дод. З. 6), наказ про надання матеріальної допомоги та інші.

Середній заробіток для оплати відпустки обчислюють, виходячи з розрахованого середньоденного заробітку; який визначається шляхом ділення сумарного заробітку за останні, перед відпусткою, 12 місяців (якщо перший рік роботи, то за 11 місяців) на відповідну кількість днів.

Середньоденний заробіток множиться на кількість днів відпустки: так визначається сума відпустки. Аналогічно розраховується компенсація за невикористану відпустку.

Первинним документом для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є листок непрацездатності (Дод. З. 7). Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой