Омофразія в англомовній військовій лексиці та принципи укладання словника омофраз

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Иностранные языки и языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОМОФРАЗІЯ В АНГЛОМОВНІЙ ВІЙСКОВІЙ ЛЕКСИЦІ ТА ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА ОМОФРАЗ

План

Список умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Омофразія в системі рівнойменності мовних одиниць

1.1 Рівнойменність мовних одиниць та її різновиди

1.2 Омофразія в сучасній англійській мові

1.2.1 Лінгвістичний статус омофразії

1.2.2 Омофразія «змінне словосполучення: фразеологізм

1.2.3 Омофразія одиниць номінації та релятивів (комунікативів)

1.2.4 Омофразія «змінне словосполучення: складений термін»

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Утворення омофраз в результаті фразеологізації словосполучень в англомовній військовій лексиці

2.1 Семемний склад бінарних словосполучень моделей, А + N, Participle + N, N + N

2.2 Шляхи фразеологізації бінарних словосполучень моделей, А + N, Participle + N, N + N

2.2.1 Метафоризація значень

2.2.2 Метонімізація значень

2.3 Внутрішньослівні змістові зв’язки в ядерних компонентах бінарних словосполучень моделей, А + N, Participle + N, N + N як передумова утворення омофраз

2.4 Акронімізація військових складених термінів і можливість виникнення потенційної омофразії

2.5 Стилістична класифікація військових ТС-омофраз

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Усунення омофразії у текстах оригіналу

3.1 Змістова стратифікація тексту оригіналу як засіб усунення омофразії

3.2 Стилістичне використання омофразії

3.3 Прагматичний аспект інтерпретації та реконструкції омофразних контекстів

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Лексикографічна розробка омофраз

4.1 Структура і принципи укладання загального словника омофраз

4.2 Можливі типи словників омофраз англомовної військової лексики

Висновки до розділу 4

Список використаних джерел Список лексикографічних джерел

Список джерел ілюстративного матеріалу

Вступ

омофраза фразеологізація військова лексика

Рівноіменість завжди була дуже складним явищем для перекладачів. Одним із різновидів рівнойменності є омофразія — збіжність матеріальної форми словосполучень, що належать до різних класів (змінних словосполучень, фразеологізмів, складених термінів), при розбіжності їх семантичної структури [51, с. 185−191].

Омофразія досі залишається «білою плямою» в царині семантики і, як наслідок, є складним для перекладу явищем. Більшість досліджень цього напрямку була присвячена в основному диференціації понять «омофразія» і «омонімія» і не висвітлювала специфіку омофраз як складової частини лексичної системи сучасної англійської мови. Дане дослідження на матеріалі англомовної військової лексики присвячено фразеологізації словосполучень як джерелу омофразії.

Актуальність обраної теми зумовлена орієнтацією на дослід- ження мовних явищ в комунікативно-прагматичному та структурно-семантичному аспектах, необхідністю всебічного вивчення явища омофразії як широко розповсюдженого прояву рівнойменності мовних одиниць. Тема актуальна і в аспекті перекладу текстів різних жанрів, оскільки омофразія все ширше використовується як засіб створення технічних термінів.

Предметом дослідження є омофразія в англомовній війсковій лексиці та принципи укладання словника омофраз

Об'єкт дослідження — омофрази, які виникли в результаті фразеологізації словосполучень в англомовній військовій лексиці.

Матеріалом дослідження слугували понад 900 омофраз, які були виявлені у лексикографічних джерелах, а також у англомовних текстах військової тематики загальним обсягом близько 5 000 сторінок.

Метою магістерської роботи є визначення закономірностей формування можливих типів омофраз англомовної військової лексики шляхом фразеологічної метафоризації та метонімізації змінних словосполучень, а також висвітлення ряду проблем стилістики, перекладу і лексикографії, пов’язаних з явищем омофразії. Реалізація поставленої мети передбачала розв’язання таких конкретних завдань:

— уточнити лінгвістичний статус омофразії та її місце в системі рівнойменності мовних одиниць;

класифікувати різновиди омофразії в сучасній англійській мові;

визначити семемний склад словосполучень різних моделей, що потенційно можуть вступати у відношення омофразії;

встановити шляхи фразеологізації змінних словосполучень, яка приводить до виникнення омофраз у англомовній військовій лексиці;

встановити внутрішньослівні змістові зв’язки в ядерних компонентах словосполучень як передумову утворення омофраз;

висвітлити проблеми лексикографічної розробки омофразії та встановити структуру і принципи укладання словників омофраз.

Мета і завдання роботи визначили методи дослідження, яке в цілому виконано в площині динамічної синхронії, «враховуючи і відносну стабільність елементів мови як системно-структурного утворення, і також нині діючі тенденції їх еволюції [46, с. 252]». Головним методом дослідження є метод семантичних і функціональних опозицій. Використовувались також метод аналізу словникових дефініцій, метод дистрибутивного і валентностного аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше на матеріалі сучасної англомовної військової лексики розглядається явище омофразії як різновид рівнойменності мовних одиниць з огляду на його поширене використання в межах цієї терміносистеми; аналізуються шляхи фразеологізації змінних словосполучень як джерело омофразії. Порушується питання стосовно необхідності створення спеціальних загальних і галузевих словників омофраз, даються конкретні рекомендації щодо їх укладання.

Теоретична значущість диплому визначається тим, що її матеріали і результати поглиблюють уявлення про феномен рівнойменності мовних одиниць, уточнюють класифікацію її видів (зокрема — омофразії) та специфіку їх актуалізації у різних функціональних стилях. Результати дослідження сприятимуть подальшому розвитку теорії і практики перекладу, а також практичної і теоретичної лексикографії.

Практичне значення диплому полягає в можливості використання її матеріалів у викладанні курсів лексикології сучасної англійської мови (розділи: «Семасіологія», «Термінологія», «Фразеологія», «Лексикографія»), стилістики англійської мови, теорії і практики перекладу, матеріали дослідження також можуть бути використані в укладанні «Англо-українського словника військової лексики», потреба в якому в світлі сучасної української військової доктрини, що передбачає співробітництво з НАТО, не викликає сумніву.

Апробація роботи: основні положення дослідження знайшли своє відображення у вигляді доповіді на Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій проблемам галузевої комунікації, міжкультурної комунікації та перекладу (Харків, 2009). Результати дослідження також обговорювались на науково-практичної конференції Академії внутрішніх військ.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Розділ 1. Теоретичні засади омофразії. Омофразія в системі рівнойменності мовних одиниць

1.1 Рівнойменність мовних одиниць та її різновиди

Асиметричні структури у співвідношеннях знаків з означуваними спостерігаються у будь-якій мові. Ф. де Соссюр відзначав можливість існування різноманітних відношень між звуковим матеріалом та ідеями [94, с. 142−143]. Продовжуючи дослідження Ф. де Соссюра, С. О. Карцевський виступив з концепцією асиметричного дуалізму мовного знака: той самий знак може мати декілька функцій, те саме значення може виражатися різними знаками [44, с. 85]. За рахунок виникнення нових значень у існуючих знаків, тобто асиметричного дуалізму, лексична система одержує можливість розвиватися [65, с. 54−70].

Прояв асиметричного дуалізму лексичного знака звичайно зводиться лінгвістами лише до омонімії (див., наприклад, [63, с. 77]):

mole I (n.) «родимка»: mole II «кріт»: mole III «мол», «дамба»: mole IV «моль» (грам-молекула)"; light І (а.) «світлий»: light II «легкий»; hawk I (v.) «полювати з соколом»: hawk II «торгувати вроздріб»: hawk III «відкашлюватись!» і т. ін.

Але ж цю саму схему можна застосувати також і до відношень, властивих полісемії, наприклад: hook 1 «гак», «гачок»: hook 2 «багор»: hook 3 «серп»: hook 4 «крутий вигин»: hook 5 «пастка» і т. ін.

Як бачимо, і в цьому випадку означувані 1, 2, 3, 4, 5 є різними сигніфікатами, які співвідносяться з різними денотатами дійсності. Тотожність лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) лексеми hook є виключно етимологічною і на синхронному рівні значення практично не має (пор.: [58, с. 47−53]).

Очевидно, що відповідь на подібні запитання залежить не тільки від цілей опису, але й від метамови, яка використовується, тому що спільні ознаки можуть бути виділені операціонально тільки в тому випадку, якщо нею співставляються елементи тлумачення, що співпадають. Оскільки семантичний опис лексичних одиниць є теоретичним конструктом, який отримують в результаті аналізу, що проводиться з тими чи іншими цілями, то зрозуміло, що одна і та ж одиниця може бути описана різним чином. У залежності від того, як тлумачать ту чи іншу семему, семантичні ознаки, якими вона ділиться з іншими семемами, можуть як виділятися та фіксуватися у тлумаченні, так і ні, особливо, якщо ці ознаки слабкі, нейтралізовані. Іншими словами, відсутність спільних ознак в тлумаченні не означає, що вони не можуть бути позначені у відповідних семантичних структурах в принципі. Навпаки, виділення спільних ознак як підстави для постулювання полісемії може у ряду випадків заперечуватися, тому що суттєвим є не тільки їх потенційна наявність, але й статус у плані змісту одиниці, яку тлумачать. Зокрема, це можуть бути ознаки, які виділяють етимологічно і які не входять до власного значення слова на синхронному рівні [80].

Крім того, цей підхід придатен також для вираження відношень між знаком і означуваним, що одержали назву платеосемії (від гр. платус «широкий», «місткий» і сема «знак», «значення» [47; 50, с 49]). Під платеосемією розуміється лексико-семантичне варіювання в межах одного стрижневого значення. Наприклад, слово thing, по суті справи, має лише одне стрижневе значення «that which exists or can be thought of [145, с. 1343]». Проте кількість референтів, що означаються цим словом, є практично нескінченною: «an inanimate object», «a living creature», «a matter», «a problem», «a fact», «a possession», «a piece of writing, music, composition» і т. ін. Саме завдяки цій ознаці платеосемія докорінно відрізняється від полісемії, де кількість значень є чітко визначеною і обмеженою.

Слова, для семантичної структури яких є характерною невизначено широка дифузність сигніфікату, іноді називаються словами-дейктиками, словами-«губками», словами-синкретами, словами-дифузами [87, с. 453; 37, с. 188; 14; 26].

Таким чином, асиметричний дуалізм мовного знака, при якому групі означуваних відповідає один знак, має свій прояв не тільки в омонімії, але й у полісемії і платеосемії.

Крім того, одним з проявів рівнойменності слід визнати відношення опозем конверсії, які традиційно, але, на наш погляд, неправомірно, зараховують до омонімів (див., наприклад, [27, с. 23−28; 119, с. 41]:

board (n.) «дошка»: board (v.) «загороджувати дошками»;

bottom (п.) «нижня частина човна»: bottom (v.) військ.

«лежати на океанському дні» (про підводний човен);

break (v.) «ламати», «переривати»: break (n.) «розрив», «перерва», «розлом» і т. ін.

hostile (а.) «ворожий»: hostile (n.) військ, «ворог, противник»;

boy (n.) «хлопець»: boy! (inter.) «оце так!», «невже?»;

storm (n.) «буря», «гроза»: storm (v.) військ, «брати приступом», «штурмувати» і т. ін.

На синхронному рівні розмежування полісемії та омонімії, як правило, зводиться до різниці між «спорідненими» і «неспорід-неними» значеннями [71, с. 113]. Проте в нашому розумінні основною диференційною ознакою омонімів є походження від різних етимонів, яке не є притаманним полісемії.

Слід відзначити, що рівнойменність властива не тільки однослівним одиницям, — вона має інтенсивний прояв також у складених знаках номінації - словосполученнях і реченнях.

Відомо, що при розгляді понять омонімії і полісемії об'єктом дослідження звичайно було слово як знак номінації. Так,

Д.Н. Шмельов, досліджуючи проблему розмежування понять багатозначності та омонімії, зовсім не торкається омонімії складених знаків номінації, словосполучень, обмежуючись лише словами-омонімами [111, с. 68−91].

В працях, присвячених питанням англійської лексикології [82; 115], ми також не знаходимо навіть згадки про омонімію та суміжні з нею явища на рівні надслівних номінативних одиниць.

Першу спробу визначення специфіки відношень між сполученнями типу to look through one’s fingers (змінне словосполучення) та to look through one’s fingers (фразеологізм) здійснив О.В. Кунін, вказуючи на неправомірність застосування до них термінів омонімія та багатозначність. Запропонувавши для них новий термін — поліфразосемія (тобто наявність пов’язаних між собою значень у змінному словосполученні і в ідентичній за формою фразеологічній одиниці), О.В. Кунін однак вважає омонімами формально ідентичні, але семантично не споріднені змінні словосполучення і фразеологізми [61]. Для ідентифікації таких пар Д.І. Квеселевич запропонував термін омофрази, а для семантичних відношень між ними термін омофразія [51, с. 185−191].

Д.І. Квеселевич слушно вважає, що «рівнойменність мовних одиниць може проявлятися як на одному рівні (однорівнева рівнойменність), так і на різних рівнях (міжрівнева рівнойменність). Крім того, в межах одного рівня рівнойменність може проявлятися а) в одиницях того же самого класу і б) в одиницях різних класів [45, с 6]».

В запропонованій системній класифікації всі види рівноймен-ності мовних одиниць розподіляються таким чином:

І. Однорівнева рівнойменність

1) В межах одиниць того ж самого класу

а) рівнойменність слів, що належать до тієї ж самої частини мови (до того самого лексико-граматичного класу слів)

Омонімія: ball І (п.) «куля»: ball II (п.) «бал».

Полісемія: bright 1 (а.) «яскравий»: bright 2 (а.) «світлий»: bright 3 (а.) «здібний», «тямущий»: bright 4 (а.) «веселий».

Платеосемія: thing (n.) а) «предмет», «річ»: б) «твір мистецтва»: в) «інструмент», «прилад»: г) «випадок»: д)

«страва», «напій» і так далі.

б) рівнойменність змінних словосполучень:

flying planes 1 «політ на літаках»: flying planes 2 «літаки, що летять».

2) між одиницями різних класів

а) рівнойменність слів, що належать до різних частин мови (до різних лексико-граматичних класів слів)

Омонімія: well (n.) І «криниця»: well (adv) II «добре». Конверсія: water (п.) «вода»: water (v.) «поливати».

б)рівнойменність словосполучень;, що належать до різних

класів (змінних, фразеологічних, термінологічних)

Омофразія: green eye (змінне словосполучення): green eye (фразеологізм) «ревнощі»: green eye (складений термін) «вічко індикатора».

в) рівнойменність речень, одне з яких складається зі слів в їх буквальному значенні, а друге являє собою фразеологічну одиницю:

That’s a horse of another colour I «Це кінь іншої масті»: That’s a horse of another colour II «Це зовсім інша справа», «Тоді це інша річ».

II. Міжрівнева рівнойменність

Рівнойменність змінних словосполучень і складних слів, що виникла в результаті інтеграції словосполучення: also ran «також біг»: also-ran (n.) «невдаха».

Рівнойменність речень і складних слів: Do it yourself «Зроби це сам»: do-it-yourself (а.) «саморобний».

III. Рівнойменність слів і словосполучень (номінативних одиниць) і комунікативів

1)Слово як одиниця номінації: слово-комунікатив: rabbit I «кролик»: Rabbit! И. прост. «Дзуськи!»

2)Словосполучення як одиниця номінації: словосполучення-комунікатив: my hat І «мій капелюх»: My hat! II «Оце так!», «От так маєш!»

Ця класифікація, на наш погляд, досить наочно свідчить про

те, що обсяги понять омонімія і рівнойменність не збігаються: омонімія є лише одним з проявів рівнойменності.

1.2 Омофразія в сучасній англійській мові

1.2. 1 Лінгвістичний статус омофразії

Перед тим, як перейти до детального аналізу об'єкта даного дослідження — омофраз, які виникають в результаті фразеологізації словосполучень в англійській військовій лексиці (див. Розділ II), необхідно висвітлити предмет дослідження — омофразію як прояв асиметричного дуалізму надслівних мовних одиниць, що приводить до їх рівнойменності. Причому, на нашу думку, в зв’язку з недостатньою вивченістю цього явища доцільно розглянути його в лексичному складі англійської мови в цілому, не обмежуючись будь-яким прошарком лексики (в тому числі і військової). Тільки при такому підході є можливість адекватно визначити лінгвістичний статус омофразії та класифікувати її різновиди.

Розглянемо приклад опозем рівнойменності. Hot rod (змінне словосполучення) «гарячий шомпол»: hot rod (фразеологічна одиниця) «таратайка», «жерстянка» (про стару автомашину): hot rod (складений термін) «паливний стержень».

У наведеному прикладі вихідне змінне словосполучення вступає з фразеологізмом і складеним терміном, що походять від нього, у відношення омофразії, тобто формальної збіжності словосполучень різних класів. Як вже зазначалося вище, самі опоземи позначаються в цьому випадку терміном омофрази.

Перехід вільного словосполучення у розряд фразеологічних починається у той момент, коли воно «функціонально навантажується, тобто на додачу до номінативної функції отримує ще одну з наступних: експресивно-образну, розважально-гумористичну, функцію широких життєвих узагальнень тощо"[30].

Фразеологізація і термінологізація змінного словосполучення неодмінно містять як проміжний етап побудову лінгвістичного образу, «який є суміщеним баченням двох картин [9, с. 13−14]».

Словосполучення-етимони як знаки прямої номінації позначають об'єкт чи ситуації, які в непрямій номінації використовуються в новому для них значенні. Переосмислення виникає як оказіональне семантичне перетворення прототипу майбутнього фразеологізму, тому що він ще знаходиться у своїй неактуальній стадії і не є одиницею мови. Коли потенційний фразеологізм набуває елементів сталості, яких йому бракує, та стає віртуальним, тобто одиницею мови, семантичне перетворення втрачає свій оказіональний характер [107, с. 14 ]. Актуалізація первинного (буквального), фразеологічного чи термінологічного значення омофраз здійснюється у контексті, що містить інформацію, яка знімає багатозначність: а) лексичний вказівний мінімум, що належить до тієї самої тематичної групи, що і значення даної омофрази; б) синтаксичний вказівний мінімум — синтаксична функція або синтаксичний зв’язок з одним із членів речення, який здатний ідентифікувати омофразу або як змінне словосполучення, або як фразеологічну одиницю чи складений термін; в) зміст текстової ситуації.

Вузли трикутника являють собою словосполучення того чи іншого класу, а ребро — омофразну протиставленість між ними. Схема вказує на можливість існування форм, які можуть виступати як план вираження відразу трьох омофразно протиставлених значень.

На наш погляд, цю схему слід визнати дещо спрощеною. Співвідношення складених номінативних одиниць в межах омофразного гнізда можуть ускладнюватися тим, що, по-перше, окремі його опоземи мають омоніми у межах того самого класу (наприклад класу складених термінів), по-друге тим, що деякі з них являють собою полісемантичні або платеосемантичні одиниці.

1.2.2 Омофразія, змінне словосполучення фразеологізм

Матеріалом дослідження у даному розділі слугували 420 фразеологічних одиниць, головним чином — неологізмів 50-х-70-х років, що увійшли до словників [136; 138; 143; 148].

Результати аналізу цих одиниць свідчать про те, що 286 з них (тобто 68%) не вступають у відношення омофразії зі змінними словосполученнями, тому що сума значень їх компонентів не може сприйматися буквально через неможливість виникнення подібних ситуацій в реальній дійсності:

to steal smb. 's thunder — *"вкрасти у когось грім" -перехопити пріоритет, ініціативу;

to have a wolf in one’s stomach — *"мати вовка у шлунку" -дуже зголодніти; to cut smb. down to size — *"обтяти когось до потрібного розміру" - поставити когось на місце;

books with legs — *"книги з ногами" - книги, що не залежуються у крамницях, і т. ін.

134 фразеологічні одиниці вступають у відношення омофразії

із змінними словосполученнями (32%). Такі фразеологізми можуть співвідноситись з різними частинами мови — іменником (субста-тивні), прикметником (ад'єктивні), дієсловом (вербальні або дієслівні), дієприслівником (адвербіальні), вигуком (вигукові).

Крім [того, серед фразеологічних одиниць зустрічаються такі, що вступають у відношення омофразії з неідіоматичними звичайними реченнями, наприклад, Then the band played — «потім заграв оркестр»: «і тоді все скінчилося» (фразеологізм).

Серед омофраз «змінне словосполучення: фразеологізм» явно переважають дієслівні одиниці, що видно з наведених нижче даних:

Таблиця 1. 1

Кількісний розподіл класів фразеологізмів в омофразах ЗС: ФС (за даними [134])

Класи фразеологізмів в оморфразах ЗС: ФС

Кількість

%

Субстантивні

ЗО

22,0

Ад'єктивні

7

5,5

Вербальні (дієслівні)

82

61,0

Адвербіальні

13

10,0

Вигукові

2

1,5

Разом:

134

100%

Семантична двоплановість омофразії ЗС: ФС — забезпечується як тяжінням одного значення до іншого, «проекцією» одного значення на інше, так і наявністю зв’язку (спільність семи) між цими значеннями [30, с 63].

Таким чином, серед дієслівних ФС — розрізняються одиниці,

що утворилися від ЗС-прототипів

а)шляхом метафоричного переосмислення:

to have been in the war (3C) — побувати на війні: to have been in the war (ФС) — пройти воду, вогонь і мідні труби;

to ring a bell (ЗС) — дзвонити у дз|він: to ring a bell (ФС) -нагадувати, наводити на думку, здаватися знайомими;

to find oneself in the wrong boat (ЗС) — опинитися не в тому човні: to find oneself in the wrong boat (ФС) — уклепатися, ускочити в клопіт; опинитися в скрутному становищі;

to paper over the cracks (ЗС) — заклеювати тріщини шпалерами: to paper over the cracks (ФС) замазувати протиріччя, розбіжності, помилки; створювати видимість благополуччя; to shoot oneself in the foot (3C) — вистрілити собі в ногу: to shoot oneself in the foot (ФС) нашкодити собі самому і т. ін.

б)шляхом метонімічного переосмислення:

to save one’s bacon (ЗС) — зберегти, заощадити свій бекон: to save one’s bacon (ФС) — забиратися, поки живий і цілий, спасати власну шкуру;

to jump over the wall (ЗС) — перестрибнути через стіну:

to jump over the wall (ФС) — розстригтися (про ченця, священика).

Деякі омофрази ЗС: ФС розрізняються ініціальними формами (initial forms) своїх парадигм завдяки протиставленню артиклів, а та the, але збігаються за іншими парадигматичними формами при конкретизації денотата висловлення, наприклад:

to thread a needle (ЗС) — протягнути нитку в голку: to thread the needle (ФС) — виконати важку справу;

to get on a stick (ЗС) — взятися за палицю: to get on the stick

(ФС) — взятися до діла, до роботи.

Інші омофрази, навпаки, мають цей статус тільки завдяки ініціальним формам, наприклад:

to lay an egg (3C) — знести яйце: to lay an egg (ФС) -«провалитися» (про співака, фокусника і т. п.);

to come unglued (3C) — розклеїтися: to come unglued (ФС) -«розклеїтися» (про людину).

В актах комунікації омофразія усувається, тому що ці словосполучення не можуть сприйматися буквально (як ЗС), коли мова йде про людину.

Через те що ФС, які виступають як омофрази по відношенню до ЗС-прототипів, являють собою одиниці вторинної номінації, вони можуть представляти приклади чи то розширення, чи то звуження значень прототипів, пейоризації або меліоризації такого значення.

Так, наведене вище ФС to save one’s bacon набуло нового значення «не залишитися в накладі», «домогтися своєї мети»; ФС to feel the draught зараз означає не тільки «знаходитись у несприятливих умовах», «нести збитки», але й «відчувати деяку неприязнь, холодок по відношенню до себе».

І навпаки, ФС to make noises у порівнянні з відповідною омофразою ЗС звузило своє значення: «виражати почуття, емоції», а не «шуміти» взагалі.

Численні ФС набули пейоративну конотацію у порівнянні зі значенням ЗС-прототипу, наприклад:

not to have all one’s buttons — клепок не вистачає;

to take to the cleaners — обібрати, обчистити когось;

to lay smb. out in lavender — угробити, уколошкати когось;

to be in the rocker — з глузду з'їхати.

Прикладами меліоризації значення можуть слугувати ФС: to be out of the same stable — належати до того самого кола (особливо -- привілейованого);

to have a thing for smb. — мати уподобання, симпатію до когось, кохати когось

to come from the cold — відчути себе вдома, серед своїх близьких, рідних.

Окрему групу складають ФС-евфемізми:

to spend a penny — скористатися туалетом;

to buy the farm — померти;

to suffer a fate worse than death — зазнати зґвалтування;

to have a bun in the oven — бути вагітною та багато інших.

Якщо говорити про соціальну сферу існування евфемізмів, то небезпідставною вважається точка зору тих вчених, які визнають основним носієм евфемізмів середній клас; з послабленням позицій саме цього соціального класу прийнято пов’язувати ріст функціональної активності прямих найменувань [121, с. 4−7].

В жаргонних фразеологічних одиницях, що вступають у відношення омофразії із ЗС, умотивованість вторинної номінації є більш завуальованою, а іноді й зовсім не простежується:

to cut a rug — танцювати, витанцьовувати;

to have a monkey on one’s back — бути наркоманом;

to get bananas — з'їхати з глузду, згубити тяму;

to take a bath — зазнати матеріальної втрати.

Були використані матеріали словників [136; 138; 143].

Аналогічні процеси утворення вторинної номінації спостерігаються також в омофразних парах з субстантивними, ад'єктивними та адвербіальними ФС:

а)Розширення значення:

a tip from the stable (ФС субст.) — конфіденційна інформація з найнадійніших джерел (спочатку: відомості про найбільш вірогідного переможця на скачках);

a ball of wax (ФС субст.) жарг. — усе на світі, yce можливе.

б)Звуження значення:

one of those things (ФС субст.) — неминуча неприємність;

the happy event (ФС субст.) — народження дитини;

at the water’s edge (ФС адв.) — на кордонах США (амер.).

в)Пейоризація значення:

working girl (ФС субст.) — повія;

out to lunch (ФС ад'єкт.) — чудна людина, з дуриною;

the widow’s and orphan’s fund — гроші, сплачені як хабар;

Keith’s mum (ФС субст.) — жінка похилого віку з обивательськими міщанськими судженнями;

round the houses (ФС адв.) — в марних клопотах;

born yesterday (ФС ад'єкт.) — наївний, непристосований до життя;

shooting gallery (ФС субст.) — кубло наркоманів.

г)Меліоризація значення:

in the groove (ФС адв.) — в повному порядку, чудово, прекрасно, на висоті вимог;

meat and potatoes (ФС ад'єкт.) — найважливіший, центральний, найбільш суттєвий.

Серед субстантивних омофраз розрізняються дві основні моделі - А + N, в якій іменник виконує функцію ядра, а прикметник — препозитивного атрибута, і N1 + N2, в якій компоненти мають рівний синтаксичний статус:

dead man (3C) — мертва людина: dead man (ФС) — порожня пляшка; soup and fish (3C) — суп і риба: soup and fish (ФС) — фрак, смокінг, вечірній костюм.

Матеріалом подальшого розгляду слугували фразеологізми,

що увійшли до словників [136; 138; 143; 148].

Всі субстантивні омофрази ЗС: ФС доцільно розділити на дві основні тематичні групи: назви осіб (Persons) і назви речей (Things).

Омофрази ЗС: ФС (Persons).

Дана група омофраз розподіляється на такі підгрупи:

а)тип людини за характером, натурою;

б)професія; рід занять;

в)соціальний стан.

Фразеологізми з омофразних пар підгрупи а) означають як позитивні, так і негативні риси характеру.

Оцінка зі знаком «+»:

an eager beaver — завзятий працівник, трудяга;

a straight arrow — відверта, чесна людина;

clear grit — молодчина.

Оцінка зі знаком «-»:

a bad (rotten) egg — мерзенна, паскудна особа;

a wet blanket, bad news — зануда;

a beggar on horseback — вискочка;

a hard case — злочинний тип;

laughing boy — (ірон.) відлюдько; похмурий тип;

white bread — занудливий інтелігент.

Прикладами фразеологізмів з омофразних підгруп б) можуть слугувати:

the boys in blue — 1) моряки; 2) поліцейські;

a blind man — поштовий працівник, що розбирає листи з неповною або нечіткою адресою;

a white collar — службовець та ін.

Фразеологізми з омофразних пар підгрупи в) можуть означати:

-належність до партій та інших політичних чи релігійних організацій:

fresh blood — нові члени партії;

red (scarlet) hat — кардинал;

a barn burner — радикал, прихильник крайніх заходів;

-соціальний стан (як правило, назви мають емотивно-оцінну конотацію):

a big boy (pot, bug, gun, noise, shot, wig) — велике цабе;

a new broom — нове начальство;

the big brother — опікун і оборонець та ін.

-положення в суспільстві на побутовому чи сімейному рівні: the answer to a maiden’s prayer — завидний наречений,

вродливий холостяк, красень;

May and December — молода жінка і старий чоловік; the new arrival — новонароджений та ін.

Омофрази ЗС: ФС (Things).

В цій групі омофраз, переважно моделей, А + N, Ni of N2 та Ni and N2, розрізняються дві підгрупи фразеологізмів:

а) назви конкретних предметів:

silent butler — совок для збирання крихт зі столу, попелу тощо;

one-armed bandit — «однорукий бандит», автомат для азартної

гри;

yellow rag — бульварна газета;

bed and board — квартира і стіл (пансіон з харчуванням);

the narrow bed — домовина;

small potatoes — дрібниці таїін.

б) назви природних явищ та абстрактних понять:

white caps — баранці (на хвилях);

the blue blanket — синява небес;

the great enemy -- смерть;

a clean sheet — бездоганна, незаплямована репутація;

dirty pool — шахрайство;

a hot potato — неприємне питання;

a piece of cake — дуже проста і легка справа та ін.

Багато фразеологізмів з омофразних пар ЗС: ФС з семантикою Persons/Things мають зооморфні компоненти (найчастіше -cat, dog, bird):

wild cat — ненадійна справа, сумнівне починання; a fat cat -багатій, «грошовий мішок»; a gay cat — гульвіса, гультяй; an old cat — сварлива стара;

a lame dog — невдаха, a dirty dog — падлюка, негідник; a dead dog — непотрібна річ;

a dead bird — певна, надійна справа; a rare bird — диковина, а down bird — хитрун; an old bird — бувала людина, бувалець та ін.

З іншими зооморфними компонентами:

a boiled lobster — англійський солдат;

a cold fish — бездушна, нечула людина;

an old fox — хитрун;

a great lion — славнозвісна людина;

a dark horse — «темна конячка», маловідомий кандидат на

виборах;

a blind pig — бар з незаконною торгівлею алкогольними напоями та багато інших.

Процеси метафоризації, таким чином, можуть протікати у двох напрямках: від людини до природи і від природи до людини, від неживої істоти до живої істоти. Людина не тільки збирає та концентрує навколо себе предикати предметів і тварин, але й сама охоче ділиться з ними своїми предикатами [67].

Широкого розповсюдження набули омофразні пари, в яких фразеологізми мають компоненти — власні імена:

John Doe — невідома особа;

Brother Jonathan — уряд США;

little Mary — шлунок;

Joe Miller — старий, заяложений дотеп, анекдот;

nice Nellie — святенник, охоронець моралі;

Uncle Bill — поліцай;

Uncle Sam — США;

Uncle Tom — негр;

Lady Jane — маріхуана тощо.

Фразеологізми-омофрази ЗС часто наділені гумором або мають евфемістичний характер:

long drink of water — дуже високий худий чоловік;

Mexican breakfast — сигарета і склянка води;

jug handles — вуха;

little boy’s/girl's room — туалет;

white telephone — унітаз.

Одним з джерел омофразії ЗС: ФС є явище так званого «римованого сленгу» (rhyming slang):

the rock’n’roll = the dole (office) — установа, яка видає

грошову допомогу безробітним;

Lady Godiva = fiver — 5 фунтів стерлінгів;

carving knife; trouble and strife = wife — жінка;

crust of bread = head — голова;

raspberry tart = heart — се|рце;

sky rocket = pocket — кишеня;

bees’n’honey = money — гроші;

bull and cow = row — сварка, ґвалт тощо.

Фразеологізми омофразних пар ЗС: ФС співвідносяться зі словами лише генетично. Переосмислювання змінних словосполучень у фразеологізми — це не тільки процес десемантизації компонентів змінного словосполучення, але й утворення особливої ециниці мови з притаманними їй категоріальними ознаками фразеологізму: сталістю, переосмисленням значення, цільністю j-поматичної номінації, експресивністю [1].

«Словосполучення і фразеологізм — не омоніми. Фразеологізмає лексичне значення, словосполучення в цілому лексичного значення не має [142, с. 9]». Саме тому змінні словосполучення і фразеологізми, що походять від них, не підлягають зіставленню за своїми категоріальними ознаками і повинні розглядатися як омофрази, тобто словосполучення, які належать до різних класів, ідентичні за формою і розбіжні щодо своїх значень.

1.2.3 Омофразія одиниць номінації та релятивів (комунікативів)

Спостереження за актуалізацією мовних одиниць наводитьна і думку про те, що традиційний їх поділ на номінативні (слова і словосполучення) і комунікативні (речення) потребує деякого перегляду і уточнення. У будь-якій мові спостерігається постійно зростаюча група слів і словосполучень, що виконують комунікативну функцію.

Уперше на подібні одиниці звернули увагу русисти.

І.Б. Сиротиніна, наприклад, розрізняє особливий клас, що з'єднує слова-релятиви, «вживані в мовленні зі спільним значенням реакції на слова співбесідника або ситуацію «[92, с. 78]». І.Ф. Киприянов запропонував для цього класу слів термін комунікативи (комунікати) «[52; 53].

Дослідники підкреслюють різнорідність походження російських елятивів. Деякі з них являють собою фразеологічні одиниці (держи карман шире!, открыл Америку!, как бы не так!, чёрта с два!, подумать только!). Інші вступають у відношення рівнойменності зі словами-номінітативними одиницями, що належать до різних частин мови: іменників (дудки!, комедія!, цирк!, кино!, ерунда!, муть!, порядок!); прикметників (пустое!); займенників (ничего!); прислівників (ладно!, здорово!, слабо!, классно!); дієслів (давай!, идет!, дошло!, замётано!, скажеш!); часток (ну!, вот!). численні елятиви належать до вигуків, слів, які нічого не називають, а безпосередньо виражають емоції людини (ах!, ой!, увы!, бис!).

Така різноманітність форм викликає необхідність виявлення категоріальних ознак усіх цих слів і словосполучень, які б дозволили віднести їх до одного й того самого функціонального лексико-граматичного поля. Такими категоріальними ознаками елятивів слід визнати:

1) специфічну синтаксичну функцію самостійно інтонаційно оформлених фраз, що не підлягають членуванню, «некодифыкованих висловлювань» «[35, с. 88−89].

2) Спільне значення реакції на попередню репліку або

ситуацію мовленнєвого акту [88, с. 92−93].

В сучасній англійській мові функціональний клас релятивів (комунікативів) є численним і різноманітним. Серед них слід розрізняти релятиви-слова, релятиви-словосполучення і релятивнії речення. Необхідно мати на увазі] що, по-перше, функціональне поле релятивів складається з двох зон — неідіоматичної та ідіоматичної [136, с. 7], по-друге, що не всі релятиви вступають у підношення рівнойменності з номінативними одиницями, наприклад:

alas! — на жаль!, та ба!;

avaunt! — цур мене;

attaboy! — молодець!;

buffo! — сміхота!;

bally-ho! — ату (бери, кусь) його!;

blankety-blank! (евф.) хай йому трясця!;

blimey! (прост.) 1. чорт його бери! 2. бач!, чи ти ба!;

phooey! — тьху!, гидота!;

hubba-hubba!, keeno!, zool!, zowie! (прост.) (яка) краса!, чудово!, клас! та ін.

У даній роботі нас цікавлять лише ті релятиви, що вступають у відношення рівнойменності з іншими надслівними мовними одиницями, відрізняючись від них не тільки за функцією, але й за семантичною структурою.

а) Омофрази З С: PC (словосполучення-релятив).

До цієї групи належать, перш за все, просторічні релятиви, які виражають подив, здивування в значенні «от тобі й маєш!», «оце так!», «на тобі!» і т. ін.: my aunt!, my eye!, my hat!, my wig (s)!, great guns!

Релятив hot dog! (амер. прост.) в цьому ж значенні перебуває у відношеннях омофразії з фразеологізмом hot dog (амер.) 1. гаряча сосиска. 2. булочка з гарячою сосискою.

Численні релятиви виражають різноманітні позитивні і негативні оцінки ситуації або репліки співбесідника:

a fine idea! (прост.) ще чого!, дуже мені це потрібно! (ірон.);

a pretty pair of shoes! — гарненька історія!;

bull’s eye! — от-от, ось-ось, саме так! (підтвердження висловлення співбесідника);

comic opera! — комедія!, сміхота!, цирк!

Деякі релятиви-словосполучення являють собою різні команди, сигнали і т. ін., наприклад:

all clear! (військ.) добро!, гаразд! (сигнал до початку дії).

Цікавою є структура релятива (…) my foot! (прост.) з компонентом, що обирається ситуативно. За своїм значенням він відповідає українському релятиву теж мені (…)*> в якому компонент є також змінним і залежить від конкретної даної ситуації: Theoretician my foot! — Теж мені теоретик!

б) Омофрази «речення: речення-релятив».

Як вже відзначалося вище, одною з категоріальних ознак релятивів є їх нечленованість. Досить поширеною є думка про те, що релятиви не діляться на тему і рему згідно з актуальним членуванням звичайних речень. На нашу думку, слід дещо уточнити це положення.

Відомо, що кожне функціональне лексично-граматичне поле містить ядро і периферійні зони. Ядро складають ті з конституентів поля, які мають всі чітко виражені категоріальні ознаки даного класу. З цього випливає, що численні релятиви-речення, які не підлягають актуальному членуванню на тему і рему, повинні увійти до ядра поля.

До них слід віднести релятиви, що виражають:

— оцінку репліки співбесідника або ситуації:

Every barber knows that! !(ірон.) Відкрив Америку! (а не *"кожен голяр це знає", де в наявності актуальне членування на тему і рему);

Queen Ann is dead! (ірон.) (букв, «королева Анна померла» (в тому ж значенні);

The ark rested on Mt. Ararat! (ірон.) (букв. «Ноїв ковчег пристав до гори Арарат» (в тому ж значенні);

The Dutch have taken Holland! (ірон.) (букв, «голландці захопили Голландію!» (в тому ж значенні);

The ball is in! (прост.) (букв, «м'яч у воротах!») — порядок!, усе гаразд!;

The cap fits! (букв, «шапка підходить (за розміром)») — як в око вліпив!;

The penny drops! (прост.) (букв, «монета впала (у щілину автомата)») — ясно!, зрозуміло!;

з еліпсом < that’s (it's)> very like a whale! (букв, «дуже схоже на кита!») — розповідай мені казки!, бреши побільше!;

That cat won’t jump!, (That cock wouldn’t fight!) (букв, «цей кіт стрибати не буде», «цей півень не буде битися») — цей номер не пройде, нічого з цього не буде!;

That’s the ticket! (букв, «ось це білет!») — чудово!, блискуче!, яка краса!;

It takes the cake! (прост.) (букв, «це заслуговує пирога (в якості призу)») — це вже остання межа, далі вже нікуди!

-заклики:

Here we come! (букв, «ми приходимо сюди», «ось вже й ми») -дайош! (прост.);

We are the boys (men)! (букв, «ми — оці хлопці (чоловіки)») — знай наших!

Для всіх наведених вище прикладів є характерним високий ступінь ідіоматичності, який виключає можливість їх членуання на тему і рему, тому що це б призвело до буквального сприйняття значення їх компонентів.

Однак, на наш погляд, існує досить велика група речень-релятивів, в яких актуальне членування на тему і рему все ж таки можливе завдяки більш низькому рівню ідіоматичності.

До таких речень ми відносимо:

1)речення-релятиви з темою, вираженою особовим займенником І;

І get it! — ясно!, зрозумів!;

І like that! (ірон.) — гарненька справа!, от тобі й маєш!; I’ll buy it! (прост.) — давай кажи!, викладай!; I’ll give it to you! — я тобі (тебе)! (загроза);

I’ll see you somewhere first! (прост.) — не дочекаєшся!, ще чого!, дзуськи!

2)речення-релятиви з темою, вираженою стягненнями it’s або that’s:

It’s a three-ring circus! — цирк!, сміхота!, комедія!; It’s rotten! — кепські справи!;

That’s a nice thing! (ірон.) — от халепа!, оце так так!; That’s the way! — спритно!

3)речення-релятиви з імпліцитною темою — особовим займенником you:

Beat it! (прост.) — іди геть!;

Can it! (амер., прост.) — 1. досить, кінчай! 2. заткни пельку!; Come now!

Соте out with it! — кажіть!, викладайте, що там у вас!;

Cool it! (прост.) — спокійно!, тихіше!, збавте тон!;

Cut itP- Перестаньте!, покиньте!, годі вже!;

Fire away! (прост.) шпарте!, кажіть все начистоту!;

Fluff it (прост.) до біса!;

Give your head a bump! (військ., прост.) — швидше!, мерщій!, ворушися!;

Go fly a kite! (прост.) — відчепись від мене!, забирайся геть!;

Go jump in the lake! (прост.) — іди собі!, відчепись!;

Go lay a brick! (прост.) — забирайся геть!, іди собі!;

Go to bath! (вульг.) Іди під три чорти!;

Go to bed! (вульг.) заткни рота!;

Go to grass! (прост.) геть звідси!;

Go to Hanover! (прост.) іди до біса!;

Hold it! — хвилинку!, зачекайте!;

Hold the fort! (амер.) — тримайся!;

Hold your horses! — тихіше на поворотах!;

Hop it! (прост.) — виносся звідси!;.

Mind how you go! тихіше!, глядися!;

Mind your eye! — стережися!, начувайся!; : || Search me! (прост.) — нічого не знаю!, уявлення не маю!;

Shut up your shop! (грубо-прост.) заткни горлянку!;

Strike me! (прост.) — от так!, от тобі й маєш!;

Wipe it off! (амер.) — облишмо жарти!, годі жартів! та деякі інші релятиви, що належать до табу.

Наведені речення-релятиви увійдуть не до ядра, а до

периферії даного функціонального лексико- граматичного поля, тому що в них можливе актуальне членування на тему і рему п висловлювання, всупереч одній з категоріальних ознак релятивів.

До якого ж типу рівноименності з іншими одиницями мови ступають речення-релятиви? Звичайні речення, як відомо, за своєю функцією в мовленнєвій діяльності являють собою комунікативні одиниці. Комунікативну функцію виконують також і релятиви. Отже, відношення між ними правомірно віднести до однорівневої рівноименності (рівень речення) мовних одиниць, що належать до різних класів (звичайне речення: речення-релятив):

І want to know I. — я хочу знати: І want to know II. 1) невже?, та ну? 2) далі вже нікуди!

Come again! І. — приходьте знову!: Come again! II. — га?, що?, як? (перепит).

Say it again! I. — скажи це знову, повтори!: Say it again! II. -атож, саме так, повністю з вами згоден!

Who’s milking this cow? I. — хто доїть корову?: Who’s milking this cow? II. — займайся своїми справами, не лізь не в своє діло.

Рівнойменність деяких речень ґрунтується на енантіосемії, що полягає у вживанні слів у протилежному значенні, а також на іронії, яка підкріплюється особливим інтонаційним контуром [134, с 49; 34, с. 21−33; 148, с. 265]:

Any more bright suggestions? I. — Ще якісь розумні пропозиції?

: Any more bright suggestions? II. — Ач, чого захотів!, Ще чого!, Наставляй кишеню!

Anything else you’d like? I. — Ви хотіли б ще чого-небудь?:

Anything else you’d like? II. — Ще чого!, Дзуськи!

D’you want jam on it? I. — Ви хочете тост із джемом?: D’you want jam on it? II. — Чи не занадто жирно буде?

What else did you get for Christmas? I. — Який ще подарунок ти

одержав до Різдва?: What else did you get for Christmas? II. -Облиш хвастощі!

How you talk! I. — Як (цікаво, захоплююче) ти говориш!: How you talk! II. — Бреши побільше!, Розповідай мені свої байки (казки)!, Так я тобі й повірив!

Are you always so lucky! I. — Тобі завжди так щастить?!::

Are you always so lucky! II. — Вигук на позначення скрутного становища.

Наведені приклади релятивів є матеріалом словників[136; 137; 138].

1.2.4 Омофразія «змінне словосполучення: складений термін

Виникнення та характерні особливості омофразії «змінне словосполучення: складений термін» розглядаються детально на матеріалі англійської військової лексики у другому розділі пропонованого дослідження. Зауважимо, що при аналізі будь-якої терміносистеми необхідно брати до уваги, що терміноодиниці5 залучені з суміжних дисциплін, часто зазнають у новому для себе середовищі істотних трансформацій, серед яких найважливішими є спеціалізація, збільшення оціночних конотацій і навіть повне семантичне перетворення при збереженні звукової і графічної форми [42, с 23].

Становлення будь-якої терміносистеми в мові - процес тривалий, багатовекторний, залежний від ряду внутрішніх та позамовних чинників. На різні сторони цього процесу мають вплив, насамперед, такі фактори: 1) сформованість, усталеність системи тих взаємопов'язаних об'єктів, що потребують називання, так би мовити, готовність цієї групи набувати фіксовані, прикріплені назви для кожної наявної реалії; 2) укоріненість мови в соціумі, інакше кажучи, міра залежності між появою того чи іншого феномена в житті певного суспільства і швидкістю, з якою реагує на таку появу дана мова, — з погляду екстралінгвістичного, а з інтралінгвістичного — виробленість самої мови як сукупності різноманітних номінаційних засобів, здатність її чітко номінувати новопосталі об'єкти навколишньої дійсності [101, с. 41].

Тим часом обмежимось лише описом основних шляхів утворення складених термінів шляхом фразеологізації змінних словосполучень на прикладі найбільш поширених в будь-якій англійській терміносистемі моделей, А + N, Participle + N, N1 + N2, N1 of N2:

Так, у математиці метафоричні терміни — омофрази ЗС використовуються для назв певних математичних побудов і в яскравій формі передають образи певних математичних об'єктів, наприклад, дають можливість уявити просторову конфігурацію множин, спосіб їх зчеплення і т. ін: Swiss cheese (букв, «швейцарський сир»), a string of bread (букв, «нитка бус»), Champagne bubbles (букв, «бульбашки шампанського») та ін. [12, с. 12−13].

Суть семантичного способу полягає у використанні в ролі терміна готового слова, запозиченого з іншої лексичної підсистеми. Відомо, що за своєю сутністю семантичний спосіб не створює матеріально нових слів, а лише через «розпад одного слова на два приводить до виникнення омонімії» [79].

Омофразні пари ЗС: ТС утворюються:

1)завдяки омонімії ядер ЗС і ТС:

box І (п.) — коробка: box II (п.) — евкаліпт — green box ЗС -зелена коробка: green box ТС (бот.) — евкаліпт напівкорий дрібноплідний (Eucalyptus hemiphloia var. microcarpa);

ash I (n.) зола: ash II (n.) — ясен -> white ash ЗС — біла зола: white ash ТС (бот.) — ясен американський (Fraxinus americana);

kite I (n.) — повітряний змій: kite II (n.) — шуліка --> red kite 3C — червоний повітряний змій: red kite ТС (зоол.) — червоний шуліка (Milvus milvus);

plane I (n.) — літак: plane II (n.) — рубанок -->* shooting plane 3C — літак, що веде вогонь: shooting plane TC (стол.) — фуганок;

2)завдяки полісемії ядра:

gate 1. (п.) — брама, ворота: gate 2. (п.) — стробімпульс --> main gate ЗС — головні ворота: main gate TC (рад.) — головний селекторний стробімпульс;

plate 1. (п.) — тарілка: plate 2. (п.) — лист (металу) --" green plate ЗС — зелена тарілка: green plate TC (мет.) — «зелене», лист з тьмяними плямами (дефект білої жерсті);

3)завдяки термінологізації атрибута.

Пошук для наукових понять мовного вираження є зовнішнім стимулом термінологізації. Однак, щоб загальновживане слово стало терміном, йому потрібно утворити новий лексико-семантичний варіант, «пройти шлях переосмислення і переоформлення в мовній системі -- одержати там своє місце, тобто «ввійти у сферу певного термінологічного поля» [101, с. 126; 84].

Наприклад, в змінних словосполученнях sweet cherry, sour cherry, red cherry атрибути означають відповідно солодка, кисла, червона (вишня), тоді як в омофразах ТС ці атрибути термінологізуються [49, с. 102−103]:

sweet cherry (бот.) — черешня, вишня пташина (Cerasus avium);

sour cherry (бот.) — вишня звичайна (Cerasus vulgaris);

red cherry (бот.) — черемха гіенсильванська (Padus pensylvanica).

Порівняймо також:

hard candy ЗС — тверда цукерка: hard candy ТС (харч.) -карамель;

long bone ЗС — довга кістка: long bone ТС (анат.) — трубчаста кістка;

green stone ЗС — зелений камінь: green stone ТС (геол.) -нефрит;

huge rake ЗС — величезні граблі: huge rake ТС (с. -госп.) -начіпні граблі-волокуши;

whole plate ЗС — уся пластинка: whole plate ТС (фото) -фотопластинка розміром 16,5 X 21,6 см. ;

4) завдяки метафоризації ядра.

На сучасному етапі розвитку термінознавства науковці все частіше декларують погляд на терміни не тільки як на особливі слова, але й як на слова в особливій функції. Використовуючи багатий лексичний матеріал для найменування спеціальних понять, термінологи-практики не відмовляються від нетрадиційних або стилістично маркованих понять. Конотованість семантики не заважає цілісному сприйняттю метафоризованого словосполучення як терміна. Об'єктивними чинниками, які визначають вибір ознаки для метафоричного найменування, як правило, є аналогії, стійкість зв’язків між реаліями, намагання мовця адекватно відобразити якості та властивості понять, що називаються [103, с. 17].

Як приклад, розглянемо такі омофразні словосполучення: long jumper ЗС — стрибун в довжину: long jumper ТС (гірн.)

-довгий ударний бур;

Swiss cheese ЗС — швейцарський сир: Swiss cheese ТС (спец.)

-перфокарта, матричний контроль;

5) завдяки метонімізації ядра:

sharp eyes ЗС — гострі очі: sharp eyes ТС (зоол.) — черевоногі молюски (Naticidae);

yellow flower ЗС — жовта квітка: yellow flower ТС (бот.) -гірчиця польова (Sinapis arvensis);

white bark ЗС — біла кора: white bark ТС (бот.) — тополя біла (Populus alba).

Констатація конотативного забарвлення термінів має суб'єктивний характер, оскільки термінологічну номінацію по-різному оцінюють як фахівець науково-технічної галузі, так і лінгвіст. Не викликає сумніву те, що конотативний елемент може бути наявний, оскільки терміни творяться за допомогою слів загальнонародної мови, семантиці яких притаманні чи оцінний компонент, чи емотивно-образна ознака [104, с. 217].

Складені терміни-опоземи омофразії ЗС: ТС можуть поступово підлягати інтеграції у складне слово [39, с. 93; 40, с. 77; 49, с. 103; 100, с. 235−238], наприклад: гоundheads (іхт.) плезіопсові (Plesiopidae); redwood (бот.) — каліфорнійське мамонтове дерево (Sequoia sempervirens); neatline (картог.) — лінія рамки карти; mainprize (юрид.) — поручництво, порука і т. ін.

Розширення значення термінологічних одиниць спричиняє їх функціонування в інших науково-технічних терміносистемах.

Термінологічна омонімія — це передусім проникнення термінів із однієї науково-технічної галузі в іншу. Омонімічними можна вважати лише такі терміни, які при зіставленні або порівнянні їх функціональних можливостей в інших терміносистемах, виражають різні значення у досліджуваній терміносистемі і можуть переходити в інші терміносистеми з різними дефініціями. Якщо ж терміни виявляють інші значення в межах однієї, розглядуваної, терміносистеми, то таке явище слід кваліфікувати як багатозначність [78, с. 74].

Наприклад, словосполучення computer virus, electronic virus, software virus, virus attack, virus epidemic, virus program свідчать про те, шо омонімічний термін virus вживається як у медицині та біології, так і в комп’ютерній техніці зі значенням «програма, яка навмисно вводиться у комп’ютер з метою зміни чи псування інших комп’ютерних програм».

Інший приклад міжгалузевої термінологічної омонімії -термін workshop обслуговує промислову галузь («відділ фабрики чи заводу, який займається певною частиною виробничого процесу»), разом з тим, у результаті розширення значення використовується у педагогіці («неформальна робоча група, створена з метою оволодіння вчителями принципами прогресивного навчання у власній навчально-педагогічній практиці»).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой