Особливості говіркового мовлення Житомирської області

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Иностранные языки и языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

ВСТУП

ЧАСТИНА 1. Характеристика діалектних відмінностей середньонаддніпрянських говірок південно-східного наріччя

ЧАСТИНА 2. Репрезентативні діалектні тексти

2.1 Свята

2.1.1 Релігійні свята

2.1.2 Родинні свята

2.2 Господарство

2.2.1 Тваринництво

2.2.2 Рослинництво

2.3 Будівництво

2.4 Одяг

2.5 Розповіді про минуле

ЧАСТИНА 3. Питальники

3.1 Меблі та інші хатні речі

3.2 Їжа, напої

3.3 Господарство

3.3.1 Рослинництво

3.3.2 Тваринництво

3.4 Весілля

ЧАСТИНА 4. Словник

ВИСНОВКИ

Вступ

Українська діалектна мова має величезну цінність для лінгвістики, історії, культурології, філософії, як джерело пізнань про минуле, побут, культуру, світоглядні уявлення, моральні цінності народу.

Діалекти, це джерело унікальне й неповторне, оскільки реалізовуються в замкнутих соціумах сіл та селищ. І в кожному з них говірка становить самодостатню й особливу систему на кожному мовному рівні: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному.

Окремо варто відмітити неоціненну роль місцевих діалектів у вивченні історії української мови. Адже діалекти консервують в собі явища давно втрачені літературною мовою і не зафіксовані в писемних пам’ятках. Завдяки говорам ми маємо змогу реконструювати, як говорили наші пращури.

Власне, найбільший науковий інтерес становить опрацювання усного мовлення малих соціальних груп, інформаторів похилого віку, що не покидали на довго село. Адже в їх свідомості діалектні одиниці міцно зафіксовані.

Актуальність діалектологічної практики зумовлена необхідністю фіксації діалектного матеріалу Правобережної Середньої Наддніпрянщини з перспективою введення його до наукового обігу.

Мета діалектологічної практики — зафіксувати та систематизувати особливості говіркового мовлення Житомирської області.

Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі завдання:

— ознайомившись з живим діалектним мовленням, виявити характерні особливості говірки;

— записати зв’язні тексти говіркового мовлення фонетичною транскрипцією;

— записати діалектні матеріали за спеціальними питальниками;

— укласти словник діалектної лексики.

Об'єкт дослідження — лексика правобережного середньонаддніпрянського говору.

Предметом є найменування предметів господарства: тваринництва, рослинництва; їжі та напоїв; хатніх речей; обрядових свят; родинних свят; розповідей про війну; будівництва хати та одягу.

Джерельною базою фактичного матеріалу послужили польові записи говіркової мови південно-східного наріччя. Збір матеріалу проводився за двома запропонованими та трьома спеціально складеними питальниками протягом 2 тижнів — з 16. 08. 2010 по 29. 08. 2010р. у таких населених пунктах: смт Ружин, с. Крилівка Ружинського району Житомирської області.

Діалектний матеріал збирався експедиційним методом, для опрацювання матеріалу використано описовий, і частково лінгвогеографічний методи, а також дослідницькі прийоми аналізу звукового потоку.

Практичне значення роботи визначається тим, що зафіксований лексичний матеріал може бути використаний при моделюванні системи досліджуваної говірки, при укладанні обласного та загальноукраїнського діалектних словників, Лексичного атласу української мови, у вузівських курсах з української діалектології, для поглиблення лексикологічних, семасіологічних, етимологічних досліджень не лише української, а й інших слов’янських мов.

Ружин — селище міського типу, розташоване на березі річки Роставиці, центр Ружинського району Житомирської області. Колись був волосним центром, потім Ружин належав до Сквирського повіту Київської губернії, за першим адміністративно-територіальним поділом в Радянському союзі - Ружин відносився до Вчорайшанського району.

Населення Ружина — 5200, до найближчої залізничної станції в с. Чорнорудка — 29 км автошляхами, до обласного центру м. Житомир — 110 км.

Знайдені археологічні знахідки засвідчують, що 7 тисяч років тому регіон був заселений трипільцями, 2,5 тисяч років тому — разом з іншими територіями, потрапив під вплив Великої Скіфії. На території Ружинщини частково збереглись залишки Змієвих Валів.

Згодом на цих територіях мешкало слов’янське плем’я уличів, що ще 50 років після того як князь Олег став до влади зберігало свою незалежність, а після поразки уличі мігрують до Дунаю, територію захоплюють печеніги, і лиш в 1036 році, з остаточною перемогою над печенігами землі Ружинщини входять до складу Київської Русі, тому з прийняттям християнства тут ще довго зберігалися язичницькі звичаї.

На місці Ружина з’являється містечко-укріплення Скоргородок, згодом воно отримує назву Щербів. Кримське ханство спустошило землі Ружинщини, в Щербові залишився лише один отаман і 13 замкових слуг.

У 1581 році з’являється перший представник роду Ружинських — Кирик Євстафійович Ружинський. Йому подарували маєток неподалік від Щербіва. Сильний князь невдовзі захопив ближні міста і перейменував Щербів в Ружин.

Ружинська сотня у складі Паволоцького полку брала участь у національно-визвольній війні. Після Андрусівського перемир’я Ружинщина відійшла до складу Польщі, під керівництвом Йосипа Будаковського утворилося Ружинське князівство.

В 1817 році при Емілії Каліновській в Ружині було збудовано костьол та лікарню на шість ліжок.

З початку 20-х років 20 ст у всіх селах Ружинщини були відкриті польські і єврейські школи. 1922 року в Ружин прибула комуна реемігрантів з США і Канади «Новий світ», але невдовзі значна частина розчарувалась і повернулась назад, ті, хто залишився були реорганізовані у колгосп. У 1941 році територія Ружинщини була окупована фашистами. Частина населення організувала партизанські загони, інша поповнила лави ОУН. 1943 року територію Ружинщини було звільнено від фашистів. В 1954 в Ружині з’явився перший телевізор.

Сьогодні в Ружині є поштове відділення, лікарня, костьол, будинок культури, маслозавод, рибгосп, в Ружинському районі функціонують: цегельний завод, фармацевтичний завод і верхівянський сільськогосподарський технікум. Також в с. Верхівня знаходиться маєток Ганської, де певний час жив Оноре де Бальзак. У Вчорайшинській школі певний час вчителював М. Т. Рильський, а в Ружині в післявоєнні роки жив Василь Земляк, працюючи кореспондентом в Житомирській газеті.

Крилівка — село Ружинського району, Житомирської області. Населення — 480. Відстань до найближчої залізничної станції в с. Чорнорудка — 27 км, до районо центра стм. Ружин — 10 км, до м. Житомира — 120 км.

В селі діють церква (в приміщенні колишнього дитячого садка), школа, сільський будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека.

ЧАСТИНА 1.

Характеристика діалектних відмінностей середньонаддніпрянських говірок південно-східного наріччя

Південно-східні діалекти, які лежать в основі національної української літературної мови, рядом своїх ознак збігаються з нею, проте серед їхніх характерних рис є й такі, якими вони відрізняються від літературної мови. Водночас сукупністю ознак ці діалекти протиставляються, з одного боку, південно-західним, а з другого -- поліським діалектам.

Загалом, говірка Ружина й Крилівки наближена до літературної мови, але присутній ряд особливостей на фонетичному, лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях.

Зона кордону між Південно-східні, південно-західним, поліським діалектам, говірками, тому містить в собі явища, притаманні різним регіонам України.

Фонетичні ознаки:

· етимологічні [о], [е] в новозакритих складах як у наголошеній, так і в ненаголошеній позиціях заступаються [і], перед яким звичайно пом’якшуються попередні приголосні, включаючи й випадки перед [і] (< [о]), (пут''іЮм, к'нЮн', наЮливбjeiш та ін.);

· фонема [а] будь-якого походження зберігається, зокрема відповідно до давнього [к] послідовно виступає [а] з пом’якшенням попереднього приголосного (пjат', дас’ат', м'іЮс’ац' та ін.);

· ненаголошена [е] зближується у вимові і реалізується у вимові як [еи] або навіть [и] та іноді [еі] (пеичйЮмоЮ, неЮисйЮмоЮ, гов'нjеiс': а та ін.);

· ненаголошене [о] перед наступним складом з наголошеним [у], [і] набирає відтінку [у], тобто зазнає помірного «укання», проте явище відбито непослідовно (та ін.);

· дзвінкі приголосні в кінці слів і всередині перед глухими, к правило, зберігають свою дзвінкість (аж, jiжте, наЮзбд, збраз)

· повна диспалаталізація [р'], що не властиво південно-східному наріччю; явище характерне для поліських діалектів (гръjeіш, в'нру, бурбк)

· наявне альвеолярне [л. ] (будувбл?и, гл?ъЮна, м'іЮсъл?и)

· вживається вставне [л] після губніх в дієслівних формах І ос. однини та ІІІ ос. мн. терпер. і простого майбутн. часу (станоўл'бjут', садуўл'ат')

· широко вживається вставний [н] (мн'бЮта, мн'бЮсо, с'нЮмн’аЮ)

· тверда вимова шиплячих (пеичйш, пбриш, чаркбми)

Морфологічні ознаки:

· у іменниках І відміни м’якої групи в дав. і місц. відм. однині і в іменниках II відміни м’якої групи в місц. відм. однини виступає закінчення (на колгусп'і, од рузпис'і, ббт’кєов'і та ін.);

· іменники жін. роду та узгоджувані з ними прикметники і деякі займенники в орудн. відм. однини мають закінчення -оjу, -еjу (чбркєоjєу, вбЮн’кєоjєу та ін.), проте в частині південно-східних говорів ненаголошені закінчення іменників з основою на м’я-кий приголосний і шиплячий можуть під впливом твердої групи приймати закінчення -оjу замість -еjу (сбд? жєоjєу та ін. )

· прикметники, дієприкметники, порядкові числівники та займенники в наз. і знах. відм. множини мають член-ну стягнену форму з закінченням -і, перед яким виступає як м’яка, так і напівм'яка вимова приголосних, а в частині говірок, зокрема правобережних, навіть тверда (тверд'і', шти'р'і, гарн'іЮ та ін.)

· досить чітке розрізнення прикметників твердої і м’якої груп (рабим?, харомшиi, та ін.),

· числівники один, чотири виступають здебільшого у формі ден, штъри, що не властиво південно-східному наріччю; явище характерне для південнно-західних діалектів;

· широке вживання форм предметно-особового займенника чол. і середи, роду з прийменниками без при-ставного [н] (до jуго, за jуго та ін.);

· наявний інфінітив на -ти або на -т' з перевагою суфікса -ти (ходъти -- ходът', робъти -- робът', носъти -- носът' та ін. ;)

· дієслова І дієвідміни в 1-ій ос. однини тепер. часу мають чергування [д], [т], [з], [с], з відповідними шиплячими (хужу, вужу, та ін.);

· дієслова І дієвідміни колишнього III класу в 3-ій ос. однини тепер. часу дуже часто мають стягнені (усічені) форми (зна, гра та ін.);

· у дав. відм. однини предметно-особовий заменник жін. роду збігається з род. відм. (даў jіjн груші та ін.);

· вживаються форми умовного способу типу (ходъў би, ходъла б та ін.);

· відповідно до прийменника-префікса від виступає од (приЮнйЮсли од хреистам)

· іменники ІІ відміни в множині мають наголос на флексії (коуровъ, бабъ, калиткъ та ін.).

Синтаксичні ознаки:

· обмежене вживання протистаного сполучника але і заступлення його протиставними сполучниками та, но;

· полісемантичність сполучника що, який вживається як у підрядних реченнях місця, так і в означальних, підметових, присудкових (шєо в jiх пєо пйршєоЮмєуЮ хрешчйЮниЮкєу, jе такб шєо в апарбт неЮ давблас', сєорєучкєу / шєо вєоЮнбЮ сєоб'н наЮ?меЮинєуЮвбла);

наявність невластивих літературній мові форм типу дві дівчаті, і день додоми нема.

діалектичний говірка текст мовлення транскрипція

ЧАСТИНА 2. Репрезентативні діалектні тексти

2. 1 Свята

2.1. 1 Релігійні свята

Інформатор: Кузмінчук Катерина Павлівна, 1941 р. н., освіта 5 класів.

Великдень

/пбскєу рєублат' jак / нєуЮ пеичйЮмєоЮ / паскъ ц'і пеичйЮмєоЮ // пєотєуЮм неЮисйЮмєоЮ св’атъти / iдеЮм ўже // тєо в пjбтниЮц?єу такй // нєуЮ рєозчиЮн'бЮjєу т’нстєо // jак рєозчиЮн'бЮjєy / беирєэ / др’нж':і / мєуЮкб / сбхар / оул’нjі тєудъ л'є: э/ шчєоб вєоЮнъЮ бєулъ так’н пєохєуж'і наЮ пасєочкъ / такй здєубнеЮ рєубл'єy т’нстєо // вєоЮнєуЮ тєод'н висхєуд? жєуje / кладєэ jєогєу в хвєурмєоЮчки // вєоЮнєуЮ п'ідхєудит' шче в хвєурмєоЮчках / а тєод'н ўже садєувл'єу jа jєогєу ў дєухєуўкєу // рбЮн’ше пеиклб jа в печ’н // збра пеич’н неЮимб // а пєотєу Юм ўже вит’агбjeiш і вєоЮнъЮ охєолєодбjєyт' / jіх обливбjеiш // так сбмєоЮ i хл'іб пеичйш ў пеич’н // крашаЮнкъ крбсиЮмєоЮ / хтєо в цибєэл'і/ хтєо в пєорєошкєэ/ хтєо jак // y пєорєошкєэ вєоЮнъЮ лиЮн’бЮjєyт' // д’нти оубмєэЮрзєуjєyц': а/ т'і jбiц? а оубмєэЮрзан'іЮ/ т'і об: ирбjєyт' // a в цибєэл'і вєоЮнъЮ так’н гбрн'іЮ чеирвєуЮЮн'іЮ і харєуш'і // лєушпъЮЮн': аЮ з цибєэл'ки / наЮливбjeiш jєогєу / вєоЮнєуЮ деЮн' стєуjiц':а / пєотєуЮм ўже крбсиш // пєут'іЮм iдймєо св’атъти ў цйрквєу / пєут'іЮм прихєудиЮмєоЮ врбЮнц'і з цйркви ўже в пjат' часєув і тєоп'нрєу ўже наЮзивбjец':а гєов'нЮн': аЮ / це ўже гєов'нjеiс':а ўдєуЮмаЮ // це jiсъ св’ачйЮнеЮ / а тєод'н ўже jiсъ все / шчєо ўже ваЮм таЮм трйба тєод'н jiсъ / мн’бЮсєо таЮм // а дєо пбски пєоўнєуЮстjєyjєy п'іст // хтєо мєуЮже пєустити / пєустит' ц? нлиi п'іст // і збраз ос'єу цеi п'іст такъi сбЮмиЮi ос'єу бєув з чєотърнаЮдц'атєогєо пєо двбц': ат' вєус'меЮ // такъi jак і наЮ веилъкдеЮн' / шчєо неЮ мєуЮжнаЮ jiМсти неЮ мн’бЮса неЮ ръби н'іЮчєугєо // це стрєугиi п'іст наЮзивбjец':а // так сбЮмєоЮ i наЮ пбскєу // пєустиш // наЮчинбЮjеиц':а п’нст ўже цеi // от вєоЮнбЮ неЮ мєуже пєустити / вєоЮнбЮ неЮ пєустит' // а jа пєушчєу / jа ц? нлиi п'іст пєушчєу дєо паски // ja т’нки jiЮм таЮм оул’нjєy / оул’нjєy jа jiЮм // мн’бЮса jа неЮ jiЮм / jа дєо сбЮмєоЮji паски // пєорєос'б кєул?єут' кбжєут' jак же це так / ви jєогєу неЮ jiмли / нбЮшєо ж jєогєу тєод'н гєодєувбти // a jа кажєэ / бєэдєу jiМсти ўже наЮ пбскєу // ja ўже тєод'н рєозгєоув’нjєyс'а/ тєод'н jа бєэдєу jiМсти // нєуЮ тєо неЮ jiжте / в мйЮнеЮ кбжєут' д'іўчбта // jaкшчєу ви так / тєо неЮ jiмжте // нєуЮ тєо ви jiмжте/ кажєэ / jа неЮ бєэдєу // вєоЮнъЮ сєуб'і jiд’бт' те мн’бЮсєо / а jа сєоб'н jiЮм п'існйЮ // ja ж неЮ ўмиЮрбjєу / живєэ ж // тра шчєоб оргаЮн’нЮзм привикбў дєо вс'єугєо і дєо п'існєуЮгєо і дєо жърнєоЮгєо // жърнєоЮгєо тєуже багбтєо jiмсти неЮи мєужнаЮ//

Трійця

/тр'нiц'а це ў чйрўн'іЮ // таЮм тєуже // тр’нiц’а це св’бт’ат' з’нл?:е // хатъ ўстеил’бjєут' // це наЮзивбjец':а татбрс’ке з'іл?:е // і д'ітйi у jєуЮмєуЮ кєупбли/ вєоЮнєуЮ харашєу / jак і нєуЮги бєол'бт' пбриш jiх // гєулєовєу мъЮjeiш/ дєэже харашєу / шчєоб гєолєовб неЮ бєол'нла / цим ужй свачйЮниЮм з’нл?: eм // д'ітйi маЮлйЮн’ких кєупбjеш / вєоЮнєуЮ так гбрнєоЮ пбхнеЮ / i гєулєовєу мъЮjeiш вєонєу гбрнєо пбхнеЮ / бєо вєоЮнєуЮ такй / харєуше такй i збпах // і вєоЮнєуЮ пєол?eмзнеЮ // пєокєупблас'а / пєоЮмъЮла гєулєовєу циЮм з’нл': ачкєом / въсєушила jєогєу / пєов'нсила і знєоЮў мъЮjeiс':а / гръjeіш вєудєу і знєоЮў миЮjeіш // харашєу тєод'н / вєулєос неЮ вилбзит' і харашєу//

Різдво

/a наЮ р'іздвєу так сбЮмєоЮ пеиклъ хл'іб знєоЮў / з чаркбЮмиЮ // наЮзивбjец':а книЮшн / тєо паска / а тєо книЮш // чбркєоjєу вирєобл'бjеш // тєо книЮш наЮзивбjец':а різдв'аЮнъЮi // кєол'адєэjєyт' / кєол'бдки вс’бк'і // хтєо jакн знбЮjе // наЮ нєуЮвиi гєод вєорєута зн'іЮмбЮли хлєупц'і де д'іўчбта бєулъ // нєуЮ тепйр же бачиш / вєоЮнъЮ неЮ iдєут' тєудъ де je д'іўчбта таi зн'іЮмбЮjєут' т'і вєорєута / а iдєут' дєо старъх бабнв // нбЮшєо // та ббба пєостбвила наЮпр'іЮм'йЮр сєоб'н вєорєута // вєоЮнъЮ п'ішлъ jiх зн’бЮли / хтєо jii jiх приЮнеЮисй // кєолъс' де д’нўчиЮнаЮ je і тєо неЮ зн'іЮмбЮли / п'ід'іпрєэт' чи таЮм шєос' такегєу // нєуЮ зн'іЮмбЮли це неЮ зн'іЮмбЮли / шчєо дес' пєозаЮнєуЮс'ат' / аж дєо дрєэгєоji хбти чи шче кєудъс' / такєугєо неЮ бєэлєо //

Святого Андрія

/наЮ аЮндрйjа д'іўчбта схєуд'ац':а і хлєупц'і прихєуд'ат' // вбриЮм варйЮниЮки / печєэт' паЮмпєэшки / в’ншаjєут' ц'єу калатєэ // оцй такъi объчаi бєуў // т'і jiмдєут' т'і мбЮст’ат' сбд? жєоjєу пєо лєуб'і/ а тєоi кбже ўкєуснєэЮ / тєоi кбже jа писнєэЮ // оцй такъi бєуў объчаi // a jак веиснбЮ пєочиЮнбЮjеіц':а тєо сп'івбjєут' гєолєодарб д'іўчбта // a збраз / збраз ц'єугєо неЮмбЮ // збраз наЮчнъ шчєос' сп'івбти / чи там шєо // скбжєут' оцй ўже пєоЮнаЮпивблис'а таi сп'івбjєут' // меЮн’нЮ кєолъс' бєулєу з д’бд’кєоЮм вбЮн’кєоjєу // в'іЮн же ж кєолъс' рбЮн’ше пиў / збраз в'іЮн ўжеЮ неЮ пje // a тєо в'іЮн рбЮн’ше рєобъў наЮ трбхтєор'і / таi въпje // таi приiдй дєодєуЮмиЮ // трбхтєора наЮ кєолгєусп'і пєостбвит' / а саЮм приiдй дєодєуЮмиЮ // неЮ знбЮjе де в'іЮн тєугєо трбхтєора д'ів // ўже iде шєукбти трбхтєора маЮрєэшка / кєудб ти iдеш // кєудб ти iваЮн ідйш / трбхтєор наЮ кєолгєусп'і // jа тєоб'н неЮ в’нрєу // і це iде, а jа iдєу з хвйрми // стр'ічбjєу jєогєу так отєу наЮ сел’н // д’ндєу вбЮн’ка кєудб тєо виЮ iдйте // і маЮрєэшка ж з: бд'і за ниЮм шкєутил'гбjе // а jа iдєу з хвйрми // кєудб тєо ви iдйте / кбт'єy jа jiЮм неЮ в’нрєу / jа т’нки тєоибн в’нрєу // jакшчєу ти меЮн’нЮ скбжеш де міЮi трбхтєор / jа зрбзєу веиртбjєус'а з тєобєуjєу дєодєуЮмиЮ // кбжєу д’ндєу вбЮн’ка / трбхтєор ваш наЮ тббєор'і стєоуjiмт' // ў стратєэ / все jак неЮ мєуЮже бєэти / закрътиi / кбжєу // ви jєогєу пєостбвили / закръли / iдеЮм дєодєуЮмиЮ // iдеЮм // вертбjеЮiмс’а з ниЮм дєодєуЮмиЮ / iдєу // кбже / jа бєэдєу завєудити / ти бєэдеш вивєодити / бєэдеЮм сп'івбти / бєэдеЮм / а маЮрєэшка вертбjеіц':а наЮзбд і каже / бєуже / дєубре шчєо ти меЮн’н jєогєу хєоч привеилб // iде // в'іЮн завєудит' /а jа вивєуд? жєу // наЮ дрєэгиi деЮн' кбжєут' / кбт’а наЮпилбс’а так з вбЮн’кєоjєу // сп'івбла // а jа з хвйрми iдєу // так кбжєут' сп'івбла шчєо кєудъ // вбЮн’ка завєудит' / а вєоЮнбЮ / кбжєут' / вивєудит' // пєотєуЮм приiшлъ ў хбтєу / с’нли ў хбт'і// сп'івбjеЮім // jа тєоб'н скажєэ / jа так кєуЮнчила шкєулєу / тєо jа бнл’ш'іст' хєодълa наЮ хвйрмєуЮ // jа кєорєовъ дєоjiмла // jа мбЮлєо такй // а вєоЮнъЮ тєо хєодъли жбти i вjазбти // а jа н’eЮ // jа це хєодъла тєут наЮ хвйрмєу / а пєотєуЮм л’нтєо хєодъла наЮ кирп’нчниЮi завєод // кирп’нч вирєобл'бли // таЮм бєулб // a ўдєуЮмаЮ / тєо так / с’нjали жътєо / пшеЮинъЮц'єy // y ббби jаўдєухи / ббба пєос'нje жътєо i пшеЮинъЮц'єy самб ўже неЮ мєуЮже // гєукбjе меЮнйЮ / кбт'єу пєоЮмєоЮжъ жътєо жбти // iдєу /жнєуЮ // iваЮн приiдй / це jijiм сиЮн // jа жнєуЮ / а в'іЮн складбjе / вjбже i складбjе // а збраз ўже jєогєу неЮ с’нjєyт' // н'іЮхтєу н'іЮч'єу неЮ с’нje //

2.1.2 Родинні свята

Інформатор: Кузмінчук Катерина Павлівна, 1941 р. н., освіта 5 класів.

Народження дитини

/так сбЮмєоЮ бєулъ рєодъЮниЮ jак і збраз рєодъЮниЮ // прихєуд'ат' наЮ рєодъЮниЮ кєолъс' // ідйш наЮ рєодъЮниЮ беирйш хєустъЮнєуЮ // нбЮшєос' брбли jбiц’а // ja неЮ знбЮjєу нбЮшєо jiх брбли // a наЮ шєу jiх брбли / jа неЮ знбЮjєу // бєо кєолъс' jак jа бєэла шчєо це рєодъла цих д'ітйi / дєо мйЮнеЮ прихєудили бабъ та i мбЮти прихєудила і ббба мєоЮjб прихєудила // бєо вєоЮнбЮ ў мйЮнеЮ бєулб за бббєу за д’нт’миЮ // прихєудили // б'ілйЮн'ка такб хєустъЮнаЮ // приЮнєуЮсили у вєэзликєу jбiц’а // a нбЮшєо т'і jбiц’а // наЮ шєу вєоЮнъЮ // ja jiх так неЮ рєозпътєувала / вєоЮнъЮ меЮин’нЮ неЮ рєозказбли дл’а чєугєо вєоЮнъЮ // збраз тєуже ідєэт' / але jак таЮм ідєэт' / хтєо jак іде // a хтєо стар’ншиi знбЮjе / тєоi iде // a мєоЮлєод'єуж ідй так ужй п'ішлъ таi п'ішлъ // cид’нли сп'івбли теi усй / єоцй такй рєобъли наЮ рєодъЮнаЮх //

Хрестини

/a христъЮниЮ так сбЮмєоЮ // пєохреистъли / приЮнйЮли од хрестб // пйрших кєуЮм'нЮв jак’н шйЮнєоЮ пйрших хрешчйЮниЮк'ів хръст’ат' п'ідн'іЮмбЮjєут' наЮўрб // цеi кєуЮм уже з кєуЮмєуЮjєу шчєо вєоЮнъЮ пєо пйршєоЮмєуЮ / шєо в jiх пєо пйршєоЮмєуЮ хрешчйЮниЮкєу // стаЮнєуЮвл'ат' мєоЮгєoръч // п'іЮдн'іЮмбЮjєут' jiх дєогєоръ // шчєо даjйте / мєоЮгєоръч // мєоЮгєоръч знаЮчът' // стаЮнєуЮвл'ат' таЮм л’нтрєу гєор'нлки / там виЮнєуе / шчєо таЮм уже стбвит' в'іЮн наЮ цеi мєоЮгєоръч / а кєуЮмбЮ свєоjй і тєод'н ўже с'ідбjєут' та гєул'бjєут' вєоЮнъЮ // ўже кєуЮмъЮ угєошчбjєут' і це вєоЮнъЮ с'ідбjєут' і гєул'бjєyт' // двєуjе брбли кєолъс' кєуЮмнЮў / збра берєэт' чйтверєо // ос'єу ў нбЮд'і це с'єудн'іЮ вєоЮнъЮ хреистъли тєо чйтверєо бєулєу кєуЮмнЮў / бєо двєуjе д'ітйi //

Похорон

/на пєухєорєоЮн ўже так // прихєудит' п’йўча сп'івбjєут' / нєуЮ мєуЮл'ац':а / нєоЮ це миЮ кбжеЮм сп'івбjєут' // сп'івбjєут' пєохєорєуЮн': іЮ п'існ'нЮ // прєовєод? жбjеЮм ў остбЮн'є: уЮ пєут' і сп'івбjеЮмєоЮ п’нсн'єуЮ ц'єу jак виЮнєуЮс'ат' меЮрц’б з хбти / тєо ўже тєоуд’н миЮ сп'івбjеЮм п’нсн'єуЮ / остбЮн': аЮ пєут' остбЮн': аЮ пєут' остбЮн': аЮjа дєорєуга / остбЮн': аЮ пєут' остбЮн': аЮ пєут' од р’нднєогєо пєорєуга // ужй jак виЮнєуЮс'ат' меЮрц’б з хбти // а так шєу миЮ / н'іЮч'єу / це ўже ріЮдн'бЮ таЮм плбче / випрєовєод? жбти шкєодб / бєо ўмйЮрлєо тєо шкєодб // неЮисєэт' наЮ цвъЮндар / опєускбjєут' ў jбЮмєуЮ //

Весілля

/свбд'ба // jак тєо кбжєут' / гєул'аjєут' // мєоЮлєодъi ідй дєо мєоЮлєодєуji // тєод'н тєоi р'ід іде с'єyдъ / од мєоЮлєодєуji р'ід ідй тєудъ // cтарєостъ / свбшки iдєут' забирбjєут' од мєоЮлєодєугєо р'ід і iдєут' дєо мєоЮлєодєуji // a пєотєуЮм уже ўвйчеир'і забирбjєут' мєоЮлєодєэ і ведєэт' дєо мєоЮлєодєугєо // це ўже такъi бєуў обрбд // це бєулєу ў сєубєутєу / а ў неЮид’нл'єу ўже прихєуд'ат' так сбЮмєоЮ од рєузпис'і бєо ж у неЮид’нл'єy iдєут' сєоб'н дєо рєузпис'і // ў сєубєутєу хєудит' клъкат' мєоЮлєодб / а ў неЮид’нл'єу кєолъс' свбд’ба наЮчиЮнбЮлас' / а збра наЮчиЮнбЮjец':а ў сєубєутєу / а тєоуд’н наЮчиЮнбЮлас’а ў неЮд’нл'єу / а ў пєоЮнеЮид’нлєок це ўже за пєоЮнеЮид’нлєок // а зара ўже неЮид’нл’а за пєоЮнеЮид’нлєок // ўже ў сєубєутєу гєул'бjєут' / а ў пjатнъЮц'єy хєуд'ат' клъкат' // нєуЮ ў пєоЮнеЮид’нлєок ужй jакшчєу остбЮн': єоЮгєо жйЮниЮт' чи од: аjй дєучкєу остбЮн'є: yЮ збЮм'іЮж / знбЮчит' плеитєэт' так’н в'іЮнкъ з жъта / наЮкладбjєут' наЮ гєулєовєу / мбЮтеири i ббт’кєов'і і це ўже вивєуз'ат' jiх із пєодв'нрjа // вивєуз'ат' / пєовйзли пєокєупбли jiх із цъЮмиЮ в'іЮнкбЮмиЮ / тєод'н приЮнєуЮс'ат' ц'і в'іЮнкъ кладєэт' наЮ пєодв'нрji таЮм наЮ чєуЮмєуЮ // кладєэт' наЮ рад'єyмшкєу ц'і в'іЮнкъ і вс'і пєоЮмєоЮлєут'ат' // пєоЮмєоЮлєотъли / а пєотєуЮм неЮсєэт' на гєорєуд і с’нjєyт' / рєозс'нjали це все шчєо наЮмєоЮлєотъли // садєуўл'ат' jiх наЮ гіл': бкєу і везєэт' вєолєочъти / завєолєочъли / дєоп'нрєу с'ідбjєут' за ст'іл і дбл’ше прєодєолжбjєут' пъти // оцй так’н кєолъс' обрбди бєулъ // jaк ужй iде мєоЮлєодб од рєузпис'і / от збраз ужй в наЮс пеиреиjмбЮjєут' мбЮлєо / а кєолъс' пеиреиjмбЮjєут'/ стаЮнєоЮўл'бjєут' хлєупц'і ст'іл'ц'б / наЮ ст'ілйц' кладєэт' хл’нб // мєоЮлєоуд’н п'ідхєуд'ат' уклєоЮн'бЮjєуц':а дєо ц'єугєо хл’нба/ а ўже збєукєу дрєужкъ сп'івбjєут' / рєозстєуп'нтеис’а вєорєогъ неЮ переихєуд'те дєорєогъ / хаi прєоiдй гєоспєуд' сад / благєослєовът' ус’нх наЮс // тєод'н ўже вєоЮнъЮ дєогєовєорбjєуц':а / старєостъ дєогєовєорбjєуц':а // мєоЮгєоръч хєучте хлєупц'і / знбчит' мєоЮгєоръч / забирбjєут' // ви iдйте з нбЮмиЮ пєо мєоЮгєоръч // вєоЮнъЮ од: аjєэт' jiЮм мєоЮгєоръч і вєоЮнъЮ сєоуб’н iдєут' і таЮм гєул'бjєут' // y наЮс хєовбjєут' мєоЮлєодєэ // oмбшеим приiшлъ ўже од рєузпис'і / ўвйчеирі таЮнц'єyм'jєут' таЮнц'єyм'jєут' ўже вйч'ір // пєоЮтєуЮм ўз'ав стбршиi укрбў ц'єу мєоЮлєоудєэ і схєовбў // жеЮн’нЮх дєулжеЮин ітъ шєукбти // кбжєут' / jак це ти таЮнц'єyвбў / шчєо ў тйбе мєоЮлєоудєэ ўкрбли // де ви jijiм схєовбли // ўже в'іЮн хєудит' jijiм шєукбjе // неЮимбЮjе // нєуЮ шєукбi / миЮ тєоб'н далъ /а ти тепйр шєукбi/ нєуЮ ўже jак знбiде / привеидй / тєо в'іЮн jijiм наЮ рєукбх нєуЮсит' і таЮнц'єyje / це все кбжєут' усй // пєотєуЮм с'ідбjєут' за ст'іл / стбршиi бєоjбриЮн /абєо мйЮншиi бєоjбриЮн крадй тєэхвл'а // кбжєут' вихєуд'те ўже з: а стєолб // а н’еЮв’йста кбже jа неЮ п'ідєэ бєо jа бєуса // jaк бєуса // ўкраў хтєос' тєухвл'б // знбЮчит' дєулжеЮин стбршиi бєоjбриЮн въкєупити тєэхвл'а / шчєоб мєоЮлєодб ўзєэлас' // oцй так’н ше тєуже / jак кбжєут' / бєулъ // мєоЮлєодъi тйшч'і нєуЮги мъЮje // упшиЮм це ўже ў сєубєутєу ўвйчеир'і з’ат' тйшч'і мъЮje нєуЮги / і таЮм шєуткєэjєyт' / таЮм ўже обстєупбjєут' і таЮм мъЮjєyт' нєуЮги // з’ат' тйшчєу садєувит' наЮ стєэлєо/ стаЮнєувит' тбзика / і наЮливбjе тєудъ вєодъ і пєуЮміЮж вєудєу гєорнлки // рве бєурjбЮн // кбжєут' / крєопъви / неЮ бєэдєут' нєуЮги бєол'нти і шарєэje тйшч'і ўже ц'і нєуЮги / мъЮje з усйji съли // въкрєути // берй рєушнък витирбjе // пєотєуЮм узєувбjе тєэхл'і / кладй ўже ў тєэхвл'і грєуші і jiдйЮн тєэхвел' пєотєуЮм ў дрєэгиi / т'і тєэхл'і jijiм ўже пєозакидбje / а ў цих вєоЮнбЮ ўже таЮнц'єэje // ўвйчеир'і п’нсл’а вс'єугєо ўзєэли тйшчєу ўже тєод'н завєуд'ат' мєоЮлєодєэ ў шалбш / чи таЮм кєолъс' у хбт'і бєулъ свбд’би // захєудит' у хатєэ с'ідбjе за ст'іл / і тєут ужй чи дрєужкъ чи сватъ / хтєо таЮм ужй сп'івбjе п'існ'нЮ / оi ідъ ідъ мбЮти дєо дєочкъ збирбти з дєочкъ бъндєочки // мбЮти ўже iде неЮисй платєук шчєоб наЮпнєэЮти мєоЮлєодєэ // зн'іЮмбЮjе в'іЮнєуЮк цеi і наЮпинбЮjе ўже jijiм платкєум // і тєоп'нрєу сп'івбjєут' // jaк отєу ў пєонеЮид’нлєок / тєо сп'івбjєут' / св’атъi пєоЮнеЮд'нлкєу / ти спєуртиў наЮм д’нўкєу / ў кєомєур'і п'ід пєолъцеиjєу / зрєобъў jijiм мєоЮлєодъцеиjєу // це такєэ п’нсн'єуЮ сп'івбjєут' // теi мбЮти наЮпиЮнбЮjе jijiм хєэсткєоуjєу і так jijiм наЮпъЮн'єуЮjєyт' і це шчитбjец':а мєоЮЮлєодъц'а // cватъ / рєудич'і ўбирбjєуц':а збміЮст' цих мєоЮлєодъх/ з т'єэл'і хватєэ такєэ рєубл'ат' / в'іЮнкб рєубл'ат' і отєу наЮкладбjєут' // чєолєов'іммк убирбjеіц':а за н’еЮв’eмстєу / а ж’нЮнка ўбирбjец':а за мєуЮжикб // це ос'єу у вбл'і jак це миЮ бєулъ наЮ свбд’б'і /тєо таЮм хлєупц'і пєоўбирблис'а // оксбЮнаЮ бєулб / це мєоЮjб плеЮимйЮн: иЮчка за мєуЮжикб / а тєоi убрбўс'а за н’eЮв’eмстєу // наЮмєоЮстъли грєэд'і / наЮклбЮли jєоЮумєэЮ / такъi шєэтливиi хлєупец' бєуў // ўбрбли і пєовйзли ц'єу мбЮт'ір бєо це ж остбЮн'є: оЮгєо вєоЮнбЮ ўже жиЮнъЮла // пєовйзли аж тєудъ / наЮ сйлишче ў ставєук кєупбти // ббт’ка i мбЮти // кажєэ / вєолєуд'а / ўбирбiс' / бєо пєовезєэт' кєупбти // та ви шєо // пєоббчиш / шєо пєовезєэт' // п'ішлъ дєо в’нт'і ц'єугєо / jак тиб’н сказбти / cєуЮндрикєовєогєо / ўз'бли прицйпа од маЮшъЮниЮ // в'іЮн даў / в'іЮн jiЮм рєозр'ішъў / кбже беир’нт' прицйпа / ваЮм бєэде лйгше наЮ прицйпєов'і вйзти // в'іЮн леигйЮн’киi // а ви ж гєуртєум // залигбjете / с'єудъ / кбже ўстрєуЮмиЮте такєугєо дрєучкб / приўjаж'нт' jєогєу прєувєолєокєоjєу / шчєоб ваЮм дєоўгйЮн'кєо бєулєу / вас же бєэдєут' пєогаЮн'бЮти // в'іЮн jiЮм рєозкбзєуje циЮм хлєупц'аЮм // вєоЮнъЮ jєогєу ўз'бли / прикрєутъли / с'єудъ вз’алъ ўчеипъли два мєоЮтєузкъ / тєоi за дъшл’а т’бЮне / а т'і два збєукєу / тєоi леигйЮн’кєо і дєo нєоЮвєострєоjйЮн'іЮjа і аж дєо сйлишча наЮ стаў // пєовезлъ / jак пєоскидбли з грйбл'і ў стаў / а тйплєо ж / пєокєупблис'а приjiмхали наЮзбд // кбже вс'єо ўже пєокєупблис'а / так шчєо стаў тєоп'нрєу мєоЮгєоръч // стбўл'ат' мєоЮгєоръч і с'ідбjєут' дбл’ше цеi // тєо це jа ж кажєэ / так'і це шчєо так рєубиш і наЮ свбд’б'і так’н хвєукєуси одпбл'єyjєyт' // хтєо л'єэбит' / да // а je тєут от це гбл'і / маЮрєэс'і бєоЮндарчєэк ббт’кєо бєуў / пєокєуiниЮi ўже / а бєуў живъi // а гбл’а ц’а ўже остбЮн: 'аЮ / jijiм вєоЮнбЮ од: авбла збЮмєуЮж // кажєэ дєо маЮрєэс'і / маЮрєэс'єу / бєэдєут' ж ўзбўтра вас кєупбти / тебй i jiвбЮнаЮ // oi кбт'єy / а jа там гєотєувила // кбт'єy неЮ ч'іпбiте jєогєу // кажєэ ниЮ пеиреиживбi // бєэде все ў нєуЮрм'іЮ / jiвбЮн неЮ такъi ўже дєурнъЮi чєолєов'нк // ти кажєэ ўбирбiс'а // вєоЮнбЮ п'ішлб таЮм ужй ў старй ўбирбjеіц':а // а jа кажєэ / jiвбЮн / це такъi объчаi це кажєэ трйба // це шчитбi шчєо ти ўже остбнм'є: уЮ дєучкєу од: аjйш // тра вас ужй въвезти з пєодв'нрjа // а мєоЮлєод'н хаi ужй тєут хаз’аiнєэЮjєyт' // a вас старнх ужй тре въвезти / а вєоЮнъЮ шчєоб вас дєогл'адбли // тєо тра / кажєэ / шчєоб ти ўбрбўс'а ў старй / ў старєэ одйжєу бєо пєовезєэт' вас кєупбти // харашєу // п'ішєуў ўд'нвс'а ў старєэ одйжєу // пєокб маЮрєэс'а вд’нлас' // jiвбЮн ужй гєотєувиi / п'ідпеирйзаниi / о / перйвеслєоЮм п'ідпеиреизбўс'а і ўд'іўс'а // наЮ чєуЮмєуЮЮ бєэдете вйзти / хлєупц'і привйзли съл’нєоЮ дєуўгєу гил': бкєу такєэ з jбвєора / такб рбснаЮ / jiвбЮн с'ідбjе з: бд'і / а маЮрєэс'а сперйд'і / маЮрєэс'а це ўже пєогаЮн'бЮjе / ск’нл’ки таЮм дєо стбвєу вйзли / таЮм же близйЮн’кєо / везєэт' / привйзли jiх наЮ грйбл'єy / з грйбл'і jiх ў ставєук скрбjєу къЮнєуЮли / таЮм же неЮ гл’нбєокєо / jiвбЮн ше пєоплъваў пєо стбвєу / въл'ізли / веиз’нт' теипйр наЮзбд / с'єэди ж вйзли // вез’нт' / бєо неЮ пєолєэчите н'іЮч'єу / садєуўл'ат' наЮзбд наЮ ц'єу гил': бкєу // вєонъЮ мєуЮкрі і везєэт' наЮгєурєу / привйзли / вєоЮнъ п'ішлъ переўд'нлис'а / дєоп'нрєу // меЮн’нЮ маЮрєэс'а кбже jак ти jєогєу ўб'ідъла // ja дєэмаЮла шєо ўс'єо / кажєэ в'іЮн спєокєуiниЮi чєолєов'нк / шєо ти кажєэ так цеигєу / так бєулєу харашєу пєогєул'бли //

2. 2 Господарство

2.2.1 Тваринництво

Інформатор: Гаврилюк Надія Півонівна, 1954 р. н., освіта 8 класів.

Догляд за коровою

/ў сбмиЮi перйд з теил’бтка маЮлйЮн’кєогєо дєогл'адбjєут' кєорєувєу // випєуjєуjєут' / вєоЮнєуЮ рєостй два гєуди / три // хєудит' теилъчкєоjєу / п'ісл'а jіjн парєэjєут' / і тєоуд’н ўже кєорєува // нєуЮ / кєормбЮ / jак’н таЮм jнсти jім давбти // нєуЮ с'іммЮнєоЮ /i бєур'бк / і тєоўч // ўсе такй пєовъЮнє: оЮ бєэти / шєоб кєорєува jєогєу jнла // jак ужй кєорєува тйлиц':а // jе такй шєо саЮмбЮ тйлиц':а / jе такй шєо трєушки тре пєоЮмаЮгбт' // отеилълас’а // ў сбЮмиЮi пеирйд трйба / шєоб вєоЮнбЮ облизбла теил’бткєо / а тєод'н ўже таЮм обсєухнеЮ вєоЮнєуЮ два три часб прєоiдй /та i тєоп'нрєу пєускбти jєогєу дєо кєорєуви // і таЮм пєускбjєут' jєогєу чйрез п’jат / чйрез ш'іст' часєуў / пєускбjєут' це теил’бткєо дєо кєорєуви / шєоб вєоЮнєуЮ с: блєо // пєотєуЮм уже п'івгєуда / два три м’нЮс’ац'і тре давбти jєоЮмєэЮ мєоЮлєокєу / шєоб вєоЮнєуЮ с: блєо / тєо тєод'н крбшче і телъчка / гет' і бичєук чи телъчка / вєонєу ж крбшчеЮин’ке теил’бткєо тєод'н // тєо такъi дєугл'ад за кєорєувєоjєу //

Догляд за свинями

/а за свъЮн’ми тєуже такй // ос'єу ббчиш / дивъ / jак’н б’нгаjєут' маЮлйн’к'і // ск’нл’ки таЮм вєоЮнъЮ // кєулєо свиЮнєоЮмбЮтки вєоЮниммЮ пєовъЮн': іЮ бєэти два м’нЮс’ац'і / тєод'н отлєучбjеш // і вєоЮнъЮ ўже тєод'н / даjйш jіЮм таЮм / нєуЮ вєоЮнъЮ ўсе ж jід'бт' / пєорєос'бткєо ўсе ж jіст' // та сбЮмаЮ тєоўч / бєур'бк даjйш // л’нтєом жеж і крєопъвєу / i бєур'аЮнъЮ ц'і ўс'бк'і / i л'єуцйрка // сбЮмєоЮ лєэч:е л'єуцйркєу пєорєос'бтаЮм давбти / вєоЮнбЮ сбЮмаЮ вигєодн'нЮша / ў ніЮi сбЮмєоЮ б’нл’ше б'ілкб // це сбЮмеЮ лєэч:е давбти // а маЮлйЮн’ким тєо крєопъвєу // рєубит' привъўки jіЮм пєорєос'бткаЮм // ос'єу jак ос'єу опєорєосълас' свиЮн’бЮ / тєо на трйт'іi деЮн' рєобл'бт' привъвкєу / шче чйрез дес’ат' деЮн' опjат' рєобл'бт' привъвкєу маЮлйЮн’ким / шєоб вєоЮнъЮ бєулъ так’н / цєупк'нш'і / шєоб крбшч'і бєулъ //

Догляд за конем

/дєугл'ад за кєоЮнйЮм такъi сбЮмиЮi jак і за кєорєувєоjєу // кєорєува нєуЮсит' дйв’jат' м’нЮс’ац'іў / а кєоЮн'бЮка нєуЮсит' дв'іЮнбЮдц'ат' // тєуже так сбЮмєоЮ парєэjєут' з лєошбти // і вєоЮнбЮ нєуЮсит' дв'іЮнбЮдц'ат' м’нЮс’ац'іў / і так сбЮмєоЮ ж вєоЮнбЮ рєудит' та jак і кєорєува // і вєоЮнбЮ сєоб'і таЮм с: е / тєу цъц’кєу хєудит' // так сбЮмєоЮ / так’н сбЮмєоЮ кєоЮрмъЮ тєоже // бєур'бк обєов'jазкєувєо кєоЮн'бЮц'і пєолєужеЮнєоЮ / с’нЮнєоЮ / сєолєуЮмаЮ // це ўсе пєолєужеЮнєоЮ // кєоЮн'бЮЮка ўсе так сбЮмєоЮ jіст' // а дєугл'ад за кєоЮн'бЮкєоjєу такъi jак за кєорєувєоjєу // т’нки шєо це кєоЮн'бЮки неЮ трйба в чйреидєу вигєуЮниЮти / але кбжеЮн деЮн' вигєуЮн'аЮт' наЮ пасєовъс'кєо // деЮн' пасйц':а наЮ пєул'і чи де вєоЮнбЮ таЮм //

Колгосп

/шєо миЮ рєобъли // ўрбЮнц'і прихєудиЮм // ў сбЮмиЮi перйд рєоздаjйЮм jнсти / мъЮли кєорєовъ / пєостєоjбЮнє: оЮ мъЮли кєорєовъ // рєоздбли jнсти / пєоЮмъЮли кєорєовъ / згєорнєэЮли гніЮi / і сідбjеЮмєоЮ дєоjнти // прєохєудит' дєуiка / два часб чи ск’нл’ки // нєуЮ ў наЮс же бєэлєо пєо двбц': ат' пjат' кєор'нв / миЮ jіх дєоjнли // хтєо рєукбми трєухи / jе такб шєо в апарбт неЮ давблас' / тєо рєукбЮмиЮ дєоjнли // бєулєу // тєоўч // пєодєоjнли / iдйЮм пєо тєоўч // рєоздавбли тєовч нєосъли / так’н веилък'і бєочкъ бєулъ / нєоЮсъли тєудъ вєудєу i кєолєотъли це // відрєу наЮ дв'і кєорєуви // брбгєу jакєэс' вєозъли / такй jак вєоЮнєуЮ тєовч вбреЮинеЮ вєоЮнєуЮ бєулєу // тєуже кєорєовбЮм це давбли // jакшєу ўрбЮнц'і тєовч / тєо ўвйчеир'і брбга // це миЮ ўрбЮнц'і так пєопєурали / ўвйчеир'і / опjбт' такєу сбЮмєоЮЮ прихєудиЮмєоЮ / опjбт' рєоздаjйЮм jнсти // чи смілєус // jак л’нтєоЮм / тєо зеилйна мбЮса / а зиЮмєуЮjєу ўже загєотєувлеЮниЮi смілєус // тєуже пєорєоздавбли смілєус / пєозаЮм'іЮтбли / згєорнєэли гніЮi / і вже підгєотєовл'бjеЮмєоЮ все дєо дєуjєу // ў піўс'єуЮмєоЮгєо це в наЮс бєула ўвйчеир'і дєоi // ў піўс'єуЮмєоЮгєо с’нли дєоiт' // пєодєоjнли // тел’бта теж бєулъ // це ж миЮ / кєорєовъ теилълис’а / ше i теил’бта дєогл'адбли // там дєогл'адбли миЮ теил’бта тєуже // так прац'єувбли / т’ажелєу прац'єувбли // т’ажелєу / бєо двбц': ат' пjат' кєор'нў / а бєулєу ўсе ўрєучнєэЮ // це т'іл'ки шєо кєорєовъ // тєод'і ж неЮЮ бєулєу все меЮхаЮн'іЮзєуваЮнєоЮ // пjатнбЮц': ат' кєор'ів / ўсе ўрєучнєэЮ рєобъли / … виЮнєуЮсили наЮдв’нр рєукбЮмиЮ / гн'іЮi наЮкидбли наЮ вєозъ / вивєузили / хєуражйри бєэли / вивєузили хлєупц'і наЮдв’нр / вєозъли гнєоЮjаркъ // тєоўч нєоЮсъли чйрез увес' кєолгєусп з дрєэгих бєудъЮнк'ів // ўсе бєулєу ўрєучнєэЮ // ў с'іЮмдес'бтих рєокбх ўже ў наЮс пєостбвили ц'єу меЮхаЮн'іЮзєуваЮнєуЮ рєобєутєу / домм? кєу меЮхаЮн'іЮзєуваЮнєуЮ // тєоп'нрєу миЮ ўже стбли хєот' рєукбЮмиЮ неЮ дєоiт' // а тєо це рєукбЮмиЮ / те рєукбЮмиЮ //

Інформатор: Поліщук Галина Іллівна, 1944 р. н., освіта 5 класів.

Качки

/дві ббби жилєу під єоднъЮм наЮкрит': бЮм // однбЮ ббба мбЮша / д?ід стеипбЮн // ота ббба стеипаЮнъЮнаЮ звблас’а // ц’а стеипаЮнъЮнаЮ деиржбла ж / хтєос' jіi дав качъЮн'іЮх jбjец'/ вєоЮнбЮ п'ідсъпала під ц'єу квєучкєу // … тєут вєоЮнъЮ хатъ такєовєу наЮд крбjеЮм хбта так стєоjбла // вєоЮнбЮ такб ц’а кєэрка п'ішлб // вєоЮнъЮ ц'і качеЮин’бЮта / вєоЮнбЮ веилб веилб дєо сих п'ір/ вєоЮнъЮ чеирвjакъ збирбли збирбли збирбли ц'і качеЮин’бЮтка // і дєо стаўкб де бръла зараз/ таЮм мєэЮра ше неЮ бєулєу // і вєоЮнъЮ ў ставєук // вєоЮнбЮ кричът' ц’а кєэрка // хтєос' наЮгєукбўс'а мбЮртєу/ чи ббби стеипаЮнъЮниЮ/ чи мбрти/ б'іжъ забеиръ ц'єогєу // а бєуломм однєуЮ кєурчб // вєоЮнбЮ п'ішлб з цим кєурчбЮм забрбла/ а качеЮин’бЮта так п'ішлъ наЮ став і ўс'єо // і вєоЮнбЮ кбжеЮин вйч'ір хєодъла jіх ўстр'ічбла jак вєоЮнъЮ вихєуд'ат' із стбвєу дєодєуЮмєуЮ / i вєоЮнъЮ jшлъ // пєопрєубєуi / хбта бєулб / і ббба жилб із дндєоЮм // і ббба саЮмбЮ жилб //

2. 2. 2 Рослинництво

Інформатор: Кузмінчук Катерина Павлівна, 1941 р. н., освіта 5 класів.

/збра неЮ снjєyт' наЮ гєорєудах / а тєо снjaли жътєо пшеЮинъЮц?єy // наЮ хл?іб / мєоЮлєотъли // збра ja неЮ знбЮjєу чи пеичй т'єут?a гбл’а жътніЮi хліб / бєо неЮимб жъта // а ў т'єут'і нбЮд?і je жътєо // вєоЮнбЮ наЮ гєорєуд?і пєоснjaла / кбже кєусєучєок пєоснjєy дл’а сйбе шчєоб бєулєу // це мєуЮнаЮ пєоснjaти / це харашєу // jєогєу змєоЮлєотъў // жътєо мєуЮна дбже спеитл?єувбти // везйш на пътел' і пътел' пєускбje // веизйш пшеЮнъЮц?єy так сбмєоЮЮ i жътєо // т? нки п’нсл’а свєогєу жъта / съплеш пшеЮинъЮц?єy // жътн’аЮ мєуЮкб въiшла / пшеЮинъЮчнєуЮ ти засъпала // і висипбje тиб’н з пшеЮинъЮц?i б’нла мєуЮкб і з жъта б’нла мєуЮкб // тєо спечъ хл?іб із жътн'єоЮji мєуЮкъ і спечъ з цйji б’нлєоji / шєо ти спеитл'єувбў з пшеЮинъЮц?і // тєо тєоi б'іл?ншиi хл?іб jaк із ц'єугєо // да // ў наЮс кєолъс' сестрб пеиклб кєуржики // наЮпеичй цих кєуржик'ів у печ’н // приЮнєуЮсит' наЮ пєуле / наЮ бєуракъ // ў наЮс ж'іЮнкъ тєуже брбли ў пєуле // та пиер'іжйчки беирй / а та кєуржики беирй дєо мєоЮлєокб // кбжнеЮ спеклєу сєоб'н у тєурбєу // шєоб бєулєу шєо вз? aмти // прихєуд?aт' / а вєоЮнбЮ кбже / д?іўчбта // нєуЮ ў вас неЮ так’н кєуржики / пєокєэшаiте мєоЮjiм // мєоЮji з жътн'єоЮji мєуЮкъ // таЮм ж’нЮнєоЮчка кбже клбва // аi с? eмЮн'єуЮ // jaк’н ж вєоЮнъЮ з теji жътн'єоЮji мєуЮкъ / чєурн?іЮ // ти в'із'мъЮ пєокєэшаi / jaк’н дєубр'і мєоЮjiм кєуржики // вєоЮнъ в'із'мєэЮт' / jaк’н ж тєо вєоЮнъЮ дєубр'і з жътн'єоЮji мєуЮкъ // вєоЮнъЮ ж дєэЮмаЮли вєоЮнбЮ ж неЮ б’нла / а такб жътн’аЮ чєурнаЮ // jaк у млиЮн? нЮ змєоЮлєула // теi jaк’н ж вєоЮнъЮ / чєурн?іЮ // а це ж наЮ пътел' вєозъли // jaк вєонъ рєозлєоЮмъЮли // рєозлєоЮмъЮли свєугєо пир'іжкб дъўл'ац':а і рєозлєоЮмъЮли jіjн пир'іжкб дъўл'ац':а // тєо кбжєут' / оi с? eЮн' / тєо твєоjiм пир'іжкъ б'іл?іш'н jaк нбЮш'і // а вєоЮнбЮ кбже ja ж ваЮм кажєэ / ви пєокєэшаiте мєоЮjiм пир'іжкъ / а тєод?н свєоjiм бєэдете jiмсти // це з жътн'єоЮji мєуЮкъ // це ja кбже спеитл'єувбла жътн'єуЮ мєукєэ / тєо кєудъ пшеЮинъЮчн'іЮi мєуЮц?н дєо жътн'єоЮji // jaк спеитл'єувбла мєуЮкєэ // пєоjiмxаў миЮкєула спитл'єувбў і прив’нз // і хєорєуш'і пирєогъ і хл?іб дєужй гбрниЮi б’нлиi // о / тєо тепйр і миЮ бєэдем так // нєоЮ кбже / jaк бєэдеите жътєо вйзти / бер’нт' з сєобєуjєy хєоч два м'іЮшйчки пшеЮинъЮц?і / шчєоб ви за свєоjiмЮм жътєоЮм засъпали //

2.3 Будівництво

Будівництво хати

/нєуЮ jaк хбтєу бєудєувбл?и // бєудєувбл?и з самєуji гл? ъЮниЮ // м'іЮсъл?и так’н зам’нЮси здєорєув'і із сєолєуЮмєоЮjєy / тєод'і вирєобл'бли так’н… хєодъли пєо т?іЮм бєолєут?і / зам’нЮшєувал?и jєогєу // зрбзєу м'іЮсъли нєоЮгбЮмиЮ /а пєотєуЮм ўже к’нЮн’миЮ стбли м'іЮсъти / а тєод'н л'єэди с?ідбjєут' крєугєум цйji заЮм’нЮси // хєуд?aт' прєус'ат' шєоб хтєо приiшєуў ўже наЮ це маЮст’нЮн?: aЮ // с?ідбjєут' наЮўкрєугъ таi викбчєуjєyт' так’iм балббєухи / вбл’ки наЮ ниЮх казбли // і рєобъл?и наЮ хбтєу цеi п'ідмєэЮрєок // а тєод?н л’бпал?и такй // ст?іЮнєэЮ клбл? и // клбл? и ст?іЮнєэЮ // деЮн' пєоклбл?и вєоЮнєуЮ пєосєухлєо // пєотєуЮм наЮ дрєэгиi деЮн' знєоЮў такй сбЮмеЮ збирбjєут' / чи таЮм чйрез тъждеЮн' / чи чйрез ск’нл’ки наЮ дрєэгиi раз збирбjєут' // знєоЮў так сбЮмєоЮ рєубл'ат' заЮм’нЮса // такй сбме рєубл'ат' // і знєоЮў кл? адєэт' / цъми вбл’ками складбjєут' / і так три читъри рбзи // так’н ст? нЮниЮ зрєубл'ат' / а тєод?іМ викидаМjєут' верхаМ // беруМт' лєоЮмбЮки так'і дєуўгі // обт? нсєуjєyт' наЮ свєол?єокиМ // кл? адуМт' свєолєокиМ наЮ хаМтєу // а тєод?н викидбjєут' крєукви // теi отакй от наЮ верхб // пєотєуЮм кръjєут' // отєу шчас кръjєут' шъхвеирєом / а тєо сєолєуЮмєоЮjєy кръли // теi так рєобъли // а рєобъли шеi прбЮмєоЮ у заЮм’нЮт / дереив’aмЮнаЮ хбта наЮзивблас' // вєоЮнбЮ з дйрева рєобълас'/ але єобмбЮшчєували jіjн тєуже гл? ъЮнєоЮjєy // стбвили стєоуўпъ // стбвили стєоєуўпъ пєо бєокбх // закладбли так’н лєоЮмбЮки / наЮзивблис' вєоЮнъЮ заЮм’нЮт // закл? адбли цеi заЮм’нЮт // і теi заЮм’нЮт переЮимбЮшчєували гл? ъЮнєоЮjєy // пєоклбли однєэЮ заЮм'іЮтъЮнєуЮ / заЮмаЮстъли / зал’бпали jіjн гл? ъЮнєоЮjєy // пєут?іЮм знєоЮў пєоклбли і аж дєо верхб // а тєод?і jaк ўже обмаЮстъли ўсі ц?і ст? нЮниЮ // jix обт? aмли / пєори'івн'бЮл?и і тєод?н наЮчиЮнбЮjєут' ўже стйл'єу / стйл'єу скадбjєут' // з дєушчєок // в кєугєо je дєушки / з дєошчєук // ў кєугєо неЮимбЮjе дєушчєок / крєугл'акъ так’н кладєэт' // така крєэгл?а неЮгрєэба / лєоЮмбЮка такб // кл? адєэт' од свєулєока дєо свєулєока пєо ўснi хбт?і // і тєуже гл? ъЮнєоЮjєy м’нЮшаЮнєоЮjєy закидбjєут' закидбjєут' закидбjєут' // закидбли / рєозріўн'бЮли // а пєотєуЮм ўже ў хбті зсеирйдиЮниЮ / тєуже п'ідмбЮшчєуют' підмбЮшчєуют'/ так п'ідт?aгбjєут' гл? ъЮнєоЮjєy // і вєоЮнбЮ висихбje / а тєод?н знєоЮў збирбjєут' тєоулєоукєэ / мбЮст’aт' ст? нЮниЮ // підт?aмгєуjєyт' // дєушчеичка такб // і дєушчечками ріўн'бЮjєyт' шєоб бєулъ р’нўніЮ ст? нЮниЮ р’нўнаЮ стйл’а // а тєод?н переитирбjєут' пєолєувєоjєy / гл? ъЮнаЮ i пєоулєува / переитирбjєут' jєогєу і б’нл’ат' // рєобєути багбтєо //

Інформатор: Бойко Марія Степанівна,

1928 р. н., освіта 3 класів.

Покриття хати

/оцй збра ж ў мйЮнеЮ хбта / т? iмл'ки миЮ jіjн переикръли // таЮм леижбт' отак’н крєукви // дєо цих крєукв'ів прибит'і отбк'і бблєочки // оцй мєоЮлєутиш жътєо / вjбжеш так’н кєул'н і оцй вjaжеиш і за оц?єy бблєочкєу пришивбjeiш // пришъли / пєотєуЮм ос'єу jiднб бблка прибъта / прибъта дрєэга / тєод?н вjaмжеиш ц?і с'єудъ ж // шчєоб цеi кєул' наЮкривбў ц'єугєо // шєоб уже jaк дєушч / шчєоб вєоЮнєуЮ зб'ігблєо пєо jідн'нЮi сєолєум'іЮ тєудъ / ўже вєоЮнєуЮ наЮ хбтєу неЮ б'іжът' // так ушивбли // ушъли ўс'єу хбтєу // верхб викладбjєут' так сбЮмєоЮ / сн?іЮпєучки так’н вjaмжєут' одр'ізбjєут' і викладбjєут' так jiдйЮн наЮ дрєэгиi /jiдйЮн наЮ дрєэгиi пєотєуЮм наЮ верх / шчєоб ц?і сн?іЮпєучки неЮ рєозjiж: блис’а / кєолъс' хєодъли наЮ пєуле вибирбли переi і тєоi кєуреЮн' тєогєу периjєэ / ббт’кєо привезй кєэпєу ц'єугєо пир'іjєyм / тєудъ вилкбЮмиЮ наЮ т?і сн?іЮпєучки въкладєут' ц'єогєу верхб шчєоб jєогєу неЮ з?ірвблєо / в’нтер неЮ скъЮнєуЮў // оцй так ушивбли // отак’н бєулъ хатъ п?ід сн?іЮпкбми //

Інформатор: Кузмінчук Катерина Павлівна, 1941 р. н., освіта 5 класів.

Як будували піч

/тєуже такєу обмєуЮрєувєуjєyт' такй / і наЮсипбjєут' тєудб гл? ъЮниЮ // збивбjєут' jіjн // збивбjєут' / збивбjєут' / а тєодн стйл’ат' так’н крєугъ / жил’нзн'іЮ так’н крєугъ // пєостбвили ц?і крєугъ і наЮ ц?і крєугъ наЮкладбjєут' кирп’нч // рбЮн’ше неЮ бєулєу такєугєо кирп'ічб / тєо цйгла такб сир’нўка із зимл’н // цйгла такб вирєобл'бЮнаЮ / въсєушеЮнаЮ // і з цйji сир’нўки складбjєут' / складбjєут' складбjєут'/ заЮмбЮшчєуjєyт' // вєоЮнєуЮ висихбje / тєод'н ц?і крєугъ викидбjєут' теi ўжй мєуЮрєэjєyт' диЮмєохєуда / рєубл'ат' // теi це так вихєудит' п'іч //

Інформатор: Бойко Марія Степанівна,

1928 р. н., освіта 3 класи.

Як піч будували

/п'іч з к'ірп'ічб бєудєувбли // oтбк мєуЮрєэjєyт' такєугєо барабaМна /і це таЮм отєу чєутєук змбЮшчєуjeш / а таЮм ужй чер'іЮн'бЮ наЮбивбjеш глъЮнєоЮjєу / теi так пеклъ хл’нб // чирнЮн' / пєуза чир’нЮн' заспбjеш глъЮниЮ / а тут кєуЮмиЮнаЮ збєудєувбў / таi п'ішєуў ўверх // з кирп'ічб прєустєо змєуЮрєуваЮниЮi / таi усй // а збєукєу леижбнка // кєолъс' с’нjали кєоЮнєуЮпл'і // мєоЮчъли / теi бjєyт' наЮ битйл’н'єyЮ // наЮ тйрниЮц'і трєут' теi тйjєу/ кєостръцеиjєу пбл’ат' у грєэб'і / у леижбЮнц'і // запалили / наЮгр’нли лежбЮнку // в печ’н таЮк самєо пбл’ат' // хл'іб пеиклъ // збраз дрєувами / а тєод'н пеиклъ сєолєуЮмєоЮjєу // сєолєуЮмиЮ наЮстеилъли ў хбт'і // збраз кєоўр'н // хєудиш // а тєо сєолєуЮмєуЮ рєозстеилъли наЮ земл’н / теi вс'і спл’ат' // теi так бєулєу // кєолъс' це такй бєулєу / а зараз // кєолъс' і тел’бта ў хбт'і бєулъ маЮлйЮн’к'і // зиЮмб / отйлиц':а кєорєува / то тел’б ў хбтєу // хєудиш / дъвис':а шчєоб неЮ наЮп’нс’алєо н'іЮчєу // а збраз / збраз ужй вс'єо // л'єэди неЮ пєотр'нбн'і // jaк у хбт'і пєокєуi / тєо л'єэди неЮипєотр'нбн'і //

Інформатор: Кузмінчук Катерина Павлівна, 1941 р. н., освіта 5 класів.

2.4 Одяг

Одяг

/хтєо ў чєуЮмєуЮ ббчиў ў тєуЮмєуЮ i хєодъў // хаi вбл’а рєозкбже ў чєумєу вєоЮнбЮ хєодъла // шъла jіjн шарєовбри // кєупл'бл?а ббjєу і самб шъла jii шарєовбри // пєошъjєу // бєубпкєу jaк це кбжєут' наЮ jєугєо / це такй наЮ пєоjaскєув'і j заст'єоббjeц':а // тєод?н казбли бєубпка // теi так хєодъли // пал’тєу такй бєулєу / тєуже пєолсєукєун: еЮ // такй шєоб шчас хєодъти / jєогєу б н?іЮхтєу наЮ сйбе неЮ ўз?аў // ўзєувбти / шъли сам? н вбл’аЮнки рєукбЮмиЮ // пєут?ім кєупл'бли т?і галєуш'і / а неЮимбЮ галєуш'іў / обр'ізбли jaк’н ризиЮн’бЮки та стрєоЮмл'бли т?і вбл’аЮнки // теi так хєодъл?и // ўже jaк ja ўже бєулб тєо ўс'бкєогєо бєулєу // бєулєу одн? нЮ вбл’аЮнки наЮ двєох // бєувбje два наЮ однєэЮ нєуЮгєу // взєэjeш такєугєо i такєугєо // теi так хєодъл?и // а ja хєодъла ў шкєулєу // ўже бєуў грєэдеЮн' м’нЮс’ац' / ўже мєоЮрєуз бєуў / а ja хєодъл?а бєуса ў шкєулєу // ідєэ ў шкєулєу / а нєуЮги так’н съЮн?іЮ jaк ў гєулєуба // тєут жилб ўчътеил’ка // хєодъл?а ja чйрез jіjн пєодв'нрjа ў шкєулєу // тєо гєукбла меЮинйЮ дєо хбти / тєо далб меЮин?нЮ свєоjiм тєэхл?і і так’н капрєуЮнєоЮв'і паЮнчєухи // це так ў тєэхл'ах тих хєодъла пєошт?н дєо сбмєогєо р'іздвб // так хєодъли // кєухвбiка такб // хєудиш хєудиш / пєорвблас' наЮ лицй / вивертбjeіш наЮвъвєор'іт наЮ дрєэгєу стєурєонєу і хєудиш // ґєэд? з?і з лєоЮмаЮчєук / ст? нсєували так’н дєовгйЮн'к'і ц?і лєоЮмаЮчкъ / тєут переир'ізбjєут' / такєу рєубл'ат' такєэ каЮнбЮўкєу і так пришивбjєут' // так заст?ібблис'а/ і так хєодъл?и //

Інформатор: Бойко Марія Степанівна,

1928 р. н., освіта 3 класи.

Одяг

/кєухвбiка / чєубєоти к’нрзєов'і / оце такй бєулєу // неЮ бєулєу цих сапєужк'іў / оцъх тбпєочєок неЮ бєулєу // л’нтєо бєус'і хєодили // iдйш наЮ пєуле / пєодеирйш нєуЮги стернйЮjєу / шчєо стрбшнєоЮ дивътис'/ аж крєоў jєyшът' із ниЮх // a тепйр взєэт'і і неЮпєотр'нбн'і // oцй так’н ширєук'і сп'ідниЮц?н наЮ ж'іЮнкбх // з пєолєотнбЮ шили // ў кєугєо бєулб маЮтйр'іjа / тєо шъли із маЮтйр'іji // a хтєо / тєо шиў / пєолєотн'бЮнаЮ сп'іднъЮц'а єокрбшаЮнаЮ ў бєузиЮнєэЮ // oц'ігєух кв’нтєок наЮрвєэт' / наЮдєэшат' і це тєудъ ўкъЮнєуЮт'/ шчєоб вєоЮнбЮ неЮ б’нла бєулб // пєокрасъли і оцй хєуд'ат' // це крбшаЮн'іЮ сп'ідниЮц?н // тєо шъли з пєолєотнбЮ / пєолєотн'бЮн'іЮ бєулъ i сєорєочкъ пєолєотн'бЮн'іЮ / вишивбли пєолєотн'бЮн'іЮ сєорєочкъ / бєулъ так’н з дєувгиЮмиЮЮ рєукавбЮмиЮ въшит'і // тєут пєулики въшит'і тєут въшитєо // так’н бєулъ // ў с’йЮн'іЮ шче мбЮлаЮ бєэти вишита // н’еЮ /неЮмбЮ // маЮръЮнєуЮ вєоЮнъЮ ўбрбли ў тєу сєорєучкєу / шєо вєоЮнбЮ сєоб'н наЮiмеЮинєуЮвбла // въшита сєорєочка / въшита кєухта // а збраз неЮимбЮ // мєуЮже б л'єэди шче пєовишивбли / хтєо ше мєуЮже въшити / мєуЮже б въшили // ja б jєогєу въшила / та неЮ ббчєу/ і ў очкбх ужй неЮ ббчєу // кєолъс' шъли глбдjєy/ і хрйстикєоЮм шили // хрйстикєоЮм вишивбjєут' // так’н ц'і пєоликъ пєовишъваjєут' / шєо кєудъ / тєут такєэ меЮрйжшкєу // харєуше такй бєулєу // jак кєолъс' єоцй гєуцєэл'с'ке // jaк ўл'нзеиш у ц'і гєорєуди / так неЮимбЮ кєолъ //

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой