Особливості дизайну інтер'єрів малих готелів

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут аеропортів

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки

Напрям (спеціальність) «Дизайн»

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи (проекту)

1. Тема дипломного проекту «Особливості дизайну інтер'єрів малих готелів» затверджена наказом ректора від «22» жовтня 2013 р. № 2295 / ст

2. Термін виконання проекту: з 28 жовтня 2013 по 16 лютого 2014

3. Вихідні дані до проекту: плани поверхів малого готелю м. Одеси та експлікація до них, ситуаційний план.

4. Зміст пояснювальної записки: титульний аркуш, завдання на виконання дипломного проекту, реферат, зміст, вступ, чотири розділи основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки.

5. Перелік обов’язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: поверхові плани приміщень до і після перепланування з меблюванням, функціональне зонування приміщень, план підлоги, план стелі з освітлювальним обладнанням, розгортка приміщення, перспективи інтер'єрів, креслення вхідної групи та ситуаційний план, розробки меблювання, фото макетів.

6. Календарний план-графік

№ пор.

Завдання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Зібрати матеріали, щодо світової та вітчизняної прак-тики, вимог до проектування дизайну малого готелю

28. 10. 2013−30. 10. 2013

2.

Виконати пошукові ескізи

31. 10. 2013- 04. 11. 2013

3.

Розробити дизайн-концепцію інтер'єрів малого готелю

05. 11. 2013−11. 11. 2013

4.

Розробити ситуаційний план та вхідну групу

12. 11. 2013−18. 11. 2013

5.

Зробити 3 D макет вхідної групи

19. 11. 2013−21. 11. 2013

6.

Розробити по поверхові плани, виконати розстановку меблів відповідно до функціонального зонування

22. 11. 2013−27. 11. 2013

7.

Виконати плани підлоги з підбором матеріалів

28. 11. 2013

8.

Виконати плани стелі з розташуванням освітлювальних приладів

29. 11. 2013

9.

Виконати розгортку стін

30. 11. 2013−05. 12. 2013

10.

Виконати візуалізацію інтер'єрів в комп. 3 D графіці

06. 12. 2013−31. 12. 2013

11.

Виконати робочі креслення розробл. об'єкту готелю

07. 01. 2014−13. 01. 2014

12.

Оформити пояснювальну записку до диплому

14. 01. 2014−06. 02. 2014

13.

Підготовка роздаткового матеріалу

07. 02. 2014- 16. 02. 2014

7. Консультанти з окремих розділів.

Розділ

Консультант (посада, П.І.Б.)

Дата, підпис

Завдання видав

Завдання прийняв

Охорона праці

к.с. -г.н., доцент В.М. Заплатинський

Охорона навколишнього середовища

к.б.н., доцент А.О. Падун

Основи інженерного проектування та конструювання

к.т.н., доцент В.Ю. Тимкович

Реферат

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Особливості дизайну інтер'єрів малих готелів» складається з: 117 сторінок тексту, 16 рисунків, 8 таблиць, 89 використаних джерел, 15 додатків.

Ключові слова: МАЛИЙ ГОТЕЛЬ, КОЛОРИСТИКА, ІНТЕР'ЄР, ДИЗАЙН, КОЛІР.

Об'єкт дослідження дизайн інтер'єру малих готелів.

Предмет дослідження прийоми колористики в дизайні інтер'єрів малих готелів.

Мета дипломної роботи визначення прийомів колористики в дизайні інтер'єрів малих готелів та запровадження їх в проекті.

Методи дослідження метод системного аналізу синтезу в науковій роботі дозволив виділити об'ємно-просторові, архітектурно-планувальні та декоративно-оздоблювальні прийоми оформлення інтер'єрів малих готелів.

Задачі дослідження:

1. Провести історичний огляд виникнення та розвитку малих готелів;

2. Дослідити типологію малих готелів;

3. Класифікувати дизайн інтер'єрів малих готелів за різними ознаками;

4. Виявити прийоми колористики в дизайні інтер'єрів малих готелів;

5. Визначити основні засоби колористики сучасного дизайн інтер'єру малих готелів;

6. Дослідити композиційні та художні принципи формування в колірному вирішенні інтер'єрів приміщень малих готелів.

Наукова новизна:

1. Проведено класифікацію за принципом управління, видами готелів та їх призначенням, наведені приклади та характеристика.

2. Визначено оптимальні типи малих готелів.

3. Визначено роль кольору в формуванні інтер'єрів малих готелів.

4. Виявлено, що прийоми колористики в дизайні інтер'єрів сприяють підвищеному комфорту, покращенню об'єктивному та раціональному рішенні простору, особливо впливають на психологічний стан людини.

5. Досліджено прийоми колористики, які допоможуть систематизувати відповідний та раціональний внутрішній простір малих готелів в залежності від обраних кольорів.

6. Встановлено, що шляхом введення певного кольору в дизайн інтер'єру система об'єму приміщення, чітко може поділити та виокремити або підкреслити певну частину простору.

Практична цінність. Полягає у постановці та вирішенні тих теоретично-практичних завдань у виконанні колористичного рішення, які раніше не акцентувалися і були недостатньо висвітлені.

Були визначенні особливості колористичного оформлення які дозволяють сформувати дизайн інтер'єру, котрий відображає суспільну свідомість сучасного часу. Виконання і розуміння чітких прийомів колористичного оформлення дозволить видозмінити існуючу практику таким боком, що інтер'єрний світ сприятиме комфортному перебуванню, як окремої людини, так суспільству в цілому. Результати дослідження можуть стати етапом пошуку оптимальної організації та оформлення дизайну інтер'єрів готельних комплексів для малих готелів.

Проаналізований світовий та вітчизняний досвід розвитку дизайну інтер'єрів малих готелів, проведено класифікацію, досліджено типологію, виявлені прийоми та визначені основні засоби колористики сучасного дизайн інтер'єру малих готелів, функціонально-просторова, архітектурно-планувальна організація та досліджено композиційні і художні принципи формування в колірному вирішенні інтер'єрів приміщень, які застосовували при оформленні малих готелів.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Історіографія виникнення дизайну інтер'єрів та готелів

1.1 Стан вивчення

1.2 Історія виникнення та розвитку готелів

1.3 Типологія та класифікація готелів

1.4 Світовий досвід архітектурно-планувальних рішень та дизайну інтер'єрів малих готелів

1.5 Вітчизняний досвід розвитку дизайну інтер'єрів малих готелів

1.6 Висновки до першого розділу

Розділ 2. Вимоги до дизайну інтер'єру та архітектурно-планувального рішення малих готелів

2.1 Основна характеристика будівель малих готелів та їхнього інтер'єру

2.2 Колір в інтер'єрі малих готелів та прийоми колірного вирішення

2.3 Вимоги до розташування меблів в інтер'єрі

2.4 Декоративні меблеві тканини

2.5 Освітлення в інтер'єрі та його роль в інтер'єрі номера

2.6 Висновки до другого розділу

Розділ 3. Особливості та прийоми дизайну інтер'єрів малих готелів з застосуванням комбінації кольору, який впливає на об'єм

3.1 Загальні прийоми дизайну інтер'єрів малих готелів

3.2 Особливості колористики інтер'єрів малих готелів

3.3 Прийоми тематичного оформлення інтер'єру та дизайну малих готелів

3.4 Висновки до третього розділу

Розділ 4. Дизайн інтер'єрів малих готелів

4.1 Концепція розробки дизайну інтер'єрів малого готелю

4.2 Функціональне зонування приміщень та сценарій малого готелю

4.3 Колористичне рішення та меблеве забезпечення і обладнання інтер'єрів

4.4 Ергономіка та основи ергодизайну

4.5 Охорона навколишнього середовища

4.5.1 Особливості природно-територіального розташування малого готелю

4.5.2 Засоби екологічної безпеки в інтер'єрі малого готелю

4.6 Охорона праці

4.6.1 Питання безпеки малого готелю

4.6.2 Використання кольору в дизайні інтер'єру малого готелю

4.7 Висновки до четвертого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

дизайн інтер'єр готель колористичний

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Готельне господарство — найбільш демократична і інтернаціональна сфера суспільної діяльності, яка бурхливо розвивається. У даний час вона є однією з найбільш прибуткових галузей світової економіки. [32]

Актуальність теми. Як показує досвід, економічні перетворення останніх років в Україні не тільки не поліпшили сервіс у готельній сфері, але у ряді випадків якість обслуговування в ній знизилася. Особливо це відчувають іноземні туристи. Разом з тим з’являються й мало розрядні готелі, які потребують управлінського персоналу високих рівнів. Кожен одиничний випадок роботи з клієнтом є свого роду унікальним, тому індустрії гостинності потрібні кадри, які уміють долати труднощі, здатні передбачати складні ситуації задовго до того, як вони стануть реальними проблемами.

Введення в дизайн інтер'єру готельних комплексів особливої тематики, завдяки кольору на сьогоднішній день відіграє важливу ланку в сфері розвитку, постає проблема в нестандартних вирішеннях дизайну інтер'єрів завдяки колористичному впливу на людину, що несе в собі принципи моральної та психологічної розслабленості, отримання нових відчуттів естетичного задоволення.

Дослідження прийомів колористики в інтер'єрі обумовлене трансформацією створенню методологічного підходу у формуванні в дизайні і в дизайні інтер'єрів методів і засобів комбінації кольору які впливають на зміни освітлення приміщення та об'єму.

Розділ 1. Історіографія виникнення дизайну інтер'єрів та готелів

1. 1 Стан вивчення

В даний час дизайн остаточно оформився, як соціокультурний феномен, захоплюючий всі сфери людського існування дослідження сучасного підходу до індивідуального дизайн вирішення малих готелів є не вивченим до кінця явищем, що передбачає звернення до проблематики колористичного дизайну інтер'єрів.

Образний вигляд дизайну інтер'єрів готелів істотно відрізняється від аналогічного поняття в інших видах мистецтва, оскільки дизайн, з одного боку, набагато тісніше їх прив’язаний до прагматичного змісту результатів своєї діяльності, з іншого — зовні не претендує на реалізацію духовних цілей художньої творчості. Проте виразність і значимість колористики в дизайні висуває його в ранг концептуально значущих явищ. Відколи постала проблема створення проектування малих готелів у взаємозв'язку з рядом додаткових суміжних видів внутрішнього оформлення наповнення дизайну, було написано та опубліковано багато книг і праць, що стосуються не тільки сфери обслуговування підприємств малих готелів, а й їх особливості дизайну та проектування інтер'єрів у даних закладах. В Україні поставлена проблема залишається не достатньо розкрита і знаходиться на низькому рівні.

Огляд основи дослідження даних питань представлено в роботах: Лінда С.М., Рожина И. Е., Урбаха А. И., Колчанова Г. И., Курліщук Б.Ф., Сєдак О.І. та інші.

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є у своїй роботі «Туризм, готельний та ресторанний бізнес: новоутворення, конкуренція, державне регулювання» дає короткий опис щодо іміджу готельного бізнесу, вимоги сучасного ринку, прийоми вирішення дизайну інтер'єру в готельних комплексах різного типу та класу.

Нестеренко О.И. в роботі «Краткая энциклопедия дизайна» розкриває основні поняття про об'єкти дизайну, проектні вирішення, домінанти, синтез мистецтв. В досліджені встановлено, що готельний бізнес є специфічною формою, що розглядає процес проектування готелів у взаємозв'язку, що стосуються не тільки сфери обслуговування підприємств готелів, а й їх внутрішнього оформлення дизайну інтер'єру.

Ніколаєв А.В. у своїй роботі «Індустріальна база готелів та туристичних комплексів» дає короткий опис щодо колористичного вирішення в житлових інтер'єрах і громадських приміщеннях малих готелів.

Сєдак О.І., Запорожченко О. Ю. в роботі «Колористика інтер'єру» розглядають роль кольору в дизайні та у формуванні нестандартного вирішення інтер'єру за допомогою композиційних аспектів. [66]

1. 2 Історія виникнення та розвитку готелів

Історія розвитку готельної справи нерозривно пов’язана з подорожами. Подорожуючи з різною метою та намірами (відвідування святих місць і храмів, олімпійських ігор тощо) люди мали потребу в притулку, харчуванні та відпочинку. Найдавніші згадки про місця для розміщення подорожніх можна знайти в писемних джерелах Стародавнього Єгипту. [20]

У Стародавній Греції зв’язок між містами підтримувався «гемеродромами» (денними гінцями). На відстані, що міг подолати кінь без відпочинку, існували спеціальні станції, де можна було одержати їжу та свіжих коней.

У період розквіту грецької цивілізації у містах і на шляхах, що вели до них, з’являються заїжджі двори, готелі. Найдавніший заїжджий двір, що згадується в джерелах, знаходився на острові Кріт (близько 1500 р. до н. е.). Готелі, як місця відпочинку посланців уряду, з’явилися значно пізніше. Так, у давньогрецькому місті Епідаврі (культурному центрі бога зцілення) був готель на 160 кімнат з прилеглими галереями зі скульптурами, стадіоном і театром на 17 тис. місць.

У Греції з’являється розгалужена мережа громадських і приватних готелів, пунктів обміну грошових знаків, посередників-організаторів подорожей.

Подорожі особливо активізувалися після завоювання Греції римлянами. Причому, подорожі римлян почали набувати оздоровчого, пізнавального, розважального характеру (відвідування лікувальних мінеральних джерел, визначних архітектурних пам’яток, відомих закладів освіти, театрів та ін.). Ці подорожі потребували організації готельної справи. [1]

Ще у І ст. до н.е. у Римській імперії виникли державні заїжджі двори, що знаходилися один від одного на відстані денного кінного переходу. Заїжджі двори розташовувались у містах і на головних шляхах, якими проїжджали кур'єри та державні службовці з Риму. Уже у давніх римлян мала місце певна класифікація готелів. Існувало два типи «пристановищ» у провінціях і в самому Римі: одні з них призначались тільки для патриціїв, інші - для плебеїв.

У зв’язку з новими завоюваннями та розширенням території Римської імперії її звичаї, господарська та організаційна структури знаходили також застосування в нових провінціях і підкорених країнах. Про те, наскільки глибоко та всебічно були розвинені в давнину заклади, що надавали подорожнім притулок, харчування та ночівлю, свідчить той факт, що в римському законодавстві було передбачено особливу відповідальність такого закладу за речі гостя.

Таким чином, ще у стародавніх Греції та Риму були закладені традиції, що дотримуються і в сучасному готельному господарстві. Наприклад, відповідальність за збереженість речей гостя, обов’язковий облік проживаючих тощо.

Занепад і загибель античного рабовласницького світу призвели до зменшення рухливості населення як у межах окремих країн, так і між країнами; будівництво шляхів і готелів скоротилося.

Лише через кілька століть, у ранньому середньовіччі кількість подорожей знову стала зростати. Масові подорожі купців, підмайстрів, учнів, мандрівних акторів, а також численні пілігрими та прочани сприяли розвитку самих різноманітних форм надання притулку. Спочатку цей притулок був безкоштовним, заради любові до ближнього, що надавали монастирі, церкви, княжі двори та ін.

Значний розвиток готельної справи в Європі спостерігається тільки з VIII-IX ст. після того, як Карл Великий видав едикт, яким зобов’язав монастирі та церкви утримувати «госпиції» — будинки, що надавали подорожнім і прочанам ночівлю, харчування, відпочинок, а іноді, навіть, і лікувальні процедури. Найбільшого поширення «госпиції» набули в Швейцарії, яка завдяки старим традиціям і тепер вважається найбільш авторитетною в сфері готельного господарства та готельних послуг.

У XIII-XIV ст. у зв’язку з зростанням і розвитком ремесла та торгівлі, пожвавленням внутрішніх і міжнародних економічних зв’язків у Європі, широкого поширення набула система тимчасового проживання за плату в готелях. Першими такими готелями були приватні житлові будинки (або окремі кімнати в них). Власники готелів нерідко виконували й функції посередників у справах своїх клієнтів, виступали як перекупники й агенти. Таким чином, з’являються прототипи сучасних готелів.

Приблизно в цей же час була здійснена перша офіційна спроба їх класифікації. У Берліні, в якому на той час проживало близько 130 тис. мешканців, було 9 заїжджих дворів І класу, з них два уже називалися готелями; 10 заїжджих дво-Р1 В П класу та 13 заїжджих дворів III класу.

З появою залізниць, пароплавів розширюються можливості розвитку туризму. У нових транспортних засобах створюються зручності, досягається високий рівень комфорту: з’являються спальні вагони, вагони-ресторани тощо. На більш високий ступінь піднімається й готельна справа.

Переважну більшість туристів становили аристократи та буржуазія. Вони висували підвищені вимоги до рівня та якості обслуговування, спонукаючи цим власників готелів піклуватися про удосконалення своїх закладів.

Поступово в столичних європейських містах стали з’являтися комфортабельні готелі, розташовані в спеціально зведених будівлях (по типу приватних резиденцій) або в чудових державних особняках. Звідси походить французька назва «готель», що означає міський палац магната, місце перебування уряду чи міських властей. Це були готелі-люкси з ресторанами та найвищим рівнем обслуговування. Так, у 1861 р. готель «Морис» у Парижі мав 700 номерів з водою, ліфт, ресторан на 1500 місць. Поряд зі створенням упорядкованих готелів і розкішних ресторанів починають діяти й нові засоби розваг: нічні клуби, кабаре тощо.

На Русі готельна справа зароджується в ХІІ-ХІП ст. Це був час князівських міжусобиць і монголо-татарського іга. Величезні володіння монголів потребували добре налагодженого зв’язку з підкореними землями. Цей зв’язок здійснювали ханські гінці, які мали постійну потребу в ночівлі та відпочинку.

Знаменитий італійський мандрівник Марко Поло писав: «Якою б дорогою не виїхав із Канбалу гонець великого хана, через 25 миль (близько 40 км) він приїздить на станцію, по-їхньому янб, а по-нашому кінна пошта; на кожній станції великий, прекрасний будинок, де гінці пристають. Багата постіль з розкішними шовковими ковдрами у цих заїжджих дворах; усе, що потрібно гінцю, там є; і царю пристати тут добре».

Мережею таких янбів (ямбів) були покриті величезні володіння монголів. На Русі це трансформувалось в «ями», що стали прообразом майбутніх готелів.

У XV ст. у Московській державі з’являється досить розвинена мережа шляхів і поштових станцій (ямів), що перебували у віданні Ямського приказу — закладу, що відав ямською, тобто поштовою справою.

У кінці XVII — на початку XVIII ст. у Росії з’являються поштові тракти що з'єднували Москву з Санкт-Петербургом, Ригою, Архангельськом, Тобольськом і Білгородом, а також Псков із Києвом. На поштових трактах були станції з поштовими (заїжджими) дворами.

У 1723 р. Ямський приказ було перейменовано на Ямську канцелярію, що проіснувала до 1781 р. Система поштових станцій мала назву «Ямська гонга». Для здійснення цієї служби було введено ямську повинність — обов’язок селян і посадських людей перевозити адміністративних осіб і державні вантажі.

Населення сплачувало ямські гроші (податки), за рахунок яких організовувались ями. Звідси й виник своєрідний стан ямщиків.

У ІХ-ХІ ст. стародавня Русь завдяки своєму географічному положенню стала центром перехрещування торговельних шляхів між Заходом і Сходом, Північчю та Півднем. Налагоджуються стійкі торговельні відносини, різнобічні культурні та релігійні зв’язки.

Після прийняття християнства на Русі із Візантії до нашої країни потяглися священики, перекладачі, переписувачі книг, ремісники. На Русі аж до XVI ст. центральною фігурою у встановленні та зміцненні зв’язків з іншими країнами був «гість». Будинки, в яких зупинялись заїжджі купці («гості») називались «гостинними» або «заїжджими» дворами. Звідси й беруть свої витоки вітчизняні готелі.

Таким чином, крім ямів на Русі існували заїжджі та гостинні двори. Гостинний двір у російських містах являв собою торгове приміщення, в якому зупинялись і торгували іноземні та іногородні купці (гості).

Гостинні двори складались із рядів крамниць, торговельних приміщень і складів, об'єднаних укритими галереями. У XVII ст. споруди гостинних дворів доповнювали прямокутні майдани, обнесені кам’яними стінами з вежами та проїзною брамою. Такі гостинні двори були побудовані в Москві, Архангельську, Києві та інших містах.

На Сході широкого поширення набули заїжджі двори — караван-сараї, що будувались неподалік ринку. Умови перебування в таких готелях були досить далекими від комфортабельних, а харчуватися подорожній змушений був з власних запасів і тільки в годину, визначену господарем.

У XVIII ст. гостинні двори будувалися з відкритими на вулицю арками та колонами (гостинні двори в Петербурзі, Калузі та інших містах).

Гостинні двори в російських містах будувалися неподалік торговельних центрів — «торжищ». Гості оселялися за національною ознакою. Так, у Москві існували англійський, грецький і шведський, а в Новгороді - німецький та голландський гостинні двори.

У XVI — першій половині XVII ст. одним з головних торговельних центрів Східної Європи був Київ, через який проходили купецькі каравани з Польщі, Кримського ханства, Туреччини, Молдови, Греції, Угорщини, країн Західної Європи, що направлялися до Московської держави. Українські купці мали право безмитної торгівлі у прикордонних містах Московії. Для них створювалися спеціальні гостинні двори.

На чумацьких і торговельних шляхах України здавались в оренду корчми, що не тільки вели торгівлю хмільними напоями, але й були пристановищем для подорожніх.

Крім того, Київ стає одним з центрів паломництва, що викликало потребу в будівництві готелів для прочан біля стін печерського монастиря.

Після приєднання України до Московської держави почалось будівництво поштового тракту від Москви до Києва через Калугу, Глухів, Путивль, Конотоп з поштовими дворами та станціями, що одночасно виконували функції готелів.

Помітний розвиток готельного господарства в царській Росії спостерігається у другій половині XIX ст. У, 1878 р. споруджується один з найбільших тогочасних московських готелів «Великий Московський», згодом перейменований на «Гранд-Готель». У 1898−1907 pp. було побудовано готель «Метрополь», а згодом (1912 р.) готель — «Асторію» у Петербурзі на 350 номерів з першокласним рестораном та ванними кімнатами.

У Києві у цей період споруджується «Гранд-Готель» і готель «Європейський». Готелям Києва в путівниках того часу давалась така оцінка: «…вони відрізняються комфортабельною й навіть розкішною обстановкою, уважною прислугою та іншими зручностями, як-то: власні екіпажі, телефони, ванни тощо. Номери від 75 коп. до 12 крб.; за самовар, постільну білизну та свічки плата окремо.

У 1817 р. Одесі було надано право користування порто-франко на тридцять років, що потім неодноразово продовжувалось до 1859 р. Це сприяло розширенню економічних зв’язків між країнами та народами, пожвавленню торгівлі, зростанню міста та його населення. Все це й обумовило широкий розвиток готельного господарства. У дореволюційній Одесі було 34 готелі та 6 заїжджих дворів. Назви готелів давали уяву про географію туризму («Лондонський», «Марсель», «Європейський», «Франція» та ін.) або стан проживаючих («Купецький», «Біржа», «Пасаж»).

На сьогодні в Одесі лише 15 готелів на 3564 місця, що належать різним відомствам. Виходячи з раніше затверджених норм, рівень забезпеченості міста готелями складає ЗО відсотків. Причому, готелі дореволюційної побудови потребують реконструкції, а вони складають 46 відсотків від загальної кількості.

Друга світова війна завдала величезних збитків готельному господарству України. У Києві майже всі готелі були зруйновані.

Зараз у Києві (станом на 01. 01. 1993 р.) нараховується близько 100 готелів загальною площею 493 808 м², одночасною місткістю 21 729 місць. Тільки в останні роки в столиці України зведено такі великі готелі як «Хрещатик», «Турист», готельний комплекс «Київська Русь». [85]

Після війни готельне господарство розвинених країн перетворилось на значну галузь — «готельну індустрію», що для багатьох країн стає реальним джерелом доходу та отримання іноземної валюти.

Так, наприклад, доходи найбільшої готельної корпорації США «Маріотт» у 1990 р. складали 7,5 млрд., доларів. Готельні та ресторанні підприємства цієї корпорації є в усіх штатах США та в 17 країнах світу. У 1990 р. кількість готелів цієї корпорації досягла 629 на 150 тис. номерів. [3−4]

Такі масштаби розвитку та розгалуженість готельної мережі під силу тільки найбільшим об'єднанням, акціонерним товариствам, що часто виходять за межі однієї країни й об'єднуються в готельні ланцюги.

Найбільші та найвідоміші такі готельні ланцюги: «Холідей Іннз» (США), «Бест вестерн інт» (США), «Анкор» (Франція), «Шератон» (США), «Маріотт» (США), «Арабелла» (Німеччина) та ін. (табл. 1. 1). [71]

Таблиця 1.1 Найбільші готельні ланцюги США

Готельні ланцюги

Кількість підприємств за кордоном

Кількість номерів

Плани на майбутнє

1

«Хопідей Іннз»

196

46 634

Будується 37 готелів

2

«Бест вестерн інт»

1469

88 013

Приєднаються 900 нових підприємств

3

«Кволиті інт»

131

13 078

Зростання на 50% у найближчі 10 років

4

Шератон корп. «

130

45 471

Розміщення готелів додатково у 15 країнах у найближчі 5 років

5

Трестхаус форте хотелз інк"

350

18 000

6

Радісон хотелз інт"

50

13 114

Розміщення готелів у Південній Америці, Австралії, Карибському басейні

Ключ до такого успіху, як вважають американські фахівці, знаходиться У самій особистості людини. На підтвердження цих слів буде корисним знайомство з тими людьми, які так чи інакше досягли вершин у готельній індустрії США. [19]

Елсворт М. Статлер (готелі Статлера) вважається одним з найвидатніших представників готельного бізнесу всіх часів і народів. Він першим запропонував туристу з середнім достатком розкіш, причому за доступними цінами. Будучи новатором за своєю суттю, він привніс до готельного бізнесу чимало нового. Це він увів уніформу, методи контролю ціни, програми розподілу доходів і режиму економії.

Статлер звертав увагу на необхідність простоти, ефективності та контролю в роботі. Він підкреслював, що в готельній справі немає важливих і другорядних питань, немає дрібниць. Це він сказав першим, що клієнт завжди правий. Працю він розглядав як доброчесність, а неробство як ваду. Висловлювання Статлера: «Наймайте на роботу тільки добропорядних людей, щиросердних і ввічливих, які часто й охоче посміхаються…» та багато інших майже 80 років тому лягли в основу «Кодексу поведінки обслуговуючого персоналу» (Statler Service Code), що не втратив своєї актуальності й понині.

Конрад Хилтон (готелі «Хилтон») підкреслював можливість продуктивності праці, запроваджував промислові методи обліку робочого часу та продуктивності, аналізу робочого навантаження, фінансового контролю у питаннях ціноутворення. Хилтон уславився своєю здатністю «золотошукача» — отримувати максимум прибутку за мінімум площ. [10]

Ернст Хендерсон («Шератон»), так як і Статлер не мав академічної фінансової освіти, але мав чітке уявлення про те, що таке інвестиції та прибуток. Він брав банківські кредити й ефективно їх використовував, звертаючи особливо пильну увагу на доходність і своєчасність розрахунків зі своїми кредиторами. Він перетворив «Шератон» на найбільший у світі готельний ланцюг. Це була людина, спрямована вперед. Він розумів, що його реальна економічна свобода та благополуччя були набуті завдяки сфері обслуговування.

Д. Уіллард Маріотт (Корпорація «Маріотт») твердо вірив у себе та свою країну. Його ставлення до справи можна охарактеризувати двома словами — «все вище»: Маріотт вірив у простоту речей, основні принципи істини, що були йому опорою в праці.

Кеммон Уілсон («Холідей Іннз») був для готельної індустрії тим, ким був для ресторанної індустрії засновник імперії «Мак/Доналдс» Рей Крок.

Влітку 1951 p., перебуваючи з сім'єю на відпочинку, Уілсон змушений був платити великі гроші за погано обставлений, незатишний та тісний номер готелю. Саме тут він прийшов до несподіваного відкриття, що готельний бізнес є найбільш нерозвиненим елементом сфери обслуговування. Це й стало поштовхом для створення ланцюга мотелів і готелів «Холідей Іннз», що став найбільшим і найпопулярнішим ланцюгом у світі. На сьогодні у цьому готельному ланцюгу працює понад 150 тис. робітників і службовців. Підприємства «Холідей Іннз» орієнтуються на сімейне обслуговування, повне харчування та безкоштовне обслуговування для дітей. [32]

1.3 Типологія та класифікація готелів

На сьогоднішній день у світі існує величезна кількість готелів, що розрізняються за тими чи іншими ознаками (табл. 1. 2). З урахуванням того, як ці об'єкти оформлені, який спектр послуг надають і ряду інших факторів складається певний тип підприємства. Так само, не менш важливу роль у поділі на типи відіграють особливості географічного положення та кліматичні умови.

Початок готельної класифікації було покладено ще в ті часи, коли існувало дуже мало закладів, які заслуговують довіри. Класифікація мала на меті забезпечити безпечні та якісні послуги з проживання та харчування.

Таблиця 1. 2

Назва готелю

Характеристика

Приклад дизайну інтер'єра

1.

Комерційний готель (бізнес — готель)

готельне підприємство, розташоване в центрі міста або в його діловому районі. Орієнтоване на бізнесменів і комерсантів. До послуг гостей свіжа преса, ранкова кава, персональний комп’ютер, факс, оренда авто, конференц-зал.

2.

Аеропорт — готель

готельне підприємство, розташоване поблизу аеропорту або аеровокзалу. Відрізняються готелі від інших за кількістю номерів і рівня сервісу. Гостями є бізнесмени, пасажири і персонал авіаліній, трансферт гостей.

3.

Готель — апартамент

(апарт-готель)

готельне підприємство, що надає номери квартирного типу, розраховані для проживання туристів з самообслуговуванням. Ціна не залежить від кількості проживаючих гостей, ідеальний варіант почувати себе як вдома.

4.

Мотель

готельне підприємство, розташоване на околиці міста або уздовж шосе, одноповерховий або двоповерховий довгий будинок. Характерною особливість — вхід в номери здійснюється з вулиці, середній рівень обслуговування і низькі ціни.

5.

Пансіон

невелике готельне підприємство з вмістом проживаючих. Як правило, пансіони надають житло і харчування, будинок є маленькими належить одній родині, яка обслуговує відвідувачів.

6.

Кемпінг

комплекс літніх будиночків або наметів для автотуристів, мототуристів і велотуристів, розміщений у спеціально відведеному мальовничому місці. Надаються місця для ночівлі та паркування.

7.

Приватний готель

готельне підприємство малої, середньої місткості, обслуговують господарі, тип готелів отримав широке поширення на морських курортах. Подібні готелі популярні через прихильності гостей і господарів.

8.

Курорт — готель

готельне підприємство зі значною місткістю, розташоване в мальовничих місцях, в горах, на острові, на березі моря, озера. Пропонує максимальний набір послуг, медичне обслуговування. Робиться ставка на постійних гостей.

9.

Гостинний двір

готельне підприємство, характерною особливістю якого є мала місткість. Відрізняється спрощеним стандартом обслуговування. Громадські приміщення для зустрічей і перебування гостей відсутні.

10.

Малий — готель

готельне підприємство, де мінімізована кількість обслуговуючого персоналу. Іноді зустрічаються готелі з дуже маленькою площею номерів, з’являються мережі міні готелів.

11.

Хостел

готельне підприємство, популярне серед студентів та молоді. Як правило, це спальне місце в загальному номері без додаткових зручностей і послуг, порівнюють з гуртожитками.

12.

Бунгало

готельне підприємство, що представляє собою невеликий одноповерховий будинок дачного типу. У туризмі за бунгало приймають невеликі котеджі, що стоять окремо від основної будівлі готелю.

13.

Бутік-готель

готельне підприємство, дизайнерський готель, розташовуються в історичних будівлях і мають невелику кількість номерів. Номери найвищого класу, ексклюзивний інтер'єр і індивідуальне обслуговування, готелі орієнтовані на людей з високим рівнем доходу.

14.

SPA готель

готельне підприємство, що надає комплекс оздоровчих і релаксуючих послуг високого рівня, використовують тільки одну складову санаторно-оздоровчі водні процедури. Ведеться суворий нагляд за гостями та виконанням запропонованих програм.

15.

Санаторій

лікувально-профілактичний готельне підприємство, яке надає медичне лікування і надає санаторно-курортне лікування. Мають: власне медичне обладнання та кваліфікований медичний персонал. Акцент на лікування, а не на проживання.

16.

Алькасар, Готель — резиденція

Алькасар-готельне підприємство, що представляє собою старовинний середньовічний замок, побудований в мавританському, висококласний готель для іменитих гостей.

Готель-резиденція — готельне підприємство, що пропонує довгострокове або постійне проживання в приміській зоні.

17.

Ротель

пересувне готельне підприємство, що представляє собою вагон з одно-двомісними відсіками, в яких розташовані спальні крісла. Є відсік для перевдягання, загальна кухня, холодильник, загальний туалет.

18.

Флайтель

готельне підприємство, що представляє готель у повітрі, аероготель — «літаючий готель». Надзвичайно дорогий і нечисленний тип готелів. Обладнаний посадковим майданчиком і зв’язком з метеослужбами.

19.

Флотель, Ботель, Акватель

Флотель — велике плавуче готельне підприємство, готель на воді - спеціально обладнане судно, пропонує широкий спектр різноманітних послуг та комфортабельне розміщення.

Ботель — невелике плавуче готельне підприємство, що представляє собою невелике обладнане судно, яке пропонує середній спектр різноманітних послуг.

Акватель — готельне підприємство, обладнане на базі вилученого з експлуатації стаціонарного корабля.

Готельні підприємства класифікують за різними критеріями. Найбільш уживані серед них: рівень комфорту, місткість німого фонду, функціональне призначення, місце розташування, тривалість роботи, забезпечення харчуванням, тривалість перебування, рівень цін, форма власності. В даний час в світі налічується більше 30 систем класифікації готелів, причому в кожній країні прийняті свої національні стандарти. Запровадження єдиної світової класифікаційної системи перешкоджають чинники, пов’язані з культурними і національними особливостями, історичним розвитком різних держав. [69]

Найбільш поширені такі системи класифікації:

1. Система зірок — європейська система класифікації, що базується на французькій національній системі класифікації, в основі якої лежить розподіл готелів на категорії від однієї до п’яти зірок. Така система застосовується у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті, Китаї, Росії, Бразилії.

2. Система літер — система, що використовується в Греції, згідно з якою всі готелі поділяються на чотири категорії, що позначаються літерами A, B, C, D. Вища Категорія якості готелів позначається de luxe. Приблизна відповідність категорії якості п’ятизіркового системі таке: de luxe відповідає п’ятизірковому рівню, готель категорії А — чотиризіркових рівню, категорії В — тризірковому, категорії С — двозіркових, категорії D — рівню готелю категорії «одна зірка».

3. Система корон або ключів поширена у Великобританії. Щоб перейти до звичних зіркам, потрібно від загального числа корон забрати одну, тобто у порівнянні з загальноєвропейською зіркою корона на одну одиницю вище.

4. Балова індійська система, в основі якої лежить оцінка готелю експертною комісією.

Класифікація готельних підприємств за розмірами. Місткість готелів визначається кількістю номерів чи місць. У статистичних даних часто призводять обидва ці параметра. За місткості одного номерного фонду готельні підприємства зазвичай поділяються на чотири категорії:

— малі (до 100−150 номерів);

— середні (від 100 до 300−400 номерів);

— великі (від 300 до 600−1000 номерів);

— гіганти (більше 1000 номерів).

Класифікація готелів за розмірами дозволяє порівнювати результати виробничої діяльності однотипних готелів. Крім того, розмір готелю свідчить, як правило, про повноту та якість сервісу (обсяг і якість додаткових послуг), а також побічно характеризує інші параметри.

Класифікація готельних підприємств за функціональним призначенням, цільові готелі, які включають:

1. Готелі ділового призначення-готелі для туристів, основною метою і мотивом подорожі яких є професійна діяльність (бізнес, комерція, зустрічі, наради, симпозіуми, конференції, конгреси, обмін досвідом, навчання, професійні виставки, презентації продукції та тощо). До цієї категорії належать бізнес-готелі (комерційні готелі), конгрес-готелі, конгрес-центри, професійні клуб-готелі і відомчі готелі.

2. Готелі для відпочинку — готелі для туристів, основною метою і мотивом подорожі яких є відпочинок і лікування. До цієї категорії відносяться: курортні готелі, пансіонати і будинки відпочинку.

3. Транзитні готелі, які здійснюють обслуговування туристів в умовах короткочасної зупинки. Також готельні підприємства розташовуються на автотрасах. [20]

4. Готелі для постійного проживання.

Класифікація готелів за місцем розташування:

— готелі, розташовані в межах міста (готелі-люкс, готелі середнього класу, всі готелі ділового призначення;)

— готелі, що розташовані на морському узбережжі. У даному випадку дуже важливим є відстань до моря (50,100,150,200,250,300 м.);

— готелі, що розташовані в горах. Зазвичай це невеликі готелі в мальовничій гірській місцевості на туристському маршруті в найбільш зручному місці відпочинку.

Класифікація готелів за тривалістю роботи:

— працюючі цілодобово;

— працюючі два сезони;

— односезонних.

Класифікація готелів щодо забезпечення харчуванням:

— готелі, що забезпечують повний пансіон (розміщення + трьох разове харчування);

— готелі, що пропонують розміщення і лише сніданок.

Класифікація готелів за тривалістю перебування гостей:

— для тривалого перебування клієнтів;

— для короткочасного перебування;

Класифікація готелів за рівнем цін на номери:

— бюджетні;

— економічні;

— середні;

— першокласні;

— апартаментний;

— фешенебельні.

Класифікація готелів за формою власності:

— кондомініуми — готельні комплекси, приміщення і номерний фонд у яких проданий індивідуальним власникам, які проживають і здають в оренду ці приміщення відпочиваючим;

— таймерного — відмінність таймшерного готелів в тому, що викуповується не навмисно фонд, а довгострокове право на відпочинок у готелі або в ланцюзі готелів. [36]

За рівнем, асортименту і вартості послуг готелі поділяються на два типи: дешеві готелі або готелі з обмеженим сервісом, що пропонують мінімум послуг (наявність підприємств харчування при таких готелях не обов’язкова); готелі «люкс» — побудовані за індивідуальними проектами, що відрізняються високоякісними меблями, добре обладнаними приміщеннями й укомплектовуються, як правило, обслуговуючим персоналом більшої кількості відносно числа номерів у них.

Готелі можна класифікувати за наявністю в них засобів пересування (транспорту), за формою власності (муніципальні, державні, приватні, орендовані тощо).

Виходячи з потреб клієнтури, готелі бувають різного призначення: для ділових людей (загального типу, відомчі, для нарад); готелі для відпочинку (туристські, курортні, для автотуристів, мотелі, кемпінги); спеціальні типи готелів (для транзитних пасажирів, для спортсменів тощо).

Питання поверховості готелів залежать від економічних, містобудівних умов, нормативних вимог, конструкцій і будівельних матеріалів, методів зведення будинків, застосовуваних у тій або іншій країні. Будинки готелів за поверховістю поділяються на такі групи: малоповерхові(1−2 поверхи); середньої поверховості(3−5 поверхів); підвищеної поверховості (6−9 поверхів); багатоповерхової категорії -10−16 поверхів; 2 категорії - 17−25 поверхів; 3 категорії - 26−40 поверхів); висотні будинки (понад 40 поверхів). [64]

1. 4 Світовий досвід архітектурно-планувальних рішень та дизайну інтер'єрів малих готелів

Заслуговує на увагу ультрасучасний вестибюль з адміністративної стійкою, ефектно стилізовані інтер'єри з килимами, гламурною грою чорно-білих кольорів. (рис. 1. 1)

Для розміщення готель надає 178 барвистих комфортабельних номерів Guest Rooms, оснащених комплектом туалетного приладдя від Aveda, 18 Suites — розкішних люксів з однією спальнею і 12 Specialty Rooms, серед яких Zone Rooms, Eats Rooms і Bunk Rooms. Номери мають оригінальний, яскравий дизайн, модну і екстравагантну обстановку. Куріння в номерах забороняється.

Guest Rooms — комфортабельні номери, які складаються із спальні, ванної кімнати. Helix One-Bedroom Suites — розкішні люкси, які складаються із спальні, окремої вітальні з великим столом та кріслами, ванної кімнати. У люксах додатково є 2 телевізори з плоским екраном.

Specialty Rooms: Bunk Rooms — просторі і комфортабельні номери, ідеальні для груп або сімейного розміщення, які складаються із спальні з ліжком King size, окремої спальної зони з двоярусною ліжком, ванної кімнати. У номерах додатково є DVD-плеєр і комп’ютерні ігри Nintendo. Eats Rooms — просторі номери, які складаються із спальні з ліжком King size, повністю обладнаної кухонної зони, ванної кімнати. У номерах додатково є телевізор з плоским екраном і комп’ютерні ігри Nintendo. Zone Rooms — комфортабельні номери, оформлені в європейському стилі, які складаються із спальні з ліжком King size, затишній вітальні зони, ванної кімнати. У номерах додатково є телевізор з плазмовим екраном, DVD-плеєр і стереосистема. [73]

Рис. 1.1 Готель Helix у Вашингтоні

Готель Saguaro Palm Springs, що в Каліфорнії - це свято життя якийсь. Відкритий на початку 2012 року, він з першого погляду викликає посмішку на обличчі своїми яскравими різнобарвними фасадами і соковитими фарбами. Це справжній оазис серед пустинній природи, а гірські пейзажі лише підкреслюють всю унікальність цієї непересічної комплексу (рис. 1. 2). [73]

Рис. 1.2 Готель Saguaro Palm Springs

MOODs готель вражаючий проект архітектури, розташований у центрі Праги, розроблений Володимир Зак і римські Vrtiska.

Готель MOODs пропонує значно інша атмосфера, ніж більшість інших готелів у своєму роді. Основною причиною тому дано у зв’язку з концепцією готелю інтер'єрів, які засновані на використанні органічних і натуральних матеріалів, таких як дерево, бамбук, на відміну від грубих природних матеріалів, таких як бетон, скло і нових технологій. Загальна концепція була створена з великий акцент на деталі і проникнення графічних елементів і інтер'єрів (рис. 1. 3).

Рис. 1.3 Готель MOODs

Готель Настрою виник в житловому будинку в Klimentska вулиці, в самому центрі Праги, де Спочатку Банк був розташований на початку 90-х. Готель має MOODs 52rooms з ліжками Hдstens. Можна знайти там два Mezonet квартир, багатофункціональний конференц-зал, масажний кабінет та бар. Простору в зоні реєстрації строкатими мохом стіни. Навколо центральної хромованою колонці розташований типовий замовлення диван. Домінуючі реєстратури створили стіну різання бамбукові палиці, яка знаходиться в рамках освітлених версії використовуються також за стійкою. Простір в передній частині бару прикрашені відшліфовані візерунок на шпалерах (рис. 1. 4). [73]

Рис. 1.4 Готель MOODs

Будинок Вулиця бутік-готель в Мілані об'єднує візуальні вулиці в яскравих, важко ігнорувати колекцію просторів. Творець цієї унікальної концепції, Алессандро Россо, описує своє бачення: Місто стає вашим попутником. TownHouse вулиця будинок з усіма плюс готелю, це будинок з послугами готелю, що ви можете мати стільки на своє місце. Він співпрацював з італійським архітектором Сімоне Мікеле для розробки набору з чотирьох PHS (Постійна гостинності пробілів) з окремим входом і електронним управлінням алфавітно-цифровою клавіатурою (рис. 1. 5).

Рис. 1.5 Town House бутік-готель

Чотири суміжних приміщення складають приватне анфіладі кімнат — три з них розташовані на 35 квадратних метрів, у той час як четвертий займає 50 квадратних метрів. У кожному номері вигоди від його власної вбиральні, ванною кімнатою і кухнею. Зелений Люкс, Люкс Помаранчевий, Червоний люкс і Жовтого Люкс не тільки зручні, але вони доповнюють враження від самого міста. Включення комерційних площ на першому поверсі будівлі в Мілані виявився приголомшливий приклад того, як гостинність приєднується творчість в успішній реалізації проекту (рис. 1. 6).

Рис. 1.6 Town House бутік-готель

Бренд Missoni почав свій шлях до всесвітньої слави в 1953 році, коли подружжя Оттавіо і Розіта Міссоні заснували власний модний будинок. Їх дизайн підкорив весь світ унікальним стилем: яскравими фарбами і самобутністю. У 80 — х роках модний дім випустив лінію домашнього текстилю. На сьогодні крім ліній модного одягу, текстилю, дизайнерських меблів і ароматів, компанія володіє однойменною мережею готелів.

Hotel Missoni став спільним проектом компанії з мережею Rezidor Hotel Group. З трьох запланованих готелів, перший був відкритий в самому серці Единбурга 8 червня 2009 року. Готель мав успіх, тому відкриття другого — в Кувейті - стало лише справою часу. Мережа готелів класу люкс об'єднує не тільки знамените ім'я творців, але й унікальний дизайн, в якому безпомилково можна вгадати власників, так люблячих експерименти з кольоровими візерунками (рис. 1. 7). [80]

Рис. 1.7 Готель Missoni в Кувейті

Номери рясніють різними відтінками, особливо виділяється поєднання м’ятного і сонячно-помаранчевого, така своєрідна барвиста метафора пустелі і затоки. Яскравість стін і меблів доповнюється великою кількістю малюнків Квіти на оббивці дивана, подушки з африканськими мотивами і картате полотно над ліжком поєднуються найкращим чином. Інтер'єр доповнюють витончені деталі: вази і світильники незвичайної форми, нитяні штори (рис. 1. 8).

Рис. 1.8 Готель Missoni в Кувейті

1.5 Вітчизняний досвід розвитку дизайну інтер'єрів малих готелів

Готель Cosmopolit — перший в Україні п’ятизірковий арт-готель, розташований у мальовничій парковій зоні Харкова. Готель Cosmopolit розташована в одному з ділових районів м. Харкова при в'їзді на центральну магістраль міста по трасі Москва (Росія) — Харків (Україна). Перший арт-готель у складі національної готельної мережі Premier Hotels. Готель оформлений в стилі лаконізму і сучасного глобального дизайну. Поєднання вишуканості та комфорту створює особливий шарм Cosmopolit.

Готель надає 29 номери. У всіх номерах є кондиціонер, Wi-Fi і LCD телевізор. Номери в готелі оформлені в сучасному стилі і обставлені саморобними меблями (рис. 1. 9).

Рис. 1.9 Готель Cosmopolit

Готель Рівне — Айвенго. Знаходиться по автостраді Київ — Чоп, поблизу с. Колоденка біля Рівного — справжній середньовічний замок, данина історії та хорошого смаку власника готельно-ресторанного комплексу «Айвенго». Однокімнатний номер у східному стилі. На вікнах мозаїка у східному стилі є балкон, з якого можна споглядати наш водоспад та озеро. В інтер'єрі номера використано синьо-бежеву гаму кольорів, велике біле ліжко, телевізор, м’яка частина. Ванна кімната простора, одна стіна викладена каменем? це придає відчуття середньовіччя, велике джакузі. В інтер'єрі номера використано коричневу гаму кольорів, які створюють атмосферу спокою і затишку, стіна — викладена каменем, нагадує, що ми у «замку». Вишуканий текстиль на вікнах та ліжках додають номеру сучасності. Перша кімната — зона відпочинку: м’який куточок, який при потребі розкладається, стіл, телевізор, стіл письмовий, шафа для одягу, міні-бар. Друга кімната — простора спальня з двома двоспальними ліжками (рис. 1. 10). [63]

Рис. 1. 10 Готель Рівне — Айвенго

Готельний комплекс «Маджестик» побудований в 2008 році. Знаходиться на березі Чорного моря в курортному містечку Партеніт біля підніжжя гори Аюдаг (Ведмідь-гора), в 4-х кілометрах від міжнародного дитячого центру «Артек».

Розміщення: готель на 32 номери, з яких 4 номери стандартної категорії, 20 номерів напівлюкс, 7 номерів люкс і 1 номер апартаменти. У номері: система автоматичного кондиціонування та опалення системи шумо- і пилозахисту, ліжка євро стандарту (постільна білизна виготовлена?? з протиалергічних матеріалів), сучасні корпусні і м’які меблі з екологічно чистих матеріалів, кабельне ТБ, міні-бар, внутрішня телефонна мережа з можливістю доступу до міжнародної телефонної мережі, доступ до мережі Інтернет (рис. 1. 11). [77]

Рис. 1. 11 Готельний комплекс «Маджестик»

1. 6 Висновки до першого розділу

Аналіз робіт науковців, які досліджували сучасний підхід до індивідуального вирішення проблематики колористичного дизайну малих готелів показав, що колористика в сучасному дизайні інтер'єрів малих готелях не є достатньо вивченим явищем до кінця.

Аналіз історичного розвитку готельних комплексів має багатовікову історію, що пов’язана з подорожами. Найдавніші згадки про місця для розміщення подорожуючих починались з Греції, тоді ж і з’являється перша розгалужена мережа громадських і приватних готелів, пунктів обміну грошових знаків, посередників-організаторів подорожей. Таким чином, ще у стародавніх Греції та Римі були закладені традиції, що дотримуються і в сучасному готельному господарстві. Значний розвиток готельної справи в Європі спостерігався з VIII-IX ст., за Карла Великого, на Русі зародилася в ХІІ-ХІП ст. за князів, на той час гостинні двори складались із рядів крамниць, торговельних приміщень і складів, об'єднаних укритими галереями. Зараз у Києві нараховується близько 100 готелів, тільки після війни готельне господарство розвинених країн перетворилось на значну галузь.

Величезна кількість готелів на сьогоднішній день, розрізняється за особливістю географічного положення, кліматичними умовами, системою поділу зірок, класифікацією готелів за тривалістю перебування гостей, за рівнем цін на номери, з урахуванням того, як ці об'єкти оформлені, який спектр послуг надають і ряду інших факторів, складається певний тип підприємства.

Розглядаючи світовий та вітчизняний досвіди, слід відзначити, що вони суттєво відрізняються, кожен готель створює своєрідний образ, використовуючи новітні матеріали та технології і системи освітлення, але світовий має більші переваги та можливості на світовому ринкові, в свою чергу вітчизняний досвід показує ще досі малий рівень, який треба удосконалювати та наздоганяти нові тенденції та технології.

Розділ 2. Вимоги до дизайну інтер'єру та архітектурно-планувального рішення малих готелів

2. 1 Основна характеристика будівель малих готелів та їхнього інтер'єру

Сучасні готелі відрізняються за призначенням, місткістю, поверховістю, типами конструкцій, рівнями комфорту, режимами експлуатації (цілорічні, сезонні), місцем розташування (місто, курорт тощо), функціональним призначенням, забезпеченістю харчуванням, тривалістю проживання в них, рівнями цін тощо. Усі ці фактори враховуються при проектуванні і впливають на склад приміщень готелю, архітектурно-планувальну структуру будівлі тощо. Основні ознаки, що характеризують готелі, це: місткість, поверховість, призначення і рівень комфорту. [52]

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой