Основи соціальної статистики

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Социология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Задача 1

Загальний коефіцієнт демографічного навантаження в регіоні дорівнює 860 осіб, чисельність постійного населення за станом на 1. 01. становить 3000 тис. осіб у тому числі дітей — 660 тис. осіб, а частка покоління батьків в усьому населенні складає 50%. Визначте коефіцієнт навантаження особами старшого віку.

Коефіцієнти демографічного навантаження — це співвідношення чисельності осіб у непрацездатному віці (особи пенсійного віку або такі, що ще не вступили в працездатний вік) до чисельності населення в працездатному віці.

Знайдемо чисельність батьків у всьому населенні:

Бат=3000*0,5=1500 тис. осіб

Враховуючи чисельність дітей, маємо чисельність осіб старшого віку:

СВ=3000−600−1500=900 тис. осіб.

Коефіцієнт навантаження становить:

КН_ст_вік=900/3000=0,3

Задача 2

В регіоні загальний рівень смертності становив 15,56%, а коефіцієнт смертності чоловіків — 16,8%. Визначте коефіцієнт жіночої смертності, якщо відомо, що частка жінок в усьому населенні становить 55%.

Загальний показник смертності = Число померлих за рік /Середньорічна чисельність населення

Показник жіночої смертності = Число померлих жінок за рік /Середньорічна чисельність жіночого населення

Показник чоловічої смертності = Число померлих чоловіків за рік /Середньорічна чисельність чоловічого населення

Частка чоловіків у популяції становить 1−0,55=0,45

Тобто,

Загальний показник смертності = Показник жіночої смертності*частку жінок у популяції + Показник чоловічої смертності*частку чоловіків у популяції

Тобто:

0,1556=0,168*0,45+0,55* Показник жіночої смертності

Звідки:

Показник жіночої смертності =(0,1556−0,165*0,45)/0,55=0,1479

Задача 3

Середньорічна чисельність населення регіону становила 2800 тис. осіб. Протягом року було зареєстровано 14 тис. шлюбів та 11,2 тис. розлучень. Визначте коефіцієнт несталості шлюбів.

, де D — число одружених; С — число розлучених пар за рік.

Тобто, К=14 тис. /11,2 тис. =1,25

Задача 4

Частка економічно активного населення міста на 1. 01. 2010 р. становила 53,5%. Рівень економічної активності жінок 43%. Розрахувати чисельність чоловіків міста віком 15−70 років, якщо загальна чисельність населення становить 2601 тис. осіб.

Економічно-активне населення — це населення обох статей віком 15−70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг. До економічно активних належать особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить дохід (зайняті), та безробітні.

Тобто, число економічно активних членів суспільства становить:

ЕА= загальна чисельність населення* Частка економічно активного населення міста = 0,535*2601 тис. =1391,535 тис. осіб.

Загальну частку економічно-активного населення визначимо за формулою:

ЕА= частка жінок у суспільстві*число економічно-активних жінок +

+ частка чоловіків у суспільстві*число економічно-активних чоловіків

1391,535 тис. осіб. =0,43*(0,55*2601 тис.)+ частка економічно-активних чоловіків* число економічно-активних чоловіків

Звідки: число економічно-активних чоловіків=1321,95 тис.

Задача 5

Наявні та реальні доходи домогосподарств регіону за два роки становили:

Показник

2005

2009

Наявні доходи домогосподарств, млрд. грн.

59,5

68,7

Реальні доходи домогосподарств, млрд. грн.

50,0.

54,5

Середньорічна чисельність населення, млн. осіб

49,7

49,3

наявні доходи на душу населення

1,197

1,394

реальні доходи на душу населення

1,006

1,105

Визначити: а) наявні та реальні доходи на душу населення в кожному році; б) динаміку середньодушових реальних доходів: в) індекси, споживчих цін і купівельної спроможності грошової одиниці.

Визначаємо наявні доходи на душу населення як відношення наявних доходів домогосподарств, млрд. грн. до середньорічної чисельності населення, млн. осіб;

Визначаємо реальні доходи на душу населення як відношення реальних доходів домогосподарств, млрд. грн. до середньорічної чисельності населення, млн. осіб;

Знайдемо показники динаміки середньо-душових доходів:

Абсолютний приріст — найважливіший статистичний показник динаміки, визначається в різницевому співвідношенні, зіставленні двох рівнів ряду динаміки в одиницях виміру вихідної інформації.

Темп росту — розповсюджений статистичний показник динаміки. Він характеризує відношення двох рівнів ряду й може виражатися у вигляді коефіцієнта або у відсотках.

Темпи приросту характеризують абсолютний приріст у відносних величинах. Обчислений у відсотках темп приросту показує, на скільки відсотків змінився порівнюваний рівень стосовно рівня, прийнятому за базу порівняння.

демографічний смертність споживчий

Показник

2005

2009

Наявні доходи домогосподарств, млрд. грн.

59,5

68,7

Реальні доходи домогосподарств, млрд. грн.

50,0

54,5

Середньорічна чисельність населення, млн. осіб

49,7

49,3

наявні доходи на душу населення

1,197

1,394

реальні доходи на душу населення

1,006

1,105

Абсолютний приріст наявних доходів

1,394−1,197=0,196

Абсолютний приріст реальних доходів

1,025−1,006=0,099

Темп росту наявних доходів

1,394/1,197=

1,16 399

Темп росту реальних доходів

1,025/1,006=

1,988 438

Темп приросту наявних доходів

1,16 399−1= 0,16 399

Темп приросту реальних доходів

1,988 438−1=

=0,988 438

Визначаємо:

індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді,

І(СЦ)=68,7/59,5=1,154

індекс купівельної спроможності грошової одиниці - показник, що характеризує зміну обсягу матеріальних благ (послуг), які можна отримати за ту саму суму грошей у різні періоди часу

і(КС)=54,5/50,0=1,09

Задача 6

У таблиці наведено показники розвитку людського потенціалу двох країн:

Країна

Середня очікувана тривалість життя, років

Рівень грамотності дорослого населення, %

Сукупна частка осіб, які навчаються, %

Реальний ВВП на душу населення (ПКС, USD)

Європи

75

99,0

92

22 000

Східної Азії

63

90,0

60

1400

Визначити індекс людського розвитку окремо для кожної країни. Результати оцініть за шкалою та порівняйте.

У загальному вигляді індекс людського розвитку (Human development index — HDI) розраховується за формулою простої середньої арифметичної індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості та індексу скоригованого реального ВВП на душу населення

Індекс рівня освіченості (Ieduc) обчислюється за формулою:

де Iadult — індекс грамотності дорослого населення;

Ichild — індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення відповідного віку.

Індекс тривалості життя (Ilife) обчислюється за формулою

,

де Хi — очікувана тривалість життя при народженні населення і-тої території; Хmax — максимальне значення показника (прийняте на рівні 85 років); Хmin — мінімальне значення показника (прийняте на рівні 25 років).

Індекс скоригованого реального ВВП (Iinc) на душу населення обчислюється за формулою:

,

де Хi — скоригований реальний ВВП у розрахунку на рік (за паритетом купівельної спроможності) на душу населення і-тої території; Хmax — максимальне значення показника (прийняте на рівні 40 000 доларів на рік); Хmin — мінімальне значення показника (прийняте на рівні 100 доларів на рік).

індекс людського розвитку:

— для Європи: (0,967+0,833+0,9)/3=0,9

— для Азії: (0,8+0,633+0,44)/3=0,624

Бачимо, що ІЛР для Європи істотно вище,

Задача 7

Визначити аналітичні показники наведеного ряду динаміки за ланцюговою системою. Результати подайте в табличній формі. Зробіть висновки.

Роки

Обсяги шкідливих викидів

усього

Стаціонарними джерелами

Пересувними джерелами

2001

6049,5

4054,8

1994,7

2002

6101,9

4075,0

2026,9

2003

6191,3

4087,8

2103,5

2004

6325,9

4151,9

2174,0

2005

6615,6

4464,1

2151,5

2006

7027,6

4822,2

2205,4

2007

7380,0

4813,3

2566,7

2008

7210,3

4524,9

2685,4

2009

6442,9

3928,1

2514,8

Абсолютний приріст — найважливіший статистичний показник динаміки, визначається в різницевому співвідношенні, зіставленні двох рівнів ряду динаміки в одиницях виміру вихідної інформації. Буває ланцюговий і базисний:

— Ланцюговий абсолютний приріст — різниця між порівнюваним рівнем і рівнем, що йому передує,

:

Абсолютний приріст може мати й негативний знак, що показує, наскільки рівень досліджуваного періоду нижче базисного.

Прискорення — різниця між абсолютним приростом за даний період і абсолютний приріст за попередній період рівної тривалості:

Показник абсолютного прискорення застосовується тільки в ланцюговому варіанті, але не в базисному. Негативна величина прискорення говорить про вповільнення росту або про прискорення зниження рівнів ряду.

Темп росту — розповсюджений статистичний показник динаміки. Він характеризує відношення двох рівнів ряду й може виражатися у вигляді коефіцієнта або у відсотках.

— Ланцюгові темпи росту обчислюються розподілом порівнюваного рівня на попередній рівень

:

Темпи приросту характеризують абсолютний приріст у відносних величинах. Обчислений у відсотках темп приросту показує, на скільки відсотків змінився порівнюваний рівень стосовно рівня, прийнятому за базу порівняння.

— Ланцюговий темп приросту — це відношення порівнюваного ланцюгового абсолютного приросту до попереднього рівня

: =:

Дані представимо таблично.

Абсолютні прирости

Роки

Обсяги шкідливих викидів

усього

Стаціонарними джерелами

Пересувними джерелами

2001

52,4

20,2

32,2

2002

89,4

12,8

76,6

2003

134,6

64,1

70,5

2004

289,7

312,2

-22,5

2005

412

358,1

53,9

2006

352,4

-8,9

361,3

2007

-169,7

-288,4

118,7

2008

-767,4

-596,8

-170,6

2009

52,4

20,2

32,2

Темпи росту

Роки

Обсяги шкідливих викидів

усього

Стаціонарними джерелами

Пересувними джерелами

2001

1,8 662

1,4 982

1,16 143

2002

1,14 651

1,3 141

1,37 792

2003

1,2 174

1,15 681

1,33 516

2004

1,45 796

1,75 194

0,98 965

2005

1,62 277

1,80 218

1,25 052

2006

1,50 145

0,998 154

1,163 825

2007

0,977 005

0,940 083

1,46 246

2008

0,893 569

0,868 108

0,936 471

2009

1,8 662

1,4 982

1,16 143

Темпи приросту

Роки

Обсяги шкідливих викидів

усього

Стаціонарними джерелами

Пересувними джерелами

2001

0,8 662

0,4 982

0,16 143

2002

0,14 651

0,3 141

0,37 792

2003

0,2 174

0,15 681

0,33 516

2004

0,45 796

0,75 194

-0,1 035

2005

0,62 277

0,80 218

0,25 052

2006

0,50 145

-0,185

0,163 825

2007

-0,2 299

-0,5 992

0,46 246

2008

-0,10 643

-0,13 189

-0,6 353

2009

0,8 662

0,4 982

0,16 143

Список використаної літератури

демографічний смертність споживчий

1. Статистика: Підручник / Лугінін О.Є., Білоусова С.В. — Центр навчальної літератури, 2005. — 580 с.

2. Дорошенко Л. С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — 112 с.

3. Теорія статистики: Навчальний посібник / Машков П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. — 20-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2004 — 320 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой