Основні напрямки поліпшення використання оборотних засобів підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВА РОБОТА

Основні напрямки поліпшення використання оборотних засобів підприємства

Вступ

Актуальність теми. Комерційна діяльність торгівельного підприємства пов’язана з повсякденним життям людини, задоволенням її потреб у товарах і послугах. По тому як працюють торговельні підприємства, який рівень розвитку торгівлі як галузі, судять про успіх соціальних і економічних реформ. У торгівлі виявляються інтереси суспільства, інтереси кожної сім'ї, кожної конкретної людини.

Торгівля об'єднує кожну людину з процесом задоволення попиту, сприяє реальному розподілу матеріальних благ в суспільстві. Незадовільне функціонування торгових підприємств підриває принципи соціальної справедливості населення, порушуючи процес розподілу.

Розвиток комерційної діяльності торгівельних підприємств є визначальним напрямком зростання економіко-торгівельної галузі.

Ринкова економіка вимагає організації комерційної діяльності підприємств торгівлі на якісно новому рівні, у зв’язку з чим вона набуває все більшого значення.

Ефективна комерційна діяльність забезпечує сталий розвиток торгового підприємства, його конкурентоспроможність.

Актуальність теми дослідження визначається і тим, що розробка стратегічних напрямків розвитку комерційної діяльності підприємств торгівлі необхідна для зміцнення конкурентних позицій на ринку товарів і послуг. У зв’язку з цим виникає необхідність конкретизації сутності і мети комерційної діяльності підприємств, розробки інструментарію оцінки та рекомендацій з організації, прогнозування та планування комерційної діяльності.

Незважаючи на зростання числа досліджень, присвячених комерційної діяльності в сучасних умовах, наукову розробленість цієї проблеми в цілому ще не можна визнати вичерпною. Крім того, розвиток ринкових відносин, динаміка науково-технічного прогресу постійно зумовлюють появу нових проблем, що вимагають наукового дослідження.

Об'єкт дослідження: мале приватне підприємство «Криниця», яке знаходиться в Волинський області, Любомльський район, м. Любомль, вул. Незалежності 28.

Предмет дослідження: ефективність комерційної діяльності МПП «Криниця».

Мета дослідження: аналіз теоретичних і практичних аспектів ефективності комерційної діяльності роздрібної торгівлі на прикладі МПП «Криниця».

Вказана мета обумовлюється наступними завданнями:

1. Визначенням суті ефективності комерційної діяльності;

2. Наданням характеристики досліджуваного об'єкта;

3. Дослідженням організації продажу товарів торговельного підприємства;

4. Аналізом показників ефективності комерційної діяльності;

5. Визначенням становища підприємства на ринку як показник ефективності його комерційної діяльності;

6. Визначанням шляхів удосконалення ефективності комерційної діяльності підприємства.

Інформаційна база:

1. Господарський кодекс України;

2. Закон України «Про захист прав споживачів»;

3. ЗУ «Про підприємництво»;

4. Правила торговельного обслуговування;

5. Статут МПП «Криниця».

Методи дослідження:

1) статистичний — аналіз статистичних даних.

2) спостереження — метод збору наукової інформації, сутність якого полягає в безпосередній реєстрації фактів, явищ, процесів.

3) опитування — метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтерв'ю) чи опосередкованого (анкетування) спілкування соціолога з респондентом.

4) економіко-математичний — розрахунки, на основі наявних даних.

5) дослідження документів — аналіз інформації в зібраних документах.

1. Суть ефективності комерційної діяльності

комерційний торговельний ринок

Комерційна діяльність підприємства — поняття більш широке, ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю необхідно здійснити певні оперативно-організаційні і господарські операції, у тому числі вивчення попиту і ринку збуту товарів, можливість впливу постачальників і покупців товарів, налагодження з ними раціональних господарських зв’язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування і т. п.

Цілі комерційної діяльності визначають її зміст:

— встановлення господарських і партнерських зв’язків з суб'єктами ринку;

— вивчення і аналіз джерел закупівлі товарів;

— узгодження зв’язку виробництва із споживанням товарів, орієнтованих на попит покупців;

— здійснення купівлі і продажу товарів з урахуванням ринкового середовища;

— розширення існуючих і перспективний розвиток цільових ринків товарів;

— скорочення витрат обігу товарів [10, с., 45].

Для того, щоб підприємство функціонувало успішно, необхідний постійний моніторинг його комерційної діяльності, який дозволить з’ясувати сильні та слабкі сторони, стійкість положення підприємства, ефективність його роботи.

Ефективністю комерційної діяльності це — співвідношення результатів комерційної діяльності до засобів виробництва і трудових ресурсів необхідних для її здійснення протягом певного періоду

Ефективність комерційної діяльності має свої види, які виокремлюються залежно від одержаних результатів (ефектів).

Види ефектів

Економічний: Відображає різні вартісні показники, які характеризують проміжні і кінцеві результати діяльності комерційної фірми. До таких показників відносять обсяг реалізованої продукції, величину одержуваного прибутку, економію ресурсів, різницю між продажем і закупівельною ціною товару тощо.

Соціальний: Зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць, рівня зайнятості, поліпшення умов праці та побуту, стану довкілля, загальної безпеки життя, якості торговельного обслуговування, стабільності і постійного оновлення асортименту, запровадження сучасних методів продажу товарів, економії витрат часу на здійснення торговельного обслуговування тощо.

Показники соціального ефекту, як правило, не підлягають кількісному вимірюванню і в переважній більшості

вимірюються бальною системою, яка ґрунтується на експертних оцінках.

Локальний: Означає конкретний результат торгово-господарської діяльності комерційної фірми.

Народногосподарський: Це спільний ефект від діяльності у сферах обертання виробництва і споживання, або галузевий ефект, пов’язаний з позитивними наслідками діяльності суб'єктів комерційної діяльності.

При визначенні ефективності комерційної діяльності підприємства необхідно дотримуватись системного підходу, що надає можливість здійснити комплексний аналіз будь-якого виду зовнішньоторговельної операції. Для здійснення економічного аналізу слід обирати критерій ефективності, що є головною ознакою, яка відрізняє його від інших класифікаційних одиниць.

Основними критеріями оцінювання маркетингової діяльності є обсяг продажів, частка ринку та імідж компанії. Обсяг продажів є абсолютним показником, визначається як обсяг виручки, одержаний від реалізації товарів та послуг. Більш доцільним є визначення приросту обсягу продажів, що надає можливість проаналізувати ефективність здійснених витрат та заходів стимулювання продажів. Частка ринку є відносним показником, що характеризує відсоток від всієї цільової аудиторії, яку охопило підприємство або відсоток продажів підприємства у загальному обсязі продажів аналогічних товарів на певному ринку. Імідж компанії характеризує оцінку підприємства та його продукції важливими цільовими групами за певними суттєвими для підприємства параметрами (якість продукції, ціна, дизайн тощо) [12, с., 120].

В свою чергу, фінансову діяльність необхідно оцінювати за допомогою таких критеріїв, як ефективність використання фінансових ресурсів, відповідність фінансових дій економічному стану підприємства, визначення загроз. Ефективність використання фінансових ресурсів визначається за допомогою таких показників, як рентабельність капіталу, внутрішній коефіцієнт ефективності, період повернення капітальних вкладень, точка беззбитковості. Відповідність фінансових дій економічному стану та можливостям характеризується коефіцієнтом концентрації власного капіталу (відношення власного капіталу та резервів до суми активів підприємства). Визначення загроз здійснюється за допомогою таких показників, як ліквідність та платоспроможність підприємства [11, с., 223].

Стратегічні рішення у сфері виробництва продукції виробляються за такими напрямами, як розташування виробничих потужностей, використання виробничого персоналу, організація виробництва, управління якістю продукції, розвиток виробничої інфраструктури, організація взаємовідносин з постачальниками та іншими партнерами, управління виробництвом [9, с., 151].

Критеріями оцінювання виробничої стратегії є витрати на виробництво продукції, якість продукції, якість виробництва, відповідність пропозиції попиту. Витрати на виробництво характеризують виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції, питома вага витрат праці та фондовіддача. Якість продукції є відносним показником, який відображає ступінь відповідності характеристик товару певним вимогам. Якість виробництва — кількість одиниць браку на одиницю продукції, обсяг витрат на покращення якості. Відповідність пропозиції попиту відображають відповідність асортименту, споживчих, естетичних та інших характеристик товару попиту споживачів, широта асортименту, швидкість оновлення продукції [10, с., 51].

Доцільно за умови прийняття певних рішень, проектів, зважаючи на зв’язок між видами стратегій, проводити аналіз впливу їх впровадження для стратегії кожного виду, для загальної мети підприємства, поточних показників його діяльності. Для аналізу альтернативних стратегій розвитку підприємства доцільно порівнювати показники ефективності як на стратегічному, так і на тактичному рівнях.

Наприклад, стратегічною метою підприємства є захоплення максимальної частки ринку. Відповідно, спершу аналізується асортимент продукції (послуг) підприємства, його відповідність потребам споживачів. На підставі аналізу приймається рішення про зміну асортименту (зміна якісних характеристик певних товарів, початок виробництва нових товарів (послуг), припинення виробництва певних товарів (послуг) або інтенсифікацію маркетингової діяльності, пошук нових споживачів або ринків збуту. Відповідно до обраної тактики обираються певні заходи. Наприклад, підприємство вирішило почати виробництво нового виду продукції. В такому випадку слід оцінити його фінансові можливості, спрогнозувати, як зміниться частка ринку за умови, що підприємство розпочне збут нової продукції, що надасть можливість оцінити ефективність використання фінансових ресурсів, спрямованих на виробництво та стимулювання збуту нового виду продукції.

Отже, відповідно до обраної стратегічної мети визначаються конкретні показники (критерії) ефективності, які відображають основні характеристики результатів.

Для оцінювання стратегічної ефективності доцільно також використовувати такий показник, як відношення ринкової вартості підприємства до його капіталу. Показник рентабельності капіталу відображає ринкову вартість однієї інвестованої грошової одиниці у підприємство та характеризує його інвестиційну привабливість. Розрахункові значення рентабельності капіталу можуть змінюватись залежно від структури капіталу, рівня прогнозованих цін на продукцію, обсягу попиту та інших факторів. Такий критерій може застосовуватись для порівняння різноманітних варіантів розвитку підприємства. [12, с., 79].

2. Характеристика досліджуваного об'єкта

МПП «Криниця» — самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи і здійснює діяльність по продажу товарів в роздріб, з метою отримання прибутку.

Дане підприємство займає окрему споруду і розташоване за адресою Волинська область, Любомський район, м. Любомль, вулиця 1 травня, будинок 128. Площа підприємства становить 350 кв. м.

Підприємство засноване 23. 09. 1993 р. засновником є Маліновський Богдан Іванович, житель м. Любомль, Волинської обл, вул. Поштова, 31.

Метою підприємства є реалізація якісної продукції з подальшим отриманням прибутку.

Конструкція приміщення відповідає вимогам культурного обслуговування покупців, зручна для роботи персоналу, забезпечує повне збереження споживчих якостей товарів і товарно-матеріальних цінностей.

Дана споруда має торговельний магазин продовольчих товарів, та вбудовані спеціалізовані магазини непродовольчих товарів.

Конструктивне вирішення торгового залу забезпечує найкращі умови для викладки і показу максимальної кількості товарів та ефективного застосування торгового обладнання.

У магазині велика увага приділяється рекламуванню товарів. При вході в магазин є вивіска та інформація про режим роботи магазину. Систематично переоформлюються інтер'єри торгових залів (відповідно за порами року).

На підприємстві офіційно працює 8 чоловік з вищою та середньою спеціальною освітою, з них 3 — склад управлінської структури фірми.

МПП «Криниця» — самостійний господарюючий суб'єкт, тому самостійно планує свою діяльність. В умовах ринкових відносин, значної конкуренції, підприємство повинно не просто виконувати планові цифри, а й отримувати прибуток, з власної виручки розраховуватись з постачальниками та бюджетом, покращувати матеріальні і соціальні умови трудового колективу, знаходити кошти для розширення торгових операцій. В цих умовах робота фірми повинна бути рентабельною.

МПП «Криниця» — це торговельне підприємство, асортиментну політику якого становлять всі види продовольчих товарів вітчизняного виробництва, та деякі групи непродовольчих товарів.

Асортимент даного підприємства представлений наступними продовольчими товарами: кондитерські вироби, хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, молоко та молокопродукти, ковбасні вироби, рибна гастрономія, фрукти та овочі, алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої та ін.

Та групою непродовольчих товарів: побутова хімія, будівельні матеріали, вироби із заліза та санітарно-технічні вироби.

Для забезпечення підприємства всіма цими товарами, магазин здійснює, закупівельну діяльність у виробничих підприємств. Що відбувається централізованим та децентралізованим товаропостачанням.

Закупівельна діяльність магазину «Криниця» є помірно організована і економічно зумовлена. Для цього на підприємстві ведеться систематичне вивчення джерел закупки і постачальників товарів, торгової кон’юнктури ринку, вивчення виробничих можливостей для розширення асортименту продукції, що випускається.

Основне завдання даного торговельного підприємства — закупівля і продаж товарів з метою максимального задоволення попиту споживачів при високій якості обслуговування і мінімальному рівні витрат обігу і споживання.

В процесі комерційної діяльності між виробниками-постачальниками і торговельним підприємством налагоджуються господарські зв’язки, на основі яких в подальшому відбувається закупка і поставка товарів.

Основними постачальниками МПП «Криниця» є ВАТ «Ковельмолоко», ТзОВ «Ковельські ковбаси», ВАТ «Луцьк-Фудз», Виробничо-комерційна фірма «Луцьккондитер», ВАТ «Павлівський пивоварний завод», Відкрите акціонерне товариство «Любомльська реалізаційна база хлібопродуктів», Виробничо-комерційне підприємство «Олімп» та ін.

Всі товари, які надходять до МПП «Криниця» максимально розміщуються на торговому обладнанні. Серед торгового обладнання в магазині переважають пристінні гірки, також значну частку становить холодильне обладнання (холодильні вітрини, холодильні камери та фірмове холодильне обладнання для напоїв).

Для обслуговування покупців на підприємстві застосовується індивідуальний метод обслуговування (через прилавок). Цей метод є найбільш характерним для такого типу підприємства. Продавець проводить індивідуальне обслуговування кожного покупця, допомагає у виборі певного товару, здійснює зважування, нарізання, упакування купівлі та розрахунок за неї.

Основним конкурентом МПП «Криниця» є, ТзОВ «Сільпо», яке займає провідні позиції на ринку, та створює значні перешкоди в розвитку досліджуваного підприємства, завдяки великій кількості споживачів та якості товару.

3. Організація продажу товарів торговельного підприємства

Якість торгового обслуговування нерозривно пов’язана з наявністю в продажу широкого асортименту високоякісних товарів, професійними знаннями і навичками торгового персоналу, дотриманням ним правил торгівлі, установленням зручного для покупців режиму роботи магазинів, розвитком їх матеріально-технічної бази. На якість торговельного обслуговування сильний вплив чинять також форми і методи продажу товарів. [6. с., 49].

МПП «Криниця» реалізує товари за допомогою традиційного методу - продаж товарів через прилавок обслуговування.

Суть традиційного методу продажу товарів полягає в тому, що в процесі вибору товарів обов’язково беруть участь і покупець, і продавець, який особисто виконує основні операції з відбору і показу товарів покупцеві, проведення розрахунків та вручення покупки. Товари, відгороджені від покупців прилавком, розташовуються в такий спосіб, що їх основна маса недоступна покупцеві, а інколи - і невидима для нього. Покупці можуть отримати потрібний товар для ознайомлення і вибору тільки безпосередньо через продавця. Закінчивши обслуговування одного покупця, продавець починає обслуговувати наступного і т.д.

Організаційний процес продажі товарів в даному підприємстві можна поділити на дві стадії. Перша, початкова стадія — ознайомлення покупців з товарами. На цій стадії виявляється і конкретизується попит і здійснюється вибір товарів. Друга, заключна стадія, на якій здійснюється розрахунок за покупку і відпуск покупцю. На першій стадії в основному виконуються операції обслуговування. При виконання цих операцій продавець повинен забезпечити покупця наглядним показом і детальним ознайомленням з асортиментом товару.

Операції, що забезпечують розрахунок за покупку і відпуск її покупцю, здійснюються на другій стадії процесу продажі.

Працівники магазину організовують ці операції так, щоб максимально прискорити процес продажі і скоротити час покупців на придбання товарів.

Важливою умовою для забезпечення безперебійної торгівлі товарами в широкому асортименті є утворення необхідних запасів та організація їх збереженості.

Розмір і структура товарних запасів на підприємстві залежить від багатьох факторів: об'єму товарообороту, особливості асортименту, фізико-хімічних властивостей, попиту населення, організації товаропостачання, термінів зберігання.

Процес продажу представляє собою сукупність операцій, що виконуються в певній послідовності, які забезпечують зміну форми вартості і доведення товарів до споживачів.

Роздрібний продаж, являючись основним і заключним етапом обертанням товарів, і виступає необхідною умовою задоволення попиту населення. Тому організація продажу товарів переважає над усією комерційною діяльністю підприємства.

Перед початком продажу товарів продавець підготовлює необхідний торговельний інвентар, пакувальні матеріали, розміщує їх на робочому місці, перевіряє справність торгово-технологічного обладнання в торговому залі (вимірювального, холодильного, контрольно-касового обладнання), наявність цінників на товарах, інформаційних вказівників та інших довідкових засобів, а також санітарний стан робочого місця.

Сам продавець має належний зовнішній вигляд, проявляє ввічливе і доброзичливе ставлення до кожного покупця.

Основною операцією обслуговування під час продажу є показ товару, від організації якого в значній мірі залежить як час вибору, так і рішення зробити покупку. Організація показу товарів у торговому залі забезпечує покупців найкращими можливостями для самостійного, всебічного ознайомлення з асортиментом товарів, безпосереднього огляду, порівняння з товарами інших торгових марок.

Добре організований показ потребує продуманої, раціональної викладки товарів. Для цього в магазині створена відкрита горизонтальна викладка товарів на торговельному обладнанні.

Пропонуючи товар, продавець надає покупцю вичерпну консультацію про якість товарів, їх споживчі властивості, виробника, звертає увагу на наявність нових товарів, пропонує супутні товари.

Обслуговування покупців не завжди завершується покупкою. Тому однією з важливих задач є зведення працівниками до мінімуму операцій, що не завершуються покупкою.

Досить вагомим показником продажу є розміщення товарів в торговому залі магазину.

Розміщення товарів значно впливає на формування і розприділення потоків покупців в торговому залі магазину.

При продажі товарів продавці магазину дотримуються загальних і спеціальних правил продажу.

Також прискоренню продажу товарів у магазині сприяє правильна організація внутрішньо-магазинної інформації.

На МПП «Криниця» працівники докладають всіх зусиль, щоб торгівля була ефективною, а прибутки зростали з кожним днем. Працівники магазину висококваліфіковані, завжди надають вичерпну консультацію про товари, що реалізуються в магазині.

Велика увага приділяється розміщенню товарів та їх рекламі, що сприяє їх просуванню до споживачів. Працівники чемні, ввічливі, що також впливає на збільшення відвідувачів та потенційних покупців

4. Аналіз показників ефективності комерційної діяльності

Показники ефективності комерційної діяльності — це якісна характерна ознака і визначальна міра пізнання суті ефективності. Правильно сформульований показник повинен найбільш повно охарактеризувати суть ефективності як категорії і бути спільним для усіх ланок суспільного виробництва — від підприємства до народного господарства в цілому.

Під час формування системи показників ефективності комерційної діяльності бажано дотримуватися єдиних принципів, які повинні використовуватися в кількісному вимірюванні ефективності народного господарства в цілому та інших видів діяльності. До них можна віднести:

забезпечення взаємозв'язку критерію і системи конкретних показників ефективності;

відображення ефективності використання всіх видів застосовуваних ресурсів та витрат;

можливість застосування показників ефективності в управлінні підприємством, прийнятті рішень та виконанні різних операцій;

використання системи показників для виявлення резервів підвищення результативності всіх видів діяльності.

Систему показників ефективності комерційної діяльності фірми, що побудована на вищезгаданих принципах, можна подати так:

інтегральний показник ефективності комерційної діяльності - це такий показник, який дає загальну оцінку результативності суб'єкта комерційної діяльності за певний період (сукупних ресурсів);

узагальнюючі показники вимірюють ефективність виконання окремих видів діяльності: функціональної (суго торговельної), господарської та соціальної;

специфічні показники використовуються для всебічної оцінки рівня і динаміки ефективності окремих комерційних операцій, витрат, потужностей, устаткування, видів матеріальних ресурсів. Ці показники є також результативними, оскільки визначаються співвідношенням ефекту до витрат чи ресурсів, що його забезпечують.

На основі проаналізованих показників фінансової звітності, було створено наступну таблицю. (Див. табл. 4.1.)

Таблиця 4.1.

показник

2010 р

2011 р

2012 р

Разом

відхилення (+, -)

відхилення (%)

1

Дохід від реалізації продукції

1409

746

571,7

2726,7

-174,3

-23,36

2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

234,8

124,3

95,3

454,4

-29

-23,33

3

Чистий дохід від реалізації продукції

1174,2

621,7

476,4

2272,3

-145,3

-22,28

4

Собівартість реалізованої продукції

1182,1

652,3

519,9

2354,3

-132,4

-20,30

5

Інші операційні витрати

10,2

11

7,9

29,1

-3,1

-28,18

6

Інші витрати

13,5

66,9

2,3

82,7

-64,6

-96,56

7

Разом витрати

1211,8

730,2

530,1

2472,1

-200,1

-27,40

8

Фінансовий результат до оподаткування

-37,6

-108,5

-53,7

-199,8

54,8

-50,51

9

Податок на прибуток

12,4

11,6

8,1

32,1

-3,5

-30,17

10

Чистий прибуток (збиток)

-50

-120,1

-61,8

-231,9

58,3

-48,54

Як відомо найважливішим показником ефективності роботи торгового підприємства є прибуток, в якому відбиваються результати всієї торгової діяльності підприємства — обсяг реалізованої продукції, її склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень витрат, наявність непродуктивних витрат і т.д.

Від розміру отриманого прибутку залежать поповнення фондів, матеріальне заохочення працівників, сплата податків та ін. Наявність прибутку свідчить про те, що витрати торгових підприємств повністю покриваються прибутками від реалізації товарів і надання послуг. Прибуток торгового підприємства вираховується як різниця між всіма її прибутками і витратами.

Однак якої ми бачимо із таблиці, комерційна діяльність досліджуваного об'єкта МПП «Криниця» є не ефективною, про що свідчить те, що за останні 2010, 2011 та 2012 роки підприємство працює в збиток, відповідно 50, 120,1 та 61,8 тис. грн.

Хоча витрати підприємства з кожним роком зменшуються (показник № 7), чистий дохід від реалізації продукції (показник № 3) зменшується також, і чистий прибуток є негативним.

5. Становище підприємства на ринку як показник ефективності його комерційної діяльності

Діяльність підприємства на споживчому ринку спрямована на досягнення певних стратегічних і тактичних завдань, які дозволяють забезпечити конкурентоздатність і ефективну господарську діяльність, здатність виживати на ринку.

Становище підприємства на ринку визначає на скільки ефективно воно проводить свою комерційну діяльність, адже чим краще воно закріпить свої позиції на ринку в умовах масової конкуренції, тим більша кількість споживачів буде відвідувати підприємство і відповідно буде рости дохід.

Цілі підприємства — це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Ціль функціонування підприємства утворює складну і взаємопов'язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, так і від внутрішніх факторів його функціонування. [7, с., 146].

Завдання підприємства визначають етапи або шляхи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія.

Класифікація цілей підприємства:

1) за ступенем досягнення мети:

— бажані (отримання максимальних прибутків);

— життєво необхідні (отримання мінімально-необхідних прибутків, котрі забезпечують збереження статутного фонду підприємства);

2) за часовим фактором:

— перспективна мета;

— поточна мета;

3) в залежності від відношення до головної мети підприємства:

— кінцеві цілі;

— проміжні;

4) в залежності від оцінки:

— кількісні (виражаються певними абсолютними і відносними показниками — обсяг продажу, сума отриманого прибутку);

— якісні (культура обслуговування, соціальний мікроклімат, культура виробництва);

5) в залежності від змісту і характеру відображуваних інтересів:

— цілі підприємства, як суб'єкта ринкових відносин отримання прибутків);

— цілі суспільства, задоволення потреб населення (відповідність обсягу і структури споживчого попиту).

Формулювання цілей підприємства, вибір найбільш важливих з них залежить і від стадії життєвого циклу підприємства.

Класифікація цілей підприємства в залежності від стадій життєвого циклу:

стадії життєвого циклу — головна ціль підприємства — головне завдання

1) народження — виживання — вихід на ринок;

2) дитинство — отримання короткочасних прибутків — зміцнення положення на ринку;

3) юність — прискорене зростання обсягів продажу і прибутків — захоплення своєї частки ринку;

4) рання зрілість — постійне зростання обсягів діяльності - диверсифікацій на діяльність (освоєння додаткових напрямків діяльності);

5) зрілість — формування іміджу підприємства і збалансований ріст — зміцнення становища підприємства на освоєному сегменті ринку;

6) старіння — збереження досягнутих позицій — забезпечення стабільності господарської діяльності;

7) відродження — пошук додаткових імпульсів в діяльності підприємства — технічне переозброєння, пошук нових ринків ресурсів, нових постачальників, нових ринків збуту, впровадження нових технологій.

Вимоги до розробки цільової політики підприємства

— визначається не одна, а декілька цілей на основі комплексного підходу, який забезпечує взаємозв'язок між цілями;

— цілі не повинні суперечити одна одній, тобто повинні бути реальними і можливими для виконання;

— цілі покликані давати основу і стимул для подальшої діяльності, забезпечувати зосередження сил і засобів підприємства на пріоритетних ділянках його діяльності, визначати найбільш важливі, фундаментальні напрямки роботи.

При визначенні цілей господарської діяльності підприємства користуються методом побудови дерева цілей, котрий полягає у визначенні головної цілі і формулюванні цілей різних рівнів (основні цілі, проміжні цілі, додаткові цілі), що сприяють досягненню головної цілі. [7, с. 162]

МПП «Криниця» реалізує товари на олігополістичному ринку (це ринок, що характеризується невеликою кількістю діючих на ньому господарюючих суб'єктів, кожен з яких є достатньо незалежним у встановленні цін та обсягу виробництва і має певний вплив на ринку) і для того аби зміцнитись на ринку проводить таку комерційну діяльність:

1) визначає попит на продукцію та його прогнозування;

2) вивчає конкурентоспроможність товарів та створення конкурентних переваг;

3) забезпечую відповідності рівня якості товарів вимогам ринку;

4) розробляє концепції життєвого циклу товарів (на стадіях впровадження, росту, зрілості та спаду);

5) управляє товарним асортиментом (здійснює розроблення нових видів, модифікацію існуючих, зняттям з виробництва застарілих моделей);

6) розраховує прогноз обсягів виробництва та визначення номенклатури продукції;

7) розширює інноваційну діяльності, спрямовану на розроблення нових товарів з урахуванням ринкових вимог та стратегії підприємства.

Однак діяльність МПП «Криниця» не є надто вдалою і підприємству потрібно прикласти значних зусиль аби воно впевнено почувати себе лідером на ринку. На даний час частка досліджуваного підприємства на ринку становить біля 17%.

6. Шляхи удосконалення ефективності комерційної діяльності підприємства

Пошук шляхів вдосконалення комерційної роботи МПП «Криниця» вимагає більш глибокого проникнення в механізм формування і задоволення попиту на товари та послуги, що надаються при їх реалізації і не може бути реалізований без вдосконалення кожного етапу комерційної роботи.

Мною було виділено наступні шляхи удосконалення комерційної діяльності МПП «Криниця».

1) Глибше вивчати купівельний попит і намагатися формувати асортимент продукції на складі з урахуванням матеріалів з?? вивчення купівельного попиту. Цим самим буде здійснюватися вплив на інші підприємства, які здійснюють продаж аналогічними або схожими товарами (вести моніторинг ринку, зниження цін у свята)

2) Правильна постановка та організація роботи з вивчення купівельного попиту створить реальні умови для його прогнозування, а отже, і забезпечення успіху комерційної діяльності МПП «Криниця».

3) Керівництву підприємства необхідно проводити заходи щодо формування лояльності покупців, щоб утримати постійних покупців і залучити нових. Тобто запропонувати покупцю більш вигідні та зручні умови, ніж основний конкурент.

4) У магазині завжди повинні бути присутніми товари більш високої якості, ніж пропонують інші магазини.

5) Можна надавати послуги по можливості вибору товарів по каталогу і замовлення по телефону або Інтернет, з наступною доставкою, для того, щоб залучати додаткових споживачів з високим рівнем доходів.

6) Потрібно проводити заходи щодо прийняття рішення про запаси товарів, періодичності їх поставок, виборі постачальників і так далі. Товарів повинно бути в наявності в достатній кількості, щоб покупець міг завжди придбати певний товар, визначеної марки.

7) Удосконалювати діяльність з формування асортименту.

8) Вдосконалення організації продажу товарів.

— Необхідно розробити та впровадити спеціальні програми по щомісячної та щорічної професійної підготовки торгового персоналу та інших працівників, які безпосередньо контактують з покупцями; або розглянути можливість проведення навчальних тренінгів фахівцями.

— Продавці-консультанти повинні знати максимально повну інформацію про якість товарів, його походження, характеристиках, способі використання та відмінності від інших, аналогічних, продуктів і марок.

— Також для залучення покупців потрібно звернути увагу на викладку. Вона повинна бути привертає увагу і спонукає зробити покупку того чи іншого товару, приємна і зручна для очей.

9) Здійснювати ефективну рекламно-інформаційну діяльність.

— При рекламуванні товарів МПП «Криниця» необхідно керуватися принципом, що реклама сама по собі не здатна компенсувати низьку якість товарів. І, звичайно, треба мати на увазі, що добре обслужений клієнт — потенційний рекламний агент.

— Реклама підприємства повинна будуватися на підкресленні його безумовних переваг.

— Успіх рекламної політики може бути забезпечений тільки в разі ефективного поєднання:

1. Реклами окремих товарів;

2. Інформація про нові види товарів;

3. Забезпечення інформативності реклами (у даний час в світі все більше значення надається інформативності реклами в порівнянні з її декоративністю).

— Реклама повинна бути спрямована на підтримку престижу підприємства, так як боротися з майбутніми конкурентами можна тільки за рахунок свого престижу.

— Прийняття рішення з розміщення рекламної продукції в засобах масової інформації має ґрунтуватися на аналізі ефективності реклами в них, а також даних маркетингових досліджень.

— Реклама повинна бути планомірною і регулярної. Розрізнені, епізодичні рекламні заходи неефективні навіть при високій якості реклами.

— Особлива увага повинна приділятися рекламу на електронних носіях та в мережі Інтернет, що є сучасним і перспективним засобом реклами.

— Рекламою треба займатися цілеспрямовано і методично, і вся реклама повинна бути в одних руках. Повинен бути налагоджений механізм оцінки ефективності реклами і зворотного зв’язку.

Висновки та пропозиції

Торгівля займає важливе місце в господарському комплексі, тісно взаємодіючи з багатьма галузями економіки, сприяє задоволенню платоспроможного попиту населення, зростанню продуктивності праці, зміцнення грошово-фінансової системи, а забезпечення високого рівня організації роздрібної торгової мережі є важливою умовою подальшого підвищення соціально-економічної ефективності торгівлі. Організація роздрібної торговельної мережі безпосередньо впливає на якість торговельного обслуговування населення, темпи зростання товарообігу, товарооборотність, прибутковість торговельних об'єктів. Скорочення витрат часу на придбання товарів і приготування їжі створює необхідні умови для розвитку ринкової економіки, технічного процесу, підвищення продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.

МПП «Криниця» — це торговельне підприємство, що займається роздрібним продажем продовольчих та непродовольчих товарів.

Роботу на якому здійснюють працівники вищою та середньою освітою.

Аналіз купівельного попиту показав, що основна маса покупців — це покупці у віці 23−60 років, які мають дохід більше 1500 грн. на

Політика в області формування і управління асортиментом будується з урахуванням потреб споживача, що є позитивною якістю в діяльності підприємства

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї по суті починається комерційна робота. Правильно організована оптова закупівля дає можливість сформувати необхідний асортимент товарів роздрібної торгової мережі для постачання населенню, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до вимог купівельного попиту, а також забезпечує ефективну роботу торгового підприємства.

Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів в ринкових умовах повинна базуватися на принципах сучасного маркетингу. На МПП «Криниця» закупівельна діяльність загалом здійснюється ритмічно і планомірно. Всі товари закуповуються виходячи з попиту споживачів. З виробниками і торговельними посередниками встановлені тісні господарські зв’язки. Товари надходять на підприємство централізовано і децентралізовано. Це дозволяє контролювати асортимент товарів і швидко реагувати на його зміну. Роздрібний продаж, являючись основним і заключним етапом обертанням товарів, що забезпечує суспільне визнання праці, заключене в товар, і виступає необхідною умовою задоволення попиту населення. Тому організації продажі товарів повинна підпорядковуватись вся комерційна діяльність підприємства.

Рівень торговельного обслуговування покупців є досить високий в сучасних умовах ринкових відносин. Що з позитивного боку характеризує торгову діяльність магазину, а також торгівельне обслуговування, що надається покупцям.

Однак аналіз прибутку показав, що дане підприємство працює в збиток і не отримує запланованого прибутку, що характеризує низьку ефективність комерційної діяльності, і МПП «Криниця» на даний час знаходить в скрутному становищі, що на сам перед зумовлено тим, що підприємство не здатне протистояти конкурентам які також реалізують свої товари на споживчому ринку.

Це зумовлено рядом недоліків:

1) Підприємство не повною мірою використовує можливості сучасних ЗМІ особливо в рекламі;

2) Не практикуються заохочення праці відповідно до витрачених зусиль купівельного потоку;

3) Постачальники підприємства переважно значно віддалені від об'єкта, що змушує витрачати значні кошти на доставку товарів.

Пропоную такі рекомендації:

1) Ширше використовувати рекламні засоби

2) Краще надавати інформацію під час купівлі продукції;

3) 3) Глибше вивчати купівельний попит;

4) приділяти особливу увагу рекламі на електронних носіях та в мережі Інтернет;

5) Відділу маркетингу МПП «Криниця» глибше вивчати ринок і його постачальників, здійснювати пошук нових постачальників.

6) Прагнути до зниження витрат пов’язаних з рухом і зберіганням товарів;

7) необхідно розглянути можливість запровадження програми лояльності (надавати знижки постійним клієнтам та за покупку товарів на велику суму).

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5405-VI (5405−17) від 02. 10. 2012, ВВР, 2013, № 40, ст. 540

2. Закон України «Про захист прав споживачів», введений в дію Постановою В Р № 1024-ХІІ від 12. 05. 91., ВВР, 1991, № 30, ст. 380, із змінами, внесеними згідно із Законом № 5212-VІ від 02. 10. 2012, ВВР, 2013, № 38, ст. 500

3. ЗУ «Про підприємництво», із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 18 жовтня 2005 року № 2984-IV, від 23 лютого 2006 року № 3502-IV

4. «Правила торговельного обслуговування населення» від 4 червня 1994 р.

№ 351 Київ.

5. Статут МПП «Криниця» затверджений рішенням засновника № 1 від 09. 12. 2012 р.

6. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребецький В. М Організація торгівлі: Підручник; 2-ге видання, перероблене і доповнене / За ред. В. В Апопія. — К: ЦНЛ 2005. — 616 с.

7. Апопій В. В, проф. Гончарук Я. А Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг/ - Львів: Видавництво ЛКА, 2001. — 450 с.

8. Брагіна Л. А, Данько Т. П Торговельна справа: економіка й організація: Підручник /. — М.: ИНФРА — Маша, 2007. — 280 с.

9. Виноградова З. М. Комерційна діяльність. М. :ИНФРА — М., 2006 — 320 с.

10. Гурышев А. П. Оценка эффективности деятельности предприятия через

использование финансовых и нефинансовых показателей / А. П. Гурышев // Менеджмент в России и за рубежом. — 2007. — № 5.

11. Осипова Л. В. Основи комерційної діяльності. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 472 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой