Основні складові і можливості комп’ютера.
Висловлення в початковій школі

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Одеський обласний інституту удосконалення вчителів

Кафедра освітніх інформаційно-комунікаційних технологій

Науково — методична лабораторія методики викладання інформатики

Курсова робота

Тема: Основні складові і можливості комп’ютера. Висловлення в початковій школі

Слухача курсів підвищення кваліфікації

Термін: 10. 06. 2014 — 20. 06. 2014 р.

м. Одеса-2014 р.

Зміст

Вступ

Розділ 1.

1.1 Зміст навчального матеріалу

1.2 Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.3 Методичні рекомендації щодо викладання теми «Основні складові і можливості комп’ютера. Висловлення в початковій школі» у 2 класі

1.4 План розроблених уроків

1.5 Коментар

Розділ 2.

2.1 Урок № 1. 3 чого складається комп’ютер

2.2 Урок № 2. Пристрої комп’ютера. Поняття «курсор». Ознайомлення з маніпулятором «миша»

2.3 Урок № 3. Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Робота із програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею

2.4 Урок № 4. Віднімання десяткових дробів

2.5 Урок № 5. Знайомтесь -- клавіатура

2.6 Урок № 6. Ми вивчаємо клавіатуру

2.7 Урок № 7. Висловлення істинні і хибні

2.8 Урок № 8. Як працювати з програмами на розвиток логічного мислення

Висновки

Бібліографія

Вступ

Сучасне життя — це практично безперервний потік інформації, причому в більшості випадків невпорядкованої, хаотичної. Людина має не лише сприймати її, але й певним чином систематизовувати. Така сама вимога висувається й до мислення — воно мусить бути критичним та логічним, оскільки без належного обґрунтування ті чи інші думки не будуть достатньо переконливими для оточуючих. Здатність задовольнити всі ці вимоги є результатом тривалої наполегливої праці, що має починатися ще зі шкільних років.

Вивчення інформатики та інформаційних технологій у початковій школі є невід'ємною частиною сучасної освіти. Метою вивчення інформатики в початковій школі є:

· отримання учнями знань, які формують уявлення про інформаційну картину світу й інформаційні процеси, а також сприяють засвоєнню основних теоретичних понять із базового курсу інформатики та формуванню алгоритмічного й логічного мислення;

· навчити учнів користуватися комп’ютерною технікою як практичним інструментом для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті.

Курс інформатики у початковій школі розрахований на молодших школярів, учнів 2−4 класів. Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також оволодіння практичними навичками роботи з комп’ютером.

Зміст курсу побудовано за такими дидактичними принципами:

· відбір і адаптація матеріалу для формування базових знань, які сприяють засвоєнню основних теоретичних понять із курсу інформатики й інформаційних технологій, відповідно до вікових особливостей школярів;

· формування алгоритмічного й логічного мислення в оптимальному віці, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

· індивідуально-особистістний підхід до навчання;

· опанування пошукового, проблемного, дослідницького й репродуктивного типів діяльності під час індивідуальної та колективної роботи на уроці; додаткова мотивація через гру;

· відповідність санітарно-гігієнічним нормам роботи за комп’ютером.

Педагогічний досвід та проблема, над якою працює наша школа («Інтеграція інноваційних технологій у традиційну систему навчання і виховання учнів») допомогли мені зробити вибір: саме осособистісно орієнтоване навчання сприяє ефективному розв’язанню вказаних завдань. Тому, розглядаючи проблему організації навчальної діяльності на уроках інформатики у початковій школі, я звернулася до таких технологій, як розвиваюче навчання, критичне мислення,інтерактивне навчання та використання мультимедійних технологій. Усі вони сприяють формуванню та розвитку особистості.

Для рішення цієї проблеми потрібно постійно збагачувати словниковий запас школярів, виробляти вміння зв’язно висловлюватись, розвивати етику мовленнєвого спілкування; вчити учнів контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, розвивати важливі мислительні вміння: спостерігати явища і факти, виділяти їх ознаки, порівнювати (знаходити схоже і відмінне), абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити самостійні висновки; сприяти розвитку комунікативних умінь та навичок учнів.

Потрібно обирати такі форми і методи, які зрозумілі, доступні дітям певного віку, викликають зацікавленість та бажання працювати, проявляти свої вміння, здібності.

Працюючи над розвитком логічного мислення на кожному уроці: обов’язково включати спеціальні вправи на формування умінь і навичок розумової праці.

Співпрацюючи з учнями класу дотримуватись таких вимог:

Ш на уроці кожна дитина має якомога більше говорити;

Ш вчитель має показувати кожному учневі, що він його зрозумів;

Ш діти мають вчитися аргументувати свої відповіді та робити логічні висновки.

Специфіка предмета інформатики створює найбільш широкі можливості для цілеспрямованого формування не тільки практичних, але й інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально — виховних цілей, які постають перед сучасною школою.

Розвиток творчого, логічного мислення учнів на уроках інформатики забезпечуюється обґрунтованим поєднанням традиційних і активних методів навчання, ефективного підбору змісту навчального матеріалу, широкого використання проблемних ситуацій, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери.

На уроках потрібно практикувати різні прийоми, щоб формувати в дітей критичне та логічне, творче мислення. Використовувати на уроці цікаві завдання та головоломки, ребуси, які формують в дітей критичне та логічне мислення, творчу уяву. Використовувати інноваційні форми занять: інсценування, інтерактивні уроки. Інноваційні методи сприяють більш високому рівню засвоєння матеріалу учнями.

Спільне обговорення і розв’язування проблемної ситуації дає змогу використати знання з різних предметів, активізує розумову діяльність учнів і формує вміння самостійно розв’язувати проблемні ситуації, мобілізує власні сили як учителя, так і учнів.

Проведення таких занять формує в учнів практичні вміння і навички.

Під час проведення нестандартних уроків спостерігається велика зацікавленість учнів, вони активні, збуджені, працюють із задоволенням. Досвід роботи показує, що для поліпшення розуміння, закріплення та відтворення інформації доцільно проводити такі уроки як: урок-змагання; урок-гра, інтегровані уроки та ін.

Потенційна творчість, як свідчать психологічні дослідження, притаманна кожній дитині. Таким чином, завдання вчителя — створювати умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного, бажання самостійно вирішувати поставлені завдання можуть дістати розвитку.

Другий напрямок реалізації творчої потреби дитини в умовах шкільного навчання — це ігрова діяльність. У грі розвивається уява, утверджуються образи, фантазії, виниклі ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини емоційно привабливими. Важливість гри у тому, що вона надає дитині можливість помріяти, проявити уяву, дає свободу самовияву і творчості.

Доречно систематично проводити ігри з використанням інтерактивних технологій. Завдання з розвиваючого навчання на уроках інформатики:

· хвилинки — цікавинки;

· ребуси;

· загадки;

· головоломки;

· ігри;

Саме впровадження на уроці розвиваючих ігор може сприяти розвитку пізнавальної активності школярів. Використання нетрадиційних уроків-ігор дає змогу практично застосовувати математичні знання дітей. Для цього я прагну оволодіти сучасними методами, які б пробуджували у школярів бажання пізнавати нове, незвідане. Хорошим доробком у цій справі є розвиваючі вправи та завдання. Набір дидактичних розвиваючих ігор, вправ, може сприяти різноманітним якостям і здібностям дітей, для допомоги у тому, щоб проявляти і реалізовувати пізнавальну активність у процесі розкриття і засвоєння шкільного матеріалу. Розвиваючі ігри, ребуси, логічні завдання дають можливість розвивати пізнавальні здібності, розвивати мислення, просторову уяву, фантазію, пам’ять, увагу дітей, допомагають дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість. Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів обираю організаційні методи, форми та засоби навчання, що відповідають цілям і задачам навчально-творчої діяльності.

Розвитком творчого мислення на уроках інформатики необхідно керувати.

Організація такої діяльності - створення умов для якісної навчально-виховної роботи, які передбачають:

ь проводити навчання на високому рівні складності;

ь посилити роль критичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;

ь систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість здійснювати цей вибір;

ь підвищити роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і внутрішнього діалогу. Розвиток критичного та логічного мислення на уроках інформатики безпосередньо залежить від активізації здібностей, пізнавального інтересу до навчання; науково-діяльного і евристичного мислення. Основними умовами розвитку творчого мислення є:

ь відповідна будова навчального процесу з орієнтацією на теоретичне мислення;

ь використання методів проблемного навчання, забезпечення необхідної емоційно-доброзичливої атмосфери і активних способів розвитку самостійності дітей, їхньої фантазії, уяви;

ь опора на зону найближчого розвитку дитини, диференційований підхід у навчанні.

В умовах сучасної освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу української нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, у тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня інформативної підготовки підростаючого покоління.

Розділ 1.

1.1 Зміст навчального матеріалу

Основні складові і можливості комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. Висловлення в початковій школі.

Кількість годин — 9

Зміст навчального матеріалу

· Складові комп’ютера

· Пристрої введення

· Пристрої виведення

· Поняття про програму

· Підготовка комп’ютера до роботи

· Робочий стіл

· Коректне завершення роботи з комп’ютером

· Миша.

· Клавіатура.

· Висловлення в початковій школі. Як працювати з програмами на розвиток логічного мовлення.

1.2 Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень називає складові комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура та миша, принтер);

розуміє призначення основних складових комп`ютера;

має уявлення про програму, Робочий стіл, значки;

знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера;

уміє вмикати комп’ютер;

уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером;

уміє вказувати вказівником на об'єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;

володіє навичками вибирати об'єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші;

володіє навичками перетягувати об'єктів за допомогою миші;

володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші;

використовує значки на Робочому столі для запуску програм;

уміє коректно завершувати роботу з програмою;

розрізняє різні групи клавіш клавіатури комп’ютера та їх призначення;

уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею та латиницею у середовищі клавіатурного тренажера.

1.3 Методичні рекомендації щодо викладання теми «Основні складові і можливості комп’ютера. Висловлення в початковій школі»

У другокласників віковою особливістю є наочно-дієве та наочно — образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися).

Перш ніж розпочати формування навичок роботи з комп’ютером, вчитель обговорює з учнями правила поведінки в комп’ютерному класі і правила безпечної роботи з комп’ютером, спираючись на матеріал програми «Як поводитися з комп’ютером». Це слайд-шоу, що складається з 12 сюжетів, побудованих за принципом «Правильно — неправильно». Програма призначена для використання на уроці і має на меті ознайомити дітей з основними принципами безпечної роботи з комп’ютерною технікою.

Далі обговорюються можливості і демонструються режими роботи комп’ютера, вводяться назви пристроїв та складових частин комп’ютера. Огляд можливостей застосування комп’ютера здійснюється з опорою на програму «Де використовують комп’ютер».

Формування початкових навичок роботи з ПЕОМ починається у 2 класі з опанування операціями з маніпулятором миша. Першою є операція вибору об'єктів. Відпрацювання операції здійснюється у програмі «Стрільці по яблуках». Слідкувати за стрілкою-вказівником допомагають стрільці, які стежать за ним разом з учнем. Коли учень натискає кнопку на миші, стрілок прицілюється, а коли відпускає її - робить постріл. Якщо стріла влучає в яблуко, воно падає з дерева. В такий спосіб учень повинен збити всі яблука.

Учень користується двома кнопками миші. Ліва кнопка керує стрільцем, який зліва, а права — тим, що справа. Лівий стрілець здатний влучити тільки у жовті яблука, а правий — тільки у червоні. В ході роботи з програмою учні ознайомлюються з поняттям вказівник миші, опрацьовуються прийоми: переміщення і точне фокусування вказівника миші на об'єкті, клацання лівою/правою кнопкою. Закріплення навичок вибору об'єктів може здійснюватись у програмах «Мильні бульки», «Математичний космодром», «Слово в лабіринті», «Незнайко на містку» та інших.

Навички виконання наступної операції - перетягування об'єкту — формуються при роботі з програмою «Лісова галявина». Одночасно учням демонструється зміна вигляду вказівника миші в залежності від об'єкта, на якому він знаходиться, та від стану програми. Перед учнями — галявина, на якій ростуть гриби та ягоди. По боках галявини — два гномики з кошиками. В лівий кошик треба зібрати гриби, а в правий — ягоди. Для виконання завдання учні використовують перетягування лівою кнопкою миші. Якщо учень помилився і тримає ягідку над кошиком з грибами (або гриб над кошиком з ягодами), вказівник миші змінює свій вигляд.

Операція перетягування об'єктів використовується також в програмах «Розібрані малюнки», «Кубики зі складами», «Незвичайний поїзд» та ін.

Програма «Лісова галявина"Навички подвійного натискання лівої кнопки миші формуються при роботі з програмою «Мильні бульки». На екрані перед учнем пролітають мильні бульки. Завдання учня — обирати їх лівою кнопкою миші, щоб вони лопалися. В деяких бульках — метелики. По таких бульках треба клацнути двічі.

Після відпрацювання навичок роботи з мишею починається формування навичок роботи на клавіатурі. Клавіатурний тренажер «Кітриболов» призначений для першого знайомства з клавіатурою, принципами її роботи. Учень допомагає коту ловити рибок, натискаючи відповідні літери на клавіатурі. Зображення клавіатури в нижній частині екрану відповідає реальному стану клавіатури і підказує учню, де саме знаходиться потрібна клавіша. На кожній клавіші екранної клавіатури відображається той символ, який буде введений, якщо клавішу натиснути.

Клавіша, яку треба натиснути, підсвічується зеленим кольором.

Знайомство з клавіатурою у програмі відбувається у такій послідовності:

— маленькі українські літери,

— цифри,

— великі літери, що вводяться при натиснутій клавіші Shift;

— знаки пунктуації.

Робота з клавіатурою також може бути відпрацьована при відповідних налаштуваннях у програмі «Слово в лабіринті».

Навички роботи з мишею та клавіатурою можуть формуватись та відпрацьовуватись за допомогою інших програм. Початкові відомості про операції з мишею пропонує стандартна програма з операційної системи Windows «Знайомство з Windows XP». Клас програм — тренажерів призначений для формування відповідних навичок по управлінню комп’ютером. Як приклад можна назвати тренажер WMouse (розробник Є.А. Шестопалов) для опрацювання керування мишею, клавіатурні тренажери Virtuoz, BabyType та інші.

Звертаючись до теми Висловлення в початковій школі слід зазначити, що найкраще учні розуміють поняття висловлювань під час вивчення теми «Властивості інформації». Наводячи приклади корисної і некорисної, доступної і недоступної, істинної і хибної інформації. Практичні навички у правильному використанні висловлювань формуються у дітей під час вивчення теми «Алгоритми і виконавці» Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Логічне слідування «Якщо — то — інакше».

1.4 План розроблених уроків

Таблиця 1.

Тема уроку

Тип уроку

1

3 чого складається комп’ютер

засвоєння нових знань, умінь та навичок

2

Поняття про програму. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою.

засвоєння нових знань, умінь, навичок

3

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Робота із програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею.

комбінований

4

Що таке робочий стіл комп’ютера.

засвоєння нових знань, умінь та навичок

5

Для чого потрібна клавіатура

комбінований

6

Як вводити текст з клавіатури

використання знань, вмінь і навичок

7

Висловлення істинні і хибні

комбінований

8

Як працювати з програмами на розвиток логічного мислення

комбінований

1.5 Коментар

Навчальний матеріал другого класу є новим для учнів. Зовсім новою для учнів є тема «Основні складові і можливості комп’ютера. Висловлення».

Запропонований мною цикл уроків є початком даної теми яка біль докладно буде вивчатись у наступних класах. При розробці виділяю структурні елементи уроків, визначаю їх дидактичну мету. Приділяю увагу різним формам роботи на уроці, проведенню практичних робіт. На уроках разом з навчальною проводиться і виховна робота. Показую, як за допомогою інформатики вирішуються практичні життєві проблеми.

З метою економії часу на окремих уроках перевірку домашнього завдання не проводжу. Часто це здійснюю у формі гри, яка складається із завдань, аналогічних тим, що виконувалися вдома. З метою виховання самовідповідальності та самостійності даю творчі домашні завдання (малюнки, розповіді)що сприяє зацікавленості учнів у вивченні предмета.

Розділ 2.

2.1 Урок № 1 Тема: 3 чого складається комп’ютер

Мета уроку:

вивчити складові частини комп’ютера;

розвивати логічне і образне мислення;

виховувати любов до природи.

Обладнання: програма «Лісова галявина».

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок

Хід уроку

І. Організація класу. Повторення правил з техніки безпеки.

Діти, давайте пригадаємо правила поведінки у комп’ютерному класі. (Діти розповідають правила техніки безпеки.)

II. Перевірка домашнього завдання.

* Діти, що ми вивчали на минулому уроці? (Можливості комп’ютера.) Тестове завдання. Вибери правильний варіант відповіді.

* Для розрахунків комп’ютери використовують у:

а) бібліотеках;

б) кіностудіях;

в) банках та офісах.

* Де комп’ютери зберігають інформацію про маршрути, наявність вільних місць:

а) у касах банків;

б) у касах попереднього продажу квитків;

в) у супермаркетах.

* Для проектування нових будинків, мостів, розроблення сучасних проектів оновлення міста комп’ютер використовують:

а) інженери;

б) продавці;

в) бібліотекарі.

* Для моделювання зачісок комп’ютер використовують у:

а) будинках моделей;

б) косметичних салонах;

в) перукарнях.

* Для створення спеціальних ефектів комп’ютери використовують у:

а) лікарнях;

б) бібліотеках;

в) кіностудіях.

«Для розумників і розумниць».

Закінчи речення:

Вівторок, середа, четвер, неділя — це…

Ранок, день, вечір, ніч — це…

Україна, Польща, Франція, Англія — це…

Стебло, листочок, пелюсточки — це… А тепер — навпаки. Придумай початок речення.

… — це імена казкових героїв.

… — це вулиці Києва.

… — це міський транспорт.

… — це дерева, що ростуть у парках Києва.

Розминка.

— Діти, на минулому уроці ми з вами виправляли помилки у тексті. А сьогодні ми спробуємо складати слова із складів та речення із слів.

Склади слова.

ця, ни, си

ва, сли

бе, не, са

мон, ли

ли, ка, на

по, ля, то

ло, мас

ля, зу, зо

Зі слів кожного рядка скласти речення.

Сніг, на, лежить, полях, іскристий.

Садок, біля, є, школи, нашої.

Землю, гарні, покрили, сніжинки.

Повідомлення теми і мети уроку.

Отже, ми побачили, що слова і речення складаються з частинок. А як ви думаєте, комп’ютер теж складається з частинок? (Так). І сьогодні на уроці ми дізнаємось, з яких же частинок він складається. А тема уроку так і називається «З чого складається комп’ютер».

III. Вивчення нового матеріалу.

Читання тексту вчителем (сторінка 17 у підручнику, М. Корнієнко, С. Крамаровська, І, Зарецька-Інформатика 2 клас).

Словникова робота.

Монітор — це екран, на якому відображається інформація, з якою працює комп’ютер.

Системний блок — це пристрій, в якому знаходяться пам’ять, процесор, пристрої для введення і збереження інформації.

Клавіатура і миша. За допомогою їх ми вводимо інформацію в комп’ютер.

Принтер — пристрій для друкування текстів і малюнків.

Сканер — це пристрій, за допомогою якого можна ввести в комп’ютер те, що зображено на фотографії.

Модем — це пристрій, за допомогою якого можна обмінюватися інформацією між комп’ютерами, які знаходяться в різних місцях.

Загадки з підручника (стор. 17).

Фізкультхвилинка.

Вчора сонце так світило,

Що ведмедя розбудило.

Виліз сонний із барлоги

Та й подався на дороги,

А на тій дорозі сніг

До ведмежих липне ніг.

«Рано, — думає бурмило, —

Мене сонце розбудило".

Глянув на зимовий ліс

І швиденько спать поліз.

IV. Робота за комп’ютером.

1. Бесіда.

Діти, пригадайте, як треба тримати спину, сидячи за комп’ютером?

Сьогодні на уроці ми будемо працювати з програмою «Лісова галявина». Треба допомогти гномам зібрати гриби та ягоди.

Спочатку підведи стрілку-вказівник миші до гриба. Потім натисні ліву кнопку миші і тримай її натиснутою — ти схопив грибок. Не відпускаючи кнопку миші, пересувай мишу по килимку — перенеси грибок у кошик. Тепер відпусти кнопку миші - грибок опинився у кошику.

Так само ти можеш перенести у кошик ягідку.

1. Практична робота учнів.

Вчитель та лаборант допомагають учням працювати за комп’ютером.

2. Релаксація.

Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1−4, потім перенести погляд вдалину на рахунок 1−6. Повторити 4−5 раз.

В середньому темпі проробити 3−4 кругові рухи очима в праву сторону, стільки ж в ліву сторону. Розслабляючи очні м’язи, подивитись вдалину на рахунок 1 -6. Повторити 1−2 рази.

II. Закріплення знань учнів. Підсумок уроку.

Що нового ви дізналися на уроці?

Назвіть основні складові частини комп’ютера.

Що таке монітор?

Що знаходиться у системному блоці?

III. Домашнє завдання. Робочий зошит. Стор. 8, вправа № 3

Намалювати пристрій виведення інформації

2.2 Урок № 2. Тема. Поняття про програму. Запуск програми на виконання з робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою

Мета: дати дітям уявлення про Робочий стіл, його можливості та використання; вивчити способи запуску та завершення програм; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять; виховувати інтерес до предмета й нових інформаційних технологій.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність: інструкції з ТБ, комп’ютери, навчально-розвивальна програма «Сходинки до інформатики. Комп’ютерна азбука», 2 клас, «Лісова галявина».

Хід уроку

І. Організаційний момент (1 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань (2 хв)

Діти, ви вже маєте певне уявлення про комп’ютер, його складові.

Розгадайте загадки про комп’ютер та його складові.

ІІІ. Логічна розминка (10 хв)

Робота в робочих зошитах (Робочий зошит. Стор. 10, вправа № 1−3)

ІV. Пояснення нового матеріалу (10 хв)

Під час роботи за комп’ютером ви дивитеся на екран монітора і бачите на ньому результати обчислень, текст привітання, героїв комп’ютерної гри.

Сьогодні ми з вами будемо говорити про Робочий стіл. Кожен з вас має своє робоче місце вдома, у школі ви сидите за партою, мама з татом на роботі також мають свої робочі місця. І якщо на робочому столі порядок, то людина працює із задоволенням. Зручно влаштоване робоче місце завжди на користь тому, хто працює, речі й папери знаходяться на своїх робочих місцях, немає нічого зайвого.

Екран комп’ютера влаштований подібним чином. Після увімкнення комп’ютер запускає програми-помічники. Вони виконують перевірку комп’ютера, а потім малюють на екрані Робочий стіл. Ми бачимо значки, за якими за якими ховаються електронні інструменти, — програми та документи, тексти, рисунки, музика, відео. Кожна людина облаштовує своє робоче місце предметами й інструментами, які потрібні їй для роботи, розташовує їх так, щоб ними було зручно користуватися. Люди мають різні смаки, і в кожного Робочий стіл може виглядати по-різному: набір рисунків, що відображають предмети та інструменти комп’ютера, їх розташування на екрані. Як правило, на Робочому столі є такі значки.

значок Мій комп’ютер надає інформацію про диски, знімні пристрої та файли, які зберігаються на цьому комп’ютері.

значок Мої документи — це папка, у яку складають різні документи, рисунки, музику, відео тощо.

значком Кошик (Корзина) позначають папку, куди викидають «непотрібні» документи, які знаходяться там, доки не очистили кошик.

програму, яка сховалася за цим значком, називають Paint, вона дозволяє створювати та редагувати гарні рисунки.

Унизу Робочого столу розташована Панель задач. На ній розміщені кнопки програм, з якими на даний час працює людина, а також допоміжні інструменти: перемикач мов, годинник, регулятор гучності. Щоб дізнатися поточний час та дату, потрібно навести вказівник миші на годинник, розміщений на панелі у правому нижньому кутку екрану. Для відрегулювання гучності потрібно навести вказівник миші на значок динаміка і натиснути. З’явиться регулятор, у якому можна при потребі перемістити бігунок вгору або вниз для зміни гучності.

Кнопка Пуск дозволяє вимикати комп’ютер, шукати потрібні програми, працювати з пристроями, підключеними до комп’ютера. Під час роботи з комп’ютером часто кажуть: «відкрийте програму». Цим словом позначають дію, яку необхідно виконати, щоб запустити програму на виконання або показати документ.

Керують запуском програми за допомогою миші. Натискання на кнопку миші називають клацанням (кліком). Використовують одинарне або подвійне клацання. Щоб відкрити папку, програму або документ, розташовані на Робочому столі, необхідно:

1) перемістити вказівник миші на значок папки, програми або документа; 2) один раз клацнути по значку лівою кнопкою миші, а потім натиснути праву кнопку миші і вибрати команду Відкрити. Можна клікнути двічі лівою кнопкою миші.

Кожна програма має своє вікно. Але це не звичайне вікно, а комп’ютерне вікно операційної системи Windows. Коли ми з вами працюємо за комп’ютером, інформація розташовується у певній частині екрану. Це частина прямокутної форми, яка містить усе необхідне для роботи з програмою. Вікно — це прямокутна область на екрані, призначена для роботи з програмою.

Вікно складається з:

заголовка;

меню;

панелі інструментів;

робочої області.

Заголовок вікна має піктограму програми, назву і три кнопки: згортання вікна на панель задач, розкривання вікна на весь екран і закривання вікна. Під час роботи з програмами ми навчимося користуватися цими кнопками.

Людина може одночасно працювати з декількома програмами, але для цього їй необхідно переходити з одного вікна до іншого. Коли в цьому вікні не працюємо, його можна згорнути на панель задач або зменшити за розміром так, щоб декілька вікон могли розміститися на Робочому столі. Перед вами вікно графічного редактора Paint і текстового редактора WordPad.

Фізкультхвилинка

Вийшло з хати кенгуру,

Потягнулося від сну,

Вмило ручко, оченята,

Взуло білі чоботята.

Квітки почало зривати

Для матусеньки на свято.

VІ. Робота за комп’ютером (15 хв)

Навчально-розвивальна програма «Сходинки до інформатики. Комп’ютерна азбука», 2 клас, «Лісова галявина».

VІI. Підсумок уроку (2 хв)

1. Що нового ви сьогодні дізналися на уроці?

2. Чому екран монітора ми називаємо Робочим столом?

3. Як правильно розпочинати роботу з програмою та як завершувати?

2.3 Урок № 3 Тема: Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Робота із програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею

Мета: ознайомити учнів з правилами підготовки комп’ютера до роботи; повторити правила техніки безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті; формувати навички безпечної роботи з комп’ютером, сформувати навички роботи з мишею; поповнити знання про годинник та його складові; розвивати пізнавальні здібності учнів; формувати вміння аналізувати інформацію; виховувати відповідальність за результати своєї роботи, самостійність, віру у власні сили, зацікавленість інформатикою.

Обладнання: комп’ютери, підручник М. Корнієнко, С. Крамаровська, І, Зарецька — Інформатика 2 клас., папка з правилами техніки безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті, робочі зошити М. Корнієнко, С. Крамаровська, І, Зарецька — Інформатика 2 клас

Тип уроку: Комбінований

Програмне забезпечення: GCompris.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель:

Ось прийшли ми знову в клас,

Де чекає комп’ютер нас.

Правила ми пригадаємо,

Щось новеньке ми пізнаємо.

Нумо сіли всі рівненько

І працюємо дружненько.

II. Актуалізація опорних знань

1. Фронтальне опитування

— Як називається стіл у комп’ютера?

— Що на ньому знаходиться?

— Для чого потрібні піктограми?

2. Рольова гра «Мій комп’ютер» (проводиться в колі, щоб діти добре бачили один одного)

Умови гри: Діти уявляють себе одним із вивчених пристроїв і розповідають про свої можливості.

Учитель: Подивіться на своє робоче місце.

Монітор: Перед вами знаходиться монітор. Я схожий на телевізор. На моєму екрані монітора відображається інформація з якою працює комп’ютер.

Учитель: Поруч із монітором ви бачите системний блок.

Системний блок: Я найголовніша частина комп’ютера. В мені розташовуються всі основні вузли комп’ютера.

Учитель: Перед монітором розташована клавіатура.

Клавіатура: Натискаючи на мої клавіши, можна вводити інформацію в комп’ютер.

Учитель: А поруч з нею — миша.

Миша: А я пристрій, що полегшує введення інформації в комп’ютер.

Учитель: До системного блоку комп’ютера можна підключати різні пристрої введення-виводу інформації, розширюючи тим самим його функціональні можливості.

Принтер: Я друкую тексти, малюнки, фотографії.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Вам, напевне, вже кортить попрацювати самим за комп’ютером. Але для цього потрібно пригадати правила роботи з комп’ютером та навчитися вмикати і вимикати комп’ютер, дізнатися про будову і призначення комп’ютерної миші та навчитися працювати з тренажером миші.

IV. Відтворення та корекція опорних знань

1. Повторення правила техніки безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті.

Учитель. Пригадаємо Правила техніки безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті.

(На кожному столі лежить папка «Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті»). Учні самостійно повторюють матеріал.

2. Гра «Зіпсована записка»

Учитель: перевіримо, як ви орієнтуєтеся у вивченому матеріалі. Пропонує гру. Пограємося? У наступний текст вставте правильні слова та словосполучення:

¦ Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки… (з дозволу вчителя).

¦ Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без… (дозволу вчителя).

¦ Перш ніж розпочати роботу, розмістіть зошит, ручку, підручник так, щоб вони… (не лежали на клавіатурі чи моніторі).

¦ Під час роботи будьте дуже… (уважні).

¦ Сидіть прямо, на відстані від екрана щонайменше… (50--60) см.

¦ Працювати на клавіатурі потрібно… (чистими сухими) руками, не натискаючи на клавіші без… (потреби чи навмання).

¦ Під час роботи не торкайтеся… (з'єднувальних проводів та проводів живлення, задньої стінки монітора та системного блоку).

¦ У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків треба… (негайно повідомити про це вчителя).

¦ Працюйте за комп’ютером не більше ніж… (15) хвилин поспіль.

¦ У разі погіршення самопочуття слід… (сповістити вчителя про свій стан).

¦ По закінченні роботи слід… (закрити всі активні програми та

коректно вимкнути комп’ютер). Прибрати робоче… (місце).

V. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Щоб комп’ютер працював довго і надійно, його потрібно правильно вмикати і вимикати. Давайте зараз познайомимося з порядком вмикання і вимикання комп’ютера.

1. Вправа «Крісло автора».

(Учень, який володіє навичками роботи з комп’ютером, грає роль учителя, пояснюючи решті новий матеріал. Ця вправа стимулює бажання поглиблювати свої знання.)

Ввімкнення комп’ютера

Перед початком роботи слід переконатись у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці. Потім потрібно ввімкнути монітор комп’ютера.

Ввімкнути комп’ютер (кнопкою живлення Power на корпусі системного блоку). Після цього потрібно почекати, поки відбудеться автоматичне завантаження операційної системи. Це може зайняти декілька хвилин. Процес підготовки комп’ютера до роботи закінчився. Цей процес називають завантаженням.

Комп’ютер зупинився. Він чекає команд, які дії виконувати далі.

Вимикання комп’ютера

Слід пам’ятати, що вмикається комп’ютер зазвичай кнопкою на системному блоці, а от вимикається за допомогою вказівок мишею.

Потрібно виконати послідовність команд:

Пуск --> Вимкнути комп’ютер --> Вимкнення.

Учитель. Отже, щоб вимкнути комп’ютер, потрібно:

¦ завершити всі працюючі програми;

¦ вимкнути комп’ютер за допомогою кнопки Пуск;

¦ дочекатись повного вимкнення: гасне екран, гаснуть світлові індикатори на системному блоці, системний блок перестає шуміти;

¦ вимкнути монітор.

2. Робота за підручником (с. 39.)

2. Розповідь учителя про роботу комп’ютерної миші.

Учитель: Ви вже знаєте, що з об'єктами Робочого стола зручно працювати за допомогою комп’ютерної миші. Розгляньте малюнок. (Показую малюнок комп’ютерної миші)

Яку будову має комп’ютерна миша?

У роботі з мишею частіше використовують ліву клавішу. Якщо не вказано, яку клавішу миші потрібно натиснути, то мають на увазі саме ліву клавішу.

Колесо прокручування миші допомагає швидко переміщуватися по комп’ютерному документу.

Робота з мишею

Основними прийомами керування об'єктами за допомогою миші є:

¦ затримка -- наведення вказівника миші на об'єкт і затримка на деякий час (це може супроводжуватися появою спливаючої підказки про об'єкт, над яким виконана затримка);

¦ клацання -- швидке натискання й відпускання лівої кнопки миші;

¦ подвійне клацання -- два клацання підряд лівою кнопкою миші;

¦ клацання правою кнопкою;

¦ перетягування.

Під час виконання кожної дії важливо встановити вказівник миші на потрібному об'єкті.

Клацати слід на значку, а не на назві об'єкта. Якщо клацнути двічі з більшою паузою на назві, то виконується інша дія (перейменування).

3. Комплекс вправ для зняття м’язового напруження. Фізкультхвилинка.

Сильний вітер до землі,

Гне дерева молоді

А вони ростуть, міцніють,

Вгору тягнуться, радіють.

Розім'ялись, відпочили

І за парти тихо сіли.

VI. Усвідомлення набутих знань

Бесіда з елементами опитування

-- Опишіть послідовність дій для ввімкнення комп’ютера.

-- Опишіть послідовність дій для вимкнення комп’ютера.

-- Які дії можна виконати за допомогою миші?

VII. Закріплення, систематизація та узагальнення знань

1. Опрацювання завдань в робочому зошиті (Робочий зошит стор. 12 вправи 1−4)

2. Робота з комп’ютером.

1. Займіть своє робоче місце.

2. Пригадайте правильну поставу для роботи за комп’ютером.

3. Ввімкніть комп’ютер згідно з вивченим порядком.

4. Розгляньте зображення на екрані. Які елементи вам знайомі?

5. Спробуйте вимикати комп’ютер згідно з вивченим порядком, але не натискайте останню кнопку Вимкнення, а натисніть кнопку Скасувати.

6. Проаналізуйте, якого кольору стає зображення на екрані після натискання кнопок Пуск --> Вимкнути комп’ютер.

7. Зроби висновок: чи навчився ти правильно розпочинати і завершувати роботу з комп’ютером?

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

Кажуть очі, що втомились, в монітор вони дивились.

Я очам допоможу, вліво, вправо поводжу,

Потім проведу по колу — будуть очі всі здорові.

Робота з навчальною програмою GCompris (з тренажером миші). Виконання практичного завдання (підручник с. 26)

Учитель: Щоб навчитися вправно працювати з мишею, використовують спеціальні програми — тренажери миші. Наше завдання навчитись керувати об'єктами на екрані за допомогою миші. В цьому нам допоможе цікава програма GCompris, з якою пропонує погратися Мудрунчик. Він просить вас дотримуватися усіх правил поведінки за комп’ютером.

Порядок виконання практичної роботи

1. Запустити на виконання тренажер миші GCompris.

2. Підведи вказівник до об'єкта та відкрий його подвійним клацанням лівої кнопки миші.

3. Послідовно вибери кнопки «Винаходи» — «Різні ігри» — «Вивчаємо годинник» одним клацанням лівої кнопки миші.

4. Перед вами чарівний годинник. На ньому потрібно встановити час, вказаний у лівому нижньому куті екрана. Для цього перемісти стрілки годинника у потрібне положення.

Для перетягування стрілки:

ь Підведи до стрілки вказівник.

ь Натисни й утримуй ліву кнопку миші.

ь Переміщуй вказівник так, щоб стрілка годинника зайняла потрібне положення.

ь Відпусти ліву кнопку миші.

ь Повтори аналогічні дії з хвилинною стрілкою і встанови її у положення, що відповідає вказаній кількості хвилин

ь Для завершення роботи з програмою вибери кнопку з зображенням будиночка.

ь Після закінчення роботи з програмою за вказівкою вчителя вимкніть комп’ютер.

Зроби висновок: чи навчився ти використовувати мишу для керування об'єктами на екрані?

VIII. Контрольно-коригувальний етап

Робота в групі.

Обговоріть і з’ясуйте:

-- Чому комп’ютер не можна вимкнути прямо з розетки?

IX. Підбиття підсумків уроку

1. Рефлексія

-- Що нового ви дізналися на уроці?

-- Що найбільше запам’яталося на уроці?

-- Що сподобалося?

2. Інтерактивна вправа «Піраміда позитивних почуттів»

Вчитель простягає руку і говорить: «На уроці мені сподобалось, що ви працювали наполегливо і старанно» Учні по черзі підходять, кладуть долоньку зверху і говорять: «Мені сподобалось…»

X. Домашнє завдання

1. Опрацювати с. 24−25 підручника.

2.4 Урок № 4. Тема: Що таке робочий стіл комп’ютера

Мета: Ознайомити учнів з робочим столом комп’ютера. Дати уявлення про піктограми. Розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення. Виховувати інтерес до предмета.

Обладнання: малюнки, картки з тестами, комп’ютерна програма «Сходинки до інформатики», підручники, зошити з друкованою основою.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок

Хід уроку

I. Організація класу

II. Повторення вивченого матеріалу

Тестові завдання

Зразок картки:

1. Пристрій для лічби камінцями називався:

а) калькулятор;

б) абак;

в) рахівниця.

2. У Київській Русі винайшли:

а) рахівницю;

б) комп’ютер;

в) калькулі.

3. Найдавніші люди рахували за допомогою:

а) комп’ютера;

б) калькулятора;

в) пальців.

4. Перша обчислювальна машина називалась:

а) «Бенджаміна»;

б) «Паскаліна»;

в) «Калькуліна».

5. У якій державі було створено одну з перших у Європі електронно-обчислювальних машин:

а) в Англії;

б) у Франції;

в) в Україні.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Загадка У лісі народився, в лісі виріс, а в дім прийшов, усіх навкруг зібрав. (Стіл).

2. Складання «павутинки» зі словом стіл. (Які асоціації виникають при слові стіл?)

3. Розповідь учителя про робочий стіл Ми назвали з вами багато идів столів. Усі вони мають своє призначення і пристосовані для чогось. На них лежать необхідні нам речі. У комп’ютера теж є робочий стіл. І на ньому розташовується найнеобхідніше для користувача: програми, папки, документи. А от у якому вигляді все це подається, зараз дізнаємося.

4. Дослід Учитель показує декілька секунд малюнок та якесь слово на картці. А потім перевіряє, що діти запам’ятали. (Висновок: малюнки запам’ятовуються швидше).

5. Розповідь учителя про піктограми На робочому столі комп’ютера може зберігатися велика кількість файлів, папок, документів. І, щоб не заплутатися в них і мати можливість швидко знайти необхідне, всі програми, файли, документи позначаються спеціальними маленькими малюнками. Вони називаються піктограми. Під кожною піктограмою є напис, який вказує на те, що це за файл чи програма. Піктограми не просто так знаходяться на робочому столі комп’ютера. Якщо підвести курсор до піктограми та двічі клацнути лівою кнопкою миші, то ця програма почне працювати або відкриється документ чи папка.

6. Робота з підручником Давайте подивимося, які піктограми найпоширеніші і є майже на кожному робочому столі. (С. 28−29 — робота з ілюстраціями).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з картками Учитель показує картку з піктограмою. Діти повинні назвати програму, яка їй відповідає.

2. Самостійна робота в зошитах. (стор. 15 впр. 4−5)

V. Фізкультхвилинка

VI. Робота за комп’ютерами

1. Інструктаж учителя Сьогодні нам потрібно бути дуже уважними. Наша задача — знайти серветку, маючи лише її частину. Ви побачите декілька варіантів серветок, але вірним буде лише один.

2. Бесіда з повторення правил безпечної поведінки.

VII. Підсумок уроку

Гра «Впізнай піктограму»

Учитель показує лише половину піктограми, діти повинні впізнати її

2.5 Урок № 5. Тема: Для чого потрібна клавіатура

Мета уроку:

ознайомити учнів із клавіатурою, із розташуванням клавіш на ній;

розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

виховувати любов до природи. Обладнання: програма «Клавіатурний тренажер».

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1. Повторення правил з техніки безпеки.

Діти, ми з вами знаходимось у комп’ютерному кабінеті. Як ви думаєте, чи правильно поводили себе учні, прийшовши на урок інформатики у комп’ютерний клас?

Послухайте ситуації:

1. Пустотливій учениці подарували лазерну указку. Не бажаючи з нею розстатися, вона взяла її з собою на урок інформатики.

* Чи порушила вона правила з техніки безпеки? Якщо так, то які?

2. Хвастливий учень вирішив показати свої глибокі пізнання знайомій однокласниці, став від'єднувати монітор і клавіатуру від несправного комп’ютера.

* Чи порушив він правила техніки безпеки? Якщо так, то які?

II. Перевірка домашнього завдання.

Діти, скажіть, яку тему ми вивчали на минулому уроці?.

Що таке робочий стіл комп’ютера ?

За допомогою якого пристрою зручно працювати з об'єктами на Робочому столі комп’ютера ?

Завдання «Для розумників і розумниць», ст. 35 впр. 5 у підручнику.

Розминка. Діти, на минулому уроці ви розгадували загадки, самостійно розгадували ребуси. А сьогодні будемо заповнювати магічні квадрати. (Учні отримують інформацію про те, як заповнювати магічні квадрати).

Магічні квадрати -- це квадрати, в яких сума чисел по діагоналі, горизонталі і вертикалі дорівнює - однаковому числу.

1. Самостійна роботa.

Заповнити магічні квадрати:

Перевірка самостійної роботи.

Повідомлення теми і мети уроку.

Діти, щоб перейти до вивчення нової теми, зараз повторимо алфавіт і цифри, якими позначаються числа.

Отже, тема пов’язана з цифрами і буквами. А називається вона «Знайомтесь — клавіатура». (Тема записана на дошці).

Ви дізнаєтесь про розташування клавіш на клавіатурі, допоможете котові-риболову ловити рибу.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Слово вчителя.

Подивіться, діти, на клавіатуру. Зовні вона схожа на коробочку. Вона дає змогу вести діалог з комп’ютером.

Словникова робота.

Клавіатура — пристрій для введення інформації. На її поверхні розташовані клавіші. Вони різні і написи на них різні. На клавішах вгорі можна побачити цифри, нижче розмістилися три ряди клавіш з буквами українського та англійського алфавіту. На одній клавіші дві букви. Щоб набрати українське слово слід встановити режим української мови.

2. Робота з підручником.

Самостійно прочитати текст у підручнику на сторінці 36 (правило).

3. Колективне відтворення прочитаного.

4. Фізкультхвилинка.

Акуратно потягнулись,

До сусіда повернулись,

Раз — нагнулись,

Два — нагнулись.

Три разочки ми присіли,

І за парти тихо сіли.

ІV. Робота за комп’ютером.

Діти, на якій відстані слід сидіти від екрана монітора? Сьогодні ви будете допомагати коту-риболову ловити рибу.

1. Практична робота учнів.

(Вчитель та лаборант допомагають учням працювати за комп’ютером).

2. Релаксація. Вправи для очей.

Повільно переведіть погляд вгору-вниз, потім навпаки. Повторити 3 р.

Міцно зажмурте очі, рахуючи до трьох, потім відкрийте очі і подивіться вдалину, рахуючи до п’яти. Повторити 4−5 разів.

V. Закріплення знань учнів. Підсумок уроку.

Урок наближається до кінця. Перевіримо, як засвоїли тему уроку.

Що розташовано на поверхні клавіатури?

Що можна побачити зверху клавіатури?

Що розміщено внизу?

Скільки букв на одній клавіші?

Який режим слід встановити, щоб набрати українські слова?

VI. Домашнє завдання (диференційоване).

Робочий зошит. Вправа 3, сторінка 18

2.6 Урок № 6. Тема: Як вводити текст з клавіатури

Мета уроку:

продовжити знайомити учнів із клавіатурою;

розвивати увагу, логічне мислення;

виховувати цікавість до уроку інформатики.

Обладнання: програма «Клавіатурний тренажер».

Тип уроку: використання знань, вмінь і навичок

Хід уроку

І. Організація класу.

1. Повторення правил з техніки безпеки.

Діти, ми з вами знаходимось у комп’ютерному кабінеті. Як ви думаєте, чи правильно вчинили діти, прийшовши на урок інформатики у комп’ютерний клас?

Наприклад:

1. Дуже старанна учениця, виконуючи завдання на комп’ютері, притулилась щільно до екрану монітора і стала водити пальцем по тексту на екрані монітора.

Чи порушила вона правила техніки безпеки. Якщо так, то які?

2. Уважна учениця помітила, що дівчинка Мата взяла з собою на урок улюблені іграшки: плюшевого ведмедика і ляльку Барбі і посадила поруч з монітором.

Яке правило техніки безпеки порушила дівчинка Маша?

II. Перевірка домашнього завдання.

Згадайте, діти, яку тему вивчали на минулому уроці?

1. Фронтальне опитування.

Що розташовано на клавіатурі?

Що можна бачити на клавішах вгорі?

Що розміщено нижче?

Скільки букв на одній клавіші?

Як набрати українські слова?

Розминка.

Діти, на минулому уроці ви вчились заповнювати магічні квадрати. Заповніть самостійно такі магічні квадрати.

(Перевірка самостійної роботи).

А сьогодні ми будемо вчитися розгадувати кросворди.

Словникова робота.

Кросворд — гра-задача, в якій фігуру з квадратів слід заповнити літерами, з яких складаються потрібні слова.

1. Впишіть у клітинки букви так, щоб утворились слова,

які містять цифру 3 і закінчуються на букву «а».

Добре відома кожній дитині водойма.

«Золота» пора року.

Зимою і літом маячить одним цвітом.

Садова кущова колюча смачна ягода.

Якщо ви правильно впишете у відповідні клітинки 4 слова, то у І виділеному вертикальному стовпчику прочитаєте слово, що означає добре відоме усім природне явище, пов’язане з появою води на траві, листах дерев.

Повідомлення теми і мети уроку.

Діти, щоб перейти до вивчення нової теми, зараз повторимо вживання великої букви, крапки, знака оклику, знака питання.

Коли пишеться велика буква?

Коли ставиться крапка, знак оклику, знак питання?

Навести приклади.

А сьогодні ми продовжимо вивчати клавіатуру, ознайомимось з клавішею пропуску, з тим, як ввести велику літеру і розділові знаки. Отже, І тема сьогоднішнього уроку «Як вводити текст з клавіатури «

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Внизу на клавіатурі є клавіша пропуску. Хто знає, що нею можна І встановити? (Нею можна встановити проміжок між словами.)

Справа від клавіші «пропуск» розташовані клавіші руху курсору по І екрану монітора. Вони виділені на малюнку вгорі.

Сьогодні ви ще дізнаєтесь, як можна вводити великі літери. Для цього використовують клавішу Shift

Щоб ввести велику літеру, треба спочатку натиснути і тримати клавішу Shift. Потім натиснути клавішу з потрібною літерою і тоді відпустити Shift.

Інколи потрібно, щоб усі букви були великими. Наприклад, заголовок до тексту. Тоді досить натиснути на клавішу Caps Lock. При цьому клавіатура переключається в інший режим, всі букви будуть великими. Якщо знову натиснути на цю клавішу, ви знову повернетесь до режиму малих букв.

Якщо натиснути клавішу з цифрою, тримаючи клавішу Shift, то на екрані відобразиться розділовий знак або спеціальний символ. Наприклад, якщо натиснете Shift+1, то отримаєте знак оклику.

5. Робота з підручником.

Діти, відкрийте підручник на сторінці 41(Правила робота з клавіатурою).

а) читання абзацами вголос;

б) робота парами (після читання один учень дає питання другому);

6. Фізкульхвилинка.

1, 2 — всі пірнають;

3,4- виринають;

5, 6 — на воді кріпнуть крильця молоді;

7, 8 — що є сили всі до берега поплили;

9, 10 — обтрусились і за парти опустились.

IV. Робота за комп’ютером.

1. Бесіда.

Діти, як тримати спину, коли сидите за комп’ютером? Сьогодні ми продовжимо ловити рибу разом з котом. Будемо вводити великі літери та розділові знаки.

2. Практична робота учнів.

(Вчитель та лаборант допомагають учням працювати за комп’ютером).

3. Релаксація. Вправи для очей.

Сидячи за столом, розслабитесь і повільно поводіть очима справа-наліво. Потім зліва — направо. Повторити З рази у кожну сторону. Подивіться на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1−4, потім переведіть погляд вдалину на рахунок 1−6. Повторити 4−5 разів.

IV. Закріплення знань учнів. Підсумок уроку.

Як ввести велику букву?

Для чого служить клавіша пропуску?

Як ввести всі великі букви в слові?

Що нового дізнались?

V. Домашнє завдання (диференційоване).

Підручник: Стор. 43. Запитання.

Зошит. Стор. 21, впр 4

2.7 Урок № 7. Тема: Висловлення істинні і хибні

Мета уроку:

ознайомити учнів з поняттями «істинні та хибні висловлення»;

розвивати логічне і образне мислення, пам’ять, увагу;

виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: програма «Мильні бульбашки».

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організація класу. Повторення правил з техніки безпеки.

Діти, давайте пригадаємо правила поведінки у комп’ютерному класі. (Діти пригадують правила техніки безпеки).

II. Перевірка домашнього завдання.

Діти, яким було ваше домашнє завдання?

Поміркуй і закінчи висловлення:

Якщо брат старший, ніж сестра, то сестра …

Якщо джерельце вужче, ніж ріка, то ріка…

Якщо поїзд рухається швидше, ніж мотоцикл, то мотоцикл …

Вставити слова замість пропусків.

* На відображається інформація, з якою працює комп’ютер.

* В системному блоці знаходяться, пристрої для введення і збереження інформації.

Попереду монітора розташована, а поруч

За допомогою можна надрукувати тексти і малюнки.

За допомогою можна ввести в комп’ютер те, що зображено на фотографії.

* За допомогою можна обмінюватися інформацією між комп’ютерами, що знаходяться в різних місцях.

Розминка.

На минулому уроці ми з вами вчилися правильно вводити текст з клавіатури. А сьогодні ми будемо виконувати цікаві завдання.

Кролику дали 5 морквин. 2 морквини він з'їв. Скільки всього ягід залишилося? (Жодної, тому що мова була про моркву. А морква — це не ягода).

Пройшов дощ. На яке дерево сяде ворона: на березу, на осику чи на дуба? (На мокре).

Сиділо 6 горобців і 4 ластівки. 10 пташок полетіло. Скільки всього пташок залишилося? (Жодної).

На липі було 6 гілок. На кожній гілці було по 4 менших гілки. На кожній меншій гілці росло по 8 груш. Скільки всього груш росло на гілках? (На гілках груш немає, тому що вони не ростуть на липі).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой