Організація аудиту розрахунків з бюджетом з податку на прибуток

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Реферат

з дисципліни: Аудит

Організація аудиту розрахунків з бюджетом з податку на прибуток

ВСТУП

податок прибуток аудит

Інформаційні потреби користувачів фінансової інформації знаходяться під впливом багатьох факторів, що визначають їх стабільне функціонування. Саме це пояснює той факт, що предметом аудиторської перевірки є не тільки інформація фінансової звітності, але й податкової.

Таким чином, процес аудиту розрахунків аудиторської перевірки податку на прибуток є актуальними як в теоретичному плані так і в практичному застосуванні.

Мета роботи — вивчення та виклад теоретичного матеріалу який стосується організації і методики проведення аудиту податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Завданнями курсової роботи є:

? розкрити необхідність, мету, завдання проведення аудиту податкової звітності з податку на прибуток;

? розкрити методику ведення обліку податку на прибуток, нарахування і сплату даного податку;

? розкрити методику аудиту податкової звітності з податку на прибуток і звернути увагу на особливості у проведенні даного виду аудиту.

Об'єкт дослідження — процес організації і методики проведення аудиту податкової звітності з податку на прибуток.

Предмет курсової роботи — організація і методика проведення аудиту податкової звітності з податку на прибуток ДНВП «Об'єднання Комунар».

Інформаційною базою для написання курсової роботи були: Податковий Кодекс України, П (С)БО 17 «Податок на прибуток», роботи таких вчених як Кулаковська А. П., Коцупатрий М., Бут Ю. С. та інші.

Проведені в роботі дослідження дозволили вивчити сутність аудиту податку на прибуток, розробити рекомендації підприємствам щодо помилок та порушень, які можуть виникнути під час аудиту податкової звітності.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах особливого значення набуває підвищення ефективності ведення податкового обліку та здійснення податкового аудиту.

Податковий аудит — незалежна аудиторська перевірка податкового обліку, метою якого є визначення правильності нарахування та сплати податків до бюджету, а також відображення цих податків у регламентованій звітності. Аудит податкового обліку дає можливість підприємству підготуватися до перевірок з боку податкових органів.

У процесі проведення податкового аудиту перевіряється бухгалтерський і податковий облік за період не більше трьох років. Обсяг перевірки і період проведення аудиту затверджується замовником. У договорі на проведення податкового аудиту обумовлюється перелік податків і зборів, по яких буде отримано думку аудитора.

Метою аудиту розрахунку саме податку на прибуток є висловлення думки аудитора щодо достовірності, об'єктивності та відповідності чинному законодавству показників звітності з нарахування та сплати податку на прибуток.

Завдання аудиту з розрахунку податку на прибуток є:

? встановити перелік пільг щодо сплати податку та законність їх використання;

? перевірити правильність застосування ставки податку, а також арифметичні розрахунки з нарахування податку;

? обчислення доходу (за податковим обліком);

? визначення складу витрат (за податковим обліком), а саме — розрахунок собівартості;

? перевірити правильність розрахунку податкових різниць;

? визначити повноту і своєчасність сплати податку до бюджету;

? своєчасність подання звітності до податкових органів [10,С. 166−167].

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом виступають:

— бухгалтерські записи на рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» та рахунку 98 «Податки на прибуток»;

— регістри синтетичного і аналітичного обліку;

— баланс та інші види фінансової звітності;

— Декларація про прибуток підприємства;

— бухгалтерські розрахунки та довідки у випадку виправлення допущених помилок;

— виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум до бюджету;

— акти минулих перевірок державної податкової адміністрації тощо.

Під методами податкового аудиту слід розуміти як способи дослідження аудитором (із застосуванням статистичної, обліково-звітної, нормативної документації, організаційної, комп’ютерної техніки, інструментів та інших засобів інформації) об'єктів податкового аудиту, збору, обробки та акумулювання фактичних даних, які відображають законність джерел і обсяги доходів, витрат платника податків, нарахування і сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), накопичення матеріалів перевірки, формування оцінки та обґрунтування висновків, які відображають стан виконання платником зобов’язань перед державою.

Методи отримання й обробки даних, узагальнення результатів перевірок, обґрунтування висновків та здійснення інших операцій досліджень платників податків слід поділити на дві групи: загальнонаукові та прикладні.

До загальнонаукових відносяться методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, моделювання, абстрагування, конкретизації, аналогії та інші. До прикладних методів аудиту належать документальні, аналітичні спостереження, запити про платника податків, метод інвентаризації активів, метод огляду фізичного стану об'єкта аудиту, метод достовірних тверджень, повторне виконання перевірки та інші.

Визначення оподаткованого прибутку відбувається так:

ОП = Д — В — Аз, (1. 1)

де Д — доходи,

В — витрати,

Аз — амортизаційні відрахування.

Нарахування податку на прибуток здійснюється:

ПНП = ОП * ставка податку. (1. 2)

Таким чином, аудит податків набирає в Україні особливого значення і саме він здебільшого стає основним завданням ініціативного аудиту, цим самим визначаючи актуальність даної тематики. Це викликано тим що зобов’язання по розрахунках з бюджетом мають відбуватись чітко та відповідно нормативам, а при існуванні великої кількості нормативів це завдання є важким до виконання. Тож задля вирішення питань пов’язаних з обліком податку на прибуток, проводять аудит податкової звітності з метою виявлення та виправлення помилок.

При здійсненні перевірки аудитору необхідно дослідити відповідність податкової та фінансової звітності нормативним і методологічним вимогам до її складання. До нормативно — правового забезпечення аудиту розрахунків з бюджетом належать: Конституція України, Податковий, Господарський та Цивільний кодекси, закони України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,, інші нормативно-правові акти, що регулюють окремі види податків та зборів, Міжнародні стандарти аудиту (МСА), Положення бухгалтерського обліку (П (С)БО), інструктивні та методичні матеріали міністерств і відомств, внутрішні документи аудиторських фірм та підприємств.

Існування в нашій країні двох видів обліку — бухгалтерського та податкового — і наявність у зв’язку з цим істотних розбіжностей у методиці визначення бухгалтерського та податкового прибутку призвело до необхідності стандартизації підходу до відображення у фінансовій звітності витрат, доходів, активів і зобов’язань з податку на прибуток. Нормативним актом, який визначає методологічні засади такого відображення є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», яке застосовується з 2001 року [7].

П (С)БО 17 застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток. Крім того, необхідно відзначити, що п. 43 П (С)БО «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» говорить, що у статті «Податок на прибуток» відображається сума податку на прибуток, яка відповідно до П (С)БО 17 визначається в розмірі поточного податку на прибуток. Таким чином, суб'єкти малого підприємництва не використовують П (С)БО 17 у повному обсязі.

Для підприємства сума податку на прибуток відноситься в бухгалтерському обліку до складу витрат. У податковому ж обліку податок на прибуток до валових витрат не включається. А відповідно до п. 7 П (С)БО 16 «Витрати» визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені, що відповідає одному з принципів бухгалтерського обліку — принципу відповідності доходів і витрат, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"[5].

Річ у тім, що ті чи інші господарські операції можуть призводити до виникнення доходів і витрат у бухгалтерському обліку й валових доходів і витрат у податковому обліку неодночасно, а в певних випадках відображатись у зазначених статтях тільки в одному з видів обліку. У результаті, наприклад, податок може бути сплачений з операцій, дохід від яких ще не отримано. П (С)БО 17 запроваджує низку методик для справедливого відображення витрат з податку на прибуток у фінансовій звітності.

Необхідно зазначити, що при проведенні аудиту податкової звітності з податку на прибуток необхідно керуватися перш за все Податковим кодексом України затвердженого законом від 02. 12. 2010 р. № 2755 — VI, а саме розділом ІІІ «Податок на прибуток» [1].

Крім того існує кодекс професійної етики аудиторів України, затвердженому рішенням Аудиторської палати України від 18. 12. 1998р. № 73. Діяльності аудиторів присвячено окремий Розділ 5 «Податкова практика», які надають професійні послуги в сфері оподаткування. В даному розділі наголошується на тому, що завданням аудитора є створення атмосфери найбільшого сприяння клієнтові за умови дотримання принципів об'єктивності та конфіденційності. При цьому у разі підготовки податкової звітності для клієнтів аудитор не має права гарантувати абсолютну правильність, а також те, що запропоновані рекомендації щодо оподаткування не підлягають ніякому сумніву. Навпаки, аудитор повинен переконатися в тому, що клієнту відомо про існуючі обмеження в оподаткуванні, щоб у разі неправильного або неоднозначного тлумачення окремих питань оподаткування третіми особами його думка не сприймалася б користувачами послуг за остаточну істину[2].

Державне науково-виробниче підприємство «Об`єднання Комунар» було створено у 1927 році та є підвідомче Національному космічному агентству України.

В складних економічних умовах об'єднання зберігаючи працездатність продовжує виготовлення апаратури, призначеної для вирішення космічних задач за сумісними з Росією програмами. ДНВП «Комунар» спеціалізується на випуску систем управління ракет-носіїв та космічних об'єктів, водночасно виготовляє продукцію для побутового й виробничо-технічного призначення, а саме:

? зварювальне устаткування для дугового зварювання на базі інверторних випрямлячів (для побутового й промислового застосування). Висока енергетична економічність, низька матеріалоємність при високій якості зварювання й відносно низьких цінах визнана монтажними підприємствами Газпрому, організаціями АЕС і Теплокомуненерго й підприємствами суднобудівної галузі;

? прилади електрозв’язку (ущільнювачі радіорелейних і телефонних ліній);

? засоби обліку електричної енергії та води, які відрізняються підвищеною точністю, стабільністю характеристик, малим споживанням енергії й можливістю використання в автоматизованих системах.

? прилади систем управління (СУ) літаків цивільної авіації, зокрема, прилади управління системами проти заледеніння, кондиціонування повітря в салоні й у кабіні екіпажа й ін. ;

? апаратура для митного огляду багажу, легкових автомобілів і малолітражок, при виготовленні якої використовуються високочутливі детектори рентгенівського випромінювання;

? автоматизовані системи управління технологічними процесами

? (СУ турбін, СУ генераторами, СУ елеваторами), які дозволяють керувати складними процесами з підвищеними точнісними характеристиками. Високий ступінь уніфікації апаратури дає змогу в стислий термін модифікувати систему управління під нові завдання шляхом зміни програмного забезпечення. Автоматизований режим заощаджує паливно-енергетичні ресурси;

випуск сучасних моделей кольорових телевізорів «Берізка» шостого покоління з діагоналлю екрана 14″, 21″.

Підприємство має фахівців, що володіють великим досвідом виконання конструкторських робіт, а також потужностями й технологічними процесами, що дає підстави виготовляти наведену вище продукцію.

Разом з цим ДНВП «Об'єднання Комунар» має підготовку виробництва, що оперативно перебудовується.

При проектуванні виготовлення прес-форм використається автоматизована комп’ютерна система «EVCLIDIS», розроблена французькою фірмою MATR datavision.

Для виготовлення апаратур підприємство має наступні види виробництв:

? Переробка пластмас: термореактивних на пресах і термопластичних на ливарних машинах з обсягом упорскування від 2 см3 до 4500 см3.

? Ливарне, котре дає можливість переробляти кольорові й чорні метали технологічними процесами під тиском, у металеві форми, по виплавлюваних моделях й у землю.

? Виготовлення багатошарових і двосторонніх друкованих плат з використанням устаткування Німеччини, Швеції, США й ін.

Підприємство є суб'єктом ЗЕД України і активно здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності, як експорт, імпорт (закупівля обладнання, сировини, матеріалів та комплектуючих частин), науково-технічну кооперацію (з підприємствами Російської Федерації), та спільну підприємницьку діяльність (Alkatel, Франція; Motorola, США та ін.). З метою організації ЗЕД на підприємстві створено відділ зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ).

Аналіз таблиці 1.2. свідчить про те, що за період з 2007 по 2011 р. об'єднання досягло позитивних підсумків з основних техніко-економічних показників по виконанню плану з обсягу виробництва та номенклатури. Темп росту всього виробництва в 2007 році до 2006 року склав 124,2%, у т.ч. темп росту обсягу промислової товарної продукції до відповідного періоду склав 127,5%. В 2008 році темп росту всього виробництва (у порівняних цінах) до 2007 року склав 110,4%, у т.ч. темп росту обсягу промислової товарної продукції до відповідного періоду 2007 року склав 107,9%. Темп росту всього виробництва (у порівняних цінах) до 2008 року склав 123,8%, у т.ч. темп росту обсягу промислової товарної продукції до 2008 року склав 123,2%.

Таблиця 1.2. Результати виробничої діяльності ДНВП «Об'єднання Комунар» за 2007−2011 рр. (тис. грн.)

Найменування виробів

Фактичне виконання за 2007 р.

Фактичне виконання за 2008 р.

Фактичне виконання за 2009р.

Фактичне виконання за 2010 р

Фактичне виконання за 2011р

Обсяг виробництва ДНВП, всього:

у порівняних цінах:

165 970,2

183 167,2

226 842

251 269

278 654

у діючих цінах:

161 137,4

210 644,3

243 971

269 368

284 568

Обсяг промислового виробництва:

у порівняних цінах:

145 646,3

157 177,0

193 610

228 960

241 456

у діючих цінах:

140 813,5

184 654,1

210 739

220 985

252 256

у тому числі продукція РКТ (ракетно-космічної техніки) у діючих цінах:

89 691,6

121 026,9

151 299,1

181 657

211 396

Питома вага продукції, що експортується в обсязі промислового виробництва (в діючих цінах) — 64,8% (2008 — 66,6%, 2009 — 69,9%, 2010 — 72,3%, 2011 р. — 75,6%).

Питома вага продукції РКТ в загальному обсязі товарного випуску склала 64,6% за 2007 рік в порівнянні з 65,0% у 2006р., 66,4% за 2008 рік в порівнянні з 64,6% з 2007р., 73,9% за 2009 рік в порівнянні з 64,4% у 2008р., 74,8%, за 2010 р. в порівнянні з 73,9% в 2009 р., 76,2% в 2011р. в порівнянні з74,8% в 2010 р.

РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА АУДИТУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ПРИКЛАДІ ДНВП «ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАР»

Ефективність організації аудиторської перевірки передбачає дотримання послідовності певних етапів. Першим етапом є процес планування, метою якого є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше.

В процесі планування розробляється загальний план та програма аудиту, які передбачають проведення процедур, спрямованих на досягнення розуміння аудитором бізнесу клієнта, систем обліку та внутрішнього контролю, визначення ризиків і суттєвості тощо. Слід зазначити, що у міжнародній практиці немає певних затверджених інструкцій щодо рівнів суттєвості інформації, тобто підходи різняться, однак щодо прибутку до оподаткування, то в багатьох країнах рівень суттєвості встановлено в межах 5−10%.

Програма проведення аудиту розрахунків підприємства з податку на прибуток передбачає здійснення таких кроків [13, c. 149]:

? Вивчення діючої нормативної бази, яка стосується оподаткування прибутку, зокрема основний нормативний акт — Податковий Кодекс України.

? Визначення джерел інформації, необхідних для перевірки розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.

? Визначення, чи є підприємство платником податку на прибуток.

? Визначення, чи здійснює підприємство операції особливого виду, чи користується пільгами при сплаті податку на прибуток, в яких обсягах; перевірка правомірності віднесення доходів до категорії тих, що звільнені від оподаткування.

? Перевірка правильності визначення підприємством об'єктів та бази оподаткування.

? Перевірка правильності розрахунку доходів та витрат підприємства.

? Перевірка правильності розрахунку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів i напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. У разі коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку в такому звітному періоді.

? Перевірка правильності розрахунку амортизаційних відрахувань.

? Перевірка правильності остаточного розрахунку об'єкту оподаткування.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань. Якщо об'єкт оподаткування є від'ємним, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

? Перевірка правильності застосування ставок податку.

? Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток, а також правильності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності різниць, що виникають в наслідок розбіжності правил податкового і бухгалтерського обліку.

? Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій та відповідність даного відображення вимогам податкового законодавства щодо дат виникнення доходів та витрат.

Датою збільшення витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку — день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Датою збільшення доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товарів, що підлягають продажу, у разі продажу за готівку — дата її оприбуткування в касі платника податку.

? Здійснення остаточної перевірки правильності розрахунку витрат з податку на прибуток. При перевірці правильності розрахунку слід вдатися до таких дій: визначити поточний податок на прибуток, отриманий за даними податкового обліку; визначити обліковий податок на прибуток; визначити різницю між податковим та обліковим податком; визначити суму відстроченого податку.

? Здійснення остаточної перевірки правильності ведення обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та відображення інформації у фінансовій звітності. Необхідно впевнитись у правильності складання бухгалтерських проводок по нарахуванню та сплаті податку на прибуток, ведення аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами», у кредит якого записують суми, що підлягають внесенню в дохід бюджету, а в дебет — внесені платежі.

Слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо на кінець звітного періоду, для цього дані аналітичного обліку необхідно порівняти із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 64 «Розрахунки за податками і платежами» чи іншими рахунками.

? Перевірка правильності узгодження даних податкового та бухгалтерського обліку. Потрібно пам’ятати, що чистий прибуток за формою 2 «Звіт про фінансові результати» і прибуток, що підлягає оподаткуванню за Декларацією про прибуток підприємства є нетотожними сумами. Тому фінансовий результат, визначений як різниця між доходами і витратами, не може служити основою для розрахунку податку на прибуток.

? Перевірка правильності заповнення Декларації про прибуток підприємства. При перевірці необхідно впевнитися у тому, що основна частина Декларації та відповідні додатки заповнені згідно з вимогами чинного законодавства.

? Перевірка своєчасності подання податкової звітності до органів Державної податкової служби та своєчасність сплати податку на прибуток до бюджету. Безумовно, звіти аудитора можуть не загострювати увагу на незначних обставинах. Аудиторський звіт має виділити найголовніше. Основна мета аудитора -- впевнитися, що довіру до фінансової звітності не підірвано.

? За результатами виконаної роботи підприємству-клієнту надається аудиторський висновок щодо достовірності звітної інформації.

Отже, розрахунки підприємства з податку на прибуток не можуть проводитись без аудиту, оскільки аудит розрахунків підприємства з бюджетом з податку на прибуток проводиться з метою встановлення достовірності, об'єктивності та відповідності чинному законодавству показників звітності по нарахуванню та сплаті податку на прибуток.

Дані про порядок організації бухгалтерського обліку валових доходів, витрат, документальне оформлення операцій з податку на прибуток подані на прикладі ДНВП «Об'єднання Комунар».

Були розглянуті такі документи як ф-2 «Звіт про фінансові результати» та «Декларація з податку на прибуток».

За 2009 р. сплачено до державного, місцевого бюджетів та державних цільових фондів податків та зборів у сумі 57 712,0 тис. грн. (див. додаток А).

Зростання суми сплачених податків до Державного та місцевого бюджетів, Державних цільових фондів пов’язано зі збільшенням податку з доходів фізичних осіб та надходжень до цільових фондів, через зростання заробітної плати. Також зі збільшенням податку на прибуток, зростання якого відбулось в основному за рахунок позитивної курсової різниці при продажу валюти, та одержаних авансів наприкінці 2009 року від російських замовників. У 2009 році було сплачено податок на прибуток у розмірі 7 808 грн., нарахований за 2008 рік та за 9 місяців 2009 року.

Зменшення по статті «Інші податки, збори, обов’язкові платежі» пов’язано зі зменшенням митних послуг, оскільки придбання більшої кількості матеріалів та ПКВ здійснювалось на митній території України.

Одним з важливих етапів аудиту податку на прибуток є визначення фінансового результату, що дає можливість порівняти дані бухгалтерського та податкового обліку та визначення доходів та витрат підприємства.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Тому аудит фінансових результатів один із найважливіших напрямів перевірки.

У таблиці 2.2. наведена динаміка фінансових результатів за аналізований період.

За наведеними даними слід відзначити позитивну динаміку всіх показників, тобто їх зростання. За 2009 рік спостерігається переважаючий темп росту фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Це свідчить про покращення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. У 2009 році спостерігається зниження темпу росту валового прибутку над темпом росту чистого доходу. Це свідчить про випереджаючі темпи росту суми собівартості продукції, що може бути спричинене двома факторами: зниженням ефективності використання ресурсів підприємства та проблемами ДНВП «Об`єднання Комунар» в сфері політики ціноутворення (див. додаток Б).

Таблиця 2.2. Фінансові результати ДНВП «Об`єднання Комунар» за 2009−2010 роки

Найменування показників

Джерело інформації

2008 р.

2009 р.

2010 р.

сума, тис. грн

Коеф зростання

сума, тис. грн

Коефзростання

Сума, тис. грн.

Коеф. зростання

1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

217 579

1,2

273 055

1,3

331 373

1,2

2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

202 657

1,2

259 404

1,3

315 671

1,2

3. Валовий прибуток (збиток)

050 (055)

43 630

1,3

48 881

1,1

56 843

1,2

4. Фінансовий результат від операційної діяльності

100 (105)

9205

1,7

18 437

2

8705

0,5

5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

170 (175)

3998

2,3

11 841

3

4412

0,4

6. Чистий прибуток (збиток)

220 (225)

315

1,1

385

1,2

458

1,2

Зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливо за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції впливає на збільшення прибутку підприємства. Але керівництво підприємства ДНВП «Об'єднання Комунар», не враховує, або ж не може на достатньому рівні профінансувати амортизаційні відрахування. Про це свідчить збільшення зносу основних засобів. Наприклад, коефіцієнт зносу основних засобів має тенденцію до збільшення:

? 2007 р. — 0,61;

? 2008 р. — 0,62;

? 2009 р.- 0,64;

? 2010 р. — 0,66;

В 2011 році темп росту валового прибутку та чистого доходу досягли однакового рівня. Фінансові результати від звичайної та операційної діяльності зменшили свої темпи зростання порівняно з попереднім роком.

Чистий прибуток ДНВП «Об`єднання Комунар» формується в основному за рахунок операційної діяльності підприємства. Слід відмітити, що темпи росту чистого прибутку за 2010 рік є меншими за темпи росту фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Це свідчить про високу ступінь податкового навантаження на підприємство та викликане переважно розбіжностями бухгалтерського обліку та податкового обліку.

Отже, при аудиті розрахунків з податку на прибуток було перевірено ведення обліку податкових зобов’язань, сум що підлягають сплаті, суттєвих помилок виявлено не було, крім правопорушення щодо терміну подання Декларації з податку на прибуток.

При здійсненні аудиторських перевірок правильності визначення фактичної собівартості реалізованої продукції найтиповішими є такі помилки:

? підприємства формують дебетовий оборот по рахунку 23 «Виробництво» віднесенням на нього адміністративних витрат, витрат на збут тощо, які згідно із законодавством підлягають списанню на фінансовий результат окремо, що тягне за собою завищення фактичної собівартості готової продукції;

? бувають випадки, коли підприємства неефективно обирають базу розподілу загальновиробничих витрат між різними видами готової продукції, в зв’язку з чим фактична собівартість готової продукції викривлюється [8].

На деяких підприємствах такий розрахунок здійснюється з використанням загальної фактичної собівартості готової продукції та незавершеного виробництва, що суперечить вимогам статтям податкового кодексу України, оскільки таке коригування здійснюється лише за вартістю товарно-матеріальних цінностей у залишку готової продукції та в незавершеному виробництві. Такі порушення тягнуть за собою викривлення величини валових витрат підприємств та оподатковуваного прибутку.

Особливу увагу аудитор концентрує на перевірці наявності необхідних дозволів на здійснення операцій з продажу, повноти виписки рахунків-фактур за книгою реєстрації, повноти касових надходжень, звірення кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку та документів на відвантаження продукції, а також перевірці правильності відображення всіх реально здійснених операцій з продажу на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому враховується можливість виникнення наступних помилок:

— дані по реально здійснених операціях не відображено в обліку;

— на рахунках відображено фіктивні операції.

Подібні помилки можуть відповідно призводити до заниження або завищення вартості активів та сум продажу. Перевірка повноти та достовірності відображення сум продажу та реалізації на рахунках бухгалтерського обліку може бути частиною перевірки ефективності системи внутрішнього контролю.

Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів підлягають спеціальній юридичній експертизі та є поза професійною компетенцією і знаннями аудитора. Рівень професійної підготовки аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта й організації виробництва можуть дати йому змогу зробити висновок тільки про те, що окремі факти діяльності підприємства, ймовірно, не відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України. Отже, аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

Проведення хоча б однієї аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства може допомогти службовим особам підприємства уникати надалі суттєвих порушень вимог нормативних актів.

Однак аудитору слід врахувати, що під час проведення аудиторських перевірок завжди існує ризик не виявлення помилок, навіть якщо перевірка добре спланована і проведена відповідно до вимог Національних нормативів аудиту. Зазначена ймовірність зростає внаслідок впливу таких факторів:

? наявність значної кількості нормативних актів;

? неминуча відносна обмеженість систем обліку і внутрішнього контролю, які не можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта, а також відносна суб'єктивність, що супроводжує таку аудиторську процедуру, як тестування;

? значна кількість аудиторських доказів, отриманих аудитором, мають не доказовий, а інформативний характер [9,С. 17−20].

Поряд з цим аудитор повинен перевірити порядок виправлення помилок, допущених при обчисленні та сплаті податків у минулих звітних періодах, здійсненого підприємством самостійно до проведення аудиторської перевірки. При цьому аудитор виконує такі аудиторські процедури:

? перевіряє правильність та обґрунтованість тлумачення помилки при нарахуванні й сплаті певного податку, збору (обов'язкового платежу);

? встановлює правильність виправлення записів у бухгалтерському обліку та податковій документації;

? перевіряє правильність розрахунку суми помилки та фінансової санкції;

? перевіряє правильність заповнення уточнюючої податкової звітності та відповідної довідки;

? встановлює своєчасність сплати суми донарахованого податку та штрафних санкцій.

Пропозиції відносно виправлення помилок і удосконалення системи внутрішнього і зовнішнього обліку клієнта аудитор подає в звіті.

Таким чином, під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор має ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові акти, невиконання вимог яких може спричинити перекручення фінансової звітності підприємства.

Згідно з міжнародним операційним стандартом, «аудитор повинен провести такий огляд фінансової звітності, який був би достатнім для вираження думки про фінансову звітність у цілому».

Безумовно, звіти аудитора можуть не загострювати увагу на незначних обставинах. Аудиторський звіт має виділити найголовніше. Основна мета аудитора -- впевнитися, що довіру до фінансової звітності не підірвано.

РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ З РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

При виявленні під час проведення аудиту помилок у розрахунках витрат на сплату податку на прибуток необхідно надати відповідні рекомендації щодо виправлення таких помилок. Для цього на підприємстві:

— складають бухгалтерську довідку із зазначенням причин допущеної помилки в тому періоді, в якому виявлено й виправлятиметься помилка;

— розраховують й сплачують суму недоїмки з податку на прибуток та пеню за прострочення платежу;

— повідомляють орган податкової служби за місцем реєстрації платника в письмовій формі про суму донарахованого податку на прибуток та розраховану суму пені за прострочення платежу.

Складання бухгалтерської довідки є підставою для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського та в системі податкового обліку для виправлення допущеної помилки із зазначенням причин. До бухгалтерської довідки необхідно додати розрахунки суми недоїмки з податку на прибуток та пені за прострочення платежу, повідомлення податкового органу про суму донарахованих податку на прибуток та пені за прострочення платежу потрібне для відображення даних за особовим рахунком підприємства [11, c. 94].

Окремо необхідно зазначити, що у разі виявлення при аудиті неточностей у розрахунку з податку на прибуток аудитору необхідно вжити заходів щодо їх усунення, тобто виправлення помилок. Розрізняють так зване «безпечне» виправлення і «штрафонебезпечне» виправлення.

«Безпечне» виправлення. У разі якщо після подання декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою. Отже, і штрафи, визначені в цьому пункті, а саме у розмірі 5% суми недоплати, не застосовуються. У цьому випадку в такій новій декларації просто ставиться позначка в графі «Звітна нова».

«Штрафонебезпечне» виправлення. Для тих платників, які виправляють помилки в податкових деклараціях після узгодження податкових зобов’язань, тобто після закінчення терміну їх подання, скажемо, що є два варіанти виправлення помилок:

? Шляхом подання уточнюючого розрахунку. Переважно такий варіант використовують у тому випадку, якщо виправлення (уточнення) показників декларації здійснюється в середині звітного періоду, тобто у цей момент були виявлені помилки; крім того, перевага ще й у тому, що в такому разі підприємство платить тільки 5% штраф і не платить, наприклад, адміністративні штрафи (як у разі перевірки податковими органами).

? Шляхом зазначення уточнюючих показників у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Цей варіант використовують у разі, якщо виправлення (уточнення) показників декларації здійснюється у момент заповнення податкової декларації за наступний податковий період, тобто в такий момент виявлені помилки в заздалегідь представлених податкових деклараціях [12, С. 58−59].

Під час проведення аудиту розрахунків з податку на прибуток було виявлено правопорушення щодо терміну подання Декларації з податку на прибуток. Згідно з п. 49. 19 ПКУ якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), то податкова декларація подається у строки, установлені для такого базового звітного періоду. Базовим звітним періодом є перший звітний період у році, тобто для податку на прибуток це квартал. Для квартальної податкової декларації відповідно до п.п. 49. 18.2 ПКУ строк подання -- протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Отже, граничний строк подання декларації з податку на прибуток за 2010 рік -- не пізніше 9 лютого 2011 року (середа).

Декларація з податку на прибуток ДНВП «Комунар» за звітний 2010 рік була подана 16 лютого 2011 року, тобто через 7 днів просрочки (див. додаток В).

Неподання або несвоєчасне подання декларації з податку на прибуток тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання згідно пункту 120.1 статті 120 ПКУ від 1 кварталу 2011 року.

Повторне неподання або несвоєчасне подання податкової декларації протягом року тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Задля попередження виявлених помилок та правопорушень на підприємстві повинен бути в першу чергу запроваджений постійний внутрішній аудит підприємства. Необхідно ретельно слідкувати за зміною законодавчої бази згідно податкового обліку та аудиту на підприємстві. Удосконалення плану рахунків підприємства задля чіткого розподілу доходів та витрат між бухгалтерським та податковим обліком, оскільки дана проблема є досить актуальною на сьогодні.

ВИСНОВКИ

Громіздка, неефективна податково-платіжна дисципліна є гальмом здійснення фінансово-податкової політики і веде до підриву фінансового стану підприємства, зменшує надходження коштів до бюджету.

Нині фінансові та інші органи не завжди сприяють ефективній перевірці формування і витрачання бюджетних коштів, тому попередній контроль і поточний аудит в умовах формування ринкового середовища і фінансової стабілізації мають зайняти основне місце в роботі фінансових, контрольно-ревізійних, митних органів та аудиторських форм. Створена в України податкова служба покликана здійснювати жорсткий контроль за правильністю вирахування сум платежів і своєчасністю їх перерахування в доход державного бюджету.

Отже, завдання аудитора — встановлення правильності обчислення суми платежу, своєчасності внесків (перерахувань) податків, з’ясування причин прострочення платежів.

Здійснення аудиторської перевірки передбачає декілька етапів:

1. Підготовчий етап — включає збір матеріалу, систематизацію первинних даних, аналіз співставимості зібраного матеріалу;

2. Розрахунковий етап — складається з аналітичної роботи по узагальненню отриманих даних на попередньому етапі;

3. Підсумковий етап — узагальнення результатів перевірки та формування експертного (аудиторського) висновку.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформаці про витрати, доходи, активи та зобов’язання по податку на прибуток та її розкриття в фінансовій звітності визначає П (С)БО 17 «Податок на прибуток».

У Звіті про фінансові результати витратами чи доходами визнається загальна сума витрат (доходів) по податку на прибуток, обрахована з облікового прибутку (збитку) і яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання та відстроченого податкового активу.

Аудит податку на прибуток був проведений на прикладі підприємства ДНВП «Об'єднання Комунар». В результаті роботи зроблений умовно-позитивний висновок, звітність наведена у додатках до аудиторського висновку відповідає нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, значних порушень не виявлено, але за браком документів податкової звітності висновок вважається умовним.

На сьогодні податковий тиск веде до згортання виробництва і призводить, зрештою, до значного зменшення доходів бюджетів усіх рівнів, що і пояснює основні причини пошуку мінімізації виплат до бюджетів. Тому необхідно продовжувати полеміку з питань оподаткування, з надією, що велика кількість обґрунтованих думок з цього приводу, стане підґрунтям реформування податкової системи України, що позбавить підприємців бажання зменшувати доходи держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України № 5519 від 6 грудня 2012 року

2. «Кодекс Професійної Етики Аудиторів України» Палата України Рішення від 18. 12. 1998 р. № 73

3. Закон України «Про аудиторську діяльність в Україні» від 14. 09. 2006 р. № 140-V) (зі змінами) // http//www. rada. kiev. ua.

4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» N 335/94-ВР від 28. 12. 94, 1995 зі змінами від 03. 02. 2009р

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 р. № 996-XIV (зі змінами) // http//www. rada. kiev. ua

6. Про Звіт аудиторської фірми/аудитора про надані аудиторські послуги за формою N 1-аудит. Рішення Аудиторської палати України від 16. 01. 2007 р. N 170 // http//www. liga. kiev. ua.

7. Положення (стандарт) бухгалтерсько обліку 17 «Податок на прибуток» [Електронний ресурс] // Инфодиск: Законодательство Украины. — 2007 — № 3

8. Бут Ю. С. та Линник О.І. Недоліки податкової системи України та шляхи її вдосконалення. //Вісник НТУ ХПІ. — 2009. — С. 59−62

9. Рядска В. В. Методичні аспекти організації процесу аудиторської перевірки податку на прибуток/В.В. Рядска//Облік і фінанси. — 2011 р. — № 29 — ч. 4

10. Таратута Л. В. Методика аудиту розрахунків податку на прибуток/Л.В. Таратута//Облік, аналіз і аудит. — ст. 166 — 173

11. Давидов Г. М. Аудит: навч посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: «Знання», КОО, 2001. — 363с

12. Коцупатрій М. Актуально про податок на прибуток. Книга 2 / О. Згурський, М. Коцупатрий. // - К.: Книги для бізнесу, 2009. — 96 с. (2)

13. Кулаковська А. П. Організація і методика аудиту / А. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. — К.: Каравела, 2006. — 560 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Платежі до державного, місцевого та цільових фондів податків та зборів

а

Найменування платежу

2008р.

тис. грн.

2009р.

тис. грн.

11

а

Усього до державного бюджету в т. ч. :

1 525

8 096

податок на додану вартість

-

-

податок на прибуток

1 205

7 808

частка прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету

-

90

інші податки, збори, обов’язкові платежі

320

198

22.

Усього до місцевого бюджету в.т. ч:

12 567

16 186

податок на землю

1 467

3 822

податок з доходів фізичних осіб

10 936

12 218

місцеві податки та збори

164

146

33.

Державні цільові фонди:

30 115

33 430

Пенсійний фонд

26 002

28 853

Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

2 005

1 963

фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

896

899

фонд соціального страхування на випадок безробіття

1 212

1 715

РАЗОМ:

44 207

57 712

ДОДАТОК Б

Таблиця 2.3. Структура собівартості продукції ДНВП «Об'єднання Комунар» (тис. грн.)

2007

2008

2009

2010

2011

Матеріали

12 401

16 584

18 030

19 159

20 957

Покупні комплектуючі вироби

46 127,8

53 980

60 718

65 134

71 561

Заробітна плата виробничих робітників

12 220,2

16 304

17 483

19 214

21 351

Додаткова з/плата

2107,9

5191

5024

5136

5184

Відрахування на соц. заходи

5190,6

7901

8315

9276

10 138

Освоєння та підготовка

Виробництва

107,5

803

455

591

581

Супроводження виробництва+КД

3474,9

5732

5104

5214

5307

Типові випробування

1265,9

2173

3291

3418

3597

Загальновиробн витрати

47 962,1

61 218

83 908

94 367

97 543

Витрати від браку

2,1

1,8

Гарантійний нагляд

391,0

119

217

Виробнича собівартість

131 251

169 886

202 328

221 629,8

236 219

Адмін. Витрати

20 598,6

23 299

27 138

29 437

31 169

Витрати на збут

6454,8

7488

7972

8167

8403

Усього собівартість

158 304,4

200 673

237 438

259 233,8

275 791

ДОДАТОК Г

Аналіз наукових джерел за темою дослідження

Джерело (бібліографія)

Питання, що розглядались

Власний коментар

1.

Бут Ю.С. та Линник О.І. Недоліки податкової системи України та шляхи її вдосконалення. //Вісник НТУ ХПІ. — 2009. — С. 59−62

В роботі визначено проблеми та шляхи покращення окремих напрямків щодо удосконалення механізму справляння податку на прибуток підприємства.

Були запропоновані рекомендації щодо виявлення та виправлення порушень та помилок.

2.

Рядска В.В. Методичні аспекти організації процесу аудиторської перевірки податку на прибуток/В.В. Рядска//Облік і фінанси. — 2011 р. — № 29 — ч. 4

Розглядаються питання теоретичного обґрунтування методики аудиту податку на прибуток. Сформульовано принципи складання показників декларації з податку на прибуток.

Завдяки даній публікації було визначено основні етапи аудиторської перевірки податку на прибуток.

3.

Таратута Л. В. Методика аудиту розрахунків податку на прибуток/Л.В. Таратута//Облік, аналіз і аудит. — ст. 166 — 173

Стаття присвячена питанням проведення аудиту розрахунку податку на прибуток відповідно до вимог розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Було використано інформацію для виявлення методики проведення аудиту, необхідні для цього документи, облікові регістри.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой