Організація безготівкових розрахунків

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

з дисципліни «Фінансовий облік»

Організація безготівкових розрахунків

РЕФЕРАТ

безготівковий розрахунок облік

Обсяг роботи сторінок, таблиць, джерел, додатки.

Курсова робота складається зі вступу, 4 питань, практичної частини, висновку, списку використаних джерел і додатків.

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначені мета, основні завдання, об'єкти дослідження.

У першому питанні «Поняття безготівкових розрахунків» розглянуто організацію безготівкових розрахунків, основні види банківських рахунків, порядок відкриття рахунків.

В другому питанні «Документування безготівкових розрахунків» описано порядок документального оформлення господарських операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками на підприємстві.

В третьому питанні «Облік безготівкових розрахунків» наведено характеристику рахунку 31 «Рахунки в банках», розглянуто загальний порядок обліку коштів на поточному рахунку в банку.

В четвертому питанні «Автоматизація обліку безготівкових розрахунків» розглянуто автоматизовані системи обробки економічної інформації та порядок ведення обліку безготівкових розрахунків на підприємстві засобами програмного забезпечення.

У висновку в результаті дослідження сформульовані напрямки удосконалення обліку безготівкових розрахунків.

ВСТУП

У ринкових умовах особливої актуальності набувають питання чіткої організації грошових розрахунків, оскільки грошова стадія кругообігу капіталу грає величезну роль в діяльності економічних суб'єктів. Якісні зміни в організаційних формах проведення грошових розрахунків сталися у наслідок зростання економічною активності всіх суб'єктів ринку, розширення числа і об'ємів операції. З’явилася величезна кількість нових комерційних структур, що позначило документообігу, пов’язаного з обслуговуванням платіжної системи в цілому. Перебудова платіжної системи жадала зміни принципів організаційних безготівкових розрахунків, використання нових форм і способів здійснення платежів. Будь-яке підприємство щодня здійснює величезну кількість операцій зі своїми контрагентами, бюджетом, працівниками, власниками. Безумовно, домінуючу роль в розрахункових операціях складають розрахунки: за придбаних за придбаною сировину і матеріали і за продану продукцію. У першому випадку на підприємстві має місце відтік грошових коштів вдругому -- їх приток. Залежно від форми розрахунків між підприємством і його контрагентами потоки матеріальних ресурсів і відповідні ним потоки грошових коштів найчастіше не зберігаються в часі. В даний час здійснення розрахунків готівковими грошовими коштами обмежене. Цивільний кодекс встановлює, що вибір готівковою або безготівкової форми розрахунків безпосередньо пов’язаний з характером вироблюваної операції, а також з правовим статусом учасників. Розрахунки юридичних осіб, а також розрахунки за участю громадян, пов’язаних із здійсненням останніми підприємницькими діяльностями, за загальним правилом, здійснюються в безготівковому порядку. Мета курсової роботи представити і освітити питання використання безготівкових розрахунків в сучасних економічних умовах з точки зору бухгалтерського обліку.

1. ПОНЯТТЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

1.1 Організація безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки — це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.

За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають товарного і нетоварного характеру. До товарних відносяться розрахунки між підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, а до нетоварних — розрахунки з бюджетом по платежах і податках, погашення банківських позик, відсотків, розрахунки з дебіторами, крім розрахунків за товарними операціями.

Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і більш ефективне використання, оптимізує і прискорює грошовий обіг держави.

Учасники безготівкових розрахунків — банки та їх філії (далі - банки), підприємства, фізичні особи, з рахунків яких списуються або на рахунки яких зараховуються кошти.

Готівковий і безготівковий грошовий обороти органічно пов’язані між собою, що реалізується через перехід однієї форми обороту в іншу. Наприклад, виручка підприємств надходить до каси цих підприємств і потім здається в установу банку для зарахування на поточний чи інший рахунки. З поточного чи інших рахунків в банку проводяться розрахунки між господарюючими суб'єктами і надходить готівка в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним особам тощо.

В організації грошового обороту і розрахунків важливу функцію виконує бухгалтерський апарат, покликаний своєчасно і правильно відображати їх в обліку та контролювати. Правильно організований бухгалтерський облік сприяє покращанню використання грошових ресурсів, оптимізації кредитування, удосконаленню розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами. Виходячи з цього, основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахунків є:

— правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових операцій;

— своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків;

— забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;

— контроль за витрачанням грошових коштів;

— своєчасне і точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості, періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів та дебіторської заборгованості.

1.2 Основні види та порядок відкриття рахунків

Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України та іншими актами чинного законодавства рахунки, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).

При здійсненні безготівкових розрахунків, розрізняють наступні їх види:

1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень;

2. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень;

3. Договірне списання;

4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків;

5. Розрахунки за акредитивами;

6. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості;

7. Розрахунки векселями.

Рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо) відкриваються підприємствами в банку, що їх обслуговує, лише на підставі заяви на акредитив, заяви на перерахування коштів тощо.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності, філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації.

Документи на відкриття, переоформлення зазначених банківських рахунків, а також у разі зміни осіб, які мають право першого і другого підписів, подають у банк особисто керівник чи головний бухгалтер.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

Порядок проведення операцій на рахунках у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України. Операції здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.

Кожне підприємство-резидент мають право відкривати не більше двох поточних рахунків у національній валюті та двох поточних рахунків в іноземній валюті.

Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати лише один поточний рахунок у національній валюті своєму представництву на території України за наявності ліцензії Національного банку України.

Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати не більше двох поточних рахунків в іноземній валюті своєму представництву на території України.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків, установа банку зобов’язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття). Форма і зміст повідомлення податкових органів про відкриття або закриття рахунків установлюється центральним податковим органом України.

Примірник цього повідомлення, що надійшов до установи банку, з відміткою податкового органу про взяття рахунку на облік залишаються у справі про відкриття рахунків.

Крім цього, про відкриття (закриття) чи зміну номера рахунку надсилається повідомлення також до Національного банку України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, яка виконує обов’язки головного бухгалтера, то заява підписується лише керівником;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом.

Установа банку, в якій відкриваються поточні рахунки, ставить відмітку про відкриття такого рахунка на тому примірнику статуту (положення), на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підприємства на облік в податковому органі, після чого цей примірник повертається власнику рахунка;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної підприємству;

е) копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

Картка із зразками підписів та відбитком печатки.

Картку із зразками підписів та відбитком печатки подають усі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, яким відкриваються рахунки в установах банків. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів.

Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, уповноваженим керівником.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в разі відсутності такої посади — особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, та уповноваженим ними особам.

Якщо посада головного бухгалтера не передбачена, або у разі, коли ця посада тимчасово не заміщена, то старші бухгалтери користуються правами головних бухгалтерів, а якщо замість посади головного бухгалтера передбачена посада з іншим найменуванням (начальник фінансового відділу, фінансово-бухгалтерського управління та ін.), то власник рахунка робить про це відмітку в картці із зразками підписів та відбитком печатки.

Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку обов’язково.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

Картка із зразками підписів та відбитком печатки має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника вищестоящого органу та печаткою вищестоящого органу або нотаріальною конторою.

У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів на всіх осіб, які мають право першого та другого підпису.

2. ДОКУМЕНТУВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків.

Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки за дорученнями власників цих рахунків або за розпорядженнями стягувачів.

Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються документи, форми яких затверджені НБУ. Документи, що надходять до банку, дійсні лише при наявності підписів, ідентичних підписам у банківській картці.

Якщо будь-який реквізит не заповнений або заповнений з порушенням вимог, то банк не має права приймати такий документ до виконання. Крім того, в розрахункових документах не допускаються різного роду виправлення (як у паперовому, так і в електронному вигляді), незалежно від того, хто вносить ці зміни — клієнт чи банк. При цьому підприємства і фізичні особи несуть повну відповідальність за правильність внесених у розрахункові документи даних.

Надані в банк документи повинні мати наступні реквізити: назву, номер поточного рахунку, ідентифікаційні коди підприємства-відправника та підприємства-отримувача грошових коштів, число, місяць, рік виписки.

Код банку — реквізит банку, визначений і включений до довідника банківських установ України згідно з Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні.

Дата валютування — зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в банку, що обслуговує отримувача, або в установі - члені платіжної системи.

Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку з доданням виправдовуючих документів. Таким чином, виписка — це фактично другий примірник особового рахунку підприємства, відкритого банком.

Виписка банку — документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку.

В різних банках форми виписок можуть бути різними, але в кожній обов’язково передбачаються позиції для дати, номерів рахунків дебітора та кредитора, суми.

Бухгалтер при отриманні виписки проводить наступні операції, які називаються бухгалтерським терміном контировка виписки:

— виписка нумерується;

— перевіряється наявність виправдовуючих розрахункових документів, на підставі яких зараховані чи списані кошти;

— перевіряється відповідність суми у виписці сумам виправдовуючих документів на перерахування чи зарахування коштів;

— проставляється кореспонденція рахунків у відповідності з проведеними операціями.

Зберігаючи грошові кошти підприємства, банк вважає себе його боржником, тобто на цю суму має кредиторську заборгованість. Тому залишки грошових коштів і надходжень на поточний рахунок підприємства банк записує по кредиту поточного рахунку, а зменшення свого боргу (списання, видачу коштів) — по дебету. Тобто за дебетом виписки відображається списання грошових коштів з поточного рахунку (зменшується заборгованість банку перед власником рахунку), а за кредитом — надходження коштів на поточний рахунок (збільшується заборгованість банку перед клієнтом банку).

На полях перевіреної виписки проти сум операцій і на документах, які додаються, проставляються коди кореспондуючих рахунків, а на документах вказуються ще й порядкові номери запису у виписці. Ці дані необхідні для контролю за рухом коштів, автоматизації облікових робіт, видачі довідок, перевірок і наступного збереження документів. Після цього на всіх доданих до виписки документах ставлять штамп «Погашено».

При готівкових розрахунках банківськими документами є грошові чеки та об’яви на внесок готівкою; у випадку безготівкових перерахувавь платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, акредитиви, векселі.

При внесенні грошових коштів на рахунок банку подається об’ява на внесок готівкою. Виправдовуючим документом при цьому є відмічена банком квитанція, яка заповнюється разом з об’явою на внесок готівкою.

Сьогодні найбільш розповсюдженими видами безготівкових розрахунків є розрахунки за допомогою платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформленим на спеціальному бланку.

При розрахунках платіжними дорученнями ініціатором платежу виступає платник.

Платіжні доручення використовуються для розрахунків між підприємствами за отримані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги); за товарно-матеріальні цінності і послуги в порядку попередньої оплати; при авансових платежах; при платежах до бюджету, органам соціального страхування, оплаті претензій по якості і недостачі продукції, штрафів, пені; погашення кредиторської заборгованості, а також для завершення розрахунків по актах звірки взаємної заборгованості суб'єктів господарської діяльності.

Інструкція «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» передбачає застосування платіжної вимоги-доручення, що виписується постачальником. Покупець акцептує вимогу-доручення і здає її до банку. Вона приймається до виконання банком покупця тільки при наявності коштів на поточному рахунку покупця і при його письмовій згоді оплатити повністю або частково платіжну вимогу-доручення, що повинно бути затверджене підписами осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком, і печаткою платника.

Платіжна вимога-доручення — це комбінований документ, який складається з двох частин: верхньої - вимоги постачальника (отримувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) оплатити вартість відпущеної йому за договором продукції, виконаних робіт, наданих послуг; та нижньої -доручення платника своєму банку про перерахування з його рахунку визначних сум.

Платіжна вимога-доручення заповнюється постачальником і передається покупцеві разом з відвантаженою продукцією або після надання послуг. При отриманні покупцем даного документу і при наявності коштів на його поточному рахунку він вказує прописом суму, що належить до сплати, і код поточного рахунку. Після цього даний документ передається до банку на оплату. Якщо ж в момент отримання платіжної вимоги-доручення грошові кошти відсутні в потрібному обсязі, то в міру їх накопичення виписуються платіжні доручення з посиланням на номер платіжної вимоги-доручення. Характеристику первинних документів з обліку безготівкових розрахунків наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Первинний облік

Назва документу

Типова форма

У яких випадках використовується

Хто підписує

1

Платіжне доручення

Застосовується в розрахунках з товарних і нетоварних платежів

Керівник підприємства Головний бухгалтер

2

Виписки банку

Є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 «Рахунки в банках».

Касир банку

3

Об?ява на внесок готівкою

Застосовується для передачі готівки із каси до банку

Касир

3. ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

3.1 Характеристика рахунку з обліку безготівкових розрахунків

Рахунок № 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів що знаходяться на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій. Він має має такі субрахунки:

№ 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

№ 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

№ 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

№ 314 «Інші рахунки в банку».

На дебеті рахунка № 31 «Рахунки в банках» відображається надходження грошових коштів, на кредиті - їх використання.

Субрахунки № 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», № 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Операції за рахунком № 31 «Рахунки в банках» відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку № 31 «Рахунки в банку», то вони відображаються відповідно по дебету або кредиту рахунка № 31 в кореспонденції з рахунком № 374 «Розрахунки за претензіями». Про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх иправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка № 31 «Рахунки в банках», необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов’язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані нв збитки підприємства. На рахунку № 31 «Рахунки в банках» залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку за рахунком № 31 «Рахунки в банках».

Аналітичний облік на рахунку № 31 «Рахунки в банках» здійснюється за виписками банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.

Виписки банку. Основою для запису операцій на рахунку № 31 «Рахунки в банках» є виписки з цього рахунка. Періодично (здебільшого кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій. Виписка обов’язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 «Рахунки в банках». Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно врахувати, що рахунок № 31 «Рахунки в банках» підприємства є активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасивними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку буде показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті - зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на кредиті рахунка.

Сальдо на рахунку № 31 «Рахунки в банках» завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Виписка банку змінює регістр аналітичного обліку за рахунком, а тому обов’язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. Найбільша сума надходження — це виручка від реалізації продукції, інших активів і т.д. Кошти надходять також із каси підприємства — депонентські суми, виручка від реалізації. Оплата з рахунків № 31 «Рахунки в банках» теж має великий діапазон. Характеристику рахунку 31 «Рахунки в банках» наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Характеристика рахунку 31 «Рахунки в банках»

3.2 Кореспонденція рахунків з обліку безготівкових розрахунків

Типові проводки з обліку безготівкових розрахунків показані в таблиці 3.

Таблиця 3. Типові проводки по рахунку 31 «Рахунки в банку»

Первинний документ

Зміст господарських операцій

Проводка

дебет

кредит

1

Виписка банку

Погашено дебітором довгострокову заборгованість

31

16

2

Виписка банку

Передано готівку із каси в банк

31

30

3

Виписка банку

Оплачено покупцями раніше одержані товари, роботи

31

36

4

Виписка банку

Безоплатно одержано безготівкові кошти

31

42

5

Виписка банку

Перепродані акції власної емісії

31

45

6

Виписка банку

Одержано довгостроковий кредит

31

50

7

Виписка банку

Одержано короткостроковий кредит

31

60

8

Виписка банку

Зараховано на рахунок в банку виручка від реалізації продукції

31

70

9

Платіжне доручення

Придбано довгострокові інвестиції

14

31

10

Платіжне доручення

Передано гроші з банку в касу

30

31

11

Платіжне доручення

Проведено передоплату постачальникам

37

31

12

Платіжне доручення

Викуплені власні акції у акціонерів

45

31

13

Платіжне доручення

Повернуто банку довгострокову позику

50

31

14

Платіжне доручення

Погашено короткострокові позики банку

60

31

15

Платіжне доручення

Проведено розрахунки з постачальниками

63

31

16

Платіжне доручення

Погашено заборгованість перед бюджетом

64

31

17

Платіжне доручення

Сплачено збори до фондів соціального страхування

65

31

18

Платіжне доручення

Перераховано суми зарплати на особисті рахунки працівників

66

31

4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

У типовій конфігурації «Бухгалтерський облік для України» для автоматизації руху грошових коштів на банківських рахунках використовується «Банківська виписка». Крім цього, у програмі є документи друкованих форм, що представляють у банк, установленого платіжного доручення, платіжна вимога, платіжна заява на акредитив й інкасове доручення.

Основним документом, що регламентує порядок проведення безготівкових розрахунків, є Інструкція про безготівкові розрахунки в Українській валюті.

Платіжне доручення. Документ «Платіжне доручення», як і всі документи групи не може бути початком ланцюжка взаєморозрахунків. Але механізм уведення у цьому документі передбачений. Його можна ввести на підставі документів «Прибуткова накладна», «Рахунок вхідний» сторонніх організацій, а також іншого документа «Платіжне доручення». Сам документ може служити підставою для уведення іншого платежу.

Нове платіжне доручення можна ввести шляхом додавання рядок «Банк» або командою Документи > Банк > Платіжне доручення-кнопка для його створення й на панелі «Документи».

Документ із групи «Банк», призначений для формування проводок по рахунках бухгалтерського й податкового обліку. Як і прибутковий касовий ордер, «Банківська виписка» здатна визначити й зареєструвати валові доходи /витрати, але перша подія, податкові зобов’язання й податковий кредит по ПДВ. Але, як і всі грошові документи, виписка не може виступати в ролі замовлення (початку ланцюжка взаєморозрахунків).

Новий документ можна ввести командою «Документи > банківська виписка» або шляхом додавання рядка в журнал «Банк». Документ допускає уведення на підставі іншої банківської виписки.

У шапці екранної форми документа «Платіжне доручення» (мал. 1) є всього одне поле яке заповнюють вручну: «Розрахунковий рахунок». Поле «Бухгалтерський рахунок заповнюється автоматично, по реквізитах довідника «Рахунку нашої фірми».

Склад і призначення табличної частини.

Поле «14» заповнюється автоматично при уведенні в таблицю нового рядка.

У поле «+/-» указують характер операції: прихід грошей на рахунок («+») або витрата (кредит, «-»). Відзначимо, що в «паперовій» виписці надходження грошей на рахунок клієнта показують по кредиту, витрата -- по дебету банківського рахунку, тобто виписка складається «з погляду банку».

Поле «№ ПП» призначено для уведення номера платіжного доручення, заповнювати його необов’язково.

У колонку «Рахунок» указують номер бухгалтерського рахунку, кореспондуючого із субрахунком 311 (312).

Поле «Вид ПДВ» служить для вибору режиму обкладання ПДВ.

Поле «Вид приходу/витрати грошей» застосовується СПД на єдиному податку. Це поле заповнюють вибором з перерахувань «Види приходу грошей» й «Види витрати грошей». СПД на звичайній системі оподатковування можуть цей реквізит не заповнювати.

Поля «Субконто» й «Замовлення» у загальному випадку заповнюються аналітичними ознаками рахунку, зазначеного в поле «Рахунок». Якщо рядок реєструє розрахунки з контрагентом, у цих полях буде зазначені контрагент і замовлення. При реєстрації переказу грошей з одного банківського рахунку на іншій у поле «Субконто» буде зазначений рахунок (елемент довідника «Наші грошові рахунки»), а поле «Замовлення» залишиться незаповненим, і т.д.

Поле «Сума+» служить для уведення суми із ПДВ, величина цього податку відображається в поле «ПДВ». Однак перед заповненням цих полів загальна сума по рядку виписки вводиться в поле «Сума платежу». Це поле що при реєстрації руху коштів між «звичайним» і спеціальним рахунками підприємства будуть заповнюватися поля «Сума платежу» й «ПДВ», а поле «Сума+» залишиться незаповненим.

У поле «Д/Р» указують, чи ставиться платіж до валових доходів, витратам або не враховується в їхньому складі. Якщо це поле встановити в складаючись «+» (тобто доход) або «-» (витрата), потрібно заповнити наступне поле «Субконто Д/Р» вибором з довідника «Валові доходи/витрати». Суму валових доходів/витрат програма розрахує самостійно.

Поле «Обяз. зачисл. ПДВ» також призначено для обліку цього податку на спеціальному рахунку. У цьому полі потрібно було вказувати субрахунок бухгалтерського рахунку 319 «Очікувані платежі по спец. рахунку ПДВ».

Якщо поле «Указ. отгр. ?» (т. е. «Указати відвантаження») установити в значення «Так», стануть доступними поля «Сума отгр.» й «ПДВ отгр.» для ручного коректування суми першої події. За замовчуванням поле встановлюється в значення «Ні», і банківська виписка розраховує суму першої події автоматично.

Поле «Операційна курсова різниця» дозволяє віднести курсову різницю до операційної або неопераційної.

У поле «Зміст» переноситься текст «Призначення платежу» із платіжних доручень й інших банківських документів.

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Акціонерне товариство «Заря» займається виготовленням корпусних меблів.

Таблиця 4 Залишки по рахункам на 01 грудня звітного року

№ рахунка

Назва рахунка

Сума, грн.

104

Машини та обладнання

36 254

131

Знос основних засобів

5208

127

Нематеріальні активи

3150

201

Сировина і матеріали

32 802

202

Покупні напівфабрикати й комплектуючі вироби

23079

22

МШП

84

23

Виробництво

27 632

26

Готова продукція

13 020

301

Каса в національній валюті

46

311

Поточний рахунок в національній валюті

26 355

39

Витрати майбутніх періодів

101

40

Статутний капітал

126 000

43

Резервний капітал

2205

441

Нерозподілений прибуток

3129

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

2612

641−2

Розрахунки з ПДВ

1050

641−3

Розрахунки з ПДФО

2327

65

Розрахунки по страхуванню

4788

661

Розрахунки з оплати праці

15 204

Таблиця 5. Журнал реєстрації господарських операцій за грудень місяць звітного року

оп.

Первинний документ

Зміст операції

Сума,

грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

1.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунка АТ «Арсенал» за раніше отримані матеріали, в т. ч. ПДВ

2612

631

311

2.

ПКО

Оприбутковані на склад від ТОВ «Стройдеталь» комплектуючі вироби

36 750

202

631

3.

Податкова накладна

Відображене ПДВ по отриманим комплектуючим виробам

7350

641−2

631

4.

Лімітно-забірна картка

Відпущено у виробництво:

а) матеріали

б) комплектуючі вироби

22 502

14 259

23

23

201

202

5.

Рахунок — фактура,

накладна

Отримано від ЗАТ «Вымпел» деревообробне обладнання

5040

152

631

6.

Податкова накладна

Відображене ПДВ по обладнанню (суму визначити)

1008

641−2

631

7.

Рахунок — фактура

Відображені витрати по транспортуванню обладнання

210

152

685

8.

Податкова накладна

Відображене ПДВ по транспортним витратам

42

641−2

685

9.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунка:

а) ЗАТ «Вымпел» за обладнання

б) АТП за транспортні послуги

6048

252

631

685

311

311

10.

Акт приймання — передачі

Введено в експлуатацію обладнання

5250

104

152

11.

Кредитний договір, платіжне доручення

За рахунок короткострокового кредиту банка погашена заборгованість перед ТОВ «Стройдеталь» за отримані

44 100

631

601

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

6

комплектуючі (без зарахування кредиту на поточний рахунок)

12.

Чек, ПКО

Отримано в касу з поточного рахунка:

а) на господарські потреби

б) на витрати на відрядження

2520

630

301

301

311

311

13.

ВКО

Видано з каси завгоспу Смирновій В. І. під звіт на господарські витрати

2520

372

301

14.

ВКО

Видано з каси заст. директора Гончарову А. В. під звіт аванс на відрядження

630

372

301

15.

Авансовий звіт, ПКО,

податкова накладна

Затверджений авансовий звіт завгоспа Смирнової В. ІИ, згідно якого придбані:

а) МШП терміном використання більше 1 року

б) МШП терміном використання до 1 року

в) відображений ПДВ

1680

336

403

112

22

641−2

372

372

372

16.

ПКО

Повернений в касу Смирновою В.І. залишок невикористаної підзвітної суми

101

301

372

17.

ПКО

Надійшла в касу виручка від реалізації за готівку готової продукції, в т. ч. ПДВ

2520

301

701

18.

Податкова накладна

Нарахований ПДВ

420

701

641−2

19.

Розрахунок бухгалтерії

Списана реалізована готова продукція за фактичною собівартістю

1596

901

26

20.

ВКО

Здано з каси в банк на поточний рахунок:

а) залишок невикористаної підзвітної суми

б) виручка від реалізації

101

2520

311

311

301

301

21.

Рахунок — фактура

З поточного рахунка здійснена передоплата реклами продукції у газеті «Бізнес», в т. ч. ПДВ

504

371

311

22.

Акт виконаних робіт

Списані на витрати на збут рекламні послуги

420

93

685

23.

Податкова накладна

Відображений ПДВ

84

641−2

685

24.

Відомість нарахуван-ня амортизації

Нарахований знос основних засобів:

а) що використовуються у виробництві продукції

б) адміністративного призначення

504

221

91

92

131

131

25.

Договір оренди, рахунок — фактура

Нарахована орендна плата за місяць:

а) виробничих приміщень

б) приміщень, що використовуються під офіс

3402

588

91

92

685

685

26.

Податкова накладна

Відображений ПДВ

798

641−2

685

27.

Рахунок — фактура

Відображені витрати з електроенергії, що була використана:

а) на загльновиробничі потреби

б) на адміністративні потреби

284

189

91

92

631

631

28.

Податкова накладна

Відображений ПДВ

95

641−2

631

29.

Розрахунок бухгалтерії

Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом банку

551

951

684

30.

Акт виконаних робіт

Списані на адміністративні витрати вартість аудиторських послуг

1260

92

685

31.

Податкова накладна

Відображений ПДВ

252

641−2

685

32.

Табель, наряди

Нарахована заробітна плата:

а) робочим виробництва;

б) загальновиробничому персоналу;

в) адміністративному персоналу

19 908

2520

5040

23

91

92

661

661

661

33.

Розрахунок бухгалтерії

Нарахован єдиний соціальний внесок (відрахування в Фонд соціального страхування від нещасних випадків 1,2%) на ФОП

а) робочих виробництва

б) загальновиробничого персоналу

в) адміністрації підприємства

7446

942

1884

23

91

92

65

65

65

34.

Довідка бухгалтерії

Списані загальновиробничі потреби на витрати виробництва

7652

23

91

35.

Накладна

Оприбуткована на склад готова продукція за фактичною собівартістю

71 767

26

23

36.

Накладна

Відображен дохід від реалізації готової продукції

47 880

361

701

37.

Податкова накладна

Відображений ПДВ

7980

701

641−2

38.

Розрахунок бухгалтерії

Списана реалізована готова продукція за фактичною собівартістю

22 475

901

26

39.

Рахунок — фактура

Відображені витрати з доставки готової продукції покупцю

315

93

685

40.

Податкова накладна

Відображений ПДВ

63

641−2

685

41.

Виписка банку

На поточний рахунок надійшли грошові кошти за реалізовану готову продукцію від покупця

47 880

311

361

42.

Довідка бухгалтерії

Списано на фінансовий результат:

— чистий дохід від реалізації

— собівартість реалізації

— адміністративні витрати

— витрати на збут

— фінансові витрати

42 000

24 071

9182

735

551

701

79

79

79

79

79

901

92

93

951

43.

Довідка бухгалтерії

Нарахован податок на прибуток

1865

981

641−2

44.

Довідка бухгалтерії

Списана на фінансовий результат сума податку на прибуток

1865

79

981

45

Довідка бухгалтерії

Визначено фінансовий результат діяльності підприємства (прибуток)

5596

79

441

Разом за журналом

500 169

Таблиця 6. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

№ рах

S`

Обороти за місяць

S``

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

104

36 254

-

5250

-

41 504

-

112

-

-

1680

-

1680

-

127

3150

-

-

-

3150

-

131

-

5208

-

725

-

5933

152

-

-

5250

5250

-

-

201

32 802

-

-

22 502

10 300

-

202

23 079

-

36 750

14 259

45 570

-

22

84

-

336

-

420

-

23

27 632

-

71 767

71 767

27 632

-

26

13 020

-

71 767

24 071

60 716

-

301

46

-

5771

5771

46

-

311

26 355

-

50 501

12 566

64 290

-

361

-

-

47 880

47 880

-

-

371

-

-

504

-

504

-

372

-

-

3150

2520

630

-

39

101

-

-

-

101

-

40

-

126 000

-

-

-

126 000

43

-

2205

-

-

-

2205

441

-

3129

-

5596

-

8725

601

-

-

-

44 100

-

44 100

631

-

2612

52 760

50 716

-

568

641

-

3377

10 095

10 265

-

3547

65

-

4788

-

10 272

-

15 060

661

-

15 204

-

27 468

-

42 672

684

-

-

-

551

-

551

685

-

-

252

7434

-

7182

70

-

-

50 400

50 400

-

-

79

-

-

42 000

42 000

-

-

901

-

-

24 071

24 071

-

-

91

-

-

7652

7652

-

-

92

-

-

9182

9182

-

-

93

-

-

735

735

-

-

951

-

-

551

551

-

-

981

-

-

1865

1865

-

-

Разом

162 523

162 523

500 169

500 169

268 758

268 758

Таблиця 7

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Форма власності

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

Баланс на 31 грудня 2010 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1 801 001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

3150

3150

первісна вартість

011

3150

3150

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

31 046

35 571

первісна вартість

031

36 254

41 504

знос

032

5208

5933

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

1680

Усього за розділом I

080

34 196

40 401

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

55 965

56 290

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

27 632

27 632

Готова продукція

130

13 020

60 716

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

504

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

630

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

26 401

64 336

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

123 018

210 108

III. Витрати майбутніх періодів

270

101

101

Баланс

280

157 315

250 610

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

126 000

126 000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

2205

2205

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3129

8725

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

131 334

136 930

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

44 100

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2612

568

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

3377

3547

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

4788

15 060

з оплати праці

580

15 204

42 672

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

-

7733

Усього за розділом IV

620

25 981

113 680

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

157 315

250 610

Таблиця 8. Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за грудень 2010 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

50 400

-

Податок на додану вартість

015

8400

(-)

Акцизний збір

020

(-)

025

(-)

Інші вирахування з доходу

030

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

42 000

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

24 071

(-)

Валовий:

прибуток

050

17 929

-

збиток

055

(-)

Інші операційні доходи

060

-

Адміністративні витрати

070

9182

(-)

Витрати на збут

080

735

(-)

Інші операційні витрати

090

(-)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

8012

-

збиток

105

(-)

Доход від участі в капіталі

110

-

Інші фінансові доходи

120

-

Інші доходи

130

-

Фінансові витрати

140

551

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

Інші витрати

160

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

7461

-

збиток

175

(-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1865

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

5596

-

збиток

195

(-)

Надзвичайні:

доходи

200

-

витрати

205

(-)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

Чистий:

прибуток

220

5596

-

збиток

225

(-)

(-)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

-

-

Відрахування на соціальні заходи

250

-

-

Амортизація

260

-

-

Інші операційні витрати

270

-

-

Разом

280

-

-

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

ВИСНОВКИ

Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти цілеспрямовану діяльність керівників підприємства по створенню та постійному впорядкуванню і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх по відношенню до підприємства користувачів необхідною інформацією.

Розповсюдження інформаційних технологій у 90-х роках призвело до суттєвих змін в організації виробництва, праці та управління. З одного боку, високотехнологічне середовище руйнує сталі ієрархічні структури в економіці та управлінні, створюючи на їх місцях більш гнучкі та пристосовані до нестабільного середовища, а з іншого — використання інформаційних систем в управлінні різними соціальними та виробничими механізмами призводить до інтеграції способів ведення фінансів, діловодства, управління, обліку.

З впровадженням комп’ютерної техніки бухгалтерський облік змінюється. Застосування комп’ютерів впливає на зміст праці облікового персоналу: зменшується кількість механічних операцій з обробки документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітів. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та удосконалення обліку.

Форма обліку, реалізована на базі сучасної комп’ютерної техніки та засобів комунікації (комп'ютерно-комунікаційна форма обліку), знаходить своє конкретне втілення в програмах для комп’ютеризації облікових робіт, оскільки порядок введення, спосіб і послідовність обробки даних, формування зведених облікових алгоритмів.

При придбанні програмного забезпечення для бухгалтерії потрібно проводити всебічну оцінку доступних на ринку програмних продуктів. Наведений перелік вимог до програмного забезпечення, а також його класифікація дозволяють об'єктивно порівнювати функціональні можливості бухгалтерських програм.

При без комп’ютерних способах обробки облікової інформації найбільш доцільна побудова бухгалтерії за принципом централізації. При організації бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації основна тенденція полягає в накопиченні та централізованій обробці облікових даних і децентралізованому введенні первинної інформації та використанні підсумкових облікових показників.

При побудові структури бухгалтерії одним з найважливіших факторів є можливість здійснення контролю за точністю облікових даних і надійність інформаційних зв’язків як всередині бухгалтерії, так і між бухгалтерією аційних зв’язків як всередині бухгалтерії, так і між бухгалтерією та підрозділами дорожнього підприємства. Зважаючи на це, перспективною є побудова структури бухгалтерії при застосуванні комп’ютерів, що складається з двох основних відділів: відділу інформаційної системи та відділу контролюю.

Проблема оперативного зведення облікових даних ефективно вирішується при застосуванні комп’ютерних форм обліку. Але для підприємств, які мають в своєму складі географічно відокремлені підрозділи, для об'єднання облікової інформації можна використовувати мережу Internet, зокрема електронну пошту, інтегровану до Internet-у чи відокремлену в самостійну службу.

Перспективним напрямком у створенні комп’ютерних систем бухгалтерського обліку є використання мережевих комп’ютерних систем. Побудова комп’ютерного робочого місця бухгалтерів на базі мережевих комп’ютерів замість персональних дозволить підприємству заощадити значні кошти на обладнанні кожного робочого місця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16. 07. 99 № 996 — XIV.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28. 05. 97 р. № 283/97 — ВР із змінами та доповненнями.

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03. 04. 97 р. № 168/97 — ВР із змінами та доповненнями.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18. 09. 91 р. № 1560 — XII.

Закон України «Про оплату праці» від 24. 03. 95 № 108/95 — ВР.

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26. 06. 97 № 400/97 — ВР із змінами і доповненнями.

Закон України «Про лізинг» від 16. 12. 97 р. № 748/97 — ВР.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05. 04. 01. № 2374 — III.

Закон України «Про податок з фізичних осіб» від 22. 05. 03. № 889-ІУ із змінами і доповненнями, внесеними ЗУ від 01. 07. 04. № 1958-ІУ.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ 24. 05. 95 р. № 88.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості, затверджене постановою МКУ 26. 04. 96 № 473.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів, розрахунків і інших статей балансу, затверджена наказом МФУ від 11. 08. 94 за № 69.

Інструкція «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» затверджено постановою Правління НБУ від 29. 03. 01. № 135.

Порядок визначення розмірів збитків від крадіжок, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01. 96 № 116.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій та інструкція про його застосування, затверджений наказом МФУ від 30. 11. 99 № 291.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 29. 11. 1999 р. № 291.

За редакцією Бутинця Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник 5-те видання доповнене і перероблене — Житомир П П «Рута», 2003 -726 с.

Бутинець Ф.Ф., Малюга Н. М. Бухгалтерський облік 2-е видання. — Житомир П П «Рута», 2008 -477с.

Бутинець Ф.Ф., Чижевські Л.В., Герасимчук Н. В. Бухгалтерський управлінський облік. Курс лекцій. — Житомир П П «Рута», 2008 — 445 с.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник. Дніпропетровськ ТОВ «Баланс-клуб», 2007 — 786 с.

Горицька Н. Г. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз — практичний посібник. К.: Редакція газети «Бухгалтерія. Податки. Бізнес», 2009 -287 с.

Грабова Н.М., Домбровський В. М. Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах". Під редакцією Н. В. Кужуменко. К.: «А.С.К.» 2000 — 623 с.

Грабова Н.М., Домбровський Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. З видання доповнене. К.: «А.С. К», 2007 — 416 с.

Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів. К.: «А.С. К» 2007 — 847 с.

Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник, — Тернопіль: Карт-Бланж, 2004, 608 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік — навчальний посібник. З видання перероблене і доповнене. К.: КНЕУ — 2006 -578 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: «А.С.К. «, 2007 — 645 с.

Під редакцією Хом’яка Р.П. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Навчальний посібник, практичні матеріали. Львів «Інтелект-Захід», 2009 — 442 с.

Чебанова Н.В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004 — 672 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой