Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра обліку та аналізу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Облік за видами економічної діяльності»

Варіант теоретичної частини: 17

Тестові завдання № 03, 26, 41, 81.

Останні три цифри номера залікової книжки: 041

Виконала: студентка гр. ОА-41

Львів 2012

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і y правління виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється комплексної організації бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства. З його допомогою формується оперативна інформація про майно підприємства та джерела його формування. Тому грамотна організація бухгалтерського обліку на підприємствах є однією з найактуальніших завдань.

Саме тому ми вивчаємо предмет «Облік за видами економічної діяльності». Він нам допоможе теоретично та на практичних прикладах навчитись правильно вести бухгалтерський облік на підприємстві.

Метою даної контрольної роботи є закріпити та поглибити свої знання з даного предмету.

Основними завданнями моєї контрольної роботи є дослідити теоретичне питання, а саме — обліку розрахунків із субпідрядниками, дати відповіді на тестові питання та виконати практичну частину, яка стосується обліку підрядного будівельного та сільськогосподарського підприємства.

РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Облік розрахунків із субпідрядниками

Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов’язків за договором підряду, а перед замовником — за порушення субпідрядником свого обов’язку. Замовник і субпідрядник не мають права пред’являти один одному вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.

Субпідрядник — підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт [1, с. 309].

Субпідрядники — це одиниці, які виробляють товари чи послуги повністю на засадах субпідряду (за винагороду або на договірній основі), і класифікуються так само, як і одиниці, які випускають аналогічні товари або послуги самостійно. Розрізняють два основних типи робіт:

а) роботи, які виконуються за документацією замовника. У цьому випадку підрядник подає субпідряднику всю технічну документацію, необхідну для виробництва замовленої продукції. Ця ситуація зустрічається, головним чином, у металообробному секторі (кування, механічне оброблення, штампування, а також литво);

б) роботи, які виконуються на замовлення. Субпідрядник піддає певному обробленню об'єкт, який поставляє підрядник. Це може бути будь-який об'єкт: від сировини і до деталей машин, що зазнали механічного оброблення. Робота, що виконується, може полягати в обробленні металів (наприклад, хромуванні).

Субпідрядник — особа — резидент, яка має письмовий договір з виконавцем проекту (програми) технічної допомоги, який (яка) здійснюється за кошти Європейського Союзу, на впровадження частини (частин) проекту (програми), що реалізується в Україні, та на який надає згоду виконавчий орган донора або уповноважена установа донора; чи особа — резидент, яка має письмовий договір з реципієнтом фінансових ресурсів (грантів) на впровадження частини (частин) проекту (програми) та на який надає згоду виконавчий орган донора або уповноважена установа донора.

Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення яких визначає договір (контракт), можуть бути проведені повністю за виконані роботи за контрактом (угодою) або частково, шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси, окремі види робіт і послуг, конструктивні елементи). Крім того, замовник може переказати підрядникові передбачені угодою аванси -- грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом. Підрядник може пред’являти замовникові для оплати проміжні рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом. Передання готових об'єктів будівництва замовникові оформляють залежно від встановленої між сторонами форми розрахунків: актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об'єкту (ф. № КБ-2) або довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (типова форма № 3) [13, с. 203].

Оплату робіт здійснюють на підставі підписаних замовником довідок про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3 або актів приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2 В, у яких зазначають вартість завершених технологічних етапів і комплексів робіт. У тих випадках, коли об'єкти будуються «під ключ», розрахунки із замовниками здійснюють лише за остаточно завершені й здані замовникові об'єкти в розмірі їх повної вартості.

Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідрядник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ-3

Залежно від визнання сум витрат і прибутку від будівельних робіт у розрахунках за виконані роботи застосовують два види заборгованості між підрядником і замовником:

1) валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом -- сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу від початку виконання будівельного контракту. Відображається підрядником у складі незавершеного виробництва;

2) валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом -- сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу від початку виконання будівельного контракту. Відображається підрядником у складі інших поточних зобов’язань [4, с. 102].

Якщо підрядні організації отримують аванси на закупівлю будівельних матеріалів, конструкцій тощо, то вказані суми обліковуються по кредиту субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» в кореспонденції з дебетом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». При пред’явленні замовникам рахунків за виконані роботи проводиться взаємозарахування на суму отриманого авансу по дебету субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» та кредиту рахунку 36 «Розрахунки із замовниками».

На решту суми виконаних, але попередньо не оплачених замовником робіт (або генпідрядником субпідрядній організації) робиться проводка по дебету рахунку 36 «Розрахунки із замовниками» в кореспонденції з кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг». Одночасно з цією проводкою при виставленні рахунку до оплати замовнику на всю вартість виконаних будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків) дебетується субрахунок 238 «Незавершені будівельні контракти» в кореспонденції з кредитом субрахунку 239 «Проміжні рахунки». Після завершення будівельного контракту сальдо на зазначених рахунках списується зворотною проводкою: Дт 239 -- Кт 238. При цьому валова заборгованість замовників з початку виконання будівельного контракту відображається в складі незавершеного виробництва по рахунку 23 «Виробництво» [14].

Згідно з умовами договору підряду для здійснення будівництва замовник може передавати підряднику матеріали за актами передачі, де вказана ціна їх придбання з податком на додану вартість. Вартість цих матеріалів включається до обсягу виконаних робіт за фактичною вартістю їх придбання і відображається у довідці форми № КБ-3 з урахуванням податку на додану вартість. Під час розрахунків із замовником ця сума не підлягає оплаті, тобто вираховується замовником із загального обсягу виконаних робіт.

Аналогічна ситуація із обліком устаткування, яке безоплатно передано підряднику замовником та обліковується на позабалансових рахунках у підрядника.

Оплата послуг субпідрядника здійснюється з поточного рахунку або генпідрядника, або замовника. В останньому випадку обсяг виконаних субпідрадником робіт не включається до загального обсягу будівельно-монтажних робіт, виконаного генпідрядником.

Облік розрахунків із підрядниками ведеться на пасивному рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». По кредиту цього рахунку в кореспонденції з дебетом рахунку 23 «Виробництво» на окремому аналітичному субрахунку відображаються суми коштів, які належать субпідрядникам за виконані ними роботи згідно з актами приймання.

У підрядника операції із здавання робіт генпідряднику обліковуються у загальному порядку відображення реалізації робіт і послуг.

Розрахунки підрядника із замовником (субпідрядника із генпідрядником) відбуваються за рахунками за виконані роботи, що передані для оплати. їх відображення здійснюється за типовою кореспонденцією рахунків. Починаючи з 1 січня 2002 року дієя П (С)БО 18 «Будівельні контракти», яким передбачено накопичення інформації про витрати і визнання прибутку за будівельним контрактом, передані до оплати рахунки, виконані роботи і залишок незавершеного виробництва, про валову заборгованість замовників вести на двох нових субрахунках до рахунку 23 «Виробництво», на якому вже використовується субрахунок 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)», а саме: активному 238 «Незавершені будівельні контракти» та пасивному 239 «Проміжні рахунки». Записи по цих субрахунках (дебет 238, кредит 239) здійснюються на суму рахунку (без непрямих податків) за виконані будівельні роботи (проміжний рахунок оплати) у тому періоді, в якому такий рахунок передано до оплати і одночасно із типовою кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку: дебет 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та кредит рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Згорнуте сальдо на рахунку 23 «Виробництво» показує суму незавершеного виробництва підрядника або заборгованість замовників. Після завершення будівельного контракту субрахунки 238 та 239 взаємно закриваються [5].

Протягом звітного періоду по дебету рахунку 238 «Незавершені будівельні контракти» відображаються понесені витрати та визнаний прибуток згідно із виставленими до оплати рахунками. У кінці виконання робіт за контрактом рахунок 238 закривається на повну суму (загальна контрактна вартість) в кореспонденції з рахунком 239 «Проміжні рахунки».

Сума рахунку до підрядника за роботи, виконані субпідрядником, повинна включатись до витрат за контрактом. Ця сума прямо відстежується за проектом і відображається подібно до витрат на прямі матеріали і пряму заробітну плату.

Для відображення контрактної (проектно-кошторисної) вартості виконаних робіт за будівельним контрактом, за які рахунки передані замовнику для оплати (проміжні рахунки), до рахунку 23 «Виробництво» відкривається субрахунок (пасивний) 239 «Проміжні рахунки». Записи на цьому рахунку здійснюються так:

— впродовж звітного періоду по кредиту рахунку відображається контрактна вартість виконаних робіт (без непрямих податків), за які передані рахунки замовнику для оплати;

— на кінець виконання робіт за контрактом рахунок закривається на загальну вартість контракту (в кореспонденції з субрахунком 238 «Незавершені будівельні контракти»).

Інформація, що дає потрібне уявлення про виконання будівельних контрактів (сума доходу, прибутків, авансів, вартість виконаних субпідрядниками робіт тощо), наводиться підрядниками у примітках до річної фінансової звітності.

Тести

бухгалтерський облік підрядник замовник

03. В одному кг картоплі міститься 0,3 кормових одиниць, в 1 кг харчових відходів -- 0,27 к. од., в 1 кг буряка кормового -- 0,11 к. од. Яка харчова цінність раціону в складі 3 кг картоплі, 3 кг харчових відходів, 2 кг кормових буряків і 2 кг вівса

А) 3,93 к. од. ;

Б) 0,68 к. од. ;

В) 1,93 к. од.

26. Тимчасові титульні будівлі і споруди — це:

А) тимчасові будівлі і споруди, будівництво яких відбувається відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва;

Б) будівлі і споруди, які розміщуються на титульній стороні об'єкта будівництва;

В) тимчасові будівлі і споруди, спорудження, складання, розбирання, амортизація, поточний ремонт і переміщення яких відбувається за рахунок загальновиробничих витрат підрядника.

41. Отримані від замовника матеріали підрядники обліковують на рахунку

А) 20;

Б) 22;

В) 02

81. Сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється через

А) придбання торгового патенту;

Б) придбання відповідної ліцензії;

В) сплату єдиного податку.

ВИСНОВОК

Будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах — одна з найпоширеніших та прибуткових галузей економіки. У той же час це дуже специфічна галузь, яка працює на віддалену перспективу, потребує значних первинних інвестицій, пов’язана зі створенням нерухомості, яка тривалий час буде займати певну територію. Внаслідок цього питання будівельної діяльності регулюються значною кількістю законодавчих та інших нормативних актів, а будівництву приділяється підвищена увага з боку державних контролюючих органів.

Практично у всьому світі діяльність, повязана із забезпеченням населення продуктами харчування і продуктами споживання, вийшла за межі власне сільського господарства і утворює нині систему взаємозалежних галузей, в якій взаємодіють сільське господарство, переробна промисловість, складське та холодильне господарство, оптові та роздрібні торгові підприємства, сільськогосподарської хімії сільсьогосподарської науки, агробанки.

Основними завданнями моєї контрольної роботи було: дослідження теоретичного питання, а саме — обліку розрахунків із субпідрядниками, обґрунтування відповідей на тестові питання. Закрітипи набуті знання допомогла мені практична частина, яка стосувалася обліку підрядного будівельного та сільськогосподарського підприємства.

Дана контрольна робота поглибила мої знання з предмету «Облік за видами економічної діяльності»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 1220 с.

2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / За ред. М.Ф. Огійчука та В. М. Пархоменка. — Х.: Фактор, 2008. — 464 с.

3. Господарський кодекс України, прийнятий 16. 01. 2003 р. № 436-ІV;

4. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Й.Я. Даньків, М. Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — 229 с.

5. ДБН 1.1. 1−2000 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом Держбуду України від 27. 08. 2000 р. № 174.

6. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник / А.Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2009. — 442 с.

7. Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві / З. В. Задорожний. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 336 с.

8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 р. № 996-XIV.

9. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства».

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99р. № 291.

11. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 року № 189.

12. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18. 05. 2001 № 132.

13. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7. 50 106 «Облік і аудит» / Н. М. Малюга, Я. В. Лебедзевич, Л. Л. Горецька, Т. В. Давидюк; За редакцією проф. Бутинця Ф. Ф. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 480 с.

14. Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Конспект лекцій / Л. М. Пилипенко [Електронний ресурс] - Код доступу: http//www. vns. lp. edu. ua

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой