Організація та фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування

Тип работы:
Автореферат
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Організація та фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування

Автореферат

магістерської дипломної роботи

Загальна характеристика магістерської дипломної роботи

Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні умови та значне порушення екологічної рівноваги спричинили погіршення медико-демографічних показників стану суспільства. Крім того, у умовах розвитку науково-технічного прогресу та підприємницької діяльності висуваються нові вимоги до стану здоров’я працівників, які зазнають великого фізичного та психологічного навантаження. Незважаючи на це, в Україні співвідношення між ВВП та видатками на охорону здоров’я поступово знижується і є незадовільним. Усе це зумовлює необхідність активного пошуку шляхів поліпшення функціонування системи охорони здоров’я та нових джерел її фінансування. Одним з таких шляхів є добровільне медичне страхування. Проблеми, які склалися на сучасному страховому ринку України, до кінця не вирішені. Відсутність достатньої законодавчої бази, яка б свідчила про проведення державою активної структурної політики на ринку страхових послуг і порівняно невеликий фінансовий потенціал українських страховиків і низький рівень платоспроможності страхувальників, недостатній податковий стимул і низька страхова культура населення стали актуальною проблемою сучасності, яка вимагає негайного вирішення. Разом з тим, економічні умови розвитку ринку добровільного медичного страхування коригуються із розвитком економіки, зміною рівня життя громадян, появою на ринку добровільного медичного страхування нових гравців і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення сучасних основних проблем та перспектив поширення даного виду страхування.

Метою магістерської дипломної роботи є аналіз сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхів його поліпшення, дослідженні чинників, що формують ставлення громадськості до добровільного медичного страхування та перспектив його розвитку в Україні як одного із джерел фінансування галузі охорони здоров’я. Розвиток добровільного медичного страхування є об'єктивною потребою, здатною піднести рівень охорони здоров’я населення, забезпечити надходження коштів у соціальну сферу.

Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішення наступних завдань:

— дослідити економічну природу та сутність добровільного медичного страхування, обґрунтувати зміст поняття «медичне страхування «;

— уточнити місце та роль добровільного медичного страхування у фінансовій системі держави, у забезпеченні соціальної стабільності та рівня добробуту громадян;

— виявити сутьність та основні засади добровільного медичного страхування;

— оцінити діючий фінансовий механізм добровільного медичного страхування, визначити його основні тенденції, особливості та суперечності;

— дослідити і узагальнити зарубіжний досвід організації медичного страхування з метою його практичного використання в Україні;

— обґрунтувати основні напрямки розвитку добровільного медичного страхування в Україні.

Об'єктом дослідження є організаційні засади і механізм фінансування добровільного медичного страхування в Україні.

Предметом дослідження є фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування в Україні.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системний аналіз; економіко-статистичний; математичні та експертний методи дослідження; а також спостереження, синтезу та логічного моделювання. Теоретичним і методологічним підґрунтям дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ у їхньому взаєморозвитку, методи теоретико-емпіричного дослідження, критичний та порівняльний аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів.

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні матеріали Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, Ліги страхових організацій України, статистичні дані інформаційно-аналітичних видань, періодичної преси, поточна звітність страхових компаній.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали магістерської дипломної роботи можуть застосовуватися для відповідних спецкурсів і навчальних посібників вищих навчальних закладів України. Розроблені рекомендації щодо шляхів вдосконалення діючої системи добровільного медичного страхування можуть бути використані страховими компаніями та іншими суб'єктами даного сектору економіки.

Апробація результатів дослідження. Результати магістерської дипломної роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика», (Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Черкаси, 18 квітня 2013 р.), опубліковано тези на тему «Проблеми формування системи добровільного медичного страхування та перспективи його розвитку в Україні».

Обсяг та структура магістерської дипломної роботи. Дипломна робота містить вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури та додатки. Загальний обсяг роботи — 136 сторінок. Основний зміст викладено на 110 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 20 таблиць, 9 рисунків, 4 додатки. Список використаної літератури налічує 42 найменування.

Основний зміст роботи

медичний страхування фінансування

У вступі обґрунтовано актуальність теми магістерської дипломної роботи, сформульовано мету і завдання, об'єкт та предмет дослідження, названо методи, за допомогою яких проводилось дослідження.

У розділі 1 «Теоретичні основи добровільного медичного страхування в умовах ринкової економіки» проведено дослідження економічної сутності поняття «добровільне медичне страхування», розкрито передумови виникнення добровільного медичного страхування та особливості його розвитку в Україні, визначено роль ДМС в охороні здоров’я населення.

Ринок добровільного медичного страхування — це система соціально-економічних відносин, що виникають між страховиками, медичними закладами та страхувальниками, в якій у процесі обміну через механізм ринкових цін здійснюється погодження та реалізація їх економічних інтересів. Об'єктом добровільного медичного страхування є майнові інтереси страхувальника або застрахованого, які пов’язані з витратами на одержання медичної допомоги та лікування застрахованого. Суб'єктами добровільного медичного страхування виступають страховики, страхувальники, застраховані та медичні установи.

Основними завданнями медичного страхування є: посередницька діяльність в організації та фінансуванні страхових програм, надання медичної допомоги населенню; контроль за обсягом та якістю виконання страхових медичних програм лікувально-профілактичними та соціальними закладами і окремими приватними лікарями; розрахунок з медичними, соціальними установами та приватними лікарями за виконану роботу згідно з угодою через страхові фонди (страхові компанії), які формуються за рахунок грошових внесків підприємств, закладів, організацій, громадян.

Добровільне медичне страхування є частиною особистого страхування, виступає важливим ринковим компонентом та ефективним доповненням до системи соціальних гарантій держави. Економічне значення ДМС полягає у тому, що воно такий вид страхування виступає в ролі економічного механізму для зниження бюджетних видатків, оскільки є одним із джерел фінансування системи охорони здоров’я. Соціальне значення ДМС виражається через гарантії, надані в рамках соціального забезпечення, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів.

Невизначеність правових питань медичного страхування робить цю галузь суспільних відносин непривабливою і неперспективною в інвестиційному, економічному, маркетинговому аспектах. У зв’язку з цим ринок медичного страхування розвинутий слабо, серйозної конкуренції між страхувальниками не існує. Велике значення має фактор низьких доходів населення. Невідповідність між реальним прожитковим мінімумом і середньостатистичною заробітною платою, а також високі податкові ставки на доходи підприємств не дозволяють залучати додаткові ресурси в систему добровільного медичного страхування.

Сьогодні в Україні існує ряд економічних, правових і соціальних чинників, вплив яких стримує розвиток медичного страхування, а саме: незавершеність процесу створення нормативної бази щодо добровільного медичного страхування; відсутність у населення позитивного досвіду взаємовідносин із страховими компаніями; відсутність механізмів заохочення роботодавців щодо медичного страхування працівників і членів їхніх сімей; обмеженість можливостей запровадження медичного страхування за рахунок коштів громадян внаслідок низького рівня доходів населення, а також механізму фінансової підтримки за рахунок державного і місцевих бюджетів; незначна кількість страхових компаній, що мають позитивний досвід впровадження добровільного медичного страхування.

Розділ 2 «Фінансово-економічний механізм добровільного медичного страхування» надає оцінку сучасного стану розвитку добровільного медичного страхування в Україні, організаційно-економічну характеристику АТ «СГ «ТАС» (приватне), демонструє фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування та огляд охорони праці в АТ «СГ «ТАС» (приватне).

Сьогодні розвиток страхового ринку відбувається на фоні позитивних змін макроекономічної ситуації в державі при зростанні добробуту населення і посиленні державного регулювання і нагляду за страховою діяльністю.

Проаналізовано ринок вітчизняного страхування за основними показниками діяльності за 2010−2011 роки. У 2012 році на ринку страхування не відбулося значних змін основних показників діяльності: активи страховиків та обсяги наданих ними страхових послуг залишаються майже на одному рівні протягом 2010−2012 звітних років. У порівнянні з 2011 роком зменшились обсяги валових страхових премій на 5,2%, обсяги валових страхових виплат істотно збільшились на 5,9%. Можна зробити висновок, що компанії вдосконалюють свої системи врегулювання страхових випадків, що призводить до збільшення виплат страхувальникам.

Результати подано в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники діяльності страхового ринку України за 2010−2012 рр. та їх динаміка

Показник

2010

2011

2012

Темпи приросту,%

2010/2011

2011/2012

Кількість зареєстрованих страховиків

456

442

414

-3,1

-6,3

Кількість укладених договорів страхування, млн. шт.

619,1

618,0

178,2

-0,2

-71,2

Активи по балансу, млн. грн.

45 234,6

48 122,7

56 224,7

6,4

16,8

Обсяг сплачених статутних капіталів, млн. грн.

14 429,2

14 091,8

14 579,0

-2,3

3,5

Сформовані страхові резерви, млн. грн.

11 371,8

11 179,3

12 578,0

-1,7

12,5

Валові страхові премії, млн. грн.

23 081,7

22 693,5

21 508,2

-1,7

-5,2

Валові страхові виплати, млн. грн.

6104,6

4864,0

5151,0

-20,3

5,9

Рівень валових виплат,%

26,4

21,4

23,9

-18,9

11,7

Проаналізовано показники діяльності страхових компаній саме в секторі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я та страхування здоров’я на випадок хвороби). Результати подано в таблиці 2.

Таблиця 2. Показники діяльності страхових компаній в секторі добровільного медичного страхування та їх динаміка за 2010−2012 рр.

Показник

Безперервне страхування здоров’я

Страхування здоров’я на випадок хвороби

2010

2011

2012

Темп приросту,%

2010

2011

2012

Темп приросту,%

2011/

2010

2012/

2011

2011/

2010

2012/

2011

Чисті страхові премії, млн. грн.

809,4

736,3

1280,1

— 9,0

773,9

138,9

121,6

316,3

— 12,5

160,1

Чисті страхові виплати, млн. грн.

632,9

744,1

900,8

17,6

21,1

38,0

35,7

40,7

— 6,1

14,0

Рівень виплат,%

78,2

101,1

70,4

29,3

— 30,4

27,4

29,4

12,9

7,3

-56,2

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат, тис. шт.

1467,4

1643,9

2161,2

12,0

31,5

61,3

58,4

64,4

— 4,7

10,3

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. шт.

1023,2

1360,7

1454,9

33,0

6,9

542,9

874,2

1704,4

61,0

95,0

Огляд структури страхового портфеля вітчизняних страхових компаній свідчить, що медичне страхування сьогодні не є найпопулярнішим. Українці більшою мірою хвилюються про своє майно та транспортні засоби, ніж про безпеку власного здоров’я.

Виходячи з даних, що відображення на рис. 2, слід відмітити, що страхова компанія «Нафтагазстрах» має найвагомішу позицію серед інших страховиків, і виступає лідером на ринку добровільного медичного страхування України. Треба відзначити, що чітких цінових рамок у даному виді страхування немає, тому вартість полісу страхування може значно коливатися залежно від програми страхування і передбаченої страхової суми.

Важливою проблемою, крім цінового фактора, є те, що на сьогодні ринок добровільного медичного страхування розвивається поки що основним чином за рахунок корпоративного напрямку, завдяки якому він зростає на 20−30% щорічно. Страхування ж фізичних осіб є для страховиків не вигідним, оскільки заплативши за медичну страховку, що є очевидним свідченням наявних або потенційних проблем зі здоров’ям, клієнт прагне по максимуму використовувати поліс. Корпоративні ж клієнти прибутковіші, оскільки компанії страхують відразу 100−500 працівників (часто за найдорожчою програмою з великим набором послуг), багато хто з яких взагалі не ходить до лікарів.

Існують ще й загальнодержавні проблеми, що так чи інакше здійснюють свій вплив на розвиток і умови функціонування даного виду страхування. Серед них політична та економічна нестабільність, низький рівень доходів населення, непослідовний підхід до реформування соціального сектора, відсутність оптимальної податкової політики, яка б стимулювала розвиток медичного страхування, недооцінка ролі недержавних фінансових інститутів тощо.

Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», попереднє найменування — Закрите акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», створене на підставі рішення засновників 18 серпня 1998 року та зареєстроване 19. 10. 1998 року. Метою діяльності АТ «СГ «ТАС» є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством. Предметом діяльності АТ «СГ «ТАС» є проведення страхування, перестрахування та здійснення фінансової діяльності, пов’язаної із формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням. АТ «СГ «ТАС» провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне розміщення. Страхова компанія здійснює страхові послуги за видами, на які видана ліцензія і має диверсифікований страховий портфель.

На початок 2013 року компанія функціонує в нестабільному середовищі, пов’язаному з світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. В той же час не існує чіткого уявлення того, які заходи прийматиме уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовірно ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід компанії, стабільність і структуру її операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів компанії і здатність компанії обслуговувати і платити в своїх боргах у міру настання термінів їх погашення.

Проведено аналіз динаміки та структури статей балансу на основі звітності страхової компанії. За аналізований період обсяги активів СГ «ТАС» зменшились у 2012 році на 137 946,0 тис. грн. (19,74%) і станом на 01. 01. 2013 рік набули значення 560 816,0 тис. грн. Зазначене зменшення відбулося, в основному, за рахунок нематеріальних активів страхової компанії, фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості. В структурі активів теж відбулися негативні зміни: зменшилась питома вага нематеріальних активів і збільшилась питома вага оборотних активів. Аналіз динаміки і структури пасивів СГ «ТАС» показав, що ресурсна база зменшилась на 137 946, тис. грн. (19,74%). Це негативно характеризує роботу страхової компанії. Так, станом на 01. 01. 2013 р. зобов’язання страхової компанії складали 80 870,0 тис. грн. і зросли за 2012 рік на 92,83%. Власний капітал має негативну динаміку і протягом звітного періоду зменшився на 147 440,0 тис. грн. (35,08%) за рахунок отримання в 2012 році негативного фінансового результату. Аналіз структури пасивів показав, що значно зменшилась питома вага власного капіталу страхової компанії і збільшились поточні зобов’язання за звітний 2012 рік.

Важливим аспектом оцінки фінансового стану страхової компанії є аналіз її фінансових результатів. Проведено оцінку структури і динаміки доходів і витрат СГ «ТАС».

Проведено розрахунок основних показників ліквідності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності СГ «ТАС» відповідає нормативному значенню, і має тенденцію до зменшення. Коефіцієнт швидкої ліквідності відповідає нормативному значенню і значно перевищує його, але має темп до зменшення. Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює нормативному значенню, але має тенденцію до зменшення.

Проведено розрахунок показників фінансової стійкості, оцінку ділової активності та аналіз рентабельності АТ «СГ «ТАС» за 2011−2012 рр.

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що рентабельність страхової компанії протягом звітного року значно зменшилась в зв’язку з фінансовим результатом 2012 року у вигляді збитку. Майже всі показники рентабельності, крім рентабельності інвестиційної діяльності, мали негативну динаміку. З проведеного аналізу можна зробити висновок, що СГ «ТАС» знаходиться в задовільному фінансовому становищі і має негативну динаміку головних показників фінансового стану. Ці фактори можуть негативно вплинути на роботу компанії в 2013 році. В зв’язку з отриманням негативного фінансового результату за 2012 рік, можуть знизитися показники продажів, та інвестиційної діяльності.

Розвиток добровільного медичного страхування, як і розвиток ринку в цілому, відбувається в Україні нерівномірно. На страховому ринку України АТ «СГ «ТАС» посідає вагоме місце серед інших страховиків. У структурі страхового портфеля компанії договори добровільного медичного страхування у 2012 році займають 10% (рис. 3).

Проаналізовано основні фінансові показники за 2008−2012 роки з метою визначення проблем та тенденцій розвитку медичного страхування в Україні. Особливістю діяльності страховика є забезпечення страхового захисту за умови акумулювання коштів у вигляді надходжень страхових премій до страхових резервів. Страхові резерви СГ «ТАС» залишаються майже на одному рівні протягом всіх п’яти років. Ці фактори позитивно впливають на розвиток добровільного медичного страхування та забезпечення його постійного фінансування навіть за умов економічної кризи. Результати розрахунків подано в таблиці 3.

Таблиця 3. Основні фінансові показники АТ «СГ «ТАС» за 2008−2012 рр.

Рік

Страхові премії

Страхові виплати

Страхові резерви

Статутний капітал

2008

380 297,7

141 528,0

234 895,0

16 200,0

2009

285 682,2

138 403,0

218 982,7

16 200,0

2010

346 935,4

126 029,8

226 019,6

117 195,0

2011

379 568,0

181 943,8

248 969,6

185 205,0

2012

361 651,2

194 361,5

215 530,6

185 205,0

Розглянуто обсяг надходжень, суми відшкодувань та рівень виплат за договорами добровільного медичного страхування СГ «ТАС» протягом 2008−2012 років для більш повного розуміння стану розвитку ДМС в Україні. Аналіз надходжень та виплат за договорами добровільного медичного страхування СГ «ТАС» протягом 2008−2012 рр. показав позитивну динаміку. За п’ять років, що досліджуються обсяг надходження страхових премій має тенденцію до збільшення. Необхідно відмітити, що протягом трьох останніх років рівень виплат з добровільного медичного страхування знаходився на надвисокому рівні, особливо у 2011 році. Результати розрахунків подано в таблиці 4.

Таблиця 4. Аналіз надходжень та виплат за договорами добровільного медичного страхування АТ «СГ «ТАС» протягом 2008−2012 рр.

Роки

Валові

ДМС

Рівень виплат

Питома вага ДМС

премії, тис. грн.

виплати, тис. грн.

премії, тис. грн.

виплати, тис. грн.

валових,%

ДМС,%

премії,%

виплати,%

2008

380 297,7

194 361,5

6154,0

3413,9

37,22

55,47

1,60

2,41

2009

285 682,2

138 403,0

9322,1

4523,0

48,45

48,52

3,30

3,27

2010

346 935,3

126 029,8

18 509,1

16 130,9

36,33

87,15

5,34

12,80

2011

379 568,0

181 943,8

24 316,0

40 772,1

47,93

167,68

6,41

22,41

2012

361 651,2

194 361,5

36 034,9

35 514,6

53,74

98,56

9,96

18,27

Одним із основних показників, що характеризують страховика з точки зору привабливості для потенційного страхувальника є обсяг виплачених страхових сум та відшкодувань, що відчить про збалансованість страхового портфелю та грамотну андеррайтингову політику страховика. На рис. 5 наведено динаміку страхових платежів та відшкодувань за договорами добровільного медичного страхування.

Рівень страхових виплат за добровільним медичним страхуванням у 2010 та 2012 роках знаходився на високому рівні, а в 2011 році навіть перевищив находження на 67%, що є негативним для фінансового стану страхової компанії. Рівень страхових виплат є порівняно високим, зважаючи на те, що переважна більшість користувачів цих послуг є фізичними особами.

Оскільки в забезпеченні реалізації послуг з ДМС беруть участь суб'єкти, які мають різну відомчу підпорядкованість, значної уваги заслуговує організація фінансового контролю їх діяльності. Для цього застосовують алгоритм фінансових перевірок страховика. Особлива увага приділяється виявленню і запобіганню випадків страхового шахрайства, ідентифікації страхового шахрайства в ДМС, визначенню можливих його видів на кожному етапі проходження страхової угоди та способів його виявлення і викриття.

Таким чином, аналіз діяльності страхової компанії показав, що, незважаючи на позитивні тенденції його розвитку, збільшення кількості укладених договорів та обсягів надходження страхових премій, перед страховиками постало чимало проблем, що пов’язані із внутрішніми та зовнішніми факторами.

СГ «ТАС» забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань; організовує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення негативних чинників; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства; здійснює постійний контроль за додержанням працівниками правил з техніки безпеки і виробничої санітарії.

У розділі 3 «Напрями вдосконалення фінансового забезпечення добровільного медичного страхування» запропоновано вдосконалення системи добровільного медичного страхування в Україні на основі використання зарубіжного досвіду та надано пропозиції щодо поліпшення фінансового забезпечення системи добровільного медичного страхування.

Розглянувши різні системи медичного страхування в зарубіжних країнах, можна зробити висновок, що кожна країна має свій вид системи медичного забезпечення. Будь-яка держава повинна розробити і запровадити найбільш оптимальну для громадян модель медичного страхування та забезпечити її реалізацію. Українську систему охорони здоров’я необхідно адаптувати до сучасних економічних умов і до ментальності. Досвід інших країн засвідчує, що механізм фінансування охорони здоров’я можна удосконалювати як в рамках бюджетного фінансування, так і медичного страхування. На нашу думку, ідеальною моделлю для України є бюджетно-страхова медицина. Але низький рівень доходів населення і високі темпи інфляції можуть обмежувати платоспроможний попит на медичні послуги з боку приватних осіб. Це може призвести до того, що значна частина населення не зможе отримати необхідну медичну допомогу. Можна зробити висновок, що альтернативи добровільному медичному страхуванню на даному етапі розвитку України немає. Тому медичне страхування є єдиним шляхом виходу системи охорони здоров’я з економічної і соціальної кризи. На нашу думку, реформування вітчизняної системи охорони здоров’я є необхідним на теперішньому етапі розвитку країни, зокрема сприяння розвитку добровільного медичного страхування. Для цього потрібно здійснити ряд змін в законодавстві щодо роботи страховиків з лікувально-профілактичними закладами та підприємствами, які впроваджують корпоративне добровільне медичне страхування, створити єдину систему тарифікації медичних послуг та єдину інформаційну мережу.

Одним із найважливіших є питання щодо економічних розрахунків медичного страхування. За сучасних умов у страховій медицині необхідно сформувати продуману політику цін, оскільки штучне стримування їх на послуги охорони здоров’я знижує якість медичної допомоги, що надається населенню. В той же час темпи зростання доходів населення, показники стану суспільного та індивідуального здоров’я й темпи зростання цін на медичні послуги мають відповідати один одному.

Розвиток добровільного медичного страхування в Україні має стати спільною справою всіх учасників цього ринку, а саме роботодавців і страхової компанії та вищих рівнів державної влади. Збалансоване регулювання медичного страхування, а саме політика оподаткування учасників інфраструктури, дасть можливість учасникам ринку внести свої корективи в розвиток охорони здоров’я.

Зміни, які необхідно зробити в законодавстві для розвитку добровільного медичного страхування, пов’язані зі специфікою оподаткування страхових компаній, які займаються цим видом страхування. Податкове навантаження для страхових компаній, які займаються ДМС, діє на загальних для страховиків підставах і не мотивує займатися цим видом послуг, що відрізняється від інших великою ресурсоємністю і високим рівнем виплат. Високі витрати даного виду пов’язані з соціальною значимістю виду та його функціональної специфікою.

На нашу думку, необхідно, щоб у законодавчому порядку, держава дозволила відносити кошти, які сплачені юридичною особою-страхувальником за договором ДМС на користь працівників, до витрат. Це буде стимулювати громадян до захисту свого здоров’я за допомогою податкових пільг. Оподаткування витрат (не віднесення їх до витрат) працівників на ДМС не стимулює їх до розвитку програм медичного страхування на підприємствах. Наприклад, введення податкових пільг для підприємств, які використовують послуги довгострокового страхування життя своїх працівників призвело до значного збільшення обсягів даного сектора страхового ринку України за останні роки.

Ще одним і, можливо, найефективнішим способом підвищення попиту населення на ДМС в Українї є поліпшення якості такої послуги. Для того, щоб визначити, що саме необхідно зробити для створення та задоволення попиту населення на ДМС, необхідно враховувати той стан, в якому знаходиться дана галузь страхування і можливі шляхи її успішного розвитку. Сьогодні добровільним медичним страхуванням активно займається незначна кількість українських страховиків. Перша рейтингова десятка страхових компаній ринку ДМС концентрує близько 70% загальних обсягів страхових платежів з цього виду страхування. У першу чергу, саме ці страховики повинні докласти максимум зусиль для поліпшення рівня обслуговування населення з метою збільшення попиту громадян на ДМС.

Для вдосконалення обслуговування застрахованих за договорами ДМС є впровадження нової системи кадрового забезпечення, а саме фахівців в сфері охорони здоров’я, які мають досвід і знання з медичного страхування. Такі спеціалісти необхідні хоча б для того, щоб документально засвідчувати обслуговування застрахованих осіб, так як за них всі витрати сплачує страхова компанія і розрахунки проходять безпосередньо між лікувальним закладом і страховиком.

Досвід страхової компанії, діяльність якої досліджувалась в цій роботі, спроектований на методи сучасного менеджменту і дає змогу поліпшити якість страхових послуг. Робота С Г «ТАС» на практиці підтверджує, що необхідним для розвитку системи добровільного медичного страхування є формування клієнто-орієнтованої політики врегулювання страхових випадків; функціонування власного медичного асистансу; розробка оптимізації бізнес-процесів та стандартів якості обслуговування клієнтів; проведення постійних семінарів і тренінгів для персоналу, з метою збільшення обсягів продажу даного виду послуг.

З метою забезпечення і підвищення фінансового результату від договорів добровільного медичного страхування пропонуємо вдосконалити систему андерайтингу страхової компанії. Це дозволить підтримувати оптимальний баланс міє об'ємом надходжень і рівнем виплат залежно від ситуації, яка складється на ринку страхових послуг. Для організації ефективної служби андерайтингу необхідно забезпечити співпрацю з традиційними службами страховика: службою ІТ, фінансовим відділом та правлінням компанії. Основним результатом роботи вдосконаленої системи андерайтингу є формування збалансованого і прибуткового страхового портфелю, що забезпечуватиме фінансовий результат.

Впровадження системи антикризового менеджменту є особливо важливим для страхових компаній в умовах погіршення загальної економічної ситуації в країні, в тому числі в умовах кризових явищ, коли в боротьбі за збереження доходів деякі компанії нехтують головними критеріями якості страхових послуг.

Участь служб страхової компанії в системі андерайтингу зображено в таблиці 5.

Таблиця 5. Участь служб страхової компанії в системі андерайтингу

Направлення роботи андерайтингу

Андерайтинг

Служба ІТ

Фінансовий відділ

Правління

Розрахунок і обґрунтування власного утримання

+

+

+

Оцінка і приймання ризиків на страхування

+

+

Введення в базу даних договорів страхування

+

+

Аналіз технічних результатів

+

+

+

Розробка пропозицій, методів і моделей страхування на основі аналізу фінансових результатів

+

+

+

Мотивація персоналу в залежності від результатів андерайтингу

+

+

+

Зпрогнозуємо надходження за договорами добровільного медичного страхування метод експоненціального згладжування, що забезпечує досить швидке реагування прогнозу на всі події, що відбуваються протягом періоду, що охоплюється часовим рядом. Прогноз на І квартал 2011 року вкажемо найбільш наближено до реальних можливостей страхової компанії в сумі 7500 тис. грн. Результати прогнозу подано в таблиці 7.

Таблиця 7. Прогноз показників валових страхових премій на ІІ квартал 2013 року за договорами добровільного медичного страхування

Звітний період

Страхові премії, тис. грн.

Прогноз

= 0,3, тис. грн

Похибка прогнозу

= 0,3

Прогноз

= 0,7, тис. грн

Похибка прогнозу

= 0,7

1

І кв. 2011 р.

8674,9

7500,0

1174,9

7500,0

1174,9

2

ІІ кв. 2011 р.

4212,6

7852,5

-3639,9

8322,4

-4109,8

3

ІІІ кв. 2011 р.

5464,6

6760,7

-1296,1

5445,5

19,1

4

ІV кв. 2011 р.

5963,9

6371,8

-407,9

5458,9

505,0

5

І кв. 2012 р.

12 527,1

6249,5

6277,6

5712,4

6814,7

6

ІІ кв. 2012 р.

5914,7

8162,8

-2248,1

10 582,6

-4667,9

7

ІII кв. 2012 р.

10 711,9

7488,3

3223,6

7315,1

3396,8

8

ІV кв. 2012 р.

6881,2

8455,4

-1574,2

9692,8

-2811,6

9

І кв. 2013 р.

10 131,4

7983,2

2148,2

7724,6

2406,8

10

ІІ кв. 2013 р.

8627,6

-

9409,4

-

Всього

70 482,3

66 824,2

3658,1

67 754,3

2728,0

З проведеного трендового аналізу надходжень валових страхових премій за договорами добровільного медичного страхування можна зробити висновок, що такі надходженя не є стабільними і не залежать на пряму від дій страховика. На це впливає безліч негативних чинників, які стримують розвиток даного виду страхування, зокрема впливає низький рівень доходів населення та практична відсутність страхової культурив учасників даного сектору страхування. Аналіз доводить, що цей метод не може дати достатньої точності прогнозу на тривалий період, тому що він базується на даних минулого і теперішнього часу, і похибка поступово збільшується в міру віддаленості прогнозу.

Добровільне медичне страхування має стати першим кроком до подолання кризи у галузі охорони здоров’я, сприяти запровадженню економічних методів управління в медичній галузі, гармонійному розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності, їхньої господарської самостійності, економічної і юридичної відповідальності за результати їхньої діяльності: надання якісної медичної допомоги та медичних послуг, перенесення акцентів на інтенсивні методи лікування та амбулаторно-поліклінічну допомогу хворим. Це стане можливим, якщо спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін буде підготовлена принципово та творчо перепрацьована нова редакція законопроекту щодо впровадження страхової медицини. Ситуація ускладнюється старінням української нації. Збільшення чисельності людей пенсійного віку призведе до зменшення грошових потоків, отриманих з доходів працюючої частини населення. Тому державі варто звернути увагу на розвиток додаткових джерел фінансування медичної галузі та сприяння їх розвитку.

Перелічені вище заходи дадуть можливість створити умови для поступового поліпшення якості медичної допомоги населенню, підвищення розмірів оплати праці медичних працівників та забезпечення дієвого державного і громадського контролю за витратами на охорону здоров’я та ефективністю їх використання. Тобто, з одного боку, вони сприятимуть вдосконаленню існуючої системи бюджетного фінансування охорони здоров’я, а з іншого — створять умови для наступного етапу реформи, що полягатиме у запровадженні обов’язкового медичного страхування населення.

Висновки

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції щодо забезпечення стабільного фінансування системи добровільного медичного страхування. Необхідно реалізувати комплекс взаємоузгоджених законодавчих, організаціних та методичних питань.

1. Досліджено економічну природу та сутність добровільного медичного страхування та обґрунтовано зміст поняття «медичне страхування». Ринок добровільного медичного страхування — це система соціально-економічних відносин, що виникають між страховиками, медичними закладами та страхувальниками, в якій у процесі обміну через механізм ринкових цін здійснюється погодження та реалізація їх економічних інтересів. Добровільне медичне страхування є частиною особистого страхування, виступає важливим ринковим компонентом та ефективним доповненням до системи соціальних гарантій держави. Економічне значення ДМС полягає у тому, що воно виступає в ролі економічного механізму для зниження бюджетних видатків, оскільки є одним із джерел фінансування системи охорони здоров’я.

2. Визначено місце та роль добровільного медичного страхування у фінансовій системі держави, у забезпеченні соціальної стабільності та рівня добробуту громадян. Фінансування охорони здоров’я забезпечується за рахунок суспільного фонду споживання, однак за рахунок цих коштів не відбувається процес нормального відтворення продуктивних сил суспільства. При цьому добровільне медичне страхування є одним із найбільш дієвих способів забезпечення фінансових потреб системи охорони здоров’я. Соціальне значення ДМС виражається через гарантії, надані в рамках соціального забезпечення, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів. Саме медичне страхування є способом диверсифікації фінансового забезпечення системи охорони здоров’я, способом індивідуалізації в отриманні необхідного медичного лікування. Воно сприяє вибірковості медичного обслуговування, зменшує витрати на нього для фізичної особи, і, водночас, посилює фінансову базу системи охорони здоров’я в цілому. Стан охорони здоров’я визначає рівень благополуччя населення і ступінь його соціальної захищеності і служить індикатором політико-економічної ситуації в суспільстві.

3. Виявлено мету та основні завдання добровільного медичного страхування. Метою добровільного медичного страхування є гарантування громадянам (застрахованим особам) при настанні страхового випадку оплати вартості медичної допомоги за рахунок коштів страхових резервів та фінансування профілактичних заходів. Головними завданнями системи ДМС є: забезпечення охорони здоров’я та відтворення населення; розвиток та вдосконалення медичного обслуговування; фінансування системи охорони здоров’я за рахунок сформованих страхових резервів; перерозподіл коштів, що використовуються на оплату медичних послуг застрахованих осіб. Концепція розвитку системи добровільного медичного страхування в Україні вимагає для своєї реалізації істотного вдосконалення нормативно-методичної бази. Робота в цьому напрямку може будуватися поетапно, поєднуючи зусилля всіх зацікавлених структур: органів державної влади, страхових організацій та медичних установ.

4. Проведено оцінку діючого фінансового механізму добровільного медичного страхування, визначено його основні тенденції, особливості та суперечності. Страхові компанії в системі ДМС офіційно виступають посередниками між застрахованою особою та закладом охорони здоров’я і прагнуть змінити ситуацію, легалізувати існуючий у медицині тіньовий оборот коштів. Основною вимогою до страхової компанії, що займається ДМС, має бути забезпечення її фінансової стабільності, яка визначається не тільки розміром основного капіталу та співвідношенням власних і залучених коштів. Фінансова стабільність страховика значною мірою залежить від надійності банків, із якими він має договірні відносини; структури розміщення вільних коштів; інвестиційної діяльності; наявності договорів перестрахування тощо. Іншою важливою умовою для страхової компанії є рівень забезпечення захисту прав застрахованого при одержанні ним медичної допомоги. Насамперед, це експертиза якості надання медичної допомоги за програмами ДМС, наявність кваліфікованого персоналу, досвід роботи з ДМС, достатній обсяг зібраних страхових премій.

Станом на кінець 2012 року статутний капітал сплачено в повному обсязі грошовими коштами. Величина сплаченого статутного фонду АТ «СГ «ТАС» становить 185 205 тис. грн. і відповідає 17 576,35 тис. ЄВРО за курсом НБУ, що перевищує величину мінімального розміру статутного фонду страховика, встановленому норма статті 30 Закону України «Про страхування». За 2012 рік компанія має збиток 147 440 тис. грн. та валюту балансу у сумі 560 816 тис. грн. У звітному періоді валові надходження страхових платежів склали 361 651,1 тис. грн., в тому числі: від страхувальників-фізичних осіб — 255 819,3 тис. грн.; від страхувальників-юридичних осіб (крім перестрахувальників) — 103 394,4 тис. грн. У 2012 році відбулися 103 978 страхових випадки, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат у сумі 194 361,5 тис. грн., з них фізичним особам 131 479,8 тис. грн., юридичним особам (крім перестрахувальників) — 59 278,2 тис. грн. Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду складає 1 031 873. Станом на кінець 2012 року страхові резерви сформовано у розмірі 215 530,6 тис. грн., у тому числі: резерви інші, ніж резерви незароблених премій — 122 562,1 тис. грн., резерв заявлених, але не виплачених збитків — 44 410,7 тис. грн., резерв збитків, які виникли, але не заявлені - 20 792,9 тис. грн., резерв коливань збитковості - 55 810 тис. грн., резерв катастроф — 1548,4 тис. грн.

5. Досліджено і узагальнено зарубіжний досвід організації медичного страхування з метою його практичного використання в Україні. Враховуючи історичні, ментальні та економічні особливості нашої країни, маємо підставу наголошувати на доцільності побудови системи медичного страхування на основі моделі О. Бісмарка, модифікованої із застосуванням основних засад моделі В. Беверіджа в частині фінансування пріоритетних державних програм, наукових досліджень тощо. Вивчення усього комплексу проблем, пов’язаних з організацією фінансового забезпечення охорони здоров’я на страхових засадах, дало підставу стверджувати, що в Україні доцільним є запровадження централізованої бюджетно-страхової моделі охорони здоров’я з опосередкованою формою організації. Зміст її полягає в диверсифікації надходження коштів за рахунок двох джерел — коштів бюджетної системи та страхових внесків через механізм добровільного медичного страхування. Таким чином, потрібна перебудова системи охорони здоров’я і вона повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної схеми фінансування, що передбачає обов’язковий перехід від бюджетної системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, що фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних форм власності з елементами добровільного медичного страхування населення.

6. Обгрунтовано основні напрямки розвитку добровільного медичного страхування в Україні. Державна політика розвитку медичного страхування як частина загальної соціальної та економічної політики України повинна визначати основні принципи, напрями і форми економічного впливу у сфері соціального захисту населення. Медичне страхування має бути підтримано нормативно-правовою базою; удосконаленням податкової політики та державного нагляду; підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової культури населення; підготовкою та перепідготовкою кадрів. Розвитку добровільного медичного страхування може сприяти лише той прошарок населення держави, який має стабільні і високі доходи. Таке явище підкреслює необхідність то доцільність удосконалення законодавчо-нормативної бази, яка регламентує процес формування доходів населення різних соціальних груп, що сприятиме появі коштів, які зможуть витрачатися на медичне страхування та призведе до підвищення показника здоров’я населення.

Для розвитку добровільного медичного страхування в Україні необхідно запровадити наступні заходи: відпрацювати механізм фінансування процесів добровільного медичного страхування; розширити послуги медичного страхування, які повинні охоплювати цикл: лікування хвороби, профілактика, санаторно-курортне лікування; коригувати окремі положення податкового законодавства з метою впровадження стимулів для медичного страхування; підвищити страхову культуру населення у сфері надання медичних послуг, шляхом введення дієвого контролю за їх виконанням; розширити систему підготовки фахівців медичного страхування, які повинні володіти базовими знаннями з маркетингу, менеджменту та фінансів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой