Організація території фермерського господарства "Нива"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

АНОТАЦІЯ

Дана тема — Організація території ФГ «Нива» дуже актуальна в даний час.

Даний курсовий проект складається з чотирьох розділів та вступу. Ці розділи, в свою чергу поділяються на пункти та підпункти.

Отже, перший розділ має назву «Землевпорядні вишукування (підготовчі роботи) для розробки проекту». Він містить дев’ять пунктів, що описують стан та природні умови землекористування, визначення координат меж та площі. А також три картограми: «Картограма крутості схилів», «Картограма агровиробничих груп грунтів», «Картограма екологічної придатності земель».

Другий розділ «Організація території новостворених землекористувань». Містить десять пунктів. В них описується впорядкуваня території, а також, якісне проектування усіх елементів землекоростування, а саме: шляхової мережі; сівозмін за придатністю грунтів; полів і робочих ділянок… В другому розділі складаються схеми чергування с/г культур, розробляється структура посівних площ, проводиться оцінка земель і технологічна характеристика полів сівозмін та робочих ділянок, та визначається економічна ефективність проекту «Організіції території».

Третій розділ «Перенесення проекту „Організації території“ в натуру». Розділ висвітлює тему перенесення меж ділянок землекористування з плану на місцевість.

Четвертий розділ «Охорона праці та техніка безпеки при землеустрою». Він містить, також, висновки і список використаних джерел, що підводять підсумки усього курсового проекту.

Таким чином, курсовий проект складається з текстової та графічної частини, які містять чотири розділи і чотири картограми.

ЗМІСТ

Вступ

1. Землевпорядні вишукування (підготовчі роботи) для розробки проекту

1.1 Загальні відомості про землекористування

1.2 Природні умови землекористування

1.3 Аналіз існуючого використання земель

1.4 Побудова плану меж території сільської ради

1.4. 1Складання каталогу координат меж сільської ради

1.5 Вирахування площ за координатами, секціями та контурами

1.5.1 Вирахування площ за координатами

1.5.2 Вирахування площі за секціями і контурами угідь

1.6 Складання експлікації земель за угіддями та землекористувачами межах плану

1.7 Складання і призначення картограми крутості схилів

1.8 Складання і призначення каторгами агровиробничої групи ґрунтів

1.9 Складання і призначення картограми екологічної придатності земель

2. Організація території новостворених землекористувань

2.1 Організація раціональної системи використання угідь

2.2 Визначення обсягів освоєння, трансформації поліпшення угідь

2.3 Проектування шляхової мережі

2.4 Проектування сівозмін за придатністю ґрунтів

2.5 Просторове розміщення полів сівозмін і робочих ділянок

2.6 Складання схем чергування сільськогосподарських культур

2.7 Розробка структурі посівних площ

2.8 Якісна оцінка землі

2.9 Технологічна характеристика полів сівозмін та робочих ділянок

2. 10 Визначення економічної ефективності проекту організації території

3. Перенесення проекту організації території в натуру

4. Висновок

ВСТУП

землевпорядний площа фермерське земля

Фермерське господарство — основні виробники продовольства і сировини для народногосподарського комплексу країни. Тому організація раціонального використання землі та її охорона — важливе державне завдання. Взаємне рішення організації території фермерських господарств з системами господарювання, землеробства, а так само з організацією виробництва, праці та управління здійснюються в процесі внутрішньогосподарського землеустрою. Тобто внутрішньогосподарський землеустрій являє собою комплекс землевпорядних робіт, в процесі яких виробництво окремого господарства прив’язують до кожного конкретного ділянці землі з урахуванням його якісного стану і просторових характеристик. Внутрігосподарський землеустрій вирішує три дуже важливих завдання:

По — перше, забезпечується підвищення економічної ефективності даного господарства за рахунок правильного використання земель;

по — друге, створюються умови для відтворення грунтової родючості, що закладає фундамент екологічної стабільності території;

по — третє, вирішуються соціальні проблеми села в результаті поліпшення життя, праці та відпочинку працівників.

Основна мета внутрішньогосподарського землеустрою — організація раціонального використання, охорони і поліпшення земель і пов’язаних з нею засобів виробництва, що забезпечує максимальну економічну ефективність сільськогосподарського виробництва та його природоохоронну спрямованість.

Мета курсового проекту: навчитись проектувати основні елементи влаштування території в межах землекористування з подальшим її ефективним використанням і отриманням найбільш оптимальних прибутків.

Курсовий проект виконувася за трьома етапами: 1) Підготовчі і обслідницькі роботи; 2) Розміщення господарських центрів і організація угідь; 3) Влаштування території сівозмін та кормових угідь.

1. ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ВИШУКУВАННЯ (ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ) ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ

1.1 Загальні відомості про землекористування ФГ «Нива»

Для проектування представлено фермерське господарство «Нива» Приморського району Запорізької області, яке знаходиться в зоні степу.

Розташовано ФГ «Нива» у центрі міста Приморськ, в 3 км від державної міської ради у Північному напрямку. Через місто проходить автомагістраль державного значення Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (Е58). Район розташований у Південно-Східній частині території Запорізької області. До найближчої залізничної станції, яка знаходиться у м. Бердянськ — 30 км. Територія району займає площу 1 400 кмІ, включає 1 міську раду, 15 сільрад.

Спеціалізація фермерського господарства означає зосередження його діяльності на виробництві одного або декількох видів конкурентоспроможної товарної продукції, для виробництва якої є найкращі умови. Вона сприяє скороченню кількості товарних галузей, збільшенню обсягів їх виробництва і підвищенню прибутку. Ціллю спеціалізації сільськогосподарських підприємств є підвищення виходу товарної продукції і зниження її собівартості за рахунок більш ефективного використання ресурсів.

Землекористування господарства має площу 1066,66 га, у тому числі с/г угідь — 962,6875 га, із них ріллі - 839,75 га.

Умови господарства придатні для вирощування більшості сільськогосподарських культур.

Господарство «Нива» активно приймає участь у міжгосподарських зв’язках з іншими сільськогосподарськими підприємствами району: «Колос», «Зоря», і т.д. Також бере участь у співпраці з різними господарствами області і країни в цілому. На території ФГ працює бригада місткістю 38 осіб.

1.2 Природні умови землекористування

Господарство знаходиться в зоні сухо-степу України, де опади випадають нерівномірно, по періодам року, літом — 150−180мм, що вкрай недостатньо. Максимальна температура у липні - червні досягає 25−30 °С, мінімальна температура у січні - -28−30 °С. Відносна вологість повітря низька. Вітри бувають сильні, які переходять у чорні бурі, взимку — північно-східні, а влітку — південно-східні та східного напрямку.

Позитивним фактором цієї зони є без морозний період з великою кількістю ясних та сонячних днів, що дозволяє вирощувати культури з довгим вегетаційним періодом.

За даними Приморської метеорологічної станції за 10 років в середньому опадів 390 мм за рік. Така кількість вологи повинна була б забезпечити отримання високого врожаю, якщо б опади розподілялись рівномірно на протязі року і особливо влітку, коли дуже необхідна волога для розвитку і росту рослин. В степовій зоні часто бувають засухи, тому врожаї підприємство отримує не високі.

Рельєф місцевості головним чином рівнинний, зі слабким пониженням з північно-східного на південно-західний.

1.3 Аналіз існуючого використання земель

У сільському господарстві земля виступає не тільки просторовим базисом для розміщення виробничих споруд, а й водночас є предметом праці, засобом праці та основним засобом виробництва.

Фермерське господарство «Нива» займає загальну площу території 1066,106 га, у тому числі рілля 839,75 (64,7% від загальної площі підприємства), пасовища 94,25 (11,2%), сіножаті 28,6875 (4%), село 56,625 (8,8%), чагарник 61,0625 10%, дорога 7,125 (1,3%).

Фермерське господарство «Нива» має свою структуру землекористування. На його території компактно розміщені сільськогосподарські угіддя, що є дуже зручним для сільськогосподарської діяльності. Це дає можливість працювати господарству в повній потужності та не спричиняє зайвих зусиль та перешкод в процесі його діяльності.

Завдяки зручному місцезнаходженню території та рівнинному рельєфу

ФГ «Нива» має дуже великі перспективи свого розвитку в майбутньому. Адже воно має достатню кількість резервів для розширення своєї території, плануванню та розширенню вже існуючих сільськогосподарських та несільськогосподарських угідь.

Загальний стан земельних угідь в господарстві дуже добрий. Найбільша частина території розорена — 839,75 га., що становить 64,7% від всієї території. Наявність ерозійних процесів дуже не значна, що зумовлено рівнинним рельєфом, нормальним відсотковим відношенням сільськогосподарських угідь, що використовуються за призначенням.

1.4 Побудова плану меж території сільської ради

1.4.1 Складання каталогу координат меж сільської ради

Каталог координат на зовнішній межі ФГ Нива" Приморського району Запорізької області (табл. 1).

Таблиця 1. 1

Каталог

Х

У

1

750

-2200

2

725

-350

3

225

525

4

-1725

200

5

-2600

-200

6

-2625

-1500

7

-1815

-2650

8

-1250

-3600

9

-525

-3475

10

300

-3175

З таблиці видно, що за допомогою координат визначено довжини ліній, а також дирекційні кути, градуси та хвилини.

1.5 Вирахування площ за координатами, секціями та контурами

1.5.1 Вирахування площ за координатами

Загальну площу землекористування вирахувано аналітичним способом за координатами точок поворотів меж території ФГ «Нива» за формулами:

У*(Х (і-1)-Х (і+1))

Х*(У (і+1)-У (і-1))

2S=?x*y, 2S=?y*x

(джер. № стр. 6) (1. 1)

де S — площа землекористування,

X, У — координати вершин полігону землекористування.

Вирахувана площа за координатами в порівнянні із існуючою або обліковою може розходитись у межах, визначених за формулою:

fдоп=0,03vР

(джер. № стр. 7) (1. 2)

f — допустима нев’язка площі, га. ,

Р — площа землекористування, в га на плані.

fдоп=0,03v…

Таблиця 1. 2

Відомість вирахування площі за координатами

Номер

точок

X

Y

(Xn-1-Xn-1)

(Yn-1-Yn-1)

X (Yn-1-Yn-1)

Y (Xn-1-Xn-1)

1

750

-2200

-425

2825

935 000

2 118 750

2

725

-350

525

2725

-183 750

1 975 625

3

225

525

2450

550

1 286 250

123 750

4

-1725

200

2825

-725

565 000

1 250 625

5

-2600

-200

900

-1700

-180 000

4 420 000

6

-2625

-1500

-785

-2450

1 177 500

6 431 250

7

-1815

-2650

-1375

-2100

3 643 750

3 811 500

8

-1250

-3600

-1290

-825

4 644 000

1 031 250

9

-525

-3475

-1550

425

5 386 250

-223 125

10

300

-3175

-1275

1275

4 048 125

382 500

0

0

21 322 125

21 322 125

площа

1066,106

1066,106

Контроль: площа за координатами вирахувана правильно, тому що сума практична у четвертій та п’ятій колонках дорівнює нулю, а подвійна площа у шостій та сьомій колонках однакова.

1.5.2 Вирахування площі за секціями і контурами угідь

Для визначення площі кожного контуру угідь використано механічний спосіб визначення площі за допомогою планіметра, який дає можливість швидко і точно визначити площу земельної ділянки (контуру) будь-якої конфігурації.

Допустима нев’язка в сумі площі секцій ув’язаних до загальної площі землекористування визначено за формулою:

(джер. № стр. 9) (1. 3)

де Р — площа землекористування, в га;

М — масштаб плану.

Допустиму нев’язку в сумі площі окремих контурів ув’язаних до площі секції визначено за формулою:

(джер. № стр. 12) (1. 4)

де Р — ув’язана площа секцій у га;

М — масштаб плану.

План землекористування поділено на секції, межа яких проходить, по рубежам контурів. Нумерація секцій позначена римськими цифрами зліва направо за годинниковою стрілкою. Результати вирахування площі по секціях ФГ «Нива» Приморського району Запорізької області наведено в табл. 1. 3

Таблиця 1. 3

Обчислення площі по секціях планіметром

№ секції

Обводи планіметра

Середнє з відліків

П.П. +П.Л.

2

Поправка на ціну ділення

Площа

Поправка +/-

Ув’язана площа

П.П.

П.Л.

I

5300

3100

900

2100

2100

2100

4500

2300

130

2100

2100

2100

2100

0,25

536,32

-0,12

536,20

II

8000

4000

550

3650

3650

3650

3649

3649

3649

3649,5

0,25

700,16

-0,11

700,05

Разом

0,50

1236

-0,23

1236,25

№ секції

Місце пполюса

Відмітки планіметра

Різниця

середнє різниці

Площі в под. пл. ан.

Ціна поділки

Площа (прак)

Поправка в, га

Ув’язана площа

a

b

I

ПП

1863

6481

4618

4599,5

461,3125

0,1

459,95

1,3625

461,3125

ПЛ

658

5239

4581

II

ПП

1665

9414

7749

7748,5

774,9375

774,85

0,0875

774,9375

ПЛ

212

7960

7748

Разом

1236,25

Контроль: допустима нев’язка в сумі площ секцій ув’язаних до загальної площі землекористування по формулі дорівнює + - 4,7 га. З таблиці бачимо, що загальна нев’язка дорівнює - 0, 23 га. Отже, вона є допустимою. Записи вирахуваних площ контурів занотовано у відомості (табл. 1. 4).

Окремо вираховано площі вкраплених контурів, які віднімаються від загальної площі контуру і лише після цього проведено ув’язку площ всіх контурів. Таблиця 1. 4

ВІДОМІСТЬ

Поконтурного вирахування площ

№ секції

№№ контурів

Назваугідь

Відліки

Різницявідліків

Середнє з відліків

Площа

Вкрапленіконтурир0,

Площа без вкрапленихконтурів

Поправка +/-

Ув’язанаплоща

Примітка

№ контуру

Площа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

1

Рілля

0256

83 975

839,75

839,75

-

-

839,75

0

839,75

839,75

9037

2

Пасовище

1236

9425

94,25

94,25

-

-

94,25

0

94,25

94,25

1556

3

Сіножаття

1569

2868

28,68

28,68

-

-

28,68

0

28,68

28,68

3109

II

4

Чагарник

726

6106

61,06

61,06

-

-

61,06

0

61,06

61,06

1448

Разом:

1066,106

Контроль:З таблиці бачимо, що загальна поправка дорівнює 0, яка є допустимою.

1.6 Складання експлікації земель за угіддями та землекористувачами в межах плану

Після вирахування площ по контурах складено поконтурну відомість, в якій контури груповано за видами угідь і підсумовано загальну площу кожного виду угідь і загалом за землекористуванням (табл. 1. 5).

Таблиця 1. 5

Поконтурна відомість

Рілля

Сад

Хмільники

Сінокоси заливні

Сінокоси суходільні

Сінокоси заболочені

Пасовища суходільні

Пасовища заболочені

Під шляхами

Чагарники

Інші (село, дорога)

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

№ контуру

Площа

ФГ «Нива»

1

839,75

2

28,68

3

94,25

4

5

6

56,62

7,12

Разом:

Таблиця 1. 6

Експлікація земель у межах плану

№№ п/п

Назва категорії земель, землевласників і землекористувачів

Форма власності

Загальна площа, га

Разом сільськогосподарських земель

Зокрема

Лісовкриті площі

Забудовані площі

Відкриті заболочені землі

Відкриті землі без рослинного покриву

Води

Разом с/г угідь

З них

Господарські будівлі та двори

Під шляхами тт. прогонами

Інші

Природоохоронного призначення

Оздоровчого та рекреаційного призначення

Історико-культурного призначення

Рілля

Багаторічні насадження

Сіножаті

Пасовища

ФГ «Нива»

1

Землі с/г призначення

Приватна

1064,1

878,1

26,68

94,25

2

Землі с/г призначення

Державна

1066,106

1066,106

7,12

3

Землі с/г призначення

Комунальна

56,62

Разом у межах

плану

1066,106

1066,106

1064,1

878,1

28,68

94,25

7,12

56,62

1.7 Складання і призначення картограми крутості схилів

Картограму крутості схилів складено для визначення якісної характеристики земельних угідь, для правильного розміщення сівозмін, їх полів і робочих ділянок щодо крутості і експозиції схилів.

На картограмі позначено:

рельєф в горизонталях;

межі контурів за крутизною схилів;

лінії водорозділів;

лінії тальвегів гідрографічної сітки;

напрямок схилів;

* масштаб закладення;

висота перерізу;

ілюмінування контурів за крутизною схилів;

умовні позначення шкали крутості схилів;

схили 0 — 1° - не фарбовані;

схили 1 — 2° - фарбовані світло-жовтим кольором;

схили 2 — 3° - фарбовані жовтим кольором;

1.8 Складання і призначення картограми агровиробничих груп ґрунтів

Картограму агровиробничих груп грунтів складено для визначення якісної характеристики кожної ділянки угідь, правильного розміщення проектних угідь, сівозміни, їх полів і робочих ділянок відповідно до придатності земель для вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур.

Експлікацію агровиробничих груп грунтів ФГ «Нива» Приморського району Запорізької області наведено в таблиці 1.7.

Таблиця 1. 7

Експлікація агровиробничих груп грунтів

Назва агровиробничих груп грунтів

Шифри агровиробничих груп грунтів

Загальна площа, га

Зокрема

рілля

багаторічні насадження

сінокоси

пасовища

площа

бал бонітету

площа

бал бонітету

площа

бал бонітету

площа

Зокрема

Чорноземи звичайні сильно змиті важко суглинкові

134л

839,75

155,4

29

Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові

77е

839,75

276,35

32

Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові

68е

839,75

217,7

39

Чорноземи -лукові

134є

839,75

190,3

45

Разом

839,75

1.9 Складання і призначення картограми екологічної придатності земель

За картограмами крутості схилів та агровиробничих груп ґрунтів складено картограму екологічної придатності земель, підґрунтям якої є існуюча класифікація земель України та поділ земель за еколого-технологічними групами.

На картограмі та в умовних позначеннях позначено різними кольорами ділянки земель за еколого-технологічними групами придатності.

1)Землі, придатні під ріллю, для розміщення польових сівозмін із вирощуванням усіх культур районованих у даній природно-сільськогосподарській зоні, на схилах 0−3° - фарбовані помаранчевим кольором (класи земель від 1−1 до 1−12).

Землі, придатні під ріллю, для розміщення ґрунтозахисних сівозмін, на схилах 3−7° - фарбовані гірчичним кольором (від 1−12 до 1−15).

Межі масивів придатності земель позначені суцільною лінією червоного кольору.

Крім того, на картограмі позначені горизонталі суцільною лінією, водорозділи пунктиром коричневого кольору, а тальвеги пунктиром зеленого кольору. Шифри і межі агровиробничих груп грунтів — пунктиром синього кольору.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ НОВОСТВОРЕНИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ

2.1 Організація раціональної системи використання угідь

Основна мета організації раціональної системи використання угідь полягає у тому, щоб оцінити, проаналізувати і порівняти існуючий стан впорядкування території з проектом створення нових землекористувань та з тими вимогами, що висуває чинне законодавство і наукові теорії, передовий досвід та нові умови виробництва.

Розміщення угідь є невід'ємним аспектом усього процесу проектування використання земель і в певній мірі вирішується при визначенні складу угідь, трансформації і визначенні системи використання угідь. Ці питання вирішуються за принципом від загального до окремого. Спочатку вирішують питання розміщення угідь за придатністю грунтів для певного виду угідь по масивах, а згодом конкретизують і намічають на плані межі проектних масивів угідь.

На організацію раціональної системи використання угідь впливають природні, соціально-економічні, організаційно-правові умови і просторове розміщення угідь.

2.2 Визначення обсягів освоєння, трансформації, поліпшення угідь

Освоєння земель. На основі результатів аналізу, оцінки земельних угідь і економічних можливостей господарства прийнято рішення про доцільність включення до продуктивних земель додаткових ділянок, які мають використовуватися під сільськогосподарські угіддя. Насамперед, це чагарники, які не мають природоохоронного значення, болота, порушені землі (кар'єри, ями тощо), ділянки, які зайняті хуторами, інші площі, які займають шляхи та господарчі двори. Обсяги освоєння нових земель визначено такими основними чинниками:

наявність земель, які придатні для сільськогосподарського використання;

наявність коштів та матеріально-технічних ресурсів для освоєння земель;

економічної доцільності освоєння.

Трансформацію угідь ФГ «Нива» наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2. 1

Обсяги трансформації угідь

Назва запроектованих

угідь

Назва Існуючих угідь

№№ контурів

Площа, га

1

2

3

4

Освоєно

в ріллю

За рахунок: Сінокосів

Пасовищ

Чагарників

Ямів

тощо

Разом

Освоєно в сінокоси

За рахунок:

Разом

Освоєно в пасовища

За рахунок: Чагарники

4

61,06

Разом

61,06

Освоєно під шляхи

За рахунок:

Разом

Тощо (за потребою)

За рахунок:

Разом

2.3 Проектування шляхової мережі

За своїм призначенням внутрігосподарські шляхи поділяються на магістральні і польові.

До магістральних належать шляхи, які зв’язують окремі населені пункти і виробничі центри між собою, з сівозмінними масивами, сільськогосподарськими угіддями та об'єктами із зберігання та переробки продукції. Магістральні шляхи проектуються шириною 6−8 м залежно від інтенсивності використання, характеру транспортних зв’язків і вантажообігу.

До польових належать шляхи, які обслуговують польові виробничі процеси і є продовженням сітки магістральних шляхів. Вони призначені для перевезення вантажів з полів і на поля, для переїздів працівників, для обслуговування працюючих на полях машинно-транспортних агрегатів, заправки машин паливно-мастильними матеріалами, а сівалок — насінням, для холостих заїздів і поворотів. Ширина польових шляхів — 4−5м.

2.4 Проектування сівозмін за придатністю грунтів

Основним завданням впорядкування території сівозміни є створення на всій сівозмінній ділянці необхідних просторових умов для впровадження передової науково-обґрунтованої системи землеробства і чергування сільськогосподарських культур у просторі та часі. Визначення кількості, типів, видів і площі сівозмін та обґрунтування проекту впорядкування їх території здійснено залежно від характеру рельєфу, ґрунтового покриву, ступеня еродованості земель, складу культур у кожній сівозміні, розміщення населених пунктів і виробничих центрів, гідрографічної сітки, напрямку пануючих ерозійно-небезпечних вітрів тощо.

Внаслідок урахування цих вимог визначено послідовність вирішення окремих питань внутрішнього впорядкування території кожної сівозміни. Сівозміни поділяються на 3 типи: польові, кормові і спеціальні.

2.5 Просторове розміщення полів-сівозмін і робочих ділянок

Основним завданням проектування полів є створення сприятливих умов для правильної організації праці, забезпечення виконання ефективного використання механізованих робіт при дотриманні вимог протиерозійної контурно-меліоративної системи землеробства. Поля сівозмін за умовами грунтів, рельєфу та зволоження повинні бути однорідними і придатними для вирощування та отримання високих урожаїв культур, а за конфігурацією зручні для агротехнічно-правильного виконання механізованих робіт.

Поля сівозмін і робочих ділянок проектують правильної конфігурації - у формі прямокутника, із співвідношенням сторін 1:2 та 1: 3, або близькі до них у формі прямокутних трапецій та інших фігур із паралельними довгими сторонами.

Кількість полів у кожній сівозміні встановлюється залежно від наявності загальної площі сівозмінного масиву і площі рівновеликих кількох ділянок, що діляться між собою і отримаємо число полів. Кількість полів не повинна бути більше 15 або менше 5, тобто визначається за формулою:

де Nn — кількість полів у сівозміні;

Рс.з. — загальна площа сівозмінного масиву;

Рд — площа однієї найхарактернішої ділянки орних земель у межах сівозміни.

На графічному проекті впорядкування території зазначено: поля сівозмін, їх номери, площі, сінокосозміни, пасовищезміни, населені пункти та ін.

2.6 Складання схем чергування сільськогосподарських культур

На кожну запроектовану сівозміну, відповідно до агротехнічних вимог складається схема чергування сільськогосподарських культур. В таблиці 2.2 наведено експлікація земель ФГ «Нива»

Таблиця 2. 2

Експлікація земель по полях сівозмін та інших виробничих ділянок

Назва землекористувань, сівозмін та інших виробничих ділянок

Умовні позначення на плані полів сівозмін

№№ робочих ділянок

Загальна площа, га

Освоєно за рахунок

Середній розмір поля

ріллі

сіножатей

пасовищ

чагарників

лісу

порушені землі

інші угіддя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ФГ «Нива»

Кормова 9-ти пільна сівозміна

I

74,8

839,75

II

83,8

III

92,4

IV

59,5

V

81,9

VI

7,2

VII

86,2

VIII

91

IX

48,3

X

69,2

Разом

12

878,1

Ґрунтозахисна сівозміна

Разом

Багаторічні насадження

Разом

зокрема, сад

ягідник

сіножаті

пасовища

2.7 Розробка структури посівних площ

В таблиці 2.3 наведено структуру посівних площ Фермерського господарства «Нива» Приморського району Запорізької області.

Таблиця 2. 3

Структура посівних площ сільськогосподарських культур

№ п/п

Назва сільськогосподарських культур та угідь

ФГ «Нива»

фГ ««

ФГ ««

Загальна площа посівів на території сільської ради

Загальна площа

зокрема, площі культур у сівозмінах

Загальна площа

зокрема, площі культур у сівозмінах

Загальна площа

зокрема, площі культур у сівозмінах

Кормова сівозміна

Ґрунтозахисна сівозміна

Овочева сівозміна

Запільні та інші виробничі ділянки

Польова сівозміна

Ґрунтозахисна сівозміна

Овочева сівозміна

Запільні та інші виробничі ділянки

Польова сівозміна

Ґрунтозахисна сівозміна

Овочева сівозміна

Запільні та інші виробничі ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Зернові: — разом

270,63

1. 2

Озимі

1.2. 1

Пшениця

139,76

1.2. 2

Жито

1.2. 3

Ячмінь

130,60

1. 3

Ярі: — разом

340,44

1.3. 1

Ячмінь

1.3. 2

Овес

103

1.3. 3

Кукурудза на зерно

100,40

1.3. 4

Зернобобові

1.3. 5

Гречка

1.3. 6

Просо

2

Технічні культури

68,4

2. 1

Цукровий буряк

2. 2

Соняшник

68,7

2. 3

Льон

2. 4

Озимий ріпак

3

Картопля

4

Овочі

5

Кормові культури — разом

228,68

5. 1

Кукурудза на силос

80,04

5. 2

Кормові коренеплоди

34,3

5. 3

Багаторічні трави на сіно

43,2

— на зелений корм

71,14

— на насіння

Разом ріллі

839,75

6

Сіножаті

28,68

7

Пасовища

94,25

Разом

962,68

2.8 Якісна оцінка земель

Таблиця 2. 4

Характеристика рівності за розміром та якістю полів

Назва землекористування сівозмін

№№ полів

Площа полів, га

Оціночний бал поля

Умовна площа поля, га

Відхилення площі поля від середнього розміру

фактично

умовно

га

%

га

%

ФГ «Нива»

Польова сівозміна

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

V І

VII

VIII

IX

X

X I

X

74,8

83,8

92,4

59,5

81,9

7,2

86,2

91

48,3

69,2

90,3

93,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

83,975

1

1

Разом

12

Середній розмір поля

83,975

2.9 Технологічна характеристика полів сівозмін та робочих ділянок

Технологічна характеристика полів сівозмін та робочих ділянок розробляється на запроектовані поля, робочі ділянки і відокремлені ділянки багаторічних насаджень, сінокосів і пасовищ.

Кожне поле і робоча ділянка характеризується за такими ознаками: ґрунтами, змитістю, крутістю схилів, механічним складом ґрунтів, конфігурацією, умовною довжиною, шириною полів, довжиною робочого гону, вмістом гумусу, кислотністю, оцінкою земель за природною родючістю.

Для полів і робочих ділянок, які запроектовані у формі трапеції, умовна довжина поля визначається за формулою:

Мал. 2. 1

Визначення умовної довжини робочого гону необхідно для розрахунків транспортних затрат, нормативів обробітку ґрунту, догляду за посівами та збору врожаю, затрат на паливно-мастильні матеріали та для розрахунку трудовитрат.

Технологічна характеристика полів сівозмін фермерського господарства «Нива» Приморського району Запорізької області наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2. 5

Технологічна характеристика полів сівозмін і робочих ділянок

Назва сівозмін та інших робочих ділянок

№№ полів

№№ робочих ділянок

Шифр агрогрупи

Загальна площа, га

Розміри земель за змитістю

Розміри земель по крутості схилів

Механічний склад

Розміри полів і робочих ділянок

РН

Середній бал бонітету ґрунту

Незмиті

Слабозмиті

Середньозмиті

Сильнозмиті

0−1°

1−2°

2−3°

3−5°

5−7°

7−12°

›12°

Конфігурація

Довжина, м

Ширина, м

Довжина робочого гону, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

ПОП …

Польова

сівозміна

тощо

І

Разом

ІІ

ІІІ

ІV

Разом

1

2

1

1

1

Разом

2

Разом

29г

37г

29г

37г

29г

37ґ

45,0

35,0

80,0

45,0

-

45,0

-

35,0

35,0

-

-

-

-

-

-

40,0

-

40,0

5,0

5,0

10,0

-

30,0

30,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

г

г

Прямокутник

5,5

5,0

39

30

Разом

Ґрунто-захисна сівозміна

Сінокоси

Пасовища

Разом с/г уг.

2. 10 Визначення економічної ефективності проекту організації

Території

За економічними законами економічну ефективність організації території землекористувань слід розглядати з позицій:

Внесення капіталовкладень на систему використання земель, її

охорону та освоєння нових земель, створення оптимальних соціальних

умов життя і діяльності людей, що мешкають на певній території.

Отримання чистого додаткового прибутку внаслідок господарської діяльності.

Визначення термінів окупності затрат.

Щорічні витрати виробництва С, визначаються за формулою:

С = Са + Се + Св + Ст + Сn + D,

де Са — амортизаційні відрахування;

Се, Св, Ст -- експлуатаційні, виробничі і транспортні витрати;

Сп — витрати на подорожчання польових робіт;

D — втрачений прибуток.

Втрачений прибуток (D) визначається за формулою:

D = PBB * d га,

де РВВ — площа, яка вилучається з використання;

d га — величина прибутку з кожного гектара, на час освоєння проекту землеустрою, грн.

Величину капіталовкладень на 1 га території визначають за формулою:

К = Кг +Кд + Кп +Кл + Ка + Ког + Кпвр + С,

Умовний додатковий чистий дохід на 1га площі від запроектованих заходів визначається за формулою:

ЧДДОД=(WД0Д -ZД0Д) * К3,

де WД0Д — вартість додаткової валової продукції рослинництва, яка одержана внаслідок реалізації запроектованих заходів, грн. на 1 га;

ZД0Д — додаткові втрати виробництва, які пов’язані з отриманням додаткової валової продукції, грн. на 1га;

Кз — оціночний коефіцієнт землекористування.

Вартість додаткової валової продукції рослинництва WД0Д для сільськогосподарських угідь розраховується за формулою:

WДОД = W1 — W0,

де Wо — вартість валової продукції до реструктуризації с/г підприємства, грн. з 1га;

W1 — загальна вартість валової продукції рослинництва, грн. з 1га новостворених господарств.

Вартість валової продукції (W1) визначається за формулою:

W1 = У * Ц

де У — урожайність, центнерів з 1 га;

Ц- ціна реалізації 1 ц, грн.

Zф — фактичні втрати виробництва рослинницької продукції с/г угідь, грн. з1га.

3. ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗІЦІЇ ТЕРИТОРІЇ В НАТУРУ

Для перенесення проекту організації території визначається порядок, способи і точність перенесення в натуру запроектованих елементів. Перенесення проекту в натуру — це дія, зворотна зніманню, тобто спочатку на плановому матеріалі визначається аналітичним або графоаналітичним способом точки перенесення запроектованих елементів, а згодом за допомогою геодезичних інструментів їх переносять в натуру.

До складу проекту входять складання розмічувального креслення перенесення проекту в натуру, на якому позначаються всі розмічувальні елементи червоною тушшю згідно з умовними позначеннями:

суцільною лінією межі полів, житлової і виробничої зони та сторонніх землекористувачів;

пунктиром межі робочих ділянок;

кружками діаметром 1,2 мм на перетині меж полів позначаються місця постановки межових знаків полів;

? проектні проміри меж полів та інших лінійних елементів

проекту.

* кружками діаметром 1,0 мм лісосмугу і її ширину або залежно

від масштабу плану межі лісосмуги викреслюються в масштабі;

* червоною стрілкою позначаються напрямки вимірювань;

назва сівозмін, номери полів і робочих ділянок, та їх площа;

місця прив’язки до державної геодезичної мережі;

умовні позначення.

З’ясовуються обсяги робіт, які необхідно виконати при перенесені меж полів, сівозмін і робочих ділянок, лісосмуг, шляхів та інших елементів проекту.

Визначаються точки прив’язки при виконанні геодезичних вимірювань. У курсовому проекті розмічувальне креслення виконується на копії проекту впорядкування території тільки для одного найбільшого землекористування.

ВИСНОВОК

Даний курсовий проект складається з чотирьох розділів та вступу. Ці розділи, в свою чергу поділяються на пункти та підпункти.

Таким чином, курсовий проект складається з текстової та графічної частини, які містять чотири розділи і чотири картограми.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой