Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВА РОБОТА

з «Економіки підприємства»

на тему: «Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин»

м. Полтава — 2013 рік

Зміст

Вступ

1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

2. Розрахунок кількості основних робітників і розподілення їх по розрядах

3. Розрахунок вартості основних фондів

4. Розрахунок зарплати основних виробничих робочих

5. Затрати на запасні частини і матеріали

6. Цехові накладні витрати

7. Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні

8. Розрахунок оборотних засобів підприємства

9. Розрахунок доходу ремонтної майстерні

10. Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні

Список літератури

виробничий ремонтний майстерня витрата

Вступ

Мета дисципліни «Економіка підприємства» — вивчення шляхів та методів рішення задач по підвищенню ефективності виробництва.

В зв’язку з цим велика увага приділяється проблемам, пов’язаним і показниками та факторами ефективності виробництва: прибутком та рентабельністю, організацією виробництва--праці та заробітної праці; використанню основних та оборотних засобів, матеріально-технічному забезпеченню і нормуванню праці.

Важливим направленням в підвищенні ефективності виробництва являється ріст продуктивності праці. В курсовій роботі розглядаються шляхи підвищення продуктивності праці при експлуатації та ремонту машин в транспортному будівництві. Суть роботи — у процесі навчання з цієї дисципліни студенти набувають навички в розрахунках по економіці, організації та плануванню виробництва, що має важливе значення при виборі кращого рішення при організації ремонтних робіт, впровадження нової техніки і технології на виробництві.

Курсова робота — призначена для поглиблення і закріплення знань з економіки — що вивчає виробництво товарів та послуг, їх розподіл та реалізацію для придбання максимального прибутку.

В курсовій роботі розраховують такі поняття як виробнича програма ремонтної майстерні, де розраховують річну кількість ТО і Р. В розділі «Кількість основних робочих» знаходиться кількість робочих і табличним способом розподіляють робочих за фахом в розрахунку вартості основних фондів знаходять ці фонди, і знаходять витрати на виробництво. В розрахунку зарплати основних робочих знаходиться основна зарплата, допоміжна, загальна, доплата за роботу в нічний час і т. д. В зарплатах на запасні частини і матеріали знаходиться загальна вартість запчастин і матеріалів. Цехові накладні витрати включають в себе утримання цехового персоналу, витрати на виробництво на охорону праці і ТБ і т. д. У визначенні економічного ефекту ремонтної майстерні визначається річна економія. Розрахунок оборотних засобів підприємства ведеться табличним способом і знаходиться норматив оборотних засобів.

1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні ведуть в такій послідовності:

— складають відомість наявності машин, які ремонтуються згідно завдання.

Таблиця 1. 1-Наявність ремонтуємих машин

Назва і марка машини

Кількість шт.

Річна завантаженість машин (год.)

Автокрани

КС-7976

7

1700

КС-5476

7

1650

КС-45 721

7

1500

КС-35 719−5

7

1720

КС-3577−3

7

1670

Скрепери

ДЗ-11

6

1950

ДЗ-13

6

1980

ДЗ-32

6

2000

Екскаватори

ЭО-43 213

5

1840

ЗТМ 220

5

1890

ЭО-5126

6

1970

АТЕК-761

7

2010

ЭО-262 113

7

1800

Річна кількість годин приймається по довіднику.

Види, кількість та трудоємкість ТО і Р приймаються з довідника

2. Визначаю річну кількість ТО і Р коефіцієнтом переходу від циклу до року. Всі дані заносяться у таблицю № 1. 2

Таблиця 1. 2-Річна кількість ТО і Р.

Назва машини

Кіль-кість

Види ТО і Р

Кіль-кість ТО і Р за цикл

Коефіцієнт переходу

Трудо-місткість

одного ТО і Р

Річна кількість ТО і Р

Загальна трудо-міскість

КС-7976

7

ТО-1

112

0,24

10

188

1880

ТО-2

21

35

35

1225

СО

2

34

14

476

ПР

6

1170

10

11 700

КС-5476

7

ТО-1

112

0,23

6

180

1080

ТО-2

21

19

34

646

СО

2

24

14

336

ПР

8

580

13

7540

КС-45 721

7

ТО-1

112

0. 21

6

165

990

ТО-2

21

19

31

589

СО

2

24

14

336

ПР

8

580

12

6960

КС-35 719−5

7

ТО-1

112

0,24

5

188

940

ТО-2

21

17

35

595

СО

2

22

14

308

ПР

6

520

10

5200

КС-3577−3

7

ТО-1

112

0,23

5

180

900

ТО-2

21

17

34

578

СО

2

22

14

308

ПР

6

520

10

5200

ДЗ-11

6

ТО-1

96

0,32

7

184

1288

ТО-2

18

25

35

875

СО

2

10

12

120

ПР

5

360

10

3600

ДЗ-13

6

ТО-1

96

0,33

7

190

1330

ТО-2

18

25

36

900

СО

2

10

12

120

ПР

5

360

10

3600

ДЗ-32

6

ТО-1

96

0,33

7

190

1330

ТО-2

18

18

36

648

СО

2

10

12

120

ПР

5

360

10

3600

ЭО-43 213

5

ТО-1

96

0,30

3

144

432

ТО-2

18

6

27

162

СО

2

20

10

200

ПР

5

400

8

3200

ЗТМ 220

5

ТО-1

96

0,31

3

149

432

ТО-2

18

6

28

162

СО

2

20

10

200

ПР

5

400

8

3200

ЭО-5126

6

ТО-1

144

0,21

4

181

724

ТО-2

27

13

34

442

СО

2

28

12

336

ПР

8

560

10

5600

АТЕК-761

7

ТО-1

144

0,22

4

222

888

ТО-2

27

13

42

546

СО

2

28

14

392

ПР

8

560

12

6720

ЭО-262 113

ТО-1

96

0,30

3

202

606

ТО-2

18

6

38

228

СО

2

20

14

280

ПР

5

400

11

4400

Коефіцієнт переходу від циклу до року знаходжу по формулі:

; (1. 1)

де, Тр — річна кількість роботи машин;.

Мц — тривалість міжремонтного циклу з довідника

Наприклад: розрахуємо коефіцієнт для Автокрана- КС-7976

Річну ТО і Р знаходжу добутком (2·4·5), результат заношу в графу (7); загальну трудоємкість знаходжу множенням граф (6 і 7), результат заношу в графу (8) таблиці № 2.

Аналогічно розраховую коефіцієнт переходу від міжремонтного циклу до року і для інших машин включених в завдання. Розподіляю загальну трудоємкість річної виробничої програми по видам технологічних дій і всіх машин окремо.

Річна виробнича програма має слідуючий вигляд:

Таблиця 1. 3-Річна виробнича програма по ТО і Р.

Назва і марка

Трудоємкість програми

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

КС-7976

1880

1225

476

11 700

КС-5476

1080

646

336

7540

КС-45 721

990

589

336

6960

КС-35 719−5

940

595

308

5200

КС-3577−3

900

578

308

5200

ДЗ-11

1288

875

120

3600

ДЗ-13

1330

900

120

3600

ДЗ-32

1330

648

120

3600

ЭО-43 213

432

162

200

3200

ЗТМ 220

447

167

200

3200

ЭО-5126

724

442

336

5600

АТЕК-761

888

546

392

6720

ЭО-262 113

606

228

280

4400

Всього:

12 835

7601

3532

70 520

50% робіт в майстерні

6418

3801

1766

-

Замовлення зі сторони до 25%

-

-

-

17 630

На обслуговування майстерні до20%

-

-

-

14 104

Всього:

6418

3801

1766

31 734

Всього:

11 985

102 254

Всього:

114 239

2. Розрахунок кількості основних робітників і розподіл їх по розрядам

Розраховую загальну чисельність основних виробничих робочих, вона визначається від загальної річної трудоємності виробничої програми і дійсного фонду часу робочого за формулою:

Рn =; (2. 1)

де, Тобс — річний обсяг робіт (трудоємність);

Фдр — річний дійсний фонд часу робочого;

Кn — коефіцієнт виконання норми виробітку приймається від 1,05 до 1,20.

Рn = = 54 чол.

Дійсний фонд часу робочого визначається по формулі:

Фдр = [(365 — (tв + tn + tвідп)) · tзм — nn] ·f; (2. 2)

де, tв — вихідні дні;

tn — святкові дні;

tвідп — тривалість відпустки (дні);

tзм — тривалість зміни;

365 — календарні дні за рік;

nn — годин не роботи в передсвяткові дні;

f — коефіцієнт враховуючий втрати робочого часу = 0,96 — 0,97.

Фдр = [(365 — (104 + 10 +24)) ·8 — 4] ·0,97 = 1758 год.

Аналогічно розраховується число виробничих робочих по ТО і Р. В цьому випадку ділимо величину трудоємності ТО і ПР на дійсний фонд робочого часу. Після розрахунку кількості робочих розподіляється робоча сила за фахом згідно «ЕТКД»

Таблиця 2.1. Розподілення робочих за фахом.

Назва фаху

% викону-ємих робіт

Трудо-ємність

Число робочих

Розряд робочих

F уд

Число робітників по розрядам

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Миючі

20

2395

1

1−6

25

-

1

-

-

-

-

Слюсарні

80

9580

5

1−6

20

-

2

3

-

-

-

Зона ТО

100

11 975

6

1−6

-

-

-

-

-

-

-

Ковальські

20

20 451

10

1−6

25

-

5

5

-

-

-

Зварювальні

30

30 676

13

1−6

25

-

-

-

-

3

10

Електро-технічні

20

20 451

10

1−6

20

-

-

4

6

-

-

Збірні

20

20 451

10

1−6

20

-

2

4

4

Механічні

10

10 225

5

1−6

10

-

-

-

-

5

-

Зона ПР

100

102 254

48

1−6

-

-

-

-

-

-

-

Всього

-

-

-

1−6

19

-

10

16

10

8

10

До складу працюючих ремонтних майстерень крім основних робітників входять: допоміжні робітники, керівники, спеціалісти, що відносяться до службовців.

Кількість допоміжних робітників:

Рд = (0,15? 0,18) · Рn; (2. 3)

Рд = 0,18 · 54 = 10 чол.

Кількість інженерно-технічних робітників:

Рітр = (Рn + Рд) · (0,07? 0,04); (2. 4)

Рітр = (54 + 10) · 0,04 = 3 чол.

Кількість службовців керуючого складу:

РСКП = (Рn + Рд) · (0,02? 0,03); (2. 5)

РСКП = (54 + 10) · 0,03 = 2 чол.

Кількість молодшого обслуговуючого персоналу:

РМ = (Рn + Рд) · (0,02? 0,03); (2. 6)

РМ = (54 + 10) · 0,03 = 2 чол.

Площу виробничого підприємства визнаємо по питомій площі, яка приходиться на одного робітника і розраховується по формулі:

F = P ·; (2. 7)

де, Рn — кількість робітників;

Р — площа на одного робітника;

З — кількість змін.

F = 19 · = 513 м2

Режим роботи майстерні:

Перша зміна від 8 до 17 год.

Друга зміна від 17 до 2 год.

3. Розрахунок вартості основних фондів

Для того, щоб визначити економічну ефективність проектує мого підприємства необхідно витратити на проектуєме підприємство та прибуток, який отримує це підприємство за виконані роботи.

Для визначення витрат на проектуєме підприємство потрібно розрахувати вартість основних фондів підприємства до складу яких входять:

— будівлі та виробниче обладнання;

— передавальні пристрої;

— вантажо-під'ємні засоби;

— інструменти та інвентар.

Вказані основні засоби визначаються в технічній частині проекту. Вартість основних засобів визначається на основі прейскуранта цін з додаванням 10% вартості на монтаж та перевезення.

Для спрощення розрахунків основні засоби можуть бути визначені так:

— вартість будови розраховується виходячи з вартості 1 м3 об'єму будови за формулою:

Вбуд = V · G; (3. 1)

де, V — Об'єм будови;

G — вартість 1 м3.

Вбуд = 4104 · 4200 = 17 236 800 грн.

Об'єм визначається по зовнішній площині і висоті:

V = F · Н + F · Н; (3. 2)

де, Н — висота будівлі;

F — площа виробничих приміщень

V = 513 · 6 + 0,33 · 513 · 6 = 4104 м3

Вартість виробничого обладнання та його монтаж складає 65−80%.

Силове обладнання 12%.

Передаточні пристрої 6%.

Вантажо-під'ємних засобів 12%.

Вартість інструмента та інвентарю 4−6% вартості будівлі.

Результати заношу у таблицю № 3. 1

Таблиця 3. 1-Вартість основних фондів.

Назва групи основних фондів

Вартість, грн.

Будови та споруди

17 236 800

Виробниче обладнання

12 065 760

Силове обладнання

2 068 416

Передаточні пристрої

1 034 208

Вантажо-під'ємні засоби

2 068 416

Інструмент та інвентар

1 034 208

Всього

35 507 808

Розрахунок витрат на виробництво.

Для економічної ефективності проектує мого підприємства необхідно розрахувати собівартість продукції, яка являє собою витрати в грошовій формі на ТО і Р машин. Витрати виробництва групуються в наступні статті:

1. Прямі витрати — витрати на заробітну плату основних виробничих з нарахуванням.

2. Витрати на матеріали, запчастини та комплектуючі вироби.

3. Цехові накладні витрати.

4. Загальнозаводські витрати.

5. Позавиробничі витрати.

4. Розрахунок зарплати основних виробничих фондів

Загальний фонд заробітної плати виробничих робітників включає в себе основну заробітну плату з нарахуванням, зв’язаним з витратами на соціальне страхування робітників.

Ззаг = Зосн + Здод + Нзп; (4. 1)

де, Зосн — основна заробітна плата;

Здод — додаткова заробітна плата;

Нзп — нарахування на заробітну плату.

Ззаг = 1 079 559 + 1 399 681 + 917 319 = 3 396 559 грн.

До складу основної заробітної плати входять всі види розрахунків за фактично відпрацьований час, заробітна плата за роботу в нічний час, доплата за шкідливі умови праці, доплата за керівництво бригадою.

Основою для розрахунків служить:

1. Трудоємкість виробничої програми.

2. Прийнята форма оплати праці.

3. Тарифні ставки і тарифні коефіцієнти.

Основна заробітна плата знаходиться по формулі:

Зосн = Зпр + Звід грн., (4. 2)

де, Зпр — пряма заробітна плата

Звід — відрядна заробітна плата.

Зосн = 1 079 559 + 0 = 1 079 559 грн.

Пряма заробітна плата:

Зпр. = Тзаг · Ч · Кср.т. ; грн.; (4. 3)

де, Тзаг — трудоємкість робіт по ТО і Р;

Ч — часова тарифна ставка першого розряду;

Kсрт — середній тарифний коефіцієнт.

Зпр. = 114 239 · 7 · 1,35 = 1 079 559 грн.

Оскільки в курсовій роботі за основу береться пряма заробітна плата, то відрядну вважаємо рівною нулю.

Звід = N · Р = 0 грн (4. 4)

Додаткова заробітна плата знаходиться по формулі:

Здод = Пр + Дн.ч. + Дбр + Дс. прзоб., грн. (4. 5)

де, Пр — преміальна надбавка;

Днч — доплата за роботу в нічний час;

Дбр — доплата за керівництво бригадою;

Дс. пр — доплата за сумісництво професій -20−40% від Зпр.

Дзоб — державні обов’язки і відпустка.

Здод = 809 669 + 132 905 + 3692 + 323 868 + 129 547 = 1 399 681 грн.

Преміальна надбавка:

Пр = Зпр. · (75%); грн. (4. 6)

Пр = 1 079 559 · (75%) = 809 669 грн.

Розмір доплати за роботу в нічний час визначається по формулі:

Дн.ч. = Nрн. · Rн · К ср.т. · Ч ·, грн., (4. 7)

де, Nрн — кількість робочих працюючих в нічну зміну;

Rн — кількість годин праці в нічний час;

Ксрт — середній тарифний коефіцієнт;

Ч — часова тарифна ставка першого розряду;

Фдр — дійсний фонд робочого часу;

tзм — тривалість зміни.

Дн.ч. = 16. · 4 · 1,35 · 7 ·= 132 905, грн. ,

Розмір доплати за керівництво бригадою:

Дбр =, грн., (4. 8)

де, Чб — часова тарифна ставка бригадира;

Фдр — дійсний фонд робочого часу бригадира;

Nб — кількість бригадирів;

10…15% - відсоток доплати за керівництво бригадою.

Дбр == 3692, грн. ,

Спочатку знаходиться відсоток державних зобов’язань від основної зарплати по формулі:

% Ззоб. = ,(4. 9)

де, До — тривалість відпустки, в днях;

Дк — кількість календарних днів за рік;

Дп — кількість святкових днів;

Дв — кількість вихідних днів.

% Ззоб. = = 12% ,

Знаючи відсоток державних зобов’язань зарплати від основної знаходиться зарплата:

Ззоб = грн., (4. 10)

Ззоб = = 129 547 грн. ,

Нарахування на заробітну плату зв’язані з витратами на соціальне страхування робочих.

Відрахування на соціальне страхування входять до складу собівартості ремонтуємої продукції і визначаються до встановленим нормативам у відсотковому відношенні від загального фонду зарплати.

Нз.п. = 0, 37 (Зосн. + Здод. ), грн., (4. 11)

де, Зосн — основна зарплата;

Здод — додаткова зарплата.

Нз.п. = 0, 37 (1 079 559 + 1 399 681) = 917 319 грн. ,

5. Затрати на запасні частини і матеріали

Річні витрати на основні і допоміжні матеріали і запчастини визначаються виходячи із норми витрат на одиницю продукції і програми цеха (дільниці) по ремонту будівельних машин. Норма витрат по ТО і Р приймається у відсотковому відношенні по КР машин (прейскурант № 26−05−18). Витрати на основні матеріали по ТО і Р складають 7−10% від оптової ціни КР; вартість допоміжних — 8% від основних матеріалів; запасні частини 12−16% від оптової ціни на КР, тоді;

ВТОіР = (Ном + Ндм + Нз.ч. ) · Nмаш; (5. 1)

де, Ном — норматив витрат на основні матеріали. Ндм — норматив витрат на допоміжні матеріали. Нз.ч. — норматив витрат на запасні частини. Nмаш — кількість машин.

Наприклад: розрахуемо загальну вартість для Автокрана — КС -7976

ВТОіР =(22 540 + 1803 + 38 640) · 7 = 440 881 грн.

Розрахунок ведеться табличним способом.

Таблиця № 6. Підрахунок витрат на матеріали і запасні частини.

Назва машин

Кіль-кість

Ціна КР

Машини

Основні матеріали (7… 10%) від КР

Ндм (8…10%) від Осн. м

Нз.ч. (12…16

%) від КР

Загальна вартість грн.

КС-7976

7

322 000

22 540

1803

38 640

440 881

КС-5476

7

376 600

26 362

2109

45 192

515 641

КС-45 721

7

376 600

26 362

2109

45 192

515 641

КС-35 719−5

7

289 800

20 286

1623

34 776

396 795

КС-3577−3

7

289 800

20 286

1623

34 776

396 795

ДЗ-11

6

147 000

10 290

823

17 640

172 518

ДЗ-13

6

147 000

10 290

823

17 640

172 518

ДЗ-32

6

147 000

10 290

823

17 640

172 518

ЭО-43 213

5

79 800

5586

447

9576

78 045

ЗТМ 220

5

79 800

5586

447

9576

78 045

ЭО-5126

6

164 500

11 515

921

19 740

193 056

АТЕК-761

7

164 500

11 515

921

19 740

225 232

ЭО-262 113

7

79 800

5586

447

9576

109 263

Всього

-

-

-

-

-

3 466 948

6. Цехові накладні витрати

До цехових накладних витрат відносяться витрати пов’язані з діяльністю проектує мого підприємства по ТО і Р будівельних машин.

Сума накладних витрат визначається по сумі накладних статей:

а) утримання цехового персоналу;

б) відрахування на соціальне страхування;

в) витрати на охорону праці та ТБ;

г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання;

д) компенсація зносу малоцінних та швидкозношуваних інструментів та приладів;

е) амортизація основних фондів;

ж) витрати на воду для технологічних потреб;

і) витрати на утримання обладнання;

к) витрати на утримання будівель та споруд:

1. витрати на воду для побутових потреб.

2. на освітлення будівель.

3. розрахунок твердого та рідкого палива для опалення будівель.

л) інші витрати.

Розрахунок кожної статті накладних витрат.

Для визначення витрат пов’язаних з утриманням цехового персоналу складається штатний розклад по формі.

Таблиця 6.1 Штатний розклад.

а) визначаємо величину тарифної оплати допоміжних робочих:

ЗТ = Фдр. · Nр · Ч · Кср.т. ; грн. (6. 1)

ЗТ = 1758 ·10 · 7 · 1,09 = 134 135 грн.

Преміальна надбавка допоміжним робітникам дорівнює 50% від тарифної оплати:

Пр = Зт · 0,5; грн. (6. 2)

Пр = 134 135 · 0,5 = 67 068 грн.

Величина доплати за роботу в нічний час дорівнює:

Дн.ч. = Nр.н. · Rн · К ср.т. · Ч ·; (6. 3)

Дн.ч. = 3 · 4 · 1,09 · 7 · = 20 120 грн.

Основна заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:

Зосн = Зт + Пр + Дн. ч. ; грн. (6. 4)

Зосн = 134 135 + 67 068 + 20 120 = 221 323 грн.

Додаткова заробітна плата допоміжним робітникам обчислюється аналогічно, як і основним робітникам

б) Нарахування на заробітну плату допоміжних робітників становить:

Нз.п. = 0,37 · (Зосн + Здод); грн. (6. 5)

Нз.п. = 0,37 · (221 323 + 26 559) = 91 716 грн.

Загальний фонд зарплати допоміжних робітників дорівнює:

Ззаг = Зосн + Здод + Нз.п. ; грн. (6. 6)

Ззаг = 221 323 + 26 559 + 91 716 = 339 598; грн.

в) Витрати на охорону праці і ТБ

Величина цих затрат береться на основі аналізу затрат минулого року підприємства, для розрахунків в розмірі 30−70 грн. на одного робочого, або 4−6% від заробітної плати виробничих робітників:

Зтб = N· 50; грн. (6. 7)

де, N- кількість всіх робітників підприємства

Зтб = 71· 50 = 3550 грн.

г) витрати на поточний ремонт будівель і обладнання.

Поточні ремонт основних засобів визначається по спрощеним показникам на будівлі 2%.

Зб = Вб · 0,02; грн. (6. 8)

Зб = 17 236 800 · 0,02 = 344 736 грн.

На обладнання 3−5%:

Зобл = Вобл · 0,04; грн. (6. 9)

Зобл = 14 134 176 · 0,04 = 565 367 грн.

На пристосування 5%:

Зпр = Впр · 0,05; грн. (6. 10)

Зпр = 4 136 832 · 0,05 =206 842 грн.

д) відшкодування малоцінних та швидкозношуючих інструментів та пристосувань.

В цю статтю включаються предмети вартістю менше 100 грн. і строком служби в 1 рік:

Змц = N · 70; грн. (6. 11)

Змц = 71 · 70 = 4970 грн.

е) амортизація основних фондів.

Величина затрат на амортизаційні відрахування складає: на будівлі та спороди 2,5−3,5% для обладнання та пристосування тільки на повне їх відшкодування: обладнання — 6−8%, пристрої - 9−12% їх вартості.

Аб = Вб · 2,5%; грн. (6. 12)

Аб = 17 236 800 · 0,025 = 430 920 грн.

Аобл. = Вобл · 6%; грн. (6. 13)

Аобл. = 14 134 176 · 0,06 = 848 051 грн.

Апр = Впр · 9%; грн. (6. 14)

Апр = 4 136 832 · 0,09 = 372 315 грн.

ж) витрати на раціоналізацію і винахідництво:

величина цих витрат складає 20−30 грн. на одного робітника.

Врац = N · 20; грн. (6. 15)

Врац = 71 · 20 = 1420 грн.

з) витрати на утримання обладнання приймаються у розмірі 5…8% від початкової вартості.

Вутр. = Вобл · 3… 5%; грн. (6. 16)

Вутр. = 14 134 176 · 0,04 = 565 367 грн.

і) загальну необхідність в воді на миття машин на технологічні потреби, визначають по трудоємкості ТО і Р приймаючи, що на 100 нормо-годин виробничої програми витрати води рівні 4,5 м3.

QВ= м3 (6. 17)

QВ= = 5141 м3

Вартість води на технологічні потреби:

СВ = QВ · ЦВ; грн. (6. 18)

де, ЦВ — вартість 1 м3 води

СВ = 5141 · 3,80 = 19 536 грн.

к) витрати на утримання будов та споруд:

1) витрати на воду для побутових потреб розраховуються по нормі на 1 людину за зміну 25−35 л

QПО = · Nр · (25 — 35), (6. 19)

де, Nр — число робочих;

Фдр — дійсний фонд робочого часу;

tз — тривалість зміни.

QПО = · 71 · 0,03 = 468 м3.

Вв = QПО · ЦВ; грн. (6. 20)

Вв = 468 · 3,80 = 1778 грн.

2) Вартість електроенергії на освітлення визначається із розрахунку 15 Ват-год на 1 м2 будови з добавкою 5% на чергове освітлення:

Вел = n · Be · б · F · Кв · Фдр + 0,05 · n · Be · б · F · Кв · Фдр, (6. 21)

де, Be — вартість електроенергії;

б — питомі витрати електроенергії - 0,2;

F — площа будівлі;

Кв — коефіцієнт використання — 0,75.

Вел= 2 · 2,4 · 0,2 · 513 · 0,75 · 1758 + 0,05 · 2 · 2,4 · 0,2 · 513 · 0,75 · 1758 = 681 802 грн

3) розрахунок вартості твердого пального для опалення:

Впал =, (6. 22)

де, G — питома теплотворна здатність 1 кг палива 15 кКал V — об'єм будови n — ККд установки 0,5?0,6 В — вартість 1 т. пального t — кількість годин опалення 3600 q — питома теплота згорання вугілля 9500

Впал = = 43 857 грн,

і) інші витрати 4…6% від Зосн.

Вінш = Зосн. · 0,04; грн. (6. 23)

Вінш = 1 079 559 · 0,04 = 43 182 грн.

Всі дані заносяться в кошторис на виробництво. При визначенні повної собівартості необхідно розрахувати кошторис загальнозаводських витрат.

Кошторис загальнозаводських витрат включає в себе затрати на утримання адміністративно-керівного апарату, конторського персоналу управління заводу, амортизацію основних засобів загальнозаводського призначення, утримання приміщень та обладнання, техніки безпеки та інше.

Для розрахунку накладні загальнозаводські витрати приймаються у розмірі:

— для заводів 45−65%;

— для ЦРМ 40…60%;

— для Р 30…40%

від фонду заробітної плати.

Таблиця 6. 2-Кошторис витрат

Заводські витрати включають в себе витрати збуту та реалізації, а також на утримання вищих організацій, відрахування на освоєння нової техніки, витрати на раціоналізацію. Величина цих витрат може бути прийнята в розмірі 3−5% від заводської собівартості.

Отримані результати заносяться в кошторис витрат на виробництво.

7. Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні

Економічна ефективність показує співвідношення ефекту отриманого в результаті виробництва і витрат пов’язаних з його впровадженням.

Застосування проекту буде економічно вигідним в тому разі, якщо визначена величина строку окупності буде меншою чи дорівнюватиме нормативному строку, на протязі якого витрати будуть повернуті за рахунок економії в результаті впровадження проекту:

Тр? Тн

Річна економія від впровадження проекту визначається по формулі:

Еріч. = Ц — С = Пзаг,(7. 1)

де, Еріч.  — річна економія або загальний прибуток підприємства;

Ц — вартість ТО і Р в оптових цінах (кошторис затрат на виробництво);

С — повна собівартість ТО і Р, береться за даними з кошторису затрат на виробництво.

Еріч. = 18 147 923 — 13 466 086 = 4 681 837; грн.

8. Розрахунок оборотних засобів підприємства

Необхідність в оборотних засобах підприємства визначається в співвідношенні з кошторисом витрат на виробництво і встановлених норм запасу в днях для кожної з груп матеріальних цінностей, які входять до складу оборотних засобів проектуємих підприємств.

Розрахунок ведеться по формулі:

Н = В · Д; (8. 1)

де, Н — норматив обортних запасів;

В — витрати за день;

Д — дні запасу.

Наприклад: розрахуемо норматив оборотних засобів для основних матеріалів

Н = 9498 · 30 = 284 940;

Вони заносяться в таблицю 8.1.

Таблиця 8.1 Розрахунок оборотних засобів підприємства.

Назва матеріальних цінностей

Річні витрати

Одноденні витрати

Дні запасу

Норматив оборотних засобів

Основні матеріали

3 466 948

9498

30

284 940

Витрати по ТБ

3550

-

-

3550

Малоцінка

4970

14

30

420

Паливо

43 857

-

-

43 857

Всього

-

-

-

332 767

9. Розрахунок доходу ремонтної майстерні

Вартість річного випуску продукції визначають по формулі:

Ц = ЦТО і Р · N; (9. 1)

де, ЦТО і Р — оптова ціна одиниці продукції;

N — річна програма ТО і В в шт.

Наприклад: розрахуемо загальну ціну для Автокрана- КС-7976 по: ТО-1; ТО-2; СО; ПР.

ТО-1 Ц = 1385 · 188 = 260 380 грн.

ТО-2 Ц = 4894 · 35 = 171 290 грн.

СО Ц = 4733 · 14 = 66 262 грн.

ПР Ц = 163 769 · 10 = 1 637 690 грн.

Оптову ціну ТО і Р визначають із трудоємкості ТО і Р від трудоємкості капітального ремонту:

1) визначається питома вага трудоємкості ТО і Р від трудоємкості капітального ремонту:

ПТ =; (9. 2)

де, ПТ — питома трудоємкість ТО і Р від трудоємкості капітального ремонту у відсотках;

ТТО і Р — трудоємкість ТО-1; ТО-2; СО; ПР;

ТКР — трудоємкість капітального ремонту.

Наприклад: розрахуемо загальну ціну для Автокрана- КС-7976 по: ТО-1; ТО-2; СО; ПР.

ТО-1 ПТ = = 0,43%

ТО-2 ПТ = = 1,52%

СО ПТ = = 1,47%

ПР ПТ = = 50,86%

2) за знайденим відсотком визначають оптову ціну ТО і Р від ціни капітального ремонту:

ЦТО і Р =; (9. 3)

де, ЦКР — оптова ціна капітального ремонту;

ПТ — питома вага одного ТО і Р від трудомісткості капітального ремонту.

Наприклад: розрахуемо загальну ціну для Автокрана- КС-7976 по: ТО-1; ТО-2; СО; ПР.

ТО-1 ПТ = = 1385 грн

ТО-2 ПТ = = 4894 грн

СО ПТ = = 4733 грн

ПР ПТ = = 163 769 грн

Отримані підрахунки заносяться в таблицю 9.1.

Таблиця 9.1. Дохід майстерні

Назва машини

Види ТО і Р

Трудом-кість одного ТО і Р

Річна кількість КР

Оптова ціна КР

Питома вага ТО і Р в %

Оптова ціна

Одиниці

Загальна

КС-7976

ТО-1

10

188

322 000

0,43

1385

260 380

ТО-2

35

35

1,52

4894

171 290

СО

34

14

1,47

4733

66 262

ПР

1170

10

50,86

163 769

1 637 690

КС-5476

ТО-1

6

180

376 600

0,22

829

149 220

ТО-2

19

34

0,70

2636

89 624

СО

24

14

0,89

3352

46 928

ПР

580

13

21,56

81 195

1 055 535

КС-45 721

ТО-1

6

165

376 600

0,22

829

149 220

ТО-2

19

31

0,70

2636

89 624

СО

24

14

0,89

3352

46 928

ПР

580

12

21,56

81 195

1 055 535

КС-35 719−5

ТО-1

5

188

289 800

0,24

696

130 848

ТО-2

17

35

0,82

2376

83 160

СО

22

14

1,06

3072

43 008

ПР

520

10

25,12

72 798

727 980

КС-3577−3

ТО-1

5

180

289 800

0,24

696

125 280

ТО-2

17

34

0,82

2376

80 784

СО

22

14

1,06

3072

43 008

ПР

520

10

25,12

72 798

727 980

ДЗ-11

ТО-1

7

184

147 000

0,66

970

178 480

ТО-2

25

35

2,38

3499

122 465

СО

10

12

0,95

1397

16 764

ПР

360

10

34,28

50 392

503 920

ДЗ-13

ТО-1

7

190

147 000

0,66

970

50 530

ТО-2

25

36

2,38

3499

38 532

СО

10

12

0,95

1397

7036

ПР

360

10

34,28

50 392

503 920

ДЗ-32

ТО-1

7

190

147 000

0,66

970

184 300

ТО-2

18

36

1,71

3499

125 964

СО

10

12

0,95

1397

16 764

ПР

360

10

34,28

50 392

503 920

ЭО-43 213

ТО-1

3

144

79 800

0,52

415

59 760

ТО-2

6

27

1,05

838

22 626

СО

20

10

1,70

1357

13 570

ПР

400

8

34,04

27 164

217 312

ЗТМ 220

ТО-1

3

149

79 800

0,52

415

61 835

ТО-2

6

28

1,05

838

23 464

СО

20

10

1,70

1357

13 570

ПР

400

8

34,04

27 164

217 312

ЭО-5126

ТО-1

4

181

164 500

0,34

559

101 179

ТО-2

13

34

1,1

1810

61 540

СО

28

12

2,38

3915

46 980

ПР

560

10

47,65

78 384

783 840

АТЕК-761

ТО-1

4

222

164 500

0,34

559

124 098

ТО-2

13

42

1,1

1810

76 020

СО

28

14

2,38

3915

54 810

ПР

560

12

47,65

78 384

940 608

ЭО-262 113

ТО-1

3

202

79 800

0,52

415

83 830

ТО-2

6

38

1,05

838

31 844

СО

20

14

1,70

1357

18 998

ПР

400

11

34,04

27 164

298 804

Загальний дохід підприємства:

Дзаг = Д · Дст(9. 4)

Дзаг = 12 515 809 · 1,45 = 18 147 923 грн

10. Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні

Строк окупності підприємства:

Тріч =; років (10. 1)

Де, В — вартість основних фондів

Еріч — прибуток підприємства

Тріч = = 8 років

Рентабельність проектованого підприємства дорівнює:

Рзаг =; (10. 2)

Рзаг = = 13%

Виробіток на одного робочого:

Впл = год.; (10. 3)

Впл = = 2116 год.

Процент зростання продуктивності праці:

%В =; (10. 4)

Де, Впл — виробіток на одного робочого;

Фдр — дійсний фонд робочого часу.

%В = = 20%

Середня зарплата (місячна) основних виробничих робочих:

Зср = грн.; (10. 5)

Зср = = 3826 грн.

Відсоток росту середньої заплати:

% Зср =; (10. 6)

Де, Зпл — запланована середня заробітна плата;

Зф — заробітна плата за минулий рік аналогічного підприємства.

% Зср = = 9%.

Зростання заробітної плати менший за відсоток приросту проценту продуктивності праці.

%В > % Зср.

20% > 9%.

Список літератури

1. Довідник сучасної техніки

2. Н. А. Беспалов, Б. В. Шелюбский? Дорожно-строительные машины и оборудование ?

3. Д.Б.Н. В.2.8. -3−95. Технічна експлуатація будівельних машин

4.И. В. Дудко «Економіка підприємства»

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой