Планування діяльності промислового підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВСТУП

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту чи ту місію і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності називають підприємствами.

Підприємство -- це організаційно відокремлена та економічно самостійна основна (перепала) ланка виробничої сфери народного господарства. що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою. а також товарний знак (марку) у вигляді певного терміна, символу, малюнка або комбінації таких. Фірмовий знак (марка) служить для ідентифікації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх відокремлення на ринку від продукції (послуг) конкурентів.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення та функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці заведено називати місією. Здебільшого місією сучасного підприємства (фірми) вважають виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку.

Напрямки діяльності. У практиці господарювання кожне підприємство (фірма), що є складною виробничо-економічною системою, здійснює багато конкретних видів діяльності, котрі за ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі головні напрямки.

Відповідно до логіки й послідовності стадій відтворювального процесу визначальним напрямком діяльності кожного підприємства за умов ринкових відносин є вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз. Такий аналіз повинен передбачати комплексне дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності й цін на продукцію, інших вимог покупців товару, методів формування попиту та каналів товарообігу, зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період. Інноваційна діяльність охоплює науково-технічні розробки, технологічну і конструкторську підготовку виробництва, запровадження технічних, організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо.

Наступним найбільш складним за обсягом і вирішенням організаційно-технічних завдань напрямком є виробнича діяльність підприємства (фірми), її організація та оперативне регулювання в просторі й часі. З усієї сукупності постійно здійснюваних заходів, що з них складається виробнича діяльність, найважливішими треба вважати: обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до потреб ринку: формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції, їхню оптимізацію відносно виробничих можливостей підприємства; збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції на поточний і кожний наступний рік прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами; розробку й дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

Ефективність Інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на кожному підприємстві (фірмі), визначається рівнем його (її) комерційної діяльності, значущість якої за умов ринку істотно зростає. Це очевидно, оскільки від масштабів та якості саме цього напрямку діяльності підприємства найбільшою мірою залежить фінансова результативність виробництва, яку найповніше характеризує величина одержуваного прибутку. Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є дійова реклама І безпосередня організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, належне стимулювання покупців.

Іще одним важливим напрямком діяльності підприємства (фірми), який завершує послідовний цикл відтворювального процесу, слід вважати післяпродажний сервіс багатьох видів товарів -- машин та устаткування, автомобілів, комп’ютерної, розмножувальної, медичної, складної побутової техніки, інших виробів виробничо-технічного й споживчого призначення. Післяпродажний сервіс охоплює пусконалагоджувальні роботи у сфері експлуатації (використання) куплених на ринку товарів, їхнє гарантійне технічне обслуговування протягом певного терміну, забезпечення необхідними запасними частинами і проведення ремонтів під час нормативного строку служби тощо. Він є важливим джерелом інформації для продуцентів про надійність і довговічність виготовлених технічних засобів, а також про потрібні експлуатаційні витрати. Ця інформація використовується продуцентами для вдосконалення продукції, оптимізації строків оновлення її номенклатури та асортименту.

1. Характеристика видання

Предметом змісту науково-популярного видання можна вважати все, що має відношення до науки і наукових досліджень: результати наукових досліджень, наукову область, в якій проводяться (проведені) дослідження; об'єкт дослідження; наукову проблему (завдання), мету і метод дослідження; умови, в яких проводяться дослідження, і використовувані апаратура і матеріали; факти, складові основу дослідження (науки), включаючи дані спостережень і експериментів, відкриття, винаходи, теорії, закони, гіпотези і ін. Характеризуючи предмет змісту науково-популярного видання, можна сказати словами Н. Р. Чернишевського: «…Популярні книги перекарбовують в ходячу монету важкий злиток золота, виплавлений наукою».

Тематика науково-популярних видань може бути вельми широкою. Вона повинна визначатися потребами і завданнями суспільства, інтересами і попитом читачів. З цим пов’язано цільове призначення і функціональні властивості науково-популярних видань.

Цільове призначення науково-популярного видання — популяризація і пропаганда основ і досягнень науки, техніки, культури і результатів прикладної діяльності серед широких мас читачів. Що стосується функціональних властивостей, то вони вельми різноманітні.

Найважливішою функцією науково-популярної книги є популяризація і пропаганда наукових знань. Саме це в найзагальнішому визначенні складає цільове призначення даної книги. Дана функція, разом з просвітницькою і ознайомлювальний-освітньою, у всі часи була такою, що веде. Пропагуючи наукові знання, учений передає масам останнє слово в науці і тим самим знайомить їх з цим новим знанням, сприяючи підвищенню їх освітнього рівня і вирішуючи просвітницьку задачу. Наукові знання духовно збагачують читача науково-популярної книги, будить в нім подальший пізнавальний інтерес, сприяють розвитку його творчої ініціативи, нарешті, залучають до знання. Однією з головних цілей науково-популярної книги є формування наукового світогляду читача. Світоглядна функція припускає виклад в науково-популярній книзі природничонаукових знань і законів природи, освітлення досягнень в розробці теоретичних проблем, що відкривають нові перспективи науки і на її основі нові можливості прогресу виробництва. Реалізація функції формування наукового світогляду безпосередньо пов’язана із залученням людини до наукових знань, вихованням у читача сприйнятливості, розуміння суті науки, науково-технічного прогресу. Популярні видання по мистецтву виконують важливу функцію естетичного виховання.

Складання тексту проводиться в програмі Word 2003 згідно правил складання. Основними перевагами цього текстового редактора є можливість перевірки граматики та орфографії, створення і підтримка будь-якої кількості таблиць, а головне можливість відміни дії.

При складанні тексту потрібно дотримуватись таких правил:

— набір тексту проводиться згідно оригіналу та вказівок;

— при складанні не можна заміняти потрібні знаки на схожі;

— розділові знаки від попередніх слів не відбиваються;

— тире між словами відбивається постійними проміжками на два пункти з двох сторін;

— лапки в одному видані повинні бути однаковими і текст заключений в лапках від лапок не відбивається;

— текст в дужках не відбивається;

— заголовки відбиваються приблизно на кегель складання знизу і в 1,5 рази більше -- зверху;

— вкінці заголовків не ставлять крапок;

— ділення тексту заголовка на рядки проводять по змісту;

— переноси в заголовках забороняються;

— прийменники, сполучними, частки переносять в наступний рядок.

Потім текст імпортують у програму для верстання Adobe InDesign CS 2. 0, InDesign є універсальною програмою для верстання, завдяки зручному інтерфейсу в стилі Adobe та багатьом плаваючим палітрам. Ця програма підтримує автоматичне створення таблиць. Також з’являються нові палітри, такі як Градієнт, Шари, Навігатор, Сторінки, Прозорість, Трепінг та ін. Зручними для користування є команди покрокової відміни та повторення дії.

На етапі верстання створюються стилі форматування тексту, таблиці, формули, заверстуються ілюстрації, створюються шаблони. При верстанні тексту дотримуються таких основних правил:

— верстка повинна бути однотипною;

— привідною;

— всі сторінки повинні мати однаковий розмір;

— сторінка не може починатися останнім рядком абзацу і закінчуватися першим;

— не рекомендується робити переноси з непарної сторінки на парну; нормальним проміжком між словами вважається проміжок, який дорівнює половині кегля (від? до ?);

— при складані тексту не допускаються «коридори»;

— розмір абзацного відступу в одному виданні повинен бути одинаковий і залежить від формату складання і кегля шрифта;

— кінцевий рядок абзацу повинен бути більшим від розміру абзацного відступу і бути коротшим від нормального хоч би на 1 круглу;

— переносити слова можна згідно правил переносів;

— розмір короткого кінцевого рядка абзацу повинен перевищувати розмір абзацного відступу в 1,5 рази;

— розмір проміжків між словами повинен бути в межах норми (~1 знак);

— не допускається більше ніж чотири переноси підряд;

— ділення тексту заголовка на рядки проводиться по змісту;

— заголовки завжди складаються виділяючим шрифтом

— в кінці рядків заголовка не можна залишати прийменники, сполучники, частки;

— вкінці заголовка не ставиться крапка (винятком можуть бути дитячі видання);

— якщо заголовок розміщений внизу сторінки, то після нього повинно бути як мінімум три рядки тексту;

— перед заголовком, якщо він починається не з самого верху сторінки, також повинно бути як мінімум три рядки тексту;

— у всьому виданні заголовки повинні бути заверстанні однотипно.

Ілюстрації в книжкових виданях можна заверстувати на формат частини сторінки, всієї сторінки, на полі або з виходом в поле. Найчастіше використовують відкритий та закритий спосіб розміщення зображень чи розміщають в оборку. На одній сторінці можна заверстувати дві чи більше ілюстрацій. При цьому між ними повинна бути відстань у три рядки тексту. Якщо на сторінці є дві ілюстрації в оборку, то першу заверстують у зовнішній край, а другу -- у внутрішній. Дві невеликі ілюстрації можна розміщати також поруч, але тоді між ними має бути відстань приблизно 1 см. Їх вирівнюють по нижній діагоналі. Ілюстрації відбиваються зі всіх сторін приблизно на ціцеро, тобто на 4 мм.

Ручний монтаж виконується на монтажному столі, який має під світку робочої поверхні. В якості монтажної основи використовують астролон. Для прикріплення фотоформи використовують клейку стрічку. Для розрізання фотоформ використовують спеціальні різаки та скальпелі. Для очистки поверхні використовують спирт, або ацетон. Спочатку виготовляють розкреслений аркуш, для цього беруть тиражний аркуш, або аркуш спеціального паперу такого розміру як майбутній друкарський аркуш, із допомогою ручки та лінійки по більшій стороні відкладають лінію клапана. Ділять аркуш паперу по більшій стороні від цих ліній відкладають розміри полів та створюють таким чином прямокутники — майбутнє місце розташування сторінок, також позначають місця для позначок.

Для виконання монтажу на розкреслений аркуш кладуть астролон і до нього прикріпляють фотоформи сторінки та контрольні мітки. Фотоформи розташовують щодо схеми фарбуючим шаром до верху. Монтаж кольорової продукції здійснюється аналогічно, але суміщення фарб проводиться по суміщу вальних хрестах. Цей спосіб не забезпечує точності і є трудомісткий, тому використовується електронний монтаж.

Вихідними даними для виконання курсової роботи є

Вид видання: Видання для організації дозвілля

Гарнітура і кегель шрифта: прагматика, 11

Формат аркуша (см): 70?100/32

Формат сторінки набору (кв): 5?71/2

Середній обсяг видання (арк): 12,5

Кількість назв: 188

Група складності: II

Періодичність: —

Коефіцієнт видання норм: 1,05

Дата видачі: 07. 09. 09

2. Вибір і обґрунтування необхідного устаткування для виконання завдання

Для виконання завдання у курсовій роботі запроектовано використання такого устаткування:

1. ПК -- Intel Core 2 Quad Q9400, монітор -- SM 2243NW

2. монтажний стіл -- IMAF VL105.

Процесор -- це основний елемент комп’ютера, який виконує перетворення. Швидкість проходження цих перетворень визначає швидкодію роботи комп’ютера. Основним параметром процесора є тактова частота, яка визначається в GHz. Від неї залежить скільки операцій в секунду виконує процесор. Оперативна пам’ять -- це набір кристалічних чарунок, які здатні зберігати електричні заряди протягом короткого часу. Тобто вона зберігає оброблену в даний момент інформацію. Важливими характеристиками оператитвної пам’яті є частота, об'єм, час доступу, можливість працювати в подвійному режимі. Пам’ять DDR передає за один такт два пакети даних, DDR2 -- до чотирьох пакетів. Жорсткі диски -- це основні пристрої збереження даних. Основні характеристики -- форм-фактор, швидкість обертання шпінделя, кеш, інтерфейс та головна характеристика -- об'єм диску.

Для складання тексту, обробки ілюстрацій та верстання використовується процесор Intel Core 2 Quad Q9400. До його основних характеристик належить: процесор Intel з тактовою частотою 2. 66 GHz, оперативна пам’ять DDR2 з об'ємом пам’яті 8 ГБ, жорсткий диск SATA з об'ємом пам’яті 2000 ГБ, відеокарта Nvidia® Geforce Gtx275 з об'ємом відеопам'яті 896 МБ та можливістю працювати в подвійному режимі (448 біт), читаючі та записуючі пристрої CD-RW LG 52×32×52х і DVD±RW LG GSA-4081B.

Монітор NEC MultiSync® LCD2190UXi 22″ є чудовим рішенням для використання у видавничій справі. Ці монітори є придатними для багатогодинної роботи. Основною перевагою являється можливість калібрування, що є дуже важливим при екранній кольоропробі. Також до основних характеристик належить: Тип панелі SA-SFT (Superadvanced Superfine Technology) TFT Розмір екрану [дюйми/см] 21.3 / 54, Крок пікселя [мм] 0. 270, Кут огляду [°] 178 по горізонталіl / 178 по вертикалі (тип. значення при контрастності 10: 1), Контрастність (тип. значення) 500: 1, Яскравість (тип. значення) [кд/м?] 250, Час відгуку (тип. значення) [мс] 10 (від сірого до сірого), 20 (9 білий / чорний; 11 чорний / білий), Кольорів [Млн.] 16. 77, Частота рядкової розгортки [кГц] 31.5 — 91. 1, Частота кадрової розгортки [Гц] 50.0 — 85. 0, Оптимальний дозвіл 1600×1200 при 60 Гц, ідтримуваний дозвіл 1280×1024; 1280×960; 1200×1600; 1152×870; 1152×864; 1024×768; 832×624; 800×600; 720×400; 640×480

IMAF VL105 — Монтажні столи серії VL у підлогового виконання. Потужна металева конструкція забезпечує високу стійкість столу. Трубовідніє люмінесцентні лампи створюють рівномірне освітлення по всьому полю. Забезпечені нішамі для зберігання інструментів, міток і дрібних елементів монтажу. Електрична розетка дозволяє користуватися контрольно-вимірювальними електроприлади. Передбачено місце для розміщення штифтової приведення.

Технічні характеристики: робоча поверхня — 1060×1360 мм, плавне регулювання яскравості, розміри — 1080×1600×920 мм.

3. Розрахунок річного завантаження на операціях складання тексту та монтажу сторінок

Розрахунок річного завантаження в фізичних аркушах складання здійснюється за формулою:

,

де — річне завантаження в фізичних аркушах складання;

— кількість назв;

— обсяг одного видання;

— періодичність видання.

Розрахунок річного завантаження в тисячах знаків:

,

де — річне завантаження в тисячах знаків;

— ємність одного аркуша складання.

Визначаємо ємність одного аркуша складання за формулою:

,

де -кількість одного рядка, зн;

— кількість рядків;

-кількість сторінок (доля аркуша);

-кількість полос на сторінці.

Для розрахунку кількості рядків одного тексту на сторінці користуємося формулою

де — висота сторінки;

— кегель основного шрифту.

Визначаємо кількість рядків та ємність одного аркуша

Визначаємо річне завантаження в тисячах знаків:

Визначаємо річне завантаження в сторінках:

,

де — річне завантаження в сторінках;

— кількість сторінок в одному друкарському аркуші,

Таблиця 1. Розрахунок річного завантаження для операцій складання тексту і виготовлення монтажних сторінок

Формат видання

Річне завантаження в ф.а.с.

Ємність одного аркуша складання в тис. зн.

Річне завантаження для складання тексту тексту в тис. зн.

Річне завантаження в сторінках

60?84/16

3128

49,3

154 210

50 048

4. Розрахунок трудомісткості річного завантаження

Трудомісткість виробничої програми визначають за формулою:

,

де — планова норма часу, хв. ;

— річне завантаження в облікових одиницях.

Розрахунок необхідної трудомісткості виробничої програми:

— для складання тексту:

— для монтажу:

Загальна трудомісткість визначається як сума трудомісткості виробничої програми складання тексту і монтажу:

5. Розрахунок необхідної кількості устаткування для виконання річного завантаження

5.1 Розрахунок необхідної кількості устаткування за трудомісткістю

Розрахунок необхідної кількості устаткування за трудомісткістю проводиться за формулою:

,

де — кількість устаткування,

— трудомісткість виконання виробничої програми на операції;

— річний фонд часу роботи одиниці устаткування;

— коефіцієнт виконання норм.

Визначення річного фонду часу роботи устаткування:

,

де — режимний фонд часу роботи одиниці устаткування при 2-змінній роботі (складає 4151);

— середньорічний час простою устаткування при ремонті;

— час на профілактичні огляди устаткування;

— час на зупинки з технологічних причин.

Середньорічний час простою устаткування при ремонті:

де — тривалість простою устаткування при капітальному ремонті;

— тривалість простою устаткування при поточному ремонті згідно довідника «Положение о техническом обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий»;

— нормативний період роботи данного виду устаткування.

Для устаткування, яке не підлягає капітальному ремонту:

Час на огляди визначається за формулою:

,

де — час на огляд згідно довідника ППР

— для комп’ютера

— для монтажного стола

Час запланованих технологічних зупинок устаткування Тт.з. за діючою в поліграфії методикою встановлюється у відсотках від режимного фонду часу:

,

де % - відсоток технологічних зупинок

-для комп’ютера:

-для монтажного столу:

Річний фонд часу роботи одного комп’ютера:

Річний фонд роботи монтажного столу:

Визначаємо необхідну кількість комп’ютерів:

Визначаємо необхідну кількість монтажних столів:

5.2 Розрахунок необхідної кількості устаткування за виробничою потужністю

Розрахунок необхідної кількості устаткування за виробничою потужністю проводиться за формулою:

де — річна виробнича потужність одиниці устаткування.

Виробнича потужність устаткування визначається за формулою:

де — годинна норма виробітку (тис. зн., стор)

Річна виробнича потужність комп’ютера:

тис. зн

Річна виробнича потужність монтажного столу:

стор

Визначаємо необхідну кількість комп’ютерів:

шт

Визначаємо необхідну кількість монтажних столів:

шт

Всі розрахунки заносимо в таблиці 2 і 3.

Таблиця 2

Розрахунок необхідної кількості устаткування за трудомісткістю

Марка устаткування

Трудомісткість річного завантаження Тн/год

Коефіцієнт виконання норм

Річний режимний фонд часу роботи одиниці устаткування, Треж, год

Планові зупинки на рік, год

Річний фонд часу роботи одиниці устаткування, Тр, год

Необхідна кількість устаткування

Технологічні зупинки, Тт.з.

Технічні зупинки, То+Трем

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Intel Pentium DC E2220

28 015

1,04

4154

102

140

3912

6,9

7

Polygraph Pollux 80

1668

1,04

4154

104

74

4020

0,4

1

Таблиця 3. Розрахунок необхідної кількості устаткування за виробничою потужністю

Марка устаткування

Річне завантаження

Коефіцієнт виконання норм

Річний фонд часу роботи одиниці устаткування, Тр, год

Норма часу, Тшт., хв.

Норма виробітку, Нгод.

Річна виробнича потужність, Мм

Необхідна кількість устаткування

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Intel Рentium DC E2220

154 210

1,04

3912

10,9

5,5

22 377

6,9

7

Polygraph Pollux 80

50 048

1,04

4010

2

30

125 424

0,4

1

6. Розрахунок спискової кількості робітників для виконання завдання

Розрахунок спискової кількості робітників для складання тексту на комп’ютері визначається за формулою:

де — спискова чисельність працівників; - явкова чисельність робітників; - коефіцієнт планових неявок на роботу (1,14).

Визначаємо явкову чисельність робітників для складання тексту на комп’ютері:

де — нормативна чисельність робітників (для комп’ютерів);

— номінальний фонд часу роботи одного робітника (приймається в розрахунках 2077 год.) чол

Визначаємо спискову чисельність робітників:

Визначаємо спискову чисельність робітників для операцій монтажу:

де — корисний (ефективний) фонд часу роботи (приймається 1822 год)

7. Визначення річного фонду заробітної плати для розрахункової кількості робітників

Розрахунок річного фонду заробітної плати для розрахункової кількості робітників проводиться за списковим складом робітників, виходячи з розряду робітника, його тарифної ставки і часу виробничої роботи.

Пряма заробітна плата робітників визначається за формулою:

— операторів ПК:

,

де — годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду.

— монтажиста:

Фонд прямої заробітної плати робітника для складання тексту:

— для монтажу:

грн

Додаткова заробітна плата приймається у розмірі 10%, а доплати-20% від прямої заробітної плати.

Оператор ПК додаткова заробітня плата:

грн

Монтажист додаткова заробітня плата:

грн

доплати оператор

грн

доплати монтажист

грн

Річний фонд заробітної плати визначається, як сума прямої та додаткової заробітної плати, а також розрахованих доплат. Розрахунок річного фонду заробітної плати даний в таблиці 4.

Таблиця 4

Професія

Розряд

Спискова чисельність робітників, чол

Годинна тарифна ставка, грн

Корисний фонд часу роботи одного робітника, год

Коефіцієнт виконання норм

Пряма заробітна плата для всіх робітників, грн.

Додаткова заробітна плата

Доплати

Річний фонд заробітної плати, грн

%

Сума, грн

%

Сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оператор ПК

VI

15,5

7,68

1822

1,04

244 364

10

24 436

20

48 873

317 673

монтажист

V

0,9

7,20

1822

1,04

11 807

10

1181

20

2361

15 349

16,6

255 171

-

25 617

-

51 234

333 022

На основі попередніх розрахунків визначаємо два важливі економічні показники, що характеризують працю:

— середньорічну заробітну плату одного робітника ()

— продуктивність праці (середній виробіток одного робітника ПП)

Середньорічна заробітна плата одного робітника визначається за формулою:

,

де — річний фонд заробітної плати всіх робітників;

— спискова чисельність робітників.

Продуктивність праці одного робітника визначається за формулою:

,

де — трудомісткість виробничого завантаження

Висновок

У даній курсовій роботі проведено розрахунок завантаження на операціях набору тексту і монтажу сторінок, визначено двома способами необхідну кількість устаткування, робочої сили і розраховано фонд заробітної плати.

Для виконання виробничої програми необхідно: 7 машин марки-- Intel Core 2 Quad Q9400, 1 машина марки IMAF VL105, робітників 15,5-VI і 0,9-V розряду, фонд заробітної плати яких становить 333 022грн.

У курсовій роботі проведено розрахунок двох важливих економічних показників, що характеризують працю:

— середньорічну заробітну плату одного робітника (ЗП сер), яка становить 20 062 грн.

— продуктивність праці (середній виробіток одного робітника ПП) — 1788.

текст заробітний річний комп’ютер

Використана література

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2009.

2. Бойчик І. М., Харків П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навчальний посібник. — Львів: Сполом, 1998.

3. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. — К.: Скарби, 2002.

4. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

5. Шведова-Водка Г. М. Типологія книги. — К.: Книжкова палата України, 1999.

6. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. Крупносерийное производство. — М.: 1988.

7. Галузеві норми часу і виробітку на процеси комп’ютерного складання і флексографічного друку. — Львів: УАД, 2008.

8. Оформление изданий. Нормативный справочник. — М.: Книга, 1984.

9. Положение о техническом обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий. — М.: 1990.

10. Годинні тарифні ставки.

11. Шведова-Водка Г. М. Типологія книги, Київ 2009р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой