Поле діяльності організації

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Інститут соціології, психології та управління

Кафедра управління та євроінтеграції

Курсова робота

З навчальної дисципліни «Основи менеджменту»

на тему:

Поле діяльності організації

Виконав: студент 2 курсу

групи 24 МО

Камінський Іван Васильович

Прийняв: викладач Зьолко О. О.

Київ — 2012

Зміст

Вступ

Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення впливу поля діяльності організації на її діяльність

1.1 Основні поняття дослідження «поле діяльності організації»

1.2 Наукові підходи до дослідження поля діяльності організації

1.3 Методи та принципи дослідження поля діяльності організації

Розділ 2. Теоретичні аспекти вивчення поля діяльності організації

2.1 Поле діяльності організації: загальна характеристика

2.2 Фактори та умови які впливають на поле діяльності організації

2.3 Критерії оцінки поля діяльності організації

Розділ 3. Праксеологічні аспекти вивчення впливу поля діяльності організації на саму організацію

3.1 Аналіз поля діяльності організацій на прикладі компанії «Life Card Group»

3.2 Пропозиції щодо щодо вирішення проблем які виникають в процесі діяльності компанії «Life Card Group»

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

На сучасному етапі розвитку цивілізації неможна не помітити той факт що швидкість нашого з Вами життя стрімко збільшується. Це викликано поступальним рухом науки і техніки, еволюційним розвитком усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, постійно діючою закономірністю розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Будь-яка організація як специфічне соціальне утворення, форма спільної діяльності людей у виробництві матеріальних благ (товарів) і послуг повинна першою слідкувати за цими змінами та реагувати на них відповідним чином. Успішний менеджмент (управління) організацією передбачає розуміння їх основних рис і принципів функціонування, складових внутрішнього і зовнішнього середовища, розвитку організацій у різних соціально-економічних формаціях, особливостей поля діяльності організації, функцій організації, способів управління організаційним розвитком.

Таким чином фактори поля діяльності організації є дуже важливим аспектом її функціонування. Від них прямим чином залежить успішність її діяльності, стійкість до негативного впливу зовнішніх факторів. З цього можна зробити висновок що актуальність теми поля діяльності організації беззаперечна.

Проблемна ситуація зумовлена тим що врахувати вплив цілком усіх факторів поля діяльності не завжди вдається. Упустивши які можна привести організацію до регресу та повного занепаду.

Об'єктом дослідження є організація як цілісна система взаємопов'язаних елементів (підрозділів).

Предметом дослідження є поле діяльності організації

Метою даної курсової роботи є системне дослідження факторів поля діяльності організації.

Завдання роботи:

розглянути зміст

поняття «поле діяльності організації»;

дослідити наукові підходи до вивчення та дослідження поля діяльності організації

;

виокремити методи та принципи дослідження поля діяльності організації

;

дослідити склад зо

внішнього середовища організації;

проаналізувати фактори та методи які впливають на поле діяльності орга

нізації;

визначити критерії оцінки поля діяльності організації

;

проаналізувати поле діяльності організації на прикладі компанії

«Life Card Group»;

запропонувати шляхи вирішення проблем, я

кі виникають в процесі діяльності компанії «Life Card Group».

Основна гіпотеза в тому що фактори поля діяльності організації стимулюють розвиток організації.

Допоміжна гіпотеза:

менеджмент не робить істотного впливу на здатність органі

зації до виживання, ця здатність набувається під впливом факторів поля діяльності організації.

Курсова робота виконана на 33 сторінках, складається з вступу, 3-х розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел на 2 сторінках (25 джерел).

Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення впливу поля діяльності організації на її діяльність

1.1 Основні поняття дослідження «поле діяльності організації»

На початковому етапі дослідження потрібно зрозуміти сутність та зміст основних понять дослідження. Це допоможе більш глобально зрозуміти суть поставленої мети та допоможе в її досягненні.

Існує декілька визначень поняття «організація» Організація в деяких літературних джерелах визначається як процес:

Організація це процес прояву суспільної діяльності, що виникла на основі суспільного поділу праці [10,65].

Також можна зустріти визначення цього поняття як системи:

Організація це складна відкрита динамічна система [16,19].

Також існує визначення організації як суб'єкту господарювання. Тобто організацією може бути наприклад самостійне підприємство:

Організація — цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

[ 20. [Електронний ресурс]]. ;

Організація — складне виробниче утворення, сформоване із виробничою метою для цільового використання ресурсів для досягнення певної мети [18,4].

Для організацій, характерна наявність функцій управління і планування.

Управління — це діяльність, пов’язана з впливом керуючого суб'єкта на керований об'єкт з метою досягнення певних результатів [7,7].

Планування — це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі [7,8].

У цій курсовій роботі організація визначається саме як суб'єкт господарювання (самостійне підприємство). Отже:

Організація це складне виробниче утворення, метою якого є отримання прибутку та задоволення потреб споживачів у товарах чи послугах за допомогою цільового використання ресурсів.

Поле діяльності - напрямок діяльності суб'єкта.

Поле діяльності - це простір вибраний компанією в навколишньому середовищі, а також складові навколишнього середовища з якими організація повинна взаємодіяти для досягнення своїх цілей [6,156].

Поле діяльності - це територія, яку займає організація своїх товарів, послуг та ринків. [19,216].

Поле діяльності - сукупність умов та факторів, що оточують підприємство та безпосередньо впливають на його діяльність.

Навколишнє середовище організації - це сукупність чинників, суб'єктів, сил та умов, які впливають на діяльність організації, створення системи засобів, формування їхньої структури, тобто це сфера, що в ній відбувається маркетингова діяльність суб'єкта господарювання [4,26].

Навколишнє середовище організації складається з двох частин зовнішнього та внутрішнього середовища.

Зовнішнє середовище організації це чинники та фактори які їснують незалежно від підприємства, але здійснюють на нього вплив.

Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив [7,56].

Внутрішнє середовище організації це суб'єкти, з якими контактує підприємство і на котрих певною мірою може впливати.

Внутрішнє середовище організації - це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації [ 7,59].

Розвиток це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного [13,17].

Розвиток організації - це запланована дія у масштабі всієї організації, спрямована на підвищення ефективності її роботи [11, 56].

Таким чином було визначено центральні поняття курсової роботи, а саме поняття організація слід розуміми як складне виробниче утворення, мета якого отримання прибутку та задоволення потреб споживачів у товарах чи послугах при раціональному використанні наявних ресурсів. В даній курсовій роботі під полем діяльності організації розуміється простір, напрямок та умови діяльності організації під впливом чинників навколишнього середовища. Навколишнє середовище визначається як сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Зовнішнє середовище це фактори та чинники, які впливають на діяльність організації, та її снують незалежно від неї. Внутрішнє середовище це фактори та чинники, від яких залежить успішність організації, які провокує сама організація та може на них впливати. Зрозумівши значення перерахованих раніше понять можна продовжити вивчення поля діяльності організації.

1.2 Наукові підходи до дослідження поля діяльності організації

Для того, щоб усвідомити та зрозуміти поняття організація потрібно звернути увагу саме на становлення науки про організацію. для цього необхідне застосування провідних знань з менеджменту та теорії організації. Через те, що все більше ускладнюються системи, в яких функціонують будь-які організації, вони все більше потребують кваліфікованого управління, яке можуть забезпечити фахівці з менеджменту. Організація як суб'єкт господарювання і в той же час як елемент системи потребує все більш детального і глибинного аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу для вирішення безліч питань та проблем. Аналіз діяльності закордонних організацій, їх функціонування в кризових явищах дає нам чітку картину необхідності застосування в сучасному менеджменті провідних розробок теорії організації та синергетики.

На початку XX ст. у зв’язку зі зростанням концентрації виробництва і утворенням великих промислових підприємств виникли умови для зародження наукових систем організації. В основному ці системи розроблялися і були спрямовані на раціональну організацію праці і виробництва. У створення й розвиток раціоналістичного напряму зробили свій внесок класики теорії організації Фредерик Унслоу Тейлор, Анрі Файоль, Джеймс Муні [18,44].

Автор бюрократичної моделі Макс Вебер виходить з того, що поведінка окремої особи непередбачувана, незавжди зрозуміла, а іноді перешкоджає ефективній діяльності організації. Тому він вибрав як ідеальну модель таку форму організації, в якій можна було б звести до мінімуму вплив поведінки окремої особи.

Таким чином, моделі традиційного, раціоналістичного напрямку (класична, бюрократична) розглядають організацію як чисто формальну структуру, в якій внутрішнє життя відбувається за строго визначеною системою правил, розпоряджень і рекомендацій, обов’язкових для всіх членів організації.

Недоліком моделей організації раціоналістичного типу є мінімізація людського чинника.

Неокласична модель. Іншим напрямом теорії організації слід вважати поведінковий напрям, представниками якого були Мері Паркер Фоллет, Ренсіс Лайкерт, Дуглас МакГрегор, Фредерік Герцберг Моделі цього напряму будуються з урахуванням можливостей людини, яка розглядається не тільки як оператор, що виконує деяку роботу, але і як особа, що володіє певними соціальними інтересами. Зародження поведінкового напряму пов’язане з тим, що в 1930-х роках велике машинне виробництво зумовило максимально інтенсивне використання фізичних можливостей працівника, що суперечить потребам особи [18,50].

Інституційна модель. Ця модель розглядає організацію як політичний інститут, як об'єднання груп, кожна з яких переслідує свої цілі. Представниками даної моделі були Торстейн Веблен, Дж. Коммонс. У. Мітчел. Відповідно до інституційної моделі нормальне функціонування організації обумовлюється не тільки раціональністю структури, врахуванням соціально-психологічних запитів її членів як індивідів, але і врахуванням запитів соціальних груп, що діють як всередині, так і за межами організації.

У цілому інституційна модель орієнтована на розвиток виробничої демократії та розширення участі працівників в ухваленні рішень, на спеціальну підготовку керівників, яка допомагає краще зрозуміти підлеглих, що дає змогу налагодити вільні комунікації між членами організації, встановити кращі взаємовідносини з суспільством.

Системна модель, вагомий внесок у розвиток якої зробили такі вчені як Френсіс Беккон, Джон Стюарт Міль, Карл Маркс. На якій базується сучасна теорія організації, є системний підхід. Об'єктивними умовами зародження системного підходу в 50-х роках XX ст. і його проникнення в науку і практику управління в 60−70 роках стали посилення взаємозв'язків усіх сторін організаційної діяльності, розширення і ускладнення внутрішньо-організаційних відносин підприємств і установ, взаємодій із зовнішнім середовищем [18,52].

Системна модель прагне представити організацію як систему, що складається із взаємопов'язаних частин і змінних, і вважає будь-яку організацію соціальною системою, що входить до складу ширшої системи суспільства. Системна модель організації ґрунтується на концепціях відкритих систем з урахуванням вивчення відносин організації та зовнішнього середовища і соціальних систем, тобто включає також інструментальні (технічні, економічні, організаційні), й поведінкові змінні.

А безпосередньо поле діяльності організації почали досліджувати порівняно не так і давно. Вагомий внесок у вивчення поля діяльності організації зробив Річард Дафт у своїй книзі «Менеджмент». Основоположна задача якої є вивчення управління організаціями та зокрема вивчення поля діяльності організації - вивчення впливу, який чинять фактори та умови навколишнього середовища на функціонування організації, на зміни, що відбуваються в ній, на забезпечення ефективної цілеспрямованої діяльності і отримання потрібних результатів. Ця книга покликана використовувати досягнення і дані цілого ряду суміжних наукових дисциплін (психології, соціальної психології, антропології) для вирішення цих задач [6, 5].

Ще в кінці XIX століття у світі існувало досить мало організацій — не було професійних спілок та торгових асоціацій, мало було великих комерційних компаній, некомерційних чи державних організацій. Поступово організації зайняли центральне місце в житті людей і тепер роблять величезний вплив на все наше суспільство.

Організації знаходяться всюди навколо нас і різноманітно впливають на наше життя, вони розвиваються та розширюють поле своєї діяльності

У кінці XX ст. організація стала фактично універсальною формою суспільного життя. Якщо революції XIX ст. (духовні і політичні) перетворили людину з істоти патріархальної в суспільну, то революції наступного століття зробили її людиною організації.

У цьому підрозділі було розглянуто основні підходи до дослідження організації, зокрема це раціоналістичний напрям, який виник на початку XX ст., представниками якого були Фредерик Унслоу Тейлор та Анрі Файоль, бюрократичний напрям започаткований Максом Вебером, поведінковий напрям зародження якого відбулося в 1930-х роках за участю таких вчених як Мері Паркер Фоллет, Р. Лайкерт, Д. МакГрегор, Фредерік Герцберг. Надалі дослідженням організації займались Торстейн Веблен, Дж. Коммонс. У. Мітчел створивши інституційну модель організації. Значним поштовхом для подальшого розвитку науки про організацію стало зародження системного підходу в 50-х роках XX ст., Дослідники Френсіс Беккон, Джона Стюарт Міль, Карл Маркс застосували системний підхід до вивчення організації на якому базується сучасна теорія організації.

1.3 Методи та принципи дослідження поля діяльності організації

Методи які використовуються в даному дослідженні це «інструменти» за допомогою яких отримано можливість провести це дослідження об'єктивно та якісно.

Метод — систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети.

Метод включає стандартні та однозначні правила (процедури), що забезпечують достовірність знання, яке формується. Такими правилами у математиці виступають, зокрема, алгоритми розв’язання задач; в природознавстві - настанови, що пов’язані з операціями вимірювання, емпіричної інтерпретації; в мистецтві - правила типізації, символізації, ідеалізації; в філософії - умови категоріального синтезу, ціннісно-нормативних оцінок тощо [8,5].

Гіпотеза та припущення. У становленні теорій як системи наукового знання найважливішу роль відіграє гіпотеза. Гіпотеза є формою осмислення фактичного матеріалу, формою переходу від фактів до законів. Метод використано при створенні гіпотези наукового дослідження.

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування та розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей. Один з основних методів наукового пізнання в суспільних науках. У розділі 1.2. Наукові підходи до дослідження поля діяльності організації було використано саме його.

Спостереження — це систематичне, цілеспрямоване вивчення об'єкта. Аби бути плідним, спостереження мусить відповідати таким вимогам:

задуманості заздалегідь (спостереження проводиться для певного, чітко поставленого завдання);

планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до завдання спостереження);

цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, що викликають інтерес при дослідженні);

активності (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси, явища);

систематичності (спостереження ведеться безперервно або за певною системою).

Спостереження як метод пізнання дає змогу отримати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних тверджень. Емпірична сукупність утворює первинну схематизацію об'єктів реальності - вихідних об'єктів наукового дослідження. Саме цей метод застосований у розділі 3.1. Аналіз поля діяльності організацій на прикладі компанії «Life Card Group»

Порівняння — метод наукового пізнання, за допомогою якого робиться висновок про подібність чи відмінність об'єктів пізнання. Цей метод дає можливість виявити кількісні якісні характеристики предметів, класифікувати, упорядкувати і оцінити їх.

Метод порівняння використовують при вивченні сукупності однорідних об'єктів (предметів, явищ), що утворюють певний клас і мають істотні для зіставлення властивостей (ознаки, характеристики, параметри). Його було використано для співставлення впливу різних факторів поля діяльності на діяльність організації в розділі 2.3. Критерії оцінки поля діяльності організації.

Абстрагування (від лат. — віддалення) — метод наукового пізнання, що полягає в мисленнєвому виділенні суттєвих, найістотніших рис, відношень, сторін предмета. За його допомогою формується ідеальний образ реальності. Даний метод використаний при виявленні факторів поля діяльності організації в пункті 2.2. Фактори та умови які впливають на поле діяльності організації.

Метод прогнозування — це метод, в якому використовується як накопичений у минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його визначення. Якщо прогнозування виконано якісно, результатом буде картина майбутнього, яку можна застосовувати як основу для планування. Даний метод застосовується в розділі 3.2 Пропозиції щодо вирішення проблем які виникають в процесі діяльності компанії «Life Card Group»

Принцип — центральне поняття, логічне вираження пізнання, основна ідея, що пронизує систему знань і встановлює субординацію цього знання. До принципів наукового дослідження які були використані в дослідженні поля діяльності організації можна віднести наступні:

-термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, встановлення взаємозв'язку і субординації понять, їх місця в понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять.

Визначення понять слід формулювати, базуючись на тлумачних та професійних словниках. Визначення обсягу і змісту поняття дають через родову ознаку і найближчу видову відмінність. Як правило, спочатку називають родове поняття, до якого поняття, що визначається, входить як складова. Потім указують на ту ознаку поняття, яка відрізняє його від усіх подібних, причому ця ознака має бути найважливішою і найсуттєвішою. Розділ 1.1. Основні поняття дослідження «поле діяльності організації» побудований саме на цьому принципі.

— принцип об'єктивності передбачає об'єктивність наукового дослідження, вивчення об'єктивних закономірностей розвитку явищ управління, вимагає, щоб методи дослідження і позиція дослідника не впливали на одержані результати. Це означає, що дослідник не має права нічого додавати від себе ні на етапі спостереження за явищем, ні в процесі формулювання висновків. Умовами об'єктивності наукових висновків та інформації є точність, обґрунтованість, надійність, достовірність, наукова аргументованість. Цей принцип можна назвати центральним принципом цього дослідження, оскільки воно проводиться заради отримання достовірних та об'єктивних результатів.

— принципи розвитку й історизму. Забезпечує вивчення явища з погляду його виникнення, етапів розвитку, достовірності історичних фактів. Розвиток будь-якого об'єкта, процесу, явища характеризується спрямованістю, послідовністю, збереженням досягнутих результатів тощо. Принцип історизму передбачає вивчення особливостей виникнення, становлення та розвитку організації. Згідно з ним застосовується набутий теоретичний і практичний досвід; обґрунтовуються сучасні тенденції організаційного розвитку в розділі 1.2. Наукові підходи до дослідження поля діяльності організації.

Отже в цьому підрозділі були перераховані принципи, а саме: термінологічний принцип, принципи розвитку й історизму, принцип об'єктивності та методи застосовані в дослідженні, такі як: Гіпотеза та припущення, історичний метод, метод прогнозування, метод абстрагування, метод порівняння та метод спостереження. Ці методи та принципи допоможуть підтвердити, або відхилити гіпотезу даного дослідження. А також забезпечать правильність ходу дослідження.

Таким чином в першому розділі курсової роботи було розкрито основні поняття дослідження поле діяльності організації, було розглянуто зміст поняття «поле діяльності організації», а саме було визначено центральні поняття курсової роботи, такі як організація це складне виробниче утворення, мета якого отримання прибутку та задоволення потреб споживачів у товарах чи послугах при раціональному використанні наявних ресурсів, Поле діяльності організації це простір, напрямок та умови діяльності організації під впливом чинників навколишнього середовища. Навколишнє середовище це сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Зовнішнє середовище це фактори та чинники, які впливають на діяльність організації, та її снують незалежно від неї. Внутрішнє середовище це фактори та чинники, від яких залежить успішність організації, які провокує сама організація та може на них впливати. Також у першому розділі сформовано основні принципи такі як: термінологічний принцип, принципи розвитку й історизму, принцип об'єктивності та методи: гіпотеза та припущення, історичний метод, метод прогнозування, метод абстрагування, метод порівняння та метод спостереження. які також досліджено наукові підходи до вивчення та дослідження поля діяльності організації зокрема це раціоналістичний напрям, який виник на початку XX ст., представниками якого були Фредерик Унслоу Тейлор та Анрі Файоль, бюрократичний напрям започаткований Максом Вебером, поведінковий напрям зародження якого відбулося в 1930-х роках за участю таких вчених як Мері Паркер Фоллет, Р. Лайкерт, Д. МакГрегор, Фредерік Герцберг. Надалі дослідженням організації займались Торстейн Веблен, Дж. Коммонс. У. Мітчел створивши інституційну модель організації. Значним поштовхом для подальшого розвитку науки про організацію стало зародження системного підходу в 50-х роках XX ст., Дослідники Френсіс Беккон, Джона Стюарт Міль, Карл Маркс застосували системний підхід до вивчення організації на якому базується сучасна теорія організаці Виконавши ці завдання стає можливим продовження дослідження.

Розділ 2. Теоретичні аспекти вивчення поля діяльності організації

2.1 Поле діяльності організації: загальна характеристика

Під полем діяльності організації розуміється простір, напрямок та умови діяльності організації під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Як приклади таких факторів можна вказати загальні фактори, що діють для всіх підприємств будь-якого класу або групи, такі як фінансово-економічну обстановку в країні перебування підприємства, ситуацію на ринку, на якому діє підприємство, стан, рівень розвитку і швидкість розвитку науково-технічного прогресу в галузі діяльності підприємства і т.д., і приватні, які мають відношення тільки до цього, конкретного підприємства, такі як ставлення влади до підприємства і до його діяльності, взаємовідносини підприємства з контрагентами, і т. д [6,156].

Організація повинна пристосовуватися до умов навколишнього середовища. Неможливо забезпечити створення таких структур, методів, типів організаційного порядку, які були б ідеально пристосовані до будь-якого часу, цілей, цінностей, ситуації. Кожному типу управлінської ситуації, вирішуваних завдань, зовнішнього середовища відповідають свої оптимальні вимоги до стану організації, стратегія і структура [18, 48].

Як показує досвід серед організацій «виживає найбільш пристосована», діє процес природного відбору і заміни організацій. У спрощеному вигляді цей підхід до розгляду організацій можна охарактеризувати таким чином:

у центрі уваги дослідників знаходяться не окремі організації, а групи, або популяції організацій;

ефективність організації визначається її здатністю виживати;

роль навколишнього середовища у формуванні структури, стратегії організації визнається абсолютною, вважається, що менеджмент не робить істотного впливу на здатність організації до виживання;

оскільки природні і соціальні ресурси обмежені, то в

процесі напруженої конкуренції одні організації продовжують

функціонувати, а інші припиняють [18,49].

У сучасних умовах розвитку ринку, компаніям, що укоренилися в ньому, і тим, що тільки виходять на ринок, доводиться усе складніше. Їх проблеми пов’язані з високим рівнем жорсткої конкуренції, надлишком подібних товарів і послуг, перенасиченням рекламних і інформаційних потоків, зростаючими вимогами споживачів до якості продукції, з постійними змінами кон’юнктури й місткості ринку, а також інноваціями, що прагнуть завоювати все більші частки. Тому, для успішного виживання і функціонування компанії, підвищення якості і конкурентоспроможності її продукції, треба вміти передбачати труднощі, з якими вона може зіткнутися у майбутньому, і нові можливості, які можуть відкритися для неї. Тобто компаніям необхідно визначати пріоритетні напрямки розвитку, розробляти бізнес-плани, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, використовувати нові технології організації управлінських процесів, змінювати стратегії діяльності, а отже, — здійснювати стратегічне управління.

Отже, в даному підрозділі була дана загальна характеристика поняттю поле діяльності організації, яке визначається як простір, напрямок та умови діяльності організації під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, також в цьому підрозділі було перераховано фактори впливу на поле діяльності організації, а саме: фінансово-економічну обстановку в країні, ситуацію на ринку, стан, рівень розвитку і швидкість розвитку науково-технічного прогресу, ставлення влади до підприємства і до його діяльності, взаємовідносини підприємства з контрагентами. На цих факторах у наступному підрозділі буде зосереджено увагу більш детально.

2.2 Фактори та умови які впливають на поле діяльності організації

Діяльність будь-якого підприємства значною мірою залежить від впливу багатьох факторів, які взаємодіють між собою, змінюються в часі, є специфічними для кожної галузі промисловості. Тому питання вибору і класифікації факторів у процесі формування стратегії організації є актуальними і потребують дослідження. Визначаючи стратегічні напрямки функціонування підприємства, необхідно виявляти і розглядати можливості та загрози з урахуванням дії факторів, які впливають на поле діяльності організації [2,1].

В процесі своєї діяльності будь яка організація зустрічається з впливом різноманітних факторів, сил та умов які можуть вплинути на організацію.

Для аналізу та оцінки факторів поля діяльності організації були використані наступні методи:

Факторний аналіз — це процедура встановлення рівня впливу певних факторів на функцію чи результативну ознаку з метою ран-жування цих факторів при розробці плану організаційно-технічних заходів.

Застосування факторного аналізу на підприємствах вимагає значої підготовчої роботи й трудомістких розрахунків. Цей метод допоможе визначитися з факторами які впливають на поле діяльності організації. Його використовують для визначення впливу факторів навколишнього середовища на діяльність організації.

Індексний метод застосовується при вивченні складних явищ, окремі елементи яких є невимірними, а як відносні показники (індекси) необхідні для оцінки виконання планових завдань. Даний метод є ефективним при вивченні динаміки певних явищ, таких технологічних процесів, як хронометражні спостереження за роботою окремих працівників, чи зміни бригад; моментних спостережень за роботою обладнання.

Балансовий метод передбачає співставлення взаємопов'язаних показників господарської діяльності з метою визначення й виміру їх взаємного впливу, а також виявлення резервів щодо підвищення ефективності виробництва (баланс робочого часу працівників виробництва або обслуговування, баланс пасивів і активів у бухгалтерському обліку).

При застосуванні балансового методу аналізу зв’язок між окремими показниками повинен бути вираженим у формі рівності підсумків, отриманих в результаті різних співставлень.

До таких зовнішніх умов, сил та факторів, які визначають маркетингову діяльність підприємства, належать:

-міжнародні: система міжнародних договорів, угод; правила і норми зовнішньої торгівлі; закони інших країн щодо здійснення торговельних операцій;

-регулювальні: політика уряду; система державного регулювання підприємницької діяльності, ціноутворення, рекламування, регулювання конкуренції та монополії, чинне законодавство;

-економічні: стан ринку (рівень, динаміка та обсяги виробництва і попиту на товари чи послуги); рівень доходів населення, темпи інфляції, податки) ресурси підприємства, кредити, інвестори;

-технологічні: рівень використання сучасних технологій; запровадження досягнень науково-технічного прогресу;

-політичні: політична структура; політична організація суспільства;

-екологічні: вимоги до охорони довкілля;

-конкурентні: інтенсивність, форми і види конкуренції, її динаміка;

-соціо-культурні: вік, цінності, переконання, релігія, професійна етика.

Тепер слід розібратися яким саме чином перераховані раніше фактори здійснюють свій вплив на діяльність організації. Та яким саме чином змінюється напрямок діяльності під впливом змін тих чи інших умов.

Усі окремі фактори поля діяльності організації взаємозв'язані, тобто зміни одного (наприклад, політичного чи економного) призводять до значних змін в інших (наприклад, соціально-демографічних чи конкурентних).

При цьому слід зазначити, що взаємодія організацій чи окремих підприємств з оточенням має певну специфіку: окремі компоненти середовища по різному впливають на окремі підприємства. Ступінь впливу залежить, як правило, від розмірів і галузевої належності підприємства, територіального розміщення та якості управління тощо. У зв’язку з цим кожне підприємство має з’ясувати для себе, які саме із зовнішніх факторів найсуттєвіше впливають на їхню діяльність, і ретельно їх досліджувати [22].

Може бути декілька різних варіантів впливу факторів навколишнього середовища:

1. Погіршення одного фактору веде за собою покращення іншого.

Якщо деякі фактори навколишнього середовища заважають роботі організації, спрямують свою дію на її знищення. Організація прагне уникнути такого впливу, та розпочинає пошук альтернативного способу роботи, або нейтралізувати негативний вплив цих факторів, активізуючи інші фактори [4,317].

Наприклад якщо конкурентам дуже заважає діяльність якоїсь організації, вони будуть намагатися її знешкодити, створювати різноманітні проблеми, об'єднуються заради цього, разом знижують ціни на свою продукцію. Організація буде намагатися протидіяти цьому становищу, наприклад звернеться до антимонопольного комітету. Отже фактори конкурентного впливу погіршуються, але регулювальні фактори стають на бік організації, підтримують її.

2. Погіршення одного фактору тягне за собою погіршення іншого

Приклад такої ситуації: В країні погіршилась економічна ситуація, економічна криза в результаті знизився попит на продукцію, це призвело до того що законодавчі органи прагнучи вивести країну з кризи підвищили податки. Але зновуж організація бути прагнути утриматися на ринку буде вкладувати гроші в новітні технології, підвищувати якість продукції для того щоб продукція знову продавалась та була конкурентоспроможною [4,311].

3. Припустимо випадок коли жоден з факторів навколишнього середовища не чинить негативного впливу на діяльність організації. В цьому разі організація небуде застосовувати новітніх технологій, небуде створювати нових видів продукції, небуде розширювати свою діяльність. Навіщо цим всім займатись якщо компанія успішно працює, отримує прибуток, і ніщо їй не заважає [4,121].

Як висновок можна сказати, що кожна організація прагне розвиватися згодом поступово збільшувати цінність для споживача. Якщо організація не здатна постійно додавати цінність, вона повинна конкурувати тільки по ефективності. Перелічені раніше умови та фактори, а саме: міжнародні, регулювальні, економічні, технологічні, політичні, екологічні, конкурентні та соціо-культурні суттєво впливають на організацію та поле її діяльності ти самим допомагають, або заважають розвитку організації. Організаціям характерно уникати дії тих факторів за умови, що перешкоджають розвитку організації, та навпаки пристосовуватись та працювати під впливом позитивних факторів. В умовах бізнесу так як і у природі виживає найбільш пристосовуваніший. Вплив негативних факторів сприяє розвитку організації. При відсутності негативних факторів, організація не буде намагатися покращити своє становище, вона просто буде розвиватися виготовляючи продукти та послуги, отримуючи від цього прибуток, що і є головною метою організації. Фактори, які впливають на поле діяльності організації дійсно стимулюють розвиток організації.

В цьому підрозділі було наведено та досліджено фактори та умови які впливають на поле діяльності організації за домомогую таких методів як факторний аналіз, індексний та балансовий методи. За їх допомоги було виявлено основні фактори впливу на поле діяльності організації, а саме міжнародні (система міжнародних договорів, угод, правила і норми зовнішньої торгівлі, закони інших країн щодо здійснення торговельних операцій); регулювальні (політика уряду, система державного регулювання підприємницької діяльності, ціноутворення, рекламування, регулювання конкуренції та монополії, чинне законодавство);

економічні (стан ринку, рівень, динаміка та обсяги виробництва і попиту на товари чи послуги, рівень доходів населення, темпи інфляції, податки, ресурси підприємства, кредити, інвестиції); технологічні (рівень використання сучасних технологій, запровадження досягнень науково-технічного прогресу); політичні (політична структура, політична організація суспільства); екологічні (вимоги до охорони довкілля);

конкурентні (інтенсивність, форми і види конкуренції, її динаміка) соціо-культурні (вік, цінності, переконання, релігія, професійна етика). Також у цьому підрозділі було доведено, що перелічені фактори стимулюють розвиток організації, в незалежності від характеру їх впливу.

2.3 Критерії оцінки поля діяльності організації

Кожну складову зовнішнього середовища можна вивчати та аналізувати різними способами: наприклад, побудова сценаріїв і економіко-математичних моделей для виявлення взаємовпливу означених факторів тощо. Дія результативного вивчення стану окремої складової зовнішнього середовища, як правило, створюється спеціальна система відстеження зовнішнього середовища, яка здійснюється спеціальними спостереженнями.

Підприємство існує в середовищі, фактори якого впливають на подальший його розвиток. Усі такі фактори можуть діяти позитивно або негативно. Фактори поля діяльності організації сприяють можливостям розвитку підприємства або створюють загрози для його діяльності. Зовнішня стратегія управління полягає в тому, щоб постійно підтримувати баланс взаємовідносин підприємства із зовнішнім середовищем для забезпечення довгострокового існування.

Стратегічний баланс — це певне поєднання факторів, які негативно та позитивно впливають на діяльність підприємства (загроз і можливостей), що об'єктивно існують у зовнішньому оточенні підприємства та суб'єктивно оцінені керівниками, з відносно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства. Слід відмітити, що найбільші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства [19,65].

Кожен суб'єкт підприємницької діяльності визнає загальну філософію розвитку, тобто свою генеральну стратегію, акцентує свою увагу на сферах вкладення капіталу, географічному розміщенні, необхідності освоєння нових ринків, перспективи розвитку виробництва.

Кінцевою метою діяльності підприємства в ринкових умовах є отримання прибутку. Тому дуже важливо під час стратегічного планування врахувати усі фактори й аспекти подальшого розвитку для повного і обґрунтованого визначення величини прибутку та забезпечення певного рівня прибутковості. Водночас при стратегічному плануванні маємо низку особливостей, специфічних аспектів, які треба враховувати для фінансового забезпечення насамперед сталого розвитку підприємства [12,8].

В цьому підрозділі було визначено основні критерії оцінки впливу факторів на поле діяльності організації. Головним критерієм оцінки буде виступати саме прибуток організації, оскільки головною метою більшості організацій (виключаючи благодійні та громадські) є саме він. Яким саме чином коливання умов, чинників та факторів зовнішнього та внутрішнього середовища буде відображатися на кількості коштів які отримує організація від своєї діяльності.

Настав час підбити підсумки результатів дослідженя отриманих у другому розділі. Отже у ході другого розділу було виконано наступні завдання дослідження: дано загальну характеристику поняттю поле діяльності організації. Поле діяльності організації це як простір, напрямок та умови діяльності організації під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; проаналізовано фактори та методи які впливають на поле діяльності організації такі як: міжнародні (система міжнародних договорів, угод, правила і норми зовнішньої торгівлі, закони інших країн щодо здійснення торговельних операцій); регулювальні (політика уряду, система державного регулювання підприємницької діяльності, ціноутворення, рекламування, регулювання конкуренції та монополії, чинне законодавство); економічні (стан ринку, рівень, динаміка та обсяги виробництва і попиту на товари чи послуги, рівень доходів населення, темпи інфляції, податки, ресурси підприємства, кредити, інвестиції); технологічні (рівень використання сучасних технологій, запровадження досягнень науково-технічного прогресу); політичні (політична структура, політична організація суспільства); екологічні (вимоги до охорони довкілля);

конкурентні (інтенсивність, форми і види конкуренції, її динаміка) та соціо-культурні (вік, цінності, переконання, релігія, професійна етика); визначено головним критерієм оцінки поля діяльності організації прибуток компанії оскільки метою більшості організацій є саме він. Також доведено, що фактори поля діяльності стимулюють розвиток організації Організаціям характерно уникати дії тих факторів за умови, що перешкоджають розвитку організації, та навпаки пристосовуватись та працювати під впливом позитивних факторів. Вплив негативних факторів сприяє розвитку організації. При відсутності негативних факторів, організація не буде намагатися покращити своє становище, вона просто буде розвиватися виготовляючи продукти та послуги, отримуючи від цього прибуток, що і є головною метою організації. Фактори, які впливають на поле діяльності організації дійсно стимулюють розвиток організації, можна вважати що основну гіпотеза дослідження доведено.

поле діяльність організація

Розділ 3. Праксеологічні аспекти вивчення впливу поля діяльності організації на саму організацію

3.1 Аналіз поля діяльності організацій на прикладі компанії «Life Card Group»

Компанія «Life Card Group» виробник ексклюзивного продукту на ринку України — листівки зі стерео-варіо зображеннями. Це об'ємні, тривимірні, просторові зображення, які змінюються залежно від кута зору.

Абсолютно плоска стерео листівка дозволяє передати реалістичну тривимірність об'єктів, наявність відстані між об'єктами, глибину простору.

Повний цикл власного виробництва дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку і швидкими темпами нарощувати кількість і різновид продукції. Використання сучасного обладнання та передових технологій дозволяє створити конкурентоспроможний продукт, як з точки зору привабливості, так і в розрізі ціна-якість.

Продукція сертифікована, і має дозвіл СЕС Україні на оптово-роздрібну реалізацію в місцях продажів. Всі листівки мають єдиний штрих код за міжнародною системою EAN-UCC [25].

Діяльність компанії спрямована на виготовлення та реалізацію вітальних листівок, тобто поле діяльності цієї компанії це ринок поліграфічної продукції. Компанія «Life Card Group» працює в умовах даного ринку та піддається впливу факторів навколишнього середовища.

Компанія експортує свою продукцію у всі країни СНД отже вона піддається впливу міжнародних факторів. Працює відповідно до договорів про торгівлю між країнами СНД та сплачує всі передбачені законами цих країн податки. Діяльність будь-якої організації в Україні регламентується законодавчими актами, отже регулювальні фактори також суттєво впливають на діяльність цієї компанії. Прибуток «Life Card Group» залежить від попиту на її продукцію, отже і від рівня життя та доходів населення, тобто економічні фактори та умови також впливають на її діяльність. Для того щоб утриматись на ринку потрібно слідкувати за розвитком науково-технічного прогресу, а отже запроваджувати новітні технології виробництва, це означає що технологічні фактори також чинять відчутний вплив на діяльність цієї організації. Діяльність «Life Card Group» залежить і від політичних факторів, так, як політична ситуація вливає на життя всієї країни. Виробництво навіть такої продукції як листівки піддається впливу екологічних факторів, дану компанію постійно контролюють відповідні органи, які піклуються про екологічний становище в країні та слідкують за дотриманням екологічних норм. Компанія виготовляє насправді виготовляє ексклюзивну продукцію в Україні, але також в Україні існують виробники товарів-субститутів. Отже конкуренти у цієї організації також є, відповідно конкурентні фактори також впливають. Споживачі продукції даної компанії це населення нашої країни. Вік, цінності, переконання, релігія населення України також роблять свій вплив на діяльність компанії «Life Card Group», а це соціо-культурні фактори. Виявляючи вплив всіх цих факторів було застосовано метод факторного аналізу, тому можна говорити про те що отримана інформація є обєктивною

Таким чином на діяльність компанії впливають абсолютно всі фактори навколишнього середовища організації в наслідок чого комапанія зустрічається з різного роду проблемами, такими як:

висока собівартість виробленої продукції;

недостатня якість рівня обслуговування торгових точок, а в

кінцевому результаті покупців;

недостатньо вивчений ринок і смаки, вік, переконання, бажання споживачів;

дещо застаріле виробництво для нашого часу та вели кількість браку виготовленої продукції;

нестабільність економіки країни, неможливість отримати кредит для модернізації виробництва

;

дещо запізніле реагування на зміну пріоритетів, вподобань смаків покупців

, чим уміло користуються конкуренти.

Всі ці проблеми заважають компанії «Life Card Group» стати лідером на ринку поліграфічної продукції, тому для їх подолання потрібно докласти максимум зусиль.

В даному підрозділі було досліджено поле діяльності організації на прикладі компанії «Life Card Group» Проаналізувавши фактори, які впливають на діяльність організації було виявленно що всі вони певним чином впливать на діяльність досліджуваної компанії та сприяють її розвитку. Також було визначено основні проблеми, з якими зустрічається в роботі компанії: висока собівартість виробленої продукції, недостатня якість рівня обслуговування торгових точок, недостатньо вивчений ринок і смаки, вік, переконання, бажання споживачів, дещо застаріле виробництво та велика кількість браку виготовленої продукції, нестабільність економіки країни, які заважають біль стрімкому розвитку компанії.

3.2 Пропозиції щодо щодо вирішення проблем які виникають в процесі діяльності компанії «Life Card Group»

Успішній компанії потрібно правильно оцінити свої можливості та можливі загрози, це запорука її успішної діяльності. Як і у реальному житті так і у бізнесі небуває життя без проблем, але завжди потрібно шукати шляхи їх вирішення. У розділі 3.1 було виділено основні проблеми які зяляються у процесі діяльності, тожу слід запропонувати декілька варіантів їх розв’язання

Будь-яке підприємство існує для споживачів, і тільки клієнти, потреби яких задовольняються, дають підприємству можливість вижити в умовах ринку, а у випадку ефективної діяльності отримувати прибуток і розширювати виробництво. Керівництву компанії «Life Card Group» слід постійно та ретельно досліджувати ринки, визначати, хто в даний момент реально є клієнтом фірми. Покупець придбає, у широкому розумінні, найдешевшу та найзручнішу можливість швидко та якісно задовольнити свої потреби (досягти бажаного результату, виконати необхідний обсяг робіт). Отже, саме споживачі вирішують (встановлюють критерії) що саме (яку продукцію, роботи чи послуги) слід випускати підприємству і за якими цінами їх реалізовувати (активно впливають на процес ціноутворення) [5,35].

Ціна товару, хоча і залишається основною характеристикою, що визначає попит, все ж таки не є єдиним критерієм, який цікавить покупця. Споживач завжди шукає найліпшої комбінації, як мінімум, трьох змінних величин: ціни, якості та сервісного обслуговування [5,75].

Виробники не можуть впливати на споживачів безпосередньо, а лише реагують на їх запити, які залежать від багатьох факторів (вік, дохід, сімейний стан, професія, освіта, місце проживання та інші). Разом з тим слід мати на увазі, що на продаж можна впливати через фактори, які формують культуру і суспільство. Враховуються також мотиви покупок, що домінують у різних груп населення. Між виробником і споживачем повинен відбуватись діалог через зв’язки з ними. З одного боку вивчається споживач і виробник передбачає зміну в мотивах покупок, а з іншої - споживач надає інформацію про товар (скарги, рекламації, негативне ставлення до фірми чи товару) [3,31].

Загалом для успішної роботи компанії «Life Card Group» потрібно мінімізувати вплив негативних факторів таким чином:

орієнтуватися на зниження собівартості;

краще обслуговувати

покупців;

вивчати ринок і запити споживачів;

раціоналізувати виробництво;

постійно сприяти

самовдосконаленню та оздоровленню економіки країни;

швидше реагувати

на зміну пріоритетів, вподобань смаків покупців;

Фактори навколишнього середовища викликають мобільність у роботі компанії, її перехід з виробництва одного виду продукції до іншого, а в кінцевому підсумку — задоволення споживачів у різноманітних якісних товарах, роботах і послугах. З’являється змога при покупці товару обрати найкращий варіант ціни, якості та сервісного обслуговування, що неможливе при дефіциті, плановому виробництві та розподілі. Отже компанії перш за все слід бути мобільною.

В даному підрозділі було надано пропозиції щодо вирішення проблем які виникають в процесі діяльності компанії «Life Card Group», а також шляхи вирішення проблем, що виникають в процесі діяльності цієї компанії, зокрема: орієнтуватися на зниження собівартості, краще обслуговувати покупців, вивчати ринок і запити споживачів, раціоналізувати виробництво, постійно сприяти самовдосконаленню та оздоровленню економіки країни та швидше реагувати на зміну пріоритетів, вподобань смаків покупців, які допоможуть у вирішенні існуючих проблем.

В загальному у третьому розділі дуло досліджено поле діяльності організації на прикладі конкретної реальної компанії. Було виявлено проблеми, які виникають у ході її діяльності, такі як: висока собівартість виробленої продукції, недостатня якість рівня обслуговування торгових точок, недостатньо вивчений ринок і смаки, вік, переконання, бажання споживачів, дещо застаріле виробництво та велика кількість браку виготовленої продукції, нестабільність економіки країни та запропоновано шляхи їх вирішення таким чином: орієнтуватися на зниження собівартості, краще обслуговувати покупців, вивчати ринок і запити споживачів, раціоналізувати виробництво, постійно сприяти самовдосконаленню та оздоровленню економіки країни та швидше реагувати на зміну пріоритетів, вподобань смаків покупців.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой