Introduction in educational process of computer means of training

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Приборостроение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 621. 317
ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Ю.І. Скорін, доцент, к.т.н., Є.П. Логачов,
П. А. Косик, студенти, ХНАДУ
Анотація. Проводиться аналіз існуючого програмного забезпечення та обґрунтування доцільності вибору Help & amp- Manual в якості програмного середовища для створення інформаційних систем дистанційного навчання, пропонується варіант побудови системи дистанційного навчання та надаються пропозиції щодо її використання в навчальному процесі.
Ключові слова: комп 'ютерні технології, комп 'ютерні засоби навчання, інформаційна система дистанційного навчання.
Вступ
На сьогодні, коли в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відбуваються принципові зміни, а саме, впровадження кредитно-модульної системи, найважливішим завданням сучасної вищої школи є пошук нових шляхів удосконалення навчального процесу, підвищення його ефективності та наочності.
Найбільш перспективним напрямком такої роботи є впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій та побудова за їх допомогою комп’ютерних засобів навчання, а саме, інформаційних систем, з метою забезпечення інформаційної підтримки практично всіх видів занять [1]. В першу чергу це стосується інформаційного супроводження занять при заочній формі навчання, при проведенні самостійних занять, під час підготовки студентів до іспитів та заліків, а також інформаційна система досить успішно може бути використана в якості інформаційної підтримки лекційних занять з дисциплін, які потребують доведення великих обсягів складної графічної або текстової інформації, наприклад, електричних та принципових схем, математичних викладок тощо.
Аналіз публікацій
Аналіз показав, що існує декілька підходів до побудови інформаційних систем [2−4]. Так, наприклад, лекційний матеріал часто оформлюють за допомогою засобів Microsoft Office Word або Microsoft Office Excel у вигляді звичайних текстових файлів. Такий підхід теж має право на існування, але межі його використання є досить обмеженими. Навчальний матеріал у такій формі доцільно використовувати як, наприклад, розда-
вальний тощо. Значно більші перспективи має підхід, при якому навчальні матеріали оформлюють за допомогою засобів Microsoft Office PowerPoint, що дозволяє значно розширити можливості викладача і суттєво підвищити рівень наочності, за рахунок використання, наприклад анімації, звукового супроводу тощо. Проте інші підходи мають ряд суттєвих недоліків, таких як, відсутність системи пошуку і сортування інформації, ускладненість оновлення інформації, досить низький рівень наочності тощо.
Мета та постановка задачі
Метою статті є обгрунтування вибору методів і програмних засобів для створення інформаційної системи дистанційного навчання та надання пропозицій щодо її використання в навчальному процесі.
Вибір програмних засобів
Аналіз існуючих інтерактивних програмних середовищ показав, що задача побудови інформаційної системи в повній мірі може бути вирішеною за допомогою засобів програмного середовища Help & amp- Manual. Вибір програм Help & amp- Manual в якості інтерактивного середовища і програмного засобу для побудови інформаційної системи обумовлений насамперед простотою, доступністю і високим рівнем якості створеного програмного продукту.
Сучасний рівень розвитку програмного забезпечення дозволяє адаптувати таку інформаційну систему до використання в мережі Internet або локальних комп’ютерних мережах і таким чином перетворити її на інформаційну систему дистанційного навчання.
Рис. 1. Зовнішній вигляд інформаційної системи дистанційного навчання
Ти і --льмьнія Печлаь О Ddapt- O iipit ja игле Плллць B=i*i. yj
Я =! К 3 ° -І W 3 Фирма производитель Фупкцнопаль ные LltU'-JIHHUfLl'-i и. с ffl E a? hD 0 ?4 !-J s & lt- я w Ш 4, ai & lt- 4 & gt-. J pC & gt- •є- Lr и о w PI 1 S ^ ?g Я =5 sa il С м и Pi L& gt- «я Q. г
АМБ5БІ MatsuAn hita CRDOeilllUH t5… ±22 3 60 ion ?.8 90 2П0 6
AMB551S Matsushita сцвоеннын 15… ±2 2 3 60 ion 0.8 90 200 5
дмізьаи Matsushita CQвоенный lb… ll И if 60 10U u. u !IU 2UU j
АМБ551 Mats uAb hita C? DOeilllUH i5… i2 2 3 60 I0D 0.8 90 200 ь
AM6551S Matsushita СПдоенный & gt-a… i22 3 60 ion 0.8 90 200 5
AMBWd MateuvlilUt L4lflBe|leHHUfl 13__. 2 1 2 1 00 86 2
AMR ГіГ 1 Mjitsnshitx г. цппгнныи ri… г? 7 no ion 0 II 90 7ПП 1
АМБ562 Matsushita сцаоеннын • 5… t 1 В 2 60 IOO D.8 90 200 6
AM 91 СІ АНГСТРЕМ с поп л р., универсальный, сдвоенный ±1.2 5… ±3,5 2.5… 10 10 30… 9Б 1.5 1Л 83 35 1 ООО
ЛМЭ102 АНГСТРЕМ L- |Н1Л. |||. ииерииищиый. L'-JJBU fHHbJM lili. *3 5 2.5… 10 10 80. 9Б? . 05 70 80 250 1 000 О
АМЯ1П? АІІГПТРГи г пп л. ір., ихірпиш |ннй, г. чгтнгрЁнный Н. Р!.. r. 1 П 10 10… ЯП П. ПП 70 111 ?no 1 ппо 1
AMLI1 04 AHICII'-hM с поллр., иалонпщнын. сдвоенный ¦1.2 b. .1.3.b 2. Ь… 1ІІ 1U JU… Ub u./ fA BJ 14U 1 UUU J
Bl 76D FUJITSU пр игре мин руемин с [& gt-нутрі, компенсацией ±18 & lt-E & lt-10 i.6 38.0 Б & gt-70 & lt-200 (1
В1 77D FUJITSU программируемый ±18 & lt-E cio & lt-6 38.0 Б & gt-70 & lt-200 1
B811D FUJITSU С и і к|1 ы і ын киллсмирим їв их — 70ніА t2… t1 5 & lt-15 & lt-50 & lt-25 75.0 & gt-60 [& gt-74]
ПП1 пг& gt- ГІІ. ІІТПІІ Пп гаспис Длрлм нгтпн л & lt-15 ¦im & lt-?r. 7K. fl & gt-7(1 (& gt-74]
ВВІЛИ hUJI luU СИЛ выходом LU… llb & lt-/.b CIUUU & lt-JUU fb. U & gt-/U L& gt- Mj
B625D FUJITSU С ТТЛ — виходом t2… tl5 & lt-7.5 & lt-1000 & lt-30? 75.0 & gt-70 (?74]
СЛ081АЕ RCA BIFET tl.5… i18 3 50 94 12 80 1 ОООООО 5
СЛП01АГ RCA г. гвпг. нннй Г. 10(1 14 1.1 94 1Пnonon 1
CAUBlBt MCA Ы1КЫ •1.b… ±lU 1 b 20 U J4 12 BU 1uuouuu Ь
СЛОВ ICE RCA BIFET ЇІ.5. ІІ8 15 200 94 12 80 1DOOOOO j
СЛОвІЕ RCA BIFET '1. 5,. ±18 12 200 94 12 80 1 ОООООО j
словгвЕ RCA L-иыиснный 12.5… >-18 3 50 94 13 94 1 ОООООО Б
СЛІП 7 0 РГІЛ Мигрпм пщны й ¦» 1.4. 1 4 & lt-4. !? П i170 il? 10. 11 & gt-nn 41
САЗІ)/НА 1 liiA Мнкранащный ¦ u. /b. ,±i a & lt-3.S b IY? & lt-2.b 112. U & gt-BU US
СА3078АТ RCA прогр. 10. 75… ti 5 0.7 20 000 1 100 4.7)
СЛ3078Т RCA прогр. i 0.7 5., ±6 0.7 20 000 1 100 4. 7
САЯ1 ПП RRA ШИ|И.К r7… r1 П & lt-R 10 •fPOnn & lt-4(1 П Я?. (1 PS & gt-7fi & gt-[R0] Я П. ПП он
слати и і MCA ЫИ-Ы ¦ Л. 1ІН 1 10UUU 11 u УЬ /Ь зи
САЗІ ЗО RSA BIMOS • 5… ЇІБ & lt-15 10 & lt-0. 05 & lt-0. 03 94.0 зо & gt-70 & gt-320 23 /30 000 1. 2
& lt-R"-- і
Рис. 2. Зовнішній вигляд консолі довідника з елементної бази
На кафедрі мехатроніки АТЗ розроблені декілька інформаційних систем дистанційного навчання, які досить успішно використовуються в навчальному процесі як інформаційна підтримка ряду навчальних дисциплін. Зовнішній вигляд консолі системи дистанційного управління, що забезпечує інформаційну підтримку навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» наведений на рис. 1.
Консоль головного вікна програми містить декілька контекстних меню. А саме:
— меню «Содержание» відкриває вікно, в якому наведений перелік інформаційного забезпечення з навчальної дисципліни-
— меню «Указатель» відкриває вікно, в якому наведений перелік ключових слів, за допомогою яких можна швидко знайти те чи інше словосполучення-
— меню «Поиск» відкриває вікно, в якому можна здійснити пошук навчальної інформації за назвою теми, за окремим питанням теми і навіть за ключовим словом-
— меню «Справочник» відкриває вікно, яке забезпечує перехід до довідника з елементної бази. Зовнішній вигляд консолі довідника з елементної бази наведений на рис. 2.
Слід підкреслити, що впровадження інформаційних систем дистанційного навчання у навчальний процес ніяким чином не передбачає повну заміну традиційних методів викладання навчальних дисциплін, а, навпаки, лише доповнює та розширює можливості як викладачів, так і тих, хто навчається. Питання, яке пов’язане з подальшим удосконаленням концепції та методики сумісного використання в навчальному процесі як традиційних підходів, так і інформаційних систем дистанційного навчання, ще потребує досить серйозного осмислення та обговорення.
Висновки
Розроблена інформаційна система дистанційного навчання є закінченим і самодостатнім програмним продуктом, до складу якого входить інсталяційний модуль під будь-яку платформу програмного забезпечення. Крім того, цей програмний продукт повністю адаптований до використання в мережі Intemet або локальних комп’ютерних мережах. До того ж він є базовим для побудови аналогічних інформаційних систем з інших навчальних дисциплін. Що стосується галузі використання такої системи, то це, в першу чергу, інформаційне супроводження занять при заочній формі навчання, при проведенні самостійних за-
нять, під час підготовки студентів до іспитів та заліків, а також інформаційна система досить успішно може бути використана як інформаційна підтримка лекційних занять з дисциплін, які потребують доведення великих обсягів складної графічної або текстової інформації.
Література
1. Скорін Ю.І. Впровадження в навчальний
процес систем дистанційного навчання та комп’ютерних тренажерів // Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми / Науково-методичний збірник. — Харків: Вид-во ХВУ. — 2003. — № 6 (91). — С. 7−10.
2. Скорін Ю.І. Методичні підходи щодо
комп’ютеризації навчального процесу // Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми / Науково-методичний збірник. -Харьков: Вид-во ХВУ. — 2003. — № 6(91). -С. 4 — 6.
3. Скорін Ю.І., Мухаметов З. Г., Степанян М. А.
Впровадження комп’ютерних тренажерів у навчальний процес // Вестник ХНАДУ / Сб. научн. тр. — Харьков: ХНАДУ. — 2006. -Вып. 32. — С. 123 — 125.
4. Скорін Ю.І. Використання комп’ютерних тех-
нологій для побудови автоматизованих систем віддаленого навчання // Системи обробки інформації / Зб. наук. пр. — Харків: Вид-во ХВУ. — 2004. — Вип. 4. — С. 196 — 200.
5. Скорін Ю.І. Комп’ютерні моделі - тренажери
на основі віртуальних вимірювальних приладів. Національна академія наук України. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова // Зб. наук. пр. -К. — 2003. — Вип. 22. — С. 21 — 24.
6. Скорін Ю.І. Деякі методичні підходи щодо
підвищення активності тих, хто навчається // Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми / Науково-методичний збірник. — Харків: Вид-во ХВУ. — 2003. -№ 3 (88). — С. 18 — 19.
7. Скорін Ю.І. Шляхи підвищення ефективності
дипломного і курсового проектування // Навчально-виховний процес: методика,
досвід, проблеми / Науково-методичний збірник. — Харьков: Изд-во ХВУ. — 2004. -№ 2−3 (93−94). — С. 22−23.
8. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. — М. :
Высшая школа. — 1991. — 622 с.
9. Гершунский Б. С. Основы электроники и мик-
роэлектроники // Учебник. — К.: Вища школа, 1987. — 422 с.
Рецензент: О.П. Алексієв, професор, д.т.н., ХНАДУ.
Стаття надійшла до редакції 14 лютого 2007 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой