ІНФОРМАЦіЙНі ТЕХНОЛОГії ОЦіНКИ СТАНУ ЗДОРОВ'-Я СТУДЕНТіВ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 004. 021
DOI: 10. 15 587/2313−8416. 2015. 44 357
1НФОРМАЦШШ ТЕХНОЛОГИ ОЦ1НКИ СТАНУ ЗДОРОВ'-Я СТУДЕНТ1 В © Ю. В. Антонова-Рафi, М. В. Ншатенко
У cmammi розглядаються питання щодо використання iнформацiйних технологш оцтки стану здоров'-я cmydeHmie вищих навчальних закладiв. Такожрозглянуто методи оцткирiвня фгзичного здоров'-я по ме-тодицi Апанасенко та Науменко, до^дження проби Мартте при аналз стану студентiв при фгзичних навантаженнях. Було пораховано i приведено в тдекс маси тша, життевий тдекс, силовий тдекс (ди-намометрiя руки), тдекс Робiнсона i час вiдновлення ЧСС
Ключовi слова: програмне забезпечення, оцтка фiзичного рiвня здоров'-я, проба Мартте, мотторинг стану здоров'-я студентiв
The article deals with the use of information technology for health assessments of students. Also, the evaluation methods ofphysical health by Apanasenko-Naumenko method, research of Martin test at analysis of the students during physical exercises. It was counted and given a body mass index, life index, strength index (hand dyna-mometry), the Robinson index and the recovery of heart rate
Keywords: software, evaluation ofphysical health, Martin test, monitoring of the health of students
1. Вступ
На даний момент аналiз ситуацп стосовно фiзичного навантаження студенпв е на недорозвине-ному рiвнi. Вплив фiзичних вправ на педагопчш результата опосередкований фiзiологiчними i бюлопчними мехашзмами. 1накше кажучи, навантаження е причиною тих адаптацшних змш в оргашзм^ ввд характеру i величини яких залежить результат.
Найцшшшими для фiзичного виховання студенпв е велик! (тобто розвиваючГ) i середнi (за-кршлююч^ навантаження, використання! х дозволяе вчителевi забезпечити оздоровчу спрямленiсть занять i управлiння розвитком органiзму студентiв з урахуванням вимог! х всебiчного фiзичного вдоско-налення.
Потрiбно дослiдити можливостi та задачi монiторингу фiзичного стану студенпв, визначити та реалiзувати найбiльш ефективш методи тестування та аналiзу за допомогою юнуючих методiв. Визначити динам^ фiзичноl пiдготовленостi молодших школярiв iз рiзною руховою активнiстю.
2. Постановка проблеми
Кшець Х Х — початок ХХ1 ст. ознаменувався переходом ввд iндустрiального до iнформацiйного суспшьства. Iнформацiйнi технологи проникають i ви сфери людсько! дiяльностi, суттево змiнюючи життя кожного. Розробка й використання шфор-мацiйних систем i систем управлшня у сферi фiзич-ного виховання та спорту можуть розглядатися, як один iз перспективних напрямiв у зв'-язку з попр-шенням здоров'-я наци та необхiднiстю виявляти негативш тенденцп у молодi до моменту виявлення серйозних патологiй. Крiм того, застосування су-часних технологш дозволяе не тшьки визначати функцюнальний стан людини, а й обирати опти-мальний шлях для його корекцп. Саме тому, аналiз юнуючих шформацшних систем у фiзичному вихо-ваннi i спортi, вивчення основних сфер застосування шформацшних технологш i розробка рекомен-
дацiй iз використанням iнформацiйних систем е особливо актуальним.
Предметом дослвдження е стан, особливостi та динамжа змiн фiзичного та фiзiологiчного здоров'-я студентiв, засоби й методи мошторингу здоров'-я, оргашзацшш та методичнi заходи щодо застосування технологш оздоровлення та здорового способу життя, засобiв фiзичноl культури та спорту як невщ'-емних складових гармонiйного розвитку особистостi.
Метою е розробка i впровадження шфор-мацшного та медико-iнженерного забезпечення су-проводження монiторингу здоров'-я студентсько! мо-лодi НТУУ «КП1» на базi шформацшних технологш Розробка програмного продукту на основi даних ме-тодiв i реалiзацiя! х у виглядi ProgramApplication.
Реалiзацiя ще1 мети передбачае виконання наступних завдань:
1) Розробка шформацшного та медико-iнженерного забезпечення супроводження монгго-рингу стану органiзму студенпв на базi шформацш-них технологш-
2) Розрахунки та! х аналiз:
— дослiдження проби Мартiне при аналiзi стану студентiв при фiзичних навантаженнях-
— визначення оцшки рiвня фiзичного здоров'-я по методищ Апанасенко та Науменко-
— дослщження iндекса маси, життевий iндекс, силовий iндекс, iндексРобiнсона, час ввдновлення ЧСС та загальна оцiнка рiвня фiзичного здоров'-я.
3) Впровадження системи контролю за ди-намiкою змiн у функцюнуванш основних систем ор-гашзму студентiв протягом навчання-
4) Впровадження системи медико-шженерних технологiй оздоровчого спрямування на базi отрима-них результапв.
3. Оцшка р1вмя здоров'-я
Загальна оцшка здоров'-я визначаеться сумою батв i дозволяе розподiлити всiх практично здорових
оаб на 5 р1вшв здоров'-я, що ввдповшають певному р1вню аеробного енергетичного потенщалу.
Чим вище р1вень здоров'-я, тим ршше виявля-ються ознаки хрошчних нешфекцшних захворювань 1 ендогенних фактор1 В ризику.
Для оцшки р1вня здоров'-я, вим1рюються в сташ спокою:
• життева емшсть легешв (ЖЕЛ),
• частота серцевих скорочень (ЧСС),
• артер1альний тиск (АТ),
• маса тша,
• довжина тша,
• динамометр1я кист1.
Пот1м виконуеться функцюнальна проба (проба Мартшета). Враховуеться час вшновлення ЧСС протягом 3 хв.
На шдстав1 отриманих даних розраховуються таш 1ндекси:
1. Масовий 1ндекс:
Маса тша, кг/(Зростання, м), кг/м
2. Життевий шдекс:
ЖЕЛ, мл/(Маса тша, кг), мл/кг
3. Силовий шдекс:
Сила кисл, кг/Маса тша, кг, %
4. 1ндекс Робшсона:
(ЧССпок, уд/хв) * (АТсист)/100, ум. од.
5. Функцюнальна проба (проба Мартшета)
Проба виконуеться таким чином:
Шсля 3−4 хв ввдпочинку в положенш сидячи, випробуваний вим1рюе ЧСС за 10 с, помноживши пот1м отримане число на шють.
Виконуеться 20 присшань за 30 с, тобто в темп одне присшання за 1,5 с.
Ввдразу ж тсля виконаного навантаження вим1рюеться ЧСС за 6 секунд в положенш стоячи. Пот1м отримане число множиться на десять.
Випробуваний по 10-секундним вщр1зкам часу протягом 3-х хвилин вим1рюе частоту пульсу.
4. Результати дослщження оцшки стану здоров'-я студенпв
Результати дають змогу сформувати систему комплексного мошторингу стану здоров'-я та пра-цездатносп студенпв НТУУ «КП1», яка може бути
покладена в основу комплексного мошторингу стану здоров'-я та працездатносп студенпв iнших навчальних заклащв. Результати аналiзу стану ос-новних систем оргашзму дадуть змогу сформувати шдходи до побудови системи заходiв щодо вдос-коналення iндивiдуального здоров'-я та здшснити перехiд до шдивщуально мотивованих технологiй оздоровлення.
У процесi виконання ще! роботи суттево по-кращене iнформацiйне супроводження методiв оцiнки стану здоров'-я, що надае можливiсть викори-стовувати телемедичнi технологй'- для дистанцшного проведення монiторингу здоров'-я студентiв не лише в мюцях! х компактного мешкання (гуртожитки).
Результати проведених дослщжень можуть бути використанi в наступних напрямках: створення на основi сучасних iнформацiйних технологiй постiйно дшчо! в кожному навчальному закладi системи мониторингу стану здоров'-я студентсько! молодi протягом усього термiну навчання- для подальшого вдосконалення органiзацiйних засад фiзично! культу-ри та спорту в напрямку iндивiдуалiзацi! технологiй оздоровления учшвсько! та студентсько! молодi- в поглибленш теоретичних основ детермшютсько! тео-рй'- здоров'-я та в побудовi системи фахово! психо-фiзичноl подготовки, а також у формуваинi системи попереднього контролю за станом здоров'-я в навчальних закладах, виробничих установах та за мюцем проживання.
Використання результапв статистичного анал1зу чинник1 В виникнення ввдхилень у станi оргашзму, захворювань та прояву видiв працездатносп може бути покладено в основу професшно-прикладно! пiдготовки майбутнiх фахiвцiв за обра-ними спецiальностями, що дасть змогу розробити шдивщуал1зоваш методики тдвищення психофiзич-но! працездатностi студентсько! молодi та дiагносту-вати на рангах етапах ризики виникнення захворювань окремих оргашв та систем оргашзму з по-дальшою розробкою методик реабiлiтацi! або по-глибленого дiагностуваиия.
За результатами вимiрюваиь, !х обробки та до-слвджень за вказаними вище критерiями ми отримали результати у виглядi дiаграм:
Отримаш результати по оцiнцi р1вмя здоров'-я
а б
Рис. 1. Ощнка рiвня фiзичного здоров'-я 1ндекс маси тша: а — жшки- б — чоловши
а б
Рис. 2. Оцшка р1вня ф1зичного здоров'-я Життевий 1ндекс: а — ж1нки- б — чоловши
а б
Рис. 3. Оцшка р1вня ф1зичного здоров'-я Силовий шдекс: а — жшки- б — чоловши
а б
Рис. 4. Оцшка р1вня ф1зичного здоров'-я шдекс Робшсона: а — жшки- б — чолов1ки
а б
Рис. 5. Оцшка р1вня ф1зичного здоров'-я час вщновлення ЧСС: а — жшки- б — чолов1ки
Оцшка ршня & lt-|мзичного здоров'-я Ощнка р1вня ф! зичного здоров'-я
(жшки) (чоловши)
Рис. 6. Ощнка р1вня ф1зичного здоров'-я: а — ж1нки- б — чоловши
Р1вень 1ндексу маси тша у жшок в основному середнш. В цей же час р1вень 1ндексу маси тша у чоловшв — теж середнш.
За результатами дослщження жит-тевого 1ндексу у ж1нок переважае р1вень вище середнього, дал середнш i високий, коли у чоловiкiв — високий, вище середнього та середнш.
Показник силового iндексу у чоловшв бшьшу частину отримуе низький, а всi iншi рiвнi — майже однакового процентного сшввшношення. Коли у ж1нок переви-щуе низький, потiм нижче середнього, i не-значну частину складають середнш, висо-кий i вище середнього.
1ндекс Робiнсона i час ввдновлення ЧСС у ж1нок i чоловшв практично в процентному сшввшношенш зб^аються.
Роблячи висновки по загальнш оцiнцi рiвня фiзичного здоров'-я у жшок можна стверджувати, що таю рiвнi, як низький, нижче середнього та середнш зб^аються практично, а показники високий i вище се-реднього у ж1нок нижче, нiж у чоловшв, але вiдрiзняються не на багато.
За загальною оцiнкою рiвня здоров'-я для чоловiкiв i жшок можна сказати, що приблизно 60% ввд всiх спостережуваних ввдноситься до низького рiвня. Високий не спостертаеться.
За проведеним дослвдженням i шдрахун-ками результапв можна стверджувати, що серед жшок перевищуе нормотошчний, гiпертонiчний, дистонiчний i перехвдний до нормотошчного. Незначну частину складають представники пе-рехвдних тии1 В до гшертошчного i дистонiчного. Всi iншi типи не спостертаються.
Чоловiкiв по пробi Мартiнi можна вщне-сти до таких категорш: нормотонiчнi, гшер-тончш, дистоничнi, перехiднi до нормотичного i астанч^. Незначнi показники ще дае i стутнча-стий вигляд. Ва iншi типи не спостерiгаються.
За проведеним дослщженням i шд-рахунками результатiв можна стверджувати, що серед жшок перевищуе нормотонческш, гiпертонiчнi, дистоничш i перехiднi до нормо-
б
Рис. 8. Отримаш результати проби Мартше: а — ж1нки- б — чоловши
Загальна ощнка р1вня здоров'-я
о
низкий ниже среднего средний выше реднего высокий ¦ Женщины ¦ Мужчины
Рис. 7. Загальна ощнка р1вня здоров'-я для чоловшв 1 жшок разом
тошчних. Незначну частину складають представники перехвдних титв до гшертошчного i дистошчного. Bei iншi типи не спостерпаються.
Чоловшв по npo6i Мартш можна вiднести до таких категорш: нормотонiчнi, гiпертонiчнi, дистонiчнi, перехiднi до нормотошчно1 i астенiчнi. Незначнi показники ще дае i ступiнчастий вигляд. Bсi iншi типи не спостер^аються.
4. Висновки
Для визначення оцшки загального стану здоров'-я (за Апанасенко i Науменко) було пораховано шдекс маси тша, життевий iндекс, силовий шдекс (динамометрия руки), шдекс Робшсона i час вщновлення ЧСС.
За загальною оцiнкою рiвня здоров'-я для чо-ловiкiв i жшок можна сказати, що приблизно 60% ввд всiх спостережуваних вщноситься до низького рiвня. Високий не спостертаеться.
Було також дослвджено ва показники i по пробi МартЫ було розподiлено 221 ж1нок i 180 чоловшв.
За проведеним дослвдженням i шдрахунками результапв можна стверджувати, що серед ж1нок пе-ревищуе нормотонiчнi, гiпертонiчнi, дистоническ1 i переходного до нормотонiчноi. Незначну частину складають представники перехвдних типiв до гшертошч-ного i дистонiчного. Bri iншi типи не спостерiгаються.
Чоловшв по пробi Мартiнi можна вщнести до таких категорiй: нормотонiчнi, гшертошчш, дiатонiчнi, перехiдноi до нормотонiчноi i астешчний. Незначнi показники ще дае i стутнчастий вигляд. Bсi iншi типи не спостерiгаються.
Залучення медико^нженерних технологiй су-часно1 телемедицини до проекту наддасть змогу сфор-мувати науково-лабораторну базу для подготовки май-бутнiх фахiвцiв медико-шженерних спецiальностей.
Плануеться також розробити програмне забезпечення управлшня процесом динамiки медичного огляду студентiв та монiторинг стану 1х здоров'-я про-тягом проходження цимв фiзичного виховання та спортивного вдосконалення:
— упровадження (на кафедрi фiзичного виховання) тренувальних програм. Одержана оцiнка може враховуватись як залжова пiслязакiнчення семестру, навчального року тощо-
— отримання ощнюваних шдиввдуальних змш у показниках здоров'-я, адаптацп та ф1зично! тдго-товленосп, коментованих за допомогою комп'-ютера
з наступною видачою рекомендацш-
— видача вдивщу-альних тренувальних програм з корекци р1вня здоров'-я, швидшсно-си-лових показнишв i за-гально! витривалостi ор-ганiзму-
— формування й збе-рггання банку даних контингенту обстежуваних-
— порiвняння показнишв здоров'-я й фiзич-но! шдготовленосп сту-дентiв за наявностi повторного тестування на наступних курсах нав-чання.
Проведений анатз науково! лiтератури та ш-формаци 1нтернет дае можливiсть стверджувати, що в галузi фiзичного виховання та спорту широко за-стосовуються шформацшш технологи. За допомогою комп'-ютерних програм можна здшснювати бюме-хашчт характеристики рухових дiй, контролювати та вести облш
Л1тература
1. Антомонов, М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных [Текст] / М. Ю. Антомонов — К., 2006. — 558 с.
2. Маликов, Н. В. Использование новых компьютерных технологий при оценке функциональной подготовленности и функционального состояния организма [Текст] /
H. В. Маликов, Н. В. Богдановская, А. А. Кузнецов // Сло-божанський науково-спортивний вюник. — 2005. — Вип. 8. -C. 237−240.
3. Вовк, В. М. Автоматизированные информационно-диагностические системы контроля физического состояния учащейся молодежи [Текст]: зб. наук. пр. /
B. М. Вовк // Педагопка, психологш та медико-бюлопчш проблеми фiзичного виховання i спорту :. -2002. — № 9. — С. 82−89.
4. Сергиенко, К. Н. Интерактивная система компьютерного мониторинга уровня физического развития и здоровья школьников Украины [Текст] / К. Н. Сергиенко // Олимпийский спорт и спорт для всех. — Киев, 2005. — 280 с.
5. Kashuba, V. The Biovideo Software for Biomechanical Analysis of Human Movement [Text] / V. Kashuba,
I. Khmelnitska // Proceedings of 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. — Jyvaskyla, 2007. -P. 67−69.
6. Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовлености [Текст]: уч. пос. / Б. Х. Ланда. — М.: Советский спорт, 2005. — 192 с.
7. Изаак, С. И. Мониторинг физического развития и физической подготовлености [Текст]: монография /
C. И. Изаак. — Советский спорт, 2005. — 196 с.
References
1. Antomonov, M. (2006). Yu mathematical processing and analysis of medical and biological data. Kiev, 558.
I Мужчины ¦ Женщины Рис. 9. Проба Мартше (загальна оцшка) для жшок та чоловшв
2. Malikov, N. V., Bogdanov, N. V., Kuznetsov, A. A. (2005). The use of new computer technologies in otsen-kefunktsionalnoy preparedness and functional state of an organism. Slobozhanskiynaukovo-sportivniyvisnik, 8, 237−240.
3. Vovk, V. M. (2002). Automated diagnostic systems control the physical condition of students. Pedagogika, psi-hologiya that health biologichni fizichnogo vihovannya problemi i Sport, 9, 82−89.
4. Sergienko, K. N. (2005). Interactive computer monitoring the level of physical development and health of
school children Ukraine. Olympic Sport and Sport for All. Kiev, 280.
5. Kashuba, V., Khmelnitska, I. (2007). The Biovideo Software for Biomechanical Analysis of Human Movement. Proceedings of 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, 67−69.
6. Landa, B. H. (2005). Methodology of comprehensive assessment of physical development and physical preparedness. Moscow: Soviet Sport, 192.
7. Izaak, S. I. (2005). Monitoring of physical development and physical preparedness. Soviet Sport, 196.
Рекомендовано до публжацп д-р техн. наук, професор Лисенко О. I.
Дата надходження рукопису 20. 05. 2015
Антонова-Рафi Юлiя Валеривна, кандидат техшчних наук, доцент, кафедра бюбезпеки i здовов'-я лю-дини, Нацюнальний Техшчний Ушверситет Украши «Кшвський Полггехшчний 1нститут», пр. Перемоги, 37, м. Кшв, Украша, 3 056 E-mail: unes04@mail. ru
Шкггенко Микита Вггалшович, кафедра бюбезпеки i здовов'-я людини, Нацюнальний Техшчний Ушверситет Украши «Кшвський Полггехшчний 1нститут», пр. Перемоги, 37, м. Кшв, Украша, 3 056 E-mail: nikitenko. nikita. v@gmail. com
УДК 004. 056
DOI: 10. 15 587/2313−8416. 2015. 44 361
МОДЕЛЬ СОЦIАЛЬНОI КРИПТО-МЕРЕЖ1
© М. М. Орел
В pooomi представлена теоретична модель соцiальноi мережi з посиленим механизмом захисту конфiде-H^uHocmi. Розглянутi проблеми, яК виникають при побудовi такого типу мережi. Наведенi методи ви-рiшення проблем, що виникають при побудовi захищено'-1 соцiальноi мережi. Побудована теоретична модель соцiальноi мережi з посиленими методами захисту iнформацii на основi тформацтно-комуткацшних блоюв
Ключовi слова: соцiальна мережа, криптографiя, конфiденцiйнiсть iнформацii, тформацшна безпека, захист персональних даних
The article presents the theoretical model of social network with the enhanced mechanism of privacy policy. It covers the problems arising in the process of implementing the mentioned type of network. There are presented the methods of solving problems arising in the process of building the social network with privacy policy. It was built a theoretical model of social networks with enhanced information protection methods based on information and communication blocks
Keywords: social network, cryptography, confidentiality of information, infoemation security, protection ofper-sonal data
1. Вступ
На сьогодт сощальш мережi е одним з основних метода комушкацш, пошуку зв'-язюв та обмшу як зага-льнодоступною, так i конфщенцшною шформащею. Проте зi зростанням об'-емш шформаци, зростае й загро-за порушення одте! найважлившо! властивосп — кон-фвденцшносп. Юльюсть випадюв хакерських атак зна-чно зросла не лише на iнтернет-ресурси, а й на елект-ронш пошт^ скриньки журналюпв i громадських ак-тивiстiв з метою отримати доступ до 1хтх комп'-ютерiв i встановити контроль над листуванням, абощо? Не ви-нятком залишаються i найпоширенiший iнструмент обмшу шформащею — сощальш мережг
2. Постановка проблеми
Сощальш мережi стали невщ'-емною частиною життя майже кожного користувача 1нтернету. iхнi
основнi функцп розширились зi звичайного обмiну повщомленнями до всезагальних обговорень, 1нтер-нет комерцп, i навiть широко використовуються як основний iнструмент в шформацшних вiйнах. Саме тому збереження конфщенцшносп, тобто забезпе-чення iнформацiйноi безпеки в соцiальних мережах, е актуальним на сьогоднi.
Соцiальна мережа (англ. Social network) як об'-еднання сощальних позицш — соцiальних акто-рiв (люди або органiзацii) та 1х зв'-язкiв — це основ-не, загальноприйняте визначення даного поняття. Сощальна мережа (математично — соцiальний граф) складаеться з групи вузлiв, якими е сощальш актори, i зв'-язшв мiж ними (соцiальних взаемодiй) з приводу обмiну ресурсами. Таким чином, в рамках соцiальноi мережi соцiальнi актори групуються на основi подiбностi займаних позицiй, зв'-язкiв i

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой