СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНіШНЬОї ТОРГіВЛі ТОВАРАМИ В УКРАїНі

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 339. 56
DOI: 10. 15 587/2313−8416. 2015. 39 537
СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНIШНЬОI ТОРГ1ВЛ1 ТОВАРАМИ В УКРАШ1 © Т. Л. Вишинська, О. В. Генералов, I. М. Севрук
У cmammi np0anani30eaH0 географiчну структуру експорту moeapie з Украти упродовж 2013−2014 рр. Наведено геoгpaфiчну структуру iмпopmу moвapiв до Украти упродовж 2013−2014 рр. Представлено aHani3 геoгpaфiчнoi структури Прямих iнoземних твестицш в економжу Украти в 2002, 2010−2014 рр. Представлено динамк розвитку зoвнiшньoi mopгiвлi товарами в Укра'-ш за 2010−2014 рр. Пpoaнaлiзo-вано експорт та iмnopm moвapiв до Украти з таких офшорних юрисдикцш, як: Ктр, Бел1з та Вipгiнськi острови (Брит.) упродовж 2009−2014 pp.
Ключовi слова: зовншня mopгiвля товарами, офшоры юрисдикцИ] iнвесmицii, експорт, iмпopm, товари
The regional structure of merchandise exports from Ukraine during 2013−2014 is analyzed in the article. The regional structure of merchandise imports to Ukraine during 2013−2014 is characterized. The regional structure of direct foreign investment in Ukraine during 2002, 2010−2014 is demonstrated. The dynamics offoreign merchandise trade in Ukraine during 2010−2014 is illustrated. The analysis of exports and imports to Ukraine from offshore jurisdictions such as Cyprus, Belize and the Virgin Islands (Brit.) during 2009−2014 is undertaken Keywords: foreign trade, offshore jurisdictions, investment, export, import, merchandise
1. Вступ
Зовшшня торпвля по праву е одшею з основ-них складових зовнiшньоекономiчних зв'-язшв дер-жави. Зпдно визначення Дж. Сакса, «економiчний усшх будь-яко! кра1н грунтуеться на зовшшнш торпвля Ще не однш крат не вдалося створити ефектив-ну економ^, iзолювавшись вщ свггово! економiчноl системи». Зовшшня торпвля посвдае коршне мюце у розвитку економiки Украши.
2. Постановка проблеми
В умовах активiзацil процеав глобатзацп свь тового господарства посилюеться роль зовшшньо-торговельних вщносин кра! ни. Саме мiжнародна торпвля як форма м1жнародних економiчних вщносин е складовою врiвноваженого економiчного розвитку суспiльства [1], сприяе посиленню конкурентоспро-можностi нацюнально1 економiки, пвдвищуе рiвень життя населения та забезпечуе найповнiше задово-лення його потреб. З огляду на високий стушнь впливу екзогенних факторiв на економ^ Украши в сучасних умовах, зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть зазнае негативних змш, що актуалiзуе необхiднiсть дослвдження и стану.
3. Лiтературний огляд
Теоретичний базис розвитку зовшшньо1 тор-гiвлi належить таким вiдомим захiдним вченим-еко-номiстам, як А. Смiт, Д. Рикардо, В. Леонтьев, Б. Олш, Е. Хекшер, Д. Хьюм та ш. Проблеми сучас-ного розвитку зовшшньо1 торгiвлi дослiджують так1 вичизняш вченi, як I. Бураковський, О. Гав-рилюк, А. Мазарак1, Ю. Макогон, Т. Мельник, О. ?льсеенко, ?. Савельев, Т. Циганкова та ш. [2−6]. Проте, зважаючи на активiзацiю трансформацiйних про-цесiв, що ввд-буваються у свiтi та Украшу виникае необхвдшсть у вивченнi новiтнiх тенденцш розвитку зовшшньо1 торгiвлi товарами в Укра1ш та визначеннi прюритет-них напрямiв i перспектив розвитку зовшшньоторго-вельних вiдносин Укра1ни.
Виходячи з цього, мета cmammi полягае у до-слвдженш сучасного стану зовшшньо1 торг1вл1 товарами в Укрш'-ш та окресленш перспектив ii подаль-шого розвитку.
4. Аналiз сучасного стану зовшшньо!'- Topri-влi товарами в УкраТш
Зовшшня торпвля — це система економ1чних вщносин м1ж крашами, основна мета якоi полягае у ввезенш та вивезенш товар1 В i послуг. Об'-ектами зовшшньо1'- торгiвлi е товари: готова продукцiя, сиро-вина, напiвфабрикати- продукти iнтелектуальноi вла-сностi: патенти, лiцензii, фiрмовi знаки та ш.- послу-ги: мiжнародний туризм, транспортнi, страховi, посе-редницьш, будiвельнi операцй'- тощо. Зовнiшня торпвля дае кранам можливiсть спещатзуватися з тих видiв дiяльностi, в яких вони мають порiвняльнi переваги, дисциплшуе вiтчизняних виробник1 В, обумо-влюе вищу продуктивнiсть працi [6].
Процеси штеграцп нацiональноi економiки у свггове господарство супроводжуються низкою ендогенних та екзогенних чиннишв, якi мають га-льмiвний вплив. За [7] основними зовшшшми чин-никами, що ускладнюють та обмежують право Украши входити у свггове господарство як повно-правного партнера е:
— посилення мiжнародноi конкуренцй'- на това-рних ринках, низька конкурентоспроможшсть украь нсько1'- продукцй-
— новi вимоги споживачiв до якостi товарiв, тобто цiновi фактори стали вторинними, а фактори новiтнiх технологiй та гарантп якостi продукцй'- -первинними-
— застосування крашами-конкурентами форм протекцiонiзму та дискримшащя украiнських експо-ртерiв, зокрема, ускладнення процедури сертифiкацii продукцii-
— складшсть входження в м1жнародне ствро-бiтництво по причинi невiдповiдностi мiжнародним стандартам захисту прав iнтелектуальноi власностг
Розгляд структуры зовшшньо1 торпвл1 Укра1ни затверджуе визначальну частку торпвл1 товарами. Зпдно даних СОТ у 2013 р. на Украшу припадало 0,34% всього свггового експорту товар1 В та 0,41% -1мпорту [8]. За результатами 2013 р. у рейтингу свь тових експортер1 В товар1 В Укра1на зайняла 53 мюце, а у рейтингу 1мпортер1 В -40 мюце [9], що шдтвер-джуе високий р1вень ште-грованосп краши у свгго-ве господарство та 11 зале-жнють вш змш фактор1 В зовшшнього середовища.
За даними Державно! служби статистики Укра1ни за 2014 р. екс-порт товарш становив 53 913,5 млн дол. США, 1мпорт — 54 381,8 млн дол. Поршняно 1з 2013 р. екс-порт скоротився на 13,5% (на 8392,4 млн дол.), 1м-порт — на 28,3% (на 21 452,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 468,3 млн дол. (за 2013 р. вш'-емне — 13 528,7 млн дол.) [10].
На формування негативного сальдо вплинули окрем1 товарш групи: палива мшеральш, нафта 1 продукти 11 перегонки (13 103,7 млн дол.), пластмаси, пол1мерш матер1али (2462,9 млн дол.), фармацевт-тична продукщя (2217,1 млн дол.), засоби наземного транспорту, кр1м зал1зничного (2157,8 млн дол.), ме-хашчш машини (1936,4 млн дол.), електричш маши-ни (1124,2 млн дол.) [10].
У 2014 р. зовшшньоторговельш операци проводились 1з партнерами 1з 217 кра1н свиу. Обсяг експорту товар1 В до кра1н Свропейського Союзу становив 17 004,7 млн дол., або 31,5% вш загального обся-гу експорту, та збшьшився пор1вняно з 2013 р. на 431,2 млн дол., або на 2,6% (у 2013 р. — 16 573,5 млн дол., або 26,6%). Зокрема, зрю обсяг поставок жир1 В та олп тваринного або рослинного походження на 58,4%, деревини 1 вироб1 В з деревини — на 21,8%, електричних машин — на 10,6%, мехашчних машин -на 5,5%, зернових культур — на 5% [10].
Найсуттев1ш1 експортш поставки серед кран? С здшснювались до Польщ1 — 4,9% вш загального обсягу експорту (чорш метали, руди, шлак 1 зола, електричш машини), Ггали — 4,6% (чорш метали, зернов1 культури, жири та олп тваринного або рослинного походження), Шмеччини — 3% (електричш машини, одяг та додатков1 реч1 до одягу, текстильш, мехашчш машини) та Угорщини — 2,8% (електричш машини, чорш метали, палива мшеральш, нафта 1 продукти 11 перегонки) — серед шших краш до Роси -18,2% (механчш машини, чорш метали, продукти неорган1чно! х1мп), Туреччини — 6,6% (чорш метали, насшня 1 плоди олшних рослин, добрива), Сгипту -5,3% (чорн метали, зернов1 культури, жири та олп тваринного або рослинного походження), Китаю -5% (руди, шлак 1 зола, зернов1 культури, жири та оли тваринного або рослинного походження), !ндп —
3,4% (жири та оли тваринного або рослинного походження, чорш метали, палива мшеральш, нафта 1 продукти 11 перегонки) та Бшоруа — 3% (чорш метали, залишки 1 ввдходи харчово! промисловосп, палива мшеральш, нафта 1 продукти и перегонки) (рис. 1).
Серед найбшьших KpaiH-napTHepiB експорт то-BapiB збшьшився до Ггали на 5,7%, ?гипту — на 5,3%, Польщi — на 3,9% та Шмеччини — на 2,5%. Одночасно скоротився до Роси на 33,7%, Бшоруа -на 16,7%, 1нди — на 7,1% та Туреччини — на 5,1% [10, 11].
1мпорт товaрiв i3 краш? вропейського Союзу становив 21 059,8 млн дол., або 38,7% вш загального обсягу, та зменшився проти 2013 р. на 5707,1 млн дол., або на 21,3% (за 2013 р. обсяг iмпорту становив вщ-повщно 26 766,9 млн дол. та 35,3%). Скоротились поставки зaсобiв наземного транспорту, крш зaлiз-ничного, на 56,5%, паперу та картону — на 34,6%, мехашчних машин — на 32%, рiзномaнiтноi хiмiчноi продукцп — на 28,9%, фармацевтично! продукцп — на 21,1%, електричних машин — на 20,6%, пластмас, полiмерних мaтерiaлiв — на 17,4% [11].
Нaйбiльшi надходження серед краш? С здшс-нювались iз Нiмеччини — 9,9% вш загального обсягу iмпорту (палива мшеральш, нафта i продукти ii перегонки, механчш машини, засоби наземного транспорту,м зaлiзничного), Польщi — 5,6% (палива мь нерaльнi, нафта i продукти ii перегонки, електричш машини, пластмаси, полiмернi мaтерiaли), Ггалп -2,8% (мехашчш машини, фармацевтична продукщя, пластмаси, полiмернi мaтерiaли), Угорщини — 2,7% (палива мшеральш, нафта i продукти ii перегонки, електричш машини, пластмаси, полiмернi мaтерiaли) — серед шших краш iз Росп — 23,3% (палива мшераль-нi, нафта i продукти ii перегонки, мехашчш та електричш машини), Китаю — 9,9% (електричш та мехашчш машини, пластмаси, полiмернi мaтерiaли), Бшоруа — 7,3% (палива мшеральш, нафта i продукти ii перегонки, засоби наземного транспорту,м зaлiз-ничного, механчш машини) та США — 3,5% (меха-нiчнi машини, палива мшеральш, нафта i продукти ii перегонки, засоби наземного транспорту,м зaлiз-ничного) (рис. 2).
23. 7
Росшська Туреччина Египет Китай Полыца 1талш 1ндш Бшорусь
Федер ащя
И 29 13 р.? 2014 р.
Рис. 1. Географ1чна структура експорту товар1 В з Укра1ни упродовж 2013−2014 рр., %*
*Джерело: складено авторами на основi [10, 11]
Рис. 2. Географiчна структура iмпорту товарiв до Украши упродовж 2013- 2014 рр. ,
*Джерело: складено авторами на основi [10, 11]
У 2014 р. пор1вняно з 2013 р. 1мпорт товар1 В зб1льшився тшьки з Бшорус на 10,7% та Угорщини на 4,6%, з решти найбшьших кра! н-партнер1 В змен-шився: з Росп — на 45,1%, США — на 29,9%, Китаю -на 27,4%, 1талй'- - на 26,9%, Польщ1 — на 24,3% та Шмеччини — на 19,5% [11].
Основш 1ндикатори розвитку зовшшньо! тор-пвл1 товарами в УкраМ за 2010−2014 рр., представлен! у табл. 1. 1х анал1з дае змогу зробити висновки щодо сучасного стану та тенденцш розвитку зовшшньо! торпвл1 Украши (табл. 1).
Таблиця 1
Динамша розвитку зовшшньо! торг1вл1 товарами в
УкраМ за 2010−2014 рр.
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Обсяг експорту товарiв, млн. дол. США 51 405,2 68 394,2 68 830,4 63 320,7 53 913,5
Темп приросту, % до попереднього року — 33,0 0,6 -8,0 -13,5
Обсяг iмпорту товарiв, млн. дол. США 60 742,2 82 608,2 84 717,6 76 986,8 54 381,8
Темп приросту, % до попереднього року — 36,0 2,6 -9,1 -28,3
Баланс зовшшньо! торгiвлi товарами, млн. дол. США -9337,0 -14 214,0 -15 887,2 -13 666,1 -468,3
Коефщент покриття експортом iмпорту 0,84 0,82 0,81 0,82 0,99
*Джерело: розраховано авторами за даними [10, 11].
Зпдно з даними табл. 1 обсяги зовшшньо! тор-пвл1 товарами в УкраМ е динам1чними, що в1д-повщае загальносвгговш тенденцй'- посилення взаемо-ди краш свпу у сфер1 торпвл1 та сввдчить про залеж-шсть зовшшньоеконом1чного сектору Украши ввд фактор1 В зовтшнього та внутршнього середовища.
На окрему увагу заслуговуе зовшшня торпвля Украши з офшорними юрисдикщями, осшльки саме офшорш юрисдикцй'- виступають основним суб'-ек-тами швестування в економ1ку Украши.
Анал1зуючи географ1чну структуру Прямих шоземних швестицш в Украшу (табл. 2) необхвдно ввдзначити, що починаючи з 2007 р. лвдерство м1цно поав К1пр. Прям1 шоземш швестицп з ще! остр1вно! краши стр1мко зростали упродовж ус1е! незалежно! Украши та у 2013 р. досягли 19 035,9 млн дол. США. У 2014 р. даний показник зменшився на 5325,3 млн дол. США та склав 13 710,6 млн дол. США [5].
Основними статтями експорту товар1 В з Украши до Кшру е: нафта та нафтопродукти, вугшля
кам'-яне, руди та концентрати титанов1, недорогоцшш метали та вироби з них, а також продукти рослинно-го походження, так як кукурудза, ячмшь, насшня свирши або ршаку. Основними статтями 1мпорту товар1 В з К1пру до Украши е: цитрусов1 та лшарсьш засоби.
Основними статтями експорту товар1 В до В1р-пнських остров1 В (Брит.) е: мшеральш продукти, зо-крема нафта та нафтопродукти- недорогоцшш метали та вироби з них- жири та олп тваринного чи рослин-ного походження, зокрема ол1я [10].
Необхвдно особливо вщмггити та наголосити на тому, що у 2014 обсяг експорту товар1 В з Украши до Юпру (табл. 3) р1зко зб1льшився у пор1внянш з 2013 р., а саме у 1,76 рази та склав 283,7 млн дол. США. Обсяги експорту до Бел1зу та В1рпнських ост-ров1 В (Брит.) у 2014 р. навпаки мали тенденцш до р1зкого зменшення. Ввдтак до Бел1зу вони зменшили-ся у 484,9 рази, а до В1рпнських остров1 В (Брит.) у 3,48 раза.
Таблиця 2
Географ1чна структура Прямих шоземних швестицш в економ1ку Украни, упродовж 2002, 2010−2014 ____рр млн дол. США* _
КраТна/Рж 2002 2010 2011 2012 2013 2014 Вщхилення (абсолютне)
2010/ 2002 2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013
Kinp 602,6 9914,6 12 645,5 17 275,1 19 035,9 13 710,6 9312,0 2730,9 4629,6 1760,8 -5325,3
Шмеччина 312,1 7076,9 7386,4 6317,0 6291,8 5720,5 6764,8 309,5 -1069,4 -25,2 -571,3
Нiдеpланди 398,8 4707,8 4822,8 5168,6 5561,5 5111,5 4309,0 115,0 345,8 392,9 -450,0
Росгйська Федеpацiя 322,6 3402,8 3594,5 3785,8 4287,4 2724,3 3080,2 191,7 191,3 501,6 -1563,1
Авcтpiя 210,9 2658,2 3423,1 3401,4 3257,5 2526,4 2447,3 764,9 -21,7 -143,9 -731,1
Велика Бри-тан1я 510,5 2298,8 2508,2 2556,5 2714,1 2145,5 1788,3 209,4 48,3 157,6 -568,6
Вipгiнcькi Острови (Брит.) 337,0 1460,8 1607,0 1884,9 2493,5 1997,7 1123,8 146,2 277,9 608,6 -495,8
Франщя — 2367,1 2230,7 1765,3 1825,8 1614,7 — -136,4 -465,4 60,5 -211,1
Швейцаpiя 272,7 859,4 960,3 1106,2 1325,4 1390,6 586,7 100,9 145,9 219,2 65,2
США 898,0 1192,4 1043,1 936,7 991,1 862,3 294,4 -149,3 -106,4 54,4 -128,8
Польща — 935,8 875,5 916,4 845,4 831,2 — -60,3 40,9 -71,0 -14,2
Белiз — - - - 1055,6 642,4 — - - - -413,2
Iншi крагни 1473,8 7833,4 8265,2 9346,0 8471,9 6638,3 6359,6 431,8 1080,8 -874,1 -1833,6
*Джерело: складено авторами за [10].
Таблиця 3
Експорт та iMnopT TOBapiB до Украши з Kinpy, Белiзу та BipriHCbKHx ocTpoBiB (Брит.),
__упродовж 2009−2014 pp., тис дол. США*_
КраТна/ PiK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ввдхилення (абсолютне)
2010/ 2009 2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013
ЕКСПОРТ
Kinp 130 791,5 175 382,3 174 415,8 168 047,2 161 554,9 283 724,9 44 590,8 -966,5 -6368,6 -6492,3 122 170,0
Белiз 4529,7 5126,2 7524,5 225 175,4 174 718,5 360,3 596,5 2398,3 217 650,9 -50 456,9 -174 358,2
Bip^^m острови (Брит.) 378 527,0 379 148,1 152 390,5 364 775,3 384 698,2 110 706,6 621,1 -226 757,6 212 384,8 19 922,9 -273 991,6
1МПОРТ
Kinp 49 102,5 90 463,5 143 933,0 79 550,9 70 320,8 50 298,8 41 361,0 53 469,5 -64 382,1 -9230,1 -20 022,0
Белiз 383,0 675,8 480,0 1052,7 5457,1 5629,1 292,8 -195,8 572,7 4404,4 172,0
Bip^^m острови (Брит.) 2863,2 728,2 700,8 4740,0 2367,5 1111,5 -2135,0 -27,4 4039,2 -2372,5 -1256,0
*Джерело: складено авторами за [10]
5. Висновки
Отже, у 2014 р. зовшшньоторговельш операци проводились 1з партнерами 1з 217 кран свпу. Обсяг експорту товар1 В до кран? вропейського Союзу ста-новив 17 004,7 млн дол., або 31,5% ввд загального обсягу експорту, та збшьшився пор1вняно з 2013 р. на 431,2 млн дол., або на 2,6%. Найсуттев1ш1 експортш поставки серед кран? С здшснювались до Польщ1 -4,9% в1д загального обсягу експорту. Серед найбь льших кра! н-партнер1 В експорт товар1 В збшь-шився до 1тали на 5,7%, ?гипту — на 5,3%, Польщ1 — на 3,9% та Шмеччини — на 2,5%. 1мпорт товар1 В 1з краш? вропейського Союзу становив 21 059,8 млн дол., або 38,7% ввд загального обсягу, та зменшився проти 2013 р. на 5707,1 млн дол., або на 21,3%. Найбшьш1 надходження серед кран? С здшснювались 1з Шмеччини — 9,9% ввд загального обсягу 1мпорту, Поль-
щ1 — 5,6%, 1тали — 2,8%, Угорщини — 2,7%- серед шших краш 1з Росп — 23,3%, Китаю — 9,9%, Бшо-руа — 7,3% та США — 3,5%.
Лiтература
1. Дячек, В. В. Зовншня торгшля товарами тдпри-емств Украши: статистичний огляд та можлив1 шляхи роз-витку [Текст] / В. В. Дячек // Б1знес 1нформ. — 2012. -№ 1. — С. 11−19.
2. История экономических учений [Текст]: учеб. по-соб. / под. ред. В. Атономова, О. Ананьина, Н. Мака-шевой. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 784 с.
3. Мазараю, А. А. Сучасш тенденци та чинники роз-витку зовнгшньо! торгшл1 Укра1ни [Текст] / А. А. Мазараю, Т. М. Мельник // Вюник КНТЕУ. — 2011. — № 2. — С. 5−11.
4. Макогон, Ю. В. Зовшшньоеконом1чш зв'-язки Украгни [ залучення швестицш [Текст] / Ю. В. Макогон // Стратепчт пр1оритети. — 2008. — № 3 (8). — С. 208−218.
5. Мельник, Т. М. 1ллегал1защя сфери зовшшньо! торг1вл1 товарами в Украш [Текст] / Т. М. Мельник, Т. Л. Вишинська // Економ1чний часопис XXI ст. — 2014. -№ 7−8(1). — С. 44−47.
6. Слгсеенко, О. В. Сучасний стан, проблеми та пер-спективи розвитку зовшшньо! торгшл1 Украши [Текст] / О. В. Слюеенко, Г. С. Скобелева // Вюник Бердянського ут-верситету менеджменту i б1знесу. — 2014. — № 4. — С. 9−12.
7. Сидяга, Б. Проблеми розвитку торговельного потенциалу Укра! ни [Текст] / Б. Сидяга // Сощально-економiчнi проблеми i держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 250−256. — Режим доступу: http: //sepd. tntu. edu. ua/images/ stories/pdf/2014/14sbvtpu. pdf
8. World Trade Organization Statistics. Country Profile: Ukraine, 2013. [Electronic resource] / Available at: http: // stat. wto. org/CountryProfile/WSDBcountryPFExport. aspx? Lang uage=E& amp-Country=UA
9. World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the role of the WTO [Electronic resource] / Available at: https: //www. wto. org/english/res_e/ publica-tions_e/wtr14_e. htm
10. Державна служба статистики Украши [Елек-тронний ресурс] / Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
11. Експрес-випуск «Зовншня торгiвля Украши товарами за 2014 рж», Державна служба статистики Укра! ни [Еле-ктронний ресурс] / Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
References
1. Diachek, V. V. (2012). Foreign merchandise trade of enterprises in Ukraine: statistical overview and possibilities for development. Biznes Inform, 1, 11−19.
2. Atonomov, V., Ananyin, O., Makasheva, N. (2000). Istoriya ekonomicheskikh ucheniy [The history of economic thought]. Infra-M, Moscow, 784.
3. Mazaraki, A. (2011). The current trends and factors of foreign trade of Ukraine development. Visnyk KNTEU, 2, 5−11.
4. Makohon, Yu. V. (2008). Foreign economic relations of Ukraine and attracting investments. Stratehichni priopytety, 3 (8), 208−218.
5. Melnyk, T. M., Vysynska, T. L. (2014). Foreign trade of goods illegalization in Ukraine. Ekonomichnyi chasopys-XXI, 7−8 (1), 44−47.
6. Yeliseienko, O. V. (2014). Current state, problems and prospects of foreign trade development in Ukraine. Visnik Berdyans'-kogo universitetu menedzhmentu i biznesu, 4, 9−12.
7. Sydiaga, B. (2014). Problems of Ukraine trade development potential. Sotsial'-no-yekonomichni problemi i derzhava, 1 (10), 250−256. Available at: http: //sepd. tntu. edu. ua/ images/stories/pdf/2014/14sbvtpu. pdf
8. World Trade Organization Statistics. Country Profile: Ukraine (2013). Available at: http: //stat. wto. org/ CountryProfile/WSDBcountryPFExport. aspx? Language=E&- Country=UA
9. World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the role of the WTO. Available at: https: //www. wto. org/english/res_e/publications_e/wtr14_e. htm
10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Available at: http: //www. ukrstat. gov. ua
11. Ekspres-vypusk «Zovnishnia torgivlia Ukrainy to-varamy za 2014 rik». Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http: //www. ukrstat. gov. ua
Рекомендовано до публгкацИ д-р екон. наук, професор В. В. Юхименко
Дата надходження рукопису 18. 02. 2015
Вишинська Тетяна Леонадвна, кандидат eKOHOMi4Hm наук, старший викладач, кафедра м1жнародно1 економши, Кшвський нацюнальний торговельно-економiчний ушверситет, вул. Кюто, 19, м. Кшв, Укра-1на, 2 156
E-mail: tvyshynska@gmail. com
Генералов Олександр Валентинович, кандидат економiчних наук, старший викладач, кафедра мiжна-родно1 економiки, Кшвський нацюнальний торговельно-економiчний унiверситет, вул. Кiото, 19, м. Ки1 В, Укра1на, 2 156
E-mail: general-xxl@yandex. ru
Севрук 1|)мма МиколаТвна, асистент, кафедра м1жнародно1 економiки, Кшвський нацiональний торго-вельно-економiчний унiверситет, вул. Кiото, 19, м. Ки1 В, Украша, 2 156 E-mail: sevruk_irina@ukr. net
УДК 336. 74
DOI: 10. 15 587/2313−8416. 2015. 39 526
СВ1ТОВА ВАЛЮТА МАЙБУТНЬОГО У СИСТЕМ1 УПРАВЛ1ННЯ Ф1НАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ
© М. -М. Р. Деревацька
Важливою умовою забезпечення ф1нансово1 безпеки будь-якоХ крагни являеться стшюсть нацгональног валюти, а також оптимальний режим и конвертованостг. Тенденцгя до глобалгзацИ, об '-еднання та вза-емопроникнення економ1чних систем призводить до необхгдностг формування единого валютного простору та пошуку т1е1 грошовог одиницг, яка здатна буде опосередковувати процеси обмгну товарами I послугами у загальносвтовому масштабI
Ключовi слова: фгнансова безпека, свгтова валюта майбутнього, «сукре», «афро», «амеро», кредитт грош1, нефгатш електронш грош1, Bitcoin

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой