Rational customs clearance technology choice

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 656. 025. 4
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Н. Ю. Шраменко, доцент, В.В. Андрієць, студент, ХНАДУ
Анотація. Розглянуто питання щодо підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів за рахунок вибору раціональної технології митного оформлення. Запропоновано три варіанти митного оформлення, а також методику, яка дозволяє за вагомим критерієм ефективності визначити оптимальний варіант доставки вантажів у міжнародному сполученні на певній відстані перевезення.
Ключові слова: міжнародні перевезення, вантажі, митне оформлення, технологія, раціоналізація, вартість доставки.
Вступ
Об'єктом дослідження є процес перевезення вантажів при міжнародному сполученні. Головною відмінною ознакою міжнародних перевезень вантажів є наявність додаткових операцій та процедур, пов’язаних із отриманням дозволу на перетин кордону та власне із самим перетином кордону. Виходячи із цієї особливості, можна виділити наступні проблеми, характерні для міжнародних перевезень:
— частка тривалості митних процедур у загальному часі доставки вантажу в середньому складає 20 — 50%, що знижує продуктивність автомобіля та водія-
— крім звичайних ризиків, характерних для перевезень вантажів, міжнародним перевезенням властиві митні ризики, а саме: ризик неправильного оформлення митних документів, ризик неправильного нарахування митних платежів, ризик недостачі документів, необхідних для здійснення митного оформлення та контролю окремих вантажів та ін. -
— довгі черги автомобілів у пункті пропуску через митну територію України-
— огляд вантажу під час митних процедур, що призводить до втрати часу.
Всі вище перераховані проблеми можуть стати причиною невчасної доставки вантажу до місця призначення або взагалі невиконання контракту. Отже, вибір раціональної тех-
нології митного оформлення є важливим управлінським рішенням, яке дає можливість підвищити ефективність міжнародних перевезень вантажів.
Аналіз публікацій
Вирішення будь-якої оптимізаційної задачі спирається на порівняння певного вибраного критерію ефективності декількох можливих варіантів протікання процесу.
Раціоналізація міжнародних перевезень вантажів, згідно з літературними джерелами, може відбуватися на основі наступних критеріїв:
— собівартості доставки вантажу-
— часу доставки вантажу-
— вартості доставки вантажу-
— величини ризиків.
Професор Лукінський В.С. у його книзі «Модели и методы теории логистики» пропонує методику вибору раціонального варіанта змішаної доставки вантажу на основі застосування мережевого планування [8]. Завданням мережевого планування є побудова раціонального плану проведення складного комплексу робіт, який складається з окремих взаємозалежних операцій.
Як критерій ефективності професор Лукінський В.С. використовує багатокритеріальну оцінку, а саме:
— критерій часу доставки вантажу-
— критерій вартості доставки вантажу-
— критерій зведеної вартості транспортування.
Вибір раціонального варіанта доставки вантажу робиться на основі одного найбільш вагомого на даний момент показника. У випадку, коли вагомість показників має приблизно однакове значення, а для жодної схеми доставки не виявилось, що всі значення критерію нижче, ніж для іншої, для вибору схеми перевезення професор пропонує використовувати критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. Найбільш відомими є критерії Лапласа, Вальда, Севіджа та Гур-віца. Вони дають змогу прийняти рішення на основі аналізу матриці можливих результатів.
Мета та постановка задачі
Мета дослідження — підвищення ефективності доставки вантажів при міжнародному сполученні шляхом вибору раціональної технології митного оформлення при виконанні зовнішньоторговельного контракту.
Задачами дослідження є:
— аналіз існуючої технології доставки вантажів у міжнародному сполученні-
— аналіз існуючих технологій митного оформлення при здійсненні міжнародних перевезень вантажів-
— розробка структурно-логічної схеми об'єкту дослідження-
— обґрунтування вибору критерію ефективності процесу доставки-
— розробка методики вибору раціональної технології.
Обґрунтування вибору раціональної технології митного оформлення
Митним кодексом України та законами України передбачено чітку технологію здійснення митного оформлення та митного контролю вантажів, які переміщуються через територію України. Ця технологія також передбачає залучення посередників для здійснення митних процедур, що, у свою чергу, призводить до певних якісних та кількісних змін у послідовності виконання операцій.
Внаслідок цього можна виділити декілька схем (технологій) доставки вантажів у міжнародному сполученні.
Технологія митного оформлення вантажовідправником має таку структурно-логічну схему:
Рис. 1. Технологія митного оформлення вантажовласником
Можна виділити дві технології митного оформлення за допомогою посередників:
— вантажовідправник звертається до митного брокера для оформлення документів-
— вантажовідправник звертається до транспортної компанії, яка надає послуги перевезення та митного оформлення вантажу в комплексі.
Рис. 2. Технологія митного оформлення за участю брокера
Рис. 3. Технологія митного оформлення за участю транспортної компанії За наявності декількох варіантів митного оформлення можна скласти декілька технологій доставки вантажів:
1. «Експорт — власними силами, імпорт — власними силами».
2. «Експорт — власними силами, імпорт -брокером».
3. «Експорт -брокером, імпорт — власними силами».
4. «Експорт -брокером, імпорт -брокером».
5. «Експорт -транспортною компанією, імпорт — власними силами».
6. «Експорт — транспортною компанією, імпорт — брокером».
Розробка моделі вибору раціонального варіанта митного оформлення включає такі етапи:
1. Розрахунок статистичних параметрів процесу доставки.
2. Визначення закону розподілу часових параметрів доставки.
3. Розрахунок часу доставки вантажу, враховуючи час відпочинку водія
/ ч, А В
T (ti, te, tnn) = Е t11+! + Е T +
г=1 ]== (1)
CD
+ ЕТк + Е ^ т ^ mІn,
k=1 т=1
де ti, ?е, ?пп — відповідно час оформлення імпорту, експорту, а також час проходження прикордонного переходу- tu+1- час руху між
і-м та (і+1) пунктами, год- Tj — час оформлення (перевірки) митних документів на j-му пункті, год- тк — час навантаження або розвантаження в k-му пункті, год- ?m — випадкова складова, яка відображає обмеження, пов’язані із дотриманням режиму праці водія, год- А, В, С — відповідно кількість ділянок руху, пунктів митного оформлення, пунктів навантажувально-розвантажувальних робіт та відпочинку водія.
4. Визначення кількості контактів вантажовідправника із суб'-єктами процесу доставки вантажу.
5. Розрахунок вартості перевезення вантажів у міжнародному сполученні
с (Спб) = Снрр + Спер + М + Спб +тр ^ min, (2)
де снрр — вартість навантажування та розвантажування, грн- Спер — вартість перевезення, грн- М — митні експортні та імпортні платежі, грн- Спб — вартість послуг митного брокера за оформлення експорту, імпорту, грн- S — сума страхування вантажу, грн.
Вартість перевезення визначається за залежністю
Спер = T • L, (3)
де Т — тариф за перевезення, грн/км- L — відстань перевезення, км.
Вартість послуг митного брокера за оформлення експорту, імпорту розраховується за залежністю
Спб = Спбе + Спбі, (4)
Спбе =од + 0,02 •W, (5)
де S — вартість оформлення пакета документів, необхідних для експорту, грн- W -вартість контракту, грн- 0,02 — ставка оплати послуги брокера за здійснення оплати митних платежів.
Вартість послуг брокера з оформлення імпорту
Спбі = 0,02 •W + 540 +100 • n, (6)
де n — кількість необхідних сертифікатів, од.- 100 — вартість оформлення одного сертифіката, грн- 0,02W — вартість послуг брокера з оплати митних платежів, грн.
Г оловним критерієм для вибору раціональної технології митного оформлення є вартість доставки вантажу.
Після проведення розрахунків за даною методикою для групи міжнародних маршрутів перевезення вантажів, виконаних на підприємстві ФО-П Соловей І.Є., можна встановити
залежність вартості доставки вантажу від відстані доставки.
Відстань, км
-експорт-власними силами, розмитнення — брокером -¦-експорт — брокером, розмитнення брокером * експорт — транспортною компанією, розмитнення брокером
а
Відстань перевезення, км
-експорт — власними силами, розмитнення — власними силами експорт — брокером, розмитнення — власними силами -а- експорт — транспортною компанією, розмитнення — власними силами
б
Рис. 1. Залежність вартості доставки від відстані перевезення (умова поставки DDP)
Перший графік показує, що найбільша вартість доставки є характерною для технології митного оформлення «експорт — брокером, імпорт — брокером». Технології «експорт -власними силами, імпорт — брокером» має мінімальне значення вартості доставки на відстані до 850 км. Схема митного оформлення «експорт — транспортною компанією, імпорт — брокером» є найбільш оптимальною на відстані більше 850 км.
Раціональність тієї чи іншої технології митного оформлення, за критерієм вартості доставки, залежить від кількості посередників, до яких звертається вантажовласник, та від тарифів, встановлених посередниками за надання окремого виду послуг. Як видно з рис. 1, а технології «експорт — власними силами, імпорт — брокером» та «експорт —
транспортною компанією, імпорт — брокером» мають точку перетину, тобто свою певну область раціональності. Це пояснюється тим, що у першому випадку вантажовласник звертається до двох посередників — перевізника та брокера, а у другому випадку до одного посередника, який надає необхідні послуги у комплексі. Точка перетину може переміщуватися вздовж осі х, що пов’язано з тарифними ставками за надання окремо кожної послуги та послуг у комплексі.
Аналогічна ситуація складається для технологій митного оформлення експорту власними силами (б), а також для умови поставки вантажу DDU.
Було проведено розрахунки вартості доставки вантажу, часу доставки, а також кількості контактів вантажовласника із суб'єктами процесу доставки вантажу за різних технологій митного оформлення для маршруту Лозова — Орел (603 км). Отримали наступні результати.
Т аблидя 1 Результати розрахунку параметрів для різних схем доставки маршрутом Лозова — Орел (умова постачання РРЦ)
Схема Час доставки, год Кількість прямих контактів Вартість доставки, грн
№ 1 49,78 2 83 721,61
№ 2 47,79 3 91 891,21
№ 3 48,14 2 84 641,99
№ 4 46,15 3 92 771,99
№ 5 46,96 1 83 921,96
№ 6 44,97 2 92 051,96
Згідно найвагомішого критерію ефективності оптимальним є варіант митного оформлення «експорт — власними силами, імпорт — власними силами». У разі, коли вагомим критерієм є час доставки, найефективнішою є технологія «експорт — транспортною компанією, імпорт — брокером».
Висновки
Оптимізація митного оформлення досягається шляхом вибору найефективнішої із існуючих технологій. Вагомими критеріями ефективності є вартість доставки вантажу, а також час доставки у міжнародному сполученні. Запропонована модель вибору раціонального варіанта митного оформлення, що враховує одночасно декілька критеріїв. Модель
дозволяє визначити найефективнішу технологію або встановити область ефективності окремої технології.
У майбутньому планується застосувати ба-гатокритеріальну оцінку ризику при застосуванні окремих схем митного оформлення, що підвищить доцільність застосування запропонованого підходу для впровадження на практиці.
Література
1. Международные автомобильные перевоз-
ки. Ч. II. Экономические и управленческие аспекты: Учебное пособие / Под ред. Ю. С. Сухина, В. С. Лукинского. -СПб.: СПбГИЭА, 2001. — 204 с.
2. Международные автомобильные перевоз-
ки. Ч. І. Организационные и правовые аспекты: Учебное пособие / Под ред. Ю. С. Сухина, В. С. Лукинского. — СПб.: СПбГИЭА, 2000. — 170 с.
3. Лукинский В. С., Малов В. Н., Замета-
лин И. И. Моделирование международных автомобильных перевозок. Автомо-
бильный транспорт в условиях рыночных реформ: Сборник научных трудов.
— СПб.: СПбГИЭА, 1995.
4. Новини автомобільного транспорту (www. autoprofi. ua).
5. АСМАП Україна (www. map. asmap. ua).
6. Журнал логистической информации (www. loginfo. ru).
7. Лукинский В. С. Модели и методы теории
логистики: Учебное пособие. — 2-е изд. -СПб.: Питер, 2007. — 448 с.
8. Лукинский В. С., Малов В. Н., Замета-
лин И. И. Моделирование международных автомобильных перевозок. Автомобильный транспорт в условиях рыночных реформ: Сборник научных трудов.
— СПб.: СПбГИЭА, 1995.
Рецензент: М. А. Подригало, професор, д.т.н., ХНАДУ.
Стаття надійшла до редакції 15 червня 2008 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой