«Эхёнома» – послание о возрождении нации

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 8 С (тад) ББК 83
«Э?ЁНОМА» -ПАЁМЕ АЗ Э? ЁИ ТОЗАИ МИЛЛАТ
Ра? имова ?уснигуя,
унвощ? и кафедраи адабиёти тоцики Донишго? и давлатии К? лоб ба номи Аб? абдулло?и Р? дак? (Тоцикистон, К? лоб)
«ЭХЁНОМА» -ПОСЛАНИЕ О ВОЗРОЖДЕНИИ НАЦИИ
Рахимова Хуснигул,
соискатель кафедры таджикской литературы Кулябского государственного университета им. Абуабдуллоха Рудаки (Таджикистан, Куляб)
& quot-EKHYONOMA"- AS A MESSAGE ON NATION S REVIVAL
Rakhimova Husnighul,
claimant for candidate S scientific degree of the Tajik language department under Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki (Tajikistan, Kulob)
Ключевые слова: современная таджикская литература, творчество Хакназара Гоиба, поэма «Эхёнома» («Книга возрождения»), монгольское нашествие, таджикский народ, борьба с завоевателями
В работе дан анализ исторической поэмы народного поэта Таджикистана Хакназара Гоиба «Возрождение». Поэма посвящена героической борьбе таджикского народа под руководством Тимурмалика против монгольских захватчиков. Особое внимание поэт уделяет персонажам произведения, особенно образу её главного героя Тимурмалика. Поэтом подчёркнута тесная связь Тимурмалика с простым народом, защищавшим Ходжент от врагов. Отмечено, что поэма отличается ясностью стиля, высокой художественностью, лапидарностью описаний. Исследователем особо отмечается духовная победа героя, борьбу которого за освобождение Родины продолжают его потомки. В исследовании осуществлён подробный анализ образа главного героя, сформулированы сущность и содержание поэмы и определено её место как в творчестве поэта, так и в современной таджикской поэзии. Выявлены художественные особенности произведения, охарактеризованы язык и стиль поэмы.
Key words: modern Tajik Literature, Khaknazar Goib S creation, Mongolian invasion, the Tajik people, struggle with conquerers
The article is an analysis of the remarkable historical poem «Ehhyoonoma» («Renaissance «) written by the people'-s poet of Tajikistan Goib Khaknazar. The poem is devoted to the heroic struggle of the Tajik people against Mongolian invaders, it is guided by Timurmalik. Special attention is paid by the poet to the characters of the literary production,
— 68 —
Rakhimova H. & quot-Ekhyonoma"- as a Message on Nation'-s Revival
especially to its protagonist Timurmalik. The poet stresses Timurmalik'-s close ties with common people who defended Khujand from enemies. The author of the article notes that the poem is distinguished with clarity of style, high degree of imaginativeness, lapidation of descriptions. The researcher lays an emphasis on the hero'-s spiritual victory whose struggle for the liberation of the motherland is continued by the descendants. The protagonist'-s image is analyzed in details, essence and content of the poem are formulated, the place of the poem is determined both in the poet'-s creation and in modern Tajik poetry. The author elicited imaginative peculiarities and characterized language and style of the poem.
1. Аз таърихи достонг? йии адиб ва «Э?ёнома»
«Э?ёнома» дуюмин достони Шоири Хал? ии То? икистон, барандаи? оизаи давлатии То? икистон ба номи Аб? абдулло?и Р? дак? ?а?назар ?оиб аст.
Достони аввалини шоир «?они ташна» унвон дорад, ки соли 1989 аз тари? и нашриёти «Ирфон», ш. Душанбе, дар китоби «То?и офтоб» ба нашр расидааст. Достони мазкур аввалин та? рибаи шоир дар достонг? ист, ки ба шакли на? л? ё сюжетдор набуда, чун достони «Сур?ши Сталинград» -и устод М? ъмин ?аноат дар шакли жакон? ои ало? идаи шеърии (гуфтуг?и худ ба худи ботин?) ба? ам ало? аманд навишта шуда, мазмуни умумии асар ба ин васила баён ёфтааст. Баъзе порча? ои достон то ин ва? т (соли 1989) дар ма? аллаи бонуфузи он ва? та- «Садои Шар?» ба чоп расида будааст.
Аз ин р? достони «Э?ёнома"-ро банду баст? ои шеърии шабе? и достони «?они татттна» метавон и? доми дуюми шоир дар офариниши достон номид. Вале то офариниши ин достон? о ?а?назар ?оиб манзума? ое чун «?атраи офтоб», «?асрати Эйнштейн», «Суруди ?а?рамон», «Афсонаи ?афтдодарон», «Шо?номаи умр», «Нуре аз? амадон», шеър? ои бузург? а?ме чун «То?и офтоб», «Зинаро?», «Борбад», «Хатои Фирдавс?», «Ситора?о», силсилашеър? ое чун «Фарзандони офтоб», «Тахти сангин», «А?додони ман», «Навои бародар?» ва гайра ба табъ расонидааст. Яъне ин? ама к? шиш?о заминае будааст, ки шоир сипас достон? оеро чун «Э?ёнома», «Сур?ши Хатлон», «?асрати Фирдавс?», «Соя?ои офтобр? з», «Ашки офтоб» ва ни? оят достонгунаи «Дар та? аллийи офтоби Аллома И? бол» иншо намояд.
«Э?ёнома» дар ин миён бо шеърияти баланд, баёни равшану зебо, м? ъ?азии тасвир, диди тоза, с? зиши дарун? бо э? сосоти шоирона ва жакон? ои пурдард, пурс? зу гудоз, на? вои ?игарс?зи таърих? аз сарнавишти Ху? анд бар асари? у?уми мугулон ва пир? зии р?? и ношикасти Темурмалики Ху? анд? ва гайра дар миёни достон? ои шоир? ойго?и хоса ва нотакрор дорад. Метавон? адс зад, ки таъсири ин достон дар шеъру достон? ои дигари ватанд? стонаи шоир на? ши ами? дорад.
Бино ба гуфти устод? а?назар «Э?ёнома"-ро бори нахуст дар шакли аввалааш устод Лои? ?ангоми сардабири ма? аллаи «Садои Шар?» буданаш дар ин ма? алла соли 1988 ба чоп расонд ва соли 1989 онро устод Лои? бо дастгирии? айати э? одии ма? алла ба нахуст? оизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода пешни? од менамоянд. Устод? а?назар аз ин и? доми ?авонмардонаи д? сташ Лои? он го? ого? мешавад, ки дар р? зномаи «Адабиёт ва санъат» ма? олаи тад? и?ии адабиётшиноси маъруф Абдура? мон Абдуманонов бо унвони «Суруши таърих» ба чоп мерасад («Адабиёт ва Санъат» № 42, 19 октябри соли 1989). Шоир бо ин достон нахустбарандаи? оизаи адабии ба номи устод Мирзо Турсунзода мегарданд.
— 69 —
Ра? имова ?. «Э?ёнома» — паёме аз э? ёи тозаи миллат
Асар дар нигошта? ои тад? и?ии аксар муна?? идонамон ?амчун достони муваффа? ёдовар шудааст. Вале дар ин боб тад? и?и пурарзиши устод Абдура? мон Абдуманонов, доктори илми таърих, профессор Назир? он Турсунов (ш. Ху? анд), суханшиносон Салими Хатлон? ва Абдул? ай ?аландар ба таври хоса ба назар мерасад.
Бо ву? уди ин, дар боби та? лилу тад? и?и ?ама?онибаи достони «Э?ёнома» то? ан?з асари мукаммали та? лилию тад? и?ие ба назар намерасад. ?ол он ки достони «Э?ёнома» дар се ма? м?аи ашъори шоир «Чашми са? ар» Душанбе: Адиб, 1989), «Э?ёнома» (Душанбе: Адиб, 1991) ма? м?аи шеъру достон? ои «Зинда бо гудозиш? о» (Душанбе: Адиб, 2004) ба нашр расидааст. Дар нашри аввали достон соли 1989 дар китоби «Чашми са? ар», ?исми дуюми достон «Охир?иссаи ?алолиддини диловар» чоп нагардидааст.
Достон дар китоби «Чашми са? ар» бо ду жакони пурдард — «Пир?з?» ва «Косаи навбат» ба поён мерасад. ?амин тари? дар «Чашми са? ар» достони «Э?ёнома» аз 7 жакон-огоз, «Панди Темурмалик», «?илои Ватан», «Нав?аи Темурмалик бар бенишон гойиб шудани? алолиддини диловар», «Дар шикасти Варзр? д», «Пир?з?» ва «Косаи навбат» иборат мебошад. Ба ниго? и мо, достон бояд аз 8 жакон иборат мебуд, агар «Нав?аи бокирадухтарони асира», ки яке аз бадардтарин пораи таърих? аст, ало? ида номгузор? карда мешуд. Вале ин боб дар жакони «?илои Ватан» ?о дода шудааст. Агар дар достон боби жаконии (монологи пур аз эхсоси ботин?) «Охир-?иссаи ?алолиддини диловар» ?о дода намешуд, я? ин достони пурарзиши мазкур ан? ом наёфта мемонд. Ин? исмро шоир баъдтар навишта, дар чопи дуюми асар — дар китоб? ои «Э?ёнома» ва «Зинда бо гудозиш? о» ?о додааст. Ин? исми асарро манти? ан идомаи боби жаконии «Пир?з?» метавон номид. Чаро? Зеро дар боби «Пир?з?» ?а?рамони асар Темурмалик ба пир? зии р??? расидааст, ки? а?рамонии ?ро ояндагон идома бахшанд:
Ватан цои бахти? амон цонфидост,
Ки? ро Ватан аввалу инти? ост.
Ва ман? ам равонам аз ин ро? и нанг,
Самор? йп?шеву болиш зи санг…
Агар хунба? оям нагирам, яцин Намирам, намирам, намирам, яцин.
… Ба ин тозафикрй табарзин гирифт,
Ра? и лашкари хасми бадкин гирифт (3, с. 221).
Ва ин далерии? бо? онфидоии ?авонмардона барои аз нав зинда кардани р?? и А? ами азизу му? аддас аст, ки лагадмоли суми аспони бегонагон гардидааст. Барои Темурмалики тасвир кардаи шоир ни? оят як во? еаи набахшиданист, ки замини му? аддаси А? ам — умедго? ва? ои шаъну шавкати ориёнии бузургон, фарго? и му? аддасоти а? дод? абадан зодбуми поймолшударо бимонад. Ин хел набояд бошад ва бо? амин нияти нек Темурмалики? а?рамони Хал? и то? ик боз табарзин дар даст ба са? ни набард мебарояд, ки:
Ацам то зи нав нацмирахшон шавад,
Замини далерону мардон шавад.
Замини? аёти ниёкон шавад,
Дили бар? аёти бузургон шавад.
— 70 —
Rakhimova H. & quot-Ekhyonoma"- as a Message on Nation'-s Revival
Ва дар пораи жаконии «Косаи навбат», шоир, ки дар замони да? шатбори ?анг бар фашизми Германия ба дунё омадааст, аз? а?рамонии Темурмалик ибрат гирифта, худ ба са? ни набард мебарояд ва? ивазкунандаи? а?рамонии ду? олат — муборизаи му? аддас ба рагми да? шати чингиз? ва? анг бар фашизми Г ермания мешавад:
Ба худ кардам андешае баъд аз ин,
Ки эмин набошад зи душман замин.
Ва бояд ки ман? ам камонвар шавам,
Паи? ифзи озодй аскар шавам.
Ки мирам, бимирам чу Темурмалик,
?асосам бигирам чу Темурмалик (3, с. 225).
Ба? амин тари? ?исми аввали достон бо сарбози Ватан шудани шоир бо нияти корномаи му? аддаси Темурмаликро дар асри ХХ идома бахшидан, сипо? ии некманишии озодии кишвар шудан ба охир мерасад, ки ин ифодагари р?? и зиндаи Темурмалики Ху? анд? барин зиндамондагони бо нангу номи миллат мешавад ва побар? о будани мубориза? ои ному нангу шаъну шонро барои ояндаи Ватан инъикос менамояд, ки ин? ам пир? зии р??? аст.
Боби дуюми асар «Охир?иссаи ?алолиддини диловар» бошад, амалияи пир? зиест, ки онро? амрикоби Темурмалик — ?алолиддини диловар бо бар? арор кардани давлате дар му? обили чингизиён парчамбардор мегардад. Ва дар ин? исми достон пора? ои ?игарс?зи маънибор кам нестанд, ки шоир ба насли ориёнажоди худ? амчун панд ва идомаи мубориза? ои му? аддас ба ёдгор мемонад. Ва бубинед, барои сарзамини исти? лол аз даст дода чи тасвир? ои пуртаъсирро чун ашки с? зон барои бедории миллат р? и дафтар мерезад:
Чи чора, ки бошад дар ин хокбум,
Гузарго? и ?исмат пур аз ро? гум.
… Ва дар хонаи худ гадо нест кам,
Сахопешаи бенаво нест кам Хирадмарди бемуттако нест кам.
?а?онгири бе тегу тиру камон,
Тавонмарди бедасту по нест кам Аз ин норавотар раво нест кам.
Чи чора, ба дарго? и боби худаш,
Та? и ш? ълаи офтоби худаш,
Гадой кунад нону оби худаш,
Шаробу кабобу… китоби худаш (3, с. 226−227).
Бале, нидо аз таърихи сарнавишт меояд, ки ин миллат исти? лоли худро чун обу? авое, ки ба инсоният зарур аст, бояд парастор ва? урматгузор бошад. Исти? лол ?ам нафаси озодист, ки инсон бе он ву? уд наметавонад дошт ва бошад, ?ам шахсиятест, ки аз? у?у??ои озодии инсонии худ ма? рум, бе фарру шук?? и ватандории худ, бе обу шаробу офтоб, бе китобу дафтари а? дод… ва ни? оят бе забони худ, як музтар-мондаи бенавои дару дарго? и таърих. Аз ин р? талош? ои устод? а?назарро дар замони Ш? рав? бо ин достон барои расидан ба худшиносию худого??, озодагию озодандеш?, такони ботин? барои шинохти миллат ва? ушдори? аз ву? уоти дунёи абар? удратон, барои гояи бузургдошти исти? лол, озодии озодазодагон, ба тоза-
— 71 —
Ра? имова ?. «Э?ёнома» — паёме аз э? ёи тозаи миллат
андеш? ро? намун сохтани миллат ва? оказо к? шиши умедбахш ба? ри баёни афкори тоза ва пайдо кардани р?? и э? ёгарона донистем.
Ин? ам мусаллам аст, ки орзуи исти? лолпарваронаи шоир бо он э? ёе, ки дар ботин онро бо хуни дил об дода, ба самар расонидан? мешуд, бо эълони Исти? лолияти давлатии То? икистон 9 сентябри соли 1991 амал? гардид.
Ба ин монанд гоя? оро дар нукта? ои бо боварию эътимод ва? авир??она баён доштаи шоир дар достони «Э?ёнома», барои мав? еъшиносию худого? ии миллат дар замони нав, бо? ушдор?ои? аз пешомад? ои нохуш метавон як падидаи? а?и?ати гайриодд? дар он р? згорон ба? алам дод.
Агар нест бар цо каси? ушманд,
Нагардад кас аз миллате ар? манд (3, с. 234).
ХУ? АНД — СА? НАГО?И НОМУ НАНГ
Дар достон Ху? анд ?амчун са? наго?и ному нишону нангу номуси миллати то? ик ба сифат? ои бузургии дарёи Сиру Вахш ба назар хеле? олиб ?илва мекунад ва? амчун як г? шаи Ватан ба дил ме? р меафзояд.
Аз баёни ин номи ша? ри ?адимии ориё? р?? и шоирро як? ая?они му? аддас фаро мегирад, ки ами? ияти ин э? сос тору пуд ва банд — банди асари мазкурро лабрези ме? ру му? аббат ва самимият кардааст. Ху? анди азиз — ин г? шаи би? иштосои сарзамини ориё?, ба? авли устод? а?назар, модари ша? р?ои олам аст — чун Балху Бухоро ва Самар? анд…
Дар? усни матлаи достон (дебоча) комилан дили нарму пур аз ме? ру му? аббати устод? а?назар сафорез аст, ки он дар? ам?авории ду дарёи бузург — Вахшу Сай? ун -ва Ому, ки дар як ба? р мерезанд — бо бузургияти ду шахси таърих? Камоли Ху? андию Шо? ини К? лоб?- рамзеро тантана мебахшанд, ки далолати ва? дат ва д? стию бародарии як сарзамини ориё? мебошад, худро болида э? сос мекунад:
Бари ту чу дарёи Вахшам равон,
Тавониманию туроям тавон…
Ба дарёю бар дашту бар к?? и тал
Зи ман зинда бит замини Хутал (3, с. 197).
Дар сар то сари достон дили нарм ва? ама инсониятро ба нек? фарогири шоир як хатти зебою сабзро, бо сабзии ният? ои хайровар? ило меди? ад, ки ин баёнро доктори илми филология, профессор Абдунаб? Сатторзода хеле ами? ба? алам додааст: «?а?назар бино ба гуфтааш «Нусхаи офтоб», «М??раи ме? р» ва аз а? ли «садо?ат буда, ?амеша дар бар, «ка?кули вафо», бо ин ма? ому мартабаи басо нодир, ба ин «Тахти султон?», «Зи шеъру ме? ри дил» мушарраф гардидааст.
Шоир шеърашро «шеъри нарм» номидааст, ман ба ин гуфта сифати «гарм"-ро низ? амро? карданиям. Шеъри? шеъри якдаст ва? амвор аст, мисли оби?? йборони зодго? аш, ки аз канори хонандонаш равон аст.» (5).
Ин сатр? оро хонда ман бори дигар ба гирумони достони «Э?ёнома» бо чашми дил нигаристам, аз достон б? и дили зинда мутаассиркунанда бармехост ва ман э? сос мекардам, ки шоир бо? амин дили саршори ме? р ба авро? и амво? и Сай? ун менигарад ва Ша? китоби амво? и Сай? унро чун вара?? ои таърихи инсон? вара? гардон мекунад. «Ман онро (Ша?китоби таърих -?.Р.) бо пан? аи хаёл кушоям», мег? яд шоиру бо да? шати гузашта р? ба р? меояд:
— 72 —
Rakhimova H. & quot-Ekhyonoma"- as a Message on Nation'-s Revival
«О… Ана авро? и хунолуди таърих ва акси харобазори ку? андизи Ху? анд! Пан? аи сиё? и та? дир, нафаси хуношоми Чингиз! Нишони ва? шонияти Одам!»…
Аз ин? о ру?? и дигари шоир огоз мегирад, ки хаёли касро ба харобазоре оташс? зи Ху? анд мебарад ва ин манзара пеши р? меояд:
«… ?ан?з дар алангаи оташбози? ои таърих р?? и Чингизи хунхор чун дарранда дар сарири хуннишон нишастааст зинда!.. Писарони Чингиз зиндаанд ва хидматгузори А? римани ?анганд!»… (5).
Худ аз худ маълум аст, ки ба сари Ху? анди азиз аз огози да? шатбор чи муд-?ишиест, ки боли сиё? и анд? мекушояд. Аз? умла суханшиноси маъруфи то? ик Абдура? мон Абдуманонов дар боби асари «Э?ёнома» дар ма? олаи «Суруши таърих» чунин менависад: «?ар даврони инкишофи адабиёт мавз? ъ?ои марказиву асоси худро дорад, ки дар заминаи и? тизооти маънавии мардум ба миён меояд… Та? рибаи таърих барои? ама?ониба ва хубтар шинохтани худ ва хал? ёрманд? мекунад, поя? ои миллии ахло? и ?омеа, маънавияти мардумро устувортар мегардонад, ?офизаи таърихии хал? ро сай? ал меди? ад. Осори мансуру манзуми хурду калони таърихмавз? е, ки дар ду да? солаи охир аз? ониби Сотим Улугзода, М? ъмин ?аноат, Лои?, Бозор, Гулрух-сор ва дигар адибонамон тавлид гардиданд, бидуни? е? шуб? а дар тарбияи? исси худого? ии хал? хидмати бузурге ба? о овардаанд ва дар ташаккули савияи кунунии? омеаи мо на? ши равшан гузоштанд.
Достони «Э?ёнома"-и шоири шинохтаи то? ик ?а?назар ?оиб ба идомоти? амон силсилаи осори таърихимавз? ъ тааллу? доранд. Хаёлоти? го? ба асри сезда? меравад ва го? ба асри бист мек? чад. Го? чингизиёнро «Нишони барбарияти одам» меномаду го? и дигар таассуф мехурад, ки «Хатин ?ан?з ?ам мес? зад».
Шоир аз таърих, аз хуношомиву турктози? ои Чингиз ва писараш Т? л? ёд мекунад, аммо нидову хитоба? ои пурэ? соси? ?адду сад? ои замонро мешиканад ва г? шу ?уши имр? зиёнро тасхир менамояд» (4).
Нуктаи дигари му? име, ки устод Абдуманнонов баён кардааст, ин характери умумибашар? доштани достонро дар бар мегирад. Аз? умла ба ин гуфта? ои? тава??? и хоса мебояд: «Андеша?ои перомуни таърихи гузаштаю имр? з (баёнёфта -?. Р) ?ама ба як нияту ма? сади Ол? — ба азиздошту парастиши инсон равона шудааст» (4).
Темурмалик дар ин асар чун та? ассуми ?увваи бузурги солими хал?, чун «Р??и волои бузургон» арзи ву? уд намуда, суханонаш ба? айси хитобаву пандномае садо меди? анд, ки мардумро ба? ифзи нангу номус ва марзу буми хеш даъват ва? идоят менамояд».
Ба ин гуфта? ои ?олиб ди?? ат дода, бори дигар э? сос мекунам, ки Ху? анд як сарзамини д? стдоштанист ва Темурмалик? амчун Ватанпараст _ ?е? дида намета-вонист, ки аз пои? адами номуборак диёраш помол гардад. ?, ки? онпайванди Ху? анди азиз аст, фаро омадани сели азими балодаркашро ба сарзамин э? сос мекунад ва диловармардони бо нангу номи Ху? анд ва сарзаминро ого? мекунад ки:
Мугул бо сипо? и гарон омадаст,
Калонгиру сарду дамон омадаст.
Малах, г??, аз осмон омадаст,
Паи х? рдани барги? он омадаст.
— 73 —
Ра? имова ?. «Э?ёнома» — паёме аз э? ёи тозаи миллат
Фа? ат бар? и тегат? азояш ди? ад,
Сари чун ситегат? азояш ди? ад…
Хур? шу ситезат? азояш ди? ад,
Нига?? ои тезат? азояш ди? ад.
Бимирад зи? ар комёбат ад?,
Хунук мех? рад з-офтобат ад?.
Устод? а?назар дар ин пораи шеър? ма? орати баланди суханвар? зо? ир карда, аз бе? тарин шакли мумкини ифода? ои пурмаъно истифода кардааст. Таъбир? ои ?азо додан ба «бар?и тег», «сари чун ситег», «хур?шу ситез», «нига??ои тез» ?ама бо як мароми му? аддас — дар му? обили душман устувор буданро та? ассум менамояд. Ибора? ои рехтаи «омадани малах» барои хурдани «барги ?он» ва «хунук хурдани ад? аз офтоб"-и пир? зии со? ибмулкон тарзи тозаи тасвир аст.
Ва шоир бо? амин тозаафкор? аз номи Темурмалики Ху? анд? миллати то? икро ба ва? дат даъват намуда бо? авиияти ирода китоб мекунад:
Азизон!
Чу Ораш камонвар шавед,
Чу як бар? и паррон пурозар шавед,
Ба? ам ёру? ону бародар шавед.
Чу як мушт рагми ситамгар шавед Чу як Шамс гашта зи нури вафо.
Пано? андаи мулки Ховар шавед,
Бало бар сари хасми пуршар шавед!
?онс?згарии ?олат ла? заест, ки Темурмалик аз ночор? тарки Ху? анди азизаш менамояд. Дар ин? о ма? орати шоир дар тасвирнигор? ва баёни? олат?ои бадбахтонаи фиро? ба маротиб меафзояд ва хомаи гирёни? аз ашки? арф?ои хунолуд ба ин тарз резон мешавад. «Ху?анд харобазор асту бунёди Темурмалик хуншор. Чора бечора аст ин? ою тасалло бе дасту по»… Темурмалик бо ниго? и ?асратбор нидо дардод:
Сари Шеди гардун ба чанг омада,
Бадо? оли Ховар ба танг омада.
Чу як ширмо? ма? и осмон,
Дарего, ба коми на? анг омада.
Дарего, ки чархи сиё? и мазанг
Фур? бар замин? амчу санг омада.
Ба дунё? аво?и ?аво хунчакон,
?ама ?о, ?ама дида? о хунчакон,
Ниго? и замину само хунчакон.
Бишуд тар ба хун дашту? омун ?ама,
Бишуд сели хун оби? ай?ун ?ама,
Бишуд зиндаг? гарцаи хун? ама.
Ху? андам, аё модари? они ман!
Му? аббатга?и ёру тифлони ман!
?адамго?и поки ниёгони ман!
— 74 —
Rakhimova H. & quot-Ekhyonoma"- as a Message on Nation'-s Revival
Зи ту меравам, гам рафщи ман аст? ама ранци олам рафщи ман аст,
Дили пур зи мотам рафщи ман аст.
Ч? чора? Адуят кунун бе? ад аст,
Саропои ту пур зи чашми бад аст.
Зи душман батар аз паи цасди ту Разилу хушомадгарони дад аст…
Зи худ шуд гулобат, Хуцанди азиз,
Шаробу кабобат, Хуцанди азиз,
Нишаст офтобат, Хуцанди азиз! (3, с. 207)
Темурмалик, ки як му? ассамаи ме? ру вафо барои Ху? анд ва сарзамини то? ик аст, ?амеша рагми хиёнату хиёнаткорй теги инти? оми рахшон дорад. У А? мади Ху? андии хиёнаткорро бо дигар хиёнаткорон сар зада, ?илои Ватан мекунад, вале? е?го? аз са? наго?и муборизаи му? аддас р? наметобад. Ва? амеша хиёнаткорони Ватанро бо нафрат пеши р? меорад…
Дареги Ватан бо касони дадаш,
Ки ман кушта будам басе А? мадаш*
Шавад тоза то аз дур? сар? адаш.
Вале тухми хайли хиёнатгарон Бисабзад зи нав аз кадомин макон?
Ки то цоми ро? ат бин? шанд хеш,
Ба цадри фул? се фур? шанд хеш.
Расад дасташон, бо? амин цадри нарх Фур? шанд шодон замин то ба чарх.
Чунон чаппагардон кунанд ин ца? он,
Гумор?, ки бошанд худ цовидон,
Дареги замону чунин нокасон!!!
Ва буд аз чунин зумра Хоразмшо?,
(Ило?о шавад д? захаш сарпано?),
Ки худ барма? ал дар гами цон бимонд,
?ама халцро бесарбон бимонд (3, с. 217).
Ма? сади олй ва охирони Темурмалик ба Ватан мероси мардонаг? бо? гузаштан аст, ки ба эътимоди комил ин орзу? ои офтобии? дар сухани шоир? омаи амал п? шидааст:
Бихо? ам, ки суб? е чу Шамси са? ар Шавам дар ниго? и Ватан ш? ълавар,
Ки бар зикри номи ман авлоди ман Бихезад чу як тан ба? ифзи ВА ТАН!
Ва хотимаи сухан мехо? ам ин бошад, ки мег? ям:
*
А? мади Хуцанд?, ки бо хиёнати? дарвоза? ои Хуцанд ба руи чингизиён кушода шуданд
— 75 —
Ра? имова ?. «Э?ёнома» — паёме аз э? ёи тозаи миллат
«Ху?анди дар орзуи Темурмалик он р? з?о харобазор имр? з ободу шукуфазор шудааст — ва то? ику то? икистониён низ ба ва? дат расидаанд ва зидди? ар як бадхо? ин хитобаи шоир фарзанди диловари диёрро бо сари баланд, бо ёди? онфидои Ху? анди азиз — Темурмалики? а?рамони хал? и то? ик- бо якмаром? бо болу пари сухан болу пари парвоз мебахшанд:
Ки бар зикри номи ман авлоди ман Бихезад чу як тан ба? ифзи Ватан.
Пайнавишт:
1. Абдуманнонов А. Суруши таърих//Адабиёт ва санъат. — 1989. — № 42.
2. ?оиб, ?а?назар. То? и офтоб. — Душанбе: Ирфон, 1989.
3. ?оиб, ?а?назар. Чашми са? ар. — Душанбе: Адиб, 1991.
4. ?оиб, ?а?назар. Э? ёнома. — Душанбе: Адиб, 1991.
5. Сатторзода А. То? ик ва то? и сухан. — Душанбе: Адиб, 2013. -400 с.
Reference Literature:
1. Goib, Khaknazar. Sunny Crown. -Dushanbe: Irfon, 1989.
2. Goib, Khaknazar. Renaissance. — Dushanbe: Adib, 1991.
3. Goib, Khaknazar. Living in Sorrows. -Dushanbe: Adib, 2004.
4. Abdumannonov A. Bulletin of History // Literature and Art. — 1989, #42.
5. Sattorzoda A. Tajik Language and Tajik Word. — Dushanbe: Adib, 2013. -400pp.
— 76 —

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой