По поводу обеспечения качества проектирования конструкции земляного полотна железнодорожного пути

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Строительство. Архитектура


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 625. 12/. 14 033. 037
I. О. БОНДАРЕНКО (ДИТ)
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТ1 ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦН ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАЛ13НИЧН01 КОЛН
Розглянуто проблемы забезпечення якосл проектування конструкцш нижньо! будови зал1знично! коли. Ключовi слова: захисний шар- конструкция нижньо! будови зал1знично1 коли- деформатившсть- товща, що стискаеться
Изложены проблемы обеспечения качества проектирования конструкций нижнего строения железнодорожного пути.
Ключевые слова: защитный слой, конструкция нижнего строения железнодорожного пути, деформатив-ность, сжимаемый слой
The problems of providing the design quality for the substructure of railway track are considered. Keywords: protective layer, substructure of railway track, deformability, compressible layer
Як вщомо, до нормативных докуменпв, в яких мають мюце будь-яю числов1 критерп або вимоги щодо конструкцн земляного полотна, вщносяться:
— ДБН В.2. 3−12:2006 Споруди транспорту зал1знищ коли 1520 мм [1]-
— Положения про проведения планово-запоб1жних ремонтно-колшних робп& quot- на зал1з-ннцях Украши [2]-
— Правила розрахунюв зал1знично1 коли на мщшсть I стшюсть [3]-
— Правила улаштування ochobhoi площадки земляного полотна при виконанш каштального ремонту та модершзацп коли [4].
Bei нормативш документи повиннА бути пов'-язаш м1ж собою та надавати повну шфор-мащю щодо критерпв та методик розрахунюв при ироектуванш конструкцн нижньо! будови зал1знично! коли. В табл. 1 наведено по пунктах положения, що розглядаються у зазначених документах, та проанал1зовано наявшеть шфор-мацп щодо можливосп забезпечення цих по-ложень.
Таблиця 1
Забезпечення вимог та положень у нормативних документах
Нормативный документ Положения що розглядаються Забезпечешсть методики розрахунку
ДБН В.2. 3−12:2006 Споруди транспорту 3afli3HHui коли 1520 мм. п. 6.5. Для забезпечення надшносп конструкцш земляного полотна i роз-ширення сфери застосування мюцевих Ipyнтiв слщ передбачати: — ущшьнення до нормовано! щ№-нocтi грунлв у насипах i, в необхвдних випадках, пiд основною площадкою у вшмках i на нульових мюцях (дод. Б) — - влаштування захисного шару iз дренуючих гpyнтiв тд баластовою призмою- - застосування геотекстилю (на основнш плoщaдцi шд захисним шаром, при бyдiвництвi других колш, у конструкщях yкpiплeння укоав, а також при cлaбкiй основ^. — Пpимiткa п. 6.5. До дренуючого за умовами роботи земляного полотна слад вщносити грунти, яю мають при мaкcимaльнiй щiльнocтi за стандарт-ним yщiльнeнням кoeфiцieнт фшьтра- не менше 0,5 м/добу i мають в гра- При пpoeктyвaннi не застосовуеться, тому, що не описана в жодному дoкyмeнтi (час-тково наведена в шдручниках). Методика розрахунку необхщносл захисного шару вщеутня. Методика щодо нeoбxiднocтi укладання та вибору за типом та характеристиками вщ-сутня. Методика розрахунку характеристик та товщини дренуючого шару вщеутня, тому вiдпoвiднe тexнiкo-eкoнoмiчнe обгрунту-вання не можливе.
© Бондаренко I. О., 2011
Продовження табл. 1
Нормативный документ
Положения що розглядаються
Забезпечешсть методики розрахунку
ДБН В.2. 3−12:2006 Споруди транспорту зал1знищ коли 1520 мм.
нулометричному склад1 не бшьше 10% часток розм1ром менше 0,1 мм. Допускаеться, за згодою замовника при ввдповщному техшко-економ1чн-ому обгрунтуванш, застосовувати як дренуючий грунт теки др1бш I пилу-вап з коефщентом фшьтрацп не менше 0,5 м/добу.
п. 6. 14. Для земляного полотна 1з глинистих грунлв ус1х вид1 В, кр1м сушсшв, що мютять шщаш частки розм1ром вщ 2 мм до 0,05 мм у кшь-косп бшьше 50% за масою, слад пе-редбачати шдсилення конструкцп в зош основно1 площадки: улаштування шд баластною призмою захисного шару з дренуючого грунту в комбша-НД1 з геотекстилем чи без нього. Укла-дання геотекстилю без захисного шару з дренуючого грунту не допускаеться.
Товщину шару дренуючого грунту шд баластною призмою встановлю-ють залежно вщ виду грунту земляного полотна та його стану, з урахуван-ням глибини промерзания грунпв у райош буд1вництва зпдно з розрахун-ком.
При проектуванш захисних шар1 В 1з дренуючого грунту без застосуван-ня геотекстилю в основ! товщина його повинна визначатися розрахунком, але бути не меншою 0,8… 1,0 м для суглинков I глин та 0,5… 0,7 м для сушсшв, залежно вщ ктматичних умов.
Поверхню глинистого грунту в основ! захисного шару на нових лш1ях слщ планувати двосхилою з ухилом 0,04 в1д оа полотна в польовий б1к- при буд1вництв1 других колш плану-вання мае бути односхилим з ухилом 0,04 вщ юнуючо! коли.
На дшянках примикання захисних шар1 В до земляного полотна з1 скель-них та шших дренуючих грунпв, а також примикання до штучних споруд для усунення нер1вном1рност1 морозного здимання необхщно передбачати сполучення, яш забезпечують плавний переход у поздовжньому напрямку I вщповщати нормам поточного утри-мання коли.
Критерив за якими можливе визначення величини до яко! необхщно шдсилення не юнуе, тому не можливий розрахунок па-раметр1 В (товщини шару наявшсть геома-тер1ал1 В у ньому) та характеристик (мате-р1ал шару, щшьшсть, волопсть) захисного шару.
Критери та методики розрахунку щодо проектування захисних шар1 В вщсутш.
Методика розрахунку довжини вщводу вщсутня.
п. 6.7. У раз1 шдивщуального проектування земляного полотна слщ при-ймати навантаження вщ рухомого складу I верхньо! будови коли з ура-хуванням перспективних умов експлу-
Методика розрахунку стшкосп укосу вщ-сутня (частково опублжована у шдручни-ках).
Закшчення табл. 1
Нормативный документ Положения що розглядаються Забезпечешсть методики розрахунку
ДБН В.2. 3−12:2006 Споруди транспорту затзнищ коли 1520 мм. атацп зал! знищ (див. п. 6. 1) 1 в необ-хвдних випадках перев1ряти стшшсть укоав (Додаток Б), мщшсть грунпв основно1 площадки, основи насипу, !х деформатившсть (у частит не перевищення припусти-мих значень р1вном1рного морозного здимання 1 пружних осщань насипу на болотах). Допустиме значения р1вном1рного морозного здимання, що установлю-еться з урахуванням потужност! захи-сного шару, не повинне перевищувати для зал1зниць: швидшсних, I — III категорп -20 мм- IV, V категорш — 25 мм- VI, VII категорш — 35 мм. Розрахункове значения пружних ось дань основи насипу по оа коли не повинно перевищувати на лш1ях швидшсних, I — V категорш — 2 мм, на лш! ях VI, VII категорш — 3 мм. Методика розрахунку стшкосл укосу вщ-сутня (частково опубл! кована у шдручни-ках). Методики розрахунку вщсутш Методика розрахунку вщсутня. Методика розрахунку в! дсутня.
«Положения про проведения планово-запо-бгжних ремонтно-ко-лшних роб! т на зал1з-ницях Украши» п. 3.2.1. Перюдичшсть каштально-го ремонту земляного полотна та його споруд визначаеться на основ! досвщу 1х експлуатацп, даних детальних об-стежень цих споруд, перспектив роз-витку конкретно! лшп (д!льнищ), кль матичних та шших мюцевих умов. Встановлюеться! ндив!дуально в за-лежносл ввд мюцевих умов на шдста-в1 шструментальних 1 в1зуальних спо-стережень, натурних, !нженерно-геолопчних (геоф1зичних) 1 пдрогео-лопчних обстежень. розрахуншв мщ-носп, стшкосп та експлуатацшно! надшносп об'-екпв. Вщсутш критерп за якими д! агностують стан земляного полотна. Вщсутш методики розрахунку мщносп ! ст! йкост! земполотна. Методики розрахунку експлуатацшно! над! йност! об'-ект!в нижньо! конструкцп зал! знично! кол! не! снуе навпъ теоретично.
Правила розрахуншв зал1знично1 коли на мщшсть 1 стшшсть Щодо критерпв конструкцп земляного полотна, то в «Правилах» рекомендован! тшьки допустим! напру-ження стискання грунту на основн! й площадц! земляного полотна в залеж-ност! ввд вантажонапруженост! Немае жодно! рекомендацп стосовно складу конструкц! земляного полотна. Кр! м того, единий вихщний параметр який ха-рактеризуе стан конструкцп земляного полотна при розрахунках коли на мщшсть (модуль пружносп п! дрейково! основи) не мае будь-яких рекомендац! й щодо його значения в залежност! в! д характеристик конструкц! земляного полотна.
Правила улаштування основно1 площадки земляного полотна при виконанш капитального ремонту та модершзацп коли Наведено ш! сть тип! в з можливими вар! антами конструкц! й земляного полотна Вщсутш критер! за якими необхщно оби-рати той чи! нший тип конструкц! земляного полотна. Вщсутш методики за якими розраховують матер! ал та товщину захисних шар! в. В! дсутня методика визначення модул! в деформац! земляного полотна. Вщсутш рекомендацп що робити якщо конструкц! я земляного полотна мае модуль деформацп земляного полотна менше н! ж 35 МПа.
Таким чином, як видно з табл. 1, на даний момент вс1 проекти, що розробляються для шд-силення або стабшзацп конструкцп коли за рахунок шдсилеиия або стабшзацп земляного полотна, не мають ушфшованих критерпв 1 методик розрахунку, тому посилаються тшьки на досвщчешсть проектанпв.
Вт1м, на сьогодш е необхщшсть у розробщ нормативного документу, який дозволить ви-ршити наступи! задача
1. Стандартизувати техшчш вимоги та
методики розрахунку до:
1. 1 стшкосп конструкцп земляного полотна-
1.2 щшьносп конструкцп земляного полотна-
1.3 мщносп конструкцп земляного полотна-
1.4 деформативност1 конструкцп земляного полотна-
1.5 осщання конструкцп земляного полотна-
1.6 морозного здимання конструкцп земляного полотна-
1.7 глибини стискання конструкцп земляного полотна-
1.8 водонасичення конструкцп земляного полотна.
2. Стане базою для розробки:
2.1 критерпв д1агиостики земляного полотна-
2.2 методики розрахунку необхщних вцщв та тишв геоматер1ал1 В при:
2.2.1 посилеиш основи та армуванш грунту-
2.2.2 стабшзацп укос1в-
2.2.3 роздшеиш шар1 В конструкцп земляного полотна-
2.2.4 фшьтрацп конструкцп земляного полотна-
2.2.5 дренажу конструкцп земляного полотна-
2.2.6 контролю ерозп поверхш схилу насипу та берегах водойм шд д1ею води та в1тру.
Б1БЛ10ГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. ДБН В.2. 3−19−2008 Споруди транспорту зал1з-нищ коли 1520 мм [Текст]: Затв.: Наказ Держ-коммктобудування Украши ввд 26. 01. 2008 р. № 42 / Мшбуд. Украши. — К., 2006. — 151 с.
2. Положения про проведения планово-запоб1жних ремонтно-колшних роб1т на зал1зницях Укра!-ни. ЦП-0113 [Текст]: Затв.: Наказ Мштранс-зв'-язку Украши ввд 10. 08. 2004 р. № 630-Ц3 / Мш-во трансп. та зв'-язку Украши. — К., 2004. -32 с.
3. Правила розрахуншв зал1знично1 коли на мщ-шсть 1 стшшсть. ЦП-0117 [Текст]: Затв.: Наказ Мштрансзв'-язку Украши в1д 13. 12. 2004 № 960-ЦЗ / Мш-во трансп. та зв'-язку Украши. — К., 2004. -170 с.
4. Правила улаштування основно! площадки земляного полотна при виконанш капитального ремонту та модершзацп коли. ЦП-0204 [Текст]: Затв.: Наказ Мштрансзв'-язку Украши в1д 25. 12. 2008 р. № 557-ЦЗ / Мш-во трансп. та зв'-язку Украши. — К., 2009. — 44 с.
Надшшла до редколегп 27. 12. 2010.
Прийията до друку 28. 12. 2010.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой