Анализ влияния агрессивной среды и деструкционных процессов на архитектурные элементы из полимербетона

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Строительство. Архитектура


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

АРХ1ТЕКТУРА
УДК [725. 95:691. 328]. 004. 5:678. 6
АНАЛ1З ВПЛИВУ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДЕСТРУКЦ1ЙНИХ ПРОЦЕС1В НА АРХ1ТЕКТУРН1 ЕЛЕМЕНТИ З ПОЛ1МЕРБЕТОНУ
К. С. Харченко, к. т. н., доц.
Ключовi слова: вид пол1мерного в '-яжучого, пол1мербетон, агресивне середовище, деструкция
Постановка проблеми. Розвиток процесу урбашзаци, зростання кшькосп промислових об'-екпв, постшне пiдвищення щiльностi транспорту в мегаполюах супроводжуються низкою негативних явищ, i передусiм накопиченням в атмосферi рiзних газо- та пароподiбних забруднювачiв.
Дшпропетровська область — один iз найбшьш iндустрiально розвинених регiонiв Украши. Одшею з найбiльш екологiчно небезпечних галузей промисловостi Дншропетровсько1 областi е металурпя, яка включае в себе коксове, прокатне виробництво та шше. Технологи, що застосовуються на значнiй частиш пiдприемств металургшно1 галузi, застарiлi, 1х вплив на навколишне природне середовище проявляеться в пгантських вiдвалах кар'-ерiв та шламонакопичувачах Кривбасу, м. Дшпродзержинськ, Днiпропетровськ та iн. Унаслiдок дiяльностi пiдприемств гiрничо-металургiйного комплексу виникають значш забруднення атмосферного повiтря, зсувонебезпечнi явища, пiдтоплення населених пунктiв та сшьськогосподарських угiдь. Негативний вплив на навколишне природне середовище здшснюють утворенi пгантсью вiдвали кар'-ерiв та шламонакопичувачiв.
На територп Дшпропетровсько1 областi розташовано 540 тдприемств, що звiтують перед органами Держкомстату Украши за формою № 2-ТП (повiтря), викиди шкiдливих речовин в атмосферу, на прикладi 2010 року, становили вщ них 933,106 тис. т, що на 141,02 тис. т (17,8%) бшьше, шж за 2009 рш. У складi викинутих забруднювальних речовин — 388,17 тис. т оксиду вуглецю, 233,275 тис. т — дюксиду та шших сполук сiрки, 126,902 тис. т — речовин у вигщщ суспендованих твердих частинок, 102,7 тис. т — метану, 56,96 тис. т — сполук азоту, 14,0 тис. т — метатв та 1х сполук тощо. У загальному обсязi шкiдливих викидiв кшьюсть газiв, що можуть створювати парниковий ефект, становила 103,3 тис. т (11,1%), з них 99,4% - метан, решта — оксид азоту i фреони. Крiм того, за 2010 рш в атмосферу надшшло 18,8 млн т дюксиду вуглецю. У середньому одним тдприемством област за 2010 рш викинуто в атмосферу 1 728 т забруднювальних речовин, що на 655 т менше проти 2009 року.
Основними складовими надходження оки^в азоту та шрчаного газу в атмосферу е викиди продукпв високотемпературного спалювання палива (вихлопнi гази автотранспорту, ашацл, викиди промислових пiдприемств i теплових електростанцiй). Оксиди нiтрогену та Урчаний газ, з'-еднуючись iз водою, утворюють азотну та сiрчану кислоти, яю випадають кислотними дощами. Краплi такого дощу спричиняють руйнування зовшшнього шару полiмербетону, пiдкислення грунту, поверхневих i пiдземних вод, що спонукае до створення бiльш стiйких до впливу агресивного (кислотного) середовища полiмербетонiв. За рiвнем концентрацп в атмосферному повiтрi особливо контрастно, на тлi усiх забруднювальних речовин, видiляеться дюксид азоту. Оксиди азоту за участю ультрафюлетово! сонячно! радiацil з вуглекислими сполуками утворюють рiзнi продукти фотохiмiчноl реакид1. В умовах невпинного зростання антропогенного навантаження необхщно мати рiзноманiтну та детальну iнформацiю про фактичний стан агресивного навколишнього середовища.
Мета роботи — проанатзувати фактори впливу зовшшнього агресивного середовища на архггектурш елементи та конструкци з полiмербетону, та виявити основнi види руйнування полiмербетонiв.
Виклад основного матерiалу. Протягом тривалого часу Днiпропетровська область за рiвнем техногенного навантаження стiйко утримуе другу позищю в Украlнi шсля Донецько1. Обсяги валових викидiв забруднювальних речовин в атмосферне пов^ря складають понад 16,2% вiд загальнодержавних, обсяги скиду зворотних вод складають 14,5% вщповщно. Також
проблемою в областi е великi обсяги накопичення промислових i побутових вiдходiв i недостатнiй рiвень! х утатзаци та низький вщсоток заповiдностi регiону. Незважаючи на високий рiвень техногенного навантаження на навколишне природне середовище, останнiм часом мае мюце тенденцiя до стабшзаци еколопчно! ситуаци в регiонi.
Висока мщшсть, гарний зовнiшнiй вигляд, стiйкiсть до корозшних процесiв, висока стiйкiсть до впливу кислот та iншi властивост полiмерних матерiалiв роблять 1х щкавими для широкого використання у будiвництвi, незважаючи на досить високу щну полiмерного в'-яжучого. Пiдвищення вимог до експлуатацшних характеристик будiвельних виробiв сприяло розробщ цшо! низки нових композицшних матерiалiв. Аналiз патентно! i науково-техшчно! лiтератури показав, що в даний час широко використовуються матерiали, як поеднують найважливiшi властивостi природних високомщних матерiалiв iз полiмерними матерiалами, це дозволяе одержувати матерiали iз заданими властивостями (здатними працювати в певних агресивних умовах). Рiзновидами таких матерiалiв е полiмеррозчини, полiмерцементнi композици та полiмербетони, якi широко застосовуються в промисловому i цивiльному будiвництвi.
Полiмерцементнi розчини та полiмербетони характеризуються наявшстю двох активних складових — мшерального в'-яжучого i органiчного полiмеру. Полiмербетони, полiмерцементи та полiмеррозчини можуть бути отримаш практично з будь-якого синтетичного в'-яжучого i на будь-якому видi наповнювача i заповнювача. Через такий критерш як вартiсть, а також виходячи з тих вимог, яю пред'-являються до полiмербетонiв щодо щшьносп, мiцностi, деформацiйностi, хiмiчноl стiйкостi й низки шших характеристик, у виробнищв полiмербетонiв застосовуеться порiвняно невеликий (12 — 15 видiв) набiр полiмерних в'-яжучих. Проте, якщо врахувати рiзнi комбшаци мiж цими мономерами й ол^омерами i можливiсть модифшаци полiмерних в'-яжучих певного виду добавками, кшьюсть уживаних на разi полiмерних в'-яжучих зростае до декшькох десяткiв.
Важливий фактор, що визначае властивостi полiмербетонiв, — вид полiмерного в'-яжучого та вид затверджувально! сумiшi. Класифiкацiя полiмербетонiв за видами полiмерного в'-яжучого та твердника наведено у таблиц 1.
Аналiз найпоширенiших агресивних середовищ i деструкцiйних процесiв, що спостерiгаються у полiмербетонних елементах, показав, що за родом впливу на полiмернi матерiали всi зовнiшнi ди можна подшити на два види.
До першого належать дiя води i деяких шших рщких середовищ, що спричиняють у полiмерi оборотне адсорбцiйне пониження мщность
До другого — ди, що викликають незворотнi деструкцiйнi процеси.
Вплив агресивного середовища, що спричиняе незворотнi деструкцiйнi процеси в полiмерних матерiалах, можна подiлити на три основш групи, якi спричиняють:
• розчинення полiмеру рiзними розчинниками-
• прискорення утворення вiльних радикалiв i атомiв-
• хiмiчну взаемодiю з агресивними продуктами, пов'-язану з руйнуванням молекул полiмеру.
Перша група — розчинення рiзними розчинниками полiмерного в'-яжучого. Для в'-яжучого на основi термореактивних смол, що мають просторове зшивання, ця дiя виявляеться в обмежених межах. Хоча слщ зазначити, що для кожного виду в'-яжучого можуть бути знайдеш вельми активш розчинники.
Для полiмербетонiв на основi термопластичних полiмерiв iнтенсивнiсть ди розчинникiв може значно зростати, в цьому випадку необхщно ретельнiше враховувати умови експлуатацп i види допустимих розчинникiв, що впливають на полiмербетони.
Друга група об'-еднуе деструкцiйнi процеси, пов'-язанi з дiею теплоти i рiзних випромшювань. Вiдомо, що у багатьох випадках активну участь у деструкцп полiмерiв беруть вiльнi радикали й атоми, як з'-являються в полiмерi шд дiею теплоти, сонячно! радiацil i радiацiйного випромiнювання. Будучи агресивними за своею природою, вшьш радикали й атоми руйнують полiмернi молекули, уламки яких утворюють новi радикали, яю також включаються в процес руйнування. В результатi структура полiмеру, його хiмiчний склад i молекулярна маса змшюються, а внаслiдок цього змшюються i фiзико-механiчнi властивостi полiмеру.
Як правило, таю деструкцшш процеси нашнтенсившше перебiгають у термопластичних полiмерах, що мають лшшну структуру. В цьому випадку деструкщю полiмерiв можна суттево
уповшьнити, блокуючи вшьш радикали — як т1, що виникають спочатку, так i т1, що утворюються як вторинш продукти реакцiй. Для цього у полiмер вводять рiзнi стабiлiзатори на основi похiдних фенолiв, амiнiв, сульфщв, фосфорорганiчних сполук в кiлькостi вщ 0,1 до 3%.
Т, а б л и ц я 1
КласифЫащя пол1мербетон1 В за видами пол1мерного в'-яжучого та твердника
№ Клас полiмер-бетошв Вид полiмербетону Вид твердника Синтетичш смоли Твердник
Фурфуролацетоновий Кислотний Фурфуролацетонова смола ФА та ФАМ Бензолсульфокис- лота (БСК), компаунд серно! кислоти (СККП)
Фурановi Фураново-фенолоформальдегiдний Кислотний Фураново-фенолоформальдепд-ний компаунд БСК, СККП
I Фураново-меламиновий Кислотний Фураново -меламшовий компаунд БСК, СККП
Фуриловий Кислотний Фуриловий спирт БСК, хлорне залiзо
Фенольш Фенолоформальдегiдний Кислотний Фенолоформальдепдш смоли СФЖ-3032, СФЖ-3016 та ш. БСК, контакт Петрова
Карбамiднi Карбамщний Кислотний Мочевиноформальдегiд-на смола смола, КФЖ та ш. БСК, Фосфорна кислота, соляно-кислий аншн
II Ацетоно-формаль-дегiднi Ацетоноформальдегiд-ний Лужний Ацетоноформальдегiд-на смола АЦФ-2 та АЦФ-3 № ОН 25% та полiетиленполiа-мш (ПЕПА)
III Полiефiрнi Полiефiрмалеiлатний Перекисш Полiефiрнi смоли ПН-1, ПН-3, ПН-62 та 1н. Iнiцiатори -перекиси та гщроперекиси- Пришвидшувач -нафтенат кобальту та iн.
Полiефiракрилатий Перекиснi Полiефiрнi смоли МГФ-16, ТГМ-3 Iнiцiатори -перекиси та гщроперекиси
Вiнiловi Вiнiловий Перекисш Мономер метакрилат ММА та ш. 1шщатори -перекиси та гщроперекиси
Епоксидний Е Д Амшш та iн. Епоксидш смоли ЕД-16, ЕД-20, ЕД-22 та ш. Полiетиленполi-амш (ПЕПА) та iн.
IV Епоксиднi Епоксидний Е Д Амiннi та ш. Епоксидно-полiамiдний компаунд (ПЕПА) та ш.
Фураново-епоксидний Амiннi та iн. Фураново-епоксидний Компаунд ФАЕД (ПЕПА) та iн.
Третя група-деструкщя полiмерiв, пов'-язана з юнними i молекулярними процесами руйнування, яю в бiльшостi випадкiв вщбуваються пiд дiею кислот, окислювачiв i лугiв. За десять рокiв показники дiаксиду азоту (випадiння кислотних дощiв) в атмосферному повiтрi м. Дшпропетровськ перевищували ГДК (гранично допустиму концентращю) у 3 — 4 рази.
Таким чином, класифшуючи все рiзноманiття агресивних середовищ i зовнiшнiх процешв за! х характерними дiями, узагальнивши результати дослiджень i матерiали обстежень
полiмеpбетонниx елементiв i констpyкцiй, що експлyaтyються 3a дii зовшшшх aгpесивниx сеpедовищ, ми можемо видшити чотиpи основнi типи дестpyкцii полiмеpбетонiв (тaбл. 2).
Т, а б л и ц я 2
КласифЫащя процеав деструкцп полiмербетонiв
Тип Пpиpодa дii Дестpyкцiйнi пpоцеси Фaктоp, що зумовлюе дестpyкцiю
I Фiзичнiоцеси (нaсичення piдкими неaгpесивними pечовинaми) Адсоpбцiя i пpоникнення повеpxневоi енеpгii твеpдого тiлa Швидкiсть дифузи, нaпpyжений стaн
II Фiзико-xiмiчнi пpоцеси (дiя pозчинникa) Розчинення полiмеpного в'-яжучого Швидкiсть дифyзii, ш^ужений стaн
III Фiзичнiоцеси (дiя темпеpaтypи, сонячноi paдiaцii тa paдiaцiйного випpомiнювaння) Фiзико-xiмiчнa дестpyкцiя Iнтенсивнiсть дii
IV Хiмiчнa взaeмодiя aгpесивниx сеpедовищ iз полiмеpним в'-яжучим Кислотнa десфукщя, окислювaльнa диспеpсiя, вaпнянa дестpyкцiя Швидкiсть дифузи, концентpaцiя aгpесивного сеpедовищa, нaпpyжений CTa^ темпеpaтypa
До пеpшого типу дестpyкцii можуть бути вiднесенi всi обоpотнi пpоцеси, що винигають y полiмеpбетонax 3a дп води й iншиx неaгpесивниx pi^^ Унaслiдок дифyзii piдини в глиб мaтеpiaлy вiдбyвaeться збiльшення мaси й aдсоpбцiйне зниження мiцностi. Пiд чaс висиxaння, тобто видaлення piдини з мaтеpiaлy, пеpвiснa мaсa i мщшсть пpaктично вiдновлюються.
До дpyгого типу дестpyкцii можнa вiднести пpоцеси, що виклигають pозчинення полiмеpy i його вимивaння 3i стpyктypи полiмеpбетонy.и цьому вiдбyвaeться зменшення мaси мaтеpiaлy i зниження мiцностi.
До тpетього типу дестpyкцii вiдносять пpоцеси дестpyкцii полiмеpного сполучного, пов'-язaнi з появою вiльниx paдикaлiв i aтомiв. Цей вид дестpyкцii викликae кpиxкiсть мaтеpiaлy i зниження мiцностi. Пpи цьому пом^но1'- змiни мaси мaтеpiaлy не спостеpiгaeться.
Четвеpтий тип дестpyкцii полiмеpного сполучного пов'-язaний iз pyйнyвaнням молекул полiмеpy зa впливу кислот, окислювaчiв i лyгiв. Цей вид виклитае збiльшення мaси, зниження мiцностi i pозтpiскyвaння мaтеpiaлy.
Висновки. В yмовax невпинного зpостaння aнтpопогенного нaвaнтaження необхщно мaти piзномaнiтнy тa детaльнy iнфоpмaцiю пpо фaктичний стaн aгpесивного швколишнього сеpедовищa. 3a piвнем концентpaцii в aтмосфеpномy повiтpi особливо контpaстно, m тлi усих зaбpyднювaльниx pечовин, видшяеться дiоксид aзотy. Оксиди aзотy зa yчaстю yльтpaфiолетовоi сонячно1'- paдiaцii з вуглекислими сполутами yтвоpюють piзнi пpодyкти фотоxiмiчноi pеaкцii.
Анaлiз нaйпошиpенiшиx aгpесивниx сеpедовищ i дестpyкцiйниx пpоцесiв, що спостеpiгaються в apxiтектypниx елементax iз полiмеpбетонy, покaзaв, що зa pодом впливу нa полiмеpнi мaтеpiaли вс зовнiшнi дii можнa подiлити m двa види. До пеpшого нaлежaть дiя води i деяких шших piдкиx сеpедовищ, що спpичиняють у полiмеpi обоpотне aдсоpбцiйне пониження мщностг До дpyгого — д^'-, що виклигають незвоpотнi дестpyкцiйнi пpоцеси.
Вплив aгpесивного сеpедовищa, яке зyмaвлюe незвоpотнi дестpyкцiйнi пpоцеси в полiмеpниx мaтеpiaлax, можнa подiлити нa тpи основш гpyпи, якi спpичиняють: pозчинення полiмеpy piзними pозчинникaми- пpискоpення yтвоpення вшьних paдикaлiв i aтомiв- xiмiчнy взaeмодiю з aгpесивними пpодyктaми, пов'-язaнy з pyйнyвaнням молекул полiмеpy.
Клaсифiкyючи зa xapaктеpними дiями, усе piзномaнiття aгpесивниx сеpедовищ i зовнiшнix пpоцесiв полiмеpбетонниx елементiв i констpyкцiй, що експлyaтyються зa дii зовнiшнix aгpесивниx сеpедовищ, ми можемо видiлити чотиpи основш типи десфукци полiмеpбетонiв.
Ha npa^Huj не зaвжди зyстpiчaeться дестpyкцiя цшком певного типу, aле в бшьшосп випaдкiв можнa видiлити ii пеpевaжaльнy дiю.
Зменшення iнтенсивностi aбоипинення всix видiв дестpyкцii полягae в пpaвильномy вибоpi полiмеpного в'-яжучого, нaйстiйкiшого до дii конкpетниx aгpесивниx сеpедовищ, i
отримання максимально можливо! щшьносп полiмербетонiв для зниження дифузшно! проникностi агресивних середовищ в глиб матерiалу.
Класифiкацiя деструкци полiмербетонiв за чотирма основними видами сприяе не тiльки правильнiшому вибору виду полiмербетону залежно вiд умов експлуатаци, рацiональнiшому пiдходу до розробки нових складiв полiмербетонiв.
ВИКОРИСТАНА Л1ТЕРАТУРА
1. Основи екологи: пiдруч. / [Солошенко О. В. та ш.]. — Харкiв: ПарусТМ, 2008. — 371 с.
2. Копач П. И. Техногенез и кислотные дожди / П. И. Копач, А. Г. Шапарь, В. М. Шварцман. — К.: Наукова думка, 2006. — 173 с.
3. Хлопова В. Н. Формування кислотних дощiв в умовах мегаполюу / В. Н. Хлопова, Н. Н. Харитонов // Вюник Дшпропетр. держ. аграр. ун-ту. — 2011. — № 1. — С. 8 — 11.
4. Теоретико-методолопчш засади розробки проекту сучасного екопоселення/ М. В. Савицький, М. Г. Складановська, Ю. Б. Бендерський// Вюник Придшпр. держ. акад будiвниц. та архггект. — Д.: ПДАБА, 2013. — № 1 — 2. — С. 38 — 43.
5. Патуроев В. В., Мощанский Н. А. Руководство по методам испытания полимербетона на химическую стойкость. — М.: НИИЖБ, 1982. — 34 с.
6. Воробьев В. А. Технология полимеров / В. А. Воробьев, Р. А. Андрианов. — М.: Высшая школа, 1980. — 303 с.
7. Новиков В. У. Полимерные материалы для строительства. — М.: Высшая школа, 1995. -448 с.
8. Елшин И. М. Полимербетоны в гидротехническом строительстве. — М.: Стройиздат, 1980. — 192 с.
9. Бойко В. В. Гидроизоляция подземных сооружений полимерными материалами /
B. В. Бойко, Р. Л. Маилян. — К.: Будiвельник, 1989. — 144 с.
10. Bordeleau D. Comparative study of latex-modified concretes and normal concretes subjected to freezing and thawing in the presence of a decider salt solution / D. Bordeleau, M. Pigeon, N. Banthia // ACI Materials Journal. — 1992. — Vol. 89. — №. 6. — P. 547 — 553.
11. Вяземская Н. И. Применение эпоксидных полимербетонов для ремонта гидротехнических сооружений / Н. И. Вяземская, Е. В. Калинин // Перспективы применения бетонополимеров и полимербетонов в строительстве. — М.: НТО «Стройиндустрия». — 1976. -
C. 34 — 37.
12. Vipulanandan C. Analysis of fracture parameters of polymer concrete / C. Vipulanandan, N. Dharmarajan // ACI Materials Journal. — 1989. — Vol. 86. — № 4. — P. 383 — 393.
13. Соломатов В. И. Полимерцементные бетоны и пластбетоны. — М.: Стройиздат, 1988. — 346 с.
14. Хувинк Р. Химия и технология полимеров / Р. Хувинк, А. Ставерман. — М. -Л.: Химия, 1986. — 632 с.
SUMMARY
The Dnepropetrovsk region is one of the most industrially-developed regions of Ukraine. One most ecologically dangerous industries of industry of the Dnepropetrovsk region there is metallurgy which includes at itself coke, rental production and other. In the conditions of incessant growth of the ecological contamination it is necessary to have the varied and detailed state information actual aggressive surrounding environment. For ten years the indexes of dioksid nitrogen (fall of acid rains) in atmospheric air of Dnepropetrovsk exceeded maximum possible concentration in 3−4 times.
The increase of requirements to operating descriptions of building wares was instrumental in development of a number of new compositions materials. A polymer is the varieties of such materials polymer a cement compositions and polymer — concrete, which are widely used in industrial and civil building.
The analysis of the most widespread aggressive environments is conducted. The analysis of destruction processes, that is observed in architectural elements with polymer — concrete, showed that on the sort of influence on polymeric materials all external actions can be divided into two kinds. To the first belong action of water and some other liquid environments which draw in a polymer he
BicHHK njAEA
circulating adsorption lowering of durability. Actions which cause irreversible destruction processes belong to the second.
Influencing of aggressive environment that draws irreversible destruction processes in polymeric materials, it is possible to divide into three basic groups which draws:
• dissolution of polymer by different solvents-
• acceleration of formation of free radicals and atoms-
• chemical cooperation with aggressive products, related to destruction of molecules of polymer.
Classifying, on characteristic actions, all variety of aggressive environments and shells processes of polymer — concrete elements and constructions which are exploited at action of external aggressive environments, we can select four basic types of destruction of polymer — concrete.
In practice not always there is destruction fully certain type, but in most cases it is possible to select prevailing action of destruction.
Diminishing of intensity or stopping of all types of destruction consists in the correct choice of polymeric astringent, most proof to action of concrete aggressive environments and receipt of maximally possible closeness of polymer — concrete for the decline of diffusive permeability of aggressive environments in a depth material.
Classification of destruction of polymer — concrete on four basic kinds is instrumental not only in more correct choice of type of polymer — concrete depending on external environments, to more rational approach at development of new compositions of polymer — concrete.
REFERENCES
1. Osnovy ekolohiyi: pidruch. / [Soloshenko O. V. ta in.]. — Kharkiv: ParusTM, 2008. — 371 s.
2. Kopach P. Y. Tekhnohenez y kyslotnwe dozhdy / P. Y. Kopach, A. H. Shapar'-, V. M. Shvartsman. — K.: Naukova dumka, 2006. — 173 s.
3. Khlopova V. N. Formuvannya kyslotnykh doshchiv v umovakh mehapolisu / V. N. Khlopova, N. N. Kharytonov // Visnyk Dnipropetr. derzh. ahrar. un-tu. — 2011. — № 1. -S. 8 — 11.
4. Teoretyko-metodolohichni zasady rozrobky proektu suchasnoho ekoposelennya/ M. V. Savyts'-kyy, M. H. Skladanovs'-ka, Yu. B. Benders'-kyy// Visnyk Prydnipr. derzh. akad budivnyts. ta arkhitekt. — D.: PDABA, 2013. — № 1 — 2. — S. 38 — 43.
5. Paturoev V. V., Moshchanskyy N. A. Rukovodstvo po metodam yspwtanyya polymerbetona na khymycheskuyu stoykost'-. — M.: NYYZhB, 1982. — 34 s.
6. Vorob'-ev V. A. Tekhnolohyya polymerov / V. A. Vorob'-ev, R. A. Andryanov. — M.: Vusshaya shkola, 1980. — 303 s.
7. Novykov V. U. Polymernwe materyalbi dlya stroytel'-stva. — M.: Vusshaya shkola, 1995. -448 s.
8. Elshyn Y. M. Polymerbetonw v hydrotekhnycheskom stroytel'-stve. — M.: Stroyyzdat, 1980. -192 s.
9. Boyko V. V. Hydroyzolyatsyya podzemnwkh sooruzhenyy polymernwmy materyalamy / V. V. Boyko, R. L. Maylyan. — K.: Budivel'-nyk, 1989. — 144 s.
10. Bordeleau D. Comparative study of latex-modified concretes and normal concretes subjected to freezing and thawing in the presence of a decider salt solution / D. Bordeleau, M. Pigeon, N. Banthia // ACI Materials Journal. — 1992. — Vol. 89. — № 6. — P. 547 — 553.
11. Vyazemskaya N. Y. Prymenenye эpoksydnнkh polymerbetonov dlya remonta hydrotekhnycheskykh sooruzhenyy / N. Y. Vyazemskaya, E. V. Kalynyn // Perspektyvw prymenenyya betonopolymerov y polymerbetonov v stroytel'-stve. — M.: NTO «Stroyyndustryya». — 1976. — S. 34 -37.
12. Vipulanandan C. Analysis of fracture parameters of polymer concrete / C. Vipulanandan, N. Dharmarajan // ACI Materials Journal. — 1989. — Vol. 86. — № 4. — P. 383 — 393.
13. Solomatov V. Y. Polymertsementnwe betonw y plastbetonw. — M.: Stroyyzdat, 1988. — 346 s.
14. Khuvynk R. Khymyya y tekhnolohyya polymerov / R. Khuvynk, A. Staverman. — M. -L.: Khymyya, 1986. — 632 s.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой