??раниттер а?ымыны? Пайда болу тарихы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Религия. Атеизм


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ское движение мусульман Волго-Уральского региона вполне соответствовало цивилизационному руслу человечества.
Таким образом, претворение в жизнь исламского возрождения в виде конструктивной трансформации духовных канонов мусульманства в социально-политические, о которых писал С. Хантингтон в наше время, проявилось уже на рубеже XIX—XX вв. в России. Это способствовало реальному обновлению российского мусульманства, доказывая наличие модернистских потенций в исламе. Это подтверждает наш тезис о том, что внутри мусульманской уммы имеются прогрессивно-конструктивные силы, которые могут обеспечить переход социума в пространство современной технологической цивилизации. В современных условиях это проявляется в коррелированной деятельности исламской общины Татарстана и Башкортостана с государственными структурами России. Выполняется просветительская и воспитательная работа среди молодёжи регионов с целью формирования толерантности и социального иммунитета к экстремизму [5].
Библиографический список
1. Акьюлов М. З. Риза Фахретдинов как представитель общественного течения джадидизма // Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе: сб. мат-лов IV Междунар. симпозиума. — Уфа: Риц БашГУ, 2010. — С. 281−283.
2. Багаутдинов Р. О. Джадидизм как компонент религиозного реформаторства // Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе: сб. мат-лов IV Междунар. симпозиума. — Уфа: Риц БашГУ, 2010. — С. 291−293.
3. Бикбулатов А. Р. Идейные основы джадидизма // Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе: сб. мат-лов IV Междунар. симпозиума. — Уфа: Риц БашГУ, 2010. — С. 294−297.
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — URL: http: //lib. rus. ec/b/79 038.
5. Якупов М. Т. Профилактика экстремизма и ваххабитского влияния на современную молодёжь. — Уфа: БГПУ, 2010. — 116 с.
К? РАНИТТЕР АГЫМЫНЬЩ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ
Ж. А. Алланияз Л. Н. Гумилев aTbiHAaFbi Еуразияльщ? лттьщ Университет,
Астана к., Казахстан
Summary. This article tells about the genesis of a new sect, calling Quranites, or ahl-alquran, which was established in Indian Subcontinent in the beginning of XX century, during the colonial period, about their founders, distinction from orthodox Islam. And also shows their connection with western orientalists and missionaries. Key words: Quranites- ahl-alquran- sunnah- hadith- orientalists- missionaries.
Сонры кездері Казакстанда жанадан пайда болFан дши аFым -К?раниттер кеп талкылана бастады. Олар юмдер? Кайдан пайда
болды? Кездеген максаты кандай? деген зацды с? рактар туады. БYFан катысты баспасез басылымдарында эр TYрлі, тіпті бір-біріне карама-кайшы келетін пікірлер жазылFан. Сондыктан б^л мэселе жан-жакты, объективті зерттеуді талап етеді деп ойлаймыз.
Аталмыш топтыц ислам ортодоксиясынан ерекшелігі -м^сылман дінініц екінші тірегі болып саналатын Мухаммед паЙFамбардыц CYHнетін мойындамауында. К^раниттер CYHнетті мойындамай Fана коймай, онымен жаппай KYресуде. Олар басшылыкка «тек кана К? ранды» аламыз депстанымын білдіреді.
Жалпы кез келген діни аFЫмныц, козFалыстыц табиFатын TYCІну Yшін оныц пайда болуына TYрткі болFан алFЫшарттар мен себептерді зерттеу керек. Сондыктан б? л макалада к? раниттердіц шыFу тарихына баса назар аудару максатка алынFан.
Б? л аFЫмныц осындай атаумен тарихи сахнаFа шыкканына? зак болFан жок. Ислам тарихында CYHнетті кейде мойындамау орын алFанымен де, жаппай оныменрес ЖYргізу ортаFасырлык деректерде байкалмайды. Алайда М? хаммед паЙFамбар езініц бір хадисінде: «МаFан К? ран жэне таFЫ да сондайыни CYHнет) берілді. Жакында карны ток, ^рсісіне жантаЙFан біреу «Сендерге К? ран жеткілікті. Ол жерде не халал болса, соны халал деп біліцдер. Ал не харам болса, оны да солай кабылдацдар» дейді. Сосын паЙFамбар сезін былай деп жалFастырды: «Алла Елшісініц харам еткені де, Алла ТаFаланыц харам еткеніндей екенін ?мытпацдар"[1, 53бб]. Демек келтірілген хадисте паЙFамбар болашакта осындай адамдардыц пайда болатынын сезген.
Ец алFаш рет б? л аFЫм жеке бірлестік ретінде «Ахлиль-К?ран» деген атпен 1902 жылы Yндістанныц Пенджаб ауданындаFЫ Лахор каласында пайда болFан. Негізін салушы — Абдуллаh Чакралауи (е.ж. 1914). Ол «ахлиль-к?ран», ЯFHи «К?ран иелері» деген терминін алFаш енгізді. Чакралауи М? хаммед паЙFамбардыц CYHнетін жокка шыFарып, терт канондык мазхабты терістеп, К? ранFа Fана ЖYГІнуге шакырды. вйткені, оныц есептеуі бойынша к? дай М? хаммед паЙFамбарFа тек К? ранды уахи етіп TYCІрген, ал калFан м? сылман дереккездері б? рмаланып, езініц шынайыль^ынан айырылFан. Б? Fан байланысты м? сылман F? ламаларымен кактыFЫCка TYCІп, К? раннан баска еш нэрсеш мойындамауды дэріптеп, осы жолда белсенді ж? мыс аткарыпты. 1921−1925 жылдар аралыFЫнда к? раниттер ездерініц кезкарастарын тарату Yшін ай сайын «Иша'ат эл-К?ран» атты журналын шыFарып отырды [2, 152 б.].
К? раниттердіц баска да уаFЫЗдаушылары болатын. Мэселен оларFа Мысри М? хаммед Рамадан, Ахмад-дин Амратсарри, Аслям Джиражбури жэне т. б жатады. Абдуллаh Чакралауидіц шэкірті М? хаммед Мысри Рамадан (1875−1940) «Ахлю зикри уа эл-К?ран» деген «Ахлиль-К?ранныц» филиалын к? рып, «Баляк эл-К?ран» атты журналын шыFарFан.
Ахмад-дин Амратсарри (і86і-і936) і9і7 жылы «М^жизат эл-К^ран» атты кітабында хадистерді сынай келе, К? ранныц интерпретациясын жалFЫЗ К? pанFа негізделе отырып шыFаpу керектігін айткан. Ол «Ахлиль-К?раннан» 6єлініп, і926 жылы жеке «Уммат-Муслима» тобын к? рды [3].
К? раниттер тармактарыныц ішіндегі келесі Yлкен? йым -«Тулуг-эл-Ислам» («Исламныц кайта єркєндєуі»). Оныц іpгетасын Fулэм Ахмад Паруиз калаFан. Ол і903 жылы шыгыс Пенджабтыц Гурдашпур аймаFЫндаFЫ суфизм оpталыFЫна айналFан Батала каласында ДYHиеге келіп, алFашкы ислами білімін танымал суфий мистигі болFан атасынан сусындаFан. Дегенмен суфизмніц KYPделi ілімі мен медитациялык pэсiмдеpi Паруиздімэндандырды. Оныц дэстYpлi дінге деген сыни кeзкаpасыныц калыптасуына акын, ойшыл жэне Пэюстанныц «рухани экесЬ& gt- М? хаммед Икбал ерекше эсер етті. Икбал аркылы Аслям Джиражбуримен танысып, і938 жылы К? ранды єзіншє TYCІндipетiн «Тулут-эл-Ислам» атты журналын шьмра бастайды (кейінірек б? л ?йымныц атына айналды). Паруиз: «М?сылман билеушілері хадистіц жасалынуы мен б? рмалануын каражатпен камтамасыз етті. Хадиске негізделген ислам — єтірік» -деп єз уаFЫЗдаpында талай рет айтатын [3].
Тарихка назар аударатын болсак, Yндiстанныц сол кезде британдыктардыц отары болFандыFЫн кєрє аламыз. AFЫлшындаp Yшiн YHДІстеp мен м? сылмандардыц арасында жэне м? сылмандардыц єздєрініц арасында, эрине, іріткі болFаны колайлы еді. Б? л «6єліп ал да, билей бер» деген саясаттыц айкын кєрінісі. Сондыктан да шетел отаршылары осы принципті сауатты TYPде колдана білген жэне мемлекеттіц TЫHЫШTЫFЫH б? зуга баFЫтталFан iс-эpекеттеpдi барынша колдаFан. ТаFЫ бір атап єтугє тиісті жэйт, к? раниттердіц пайда болуына дейін 2 жыл б? рын Yндiстанда аты эйгiлi «ахмадия» сектасы да жарык кєрді. Оныц ілімі де дэстYpлi м? сылмандар арасында кєптєгєн дау шы^арып, іріткі салFандыFЫ белгілі.
AFЫлшын Yкiметi максатына жету Yшiн жергілікті аристократия, буржуазия єкілдєрінє арка CYЙенгенi де мэлiм. Солардыц бірі - кOFамдык кайраткер, публицист Саид Ахмад Хан болатын. ЖоFаpFЫ дэpежелi шенеуніктер отбасынан шыккан Хан Yндi м? сылмандарын британ Yкiметiне мойынс? нуга, Fылым мен техника саласында солаpFа еліктеуге шакырды. Ол Yшiн оныц кeзкаpасы бойынша исламды реформалау кажет болды. Ал реформаны тек негізгі дєрєккєздєрді кайта интерпретациялау нэтижесшде Fана ЖYзеге асырута болатынына сенген. Саид Ахмад Хан катац TYPде дэстYpлi хадис критицизмін сынап, бYГІнгi M? CылмандаpFа тек рухани жэйттаpFа катысты хадистерді колдануFа болатындынын, ал ДYHиеге катыстылардыц керек еместігін айткан.
l0l
Ол CYннеттін шенберш тарылтып, оны баFалаудын жана тэсшдерше шакырды.
Ахмад Ханнын хадистерге деген KYMэнді кезкарасы шькыстанушылар мен христиан миссионерлерімен дауласу барысында калыптасканына кез жеткізуге болады. 1837 жылы Британ Шы^ыс Yнді Компаниясына кызметке T? PFаннан кейін, Хан олармен тыгыз араласа бастаFан [4, 34 б.]. Б? Fан Агра каласында бірнеше миссионер мен ориенталистер Уильям Мюир мен Делиде K? PылFан «Ислам Fылымдары» факультетінін деканы Алоис Спренгермен кездесулері дэлел бола алады.
Негізі хадис Fылымымен алFаш айналыскан ориенталист -венгерлж еврей, исламтанушы Игнац Гольдциер есептелшедь ШыFЫCтанушылардын ішінен хадистердін басым кепшілігінін ойдан шыFарылFандыFЫн жэне хадистерге байланысты алFаш KYДІк салFан да осы кш. 0з идеяларын «М^хаммедтж зерттеулер» атты кітабында анык жазып кеткен. Кейіннен Гольдциердін ізімен *
хадисті жалFан деп И. Шахт, Д. Марголиус, Р. Дози сынды атакты шыFЫстанушылар да санай бастады.
Аталмыш шыFЫCтанушылардын енбектері гылыми объективтілікке сай еместігін казіргі исламтанушылар да мойындайды. Мэселен, Джон Бертон езшщ бір енбегінде: «Гольдциердін хадиске катысты зерттеулерінін тым эмоционалды, ашып айтканда кемсітушілік сипатка ие екенщ атап ету керек. Анализінде «епрж», «жалFан», «фальсификация» жэне т.с.с бейтарап емес сездерді кеп колданFанынан керуге болады» — деп жазFан [5, 10б].
Демек, жоFарыда айтылFандарды корытатын болсак, к? раниттер аFЫмынын, жана заманда пайда болFан баска аFЫмдар секілді (уаххабизм, ахмадия) батыстык тамырлары бар екенш TYCІнуге болады. Б? Fан еуропалык шыFЫCтанушылардын К? ран мен CYHнетке катысты енбектер жинаFЫ айкын дэлел. Отаршылдык саясаттын ЖYзеге асырылуына кемектескен батыс ориенталистері мен миссионерлері м? сылмандар арасында іріткі салу Yшін барынша жан салFанын осыдан-ак керуге болады.
Колданылган эдебиеттер
1. Sunan Abu Dawood. Translator Abu Ammar Yasir Qadhi. — Dar-us-Salam Publishers & amp- Distributors, 2008. — 660 p.
2. Yasin M. Reading in Indian history. Edited by Madhavi Yasin. — New-Delhi: Atlantic Publishers & amp- Distributors, 1988. — 174 p.
3. http: //www. aboutquran. com/ba/ba. htm.
4. Brown Daniel W. Rethinking tradition in modern Islamic thought. — Cambridge University Press, 1996. — 185 p.
5. Бертон Дж. Мусульманское предание: Введение в хадисоведение / пер. с англ. — СПб., Диля, 2006. — 304 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой