Использование инновационных систем управления при формировании программы развития систем энергопотребления компаний коммунальной сферы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 658.5. 012. 2
М. К. СУХОНОС, канд. техн. наук, доцент А. Ю. СТАРОСТЩА
Харювська нащональна академiя мюького господарства, м. XapKiB ВИКОРИСТАННЯ 1ННОВАЦ1ЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛ1ННЯ
ПРИ ФОРМУВАНН1 ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
шдприемств комунально! сфери
Обоснована актуальность использования методологии Р2М, как инновационной технологии управления энергопотреблением коммунальной сферы региона
Обхрунтовано актуальтсть використання методологи Р2М, як 1нновац1йноi технологи управлшня енергоспоживанням комунальног сфери реггону
Вступ
Стан, у якому сьогодш знаходиться комунальна сфера нашо'-'- держави можна охарактеризувати одним словом — незадовшьний. Застарше обладнання нерщко стае основною причиною чергового зриву, аварп, протсчки тощо. Неекономiчнi прилади, якi використовуються значно бшьше нiж це рекомендують ix техшчш паспорти, приводять до значних витрат енергоресурав. А якщо врахувати недавне пiдвищення цiн на ринку первинно'-'- сировини, можна скласти невтшну картину фiнансовиx затрат якi несе комунальна сфера. Звюно не можна сказати, що комунальнi пiдприемства не придшяють таким важливим питанням уваги. Час вщ часу проводяться заходи з ремонту трубопроводiв, модершзацп обладнання, введення в експлуатацiю нових шновацшних енергозберiгаючиx теxнологiй, закупiвлi бiльш економiчниx меxанiзмiв для виробництва. Але вс цi заходи (проекти) носять перюдичний, несистемний характер i тому не можуть принести оч^ваного результату.
Виходом з цього скрутного становища насамперед е використання едино'-'- методологи управлшня комплексом проектiв i заxодiв з тдвищення ефективностi використання енергетичних ресурав системами енергоспоживання пiдприемств комунально'-'- сфери. З нашо'-'- точки зору найбшьш прийнятним в даному випадку е програмний пiдxiд до управлiння цим процесом, що дозволить систематизувати проекти, звести заходи що вже проводяться або плануються до одного логичного ланцюга з врахуванням перерозподiлу обмежених ресурсiв.
Основна частина
Згiдно з визначенням яке наводиться в стандарт Project Management Institute (PMI) по управлшню програмами [4], програма — це ряд зв'-язаних один з одним проекпв, управлiння якими координуеться для досягнення переваг i ступеня керованосп, недоступних при управлiннi ними окремо. Програми можуть мiстити елементи робгг, що мають до них вщношення, але розмiщениx за рамками окремих проекпв програми.
Необxiдно вщм^ити, що для комунально'-1'- сфери важливим е спрямовашсть на досягнення максимально'-'- ефективностi енергоспоживання, своечасне введення в експлуатащю нових iнновацiйниx теxнологiй, гнучке реагування програми на змiну основних показникiв. Згiдно з таким формулюванням вимоги на комунальних пiдприемстваx кра'-ни пропонуеться запровадити систему Р2М.
Р2М — нова, бшьш розвинута, система знань «Керiвництво з управлiння шновацшними проектами та програмами на тдприемсга» [3]. З допомогою яко'-1 стае можливим виршення бiльш комплексних проблем управлшня шновацшними проектами та програмами для досягнення максимально'-'- ефективносп споживання енергетичних ресурав.
Зпдно з методолопею Р2М управлiння програмою — це основа управлшня реалiзацiею стратеги оргашзацп, яка використовуе ix органiзацiйнi ресурси та компетенцп для залучення основних швестицш капiталу, реалiзацii нових Ыщатив розвитку та збiльшення додано'-'- вартосп (цiнностi) оргашзацп або ii тдроздшу, з метою гнучкого реагування на змши в
оточенш.
Основною тдсистемою в управлшш програмою е управлiння iнтеграцieю проекпв в рамках програми, а основою практики управлшня програмою — управлшня проектним середовищем. Згiдно з методолопею Р2М при управлiннi програмою два основш блоки (управлiння iнтеграцiею програми та управлшня середовищем) виконуються паралельно.
Управлшня штегращею програми складаеться з ряду управлшських дiй, в яких мiсiя програми розкладаеться на складовi — проекти, управлiння якими дiе як одна органiчна структура. Проекти, яю входять в програму об'-еднуються з точки зору перспективи росту загально'-1 цiнностi програми. Окрiм того, це ряд дш направлених на зниження невизначеностей за допомогою гнучких ршень.
Структура управлiння штегращею програми складаеться з:
1. Визначення мюп-
2. Управлшня арх^ектурою програми-
3. Управлшня стратепею програми-
4. Управлшня оцшкою.
Схематично структура управлшня штегращею програми представлена на рис. 1.
Управлшня стратепею програми
Управлшня оцшкою
Рис 1. Структура управлшня штегращею програми
Визначення мюп програми, проявляеться в виявленш основних проблем тдприемства, яю потребують виршення, у виглядi мюп програми, яку отримано шляхом штеграцп складних, розмщених у часi задач. В нашому випадку мiсiею програми розвитку систем енергоспоживання пiдприемств комунально'-1 сфери е тдвищення ефективностi використання енергетичних ресурав. Мiсiя розвиваеться у виглядi сценарпв через iнтерпретацiю сутi мсп програми в найбiльш перспективному напрям^ з використанням розвитку структури щнносп для трансформацп програми зi стану «як е» в стан «як мае бути». Процес визначення мюп мае
цикшчний характер i супроводжуе програму протягом всього життевого циклу.
Управлшня арх^ектурою програми, починаеться з розробки програми, в якш приблизно HaMi4eHa ii структура, яка мае бути направлена на досягнення мюп програми з урахуванням компенсацп впливу змш в оточеннi. Далi визначаеться загальна структура групи проекпв, що утворюють програму, визначають ролi та функцп для кожного проекту та перевiряють працездатнiсть програми взагалi за допомогою моделювання. До стандартних моделей Р2М вщносять схематичну, системну та сервюну моделi. Вони зустрiчаються на рiзних етапах програми в зазначенiй послщовносп.
Управлiння стратегiею програми е важливим етапом при управлшш iнтеграцiею програми, адже на програму в майбутньому можуть впливати рiзноманiтнi чинники, яю неможливо було передбачити, вони по рiзному впливають на програму i можуть призвести до небажаних наслщюв, що особливо характерно для шдприемств комунально'-1'- сфери. Управлшня стратепею програми здатне цьому завадити через виршення таких задач, як зменшення невизначеностей програми, створення альтернативних сценарпв ii реалiзацii та пiдтримка рiвня виконання при досягненнi ii цшностей.
Управлiння оцiнкою — процес пов'-язаний з щентифшащею та оцiнкою цшностей яю отримуються в процесi реалiзацii програми. Разом з вибором iндикаторiв досягнення цiнностей програми, назначаються також критерп оцiнки за допомогою яких можливо вимiряти ступiнь прогресу програми. В результат^ зацiкавленi сторони можуть оцшити очiкуванi результати за допомогою даних iндикаторiв та критерпв та скласти повну картину про стан програми.
Стосовно управлшня проектним середовищем бажано вщм^ити, що тд середовищем розумiеться вiртуальний проспр, створений для защкавлених сторiн програми, в якому вони можуть створювати або прискорювати створення загальних цшностей.
Управлшня середовищем — це набiр дш, нацшених на Ыщащю, проектування, визначення, тдтримання середовища, заснованого на: штеграцп людсько!, культурноi та iнформацiйноi платформ, розвитку органiзацiйноi компетенцп (технологiчноi зрiлостi) в програмi та збiльшеннi цiнностi платформ. Схема управлшня середовищем представлена на рис 2.
Рис 2. Схема управлшня середовищем
Як було зазначено вище середовище базуеться на трьох платформах, перша — платформа людських ресурав, до не! можна вщнести професiоналiв, спещалют1 В програми, людей, яю мають гарш аналiтичнi навики. Зазвичай, для бшьш ефективноi роботи формують проектш команди. Друга — культурна платформа, яка будуеться на взаемоповаз^ взаемодопомозi в соцiальнiй системi, штеграцп рiзних знань та культур, гармошзацп нових та успадкованих соцiально-етичних принцитв, бiзнес-процесiв та процедур, без знищення вiдмiнностей мiж культурами, це призводить до загальноi, вiдкритоi спiвпрацi. Третя платформа — шформацшна, ii поява обумовлена розвитком та все бшьшим розповсюдженням мережi 1нтернет, а також нових програмних продукпв. За ix: допомоги стае можливим швидкiсний обмш даними, бiльш
точне та спрощене виршення багатьох задач та акумулювання i систематизування отриманих знань.
Для впровадження методологи Р2М на пiдприeмствах комунально'-1'- сфери е все необхiдне лише з техшчного боку питання, це i вузько профшьоваш спецiалiсти ще'-1'- галуз^ сучасний ринок iнновацiйних технологiй, також потужна науково-технiчна база, тощо. Але стосовно шшого боку питання, маеться на увазi процес управлiння, вщразу можна вiдмiтити дефiцит квалiфiкованих управлшщв, знайомих з методологiею проектного управлшня, мiзерну кiлькiсть наукових праць з цього напряму, бiдний ринок програмного забезпечення, тощо. Взаемозв'-язок вищеописаних проблем стосовно формування систем управлiння програмами розвитку комунально'-1'- сфери Укра'-ши, дають можливiсть констатувати гостру необхiднiсть в проведенш подальших дослiджень за щею темою.
Список л1тератури
1. Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Проактивное управление программами организационного развития // Управление проектами — 2007 — № 4.
2. Кишира Юджи Совершенствование механизмов управления строительством в общественном секторе японии с помощью методологии Р2М // Управление проектами — 2007 -№ 4.
3. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т. 1, версия 1. 2/ пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. — К.: Наук. Свгг, 2009. — 173 с.
4. Стандарт Project Management Institute з управлшня програмами та портфелями.
USING OF INNOVATIVE SYSTEMS MANAGEMENT FOR FORMING PROGRAM OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS ENERGY CONSUMPTION ENTERPRISES OF COMMUNAL SPHERE
М. К. SUKHONOS, Cand. Tech. Sti., A.Y. STAROSTINA
Actuality of the use of methodology P2M is grounded, as innovative technology of management the energy consumption of communal sphere of region
Поступила в редакцию 18. 11. 2009

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой