???????????? ????????????????? ???????????? ? ????????????????? ????????? ???????????? ?????????????? ???? ?????? ????????

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

sbn, b4us4u4u& quot-u адгппопьФзпьъъъгь ъсиъичпь#зиъ ьч итзпьъичгапьА-зиъъщшииъ иь^иъьаиъъгь чигъчпгпь^зпьъс игт^ аьъчш пмьгпьи
Upifbb n, mib? jmb'-
PiubiujJi pmnbpi qJulmb ntdbp, mbqblmmlmlmu qnp& amp-nqnLpjnLU, qnppbpJ цЬЦш-impntu, mqqbgntpjntu pJpm^mjJu jumpmuJ ipm, n^ tfmhmpbp qJummbuml
20-pq qmpmlhp^Jl U 21-pq qmpmu^qpJl mnmlb^ qmpqmgmbbmnLpjnLUlb-pnLU rnhqhlmrnlmlml mb^ln[nqJmlbpJ, hmumpm^m^ml IjmlpJ U hmm-^шцки qJllmh nLdbpJ rnhqhlmrnlmjlmgnLUl tm^bu фn^bg
цЬШШ^ШЬ ImnnLjglbpJ mbqblmmlmlml qnphnLUbnLpjml plnLjp^, tfbpnq-lbpl nL AUbp^:npmqnLjl mbqblmmlmlml mb^ln[nqJmlbp?mpUnp mqqbgnLpjnLU nLUbgml 21-pq qmpmu^qpJ nmqumlml qnphninLpjnLUlbpJ U qpmlg impuml nmqumlmpnLpjml nL umpmmlmpnLpjml AUbpJ, tfJ^nglbpJImpnLpjml ipm: M^bumqmq, mjl^bu t[_mmbpmqtfmlml dmumlm^-IbpnLU hmlmlm^mlmu qnphnq hm^mnm^npqJ llmrnumup mbqblmmlm-iml qbpmlmjnLpjml hmulbjnL A. qmnLU? qmpA. b[_ tbmnLpjnLUlbpJ hJulm-imlIqJplbpJg ubl^:
Zm^mnm^np^J llmrnumup hmtfm^mmmu^ml mbqblmmlmlml qbpm-ImjnLpjnLU m^mhnlbjnL hJ^lm^ml qnphJp^ uibqbliminimlimli qnpanijm-pjnLUh tt, npp rnbiblmmlmlml hlmpmlnpnLpjnLUlbpJ hmum^mpqlmh oqrnmqnphnLUl t nLqilmh hm^mnm^npqJ npn2nLtflbpJIqnLMml ^pngbuJ ^шфшШшй^, mimlmquml^mu Itpmhu^Jml^, Jl^bu lmU MmlmmJ^ qnphninLpjnLUlbpJg ubфшlшl nLdbpJ цш2шцшййшй^:
stiblmrnlmlml hmlmumpmnLpjml n^nprnnLU UUb qJllmh nLdbpl mlhbppb[J mnm^mmmpl bl: Ujuop UUb qJllmh nLdbpnLU ubh nL2mqpnLpjnLU
'- 0П1. 4-C nmqJmlmpm^ml mmlmlnpumh lmp? m. pjml mtitlmmlmlml hm^m^mjpmpJ pmd-IJ цЬш, ql^m^trn:
1 http: //www. noravank. am/arm/articles/detail. php7ELEMENT_ID13078
«& lt-21-pi] nUT», ppl 1 (бЗ), 201бр.
Ц. ^шфушЬ
hu цш^ЬпЫ шФ^Ф1шш1ш1шЬ qnphnqnLpjnLUuhp] hш]hgшlшpqш]]u h]-fnLUpuhp] qшpqшgfшup: 4hp?]u шш^ЬФ^рЬ UUb q]u^h nLdhpp ^q^-ihp^h^ hu f] 2ш^р рФ1шт]1 рЬЬш^^ЛФ^ UUb 2sшphhp]l iqhinhpp infp-inhji дпрш1 oщhpшgpшtlhpp lшp? ПLpJшh qhlшlшpp тЬг[ш1ш[]1 h ршцшрш-ЦшЬ hшpghpnl ЪЪ тЬг[ш1ш] шщшpшш] тЬ[Ь1шт1ш1шй qnpanqnipjnLIi-uhp] lшpnLp¦JШil щЬт] qhlшlшpnLpJшfp: ёЬЬш^ЦФ^ t шФ[Ф1шш1ш1шЬ qnp& amp-nqnLpjnLUuhp] mhunLp^u qшpqшgfшu h]fuшhшpgp, шпш1Ф[_ fhh2Ш-qpnLpjnLU t цш^Лф^ UUb q]u^h nLdhp] шФ[Ф1шш1ш1шЬ qnphnqnLpjnLUuh-p] hшfшlшpqlшh lhp[nL& amp-nLpjnLUuhp]u hш2l] шпЬФ|п1 ц^шйд ]^ш1шЬш-gnLfp piiinhqpfab oщhpшg]lшilhp]l 2P2ШuшluhpnLf ^дош^ ]ush-
qp^h o^h^g^uhp] 1ши]Ь ЬФ^1ш]шд1шЬ t «и]шийш1шй nLdhp 2020″ шqqш]]u q]u^h nLdhp] 2]uшpшpпLp]шu h 1]^шп1шЬ h]fuшpшp hш]hgш-^pqnLf: U]u UUb SHl h]fuшpшp фшитшр^рф^] ^шт^шит^Ь 1шЬ^п-pn2n[ h nLqqnpqnq фшитшр[рф^]д t): Shqh^m^^u qnphnqnLpjnLUuhp] mhunLp^u qшpqшgfшu hшfшp шпш^]Ь hhpp]u hшplшlnp t hш2l] шпЬФ[_ qLnpшL ]umhqp^h o^h^g^uhp] hhmh^L pш[lшgnLg]?uhpp.
• qnpphp] (nLdhp]) qh^^pnLfp,
• o^h^g^uhp] рЬршдр1 Ьш^шЛФпй^р]шй hшф2mшlnLfp, щш^
h dшfшuшl]u Ip^nnLf^, ш]ц qnphnqnLpjnLUuhpnLf hшfш-Л. ш]ЬФд1шй^р]шЬ шщшhnlnLfp,
• hшfшqnphшlgnLp]шu шщшhnlnLfp,
• nшqfшlшu o^h^g^uhp] шЬдшЬ1шф hhшhшupuhp], ш]ц plnLf qnpphp] (nLdhp]) шuauшlшqf] h puшl^nLp]шu InpnLusuhp] ulшqhgfшu шщшhnlnLfp:
„onpphp] qh^^pnLf“ hqpnujpp t ^^пдшп^ЛФ^] hш-
^^nLfp, npnug q^qhm ]^ш1шйшд^1р pnLjL t шш|]и hpшfшuшшшpш-1шЬ ^qf]u ш^щ^Ьш^т h 12шшцФи ФЬрш1шйФ^] qnp-
hnqnLpjnLUuhpp:
UU2nL2rn, hpшfшuшmшpp Фйрш^ЬФ^рй huшpшlnpnLp]nLU t шш|]и npn2nLfuhp 1ш]шдЬФ^ h qnphh[_ ]upunLpnL]u, ^ш^Ф hpfulhjnl оцф^ш-д]ш]] fшшh[шgfшu h фпфп^1п[ ]^ш1]^ш1] ц]Ьш1]1ш]]д pfanq ^hjm-f]s Ьш^шЛФпй^р]шЬ (UUb дш1шрш]]Ь qnpphp] FM б-0 Mission
Command- 2003p. oqnusnu):
иПшШфушЬ
& lt-21-pi] nUT», ppl 1 (бЗ), 201бр.
Shqh^m^^u qnphnqnLpjnLuuhp] njnpm] fшuuшqhmuhpp u2nLf hu, np qnpphp] (nLdhp]) qh^^p^uInLu h hшpfшphglшh fnmhgnLfuhpu hu hpшfшuшmшpuhp]u pnL]L тш^^ шпш1^ oщhpшm]l ^nL^h^ ]phug шп^ ЬшпшдшЬ ^u]]puhpp ш]iщ]unl A. hшlnphLnl nшqfшlшu qnphnqnLpjnLuuh-p] lшpfшu ш1Ф|] шpl]nLUшlhш f]^^jp:
«U]^^jp» шuhLnl hшulшunLf hup rnju qnphnuuhpp, щш]fшuuhpp h ]pшl]^шluhpp, npnup huшpшlnpnLp]nLU hu тш^^ lшu^шшhuhL (umh[& amp-h[) h lhpшhulhL ^ш^^ш^ qшpqшgnLfu ]uihu mшpшhш2p2шuш]]u,
ш]uцhu tL f]2шqqш]]u fшlшpiшlnф Hp^hu op]uшl ^ph[] t u2h^ «^ш-snLpjnLu ^шр]^ oцhpшg]ш]] pupшgpnLf qpшuglшh ]nLpшhшшnLl fhpp, hpp UUb q]u^h nLdhp] fшpшшlшu qnphnqnLpjnLuuhp] mhqh^m-^^u шцшhnlfшu pupшgpnLf ]upunLpnL]unLp]nLu splhg fшpшшlшpш-^u ^fphp] qnphnqnLp]nLuuhp]u: Пш huшpшlnpnLp]nLU pu^hnhg upшug ]ufunLpnLju npn2hL шфшL цшh]u шuhpшdh2ш mhqh^m^^u hш[npiш-qpnLpjnLuuhp] punLjpp, ]u^ihu uшh ipшug шшpшhfшu f]?nguhpu nL ahhpp, ]u^u tL slhg ipшlшu шpi]nLUp:
onpphp] qh^^p^u ш]шцшшд1шЬ fhpnqpphnp t UUb q]u^h nLdhp] mhqh^m^^u qnphnqnLpjnLuuhp] hшfшp: Op]uшl, шpшшlшpq ]pшl]^шluhp] hhmhшupuhp] lhpшgfшu qnphnqnLpjnLuuhp] dшfшuшl ]pшlшuшunLf t шuf]2шlшu 2ф1 р^ш^ш)] Luшpшu]l hhs:
dшfшuшlшl]g ihsnLpjnLuuhp] q]u^& amp- nLdhp] lnqf]g oцhpшg]ш-uhp] dшfшuшl mhqh^mlnLp^u lpш hшlшnшlnpi] uhpшqifшu huшpш-InpnLp^u uшhfшuшфшlnLfp (шpqhLnLfp) h р^ш^ш]^ Luшpшu] hhs upш ш2^шшшupuhp]шфшunLfu ]phug ^phnpnLp^fp qphph hшlшuш-pшqnp hu mшpшhpuhp] qшlpfшu f]2ngшnnLfuhp]u: b^u ^u]]puhp] ]pшlшuшgfшu hшfшp hpшfшuшшшpphrnp t ^]2Ш quшhшш] ш]u mhqh^m^^u m]pm. ]pp, npnLf uш qnphnLf t, h aqrn] mhqh^m^^u qnphnqnLpjnLuuhp] dшfшuшl f2шшцhu uhpшqihL р^ш^ш]^ Luшpшu] 1^ш, шцшhnlhL, npihuq] mhqh^m^^u m]pnLjpnLfшnш2шuш „rnhqh-lшlnlшlшu IlШlnшplпLpJПLU“, npppnq t LpшguhL hшlшnшlnpip: Чшphnp t, np mhqh^m^^u Ш[p]nLpuhp] шnшmnLp) шu цш]fшuuhpnLf q]u^h nLdhp] lnqf]g р^ш^ш]^ Luшpшu]u splnq fhhшpшuшl mhqh^mlnL-pjnLup hшfшцшшшu^шu] q]u^h nLdhpnLf шuglшgln[ f]2ngшnnLfuhp]u:
& lt-21-pq IUP», pJl 1 (6З), 2016p.
U.1. mib? jmh
SJllmh nidbpJ шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphninipjnillbpJ шbuшpшl hJupb-pJUmlnpuml plpmgpniu hmplmlnp t hm2lJ mnlb[_ o^bpmgJnl uJ^mlmj-pniu lbpqpmllmh шЬ1ЬРшш1шРш1 hlmpmlnpnipjnillbpJ фп^ЬшйшЛ. ш-|-lbglmhnipjml pmpap tfmlmpqmlJ m^mhnlniup (gmumpmjJl, oqmjJl, gml-gmjJl U mjL n[npшlbpnLtf), pmlJ np hmlmnmlnpqJ ^шш^и^ шЬ^Ршш-imlml mnmlbLnipjml lmpbjJ t hmulb[_ uJmjl pnlppbш hmtfmA. mjlbglmh U фn^|pшglnI uJ^ngmnnitflbpJ qb^pnitf: 4mpUnp t lmU, np шЬ1ЬРшш1ш-Рш1 qnphninipjnillbpJ Jpmlmlmguml U luшlшшJц uJ^ngmnnitflbpJ шp^]nLlшlbшnLp]шl pmpapmgtfml hmump hшшnLp nL2Ш]pnLpJnLl qmpA-lJ uJ2qbpшшbu^шpшl hшtfшqnphшpgnLpJшlp1: Ulllmilnil t, np mjq^JuJ lm^bpJ hшuшшшnLUp, Jl^bu щш2шщшlnLpJшl lm^mpmpnipjml lbp-uniu, mjl^bu t[_ qbpшшbu^nLp]nLllbpJ uJ^U, hlmpmlnpnipjnil Ршш p^pb^ hmumqmmmu^ml qnphplpbplbp, nlfbp lmpnq bl [ni^b^ шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnInLp]nLllbpJ mju lmu mjl pnlppbшlqJpp, Jl^l Jp hbppJl pnijL t шш^^ фnppшpJl nidbpnl U uJ^nglbpnl qшlbL nmqumlml o^bpmgJmlbpJlqJplbpJ oцшJuшL Lniunitflbp:
2, mtfmA. mjl nmqumlml фnpA. шqbшlbpJ, uшpшшpшl qnphnInLp|nLllb-pJ dmumlml шпРш t, mju^bu ln^lmh, «umhmpbp qblpJ» lJpmnuml 2bl ppJшJpшpшl РЬш: Uj] РЬш1 mlglbjnl qJllmh nidbpp nJulJ bl qJuniu Ьш]ш11Ь[_ mjl^JuJ JpmlJ^mlniu, npJ qb^pniumqmq plml^nippilp U hmum2^mphmjJl hmlpnipjnilpJuш hmlmqqniu U flumqmmniu bl mj] qnphnInLp]nLllbpp: Uj] Jul цшш^шпп1 hpшuшlшшшplbpp цЬшр t qJ-шшpghl, np jnipmpmh^jnip maq^iiliul oiqbpmg]imj]i (liшplnшpшh qnpbnqni-pjmh) ЬщшшшРЬ t umJiiqbi ni hmplm]pb[ hmlmnmlnpiipti imjp ]lb[ qbiipp U qiuqiupbghbi qfiifruqpnipjnihp U n pb фJlqJlpшщbu n^li^mglibi hpiu niuqi/ш-Рш1 шЬ^ЬЛшЬ. ni шhAhшpшqlip: Uj] mnniunl шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnqni-pjnillbpp hmlqJumlniu bl «n^ umhmpbp bjpnl qblp» llmqbglb^nl mj] qnp& amp-ninipjnillbpJ pmgmumlml hbшUшlplbpp: OpJlml, UфIшluшшlJ цшшbpшquшpшl фnpA. J lbpLnLhnLp]nLlp gnijg t шш^^, np «^mjJpmlJ»
1 OpJlml, UфIшluшшlпLJ UU& quot-b ^m2m^mlnipjml lmjumpmpmpml U mbiblmmlmlml qnp& amp-n-I^pj^llb^J Jшulшqкшlкpp nmqJmlmpmlml hmqnp^mlgmjJl U^^^nm-Hbp Jpmlmlmg-lb^Ju hшJшqпpЬшpgкL U bl U^Jmml mml l^lpnlmlml lm^m^bnlnipjml imp^ni-
pjml, 2np2 Ump2mlJ mllml blpn^mlml mllmmlqnipjml hmpgbpJ lblmpnlJ,кшpшpшпLIШ-pnipjml, Ч^ч,UsO SLU o^bpmmJl lblmpnlJ, UU4 mmppbp шnшpкLПLp]ПLllкpJ U mj^ng hbm:
U. rmih? jmh
21-pц n-UT", p]l 1 (бЗ), 201бр.
qpnhш]]uuhp] шh[hlшшlшlшu qnp& amp-nqnLpjnLUuhp] lшpfшu humpmlnpnL-pjnLUuhp]g tp шpiJnLUшlhш hmlmoimj]u щш2шщшunLp) nLUp: 2, hшhшщhu, puшl imphnpt, ph ]u^ihu thqnpmglhi nmqfmlmu ]upump]npnglhi t
lO о
hpp]nn l, ph «]^hglhi» t p2UшfnL ipnimqmuimj] f]^ngnl: oшpqшguhLnl ш]u phfшu u2hup, np puш UUb q]ulmh nLdhp] hpшfшuшшшpnLp]шu hpm-hшuq], «шh[hlшшlшlшu qnphnqnLpjnLUuhp mmumlnpn[ fmpf]uuhp] qi^mlnp uцшшшlp i]uhinL t fшhшphp h n^ fшhшphp q]uшшhuшl] l]pmn-fшu lp]ш]lшlшu hmpmphpmlgnLpjmu uшhfшunLfp qnpphp] шФ[Ф1шш-imlmu qnphnqnLpjnLUuhp] l]pmnfmu huшpшlnpnLp]nLUuhpp pmp^pmguh-LnL h nmqfmlmu oihpmg]muhp] uцшшшluhpu mihi] шpшq ]pmlmumguh-LnL hшfшp"1: bbplmj^fu im ШJhщpup huuшl ujuhfm (miqnp]pf), np] 2hnph]l hhшpшlпp ifihfi qhшhшuhL uhqhlшulшlшh qпpbпг[ПlpJПlhp: Hpn2 hplpuhp] SHl fшuuшqhшuhpp imphrnf hu, ph dmfmumlu t uшh[& amp-hL фшuшшpnLГp, npp ul]plmh ll]u] uhгhlшulшlшh qпpbпгпlpJПlhhhp? qhшhшufшhp: Uj] шn]pnl UUb ЪЪ um^l]u um^mpmp Lhnu Фшuhшшu U2nLf tp, np mjm]u] f]?ngmnnLfuhp] шpi]nLUшlhшnLp)nLUp (op]uml nmqfmlmu qnphn[nLpjnLUuhp] шh[hlшшlшlшu mimhnlrnfp) pmp] t hm2lmplhi, ]dlmp t imu^np^hi шhгhlшшlшlшu qnphn[nLpjnLUuhp] ]pmlmumgfmuu шuhpшdh2ш ш]u nLdhpu nL f]?nguhpp, npnug l]pmnmfp lmpn[ t hmlmnmlnpq] i]fmipnLpjmu im]mphgfmu цшш^шп l]uhi: $]-umuumlmu f]?nguhp] uшhfшuшфшl imjfmuuhpnLf шh[hlшшlшlшu qnphn[nLpjnLUuhpnLf mihi] mp]]mlmu t imnumf „шpdhp/шplJnLUшlhшnL-pjnLU“ hmpmphpmlgnLpjnLUp:
Z]fulhinl lhpnU2^i] lpш UUb q]ulmh nLdhp] шh[hlшшlшlшu qnphn[nLpjnLUuhp] f]muumlmu lhuшpnunLf 12шЦт1 t nLp pmji]g pm[-imgmh huшшl f]?ngmnnLfuhp] ШLqnp]pfnl quшhшшfшu hpmq]p: Uju pu]qplnLf t.
1. шhгhlшшlшlшu шшpш& amp-nLp)шu punLpшqpnLfp,
2. nmqfmlmu oihpmg]muhp] mmurnf (mmumlnpfmu fh^) шФ[Ф1шш-imlmu qnphn[nLpjmu uhpшnfшu шuhpшdh2шnLp]шu quшhшшnLfp,
1 Uju qшгшфшpuhpu mp& amp-mp&-lm&- hu UUb OHl 2mmpuhp? ihmhp] lnJ]mh] JP 3−13 „Sh[hlmmlm-imu qпp& amp-пгmp]m. uuhp“ lmuпumцpпlp]пluuhpm. f, ]u?ihu umh JP 3−13. XXX lmunum]pnLpjm. u-uhp] 2mppmf, npnup ПLГ? Г nLUhu mh[hlmmlmlmu q^^n^^n-Hhp] htm:
r21-p] IUP», pJl 1 (6З), 2016p.
U.1. mik? jmh
3. шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphninipjnilniu шbIbpшшlnipJшl lJpmnuml цш-hml^mplJ U шl) ШLlbpJ hmjpmjpuml niunitflmuJpnitfp,
4. шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnqnipjml qlшhшшuшl Ь^шРЬшшФЬ шl]ШLlbpJ lmquniup,
5. шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnqnipjml U hbшш^niqшpшl шцшhnluшl uJ^n-gmnniulbpJ Jpmlmlmgniup,
6. шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnqnipjml qlшhшшuшl hmump шЬ1ЬРшш1шРш1 шJpnL]pJ ]JшшppnLUl ni шl) ШLlbpJ hmlmpmqpniup,
7. uшшglшh шl) ШLlbpJ ibpinihnipjnilp, шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnqnipjml qlшhшшnLUp,
8. hpшuшlшшшpJl qblnijgJ lbplm^gniup uшшglшh mpqjnilplbpJ U шnш2шppnLp]nLllbpJ ihpmphpjmp
PmgJ m]], ^nphnip] t шplnLU qnphninipjnillbpJ qlшhшшnLUl Jpm-lmlmglb^ Jl^hu o^pmgJmlbpJ tfn]b[mlnptfml lmu hpшuшlшшшpш-2шшpш]Jl qnpmlmpdnipjnillbpJ lш^шцшшpшuшuшl dmumlml, mjl^u tL ]p^lg mlglmguml plpmgpniu U шlшpшJg hbшn: np^u шЬ1ЬРшш1ш-hnqbpmlmlml qnp& amp-Jp hшшnLp ni2m]pnipjnil цкшр t ]mpA. lb[_ lmU шцшqJp SLU-Jl:
SbIbpшшlшpшl qnp& amp-ninipjnillhpJ шbuшpшl hJupbpJ qmpqmgumlp qniqmhbn lmpUnp t niunitflmuJpbL ]pmlg mmlmlnplml uшulшqbшlbpJ niunigmluml U цшшpшuшuшl hbnmllmplbpp: ShIhpшшlшpшl qnphnqni-pjnillbpJ mmlmlnpuml uшulшqbшlbpp цкшр t lm^lmlml qJшb|Jplbp nilblml hhшUJШL б п^штИ.
1. SbIbpшlntlшpшb qnpbшlnlp¦Jnlbbbpp mbwupnui, UJl2l[2^upnlpшJpb 2ipnilbp U шЬЦЬРШШ^ШРШЬ mppnuplbp
Uju phшp lbpmnniu t.
• SmlqlmhlbpJ hnqbpmlnipjml, ml^J tplJl-l^^nip^jJl mnmlalm-hшшpnLp]nLllbpJ niuniulmuJpniup, npnlf lmpnq hl mq]b[_ umpqni lnquJg шhIhpшшlnLpJшl pllm^uml U ibphmluml цpngbuJ, np^niu pl^nilb^ni U mjl JpmlmlmglbLni ipm:
• ?mqumlml (шЬ1ЬРшш1шРш1) qnphninipjnillbpJ impuml plpmg-pniu hlmpmlnp lbpmqqbgnipjml hm2lmplniup шЬ1ЬРшш1шРш1
U. rmih? jmh
21 p nUT", pfil 1 (бЗ), 2016p.
ninprn] h mh[hlшmlшlшu rnmpmhnLpjmu nL ]pmu]g p^n[ $]q]lm-imu шnшuAuшhшшlnLp]nLUuhp] ipm:
2. ЧppmplmlшЬ imm? шnLpJnLЬ h 2iplmu ^mun^hA
Ujurnh[ muhpmdh2rn t nLunLfumu]phi hhшh]ШL hmpghpp.
• pmpi ung]mimlmu, шh^u]lшlшu hmfmlmpqhp], hm[npimlgfmu ipnghuuhp] hhppmlmun Lpjmu h qnphmnun Lpjmu ulqpn lupuhpp,
• pmpi ^u]]puhp] inLnfmu uщшшшlnl ihpinihmlmu fhpn]uhp] nL ahhp] l]pmnnifp,
• ^m^n^ip^^ hnqhpmunLpjmu puihmunip op]uш^шфnLp]nLUuhp] h ulqpn Lupuhp] ]fmgn Lpjn LUp:
3. SlщЩmmlm. llmЬ lmJJШlmpJnLЬЬhp? l Jjmqiip h rpimug Hptunnifp mhIЩшmlш. l^m.Ь qnpnnntpjnL htilpmL if
Ъ1шр t um^m^hu n Lun Lfumu]phi 0П l mh[hlшmlшlшu humpmlnpn l-pjn luuhpp, f]2qhpmrnhu^mlmu qnphpulhpuhp] hhш npn2hi hшfшшhг l]pmnln[ lmqfmlhpin ipjn luuhpp, p]pm^mj]u Lumpmup, ]u^hu umh шhгhlшшlшlшu hm[npimqpn ipjn luuhp] uцшшшluhpp, phfmuhpp, ipmug rnhumluhpp h шшpшhfшu ahhpp nmqfmlmu qnphn[n ipjn luuhp] ш1[11шш-imlmu mimhnlfmu pupmgpnif: 4mphnp t, np niunifumu]plhu umh шhгhlшшlшlшu qnpnn[nLpjnLUuhp] muglmgfmup lhpmphpn[ ]pmlmlmu hmpghpp: Zmpl t niunifumu]phL h llpinihhi mj] nLnpш]u lhpmphpn[ шпш-^mlnp фnpЛ. p hm2l] mnuhinl mqmqm цшшhpшqfuhpnLf ipmug l]pmn-fmu humpmlnpn ipjn luuhpp:
4. ШШшЬг, lfJl2qhpmmhu? mlmЬ h fpшuЬшlmЬ mhIhlmmlmlmЬ qnpnn! ntpjnLuuhp] vqimhmlnpmLi
U]2qhpшшhu^шlшu qnphpulhpuhp] h n^цhшшlшu lmqfmlhpini-pjniuuhp] hhш hmfmqnphmlghi]u hmplmlnp t.
• ]fmumi шhгhlшшlшlшu qnphn[nLpjnLUuhp] ]pmlmumgfmu lmunu-uhpp, ulqpn lupuhpp, ^u]]puhpu n i humpmlnpn ipjn luuhpp, umhfmum-фшlnLfuhpu n i f]?nguhpp, qnphn[n ipjn luuhp] miqnp]pfp,
• o]ulmh nidhpnif mnlm шhгhlшшlшlшu f]?nguhp] h nidhp] l]pmn-fmu цфцрп if n i[[npilhL ц1шп ipjmu um^mqmh] h цш2шцшun ipjmu
100
r21-p]] im"", pJl 1 (6З), 2016p.
U. lmik^mh
lm^mpmpJ lnquJg, Jpmqbl iJlb^ Ьцшшш^ Jpmlmlmguml hmump lpmlg pl]nilmh uJ^nglbpJl U ub^mlJqulbpJl,
• mublop]m qnphnilbnip]ml U шpшшpшpq JpmlJ^mllbpJ dmumlml lmpnqmlm^ lml^np^b^ oJllmh nidbpJ шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphnqni-p]nillbpJ Jpmlmlmgumll шlhpшdb2ш uJ^nglbpJ tmhml^mplp, Jl^-цbu lmU mtmhnlb[_ шЬ1ЬРшш1шРш1 qnphninip]nillbpl шlhpшdb2ш nbunipulbpnl puш цш2шцшlnip]шl lm^mpmpnip]ml tmhml^lbpJ:
Б. SbIbpшшlшpшb qnp? fШlnlpJnlbbbpp ЬЬХПШ]Ш1ЩШРШЬ mtqmhnlnuip
ShIhpшшlшpшl qnphnqn ip]n illbpJ hbшш^n iqmlml mtmhnln iup nmqumlml qnphnqn ip]ml mmlmlnpuml m^qnpJpun iu mnmlgpm]Jl ]bp U 12ш1шРп ip]n il n ilJ:кшр t lmpnqmlm^ qlшhшшbL n ilbgmh hbшш^niqш-Рш1 n idbpl n i uJ^nglbpp, ]pmlg hlmpmlnpn ip]nillbpp U lJpmnuml umu2-шшplhpp, шJpшцbшbL hbшш^n iqmlml шljШLlbpJ hmlmpuml, ibpm-u2^luml, lbpLnihnip]ml U pm2^uml huшnip]nillbpJl, pшl^шqni2шpbL hmlmnmlnp^J uшшhIшgniulbpp, Jl^hu lmU qlшhшшbL hbшш^niqшpшl U ш]^ qnphninip]nillbp impb^ni lpm hlmpmlnpnip]nillbpp:
б. btmmwJjwlibmbpppnu2? uniu, Ь2шЬшщш1 uU tibprnqipnu
U]u n[npшJ uшulшqbшlbpp цкшр t шJpшцbшbl.
• шЬ1ЬРшш1шРш1 l2шlшpbшbpJ hmumqpuml, uJlppnlmguml U lbp-mq]uml h^n ip]n illhpJl,
• lmpnqmlml p^pb^ U lml^np^b^ lm^p^pb^J l2шlшpbшbp, Ш]] plniu ppJшJpшpшl, шlhpшdb2ш nidbpp U uJ^nglbpp, Jlthu lmU ]pmlg lpm lbpmq]bin i uшu2шшplbpp U шUnIn ip]n ilp,
• JpmlmlmglbL ШЬ1ЬРШШ1ШРШ1 qnphninip]ml qlшhшшniu, hmlmnm-lnp]J шшppbp hmumlmpqbpJ lpm lbpmq]bgn ip]ml tfn]b[mlnpn iu, Jumlm^ uJ? mqqm]Jl JpmlnilpJ hJulmlml upqpnilplbpl ni lmpnqm-lm[_ lJpmnb^ ]pmlp lцшшшpшphшhpJ pm2^uml U l2mlm]puml tpngbulbpJ dmumlml:
ZmumA. m]l ubp ]Jшшppuшl шЬ1ЬРшш1шРш1 n[npшJ m]u hd^ni-p]nillbpJl шhuшpшlnphl U qnphlmlmlnpbl цкшр t шJpшцhшJ n^ uJm]l
U. rmih? jmh
х21-щ nUT", pfil 1 (6З), 2016p.
lprnuhp h mlmq, mji umh pmp^pmqniju u^mjmlmu lmqfp: Uju ^uqp] inib-fmu pmjihp]g fhlp шhгhlшшlшlшu qmupupmguhp] hpmqphp] f2mlnifu ni ipmug ]pmlmumgnifu t:
Uju^]unl, o]ulmh nidhpn if ophgop fhhmunif hu mh[hlшmlшlшu qnp-nn[nLpjnLUuhp] qhpu ni U2mumlnipjnLUp, qmpqmunif hu qpmug rnhumlmu h]fphpp, mlhimun if hu mh[hlшmlшlшu qnphn[n ipjniuuhp] uшnpшpшdш-un ifuhpp: Unm^umhhpp hu qmnunif mjq ninprn] u]nLpшшh^u]lшlшu pm-qmj] hmfmipfmu h npmljmi fшuuшqhшuhp] цшшpшuшfшu h]fumhmpghpp:
rЩmЬffphp& gt- 201Sp.
Sbrb4US4U4Ub ^nгunrnь^зnьъъbг^ ЪCUЪUЧnЬ^ЗUЪ ъч uгnзnьъuчbsnь^зuъbUZUSUUb rafoUbbauu^b чuгъчnгnь^3nьъc Umb ЭЬЪЧШ ПМЪтьи
UpiЬЬ r^mlh?JmЬ
Ufфnфшq]p
bnpmqniju mhгhlшmlшlшu mh^unLnq]шuhpp lmphnp U2mumlnipjnLU niuhu 21-pq impmulqp] fшpmшlшu qnpnn[nLpjnLUuhp] lmpfmu hmfmp: bu^hu ^Ш[Ш[, mju^hu tl цшmhpшqfшlшu dmfmumluhpnif hmlmumlmu lmf qnp& amp-n[ hmlmnm-lnpq] ulшmfшfp mh[hlшmlшlшu qhpmlmjnipjmu hmuuhini & lt-lqmnLfp qmpAhi t qmpqmgmb цhmnLp]nLUuhp] h]fumlmu ^uq]puhp]g fhlp:
Zmlmnmlnpq] ulшmfшfp mhгhlшmlшlшu qhpmlmjnipjnLU m^mhnlbini h]fumlmu qnpb]pp mhгhlшmlшlшu qnpnn[nLpjnLUu t п1[[1шП hmlmumlmu lmf qnp& amp-n[ hmlmnmlnpq] npn2nifuhp] puqniufmu ^pnghu]mфmufmup, m[mlm[-fmup lmf lhpmhulfmup, ]u^hu umh ufmumm]ц qnpnn[nLpjnLUuhp]g uhфmlmu qnpphp] ^m2rn^mufmup: Ъlmm] niuhuminl mhгhlmmlmlmu qnpnn[nLpjnLUuhp] lmphnpnipjnLUu mpq]mjfmuubpnif mnm^umhhpp hu qmnunif nLnpm] ujnipm-mh^u]lmlmu pmqmj] hmfmipfmu h fmuumqhmuhp] щшmpшumfшЬ ^uq]puhpp:
& lt-21-pq П-UT", pfiij 1 (65), 2016р.
U. lmib^mh
ВАЖНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
Армен Галечян
Резюме
Новейшие информационные технологии чрезвычайно значимы в ведении военных действий в 21-ом веке. Как в мирные, так и в военные времена стремление достичь информационного превосходства над реальным или гипотетическим соперником стало одной из основных задач развитых государств.
Основным инструментом в обеспечении информационного превосходства над соперником является информационная деятельность, направленная на пресечение, искажение или контроль над процессом принятия решений реального или гипотетического соперника, а также защита собственных войск от подобных действий. Учитывая важность информационной деятельности в современных условиях, приоритетными становятся задачи восполнения логистической базы сферы и подготовка специалистов.
THE IMPORTANCE OF MECHANISMS FOR ASSESSING THE SIGNIFICANCE AND EFFECTIVENESS OF INFORMATION OPERATIONS IN THE ARMED FORCES
Armen Ghalechyan
Resume
The modern information technologies have an important role in conducting military operations in the beginning of the 21st century. Achieving information superiority over a potential or actual adversary in both peace and war times is one of the main objectives of the developed countries.
The main means to ensure information superiority over the adversary is the information operation aimed at disruption, distortion or control of the decision making process of the potential or actual adversary, as well protecting one'-s own military from similar activities. Given the importance of information operations in modern conditions, the matters of enhancing the technical base and training specialists in this area are prioritized.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой