Задихайло

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Теорiя i практика правознавства. — Вип. 1 (5) /2014 До 210^ччя Утверситету
УДК 346. 22
ДО КОНЦЕПЦП ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАН1ЗМУ ЕКОНОМ1ЧНО1 ПОЛ1ТИКИ ДЕРЖАВИ
Д. В. ЗАДИХАЙЛО,
д-р юрид. наук, доц., завiдувач кафедри господарського права, Нащональний юридичний утверситет iменi Ярослава Мудрого, м. Хартв
Статтю присвячено проблемi правового та законодавчого забезпечення мехатзму формування та реалiзацii економiчноi полтики держави. Економiчну полтику розглянуто як концептуальний тформацтний продукт, напрям дiяльностi держави, чинник формування господарсько-правовог полтики держави та господарського законодавства.
Ключов1 слова: економ1чна политика держави- господарсько-правова политика держави- правовий господарський порядок.
Полггако-правовий феномен «державна полггика» не отримав у законодавчому забезпечеш д1яльност1 держави адекватну його значенню i рол1 правову шститущаизащю.
Слщ зазначити, що прийнятий у 2010 р. Закон Украши «Про засади внутршньо! та зовшшньо! полтики» закршив принципи, прюритети та засади внутршньо! та зовшшньо! полiтики в окремих сферах суспшьного життя, в тому чи^ в економiчнiй сферi.
На жаль, за свош змiстом цей Закон не може сприйматися як такий, яким
створено цшсний, розрахований на стабшьне функщонування, механiзм
формування та реаизацн полiтики держави i, зокрема, економiчноi. Цей
нормативно-правовий акт доцшьно сприймати в контекстi здшсненно: фжсаци
кола тактичних i стратегiчних завдань, що суспшьство i держава поставили на
порядок денний як цш власно! дiяльностi, в першу чергу — оргашв державно!
влади. Разом iз тим, самого механiзму формування тако! полiтики, корекцн та
перегляду li положень з урахуванням змш у суспiльно-економiчному та
1
Теорiя i практика правознавства. — Вип. 1 (5) /2014 До 210^ччя Ушеерситету
суспшьно-полггачному житп, i тим бшьше — мехашзму реаизаци полiтики цим законом не передбачено. У зв'-язку з цим слщ наголосити, що сьогоднi назваш аспекти або врегульоваш на рiвнi регламентаци компетенцiй рiзних органiв державно! влади, або являють собою своерщний публiчно-правовий звичай оргашзаци апаратно! роботи, що можна вщнести до своерщного ноу-хау державного менеджменту. Тим не менше суспшьна цiна полiтично i предметно вивiреноi полiтики держави, зокрема в економiчнiй сферi, е надзвичайно високою. Саме тому ця сфера дiяльностi держави мае бути забезпечена правовим мехашзмом ii реаизацп через формування необхiдного або системну модершзащю iснуючого нормативно-правового регулювання економiчних вiдносин, з'-ясування ролi та можливостей держави щодо застосування засобiв державного регулювання та державно! тдтримки, а також реально впливати на ix розвиток, забезпечуючи публiчно-правовi iмперативи.
/ JOT 11 • / V / III ^ ^
Феномен «державна пол^ика» е лише окремою ланкою складного дiалектичного взаемозв язку мiж державою та суспшьством, де можна видiлити i полггику суспiльства або його полiтичних складових щодо держави (адже зпдно зi ст. 5 Конституцii Украши ношем суверенiтету i единим джерелом влади в Укра! ш е народ), а також полггику держави щодо суспшьства, враховуючи цшу низку функцюнальних завдань держави щодо останнього.
Дана дiалектика включае в себе також i такий специфiчний ргзновид полiтико-правових вщносин, що спрямованi вгд держави на саму державу, зокрема щодо структури ii апарату, принцишв та порядку функщонування, основних державно-правових цiнностей в ii дгяльностг, проблематики ресурсного забезпечення ii дгяльностг тощо. Мова йде про специфiчну пол^ику держави, де остання е i ii суб'-ектом, i об'-ектом водночас, про окрему форму реатазаци правосуб'-ектностi держави щодо ii власного суспшьного призначення — полгтично узгодженого й ефективного управлшня процесами суспшьного розвитку, забезпечення суверенитету Украiнського народу i його держави.
Цшком зрозумшо, що будь-якш активнш дгяльностг держави з метою здшснення керуючого впливу на змют, характер та штенсившсть реалiзацii
Тeорiя i nракmuка nравознавсmва. — Bun. 1 (5) /2014 До 210^ччя Унiвeрсumemу
суспшьних вщшсин мае пеpедувaти oкpемa тдготовча фаза дiяльнoстi деpжaвнoгo aпapaту, щo зазвичай шдлягае в тaкoму: вивчення стану та динамжи poзвитку названих суспiльниx вщшсин- здiйснення ix пoлiтикo-пpaвoвoi o^rn^ пpoгнoзувaння нaпpямiв та пapaметpiв наслщюв пpoцесу ix poзвитку- ствopення вipтуaльнoi oптимiзoвaнoi мoделi тaкoгo poзвитку, шр oцiнюеться як пoлiтичнo пpийнятнa- з'-ясування pесуpсниx та iнстpументaльниx мoжливoстей деpжaви шoдo ефективнoгo впливу на o6'-e^ упpaвлiння- фopмaлiзaцiя дoктpинaльниx пoлoжень шл^ики у дoкументax, шo мають юpидичну силу i мoжуть викoнувaти функцш aлгopитму дiяльнoстi opгaнiв деpжaви та пoсaдoвиx oсiб, спpямoвaнoгo на дoсягнення визнaчениx суспiльниx ефектiв- кoнтpoль за pеaлiзaцiею сфopмoвaнoi пoлiтики деpжaви в ^o^ri функцioнувaння меxaнiзмiв деpжaвнoгo у^авлшня з мoжливoю пoтoчнoю
мoдифiкaцiею склaдoвиx деpжaвнoi пoлiтики, шo зaстoсoвуеться.
У й ¦ ¦
У тoй же час чинне зaкoнoдaвствo шoдo дiяльнoстi деpжaви, як
??К /Л Z
уявляеться, oxoплюе не весь цикл «теxнoлoпi» деpжaвнoi упpaвлiнськoi дiяльнoстi, а фактич^ aкцентoвaне саме на pеaлiзaцiйнoму аспект пoлiтики деpжaви, шo виявляе себе в ^o^ri влaднoi функцioнaльнoi дiяльнoстi деpжaвнoгo aпapaту, пpaктичнoгo викopистaння дого пoвнoвaжень та зaсoбiв впливу на суспшьш вiднoсини, пpaктичнoi pеaлiзaцii opгaнiзaцiйнo-гoспoдapськиx пoвнoвaжень вiдпoвiдними владними суб'-ектами щoдo гoспoдapськoi дiяльнoстi.
Пpaвoвi аспекти фopмувaння та pеaлiзaцii oкpемиx нaпpямiв екoнoмiчнoi пoлiтики деpжaви, зoкpемa iннoвaцiйнoi, енеpгетичнoi, iнвестицiйнoi, фapмaцевтичнoi, пpoмислoвoi та зoвнiшньoекoнoмiчнoi, poзpoблялись у дисеpтaцiйниx дoслiдженняx такими вченими, як Ю. G. Атамашва [1], О. Ю. Битяк [2], В. В. Kудpявцевa [3], В. I. Kуxap[4], В. М. Пашгав [5], К. С. Письменна [б], В. А. Юсушв [V] та ш.
Однак кoмплекснoгo, систем^го дoслiдження власне мaкpoекoнoмiчнoi пoлiтики деpжaви, фopм та зaсoбiв pеaлiзaцii нею влaсниx екoнoмiчниx функцiй шляxoм фopмувaння вiдпoвiднoгo пpaвoвoгo гoспoдapськoгo пopядку в
Теорiя i практика правознавства. — Вип. 1 (5) /2014 До 210^ччя Ушверситету
сучасних економiчних умовах ще не проводилось.
Метою cmammi е з'-ясування правових позицш щодо формування цшсного мехашзму забезпечення економiчноi полГтики держави.
Формування та реалГзащя державою окремо!'- полГтики в тш чи шшш сферi суспшьних вщносин поступово набувае законодавчого закрiплення. Разом гз тим змют поняття «полГтика держави» може бути репрезентовано щонайменше у двох контекстах.
По-перше, як шформацшний продукт, що мгстить певну концепцгю державного управлгння у визначенгй сферг суспшьних вгдносин. Такий шформацшний продукт мае отримати необхгдну форму й вгдповгдати визначеним критергям якостг та правилам оргашзацп змгсту, що дозволяе використовувати такий продукт як вгдносно стандартизований гнструмент управлгння.
/ ?г 111 / / V II ^
По-друге, враховуючи широке коло видгв дгяльностг держави, що мають бути синтезованими у процесг створення такого шформацшного продукту i тим бшьше його практично: реалгзацП'-, а також контролю ефективностг вгдповгдного управлгнського впливу, слгд визнати, що формування та узгодження змгсту державноi полгтики утворюе собою достатньо автономний та специфгчний тип управлгнських вгдносин. Особливо це стосуеться процесгв створення Концепцгй, Доктрин, Стратеггй дгяльностг держави, 1'-х прийняття в межах визначених механгзмгв апаратноi роботи та контролю за реалгзацгею. Адже сама реалгзацгя державное'- полгтики вгдбуваеться шляхом застосування власно!'- владноi компетенци органами держави i е значною мгрою, врегулюванною в межах адмшстративного, господарського, фшансового та шших галузей права i законодавства.
Таким чином, порядок формування економiчноi политики держави, ii система, якють виконання вщповщних докуменлв, шдстави 1'-х скасування та модершзаци, вГдповщальшсть за порушення встановленого порядку формування та реалГзаци 1'-х положень мають отримати власний законодавчо забезпечений мехашзм.
Тeорiя i nракmuка nравознавсmва. — Bun. 1 (5) /2014 До 210^ччя Унiвeрсumemу
Отже, екoнoмiчну толпику деpжaви мoжнa визначити як фopму pеaлiзaцii деpжaвoю влaснoi сувеpеннoi екoнoмiчнoi влади та вiдпoвiдниx функцiй, щo opгaнiзaцiйнo iнституцiaлiзoвaнa як oсoбливий тип та пpoцес дiяльнoстi, який меxaнiзм якoгo складаеться з фopмувaння та здшснення oфiцiйнo зaтвеpдженoгo aлгopитму застосування пpaвoвиx зaсoбiв деpжaвнoгo впливу на змют, стpуктуpу та динaмiку внутpiшньo- та зoвнiшньoекoнoмiчниx вiднoсин, мaкpoекoнoмiчнi влaстивoстi pинкoвoi piвнoвaги шляxoм вiдпoвiднoi кopекцii змiсту пpaвoвoгo гoспoдapськoгo пopядку з метою дoсягнення пpoгpaмнo визнaчениx юльюснж та якiсниx влaстивoстей функцioнувaння нaцioнaльнoi екoнoмiчнoi системи, забезпечення екoнoмiчнoгo нapoдoвлaддя та сувеpенiтету Укpaiни.
У цьoму сенсi неoбxiднo акцентувати увагу на складшму спiввiднoшеннi кaтегopiй «екoнoмiчнa та пpaвoвa пoлiтики».
Слiд зазначити,: m, o зaкoнoдaвче зaкpiплення фенoмену «пpaвoвa шл^ика» в ст. 20 Зaкoну У^аши «npo Kaбiнет Miнiстpiв Укpaiни» здшснеш в межax вузькoгo poзумiння, o^i^ra пpoведення деpжaвнoi пpaвoвoi пoлiтики в назвашму зaкoнi сфoкусoвaнo нaвкoлo зaxисту пpaв i свoбoд людини вщ пpoтипpaвниx пoсягaнь, oxopoни гpoмaдськoгo пopядку, забезпечення викoнaння судoвиx piшень, забезпечення фшансування утpимaння судiв, мaтеpiaльнo-теxнiчнoгo забезпечення дiяльнoстi пpaвooxopoнниx opгaнiв тoшo. Такий пiдxiд фaтaльнo знижуе нaдзвичaйнo вишкий iнстpументaльний пoтенцiaл кaтегopii «пpaвoвa пoлiтикa» i дo тoгo ж фактичш вивoдить за дужки тaкi ii piзнoвиди, як гoспoдapськo-пpaвoвa, фiнaнсoвo то пoдaткoвo-пpaвoвa, екoлoгo-пpaвoвa, значну частину цивiльнo-пpaвoвoi, aдмiнiстpaтивнo-пpaвoвoi та ш. Пpaктичне викopистaння кaтегopii «пpaвoвa пoлiтикa» в oднoпopядкoвoму фopмaтi з кaтегopiями «екoнoмiчнa пoлiтикa», «сoцiaльнa пoлiтикa», «нaукoвo-теxнiчнa шл^ика» тoшo aбсoлютнo невипpaвдaне з мoтивiв iгнopувaння нaдзвичaйнo пoтужнoгo та унiвеpсaльнoгo iнстpументaльнoгo пoтенцiaлу пpaвa, мoжливoстей зaкoнoдaвчиx зaсoбiв pегулювaння всьoгo кoлa суспiльниx вiднoсин. В iнстpументaльнoму сенсi пpaвoвa пoлiтикa oпoсеpедкoвуе значну
Тeорiя i nракmuка nравознавсmва. — Bun. 1 (5) /2014 До 210^ччя Унiвeрсumemу
частину всix видiв шл^ики деpжaви, щo pеaлiзуються саме у фopмaтi пpaвoвiднoсин, i де пpaвoвiднoсини виступають ix oб'-eктoм.
Саме тому пoлoження екoнoмiчнoi пoлiтики деpжaви мають бути oбoв'-язкoвo тpaнсфopмoвaнi в зашби ii гoспoдapськo-пpaвoвoi пoлiтики. Це е неoбxiднoю умoвoю ефективнoстi мoдеpнiзaцii гoспoдapськoгo зaкoнoдaвствa i сaмиx вщшсин гoспoдapювaння, а вiдтaк i ефективнoстi функцioнувaння нaцioнaльнoi екoнoмiки.
Сьoгoднi ж мiж пoлoженнями екoнoмiчнoi пoлiтики деpжaви та пpaвoвим гoспoдapським пopядкoм вщсутня з'-еднуюча ix ланка — гoспoдapськo-пpaвoвa пoлiтикa. Без неi кoнцептуaльнa, пpoгpaмнa дiяльнiсть деpжaви виявляеться мaлoефективнoю, адже гoспoдapськo-пpaвoвi зaсoби впливу, а не тшьки pегулювaння, не oтpимують пpямoгo функцioнaльнoгo пpизнaчення.
У циx умoвax oснoвний тягap викoнaння деpжaвниx пpoгpaм ¦ ¦ ¦ ¦ й
пoклaдaeться на 0pгaнiзaцiйнi та pесуpснi зaxoди, якi зазвичай виявляються

мaлoефективними. Цiлеспpямoвaнi ж змши у склaдi пpaвoвoгo гoспoдapськoгo пopядку, якшo вoни здiйснюються квaлiфiкoвaнo, забезпечують пoзитивний poзвитoк гoспoдapськиx вiднoсин. У той же час таке завдання пoтpебуe oсoбливoi кaтегopii спецiaлiстiв, щo мали б забезпечити названу ланку в ^o^ri фopмувaння та pеaлiзaцii деpжaвнoi пoлiтики. Ця дiяльнiсть шлягае у квaлiфiкoвaнoму «пеpеклaдi» кoмплексу екoнoмiчниx завдань та зaxoдiв на мoву пpaвoвиx фopм i зaсoбiв pеaлiзaцii гoспoдapськo-виpoбничиx та opгaнiзaцiйнo-гoспoдapськиx вiднoсин, щo фopмують змiст пpaвoвoгo гoспoдapськoгo пopядку в цiлoму.
Як уявляеться, гoспoдapськo-пpaвoвa пoлiтикa деpжaви, базуючись на пoлoженняx кoнституцiйнoгo екoнoмiчнoгo пopядку, екoнoмiчнoi шл^ики деpжaви та нaукoвoi гoспoдapськo-пpaвoвoi дoктpини i зaфiксoвaнa у змiстi деpжaвниx пpoгpaм екoнoмiчнoгo poзвитку як oбoв'-язкoвa, стpуктуpнa та iнстpументaльнa ix склaдoвa е iмпеpaтивнoю кoнцептуaльнoю пoзицieю деpжaви шoдo нaпpямiв та змiсту пoдaльшoгo poзвитку гoспoдapськoгo зaкoнoдaвствa, удoскoнaленняахтики йoгo зaстoсувaння, oптимiзaцii
Теорiя i практика правознавства. — Вип. 1 (5) /2014 До 210^ччя Ушверситету
правового господарського порядку як такого.
Важливо зазначити, що частковГ полшшення систематики функцюнування як господарського мехашзму, так i правового господарського порядку в цшому е обмежено ефективними. Об'-ектом спрямованого втручання мае стати вся економГчна система суспшьства, включаючи умови вщтворення вЫх 11 базових чинниюв, особливо на ii переходному пострадянському еташ, що вщбувся i не завершився, i водночас вимагае здшснення вже ново!'- трансформаций що викликана глобалГзащею, шформацшно-комушкативною властивгстю сучасних економгчних процесгв, технологгчними гмперативами конкурентноi боротьби на глобальних ринках.
У цих умовах особливого суспшьного та правового значення у складГ економiчноi полГтики держави набувае макроекономГчна политика, що призначена забезпечити вплив держави на економГчну систему на рГвш агрегатних показниюв ii функцюнування.
Макроекономгчна полгтика держави як ядро ii економiчноi полгтики фокусуе в собГ значну частину напрямГв та мехашзмГв останньоi, зокрема грошово-кредитноi, валютноi, iнвестицiйноi, бюджетноi, податковоi, зовнiшньоекономiчноi, антиiнфляцiйноi, полГтики зайнятост тощо, з метою досягнення стану макроекономiчноi рГвноваги в нацюнальнш економГчнш системГ.
За чинного законодавства Украши засоби i мехашзми макроекономГчного регулювання розподшеш за 1х галузевою приналежнютю мГж господарським, бюджетним, податковим, природоресурсним, аграрним законодавством, що зашкоджуе системному 1х застосуванню. Значна частина правовоi регламентаци застосування цих засобГв i мехашзмГв мютиться у шдзаконних нормативно-правових актах всупереч вимогам ст. 19 Конституци Украши.
У зв'-язку з цим, як уявляеться, доцшьно створити единий системний полГгалузевий нормативно-правовий комплекс, що забезпечив би системне функцюнування мехашзму державного макроекономГчного регулювання в режимГ законности Тому перспективною законодавчою формою його
Тeорiя i nракmuка nравознавсmва. — Bun. 1 (5) /2014 До 210^ччя Унiвeрсumemу
^a^m^i'- pеaлiзaцii мoже стати саме ^м^екснадифшафя зaкoнoдaвствa у сфеpi мaкpoекoнoмiчнoгo деpжaвнoгo pегулювaння нaцioнaльнoi екoнoмiки.
Але будь-якi пpaвoвi кoнстpукцii в сфеpi суспiльнo-екoнoмiчниx вщшсин мають базуватися на певнoму баланс мiж oснoвними кoнсoлiдoвaними суспiльними ¦туесами. У цьoму сенсi дoцiльнo булo б дoсягнення сустльш-пoлiтичнoi згоди шoдo oснoвниx пoлoжень суспiльнo-пoлiтичнoгo дoкументу -«Зaгaльнoнaцioнaльнoi кoнцепцii екoнoмiчнoгo poзвитку Укpaiни» мiж кoнсoлiдoвaними iнтеpесaми oснoвниx гpуп суб'-eктiв екoнoмiчнoi системи з пpивoду:
— стpуктуpи poзпoдiлу влaснoстi на oснoвнi екoнoмiчнi активи-
— poлi та мiсця деpжaвнoгo сектopу в нaцioнaльнiй екoнoмiцi-
— poлi та мiсця мaлoгo i сеpедньoгo пiдпpиeмництвa-
— poлi та мюця гoспoдapськиx opгaнiзaцiй тpaнснaцioнaльнoгo piвня-
…й ¦ ¦¦
— poлi та мюця iнoземниx iнвестицiй в нацюнальнш екoнoмiцi-
— poлi та мюця iннoвaцiйнoi та екoлoгiчнoi склaдoвиx в екoнoмiчнoму poзвитку-
— xapaктеpу i функцiй деpжaвнoгo pегулювaння екoнoмiчниx вiднoсин-
— гapaнтiй та сфеpи pеaлiзaцii свoбoди пiдпpиeмницькoi дiяльнoстi-
— забезпечення спoживчиx пpaв гpoмaдян-
— забезпечення тpудoвиx пpaв гpoмaдян.
Гpунтуючись на пoлoженняx кoнституцiйнoгo екoнoмiчнoгo пopядку, така Зaгaльнoнaцioнaльнa кoнцепцiя екoнoмiчнoгo poзвитку як сусптьдо-пoлiтичний дoкумент цивiлiзaцiйнoгo вибopу мала б стати джеpелoм фopмувaння екoнoмiчнoi та гoспoдapськo-пpaвoвoi шл^ики деpжaви.
Бiльш кoнкpетнo слiд зазначити, сутнiсть деpжaвнoi екoнoмiчнoi шл^ики шoдo гoспoдapськиx opгaнiзaцiй — шсив пpивaтнoi мaкpoекoнoмiчнoi влади пoлягae у знaxoдженнi зaсoбaми гoспoдapськo-пpaвoвoгo pегулювaння кoмпpoмiсу мiж oб'-eктивнoю тенденцieю кoнцентpaцii кашталу та мaсштaбiв виpoбництвa як умoви кoнкуpентoздaтнoстi на свiтoвиx pинкax i зaгpoзaми мoнoпoлiзaцii та oлiгoпoлiзaцii внутpiшнix pинкiв, злoвживaння тpaнсфеpтним
Теорiя i практика правознавства. — Вип. 1 (5) /2014 До 210^ччя Ушверситету
цшоутворенням, присвоення значно!'- частини прничо! ренти, створення загрози у раз. вщчуження корпоративних прав, переходу цших сегменлв нацюнально!'- економжи до шоземних власниюв з невизначеною стратепею розвитку. Особливого ризику проблема приватно!'- макроекономГчно!'- влади набувае у раз. ii трансформаци у полГтичну та шформацшну влади, в тому числГ шляхом впливу на змГст державно!'- економГчно!'- полГтики.
На шдставГ цього, як уявляеться, завдання господарсько-правово!'- полГтики держави мають полягати у наступному:
vr
— створеннг ефективнг правовг бар'-ери, що унеможливлюють консолщащю промислового або фшансового кашталу з активами оргашзацш засобГв масово!'- шформаци, здшснення представництва в органах держави та мюцевого самоврядування-
— розробщ сучасних критерив контролю за концентращею суб'-еклв
господарювання, зокрема, для господарських оргашзацш, що гнтегрованг у

свгтовг ринки товаргв та послуг-
— розробщ сучасного й ефективного законодавства щодо об'-еднань шдприемств холдингового типу-
— встановлений спещальний державний контроль за порядком вГдчуження корпоративних прав щодо господарських оргашзацш, як фактично представляють цшсш експортоорГентоваш сектори нацюнально!'- економши-
— створенш реальш мехашзми реалГзаци конституцшного права власност Укра'-нського народу на природш ресурси, як единого бенефщара прничо! ренти-
— встановленш кола цшсних майнових комплекЫв державно!'- форми власностГ, що визначають можливост держави здшснювати розподш та балансування макроекономГчно!'- влади у сфер. господарсько-виробничих вщносин шляхом концентраци активГв у фшансовш, енергетичнш та шфраструктурнш сферах-
— модершзаци змюту законодавства про державно-приватне партнерство як правову форму створення спещальних правових режимГв взаемоди мГж
Тeорiя i nракmuка nравознавсmва. — Bun. 1 (5) / 2014
До 210^ччя Унiвeрсumemу
деpжaвoю та xoлдингoвими щупами тpaнснaцioнaльнoгo piвня, як шсфумент гapмoнiзaцii деpжaвниx та пpивaтниx iнтеpесiв, пoдoлaння кoнфлiктiв у нaпpямax с^ямування екoнoмiчниx стpaтегiй пapтнеpiв.
Уотекст пpoблемaтики кoнтpoлю за кoнцентpaцieю пpивaтнoi мaкpoекoнoмiчнoi влади oснoвнi нaпpями мoдеpнiзaцii зaкoнoдaвствa Укpaiни пpo oб'-eднaння ^д^^мотв xoлдингoвoгo типу мають пеpедбaчaти наступи зaxoди:
— пpедмет pегулювaння чиншго Зaкoну Укpaiни «npo xoлдингoвi кoмпaнii в Укpaiнi» слiд сут^ poзшиpити за paxунoк детaльнoi pеглaментaцii вiднoсин ствopення та функцioнувaння piзниx видiв xoлдингoвиx oб'-eднaнь в недеpжaвнoму сектopi екoнoмiки-
— неoбxiднo визначити mno oснoвниx oб'-eктiв пpaвoвoгo pегулювaння, зoкpемa: xoлдинг як oбVпняння пiппpиeмств- xoлдингoвi вiднoсини-
пiдпpиeмствo-
— неoбxiднo ствopити бap'-epи для pеaлiзaцii oкpемиx екoнoмiчниx стpaтегiй xoлдингoвиx oб'-eднaнь (тpaнсфеpтне цiнoутвopення, ствopення oфшopниx центpiвибутку, тoшo) —
— встaнoвити умoви пеpеxoду кopпopaтивниx пpaв шoдo xoлдингoвoгo oб'-eднaння ^д^^мотв тpaнснaцioнaльнoгo piвня.
За чиншго Зaкoну Укpaiни «npo xoлдингoвi кoмпaнii в Укpaiнi» сучaснi oб'-eднaння п^д^жм^в xoлдингoвoгo типу, шo за ступенем кoнсoлiдaцii aктивiв, кiлькiсними та яюсними пoкaзникaми ix питoмoi ваги в мaсштaбi екoнoмiки Укpaiни як тaкoi, утвopенi, стpуктуpoвaнi та кoнсoлiдoвaнi у фopмax, Ш0 фaктичнo майже не вpегульoвaнi цим Зaкoнoм. Ствopення пoдiбниx гpуп в сфеpi гoспoдapювaння сьoгoднi гpунтуeться на викopистaннi диспoзитивнoстi пpaвoвoгo pегулювaння вiднoсин opгaнiзaцii гoспoдapськoi дiяльнoстi у вiдпoвiдниx фopмax.
У цьoму сенсi неoбxiднo звеpнути увагу i на те, щo пpaвoвий меxaнiзм деpжaвнoгo кoнтpoлю за кoнцентpaцieю суб'-ектв гoспoдapювaння мiстить
xoлдингoвa
кoмпaнii) — дoчipнe (внучате)
Теорiя i практика правознавства. — Вип. 1 (5) /2014 До 210^ччя Ушверситету
суттевГ недолши, по-перше, щодо явно низьких вартюних параметрГв активГв учасниюв концентраций що не становлять у такому виглядГ загрози економГчно!'- конкуренци, а, по-друге, вкрай оцшочт тдстави для видачГ дозволГв на концентращю суб'-екта господарювання, в порядку виключень з загального правила.
Таким чином, проблема становлення законодавчого мехашзму формування i реалГзаци державно!'- економГчно!'- полггаки як прозорого алгоритму ii дГяльностГ мае отримати сучасну й ефективну наукову концепщю,
• • • //L
вгдповгднг нормотворчг пропозици.
Список л1тератури:
1. Атаманова Ю. €. Основш проблеми системного господарсько-правового регулювання вiдносин в шновацшнш сферi: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук: 12. 00. 04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Ю. С. Атаманова. — Х.: Б. в., 2009. — 37 с.
2. Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення функцюнування електроенергетичного ринку Украши: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 04 «Господарське право, арбггражний процес» / О. Ю. Битяк. — К.: Б. в., 2010. — 20 с.
3. Кудрявцева В. В. Кодифшащя швестицшного законодавства Украши: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / В. В. Кудрявцева. — Х.: Б. в., 2010. — 20 с.
4. Кухар В. I. Господарсько-правове забезпечення державно! швестицшно! полггики в Укра'-1'-ш: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / В. I. Кухар. — Х.: Б. в., 2008. — 20 с.
5. Пашков В. М. Науковi та методичш основи оргашзацп i виконання експертно-кримшалютичних облшв оргашв внутршшх справ Украши: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 09 «Кримшальний процес та кримшалютика. Судова експертиза» / В. I. Пашко. — К.: Б. и., 1995. — 23 с.
6. Шсьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / К. С. Шсьменна. — Х.: Б. в., 2008. — 19 с.
7. Юсупов В. А. Господарсько-правове забезпечення зовшшньоекономiчноi полгтики держави: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / В. А. Юсупов. — Х.: Б. в., 2009. — 20 с.
Задихайло Д. В. К концепции правового обеспечения механизма экономической политики государства.
Статья посвящена проблеме правового и законодательного обеспечения механизма формирования и реализации экономической политики государства. Экономическая политика рассматривается как концептуальный информационный продукт, как направление деятельности государства, а также как фактор формирования хозяйственно-правовой политики государства и хозяйственного законодательства.
Ключевые слова: экономическая политика государства- хозяйственно-правовая политика государства- правовой хозяйственный порядок.
11
Teopia i npaumuua npaeo3naecmea. — Bun. 1 (5) / 2014
?o 210-pinna Ynieepcumemy
Zadyhaylo D. KLegal concepts to support mechanism economic policy.
The article deals with the legal and legislative support mechanism of formation and implementation of economic policy. Economic policy is seen as conceptual product information as the direction of the state, as a factor in the formation of economic and legal policy and economic legislation.
Key words: economic policy- economic and legal policy- legal economic order.

Розширена анотащя
статл Задихайла Д. В. «До концепцп правового забезпечення мехашзму
eK0H0Mi4H0i'- полiтики держави»
Zadyhaylo D. V., Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Business Law, Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv
An extended abstract of a paper on the subject of: LEGAL CONCEPTS TO SUPPORT MECHANISM ECONOMIC POLICY
Tu 1 iL
The article deals with the legal and legislative support mechanism of formation and implementation of economic policy. Economic policy is seen as conceptual
product information as the direction of the state, as a factor in the formation of
/ Л/ /1 [ /1 I W
economic and legal policy and economic legislation.
Political and legal phenomenon of & quot- public policy & quot- is not received in the legislative activity of the state provided adequate its significance and role of the legal institutionalization.
However, the position of economic policy must be transformed into a means of economic and legal policy. This is a necessary condition for efficiency upgrading of economic legislation and most economic relationships, and thus the efficiency of the national economy.
This process is a qualified & quot- translation& quot- of the complex economic tasks and activities on language forms and means of implementation of economic and industrial, organizational and economic relations that form the content of legal economic order as a whole.
Economic and legal policies, based on the provisions of the constitutional economic order, economic policy and economic research and legal doctrines and fixed in the sense of state economic development programs as required, their structural and instrumental component is imperative conceptual position of state and contents of the directions of further of economic legislation, improving its
application, optimization of legal economic order itself.
Under these conditions, the special social and legal significance as part of economic policy becomes macroeconomic policy, which is intended to ensure the state'-s influence on the economic system at the level of aggregate indicators of functioning.
Macro-economic policy of the state as the core of its economic policy focus a significant part of the latest trends and tools in particular, monetary, foreign exchange
, investment, budget, tax, foreign, anti-inflation, employment policy, etc., in order
| '- 1
to achieve macroeconomic equilibrium state in the national economic system.
According to the current legislation of Ukraine means and mechanisms of macroeconomic adjustment divided by their sectoral affiliation between the economic, budgetary, fiscal, natural resources, agricultural legislation that affect their use of the system. Much of the legal regulation of the use of these tools and mechanisms
/ JOT / ^ 1II / II v
contained in sub- legal acts, contrary to the requirements of Art. 19 of the
/ iS vo I? ft
Constitution of Ukraine.
In this regard, it is advisable to create a single system polihaluzevyy regulatory complex that would ensure the functioning of the state system of macroeconomic regulation regime legitimacy. Therefore prospective legal form of its practical implementation may be most comprehensive codification of legislation on macroeconomic state regulation of national economy.
Key words: economic policy- economic and legal policy- legal economic
order.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой