«Расходы бюджета» как категория бюджетного права

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 347. 73
«ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ» ЯК КАТЕГОР1Я БЮДЖЕТНОГО
ПРАВА
К. О. ТОКАРСВА,
астрантка кафедри фтансового права, Нацюнальний юридичний утверситет iменi Ярослава Мудрого, м. Харкв
Розглянуто походи до визначення одтег з базових категорт бюджетного права -«видатки бюджету». Проаналiзовано положення законодавства Украгни, Ростськог Федерацгг, Хорваты та Латвгг. Особливу увагу акцентовано на необхiдностi вдосконалення бюджетного законодавства Украгни, осктьки вiдсутнiсть единого тдходу до визначення i тлумачення поняття «видатки бюджету» як у наущ, так i в законодавствi ускладнюе реалiзацiю бюджетно-правових норм.
Ключов1 слова: видатки бюджету, бюджетш ресурси, бюджетна класифжащя.
На сьогодш в Укра! т немае комплексного дослщження проблем правового регулювання видатюв бюджету. Вщсутнють штересу науковщв до вивчення особливостей регулювання видатково! частини бюджет1 В не мае об'-ективного обгрунтування, осюльки видатки поряд 1з доходами складають горизонтальну структуру вщповщного бюджету. Проте в наущ фшансового права висвгтленню аспекпв, як пов'-язаш з формуванням та класифшащею доход1 В придшено достатню увагу. Дослщженню окремих аспект1 В бюджетних видатюв присвячено науков1 пращ таких вчених, як Л. К. Воронова, О. М. Горбунова, О. Ю. Грачова, М. В. Карасьова, Ю. О. Крохша, А. А. Нечай та ш. Метою статт1 е висвилення проблем правового регулювання видатюв бюджету та шлях1 В! х виршення.
Вщповщно до норм ст. 2 чинного Бюджетного кодексу Укра! ни [3]
видатки бюджету — це кошти, спрямоваш на здшснення програм та заход1 В,
передбачених вщповщним бюджетом. При цьому законодавець визначае, що до
1
складу видатюв бюджету не належать: а) погашення боргу- б) надання кредит1 В з бюджету- в) розмщення бюджетних кош^в на депозитах- г) придбання щнних паперiв- повернення надмiру сплачених до бюджету сум податюв i зборiв (обов'-язкових платежiв) та iнших доходiв бюджету, проведення ix бюджетного вiдшкодування. Зазначене охоплюеться поняттям, яке тiсно пов'-язане з видатками бюджету, — «витрати бюджету» [3]. Виходячи i3 законодавчого визначення, поняття «витрати бюджету» е бшьш ширшим, анiж «видатки бюджету».
В науковш лiтературi також можна зустргги вживання термiна «витрати бюджету» замють застосування категори «видатки бюджету». Як вже зазначалося, законодавець розмежовуе щ поняття. Водночас, якщо керуватися лопкою законодавця, то варто бути послщовним у визначеннi й iншиx понять. Йдеться про те, що у п. 14 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу Украши законодавець визначив
^/Ы I Л п л
поняття «витрати бюджету» як вид бюджетних видатюв, але, в такому разi,
/ A w \ Д
доцiльно було б надати визначення й iншиx видаткiв.
На нашу думку, визначення категори «видатки бюджету», надане в Бюджетному кодек^ Украши, е не зовЫм вдалим. Це пов'-язано з тим, що таке визначення вказаноi категори не розкривае належного змiсту та специфiчниx ii особливостей.
I. I. Кучеров пропонуе шд видатками бюджету розумiти грошовi кошти на фiнансове забезпечення завдань i функцiй держави та мюцевого самоврядування [11, с. 95]. Вважаемо, що дане визначення також е загальним, не розкривае сутност видатюв бюджету. Схожу думку обстоюють А. А. Тедеев та В. А. Паригша, визначаючи видатки бюдже^в як складну систему перерозподшу грошових кош^в, що включаються до доxодiв бюдже^в та спрямовуються на фiнансове забезпечення держави та (або) мунщипальних утворень [14, с. 309].
А. О. Монаенко вважае доцшьним визначити «видатки бюджету» як
публiчнi, безперервш та прямi витрати держави, пов'-язанi з ii функщонуванням
з приводу розподшу i використання централiзованиx фондiв кош^в з метою
2
забезпечення виконання завдань та функцш держави [12, с. 446]. Навряд чи можна погодитись з таким визначенням видатюв бюджету. Справа в тому, що вчений розкривае зазначену категорда за допомогою шшо! — «витрати бюджету». Такий шдхщ, на наш погляд, е не зовсiм правильним, оскiльки вважаемо за потрiбне розмежовувати наведенi поняття.
Уявляеться аргументованим тдхщ Д. С. Фадеева, який трактуе поняття «видатки бюджету» в декшькох аспектах. По-перше, як складну систему розподiлу та перерозподшу грошових коштiв i фшансових потокiв, якi спрямованi на економiчне забезпечення дiяльностi держави й мунщипальних утворень, виходячи з необхiдностi орiентуватися на кiнцевий результат. Подруге, процес видшення та використання фшансових ресур^в, що акумульованi в бюджетах вщповщних рiвнiв, згiдно iз законами (ршеннями) про бюджет на вщповщний рiк- по-трете, як сукупнiсть способiв, прийомiв та рiзноманiтних
/U \
методик, саме за допомогою яких фiнансовi ресурси бюдже^в рiзних рiвнiв
/ J IIb М ГЯ
бюджетно! системи держави надходять отримувачам та розпорядникам бюджетних коштiв [21]. У цшому погоджуючись з таким тдходом науковця, хотiлося б ще раз наголосити на необхiдностi виокремлення саме бюджетних ресурсiв, а не фшансових.
При цьому слщ наголосити, що бюджетне законодавство Укра! ни не мютить визначення категори «фiнансовi ресурси». У наущ фiнансового права теж немае одностайного тдходу до визначення фшансових ресур^в. Так, I. Т. Балабанов трактуе! х як грошовi кошти, наявнi в розпорядженнi господарюючого суб'-екта [1]. О. М. Бiрман, у свою чергу, тдкреслюе, що сутшсть фiнансових ресурсiв виявляеться через використання певно! сукупностi виробничих вщносин держави шляхом мобшзацп частини нащонального доходу у грошовiй формi [2]. Як бачимо, фiнансовi ресурси ототожнюють з грошовими коштами. Вважаемо, що бюджетш ресурси можна визначити як частину фшансових ресурЫв держави й територiальних громад, що сконцентроваш в бюджетах уЫх рiвнiв бюджетно! системи Укра! ни.
Ю. О. Крохша та М. В. Карасьова пропонують розглядати видатки бюджету в матерiальному, eKOHOMi4HOMy та юридичному значеннях [9, с. 213]. Економiчний змiст видатюв бюджету характеризуемся через вiдносини, на основi яких вiдбуваеться процес використання кош^в централiзованих коштiв держави за рiзними напрямами. Юридичний змiст видатюв бюджету обумовлений тим, що виступають складовою частиною фшансово! дiяльностi держави, тому мають усi загальнi особливост фшансово! дiяльностi держави та вщмшност^ притаманнi процесу використання державних центраизованих грошових коштiв [10, с. 227].
Видатки бюджету як правова категорiя, на думку А. В. 1лына, виступають сукупнютю систем правовiдносин, кожна з яких включае в себе правовщносини по фшансуванню з бюджету та правовщносини по фактичному використанню кош^в бюджету [8, с. 23]. Погодимося з тим, що видатки бюдже^в, а точшше 1х утворення та здшснення е правовiдносинами, оскiльки урегульованi нормами
/ ?лхЗиь/Ж
бюджетного права, однак розкривати змют категори «видатки бюджету» через правовщносини недоцiльно, однак ще раз пiдкреслимо, що, на нашу думку, у формi правовщносин виступае здiйснення видаткiв бюджету.
У законодавствi Хорвати бюджетнi видатки визначаються як безповоротш поточнi та каштальш грошовi виплати, якi проводяться iз застосуванням (або без такого) зустрiчних зобов'-язань i грантiв [13]. Таким чином, бюджетне законодавство краши розкривае «видатки бюдже^в» за допомогою економiчноl класифшаци, однак видатки розглядаються як грошовi виплати, що е не зовЫм прийнятним.
Вiдповiдно до законодавства Латви бюджетнi видатки — це вс виплати, якi здiйснюються з державного бюджету,м коштiв, що спрямовуються на погашення основного боргу [7]. Отже, в цш ситуаци бюджетнi видатки розглядаються як видатки державного бюджету.
Категорiя «бюджетш видатки» мае законодавче визначення i в
Бюджетному кодекс Росшсько! Федераци, яю розглядаються як «грошовi
кошти, передбачеш в бюджетi вiдповiдного рiвня для фшансування завдань та
4
функцш оргашв державно! влади та мюцевого самоврядування» [5]. Ю. О. Крохiна, розглядаючи бюджетш видатки як об'-ект правовiдносин федерально! держави, критикуе це визначення. Зокрема, вона зазначае: «На жаль, законодавча дефшщя далеко не досконала. По-перше, дане визначення необгрунтовано звужуе коло учасниюв правовiдносин у сферi бюджетних видаткiв, оскiльки у вiдносини вступають сама держава чи !! суб'-екти (як е суб'-ектами бюджетного права) у особi вiдповiдних органiв. По-друге, Бюджетний кодекс Росiйсько! Федерацi! розкривае лише матерiальний змiст видаткiв бюджету. Безумовно, таке розумшня мае значення, наприклад, для облшу бюджетних кош^в, аналiзу здiйснених видаткiв та планування! х перспективи, але не показуе в^е! сутi бюджетних видаткiв» [10, с. 228].
Замють наведеного у законодавствi Росiйсько! Федерацi! визначення Ю. О. Крохiна пропонуе iнше i визначае видатки державного бюджету таким
/ I • • I I
чином: «Видатки державного бюджету — це публiчнi i такi, якi не утворюють та
/ /^PW JП ?А „-?г“
не погашають фшансових вимог, безперервнi затрати держави у виглядi суворо опосередкованих нормами права економiчних вiдносин щодо розподiлу та використання централiзованих та децентралiзованих фондiв грошових коштiв з метою забезпечення завдань та функцш держави (Росшсько! Федераци та !! суб'-ектiв)» [10, с. 228].
Отже, Ю. О. Крохша визначае видатки державного бюджету через поняття «затрати держави». При цьому тд затратами держави розумшться певнi економiчнi вiдносини щодо розподшу та використання централiзованих та децентралiзованих фондiв грошових коштiв, опосередкованi нормами права. Таким чином, учена зосереджуе увагу на оргашзацшному аспект поняття видатюв державного бюджету, ототожнюючи! х з певними економiчними вiдносинами, як урегульованi нормами права. На нашу думку, необхщно видiляти матерiальний та юридичний аспекти, оскшьки останнi мають важливе значення для закрiплення таких категорш у бюджетному законодавствi. До того ж Ю. О. Крохша ототожнюе видатки бюдже^в та видатки державного бюджету.
Дослщжуючи питання правового регулювання видатюв, Л. К. Воронова визначае видатки як «затрати держави, як виражають урегульованi правовими нормами економiчнi вiдносини, що складаються при розподш та використаннi централiзованих та децентраизованих фондiв грошових коштiв та забезпечують його безперервне функщонування» [6, с. 440]. Наведене визначення теж мютить термш «затрати держави», однак останш не ототожнюються з економiчними вiдносинами, а лише виражають економiчну спрямованiсть.
Як зазначае А. Д. Селюков, з точки зору оргашзацшного забезпечення, видатки бюджетiв е врегульований нормами права комплекс вщносин, способiв i прийомiв, завдяки яким кошти з бюджетiв надходять за сво! м призначенням, саме та властивiсть бюджета, за допомогою яко! реалiзуються цш вЫе!
бюджетно! дiяльностi держави i мунiципальних утворень [19]. Безумовно,
б ¦ ¦ ¦
важко сперечатися з тим, що завдяки видаткам бюджета реаизуються всi
\ Х^г, ??л
завдання, функцп та цш, яких прагне досягти держава та органи мюцевого самоврядування. Проте в наведеному твердженш А. Д. Селюкова, на наш погляд, наявш деяк неточностi. По-перше, видатки бюджета не можуть бути властивiстю бюджета. По-друге, залишаеться нез'-ясованим, що являе собою бюджетна дiяльнiсть. Можливо, учений розглядае останню як складову фшансово! дiяльностi держави або як процес утворення i розподiлу грошових кошта.
Слiд пiдкреслити, що видатки, як i доходи бюджету, плануються вщповщно до бюджетно! класифшацп, яка мае бути науково обгрунтованою для оптимального складання всiх бюджетiв. Значення бюджетно! класифшаци ми вже аналiзували при дослщженш доходiв бюджету. Так, наказом Мшютерства фiнансiв Укра! ни «Про бюджетну класифшацш» вiд 14. 01. 2011 р. № 11 [15] затверджено економiчну, функщональну, вiдомчу та програмну класифiкацiю видатюв.
Функцiональна класифiкацiя поеднуе у своему складi групи видаткiв, якi
об'-еднаш вiдповiдно до основних функцiй держави. Так, функщональна
6
класифжащя видатюв мае таю рiвнi деталiзацil: 1) роздши, в яких визначаються видатки бюдже^в на здiйснення вiдповiдно загальних функцш держави, Автономно! Республiки Крим чи мюцевого самоврядування- 2) пiдроздiли та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних кош^в на здшснення вщповщно функцiй держави, Автономно! Республжи Крим та мiсцевого самоврядування.
За економiчною класифiкацiею видатки бюджету подшяються на поточнi та капiтальнi. Проте рашше, до прийняття Бюджетного кодексу Укра! ни 2001 р. [4], економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету не мала нормативного закршлення. Так, Законом Украши «Про бюджетну систему Украши» [16] було передбачено лише розмежування бюджетних видатюв на поточш видатки та видатки розвитку. При цьому вщповщно до вказаного нормативно-правового акта поточш видатки визначалися як видатки на фшансування мережi
I I [// TvX о Д
пiдприемств, органiзацiй та установ, яю функцiонують на початок бюджетного
/ Ь П \ Vj^ I Ilk
року, а також фшансування заходiв iз сощального захисту населення, та тих
заходiв, що не входять до складу видатюв розвитку. Наразi видатки розвитку —
це видатки бюджету на фшансування iнвестицiйно! та iнновацiйно! дiяльностi,
зокрема: фiнансування капiтальних вкладень виробничого та невиробничого
призначення, фшансування структурно! перебудови народного господарства,
субвенци та iншi видатки, пов'-язаш з розширеним вiдтворенням.
Пiсля прийняття Бюджетного кодексу Укра! ни 2001 р. [4] визначення каштальних видаткiв мiстилося в наказi Державного казначейства Укра! ни «Про затвердження Роз'-яснень щодо застосування економiчно! класифшацп видаткiв бюджету та Роз'-яснень щодо застосування класифшаци кредитування бюджету» вщ 04. 11. 2004 р. № 194 [18], що розглядалися як платежi з метою придбання необоротних активiв (у тому чи^ землi, нематерiальних активiв тощо), стратегiчних i надзвичайних запашв товарiв, невiдплатнi платежi, що передаються одержувачам бюджетних кош^в з метою придбання ними подiбних активiв, компенсаци втрат, пов'-язаних з руйнуванням чи
пошкодженням необоротних активiв. Наразi зазначений акт втратив чиннють.
7
Вщповщно до наказу Мшютерства фшанЫв Укра1ни «Про затвердження 1нструкцп щодо застосування eKOHOMi4HOi класифшаци видаткiв бюджету та 1нструкцп щодо застосування класифжаци кредитування бюджету» вщ 12. 03. 2012 р. № 333 [17] каштальш видатки розглядаються як таю, що спрямовуються на придбання основного кашталу (обладнання i предметiв довгострокового користування), необоротних активiв (у тому чи^ землi, нематерiальних активiв тощо), на будiвництво (придбання), ремонт,
модершзащю, реконструкцiю та реставрацiю (у тому чи^ житла (примiщень),
_ 1 / # _
шших об'-екпв), на створення держав них запаяв i резервiв- на придбання каштальних активiв- невiдплатнi платежi, компенсащю втрат, пов'-язаних з пошкодженням основного кашталу. Критерп (вартiсний та часовi показники)
Бюджетного кодексу Укра! ни поняття «поточт видатки» як р1зновид видатюв бюджету, як спрямовуються на забезпечення належного функцюнування оргашв влади та мюцевого самоврядування, бюджетних установ та шш1 видатки, як вщповщно до бюджетно! класифшаци не можуть бути вщнесеш до каштальних видатюв. При цьому до складу поточних видатюв доцшьно вщносити й захищет видатки бюджет1 В (перелж яких визначено Бюджетним кодексом Укра! ни та Законом «Про Державний бюджет Укра! ни» на вщповщний рш. «Каштальн видатки» — це видатки, що направлен на розвиток та реашзацш шновацшно! та швестицшно! д1яльност1, а також на придбання нематер1альних актив1 В й створення державних запаЫв, резерв1 В.
У науковш л1тератур1 можна зустр1ти шш1 визначення каштальних та
поточних видатюв. Наприклад, В. А. Паригша та А. А. Тедеев шд каштальними
видатками розумдать частину видатюв (державних { мунщипальних), за
допомогою яких забезпечуеться шновацшна та швестицшна д1яльнють [14, с.
310]. У свою чергу поточш видатки виступають як державш та мунщипальт
8
видатки, яю спрямоваш на забезпечення поточного фшансування безперебшного функщонування органiв державно! влади та оргашв мiсцевого самоврядування, бюджетних установ, надання державно! шдтримки бюджетам нижчого рiвня та окремим галузям економши в формi дотацiй, субсидiй та субвенцш на поточне функцiонування [14, с. 311].
I. I. Кучеров тдтримуе розподш видаткiв бюджету на каттальш та поточнi, однак не надае власних визначень зазначених видатюв. Учений звертаеться до норм законодавства, зокрема, Бюджетного кодексу Росшсько! Федерацп [5].
Однак, погоджуючись з думкою А. В. 1ль! на, зазначимо, що класифiкацiя видаткiв бюджету, яка використовуеться в законодавств^ являе собою варiанти
саме економiчно! класифшаци видаткiв бюджету. Виходячи з цього, неможливо
дослiдити правову природу видатюв бюджету [8, с. 23]. / / / III /И / 1 III
/ All / - 111 /IV / 1 /11 Окрiм зазначених класифжацш видаткiв можна / \ 1 lit Солдатенко видiляе розподiл видатюв на публiчE i навести й шшь Так,
О. В. [i та приватш. Публiчнi
видатки бувають централiзованi та децентралiзованi, при цьому до
централiзованих належать державнi й мiсцевi видатки. Також залежно вiд того
фонду, з якого здшснюються видатки, видшяють: 1) бюджетнi та
2) позабюджетнi видатки [20, с. 34]. Однак вчена не наводить визначення зазначених видатюв, а лише пропонуе розподшяти! х на певш рiзновиди.
На наше переконання, необхщно вдосконалити бюджетне законодавство Укра! ни шляхом внесення змш до ст. 2 Бюджетного кодексу Укра! ни — поняття «видатки бюджету» визначати як бюджетш ресурси, що акумульованi в бюджетах вщповщних рiвнiв, згiдно iз законами (ршеннями) про бюджет на вщповщний рiк та спрямовуються на здшснення завдань та функцiй, якi покладеш на органи державно! влади та мюцевого самоврядування вiдповiдно до положень бюджетного законодавства. К^м того, слщ закрiпити у зазначеному нормативно-правовому акт такi категорi! як «поточнi видатки» та «каттальш видатки».
Список лггератури:
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: учеб. пособие / И. Т. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 480 с.
2. Бирман А. М. Очерки теории советских финансов: в 3-х вып. — Вып. I. Сущность и функции финансов / А. М. Бирман. — М.: Финансы, 1968. — 207 с.
3. Бюджетний кодекс Украши вщ 08. 07. 2010 р. № 2456-VI // Вщом. Верхов. Ради Украни. — 2010. — № 50−51. — Ст. 572.
4. Бюджетний кодекс Украши вщ 21. 06. 2001 р. № 2542-III // Вщом. Верхов. Ради Украши. — 2001. — № 37.? Ст. 189.
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31. 07. 1998 г. № 145-ФЗ [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http: //www. consultant. ru/popular/budget/
6. Воронова Л. К. Правовое регулирование государственных расходов и финансирования / Л. К. Воронова // Финансовое право. — М., 1995.
7. Закон Латвии об управлении бюджетами и финансами от 24. 03. 1994 г. [Электрон. ресурс].? Режим доступа: www. pravo. lv/likumi/74_zoub. html.
8. Ильин А. В. Правовые основы расходов бюджета: моногр. / А. В. Ильин.? М.: Статут, 2014. -144 с.
9. КарасеваМ. В. Финансовое право: учеб. / М. В. Карасева, Ю. А. Крохина — под ред. М. В. Карасевой. — М., 2001.
10. Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федералiзм: моногр. / Ю. А. Крохина — под ред. Н. И. Химичевой. — М., 2001. — 352 с.
11. Кучеров И. И. Бюджетное право России: курс лекции / И. И. Кучеров. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.? 317 с.
12. Монаенко А. О. Особливосп фшансування видатюв у фшансовому правi та чинному законодавст Украши i зарубiжних краш / А. О. Монаенко // Держава i право. Юрид. i полгг. Науки: зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 41. — С. 443−449.
13. Национальный акт про бюджет Хорватии [Електрон. ресурс].? Режим доступа: http: // www. worldbank. org/publicsector/pe/BudgetLaws/CroatiaBudgetLaw200. pdf.
14. Парыгина В. А. Бюджетное право и процесс: учеб. / В. А. Парыгина, А. А. Тедеев. — М.: Эксмо, 2005. — 384 с.
15. Про бюджетну класифшащю: наказ Мшютерства фшанав Украши вщ 14. 01. 2011 № 11 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http: //www. minfin. gov. ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356 065&-cat_id=355 990.
16. Про бюджетну систему Украши: Закон УРСР вщ 05. 12. 1990 р. № 512-XII // Вщом. Верхов. Ради УРСР. — 1991. — № 1. — Ст. 1.
17. Про затвердження 1нструкцп щодо застосування економiчноi класифшацп видатюв бюджету та 1нструкцп щодо застосування класифшацп кредитування бюджету: наказ Мшютерства фшанЫв Украши вщ 12. 03. 2012 р. № 333 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z0456−12/paran18#n18.
18. Про затвердження Роз'-яснень щодо застосування економiчноi класифшацп видатюв бюджету та Роз'-яснень щодо застосування класифшацп кредитування бюджету: наказ Державного казначейства Украши вщ 04. 11. 2004 р. № 194 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http: //search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/DKU0242. html.
19. Селюков А. Д. Правовое обеспечение оптимизации межбюджетных отношений в Российской Федерации: дисс. На стиск. учен. степ. д-ра юрид. наук / А. Д. Селюков. — М., 2003.? 387 с.
20. Солдатенко О. В. Видатки як фшансово-правова категорiя / О. В. Солдатенко // Фшансове право. — 2009. — № 4(10). — С. 31D35.
21. Фадеев Д. Е. Финансовое право: учеб. / Д. Е. Фадеев — отв. ред. С. В. Запольский. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2011. — § 4 гл. 7 [Электрон. ресурс]. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Токарева Е. О. «Расходы бюджета» как категория бюджетного права.
Рассмотрены различные походы к определению одной из базовых категорий бюджетного права? «расходы бюджета». Проанализированы положения законодательства Украины, Российской Федерации, Хорватии и Латвии. Особое внимание акцентируется на необходимости усовершенствования бюджетного законодательства Украины, поскольку отсутствие единого подхода к определению и толкованию понятия «расходы бюджета» как в науке, так и в законодательстве затрудняет реализацию бюджетно-правовых норм.
Ключевые слова: расходы бюджета, бюджетные ресурсы, бюджетная кл ассиф икация.
Tokarieva K. О. «Budget expenses"as a category of budget law.
In article various campaigns to definition of one of basic categories of the budgetary right? «budget expenses» are considered. Provisions of the legislation of Ukraine, the Russian Federation, Croatia and Latvia are analysed. The special attention is focused on need of improvement of the budgetary legislation of Ukraine as lack of uniform approach to definition and interpretation of the concept «budget expenses» both of science, and in the legislation complicates implementation of budgetary rules of law.
Key words: budget expenses, budgetary resources, budgetary classification.
Розширена анотащя
статт Токарево'-1 Катерини ОлеНвни на тему: ««Видатки бюджету» як
категорiя бюджетного права»
Tokarieva K. О., graduate student in the Department of Finance, Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv
An extended abstract of a paper on the subject of: «BUDGET EXPENSES» AS A CATEGORY OF BUDGET LAW
Problem setting. Today in Ukraine there is no comprehensive study of the problems of legal regulation spending. Lack of interest of scientists to study the characteristics of regulation of expenditures has no objective justification as expenditures at the level of income make up the horizontal structure of the budget. However, the science of finance coverage of issues that are associated with the formation and classification of income paid enough attention.
Recent research and publications analysis. Research on some aspects of public spending devoted to research work of scholars such as L. K. Voronova, O. M. Gorbunova, M. V. Karaseva, A. A. Nechay.
Paper objective. The purpose of this article is to highlight the problems of legal regulation of expenditures and their solutions.
Paper main body. Functioning budget comes from special economic forms -income and expenditure. In science, finance is believed that in economic terms, budget expenditures can be determined from the quantitative and qualitative side. Qualitative behavior, you can set the economic nature and purpose of each type of public expenditure and quantitative — they value. In order to clarify the role and value of public spending in the social and economic life of the state of financial theory and practice developed their classification. There are economic, functional, departmental and sectoral classification of budget expenditures. The article reveals specific types of expenditures for given distribution.
Conclusions of the research. Thus, we can conclude that the budget legislation of Ukraine is not perfect. Propose to the Budget Code of Ukraine
categories such as & quot-budget expenses& quot-, & quot-current expenses& quot- and & quot-capital expenses& quot-. Key words: budget expenses, budgetary resources, budgetary classification.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой