Тактические решения в криминалистике: проблемы психологии

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Олег Юршович Булулуков,
канд. юрид. наук, доцент На^ональний юридичний ушверситет iменi Ярослава Мудрого, м. Харш
ТАКТИЧН1 Р1ШЕННЯ В КРИМ1НАЛ1СТИЦ1: ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГИ
Розглянуто питання використання психологи у прийнятт1 тактичных ргшень при роз-слгдувант злочитв. Названо елементи психологгчних основ прийняття ргшень I розкрито гх змгст. Вказано на можливкть використання розроблених психолог1ею методгв при вибор1 та прийнятт1 ргшень.
Ключовi слова: психолопя прийняття ршень, прогнозування, рефлексивне мислення, результати ршень, внутршне переконання.
Прийняття р1шень при розслвдуванш злочишв залежить вщ багатьох факто-р1 В, головними з яких е психолопчш особливост особи, яка приймае р1шення.
© Булулуков О. Ю, 2015
87
Вивченням поведшки людини i виникаючих у процесi його життедЬ яльностi iнтелектуальних процесiв займаеться когнiтивна психологiя1 [9]. Дослщжуючи людську психiку, психологи звертають увагу на так процеси, як: сприйняття, уявлення, уява, пам'-ять людини, лопчне мислення, а також здатшсть до прийняття ршень. Актуальнiсть дослiдження ще! проблеми обумовлена необхiднiстю розгляду окремих аспекпв психологи прийняття рiшень. Це мае значення для прийняття тактичних ршень.
Деяю питання психологГ! прийняття ршень розглянуто у роботах уче-них, таких як: Р. С. Белкш, Ю. М. Грошевой, Ю. В. Вертакова, В. О. Коновалова, О. Р. Ратшов та ш., проте окремi аспекти ще! проблеми досi залишилися недослiдженими.
Спробуемо розглянути деяы елементи психологiчних основ прийняття ршення розглянути у цш статтi.
Психологiя прийняття рiшень обумовлена специфжою сфери! х засто-сування та тактичними особливостями розслщування злочишв, що перед-бачае включення в структуру психолопчних основ прийняття ршень таких елементiв: а) психологiя прогнозування- б) психолопя рефлексивного мислення- в) психолопя штерпретацп доказово! шформацп- г) конкуренцiя у процесi прийняття ршень- д) можливi результати прийняття ршень у! х виконавчiй стадп.
Приймаючи рiшення, слiдчий охоплюе сво! м мисленням всi названi елементи, придшяючи! м певний промiжок часу, залежно ввд ситуацп прийняття. Розгляд кожного елемента в запропонованш послвдовносп дозволяе розкрити змiст розумових проце^в слiдчого, що мають мкце при прийняттi тактичних рiшень.
Включення психологГ! прогнозування як першого елемента психолопчних основ прийняття ршень обумовлюеться необхiднiстю вибору напрямку розу-мово! дiяльностi при прийняттi рiшень.
Розумова дiяльнiсть включае в себе ряд розумових дш, кожна з яких вико-нуе рiшення виникло! в процесi розслiдування задачi або !! частини. Будучи нерозривним супутником фiзично! дiяльностi, розумова дiяльнiсть передуе! й. Перш нiж щось зробити, людина подумки уявляе, i якщо передбачуваний результат !! влаштовуе, вона приступае до практичного здiйснення, а в негативному випадку вчиняе iншi дп, поки не вийде шукане [8, с. 116]. Використову-ючи властивi людинi психiчнi процеси особа, що приймае ршення, визначае змкт розумово! дiяльностi, прогнозуючи необхiдне ршення задачi.
У практицi розслiдування формування задач, що шдлягають вирiшенню, вщбуваеться по-рiзному. Однi задачi виникають безпосередньо шсля вияв-лення поди злочину, iншi — формуються слiдчим виходячи зi слiдчо! ситуацп, що склалася в певний перюд розслщування. Вiдрiзок часу, вiдведений для прогнозування ршення, яке приймаеться, залежить ввд суб'-ективних та об'-ективних факторiв.
1 Когштивна психолопя — роздал психологи, який вивчае когттивш, тобто шзнавальш процеси людсько! психжи.
Булулуков О. Ю. Тактичнршення в крим'-нал'-стиц'-: проблеми психологи
Розглянемо суб'-ективш фактори як внутршш складов! психологи прогнозу.
Першим з них, на наш погляд, е сприйняття.
При здшсненш прогнозування вщбуваеться сприйняття виникло! задачу для виршення яко! приймаеться тактичне ршення. На бшьш високому р1вш абстрагування формування задач1 здшснюеться у рамках сформовано! ситуаци розслвдування 1, вщповщно, сприйнята шформащя належить до слщчо! ситуа-цИ& quot- в щлому або до окремих !! компонент1 В.
Сприйняти ситуащю розслщування об'-ективно 1 прийняти правильне ршення слщчому допомагае професшний 1 життевий досвщ, що дае практичш знання 1 сприяе здшсненню прогнозування. На думку Р. С. Белкша, складо-вими зазначеного досвщу е: науков1 даш, практичш навички та вмшня, а також здатшсть приймати р1шення в мшливш обстановщ [1, с. 150−151].
Другим фактором, що входить у психолопю прогнозу, е пам'-ять людини.
Психологи видшяють два типи пам'-ят — короткочасну 1 тривалу. У корот-кочасну пам'-ять шформащя надходить 1з зовшшнього оточення 1 з тривало! пам'-ять При переход! шформаци з тривало! пам'-ят в короткочасну у людини ввдбуваються процеси вщтворення шформаци та !& quot-! осмислення [7, с. 11]. Стосовно психологи прогнозування прийняття р1шень дана модель пояс-нюе мехашзм вибору необхвдного р1шення в процес прийняття. У результат! сприйняття слвдчим шформаци остання надходить у короткочасну пам'-ять, туди ж надходить шформащя 1 з тривало! пам'-яти про р1шення в аналопчних ситуащях, як1 носили позитивний чи негативний характер- про науков1 даш, якими волод1е слвдчий- про наявш у слвдчого навички 1 вмшня. О. Р. Ратшов так пояснюе мехашзми розумово! д1яльност1 слвдчого: «В1дбивши проблемну ситуащю, тобто в1дом1 фактичш обставини справи 1 задачу, що шдлягае вир1-шенню, думка слвдчого мобШзуе запаси знань 1 досвщу, ввдшукуючи в мину-лому щось под1бне … Тим часом уява на основ1 наявних уявлень 1 понять з усього цього матер1алу будуе нов1 образи … «[8, с. 119].
Формування в короткочаснш пам'-ят прогнозу р1шення, яке приймаеться, обумовлюеться трет1м елементом, — психолопчними процесами, пов'-язаними з уявою. Уява — це здатшсть свщомост створювати образи, уявлення, ще! та машпулювати ними [10]. У психологи прогнозу уява вщповщае за ввдобра-ження в короткочаснш пам'-ят майбутнього, можливих наслщюв прийняття того чи шшого р1шення. Надаючи слщчому альтернативи можливих наслщыв прийняття р1шень у вигляд1 образ1 В, уява дозволяе скоротити час, необхщний на! х виб1р, 1 уникнути помилок при прийнятть
Другим елементом психолопчних основ прийняття р1шень е рефлек-сивне мислення. Рефлексивне мислення обумовлено можливими уявлен-нями людини. У загальному вигляд1 рефлексивне мислення розглядають як можливкть представити ди шшо! людини в певнш ситуаци 1 знаючи! х, прийняти р1шення. Досл1джуючи рефлексивне мислення в теори конфлшту, В. А. ЛефеврГ. Л. Смолян ввдзначають особливий характер м1ркувань кон-флштуючих сторш. При цьому дослвджуеться процедура прийняття р1шення
стороною конфлжту, яка визначаеться як: 1) аналiз реально! обстановки (формування завдання) — 2) визначення мети- 3) вибiр методу досягнення мети- 4) вироблення ршення задача 1нша сторона, аналiзуючи дану процеДУРУ прийняття рiшення зi свое! точки зору, iмiтуе мiркування суперника i приймае рiшення, випдне для себе [6, с. 21−22].
Здатшсть слвдчого до абстрактного мислення i можливкть iмiтувати дп шших осiб найбiльш ефективно проявляеться у прийнятт рiшень при про-вадженш слiдчих дiй, а також при висуванш слiдчих версiй i плануванш. Уявлення при рефлексивному мисленнi направлено на проникнення в сут-шсть явища чужо! свiдомостi, пiзнання його i моделювання [4, с. 96] мож-ливих дiй iншоi людини.
Характер шзнавально1 дiяльностi слiдчого, який знаходить свое пере-ломлення в уявленш, проявляеться в дослiдженнi мислення опонента, вста-новленнi його штелектуального рiвня, обiзнаностi про злочин i про ситуащю розслiдування. Процес уявлення, що е основою рефлексивного мислення слщ-чого, може бути одностороншм або двостороншм. Наприклад, пошук об'-екпв, захованих злочинцем, дозволяе слiдчому в односторонньому порядку iмiтувати мислення особи про можливi мiсця приховування таких об'-екпв. Особа, яка протидiе розслщуванню, вирiшуе завдання прямо протилежнi задачам слвдчого i, як i слвдчий, робить спроби проникнути в свщомють свого опонента i уявити його подальшi дй& quot-. Таке суперництво призводить до того, що перемагае той, хто сильшший в рефлексп, тобто той, хто бшьш правильно уявляе сильш й слабкi сторони позицп суперника i використовуе цi факти на свою користь.
У рефлексивному мисленш уявлення про суперника супроводжуеться мiркуваннями про його можливi думки i можливi дй& quot-. Вплив рефлексивного мислення на прийняте тактичне ршення обумовлене позищею iншоi особи, або характером ситуацп, що впливае на цю позищю. Отримувана iнформацiя дозволить прийти до оптимального ршення.
Рефлексивне мислення й прогнозування пов'-язаш мiж собою в механiзмi прийняття ршення, цей зв'-язок дозволяе визначити i прийняти оптимальне i ефективне ршення, виходячи з особливостей об'-екта.
Трепм елементом психолопчних основ прийняття ршення е «психолопя штерпретацп доказовоТ шформацп». Включення цього елемента в основи прийняття ршень пов'-язано з тим, що штерпретащя доказовоТ шформацп визначае структуру внутршнього переконання, що передуе прийняттю рiшення.
Збирання доказiв у процесi розслiдування, встановлення факпв i ix належ-ностi до шуканого предмета доказування, здiйснюеться виходячи з перекона-ностi слiдчого в ix iстинностi. Псиxологiчно процес формування внутрiшнього переконання починаеться з аналiзу iнформацii про предмет пiзнання.
Так, стосовно ситуацш, пов'-язаних з розслщуванням злочинiв, цей процес можна розглянути на прикладi провадження слiдчиx дш.
На етапi огляду мiсця подп слiдчий, сприймаючи обстановку й слвди злочину, будуе, формуе вiрогiдну модель злочинно! дй& quot-, яка повнiстю або
Булулуков О. Ю. Тaкmuчнipiшення в кpuмiнaлicmuцi: пpоблемu пcuхологii
чacткoвo знaxoдить? oe пiдтвеpдження в xoдi здшгаення огляду. Пpи пpo-вaдженнi iншиx cлiдчиx дiй пеpекoнaння в пpaвильнocтi пpипyщень пiдтвеp-джyeтьcя a6o cпpocтoвyeтьcя, нaближaючиcь до icтиннoгo. Фopмyючиcь нa oтpимaниx знaнняx, внyтpiшнe пеpекoнaння, будучи дocтoвipним, включae в cебе cyдження як eдинo можливе.
Тaким чином, внyтpiшнe пеpекoнaння щодо icтиннocтi зтань пpo зло-чин фopмyeтьcя y ошдчого нa пiдcтaвi фaктiв, ycтaнoвлениx пpи пpoведеннi cлiдчиx дiй. Дaне пpипyщення oбyмoвлюe виcнoвoк пpo неpoзpивний зв'-язок piшень, що пpиймaютьcя, i внyтpiшньoгo пеpекoнaння cлiдчoгo. Тaкий взae-мозв'-язок cпpияe пpийняттю пpaвильнoгo тaктичнoгo piшення як пpиpoдний пpoяв внyтpiшньoгo пеpекoнaння. Змicт внyтpiшньoгo пеpекoнaння ошдчого cклaдaють знaння, oтpимaнi ним пpи oцiнцi дoкaзiв, a тaкoж cyб'-eктивнa впев-ненicть y oб'-eктивнiй icтиннocтi oтpимaниx знaнь.
Iнтеpеc cтaнoвить до^дження cтpyктypи внyтpiшньoгo пеpекoнaння. Ha думку В. О. Кoнoвaлoвoi, в CTpy^ypy внyтpiшньoгo пеpекoнaння вxoдить: arn-лiз виxiднoгo мaтеpiaлy (вiдoмocтей, фaктiв, дoкaзiв), oцiнкa кожного з його cклaдoвиx, cинтез pезyльтaтiв aнaлiзy як cyкyпнocтi oтpимaниx дaниx, його oцiнкa як ocнoвa пеpекoнaння [5, c. 326].
Рoзглядaючи пpoблеми фopмyвaння cyддiвcькoгo пеpекoнaння, Ю. M. rpo-шевий видiляe в cтpyктypi cyддiвcькoгo пеpекoнaння тpи acпекти: гно^оло-гiчний, пcиxoлoгiчний тa етичний [3, c. l4]. Дещо iнший пiдxiд до визнaчення cтpyктypи внyтpiшньoгo пеpекoнaння cлiдчoгo ми cпocтеpiгaeмo y О. Р. Рaти-нoвa, який видiляe в cтpyктypi: зтання- вipy в пpaвильнicть цього знaння- вольовий cтимyл, що cпoнyкae до певниx пpaктичниx дiй [8, c. l42].
Пpи глибокому дocлiдженнi нaзвaниx пiдxoдiв до визнaчення cтpyктypи внyтpiшньoгo пеpекoнaння cпocтеpiгaeтьcя cxoжicть пoзицiй зaзнaчениx aвтo-piв щодо його змкту. 3a зaгaльним пpaвилoм, внyтpiшнe пеpекoнaння фopмy-eтьcя нa нaявнiй догазовш iнфopмaцii.
Однaк пpийняттю тaктичниx piшень пеpедye пiдгoтoвкa, якa пеpедбaчae яккний i кiлькicний aнaлiз дoкaзoвoi ^явно!& quot- iнфopмaцii тa тiei, що oчiкyeтьcя y зв'-язку з пpийняттям piшення. У цьому зв'-язку iнтеpеc пpедcтaвляe iнтеp-пpетaцiя не тiльки нaявнoi iнфopмaцii, aле й oчiкyвaнoi. Пpиймaючи piшення, cлiдчий пoпеpедньo здiйcнюe: пpoгнoзyвaння oчiкyвaнoi дoкaзoвoi iнфopмaцii- визнaчae piвень IT нaлежнocтi до poзcлiдyвaнoi поди- poбить ii oцiнкy. Зaзнaче-ний пiдxiд фopмye внyтpiшнe пеpекoнaння в неoбxiднocтi пpийняття piшення для oтpимaння шyкaнoi iнфopмaцii.
Hеoбxiдним елементом пcиxoлoгiчниx ocнoв пpийняття piшень e кoнкypен-цiя в пpoцеci ix пpийняття. Альтеpнaтиви y пpийняттi того чи шшого piшення, що мae тaктичнi ocнoви, oпocеpедкoвaнi piзними чинникaми, яы впливaють тieю чи iншoю мipoю нa вибip ocoбoю певного piшення. Moжнa видiлити тaкi гpyпи чинниюв: a) щодо недocтaтнocтi oб'-eктивнoi iнфopмaцii- б) щодо догазо-во'-1 щнно^ oдеpжyвaнoi iнфopмaцii- в) щодо cyб'-eктивнoгo cтaвлення cлiдчoгo до oдеpжyвaнoi дoкaзoвoi iнфopмaцii.
Чималу роль у виборi ршення, що приймаеться, займають рiзнi методи шзнання, так як: спостереження, аналiз i синтез, наукова абстракщя, метод моделювання. Кожен з методiв окремо i в сукупност з iншими е шструмен-тами, якi дозволяють з визначеного перелжу можливих рiшень прийняти едино правильне. Конкуренщя як об'-ективна реальшсть сприяе пошуку оптимально-стi, знаходженню ршення, яке в данiй ситуацп е найбшьш ефективним.
Необxiдно вщзначити творчу складову розумовоТ дiяльностi слвдчого при виборi рiшення. Необxiднiсть досягнення позитивного результату прийняттям ршення активiзуе творчi процеси мислення людини, яы сприяють вiдшуканню шляxiв прийняття ршення з малими витратами часу i матерiальниx ресурсiв. Концентрацiя творчих можливостей слвдчого на шуканому, отримання всiеi необxiдноi iнформацii i lT аналiз дозволить отримати позитивнi результати у виглядi вибору i прийняття правильного ршення.
У психологи розробленi спещальш методи, використання яких дозволяе систематизувати розумову дiяльнiсть особи з вибору ршення з наявних варiантiв.
Розглянемо деякi з них, яю можуть бути адаптованi до умов розслщування злочинiв.
Найбiльш поширеним е «метод проб i помилок». Сутшсть даного методу полягае в послвдовному аналiзi всix наявних варiантiв ршень. При цьому будь-яких правил пошуку правильного ршення i його оцшки не iснуе. Прiоритет вщдаеться рiшенню, яке на думку особи, що його приймае, е кращим. В основi цього методу лежить суб'-ективний критерш оцiнки правильностi обраного ршення, iстотний вплив на який здшснюе професiйна пiдготовка i практичний досвщ слiдчого.
1ншим методом, який також може бути адаптований до умов розслщування, е удосконалений метод проб i помилок, який отримав назву «метод списку контрольних питань». Заздалепдь шдготовлеш питання ставляться по черзi до кожного варiанту ршення. Остаточне рiшення приймаеться пiсля остаточного «анкетування» всix з наявних варiантiв рiшень. Так, стосовно до викори-стання цього методу можна запропонувати приблизний список питань: а) на що спрямоване тактичне ршення? б) якi позитивнi результати очжуються? в) якi негативнi результати можуть бути? г) який стушнь ризику отримання негативних результат? д) яка можливють мiнiмiзацii негативних результатiв? ж) яке сшввщношення позитивного i негативного резулыалв? з) яке рiшення могло б замшити дане? Складання списку контрольних питань е стимулюю-чим чинником для уявлення про новi варiанти рiшень.
Ще одним психолопчним методом, який може бути адаптований для прийняття ршень слщчим, е метод морфологiчного аналiзу. Даний метод був запропонований швейцарським астрономом Фрщем Цвiккi1 [11]. Сутнiсть його
1 Метод морфолопчного анал1зу заснований на визначенш можливих р1шень для окремих частин задач1 (так званих морфолопчних ознак, як1 характеризують пристрш) з наступним системати-зованим отриманням ix сполучень (комб1нуванн1).
Булулуков О. Ю. Тактичнршення в крим'-нал'-стиц'-: проблеми психологи
полягае в систематичному анал1з1 поставлено! задач1 1 вс1х мислимих вар1ант1 В ршень, як1 могли б мати м1сце. Такий шдхщ м1шм1зуе можлив1сть помилки при вибор1 необхщного ршення [2, с. 278−280]. Застосування методу морфо-лопчного анал1зу можливо при наявност достатньо! кшькост часу для вир1-шення виникло! задачь Перевагою його е актив1защя розумових процес1 В, що дозволяють розглянути значну кшьысть вар1ант1 В можливих ршень.
Сл1д зазначити, що конкуренщя наявних вар1ант1 В ршень може бути вир1-шена 1 шшими методами, адаптованими до конкретно! ситуаци розслщування.
Останшм елементом психолопчних основ прийняття ршень е знання про можлив1 результати прийняття ршень у! х виконавчш стади. Видшення цього елемента визначаеться значимктю його в структур! психолопчних основ прийняття р1шень. Особа, яка приймае р1шення, охоплюе сво! м мис-ленням 1 вид р1шення, 1 результати його прийняття. Б1льш того, зм1ст р1шення безпосередньо пов'-язаний з його результатами, 1 визначаеться ними. Розгля-даючи результати прийняття р1шень як необхвдну складову психолопчних основ прийняття р1шень, необх1дно дати деяы пояснення понять «прийняття р1шень» та «реал1зац1я р1шень» (отримання певного результату). Прийняття ршення — це розумовий процес, спрямований на побудову теоретично! конструкций за допомогою яко! може бути виршена розумова задача. Здшснення ршення як ди — це процес його реал1заци. Необхвдшсть визначення можливих результат1 В прийняття р1шень в! х виконавчш стадГ! обумовлюеться завданнями розсл1дування, для виршення яких 1 приймаються ршення. Результат прийняття ршення може бути: а) позитивним- б) негативним.
Розглянемо кожен з названих результат1 В.
Позитивний результат передбачае досягнення щлей, поставлених сличим при прийнята тактичного ршення. Досягнення щлей у повному обсяз1 або в якшсь частиш е поняттям ощночним, 1 визначаеться шсля реал1зац1! р1шення. На наш погляд, позитивним результат уважаеться тод1, коли слвдчий не приймае нових ршень для реал1зацГ! ц1лей, на досягнення яких уже при-ймалося ршення.
Негативний результат при прийнятл ршення може бути передбачуваний 1 не передбачуваний. Передбачуваним вш може бути, наприклад, при прове-денш обшуку з передбачуваним негативним результатом. Не передбачуваний негативний результат ршення — це невиправдана витрата сил та засоб1 В, у зв'-язку з недосягненням щлей прийнятим ршенням, а шод1 й непоправна втрата доказ1 В. Прикладом е неправильно обрана тактика допиту шдозрюва-ного, коли за в1дсутност1 шших доказ1 В слщчий не отримуе правдивих пока-зань вщ п1дозрюваного 1 злочин залишаеться нерозкритим.
Розглянут1 тут окрем1 питання використання психологи у прийнятт1 ршень розкривають внутршню структуру розумово! д1яльност1 сл1дчого, що мае м1сце при прийнята тактичних ршень у процес1 виконання завдань роз-сл1дування злочишв.
Список л^ератури:
1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р. С. Белкин. — М.: Норма, 2001. — 238 с.
2. Вертакова Ю. В. Управленческие решения: разработка и выбор: учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев- под общ. ред. Э. Н. Кузьбожева. — М.: КНО-РУС, 2005. — 352 с.
3. Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве / Ю. М. Грошевой. — Х.: Вища шк., 1975. — 144 с.
4. Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В. Е. Коновалова. — Х.: Консум, 2000. — 176 с.
5. Коновалова В. Е. Внутреннее убеждение: проблемы следственной и судебной деятельности / В. Е. Коновалова // Теор1я та практика судово! експертизи 1 кримшалктики: зб. наук. -пр-акт. матер1ал1 В. Вип. 5 / Мш. юст. Укра! ни, ХНД1СЕ 1 м. засл. проф. М. С. Бокар1уса — НЮАУ 1 м. Ярослава Мудрого — ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шеттько, Л. М. Головченко та ш. — Х.: Право, 2005. — С. 12−16.
6. Лефевр В. А. Алгебра конфликта / В. А. Лефевр, Г. Л. Смолян. — М.: Знание, 1968. — 64 с.
7. Лук А. Н. Память и кибернетика / А. Н. Лук. — М.: Наука, 1966. — 135 с.
8. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей / А. Р. Ратинов. — М.: Изд-во Высш. шк. МООП СССР, 1967. — 290 с.
9. Электронний ресурс [Режим доступа]: Ы±р8: //ги. "-шк1ре<-11а. о^^1к1/Когнитивная психология.
10. Электронний ресурс. — Режим доступа: Ьир8: //ги. "-шк1ре<-1а. о^/шк1/Воображения.
11. Электронний ресурс. — Режим доступа: https: //ru. wikipedia. org /шЫ/ Морфологический анализ.
Булулуков О. Ю. Тактические решения в криминалистике: проблемы психологии.
Рассмотрены вопросы использования психологии в принятии тактических решений при расследовании преступлений. Названы элементы психологических основ принятия решений и раскрыто их содержание. Указано на возможность использования разработанных психологией методов при выборе и принятии решений.
Ключевые слова: психология принятия решений, прогнозирование, рефлексивное мышление, результаты решений, внутреннее убеждение.
Bululukov O. Y. Tactical decisions in forensic science: problems, we psychology.
Address the use of psychology in making tactical decisions in the investigation of crimes. Named elements of psychological basis for decision-making and disclosure of their contents. The potential use of psychology developed methods for the selection and decision-making.
Key words: psychology of decision making, forecasting, reflective thinking, the results of decisions inner conviction.
Надшшла до редколегп 02. 02. 2015 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой