The moral influence of Sulamis'-s "-Arbain"-on Jami'-s "-Chihil hadis"-

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
УДК 8Т1 Ф.А. КАМОЛОВ
ББК 83. 3(0)9
ТАЪСИРИ «АРБАИН"-И СУЛАМ? БА «ЧИ?ИЛ ?АДИС & gt--И
МАВЛОНО? ОМИ
Абдураумони? ом?моуиятан шахсиятимаърифатпарваремебошад, ки мацсади ягона ва аслии? аз эцоди асаруои сершумори адабй ва илмй бо нури маърифат мардумро аз цаулу цауолат рауонидан, ба с? йи зиндагии орому осуда варузгори хушроунамой карданы онуост.
Эмомалй Раумон
Вожа? ои калид?: Чиуил уадис, ?ом?, «Арбаин"-и Суламй, шару, гояи тасаввуф?, баурабардорй
Абдурра? мони ?ом? дар «Чи?ил ?адис"-и хеш? адис?оеро тар? ума кардааст, ки бештар? анбаи ахло? дошта, оид ба д? ст?, рафо? ат, нига? доштани э? тироми модар, нафъ расонидан ба мардум, вафо ба ахд, чуду сахо, бахшишу бахшоиш, бар? ам додани газаб, кинаву адоват, рашку? асад, пург? иву мардумозор? ва амсоли ин? о ба? с мекунад.
Нигоранда дар? ар як аз ин? итъаот мавз? оти ?удогонаеро ташре? меди? ад, ки дар? ар давру замон пешор? и инсоният? арор доранд. Ин масоил ба ла? за?ои мухталифи зиндагонии мусалмонон гире? х? рда, го? о боиси низову нофа? ми?о мегарданд, ки ни? оят адолати и? тимо? ва? а?и?ати кулл аз назар? о дур мемонад.
Мазомине, ки дар? итъа?о матра? мегарданд, аз? умлаи му? имтарин масоили ахло? ии ?ар давру замон буда, бо зиндагии р? змарраи мардум ало? аи ногусастан? доранд. Чунончи, масъала? ои бародариву таовун дар кору амал? о, саховату карам ва базли мол, пар? ез аз мардумозорон, бар ваъда вафо кардан, фарзу? арз будани ваъдаро донистан, пар? ез аз пург? иву хабаркаш?, фур? нишонии газаб ва сабр дар баробари бадиву рафтори нодурусти мардум, э? тиёткориву дурандеш?, илми диниву дунёиро ба фоидаи? омеа истифода кардан, сухани некро сада? аву кори хайр баршумурдан ва амсоли ин? о, ки аз мавз? ъ?ои ?овидонии адабиёти мо ма? суб мегарданд, дар? исме аз? итъаоти мавриди назар ма? оми му? им доранд.
Мавлоно? ом? ?амчун адиби с? фимашраб ба масъала? ои розу асрори касро нига? бон будан (зеро ифшогари сир? амчун хиёнаткор аст), ниго? доштани сир аз? ама кас, нига? доштани забои аз гуфтори зишт, ?ар шунидаро ба забои наёвардан, якдилу якр? ю якзабон будан, зикри Офаридгори Зул? алол, ма?? ур мондани бандагони симу зар аз лутфу мар? амати Худо, бахшоишу карамро м?? иби ?урбати Парвардигор шинохтан, молу мулкро ба ризоияти Худо сарф кардан ва аз ниёз? ои зиёди зиндаг? дур? ?устан, ки? ар кадом дар ало? идаг? ва дар таълимоти а? ли ирфон? ойго?и хоса доранд, тава??? и махсус мабзул доштааст, ки ин пеш аз? ама нишонди? андаи ?а?онбин? ва машраби инсонии ин суханвари бузург мебошад.
Дар? исме аз му? аттаоти ?ом? мавз? ъ?ои моли дунёро монеи кори дин баршумурдан, файзи э? сону ?аноат ?осил намудан, суб? хезиро мояи лутфу ме? рубонии Эзид? исобидан, панд гирифтан аз р? зи сахти мардумон, миннат нани? одан ба саховати хеш, аз? аводиси зиндаг? пандом? з будан, д? стиву душман? ва та? кими ошно? бо василаи? адоё, дар? амсоягии одамони хуб манзил ихтиёр кардан, донистани муддати ме? мон? ва аёдату дидори д? стон, айббини худ будан? абл аз дидани ну? си дигарон дар пайвастаг? зикр гардидаанд, ки дар тарбияи ахло? ва ташаккули? а?онбинии солими? ар фард дорои арзиши зиёд мебошанд.
Мавз? оти мазкур аз шумори нукоте мебошанд, ки Абдурра? мони ?ом? дар рисолаи манзуми «Чи?ил ?адис» он? оро шар? у тавзе? бахшидааст.
Мутолиаи пайваста ва мушо? идаи муттасили «Чи?ил ?адис"-и Мавлоно Нуриддин Абдурра? мони ?ом? моро ба чунин нати? агир? овард, ки? итъа?ои? аз ли? ози мавз? ъ ?ама ахло? ианд ва? амзамон аз дарунмояи он масоили ирфониву фалсафиро низ метавон ба мушо? ида гирифт. Аз ин р?, тиб? и доираи мавз? ъ?ои мутолиашаванда? итъа?оро ба тари? и истиш? од оварда, андешаву мароми ирфонии шоирро баррас? хо? ем кард.
«Чи?ил ?адис"-и ?ом? аз? и?ати та? аллии масоилу мавз? ъ?ои ахло? и ирфон? ва маз? аб? бештар ба «Арбаина фи-т-тасаввуф"-и Аб? абдурра?мони Сулам? шабо? ат дорад. Аб? абдурра?мони Суламй дар байни масоили марбут ба тасаввуф а? одисеро ?амъовар? кардааст,
79
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
ки ба масъала? ои имон, фа? р, ?аноат, тарки дунё, шукргузор?, тарки кор? ои дахолатнадошта, таовун, бениёзй, миннат, илм, тарки молпарастй ва гайра бахшида шудаанд.
Суламй дар боби шашум оид ба макорими ахло? ?адисеро меорад, ки дар он масъалаи бахшидан ё худ гузар кардан чун ма? були зоти? а? баён шудааст: Чунончи, «…Худованд бахшиданро д? ст медорад» (6, 6).
?ом? дар ташре? и ?адиси «Бахшидан бурд кардан аст» ?айд кардааст, ки агар шахсе дасти бахшишу бахшоиш кушояд, фардо, яъне дар р? зи ?иёмат, дар? авори Худой ме? рубон дар осоиш? арор мегирад. ?ом? ин маъниро ба тарзи зер баён кардааст:
Суд агар боядат зи мояи хеш,
Дасти бахшиш кушову бахшоиш.
Судат акнун ситоишу фардо,
Дар цивори Худой осоиш (7, 24).
Мавз? и ?аноат яке аз мавз? ъ?оест, ки аксари мутафаккирон ба он дахл кардаанд. Суламй боберо оид ба мавз? и ?аноат бахшида, ?адиси зеринро вобаста ба ни боб интихоб кардааст:
«Аз Ибни Умар разиялло? у ан? умо ривоят аст, ки Расуллулло? гуфтаанд: «Фарзанди одам! Дар назди ту чизи кифоякунанда аст ва он чизеро ки бар ту изофагй мекунад, ту талаб мекунй. Эй фарзанди одам! Ту ба кам? аноат намекунй ва ба бисёр сер намешавй…» (6, 7).
Абдурра? мони ?ом? бо овардани? адиси «?аноат молест ба инти? онарасанда» ?арисро аз файзи э? сон ма? рум ме? исобад:
Со? иби ?ирсро зи хони карам Файзи э? сон намерасад? аргиз.
Ба? аноат гарой, ки он молест,
Ки ба поён намерасад? аргиз (7, 25).
Доимо дар талаби мол будан ва ба кам? аноат накарда, ба бисёр сер нашудан назири? адиси «Одамй агар пир шавад, дар? ду хислат цавон мегардад: ?ирс ва орзу? ои дурудароз» (6, 8) аст, ки Мавлоно? ом? дар тафсири он? итъаи зеринро дар «Чи?ил ?адис» овардааст:
Одамиро зи пирй афзояд,
?ар замон дар бинои умр халал.
Лек дар вай цавон шавад ду сифат,
?ирс бар цамъи молу т? ли амал (7, 22).
Аб? абдурра?мони Суламй дар мавз? и мувофи? ат намудани зо? иру ботин? адисеро бо ривояти Ибни Умар меорад, ки Расули акрам гуфтаанд: «Он?ое, ки сахттарин азобро дар р? зи ?иёмат мечашанд, аз думлаи касонеанд, ки одамон дар зо? ири он? о некиро мебинанд, аммо дар асл (дар ботин) он? о ягой некие надоранд» (6, 6).
?адиси фав? уззикр ба мавз? и мувофи? ат кардани зо? иру ботин ва? азои шахси бадкор бахшида шудааст. Аммо, Абдурра? мони ?ом? баръакс, ?адисеро ба кор гирифтааст, ки нисбат ба шахси нак? кор сухан меравад:
Эй, ки пурсй, ки бе? тарин кас кист,
Г? ям аз? авли бе? тарини касон.
Бе? тарин кас касе бувад, ки ба хул? Беш бошад зи хал? нафърасон (7, 26).
Дар «Арбаин"-и Суламй? адисе бо ривояти Ибни Аббос омадааст: «Чор тоифа? астанд, ки ба он? о хайри дунёву охират дода мешавад: ?алби шукргузор, забоин зикркунанда, нафси бар бало сабркунанда ва боварикунанда ба кафолатди? андагии Худой муттаол» (6,8).
?ом? дар баёни масъалаи сипосмандй? адиси «Касе, ки ба одамон шукргузор нест, ба Худо низ носипос аст"-ро дар «Чи?ил ?адис» ташре? намудааст:
Ба ту неъмат зи дасти? ар кйрасад,
Не? ба майдони шукрг? йй пой.
Кай ба шукри Худо? иём кунад,
Тораки шукри бандагони Худой (7, 23).
?алби инсон? амон ва? т ар? гузор мешавад, ки агар ба Худову бандааш сипосманд бошад.
Аз ни р?, ни ду? адис дар баёни мавз? ъ бо? ам наздиканд.
Ба тоифаи дуюм ашхоси со? иби забоин зикркунанда шомиланд, ки? ом? чунин масаъаларо бо ташре? и ?адиси «Дунё нафрин аст ва он чизе, ки дар дунёст, ?ама манфуранд ба дуз аз зикри Худо» дар «Чи?ил ?адис» баён кардааст:
Байри зикри Худо, ки со? иби зикр Дар ду олам бара? мат аст авло (7, 23).
80
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Маънии? итъаи мазкур аз «Чи?ил ?адис"-и Мавлоно? ом? ба мавз? и ?адисе бо ривояти Ибни Аббос? аробат дорад, ки он дар «Арбаин"-и Сулам? дида мешавад: «Ману дунё мисли он саворае? астем, ки рафта истодаасту камтар дар сояи дарахт соате ро? ат мекунад ва пае онро тарк менамояд» (6, 7).
Сулам? дар «Бобу ?убб-ул-фу?арои ва-л-фа?р» ?адиси «Парвардигоро, маро чун мискин зинда гардон ва маро чун мискин мирон ва маро бо зумраи масокин бархезон"-ро барон таргиби д? ст доштани фа? ру фу? аро ба намуди далели? атъ? овардааст. Ба ин маън?, Мавлоно? ом? ?адиси «Динорпараст нафрин аст, дир? ампараст нафрин аст"-ро шар? додааст, ки маънии он ба яке аз а? оиди ирфон?, яъне зиндагии мискинона далолат мекунад:
Гарчи? аст офтобира? мати ?а?,
Шомили зарра-зарраи олам.
Бод аз он дур бандаи динор,
Бод аз он дур бандаи дир? ам (7, 23).
?ом? ?адиси «Зебоии мусалмонии шахе дар тарк намудани чиз? ои тааллу? надошта падидор аст"-ро тафсир мекунад, ки? аблан Сулам? дар «Арбаин"-и хеш? адиси мазкурро айнан овардааст. Шоир боз истодан аз чиз? ои дархурнаяфтода ва лои? набударо чун афзудани? амоли дин дар? а?они илму амал ме? исобад, ки ин а? ида аз? умлаи гоя? ои тасаввуф ба шумор меравад: То шавад дар? а?они илму амал,
Шо? иди дини ту? амолафзой.
3-он ч? дархур наяфтадат боз ист,
3-он ч? лощ набошадат боз ой (7, 28).
Сулам? дар тавсифи илм? адиси «Дар ?а?и?ат, илм монанди шакли пин? онест, ки онро ба гайр аз олимон, ба Худо, касе намедонад» (6, 13)-ро ба кор гирифта, хостааст то дигарон аз илм ба? ра бигиранд ва со? иби илм шаванд. Агар Аб? абдурра?мони Сулам? инсонро ба талаби илм таргиб намуда бошад, Мавлоно? ом? таъкид менамояд, ки олимон илми хешро дарег надошта, ба муста? и?у мустаид (талабгорон) онро бирасонанд. Далели ин? авл ташре? и ?адиси «?алол нест манъ кардани илм» мебошад:
Эй гаронмоя, марди донишвар,
Ки туро илми дин бувад маълум.
Мустаидро аз онмашав монеъ,
Муста? и?ро аз он макун ма? рум (7, 29).
Сулам? бо ривояти Аб?? урайра ?адиси «Эй Аб?? урайра, худотарс бош, аз? умлаи бе? тарини бандагон мешав? ва бо? аноат шав, то шукргузортарини одамон шав? ва чизи д? стдоштаатро барон бародарат писанд бин, то ки м? ъмин ?исобида шав? ва? амсоядориро ба нек? ан? ом биде?, то мусалмон шуморида шав? ва хандаро кам кун, зеро хандаи бисёр дили зиндаро мемиронад"-ро бахшида ба мавз? и ?аноат, худотарс?, шаф? ат бар мусалмонон, ?амсоядории нак? корона, та? водор? ва худдор? аз хандаи бисёр овардааст. Маонии? адиси мазкур дар «Чи?ил ?адис"-и ?ом? дар шакли? адис?ои ало? ида омадааст, ки бархе аз он? оро дар боло мавриди баррас? ?арор додем.
Абдурра? мони ?ом? дар интихоби? адиси «Имон надорад яке аз шумоён, то чизи д? стдоштаашро барон бародараш написандад» ба? исме аз? адиси «Арбаин"-и Сулам? «чизи д? стдоштаатро барон бародарат писанд бин, то ки м? ъмин ?исобида шав?» пайравй карда, дар тафеири ин? адис дар? итъаи зерин таъкид мекунад: шахсе ки дону танашро барон андоми маросими дину маз? аб ко? онида, ме? нат кунад ва чизи д? стдоштаашро барон дигар м? ъмин таманно нанамояд, м? ъмин ?исобида намешавад:
?ар касеро лацаб макун м? ъмин,
Гарчи аз саъй цону тан ко? ад.
То нахо? ад бародари худро
Он ч? аз ба? ри хештан хо? ад (7, 22).
Яке аз одоби? амсоядории м? ъмин аз? олу а? воли ?амсояи м? ъминаш бохабар будан аст. Мавлоно? ом? дар баёни мавз? и одоби? амсоядор? ба? адиси «… ?амсоядориро ба нек? андом биде?, то мусалмон шуморида шав?» ва дар одоби таомх? р? ба? адиси «Шумо набояд дар таомх? р? тан? о шавед, дамъ шавед ва номи Худой азза ва далларо ёд бикунед, то Худо баракат ди? ад», ки дар китоби «ал-Арбаин фит-тасаввуф» (6, 13) низ зикр гардидааст, пайравй карда, дар тафеири? адиси «М?ъмин бидуни? амсояаш худро сер? ис намекунад» менависад:
?ар кй дар кишвари мусалмонй,
Бошад аз на? ди дин гаронмоя.
81
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Кай писандад, ки худ бихуспад сер,
Бинишинад гурусна? амсоя (7, 30).
Идомаи? адиси боло? «…хандаро кам кун, зеро хандаи бисёр дили зиндаро мемиронад», низ дар навиштаи Мавлоно? ом? зимни тафсири? адиси «Хандаи бисёр дили зиндаро мемиронад» омада, чунин маънидод гардидааст: шахсе, ки хандаро барои зиндадилй мемиронад, хуррам ба шумор меравад:
Хуррам он кас, ки ба? ри зиндадилй Зери лаб хандаро бимиронад.
Ханда кам кун, ки хандаи бисёр Сад дили зиндаро бимиронад (7, 30).
?адиси «Дасти дарози нак? кор аз дасти к? то?и пурсанда бе? аст» (6, 9) дар «Арбаина фи-т-тасаввуф"-и Сулам? мавдуд аст. Мавлоно? ом? оид ба ин мавз? ъ ?адиси «Бе?тарини одамон, нак? кортарини хал? аст"-ро дар «Чи?ил ?адис» мавриди ташре? ?арор додааст, ки намунаи онро дар боло овардем.
Шахси дастболои нак? кор бе? тарин нафърасони хал? аст, ки ба ягона будани маънии? ар ду? адис ша? одат меди? ад.
?амин тавр, маълум мешавад, ки Абдурра? мони ?ом? дар интихоби ин мавз? ъ низ ба «Арбаин"-и Аб? абдурра?мони Сулам? пайрав? кардааст ва та? лилу баррасии? итъа?ои мазкур нишон меди? ад, ки дар он? о гоя? ои ирфониву ахло? ба таври мушаххас ифода ёфтаанд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Афса? зод, А. Р? згор ва осори Абдурра? мони ?ом? /А. Афса? зод. -Душанбе: Дониш, 1980. -224 с.
2. ?уррахон, А. Чи? ил?адиснавис? дар адабиёти форс? ва таъсири он ба адабиёти турк ба тари? и тар? умаи ин осор / А. ?уррахон // Паж?? ишго?и адабиёт ва улуми инсон?. -1967. -№ 1. -С. 97.
3. Навой, А. Хамсат-ул-мута?айирин/ A. Наво?. -Сталинобод: Нашриёти давлатии То? икистон, 1961. -84 с.
4. О? ан, А. А. ?ом? дар Шиб? и ?ора / А. А. О? ан // Фар? ангистони забон ва адаби форс?. -Те?рон, 1384. -C. 1187.
5. Султонов, М. Осори? ом? дар махзани дастнавис? ои Озарбой? он/ М. Султонов // Ма? м?аи ма? ола?о бахшида ба 550-солагии Абдура? мони ?ом?. -Душанбе: Дониш, 1973. -С. 144.
6. Сулам?, А. Китоб-ул-арбаин фит-тасаввуф/ А. Сулам?. -?айдаробод: Доират-ул-маориф-ил-усмония, 1981. -16 с.
7. ?ом?, А. Арбаин / А. ?ом?. -Маш?ад: Остони? удсиРазав?, 1363. -48 с.
REFERENCES:
1. Afsahzod, A. The life and works of Abdurrahman Jami/A. Afsahzod. -Dushanbe: Donish, 1980. -224p.
2. Qurrakhon, A. Forty hadith (sayings) writing in Persian literature and its influence on Turkish literature through translation of such works/A. Qurrakhon//The Institute of literature and humanities sciences. -1967. -#1. -P. 97.
3. Navoi, A. Khamsat-ul-mutahayirin (The Five wonders)/A. Navoi. -Stalinabad: Nashriyoti davlatii Tojikiston, 1961. -84p.
4. Ohan, A.A. Jami in Shibhi Qora/A.A. Ohan// Cultural center of Persian language and literature. -Tehran, 1384. -P. 1187.
5. Sultonov, M. The works of Jami in manuscript reserves of Azerbaijan / M. Sultonov //Collection of articles dedicated to 550th anniversary of Abdurrahman Jami.- Dushanbe: Donish, 1973. -P. 144.
6. Sulami, A. Kitab-ul-arbain fit-tasavvuf / A. Sulami. -Haidarabad: Dairat-ul-maarif-il-usmaniya, 1981. -16p.
7. Jami, A. Arbain / A. Jami. — Mashhad: Ostoni Qudsi Rasavi, 1363. -48 p.
Влияние «Арбаин» Судами на «Чихил хадис»
Абд-ар-Рахмана Джами
Ключевые слова: сорок хадисовДжами «Арбаин» Судами, суфийско-духовные идеи, комментарии, подражание
В статье «Сорока хадисов» Абд-ар-Рахмана Джами анализируется в сопоставлении с «Арбаин» -ом Супами. Автор, анализируя стихи «Сорока хадисов» Мавляна НуриддинаАбд-ар-Рахмана
82
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Джами, сделал выводы, что его двустишия (китъа) имеют нравственное значение, и в них поэт отразил нравственные и гуманные качества человека. Этим автор определил суфийские и духовные идеи в хадисах, которые были им прокомментированы.
Кроме этого, «Сорок хадисов» Абдуррахмана Джами по суфийско-духовным идеям и значениям подобен «Арбаина фит-тасаввуф» Абуабдуррахмона Сулами, который являлся одним из великих и известных учёных в суфизме.
Абуабдуррахмон Судами составил хадисы, посвящённые вере, скромной жизни, удовлетворению, помощи, милосердию, взаимопомощи, благодарности, жизни, далёкой от мирских забот и иллюзий.
Таким образом, Абдуррахман Джами комментировал хадисы, имеющие нравственные и моральное значение. Поэт в комментариях хадисов в стихотворной форме последовал & quot-Сорока хадисам& quot- Абуабдуррахмона Судами.
The moral influence of Sulamis'-s & quot-Arbain"- on Jami'-s & quot-Chihil Hadis& quot-
Keywords: forty hadiths (sayings), Sufi and spiritual, moral, comment, follow
The paper reviews the sources of spiritual values of Abd al-Rahman Jami'-s & quot-Forty Hadiths& quot-. Having analyzed the poems of Mawlana Nuriddin Abdurrahman Jami'-s & quot-Forty Hadith& quot- the author draws a conclusion that his couplets (kit'-a) have moral values through which the poet reflected the moral and humane qualities of a man. The author revealed the Sufi and spiritual ideas in hadiths about which the poet wished to comment.
In addition, the & quot-Forty Hadith& quot- of Abd al-Rahman Jami with its Sufi and spiritual ideas and values is similar to & quot-Arbain fit-tasawwuf& quot- of Abuabdurrahman Sulami, one of the great and famous scientists of Sufism.
Abuabdurrahman Sulami compiled hadiths in terms of meaning about faith, modest life, satisfaction, assistance, compassion, mutual assistance, gratitude, abstinence from worldly cares and illusions, etc.
Thus, Abdurrahman Jami commented on hadiths with ethical and moral meaning. When commenting on hadiths in a verse form, Jami followed Abuabdurrahmon Sulami'-s & quot-Forty hadith& quot- which had Sufi and spiritual meaning.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Камолов Фаррух? он Абду? одирович, номзади илм? ои филологй, сармуаллими кафедраи забон? ои хори? ии Донишкадаи щтисод ва савдои Донишго? и давлатии ти? орати То? икистон (?ум?урии Тоцикистон, ш. Ху? анд), E-mail: foteh122010@gmail. com
Сведения об авторе:
Камолов Фарухджон Абдукодирович, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: fotehl22010@gmail. com
Information aboutthe the author:
Kamolov Farukhjon Abdukodirovich, Candidate of Science in Philology, Senior Teacher at the Department of Foreign Languages, the Institute of Economy and Trade of Tajik State University of Commerce (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: foteh122010@gmail. com
83

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой