Arthur John Arberry and his worthy heritage in Eastern studies

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
УДК 8И М.А. ?АМИДОВА
ББК 83. 34/33
АРТУР? ОН АРБЕРРИ ВА МЕРОСИ АРЗИШМАНДИ У ДАР ХОВАРШИНОСИ
Вожатой калидй: Артур Арберри, арабшинос?, эроншинос?, адабиёти форс?, та? цщ, тар? ума, тас? е?и матн.
Артур? он Арберри (1905−1969) аз зумраи ховаршиносони номии Аврупост, ки дар фосилаи умри гаронмояи худ силсилаи осори арзишманди илмиву адабй дар заминай ом? зишу та?? и?и адабиёти форсиву араб? таълиф, тас? е? ва нашр кардааст. Ми? дори таълифот ва тан? е?оти А. Арберриро хеле зиёд арзёбй кардаанд. Олими маъруфи араб Абдура? мони Бадав? зимни бозг? и ма? оми ин ховаршиноси маъруф дар шинохти тасаввуфи исломй ва адабиёти форс? мероси? ро наздик ба 100 китоб ва 70 ма? олаи илмй ба шумор овардааст. Дар баробари ин, А. Бадав? родеъ ба 34 асари му? а??и?, ки иборат аз та?? и?от, тас? е?и матн, тар? ума, усули тадрис, фе? растнавис? ва хатшиносианд, иттилои муфид меди? ад (3, 5).
Дар ма? м?ъ, фе? расти осори А. Арберри та?? и?оти илмии марбут ба мутолиоти шар??, ?уръон, фи? ва фалсафаи Ислом, тасаввуф, таърихи адабиёти форсй ва арабй, адабиёти Малта, ма? оми бар? астаи намояндагони адабиёти милали Шар? дар рушди тамаддуни башар?, та? ияву та? рири матн? ои мухталифи адабй ва маз? абии форсиву арабй, тар? ума?ои назми классикии форсу тодик ва араб, махсусият? ои забон? ои форсиву арабй, китобшиносиву фе? расти китобхона? о, китоб? ои хониш ва баёз? о барон дониш?? ёнро фаро мегиранд.
Дастнавис? ои пурраи Артур Арберри бештар дар китобхона? ои Индия Офис, Донишго? и Кембри? ва Честер Бити ма? фузанд, ки дар ташаккул ва та? аввули илми ховаршиносии англис ва дарки махсусият? ои ?авзаи мутолиоти Британия арзиши баланде дошта, барон та?? и?и на? ши бар? астаи ислом ва пешрафти исломшиносиву шар? шинос? к? маки бузурге расонида метавонанд. Дар нати? аи паж?? иши васеи мероси гарон? адри Артур? он Арберри бо ма? сули арзишманди илмй ва тар? умаву тас? е?оти ин абармарди ховаршиносии? а?он? ошно мешавем. Мо дар ин навишта осори илмии ховаршиносии Арберриро ба таври умумй дастабандй карда, дар бораи он? о маълумоти муфиде фаро? ам овардем.
?исмати аввали осори илмии А. Арберри та?? и?от дар риштаи арабшиносй ва эроншиносй мебошад:
1. «Са?ми бритониёи? о дар эроншиносй» (Лондон, 1942) — ин асар дар тарчумаи форсии зиндагиномаи муаллиф «Адой са? ми бритониёи? о ба мутолиоти форсй» зикр шудааст. А. Арберри ин асарро дар баробари рисолаи «Шар?шиносони Британия» замоин фаъолияташ дар Вазорати иттилооти Англия дар нимаи аввали сол? ои 40-уми асри XX, замоин ву?? и ?анги дувуми? а?он? бо ма? сади таблиготй таълиф кардааст. Аз ин р?, ?анбаи таблиготию иттилоотии асар аз? анбаи хоси паж?? ишиаш ба маротиб бештар намудор мешавад. Асари мазкур дар ом? зиши вазъи? авзаи мутолиотии Ховар ва ховаршиносй дар Англия ва? усту???ои илмии шар? шиносони тирози аввали ин кишвар дар амри та?? и?и таърих, тамаддун, адабиёт ва маз? аби кишвар? ои шар? а? амияти бисёр муфиде дорад.
2. «Шар?шиносони Британия» (British Orientalists. -London: William Collins, Лондон, 1943) — ин асар низ ма? сули давраи фаъолияти таргибии А. Арберри дар Вазорати иттилооти Англия мебошад ва, аз ин? и?ат, чанбаи амалии таргиботй дорад. Ин асар муаррифиномаи а? ли та?? и?и англис дар заминай ховаршиносй буда, бо китоби дигари А. Арберри «Очерк?ои шар??: симои? афт олим» аз ли? ози мавз? ъ ?амвазн аст.
3. «Адабиёти классикии форсй» (1957) — яке аз паж?? иш?ои му? им ва арзишманди А. Арберри дар заминай муаррифии адабиёти классикии форсй дар аср? ои 1Х-ХУ буда, нашри аввалини англисии он дар соли 1958 сурат гирифтааст (1). Ин асар аз тарафи мутарчими эронй доктор Асадулло? и Озод ба забоин форсй тарчума ва соли 1371 / 1993 дар интишороти Муовинати фар? ангии Остони? удси Разавии Маш? ад нашр гардидааст (2). Мутарчим ба сифати му? аддимаи китоб навиштаи? асби?олии А. Арберриро аз? исмати ?афтуми китоби «Очерк?ои шар??» чой додааст.
93
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Чунин ба назар мерасад, ки ёддошти библиографй ва китобномаи «Адабиёти классикии форсй» ба? алами мутар? им афзуда шудааст, зеро дар он? о иттилоот ва зикри маъхаз? ое низ ба мушо? ида мерасанд, ки замони зу? ур ва ё нашри онон ба замони баъди таълифи китоби А. Арберри марбут аст (2, Ёддошт? ои фасл? ои ?удогонаи китоб).
4. «Очерк?ои шар??: симои? афт олим» (Oriental Essays, Portraits of Seven Scholars, 1960) — асари дигари А. Арберри дар мавриди муаррифии симои ховаршиносони маъруфи англис мебошад, ки бо камоли ихлос ба кор? ои шаш тан аз ховаршиносони англис таълиф шудааст.
Дар ин асар сухан дар бораи ма? оми шаш тан аз олимони маш? ури англис Оккли, ?онс, Лэйн, Палмер, Браун, Николсон ва Арберри меравад. Ин асар аз пешгуфтор ва? афт боб иборат буда, дар шаш боби он муаллиф дар бораи? аёт ва фаъолияти ин донишмандони мубтакир, ки? астиашонро пурра ба шар? шинос? бахшидаанд, на? л?ои ?олиби тава??? е меорад ва дар боби? афтум зиндагиномаи ибратом? зи худро дой меди? ад. Боби? афтум аз дониби мутардими китоби А. Арберри ба забони форсй «Адабиёти классикии форсй» ба сифати сарсухан дой дода шудааст. Тардума? ои русии зиндагиномаи А. Арберри, ки мутардими он маълум нест, дар сайт? ои интернетй низ дой гирифтаанд (4).
«Очерк?ои шар??» маъхази хубе барои ошно? бо? аёту фаъолияти уламои бузурги англис мебошад. Бино ба ишораи муаллиф дар сарсухан? тан? о он ховаршиносони англисро дар китоб дой додааст, ки бо кору осорашон ба раванди баъдии мутолиоти шар? таъсиргузор буданд.
Ин асар бо таълифоти дигари олим «Шар?шиносони бритониё?» ало? аи ме? вар? дорад.
5. «аш-Шеър-ул-арабй» (1965) — асаре таърихнигорона дар мавриди дойго? и шеъри араб, ки дар асоси маъхаз? ои фаровони илмй ва хаттй навишта шудааст. А. Арберри дар ин асар бо диди хос ва сали? аи но? идона шеъри арабиро мавриди баррас? ?арор меди? ад.
6. «Шероз, ша? ри бузургону шоирони форс» — асари таърихие мебошад, ки А. Арберри дар он оид ба ша? ри таърихй ва хушманзари Шероз ва са? ифа?ои гузаштаи он маълумоти муфассале додааст. Ин асар аз му? аддима, сарсухан, дадвали сулола? о, шаш боб, хотима, номг? и адабиёт ва фе? раст иборат аст. Боб? ои ин китоб чунин номгузорй карда шудаанд:
1. Шероз аз диди аднабй-
2. Шероз дар таърих-
3. Ша? ри бузургон: Ибни Хафиф-
4. Ша? ри бузургон: Р? збе?он-
5. Ша? ри шуаро: Саъдй-
6. Ша? ри шуаро: ?офиз-
Дар дадвали сулола? о ном? ои силсилаи шо? он, ки? абл аз дини мубини Ислом ва баъди он? укм рондаанд, бо таърихи салтанаташон зикр шудаанд.
Дар му? аддима муаллиф таъкид мекунад, ки дар ин асар к? шиш ба хард додааст, то ба унсур? ое, ки Шерозро довид гардонидаанд, равшанй андозад. Дар ин асари пурдалоили таърихй бузургону шуарои Шероз, зодагони? а?и?ии ша? р, ки ш?? раташон аз обр? иву ма? оми ша? зодагону ?укмронон болотар аст, маълумоти фаровон фаро? ам оварда шуда, ба ин васила номи эшон зинда гардидааст. Бино ба таъкиди А. Арберри дар му? аддима? аввалин шахси хоридиест, ки дар бораи ша? ри бузурги Эрон — Шероз маълумоти таърихй фаро? ам овардааст.
?исмати дигари фаъолият ва пайкори А. Арберриро тас? е?и мутуни араб? ва форсй дар бар мегиранд, ки дар ин навъ кор? ояш низ? обилияти хуб ва сали? аи хуш зо? ир шудаанд. Ду намунаи шоистаи тас? е?и матн аз дониби ин донишманд «ан-Набот"-и мансуб ба Арасту ва таъли? оти ду фасли аввали «Гулистон"-и Саъд? (1945) ба шумор мераванд.
«ан-Набот"-и мансуб ба Арасту дар асл ба Ни? лоус тааллу? дорад. Ин асарро А. Арберри дар сол? ои 1932−1934 та? ия карда, дар мадаллаи Донишго? и ?о?ира ба нашр расонид, ки? амзамон дар он таъли? оти зиёди ин ховаршинос низ дой дода шудааст. Ин асар аз ли? ози нашр ба талаботи омода кардани матни? адим? дар замони нав давобг? аст. Дар бораи ин асар арзиш ва нашри он дар китоби «Фй-н-нафс"-и Арасту, (?о?ира, 1954) муло? иза?ои муфиде фаро? ам омадааст.
?исмати севуми пайкор? ои А. Арберриро тардума? ои адабиёти араб ва форс ба забони англисй ташкил меди? ад, ки дар он? о ?ам ?усни ният ва зав? и хоси суханшиносй ва сухансандии мутардим ба намоиш омадаанд. Бо чанд намунаи тардума? ои А. Арберри аз адабиёти араб ва форсй ошно мешавем:
1. «Лайл? ва Маднун» (?о?ира, 1933) — намоишномаи драматурги маш? ури араб А? мад Шав? аст, ки яке аз аввалин ма? сули кор? ои тардумаи А. Арберри ба забони англисй мебошад.
94
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
2. «ал-Маво?ифу ва-л-мухотаб"-к ан-Нифар? (Лондон, 1935) — китоби бузурге дар тасаввуфи ислом? аст, ки А. Арберри онро бо таклиф ва пешни? оди профессор Р. Николсон ба забони англис? тар? ума ва та? рир карда, ?амчун намунаи аввалини тас? е?и мутуни араб? ба нашр расондааст. Ошно? бо ин асар, тар? ума ва та? рири он мутар? имро ба аввалин сафари Шар? ва замини ислом? водор кард.
3. «Таълимоти с? фия» (The Doctrine of the Sufizm, Кембри?, 1935) — тар? умаи арзишманди англисии ку? антарин китоб дар шар? и тасаввуфи шар? ва ро?? ои ошно? бо он ба шумор рафта, А. Арберри дар заминай он та?? и?оти муфидеро низ ан? ом додааст. Асли китоб «ат-Таарруф ли-маз?аб-ут-тасаввуф» ном дорад, ки таълифи он ба? алами му? аддиси ном? ва мутасаввифи бузурги бухоро?, олими забардасти фи?? и маз? аби ?анаф? Аб? бакр Му? аммад бинни Яъ? уб Аб? Ис? о? ал-Калобод? ал-Бухор? (мутаваффо ба соли 380/991) тааллу? дорад. Хидмат? ои ин олими ном? дар он замон бо унвон? ои ифтихории «Дарбони Бухоро» ва «То?и ислом» ?адрдон? шуда буд ва асари? яке аз сарчашма? ои бунёд? ва му? им ро? еъ ба маърифати тасаввуф ва ошно? бо таърихи тасаввуфи шар? ма? суб мешавад, ки ба забони форс? таълиф шудааст.
Ин асари тасаввуф? аз? ониби мутафаккири забардасти форсу то? ик Аб? ибро?им Исмоил ибни Му? аммад Мустамлии Бухоро?, ки асосгузори адабиёти с? фияи форс? ба шумор меравад, шар? у тафсир ёфтааст, ки ма? сули? дар Эрон бо э? тимоми Му? аммади Равшан бо номи «Шар?-ут-таарруф ли-маз?аб-ут-тасаввуф» (Те?рон: Интишороти Асотир, 1363−1366 ?.) ба табъ расид.
Ин шар? ро му? а??и?он яке аз аввалин ёдгории хаттии хал?? ои форсизабон ба шумор овардаанд, ки то имр? з дар шакли нусхаи хатт? омада расидааст. Яке аз нусха? ои дастнависи ин асар дар таърихи 7 апрели соли 1081 китобат шуда, дувумин дастхати форсии? адимии то замони мо расида ба шумор меравад. То дер го? чунин пиндошт дар илм? укмрон буд, ки? адимтарин осор дойр ба шар? и тасаввуф «Кашф-ул-ма??уб"-и Абул? асани ?у?вир? (мутаваффо ба соли 465 ?.) ва «Таба?от-ус-с?фия"-и Абдулло? и Ансор? (396−481 ?.) мебошанд. Аммо сипас маълум гардид, ки? адимтарин ва боэътимодтарин асар дар ин замина «Шар?-ут-таарруф ли-маз?аб ут-тасаввуф» буда, он? амчун сарчашмаи му? ими таълифоти тасаввуфии? у?вир? ва Ансор? хидмат карда будааст.
Ин асар дар замони ибтидоии пайдоиши тасаввуфи ислом? таълиф шуда, шар? и асоснок, ?аматарафа ва фарогири? оли хосаи суфиён дар ин ахд ба шумор меравад ва дар он ро?? о ва усул? ои гароиш ба тасаввуфи исломй бо назардошти имконияти муайян ба таври фишурда баён шудааст.
Аввалин маротиба китоби «ат-Таарруф ли-маз?аб ут-тасаввуф» дар? ошияи асари гарон? адри Имом Му? аммади ?азол? «Э?ёу улум уд-дин» соли 1321 / 1900 дар Истанбул ба табъ расида буд. Аммо дар нати? аи за? мат?ои паёпай ва пурмаша?? ати олимони араб Абдул? алими Ма? муд ва То? о Абдулбо? ии Сурур соли 1380 / 1960 дар? о?ира матни илмию инти? одии асари Калободй ба вудуд омад.
Бояд гуфт, ки тарчумаи англисии асар ба олими бузурги англис ва ховаршинос Артур Арберри низ даст дод, ки соли 1935 дар Кембри? ба табъ расид ва унвони он дар нусхаи англисй «Таълимоти с? фия» ном гирифтааст.
?амин тавр, китоби Аб? бакриКалобод? «ат-Таарруф ли-маз?аб ут-тасаввуф» дар замони худ ба шарафи бузург ва ди?? ати васеъ ноил гардид. Хусусан, дар китоби Абдул? усайни Зарринк? б «?усту? дар тасаввуфи Эрон» дар бораи арзишу? имати ин асар фикр? ои ?олибе баён шудаанд.
Та?? и? ва тарчумаи А. Арберри бар пояи нусха? ои аслии мав? удаи рисолаи мазкур? арор гирифтааст.
5. «Рубоиёти ?алолуддини Румй» (The Rubaiyat of Jalal al-Din Rumi, Лондон, 1949) — тарчумаи рубоиёти шоири бузурги мутасаввифи форсу то? ик ба забони англисй буда, бо му? аддимаи муфассали мутар? им нашр шудааст. Дар му? аддимаи ин китоб масъала? ои му? ими марбут ба жанри рубой ва таърихи пайдоиши он, назария? ои олимони адабиётшинос ва тазкиранависони форсй дар бораи ин навъи шеър?, хусусияти бадо? атан гуфтани маън?, фасо? ат ва рангинии афкор дар рубой, шоирони рубоисаро, масъалаи мансубияти рубой ба муаллифони гуногун, ?амчунин р? згору осори? алолуддини Румй ва гузаштагони ?, тавсифи дастхати «Девон"-и Румй ва мавчудии китоби ашъори? дар китобхонаи Честер Бетти, сохтор ва арзиш? ои адабии рубоиёти Румй шар? у тафсир ёфтаанд.
Дар му? аддима принсип? ои интихоби рубой ба ин китоб баён шудааст. Аз диди мутарчими донишманд ро? ёфтани рубоиёти мансуб ба? алами шоирони дигар арзиши китобро кам намекунад. Баръакс, он? о ди?? ату тавачч?? и ало? амандонро ба ин рубоиёт чалб мекунад ва нишон меди? ад, ки худи? алолуддини Румй ба он? о арзиши баланде? оил будааст.
95
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Бино ба таъкиди А. Арберри мутардимони пешин бо ма? сади осон шудани кори фарогирй рубоиёти? алолуддини Румиро ба асоси тартиби алифбо? дойгузин карда буданд. Аммо мутардим ин бор бо ма? сад?ои хос, бо назардошти мавз? ъ ва м?? тавои фарогири рубои? о ин тартиб ва ё анъанаро шикастан? шудааст. Тардумаи? алолуддини Рум? зери та? рири Бадеуззамон Фур? зонфар нашр шудааст.
Яке аз ришта? ои му? ими кори тардумонии А. Арберри ба эдодиёти шоир ва мутафаккири Шар? дар? арни XX Му? аммад И? боли Ло? ур? пайванд мех? рад, ки? ?осиди тамаддуни шар? ва пайвандгари илму фар? анги гарбиву шар? ма? суб меёфт ва муддати зиёди р? згори хешро дар кишвари Англия ба cap бурд, бо да? они маънавии гарб? ошно? пайдо кард ва дар заминаи мероси маънавии хал?? ои Шар? асар? ои бардастаи илм? таълиф намуд. А. Арберри бо мутолиаи мероси адабии ин нобигаи шар? ба дунёи густурдаи рамзу рози Му? аммад И? бол ворид гардида, нозуки? ои р?? иву маънавии онро ба таври васеъ ва? амадониба дарк кардааст, ки ба фикри мо натидаи пайванди зиндагии ин фарзанди алломаи Шар? дар? арб аст. Натидаи чунин ошно? ба вудуд омадани тардумаи маснави? ои маш? ури Му? аммад И? бол — «?овиднома», «Асрори худ?», «Забури Адам» ба забоин англисй гардид, ки ин кор бо зав? у ?авсалаи хоса сурат гирифтааст.
6. «Рубоиёти Умари Хайём» соли 1949 тардума ва соли 1951 нашр шудааст. А. Арберри бо тардумаи мазкур ба хонандагони магрибзамин исбот мекунад, ки жанри рубо? ?амчун ?олаби зебои шеъри форсй барон густариши ирфон ва? икмату фалсафаи Адам созгор аст ва омили дар ин жанр таълиф ёфтани теъдоди зиёди рубоиёти фалсафию ирфонй гардидааст. Рубоиёти дигари Умари Хайёмро А. Арберри соли 1950 аз китобхонаи Донишго? и Кембрид гирифта, соли 1952 тардума намудааст.
Хидмати дигари А. Арберри нашри такрории ду тардумаи рубоиёти Умари Хайём аз дониби Эдуард Фитсжералд — мутардими маш? ури инглис мебошад, ки дар соли 1956 сурат гирифтааст.
7. «Саломон ва Абсол"-и Мавлоно Абдурра? мони ?ом? — тардумаи та? туллафзии маснавии шоири мутасаввифи асри ХУ мебошад, ки му? аддимаи муфассали он бо истифода аз маводи «Ма?фузоти Фитсжералд"-и китобхонаи Донишго? и Кембрид таълиф шудааст. Дар таълифи му? аддимаи китоби «?иссат-ур-рубоиёт» низ аз ин сарчашмаи му? им ба таври васеъ истифода ва ба? раманд? шудааст.
8. «Достон?ои с? фиёнаи Рум?, силсилаи аввал, Достон? ои 1−200» (Mystical Poems of Rumi, First Selection, Poems 1−200, Донишго? и Чикаго, 1968) — намунаи тардумаи достон? ои ?алолуддини Рум? ба забоин англис? аст, ки бо му? аддимаи муфассали мутардим ба табъ расидааст. Он достон? ои мураттаб ва пайдарпай набуда, аз перомуни 1500? асида ва газал м? йшикофона интихоб шудааст. Таркиби ин мадм? а бо ма? сади ба намоиш гузоштани гуногуншаклии сабк ва аз байн бурдани мушкилоти дарки маън? сохта шудааст. Дар? ар як достой истинод ба маъхаз? ои он тиб? и шуморагузории Б. Фур? зонфар аз нашри те? ронии & quot-Девон"- дода шудааст.
9. & quot-Адабиёти форси'-, Тазкираи тардума? ои шеър? (& quot-Persian Poems& quot-, an anthology of verse translations, Лондон, 1972) — намунаи тардума? ои сараи шеъри шоирони форсй ба забоин англисй мебошад, ки бо му? аддимаи олимонаи муаллиф фаро? ам омадааст. Дар ин му? аддима родеъ ба таърихи адабиёти форсй ва таърихчаи тардумаи шеъри форсй ба забоин англисй из? ори назар шудааст. ?амзамон дар ин му? аддима мутардим аз ро? у усул? ои тардумаи шеъри форсй ба забоин англисй ва дар бораи чигунагии тардумаи мазкур? арф мезанад.
Бо вудуди ин, ?исмати умдаи мероси гарон? адри Артур Арберри тардума? ои марбут ба? уръони карим ма? суб мешаванд.? дар аввал? ои соли пандо? уми асри XX тардумаи нави? уръонро ба д? ш гирифт.? аввал тардумаи баъзе аз оят? ои ?уръонии ихтиёр намудаашро бо му? аддимаи муфассале бо номи «The Holy Koran» дар силсилаи «ал-Класикиййот-ул-ахло?ийату ва-д-динийа» интишор дод ва худ соли 1950 ро? бари ин силсила гардид.
Соли 1955 тардумаи тафсирии? уръонро бо унвони «The Koran Interpreted» дар ду дилд нашр кард (The Koran Interpreted. I-II. L-N. Y., 1955). Чуноне ки аз унвони китоб маълум мегардад, он тардумаи та? туллафз? набуда, балки тардумаи тафсирй мебошад ва бидуни пойбандй ба? арфу лугат ва тартиби калимаву алфоз маъноро ба хонанда бо услуби нафису зебо мерасонад. Ин тардума аз ди? ати ?ироат нисбат ба тардума? ои дигари? уръон дар тамоми забон? о бе? тару хубтар буда, вале инро низ бояд? айд кард, ки аз хондани тардума? ои да? и?и дигар бениёз намекунад. Масалан, тардумаи Родве ба забоин англисй ё Блошер ба забоин франсузй низ? обили мутолиа ва шево мебошанд. Бо вудуди ин, тардумаи мазкур аз му? имтарин кор? ои шар? шинос? ва бузургтарин дастоварди Артур Арберри дар ин арса ма? суб меёбад.
Тардумаи? уръон яке аз бе? тарин баргардонии каломи Раббонй ба забоин англисй аст, ки аз дониби олими гайримусалмон ба сомон расидааст. Он ба тамоми раванди тардумаи ин асар ба
96
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
забони англисй тагйирот ворид кард. Тардумаи мо? иронаи А. Арберри дар олами ховаршиносии Аврупо хеле хуб пазируфта шуд ва ало? амандон онро яке аз намоёнтарин кор? ои? дар додай илм ба шумор оварданд.
Бояд гуфт, ки дар адабиёти илм? ва таълим? родеъ ба тардума? ои англисии? уръон дар баробари тардума? ои Ричард Велл (1937−1954) ва Рижи Блошер (1959) ба дойго? и тарума? ои А. Арберри низ ба? ои баланд дода шудааст (5, 119)
Чун Артур Арберри дар равиши тадриси забон? ои шар? гом? ое устувор гузошта ва тадриси донишго? иро яке аз бе? тарин василаи расидан ба ормон? ои хеш донистааст, як? исмати му? ими фаъолияти? ро таълифи дастур? ои таълимй дар бар мегирад. «Матн?о барон таълими забоин форсй» (1943), «Китоби хониши забоин форсии муосир» (1944) бе? тарин намуна дар ни самт мебошанд.
Фе? растнигор? бахши дигари фаъолияти мавсуф аст, ки дар ни замина китоб? ои му? име аз? абили «Фе?расти дастхат? ои араб? дар китобхонаи Индия Офис. Тасаввуф ва ахло?» (Лондон, 1936), «Фе?расти китоб? ои форсй» (Лондон, 1937), «Фе?расти такмилаи дастхат? ои ислом? дар Кембрид» (1952), «Фе?расти дастхат? ои араб? дар мадм? аи Шестербайт дар Дублин» (1955−1964) ва «Фе?расти дастхат? ои форс? дар ма? м?аи Шестербайт дар Дублин» (1959−1962) тадвин шудаанд. «Фе?расти дастхат? ои шар??"-и? дар китобхонаи Индия Офис, Донишго? и Кембри? ва китобхонаи Честер Битти ма? фузанд, ки барон олимони исломшинос ва шар? шинос? к? маки бузурге мерасонанд.
Дар хатшиносй «Намуна?ое аз хат? ои арабй ва форсии китобхонаи Индия Офис» (Specimens of Arabic and Persian Paleography, Лондон, 1939) ном китоберо фаро? ам овардааст, ки намуна? ои ол? ва зебои хати мардуми шар? — араб? о ва форсиёнро таври интихоб? дар бар мегирад.
?исмати умдаи таълифоти А. Арберриро ма? ола?ои илмии? дар замина? ои мухталифи таърихи улуми а? ливу на? лии форсиву араб?, масъала? ои мубрами ховаршинос?, исломшинос?, адабиётшинос?, таърихнигор? ва тас? е?и матн ма? суб мешаванд. Аммо дар ма? олаи мо бештар дар мавриди асар? ои нисбатан комили ин му? а??и?и забардаст сухан рафтааст, ки дар илми адабиётшиносии форс?-то?ик? а? амият ва арзиши беандоза касб кардаанд.
Гуфтанист, ки мероси арзишманди ховаршиноси намоёни магриб Артур? он Арберри ба хонандагони то? ик умуман дастрас нест. Дар Эрон то? ое, ки мо ого? ем, тан? о китоби «Адабиёти классикии форс?» ва дар Русия «Тасаввуф. С? фиёни ислом» (Москва: Сфера, 2002) ба нашр расидаанд. Дар баробари ни, дар сайт? ои интернет? чанд му? аддимаи А. Арберри ба осори тазкираи шоирони форс?, ?амчунин рубоиёти? алолуддини Румй ба забоин рус? дой дода шудааст, ки хонандаи русро бо магзу? ав?ари афкору андеша? ои олим ва усул? ои корвари тад? и?ии? ошно мекунад (http: //www. librarything. com/work).
Аммо, ма? оми илмй ва? ойго?и намоёни осор ва андеша? ои илмии А. Арберри дар та?? и?и ислом ва адабиёти классикии форс?, тар? ума?ои? аз осори адабиёти форсй ба наели имр? заи то? ик комилан равшан нестанд. Тад? и?и р? згор ва мероси илмии Артур Дон Арберри дар Дум? урии То? икистон мавз? и са? ми британияги? оро дар вусъат бахшидани? авзаи мутолиотии Ховар такмил мебахшад. Равшан кардани па? лу?ои мухталифи фаъолият ва пайкор? ои доманадори ховаршиносии Артур Арберри ба хулосае меоварад, ки осори му? им ва арзишманди? ба забони тодикй низ тардума ва дастраси а? ли мутолиа гардад. Та?? и? ва тардумаи осори? барон муайян кардани арзиш? ои мероси мактуби адабиёти гарон? адри форей-тодикй ва дустуд?? ои гоявию эстетикии ховаршиносони аврупо? му? им ва? обили тавадд? мебошанд. Дар натида имкон ба даст меояд, ки заминай муфиде дар шинохти дойго? и тад? и?и таърихи адабиёти форсу тодик ва равиш? ои адабиётшиноей дар кишвар? ои ?арб фаро? ам оварда шавад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Arberry, A. J. Classical Persian Literary/ A.J. Arberry. -London: George Allen Unwin, 1958. -457p.
2. Арберри, А. Адабиёти классики форсй / А. Арберри. Тардумаи доктор Асадулло? и Озод. -Маш?ад: Остони? удси Разавй, 1381. -480 с.
3. Бадавй, А. Артур Дон Арберри / А. Бадав?//Мавсуат-ул-мусташри?ин. -Бейрут, 1993. -С. 5−8 (ба забони арабй).
4. Наброски aвтoбиoгpaфии. -http://www. Hojja- Nusreddin livejournal. com / 1 549 699 html
5. Ра? имзода, X., Таърихи дин. Китоби дарей барон синфи 7/ А. Ра? имзода, О. А? мадов. -Душанбе: НПЦ ОГРТ, 2000. -160 с.
97
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
REFERENCES:
1. Arberry, A.J. Classical Persian Literary. -London: George Allen Unwin, 1958.
2. Arberry, A. Persian Classic Literature. The translation of Dr. Asadullah Azad. -Mashhad: Ostoni qudsi Razavi, 1381.
3. Badavi, A. Arthur Jon Arberri // Mavsuat-ul-mustashriqin. -Beirut, 1993. -P. 5−8 (in Arabic).
4. Outline of autobiography. http: //www. Hojja- Nusreddin livejournal. com/ 1 549 699 html
5. Rahimzoda, Kh., The History of Religion. A textbook for high school 7th forms/Kh. Rahimzoda, S. Ahmadov. -Dushanbe: SPC OGRT 2000.
АртурДжон Арберри и его вклад в востоковедение
Ключевые слова: Артур Арберри, арабистика, иранистика, персидская литература, исследование, перевод, корректирование текстов.
В статье исследуется вклад известного востоковеда Европы — Артура Джона Арберри (19 051 969), занявшего особое место в изучении персидской и арабской литературы своими научнолитературными произведениями. Собрав наследие исследователя и переводчика персидской и арабской литературы, состоявшего из исследований, перевода и корректирования классических персидских и арабских текстов, автор передает полезную научную информацию о каждом из них.
Преследуется цель установить научный статус и выдающееся место произведений и научных мыслей А. Арберри в исследовании ислама и классической персидской литературы, а также переводов произведений персидской литературы. Исследование и перевод его произведений является важным и заслуживающим внимания для установления ценности письменного наследия персидско-таджикской литературы и поиска эстетической идеи европейских востоковедов.
Arthur John Arberry and his worthy heritage in Eastern studies
Keywords: Arthur Arberry, Arabic studies, Iranian Studies, Persian literature, research, translation, correction of texts.
The article describes the status of Arthur John Arberry (1905−1969), the European distinguished orientalist, who took a special place in the study of Persian and Arabic literature with a series of worthy and valuable scientific and literary works. Collecting the heritage of a researcher and translator of Persian and Arabic literature, consisting of research, translation and correction of classical Persian and Arabic texts, the author gives useful scientific information about each of them.
The author pursues an objective to establish the scientific status and the outstanding place of works and scientific thoughts of A. Arberri in the study of Islam and classical Persian literature, and the translations of works of Persian literature. The research and translation of his works are important and deserve attention for establishing the value of written heritage of the important Persian and Tajik literature the search of aesthetic ideas of European Orient studies
Маълумот дар бораи муаллиф:
?амидова Мукаррамцон Абдуазизовна, унвон?? и кафедраи адабиёти классикии тоцики Донишго? и давлатии Хуцанд ба номи академик Б.?. ?афуров (?ум?урии Тоцикистон, ш. Хуцанд), E-mail: m. hamidova@mail. ru
Сведения об авторе:
Хамидова Мукаррамджон Абдуазизовна, соискатель кафедры таджикской классической литературы Худжандского государственного университета имени академика Б. Г. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: m. hamidova@mail. ru
Information about the author:
Hamidova Mukarramjon Abduazizovna, a Researcher of the Department of Tajik Classical Literature, Khujand State University named after academician B.G. Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: m. hamidova@mail. ru
98

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой