Spiritual and artistic values in Bahmanyor stories

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
УДК 8Т2(075) У.Р. ШАРИФОВА
ББК 83. 3Т
АРЗИШ? ОИ МАЪНАВИЮ БАДЕЙ ДАР? ИКОЯ?ОИ БА? МАНЁР
Вожа? ои калидй: жанр, ?икоя, адабиёти классикй, насри муосири тоцик, арзиш? ои миллй, образ, сужет, ца? рамон.
?ойго?и ?икоя ба сифати яке аз жанр? ои хурди адабй дар адабиёти муосири тодик? ан?з сол? ои 20−30-юми асри гузашта мушаххас шудааст. Бо вудуди ин, жанри? икоя дар ча? оряки охири асри XX, хусусан дар давраи исти? лолияти миллии Тодикистон мазмуну мо? ият ва шакл? ои тоза пайдо кардааст. Чанде аз адибони имр? з, амсоли Сорбон, ?рун К?? зод, Абдул? амиди Самад, Ба? манёр, Сайф Ра? имзод, Бароти Абдура? мон ва дигарон ба равна? у риводи ин жанри хурд ва муста? или адабй, тасвири муфассали р? йдод?ои бузурги сиёсиву идтимоии замой, бознамоии хоси саргузашти хубу бади инсон дар ин мар? ала, офариниши манзара? ои мухталифи р? згори ?а?рамонон бо сабку сали? аи тоза икдом варзиданд.
?арчанд проблемам асосии? икояи тодикии замони исти? лолият тадассуми нокомили бузургтарин во? еа?ои замой — ба даст овардани оштии миллй, бар? арор гардидани сул? у амният, к? шиш?о дар додай устувор кардани вахдати миллй, сохтмони Шо? ро?и вахдат, иншооти нер? го??ои бар? и об?, исло? оти сершумори и? тисод? ба шумор меравад, ин жанр чун яке аз шакл? ои тасвири? аёт муста? илияти худро ба исбот расондааст. Ба назари мо, бо вудуди он ки? икоя то дое дар ро? и тад? и?и бадеии фаврии падида? ои тозаи? аёт аз бархе дигар жанр? о, масалан очерк андак? афо монда бошад? ам, дар заминаи пайванди гузаштаву имр? за ва такмили данба? ои ?унар? хеле пеш рафтааст.
Дар ин давра жанри? икоя мазмуни ган? ва шакли рангоранг пайдо кард. Дар он мавз? ъ?ои мубрами р? з мавриди гуфтуг? ?арор гирифта, масъала? ои зарур? ба миён гузошта шуданд. Дар ро? и ифодаи матлаб аз шаклу восита? ои гуногуни баён ба кор гирифта шуд, ки ин? ама натидаи дустуд?? ои гоявию бадеии нависандагон ба шумор меравад. Дар баробари нависандагони солору со? ибтадрибае чун Саттор Турсун, ?рун К?? зод, Сорбон, Абдул? амид Самад, Кароматулло? и Мирзо ва дигар? о адибони давон низ ба майдони наср дохил шуданд, ки нисбат ба во? еият ниго? и нав дошта, шеваи наву тозаи тасвирро пеш гирифтаанд. Наели давони насрнависе чун Абдудаббори Абдугаффор, Мадиди Салим, Юнус Юсуф?, Матлуба Ёрмирзоева, Салими Зарафшонфар, Сайида? мади Зардон, То? ири Му? аммадризо, Равшани Махсумзод, ?анифаи Му? аммадохир, Зариф Гулом, Карим Давлат ва дигарон дар рангин кардани ин тамоюли эдод? са? мгузор буда, осори онон баёнгари онанд, ки? икоя дар давраи? озира эътибори бештаре пайдо кардааст.
Равна? у риводи насри ба истило? андеша ва зе? нгаро бо номи яке аз намояндагони бардастаи адабиёти давраи комилан нави тодик Ба? манёр пайванди ма? кам дорад. Таълифоти ин адиби навд? ва дорой дониши васеъ доираи имконоти насри муосири тодикро фарох гардонидааст. Мадм? и навовари? ои адиб дар жанр? ои мухталиф дойго? и мушаххас доранд. Ба? манёр дар ро? и такмили? унарии жанри? икоя ?обилият ва? аре?аи хос зо? ир намудааст. Ин ди? ати эдодкории? дар силсилаи? икоя?ое, ки магз-магзи романи «Сармадде?» (2002)-ро фаро гирифтааст, равшан ба назар мерасад (7).
Дар? икоя?ои Ба? манёр р? овардан ба сужаву образ? ои устуравию ривоят? дойго? и хосе дорад, ки ин нукта аз умдатарин вежагии насри 20−30 соли охир ба шумор меравад. Дар заминаи тозакории наели адибони ин давра дар адабиётшиносии тодик бисёр навишта ва натида? ои долибе ба даст омадааст (1- 3- 4- 5- 6). Нависандагон бо ин шева ба? аллу фасли му? имтарин нукта? ои тарбияи р?? иву равонии инсони замони муосир даст ёфтанй шудаанд. Аз думла, ин амр яке аз равиш? ои умдаи? унари нигорандагии Ба? манёр ма? суб мешавад.? дар? икояи «Марво» ба ин шеваи ифодаи матлаб тавадд?? и хос дорад. Тиб? и бозёфти адиб аз сарчашма? ои асотирй дар тасаввури устуравии авом? одиса?ои табиат, аз думла тундар? амчун нер? и зинда — маъруф ба Момо Гулдурос на? ши боризе дошт. Аз ин ди? ат, бештари инсон? о аз айёми бачагй аз тундар метарсиданд. Барой? алли ин муаммо, яъне дарки маърифати наел аз? аводис ва ва? оеи олам образи Марям мадад менамояд. Кампири Марям мисли Т? тапошшои устод Айнй дар «Ёддошт?о»
99
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
афсонаю чистони бисёре медонист.? бо ма? сади аз таре ба дар бурдани? а?рамони Ба? манёр Марво аз тундар афсонаи «Момо Гулдурос"-ро на? л мекунад.
Нависанда бо на? ли афсонаи тундар к? шиш ба хард меди? ад, ки? олати р?? иву равонии? а?рамонро ба таври табий ва равшан тасвир намояд: «Боз тундар гулдурос зад ва озарахше р? шан? кард баробари он. Ин бор Марворо чунин намуд, ки на тан? о шиша? ои тиреза, балки бому бомг? ша низ ларзид. Марво домаи падарро ба танаш тангтар печид.
Ва? те к? дак буд, ?ангоми раъду бар? ?ро ором мекарданд, ки натарс, ни Момо Гулдурос п? стаку намад? ои зимистон чангзадаашро аз хона берун овардан ва такондан дорад! Вай ба ни? арф?о бовар мекард. Пеши худ низ тобонда буд, ки пиразани бадсуробе дар як г? шаи осмон аз абр? ои сиё? барон худ хона сохта, п? стаку намад? ои дулро р? и фарши хонааш, ки низ абрист, густурдааст. Го? у ного? ва? те аз бекасиву тан? о? зи? мешавад, ба абрпорае савор мешаваду ба сайру гашт мебарояд ва замини сабзу гулп? ш, одам? ои шоду хуррамро мебинаду ба? оли худаш хориаш меояд ва зор-зор мегиряд ва ни борон, ки го? у ного? меборад, ашк? ои с? зони ?ст, ки то ба замин расидан сард мешаванд. Кампираки мидингу танбалест, ки? е? ба хонар? б? хуш надорад, фа? ат ба? ору тирамо? ночор мемонад, чаро ки чанг ба димогаш мезанад, атса ба донаш, бо хашму да? л п? стаку намад? ояшро берун меораду метаконад, метаконад ва ин тундару озарахшро ба ро? меандозад…» (8, 177).
На? ли пиразан олами тасаввури Марворо дигар мекард. Аз на? ли Марям дар бораи Одами обй Марво, ки то ин ва? т афсонаи Парии обиро шунида буд, «сари ин а? ида устувор буд, ки Одами обй бародари? а?рии Момо Гулдурос аст. Яке дар? аво раъду бар? ба ро? мемонаду дигаре дар р? д селу обхезй барпо месозад» (8, 178).
Кампири Марям ба Марво дар мавриди раъду бар? ?икояи дигаре на? л карда, ба ин восита, таъкид медорад, ки бар? го? мисли як махлу? и ?ондор менамояд. Вай? азлу боз? бо одамак? о ва кудуратро хуш дорад.
Ишораи кампири Марям аз овардани? иссаи Ибро? ими Халилулло?, яъне талме? задани нависанда ба на? ле аз кутуби тафеир дар? икояи «Марво» ба ин маънй аст, ки набояд аз чизе тарсид, зеро бало ба пои одами бадкор мепечад, инсони хуб мисли Ибро? им дар оташ? ам намес? зад, «бало ба пои? амоне мепечад, ки бо рафтор, гуфтор, кирдори бад он балоро фарос? и худмехонад. Дар акси? ол чун? азрати Ибро? им дар оташ андозанд? ам, намес? з…» (8, 181).
Дар? иссаи Ибро? им Халилулло? ба? амин маънй омадааст: Намруд хост Ибро? имро ба оташ андохта бикушад. Оташи бузург то осмон дакка мезад. Аммо Ибро? им аз? ояш на? унбид. Иблис ба к? маки Намруд омад. ?ар ду Ибро? имро дар оташ афканданд. Ибро? им, ки м? ъта?иди Худой азза ва? алла буд, бо инояти Худо дар оташ нас? хт, балки ба маргзори сабзу хуррам афтод, ?ар до, ки пой мени? од, оташ сард мегашт ва замин ба сабза табдил меёфт (9, 408−410).
Дар? икояи «Чашми м? р"-и Ба? манёр ?а?рамони саховатманди? исса?ои мардум? ?отами Той талме? шудааст. Шо? он ном? авони ло? айд ва бадмаст дастурхони пур аз нозу неъмат кушода, зиёфате ба ошноёнаш орост, аммо? аргиз умед надошт, ки занозан? рух меди? ад ва боиси маломати модар мегардад, зеро ошно? ои бесид? у вафо одамони намакношиносу носипос буданд:
«- Як ба ин дастархон ниго? кун! — мег? яд модар. — ?айр аз шири мургу тухми ан? о дигар? ама чиз? аст. Аммо нати? ааш ч? Гумон дошт?, мех? ранд, мен? шанд, сипос мегузоранд, ки аз дастурхони? отами Той лу? ма бардоштаанд? Хест?, ки хоб?!» (8, 171).
Саховати? отами Той боиси э? тироми? дар байни? амагон гардид, аммо ошно? ои Шо? он аз дастархони? ноне х? рда, о? ибат ?ро дар сари маст? бе? уда заданд.
?амин тавр, дар? икоя?ои Ба? манёр шакл? ои шартию рамз?, образ? ои астотир?, афсонаю ривоят? ои хал? ва го? о динию маз? аб? ба касрат ба назар мерасанд. Масалан, мурги? умо дар тасаввури мардум ин аст, ки он агар ба cap ё китфи касе нишинад, ?ро хушбахт гардонад. Дар суханони? а?рамони ?икояи «Чилдур?г дар тан? р» низ ин образ ба таври равшан тадассум ёфтааст: «Ун м? дарози а? лк?то?и ман дастмолро — г? ё пари? умо бошад! — бо худ бурдааст» (8, 202).
Макони асотир?-динии д? зах (да?аннам) дои гуна? корон дар он дунё буда, аз оташ пур аст ва ин макон дар забони персонаж? ои ?икоя бор? о чун дои азоби алим ва оташистон тадассум ёфтааст: «?ама тан? р?ои олам акнун нишоне аз д? заханд». Нависанда на? ли Бухоризода ном образи шахеи донишмандро чунин меоварад: «Дар ?адисе хондаам, камгуно? тарин д? зах? кафше дар по хо? ад дошт, ки аз гармии он магзи сараш хо? ад д? шид» (8, 202).
Аз сабаби он ки мардум дои гармтарини р? и заминро низ д? зах ном мебаранд, персонажи? икоя Шерак ба ин маънй? адс мезанад: «?ар го? е аз д? зах ?арф мезананд, мадори пой? оям хушк
100
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
мешавад. Мо ки худ дар д? захем, Худованд боз чаро д? зах сохтааст, боз бо ин? ама ?айбату да? шат» (8, 202).
?икояи «Фариштамо?» аз ли? ози сужабанд? ва тарзи баён, ?асорат ва диловарии? а?рамон баъзе афсона? ои мо? ароии то? икиро ба ёд меоварад. Духтараки поку озодаи к?? истон? бо найранге кушандаи оши? и худро ба? атл расонида, гайб мезанад ва бо ин рафтори? асурона а? ли де? ро ба? айрат мегузорад.
Сабки ин? икоя бо он вежагиаш? олиб аст, ки та? киягар хонанда ё шунавандаро дар бараш тасаввур намуда, аз ибтидо то инти? о ба? муро? иат мекунад ва на? лашро давом меди? ад. Чунин тарзи сабкофар? хоси афсона? ост. Аз ин р?, дар баёни муаллиф чунин тарзи ифода? ои афсонав? -«?исса к? то?», «баного?», «г?ё ?азрати Хизр назар карда бошад» ма? оми му? им доранд. Тасвири че? ра?ои ?а?рамон низ ба тарзи тасвирофарии афсонаг?? ои мо? ир монанд аст: «Медон?, баъзе духтар? о дар хурд? назарнамо нестанд, ба чунин духтар? о нигариста, ?е? гуфта наметавон?, ки баъди чанде ба балогат расида, он? о бо? усни афсунгар ба? илва меоянд, ?ар як бинандаро волаву шайдо мекунанд.
Фариштамо? низ аз? амин ?абил духтар? о буд. Чун? ама духтарони де? аз паси бузу бузгола? о давида мегашт ё бо? амсолонаш зочабоз? мекард ё модарро дар ташвиш? ои р? згор мададгор буд. ?исса к? то?, на ба гуфтораш, на ба рафтораш, на ба? амолаш ангуштнамо набуд. Ва баного? бубину ангушти? айрат бигаз, г? ё ?азрати Хизр назар карда бошад, духтари баландболо, о? учашм, ширбадан, пайвастаабр?» (7, 71).
Дар тасвири нависанда, Фариштамо? г? ё се? ри ?уснашро фа? мида, магрур мегашт, касеро писанд намекард, ба замин миннатдорона? адам мемонд, «агар г? ямат, ки аз? афтсола то? афтодсола ?ам ба? оши? буданд, шояд бовар намекун?, вале ин? а?» (7, 71).
Нависанда? ро «паризод» меномад, ки сифот ва хислат? ои образи афсонавиро дошт. Ба? манёр дар тасвири ин образи мисли Ширин зебо меафзояд: «?усни Фариштамо? р? з аз р? з меафзуду овозааш ба дуру наздик па? н мегашт, ?авонони бегонаро низ бе? арор мекард» (7, 72).
?авоне дар ро? и ба даст овардани ин фаришта дар байни хо? ишмандони дигар голиб омад ва о? уи зебое мукофот гирифт, «о?уи шо??», ки барои чаманзори шо? он мепарваридаанд, «онро аз пеши одамони бисёршумор гузаронд, гузаронду «пеши пои Фариштамо? партофт… Фариштамо? хам шуду ресмонро аз дасту пои о? у кушод. О? уи озод бо ду-се ?а?иш пуштаро боло гашта, байни барг? ои ёна гайб зад.» (7, 73).
Ба ин маън?, дар ин? икоя тасвир, ?аракат, муомила ва муносибат? ама зебою афсонав? ва? аззоб омада, мо? ияти иш? и ?авони пир? з ва Фариштамо? ро равшан бозг? карданд: «Фариштамо? ?авонро бо ниго? гусел мекарду муддате чанд р? и ?авл? тан? о монда, пеши худ лабханд мекард» (7, 73).
?анбаи субъектив? дар тасвир? ои Ба? манёр хеле пур? увват буда, ?узури? дар во? еа?о равшан? ис мешавад. Та? киягар бо э? сосу ?ая?он, ш? ру шар ва изтироби?? шону хур? шон, мафтунию шайдо? аз зебо? ва назокати Фариштамо? гаи мезанад: «Эй, агар ту боре хандаи духтареро чун Фариштамо? бубинй, аз дунё беармон мерав?. Ман? унаре надорам, ки ин лабу дандон? оро сифат кунам, тан? о ?аминро мег? ямат: агар? механдид, дар? исми ?ар бинанда равшанй медавид, гаму кудурат дар дил намемонд, м? йсафеди ?афтодсола бош?, бачаи? афтсола мешуд?» (7, 73).
Идеали зебоиписандии та? киягар то доест, ки ра? ибаш, яъне оши? и Фариштамо? ро чун давони нотарс, ки «ба саманди худ савор меомад, баландболо, фарохшона, у? обчашм», бо тавсифу ташбе? и дилнишин тасвир менамояд.
?икояи «Фариштамо?» на тан? о бо э? соси баланди романтик? р? и когаз омадааст, балки унсур? ои модарод? низ дорад ва бо фодиа андом меёбад. Се давони сармадде? аз рашк алай? и давони оши?, ки «ниго?аш ботамкин буд, дошташ боиси офарин, бови? ор… «, мебароянд ва? дар набарди тан ба тан дастболо мешавад. Хуррами Мардон бо рафи? онаш ?ро бо корд зада мекушад. Фариштамо? айёрона ба Хуррами Мардон ризои издивод кард, аммо шаби «висол» инти? ом гирифт. ?арчанд ?исса бо фодиа даромехт, дар ин инти? омд?ии Фариштамо? му? аббати гарму с? зон ва диловарии бепоёни? зо? ир гардид, ки хоси? а?рамондухтарони афсонавист. Ин рафтори духтарро чун адолатпарвар? метавон тавсиф кард ё ба таъбири хал? хунро ба хун шустан аст.
Ба? манёр шакл? ои тозаи тасвири во? еият ва та? лилу дамъбасти бадеиро дустуд? менамояд. У? икоя-муаммо?ое офаридааст, ки касро ба фикр водор месозанд, а? лу андешаро ба? аракат меорад. «Мех» ва «М?зад?з» аз? амин думла? икояанд. Дар таърихи адабиёти форс-тодик жанри муаммо дар шеър вудуд дошт, бахусус дар? арни XV ба ну? таи баланд расид. Ба? манёр ба ин навъи эдод — ?икоя-муаммо арзиши дигаре афзудааст. Аз думла, дар? икояи «Мех» чунин
101
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
омадааст: Ду? амсояи девордармиён буданд. Яке дар девори хонаи худ мех зад. Як? исми мех деворро с? рох карда, ба хонаи? амсоя гузашт. ?амсоязан эътироз накард, балки ба мехи тайёр хурмае овехт, ки пур аз равгани зайтун буд. Иттифо? о мех ба со? ибаш даркор шуд ва онро аз девор кашида гирифт. Хурма афтод ва равган р? и ?олини гаронба? о рехт. Со? иби равган со? иби мехро гуна? кор шуморида ба? озихона кашид. «?оз? аз со? иби мех як танга дарима ситондаасту аз хурмашикаста дутанга. Чаро?» (8, 219).
Хонандаи рамузфа? м аз ин муаммо давоби са? е? мегирад.
Дар? икоя-муаммои «М?зад?з» аз р? и андозаи пои шо? и кишвар ду бародар — усто? ои мо? ир ва маш? ур ду дуфт м? за мед? занд. Аз ин ду дуфт м? за яке ба пои шо? бузургтар, дигаре танг меояд. Шо? м? зад?зро ба хидмати дарбор мехонад. «М?зад?з бо сад ба? она аз ин «лутфи» шо? сарпечйкард. Чаро?» (8, 232).
Ин муаммо тавадд?? и хонандаро ба таърих ва муносибати байни шо? ону ?унармандон далб менамояд: М? зад?з чаро ба дарбор нарафт.
Ого? ии адибони муосири тодик аз сарчашма? ои адаб? ва таърих? имкон додааст, ки? икоя?ои он? о аз мероси пургановати классикй шодоб гарданд. Дар эдодиёти нависандагони муосир «?икоя?ои к?? на» мазмуну мо? ияти нав пайдо кардаанд. Адибони замони имр? з р? згори ашхоси таърих? ва во? еиро чунон тасвир намудаанд, ки он? о мазмун ва гоя? ои ?аётбахши давраи исти? лолияти миллии Тодикистонро дар бар гирифта, мазмуну м?? тавои инсониятпарварй ва башард? стиро дар шакл? ои зебою шево ифода сохтанд.
Сабки суннатй дар эдоди адибони муосир барои баёни мундаридаи тоза ба кор рафтанд. Андарзу? икмат?ои мардумй дар? икоя?ои тодик? ?усни тоза ба даст оварданд. Дар ин дода нависандагон тозакори? ои долиби тавадд? кардаанд. «Шакли шартиву рамз? ва афсонав? го? андаке ба мадм? аи ?икояву ?исса?ои Сайфи Ра? имзод «Ситора?ои сари тан? р» (1984) «Аз ёд? о, аз ёд? о» (1988), «Догистон» (1993), бештар ба мадм? ъаи ?исса?ову ?икоя?ои Му? аммадзамони Соле? «Сарви Кишмар» (1985), «О?анги ша? ри иш?» (1989), мадм? аи ?икоя?ои Ба? манёр «Аспи об?» (1988), «Дуди ?асрат» (1993) низ хос аст. Бе? адр? ва хориву зории инсон, азобу маша?? ати то? атфарсо, ки ба сари одам? рехтааст, саргардониву саргумии мардум дар ин дунёи бесару сомон? ар ч? бештар ба тасвир омада, мо? ияти замонро ошкор месозад» (10, 429−430).
Восита? ои тасвири бадеии афсонав? ва шакл? ои рамзию тамсил? ба силсилаи? икоя?ои Ба? манёр «Сарво?о» хос мебошанд. «Сарвояк?ои чун мушту чун ангушт» ва «Роз?ои ра? овард"-и Ба? манёр, ки дар мадм? аи «Шо?аншо?» дой гирифтаанд, ?ам шаклан, ?ам мазмунан ба? рамандии нависандаро аз адабиёти классик? ба исбот мерасонанд. Тунду бепарда ва фошофош чун Убайди Зокон? сухан рондани Ба? манёр ?аробати ?ро бо муаллифи «Рисолаи дилкушо» нишон меди? ад, бо рамзу кинояву истиора ибрози андеша карданаш «Бадоеъ-ус-саноеъ"-и Шамсиддини Шо? инро ёд меоранд.
Дар? икоя?ои Ба? манёр унсур? ои ?адву мутоиба ва? азлу ш? хи?ои мардум? бисёр ба назар мерасанд.? ?икоя?ои комилан? адв? низ дорад. Яке аз он? о «Чилдур?г дар тан? р» ?икояи маишии? адвист. Вай аз? аёти мардуми де? на? л мекунад, одамони сода, гирифтори пандаи нодон? ва да? олатро бо хандаю мазо? мазаммат менамояд, шарму? аёи нодаркор ва шуури пасти баъзеи он? оро ба зери тозиёнаи тан? ид мегирад.
Холдори Чилдур? г ва? амсари? Сардоя ба давраи камолоти умр расида бошанд? ам, р? и фарзандро надидаанд. Мард дар ин ну? сон занро гуна? кор мешуморад, зан? акдорона талаб мекунад, ки шав? араш ?ам худаш, ?ам ?ро ба духтур нишон ди? ад. Холдор ба таври махф? аз зан ба духтур меравад. Духтур пас аз муоина ва та? лил натида мегирад, ки? безурёт аст. Нависанда мег? яд: «Доруву давои духтури ошно додаву фармуда коргар наёмад. Чилёсини Бухоризода ва шогирдонаш низ». Холдор дар де? а овозаи миёндард, яъне радикулит ба ро? монда буд: «Рози мардон п? шида бе?!» (8, 191).
Бо масли? ати кампири Осуда ба табобати тан? р? машгул мешавад. Усули табобати «радикулит» ин буд, ки Холдор пас аз пухта шудани нон ва берун кардани оташ ба зер п? стак густурда, даруни тан? р дой мегирифт. Ба ин минвол Холдор бо навбат андаруни тан? ри ?амде?агон даромада мебаромад, азоби алимро аз cap мегузаронид. Ба а? воли? ра? ми зану мард, пиру барно — тамоми? амдиёронаш меомад, баъзе? о нафраташ хонданд, бархе мазо? у масхара, чанде? ро ба нодонию? амо?ат ма? кум менамуданд. ?атто д? стонаш ба а? воли? механдиданд. Аммо аксарияти суханони мардум дар бораи Холдор мутоибав?, сабук ва безарар мебошанд. Масалан:
102
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
«- А-а-а! Ба дастам афтод?, шайтони бедуму бесум! — хитобид Шераки Хол д? сташ Холдори Чилдур? гро дар тан? ри ошхонаи худ дида, — акнун? андата х? ру дур? гбоф? кун: «Агар дур? г г? ям, санг шавам, кул? х шавам! ?а-?а-?а.
Холдор, ки аз сару р? яш ара? мешорид, ?арфе намезад. Ин? афтумин тан? ри де? а буд, ки вай худро дар он табобат мекард».
Муносибати ранен Баста нисбат ба усули табобати Холдор ранги дигар дорад.? на тан? о Холдорро итоб мекунад, ки усули табобаташ дуруст нест, ба тан? р надаромада, ба духтур муродиат кардан лозим буд, аммо ране матлабро чунон ба забои меорад, ки аз сиёсати? укмронии замоин ш? рав? тарсидани? ро низ аз сухан? ояш метавон пай бурд.? кампири осударо, ки Холдор ном дошт, «феодализм», яъне та? ассуми к?? нагию пасмондагй ва духтури замонро «коммунизм», яъне навию пешрав? меномад. Мо феодализмро тан? ид мекунем, коммунизмро сохта натавонистем. Яъне, ?ар ду сохти домеа барон зиндагии осуда? олонаи инсон созгор набудаанд. Ин аст, ки усули тозаи табобати «радикулит"-ро ёфтан лозим буд. Нависанда гуфтуг? и Холдор ва Бастаро чунин менигорад:
«- Дардат дар забони тиб чй ном доштааст ?
— Радикулит.
— Радикулит? А? а. Пас кадом а? ма? ба ту гуфт, ки радикулитро бо тан? ри тафсон табобат мекунанд?
Холдор фикр кард, ки г? яд-наг?яд, чун дид, ки ро? и гурез нест, ночор гуфт:
— Кампири Осуда.
— Т? ба кардам, худоё! — раис чун одат ба атроф нигарист, ки ба Худо р? овардани? ро касе шунид ё нашунид, аммо дар ошхона гайр аз? ву Холдор касе набуд, ?атто сардоя аз раис ибо карда, назди Фарангбону рафта буд. — Коммунизмро насохтем, лек ин маънои онро надорад, ки ба феодализм баргардем. ?оло духтурон саратон-ракро табобат мекунанд. Ин аз пеши духтур -коммунизм рост ба пеши Осуда — феодализм рафтааст» (8, 197).
Навпарастии Баста сунъист.? майлу рагбаташро ба забони руей нишон додан мехо? ад, аммо онро намедонад, баъзе вожаю ибора? оро галат ва бемав? еъ истифода мебарад. Аз чумла, «Зидес что-то не тову баста», «прагул» ва гайра.
?амаи иштирокдорони? икоя аз Холдори Чилдур? г ном мебаранд. Як? атор персонаж? ои дигари? икоя низ ла? аб доранд, ки хислат? ои намоёни он? оро дар бар мегиранд ва мо? ияти мутоибавй касб кардаанд.
Холдор бо? амсари худ кинояомез? арф мезанад, ки? сардори доя? о бошад? ам, худаш зани нозо. Дигар нафаре, ки тезу тунд аст, Шо? аки Ранда ла? аб гирифтааст. Исми кампир хеле зебо -Ороста бошад? ам, ишора ба ранги п? сташ карда, ?ро Оростаи Сиё? меноманд.
Тарзи муомилаю муоширати он? о низ мутоибавист. Сардоя ва Ороста чун шав? ари якдигарро таъриф карданд, Ороста, ?амсари Яздон гуфт:
«- Ту донй, Худо! Чи маз? акае мешуд, агар ту Яздонро мегирифтиву ман Холдорро.
— Чаро маз? ака мешуд? Киро мегир?, чаро мегирй, аз мо напурсидаанд. Сардаргуми? ои мо низ? амин аст, аз беа? лии мост ё аз? азои худост, намедонам».
?а?ву мутоиба тамоми? икояро фаро гирифтааст. Махсусан дур? гг?ии Холдор аз ибтидо то инти? ои ?икоя давом мекунад. Холдор безурётиашро фа? мида, бефоида будани табобати тан? риро медониста бошад? ам, аз ба? ри ин усули шифоёбй баромаданашро, чунон ки ба Чилдур? г хос аст, дигар хел эзо? дод: «Р?зи дигар чун Сардоя хост, ки шав? арашро ба хонаи Марямбибй бубарад, вай оромона гуфт, ки дард миёнашро во гузошта, ба миёни Шераки Хол часпидааст, акнун? амро?и Шерак намоз мехонад» (8, 203).
?а?ви Ба? манёр хеле нарм аст,? ба лабханду ришханд ну? сони баъзе? а?рамононашро бартараф ва аз «дард"-?о на? от додан мехо? ад.
Метавон ба ин нати? аи му? им расид, ки ба шарофати исти? лолият арзиш? ои гаронба? ои маънав? дар? омеа мав? еи баланде дарёфтанд. Озодии э? оди бадей аз ин? умла аст. Исти? лолияти милл? имконият фаро? ам овард, ки? а?онбин? ва доираи тафаккури бадеии а? ли адаб вусъат ёбад ва дахолати нависанда ба па? л??ои мухталифи во? еият фаъолтар ва пурсамар гардад. Сафи суханварон аз? исоби ?авонони э? одкори со? ибистеъдод афзояд. Адибон? икоя?ое ба майдон оварданд, ки зу? уроти дурахшони анъана ва навовар?, пайванди маънавии дир? зу имр? занд. Сарчашмаи асосии равна? у риво? и ?икоя, монанди? ар як жанри адаб?, во? еияти реал? аст. Омил? ои дигар фолклори милл?, насри рангини ривоят?, адабиёти классикии форс-то?ик ва намуна? ои сараи адабиёти? а?он мебошанд. Ба? раманд? аз ин сарчашма? о боиси ба миён омадани? икоя?ои хубу маргуб гардид. Ма? м?и асотир ва тафаккури устуравии хал? м?? тавои
103
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
?икоя?ои то? икии давраи исти? лолиятро рангу равиши хосе бахшидаанд. Мутолиаю му? оиса, та? лилу та?? и? ва? амьбасти илмии он? о моро ба чунин хулоса меорад, ки дар? икоя?о ?анба?ои мухталифи фалсафаи? аёт, аз? умла тазоди фикрии таърих?, ба? с?ои маз? аб?, шикасту рехт дар ро? и сохтмони маънав? ва р?? иву равонии инсон, расидан ба ормон? ои милл? ва дигар матолиб та? ассуми равшан ёфтаанд. Инъикоси р?? ияи замон, тафаккури инсони муосир дар ма? оми муайяни ташаккули гоявию бадеии? икоя таъсири фаровоне гузоштаанд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Асозода, X. Адабиёти то? ик дар садаи XX / Х. Асозода. -Душанбе: Маориф, 1999.- 448 с.
2. Давронов, А. ?исса?ои ?окими Сармадде?/А. Давронов//Адабиёт ва маърифати инсон. -Душанбе: Статус, 2006. -С. 256−264.
3. Набав?, А. ?устор?о ва ибтикорот дар наср / А. Набав?. -Душанбе: Адиб, 2009. -324 с.
4. Нуров, Н. Ба? манёр ва арзиш? ои ?унарии насри имр? з/Н. Нуров // Ху? анд.- 2004. -№ 7. -С. 72−76.
5. Сайфуллоев, А. Уфу?? ои тозаи наср /А. Сайфуллоев. -Душанбе: Адиб, 2006.- 766 с.
6. Шакур?, М. Ниго? е ба адабиёти то? икии садаи бист/М. Шукуров. -Душанбе: Пайванд, 2006. 456 с.
7. Ба? манёр. Сармадде?: роман дар? исса ва? икоя?о/Ба?манёр. -Душанбе: Деваштич, 2002. -394 с.
8. Ба? манёр. Шо? аншо?/Ба?манёр. -Душанбе: Э? од, 2007. -177 с.
9. Тар? умаи Тафсири Табар?. Китоби якум. -Ху?анд: Нури маърифат, 2007. -438 с.
REFERENCES:
1. Asozoda, Kh. Tajik literature in the twentieth century /Kh. Asozoda. -Dushanbe: Maorif, 1999, — 448 p.
2. Davronov, A. The tales of Sarmaddeh governor /A^aBpoHOB//Literature and education of people. -Душанбе: Status, 2006-P. 256−264.
3. Nabavi, A. Researches and efforts in prose / A. Nabavi. -Dushanbe: Adib, 2009.- 324 p.
4. Nurov, N. Bahmanyor and artistic values of contemporary prose/ N. Nurov // Khujand.- 2004. -№ 7. -P. 72−76.
5. Saifulloev, A. The fresh horizons of prose / A. Saifulloev. -Dushanbe: Adib, 2006.- 766 p.
6. Shakuri, M. A survey of the 20th century Tajik literature/M. Shukurov. -Dushanbe: Paivand, 2006.
456p.
7. Bahmanyor. Sarmaddeh: a novel in tales and stories / Bahmanyor. -Dushanbe: Devashtich, 2002. -394p.
8. Bahmanyor. Shohanshoh (A King)/ Bahmanyor. -Dushanbe: Ejod, 2007. -177p.
9. The translation of Tabari'-s Commentary. Book 1. -Khujand: Nuri ma'-rifat, 2007. -438p.
Духовные и художественные ценности врассказах Бахманёра
Ключевые слова: жанр, рассказ, классикическая литервтура, таджикская современная проза, национальные ценности, образ, сюжет, литературный герой.
В статье освещаются вопросы, связанные с эволюцией жанра рассказа в современной таджикской литературе, рассматриваются тематика и художественные особенности жанра.
В произведениях одного из ярких представителей современной таджикской прозы Бахманёра особое место занимают мифические образы, персонажи и мотивы народных сказок, а также религиозные сюжеты, посредством которых отражены национальный колорит и духовные ценности таджикского народа. Анализ произведений писателя, в том числе рассказов «Марво», «Фариштамох», «Чашми мур», показывает, что использование символических образов и сюжетов является характерной чертой его авторского стиля.
Можно утверждать о том, что благодаря государственному суверенитету Таджикистана наблюдается повышенный интерес писателей к духовным и национальным ценностям. Приобретение национального суверенитета способствовало расширению мировоззрения и художественного восприятия писателей, а также появлению рассказов, в которых предпринята попытка воссоединения традиций и новаторства, установление духовной связи между прошлым и настоящим. Исследование и анализ художественных особенностей произведений Бахманёра формируют вывод о том, что в рассказах писателя отражены различные аспекты жизни народа, в том числе его философия и духовные ценности, историческое мировоззрение, религиозные противоречия, а также процесс формирования духовно-нравственных качеств человека. Отражение духа времени, а также образ мыслей современного человека в рассказах писателя оказали ощутимое влияние на развитие идейного содержания и художественных особенностей жанра.
104
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Spiritual and artistic values in Bahmanyor stories
Keywords: genre, story, classic literature, Tajik contemporary prose, national values, image, topic, literary hero.
The article highlights the issues associated with the evolution of story genre in modern Tajik literature, and discusses the topics and artistic features of this genre.
Mythical images, characters and motifs of folk tales and religious topics which reflect the national character and spiritual values of Tajik people have a special place in the works of one of the brightest representatives of modern Tajik prose Bahmanyor. The analysis of the writer'-s works, including short stories like & quot-Marvo"-, & quot-Farishtamoh"-, & quot-Chashmi mur& quot-, shows that the use of symbolic images and topics is a characteristic feature of his writing style.
It can be confirmed that an increasing interest of writers in spiritual and national values is due to the state sovereignty of Tajikistan. Gaining national independence has contributed to the expansion of outlook and artistic insight of writers as well as the creation of stories which try to reunify tradition and innovation, an establishment of spiritual connection between past and present.
The study and analysis of artistic features of Bahmanyor'-s works shows that the writer'-s stories reflect different aspects of people'-s life like philosophy and spiritual values, historical outlook, religious differences as well as the formation of spiritual and moral qualities. The reflection of Zeitgeist as well as the mindset of modern man in the stories of the writer had a tangible impact on the development of the ideological content and artistic features of the genre.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Шарифова У меда Ра? им?оновна, унвон?? и кафедраи адабиёти муосири то? ики Донишго? и давлатии Хуцанд ба номи академик Б.?. ?афуров (?ум?урии Тоцикистон, ш. Хуцанд), E-mail: umeda. 2000@mail. ru
Сведения об авторе:
Шарифова Умеда Рахимджановна, соискатель кафедры современной таджикской литературы Худжандского государственного университета имени академика Б. Г. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: umeda. 2000@mail. ru
Information about the author:
Sharifova Umeda Rahimjanovna, Researcher at Tajik Modern Literature Department, Khujand State University named after academician B.G. Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: umeda. 2000@mail. ru
105

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой