The evaluation of previous and contemporary scholars about tugrai'-s "-Lamiyat Al-Ajam"-qasida

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
УДК 83. 3(0)3 Г. Б. ТУРАЕВА
ББК 8Т1
«ЛОМИЯТ-АЛ-А?АМ-И ТУ? РО? ВА БА? ОИ ДОНИШМАНДОНИ МУТА? АДДИМУ МУОСИР БА ОН
Вожа? ои калидй: ломият ал-ацам, шоири арабизабони форсу тоцик, цасида.
Шоири забардасти арабизабони форсу то? ики нимаи дувуми? арн?ои ёзда? ум ва ибтидои дувозда? ум Аб? исмоил Ту? ро? ?ан?з аз замони к? дак? шеър мегуфт ва ба адабиёт му? аббати беандоза дошт. Мояву? аре?аи саршори фитр?, ва татабб? ъ ба ашъори шуарои пешни? удрате бузург ба шеъри? бахшид. Ии чиз аз исти? бол ва тазмин? ое, ки? ба ашъори дигар шоирон нигоштааст, ба мушо? ида мерасад ва? амзамон аз таъсироти бархе аз шуарои бар? астаи ?абл аз? равшан та? ассум гардидааст.
?унари шоирии ат-Тугроиро Ё? ути ?амав? чунин ба? огузор? намудааст: & quot-? дар китобату шеър м? ъ?изаи ?унарвар?, дар забону адаб нобигаи ахд ва дар санъати адаб? миёни? амасронаш ?авитарин донишманд ба шумор меомад.? со? ибэ?тиром, бузургмартаба ва? алилул?адр буда, аз илми кимиё низ маърифати баландро со? иб буд» (6,150).
Ибни Халликон ма? орати баланди шоирй ва фазилату хиради беандозаи Тугроиро ба таври зайл бозг? намудааст: & quot-Пешвову ифтихори куттоб Аб? исмоил ал-?усайн ибни Алй ибни Му? аммад ибни Абдуссамад мула?? аб ба Муайядуддин ал-Исфа?он? ал-Муншй, маъруф ба ат-Тутро?, со? иби фазилати фаровон ва табъи латиф буда, дар назму наср фариди замонаш ба шумор меомад" (2,185).
Аб? исмоил ат-Тутрой монанди бештари шоирони муосири худ адабиёти асри на? затро бо адаби? о?ил? даромехт ва ин таъсирот дар ашъори? ?о-?о ба чашм мех? рад. Дар робита ба ин, бояд таъкид дошт, ки Тугрой дар ахди Аббосиён зиндагиву э? од намуда, ?амзамон мисли шуарои шеъри араби ахди? о?ил? низ таъсир пазируфтааст. ?асидаи маш? ури шоир- & quot-Ломият ал-А?ам" саршор аз ин андоза ишорот аст. Аммо ин таъсир аз адаби? о?ил? ва асри на? зат ва як туна та? лид ба он? о тан? о хоси? асидаи фав? уззикр нест, балки каму беш? асоиди дигарашро низ та? ти нуфуз? арор додааст. Дар пайвастагй ба ин, ?айд кардан бамаврид аст, ки ин туна таъсирот дар ашъори васфии шоир дида намешавад.
Дар васфу ташбе? от шеъри Тугрой то андозае ба шеъри Абдулло? ибни М? ътаз наздик мешавад. Шоир зав? и латифашро ма? з дар васфи табиат ба кор мегирад ва бо ма? орату устодй ба шеъри худ ранги тоза мебахшад.
Таъкид? оиз аст, ки Тугрой ба исти? бол аз шуарои араб, аз? абили Ибни? он? ва Бу? тур? ?асоиде сурудааст. Дар радифи ин, шоир ба шуарои бузурги араб мисли ал-Мутанаббиву аш-Шариф ар-Роз?, Абулало ал-Маарр? пайравиву татабб? и фаровон кардааст.
Нуктаи? обили зикр он аст, ки шоирони дигар низ дар пайравй аз ашъори Тугрой э? од намуда, мазомини зебоеро, ба кор бурдаанд. Ашъори Тугрой вижаги? ои хоси худро со? иб буда, бо сабку услуби шево суруда шудааст.
& quot-Ломият-ал-А?ам" яке аз? асоиди маъруфи Тугрой ба шумор меояд, ки? ан?з аз замони зиндагии шоир ш?? рати баландро касб намуда буд. Баробари шунидани унвони? асида ?абл аз ошно? бо мазмуну м?? тавояш кас хаёл мекунад, ки он? амосаи а? амгаро? асту ба мисли силсилаи ашъори дар ин мавз? ъ нигошташуда сухан аз тафзилу бартарии А? ам бар Араб меравад. Аммо баробари? ироати ?асида дарк мекунем, ки дар он на тан? о аз ин таассуботи? авм? чизе ба мушо? ида намерасад, балки аз тамаддуну фар? анги эронй низ? арфе ?ам ба миён наомадаву он дар ме? вари му? ити сирф арабй ва расму одоби вижаи адабиёти араб давр мезанад. Дар ин? асида на араб мавриди мазаммат? арор гирифта ва на а? ам? мад? карда шудааст. Пас суоле ба миён меояд, ки чаро? асида ба ин унвон маъруфият пайдо кардааст?
Худ ва шоир дар девони гирдовардааш ин? асидаро ба чунин ном мутазаккир нашудааст. Дар ин девон тан? о ишора бар он аст, ки? асида дар Багдод соли 505/1112 суруда шудааст. Имоди Котиби Исфа? он?, ки аз муосирони шоир ма? суб мешавад, дар тазкираи худ низ онро ба унвони? асидаи ломия тазаккур сохтааст (10,167). Аз миёни донишмандони? уруни вусто нахустин
111
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
нафаре, ки? асидаро & quot-Ломият-ал-А?ам"- ном бурдааст, Ё? ути ?амав? ба шумор рафта,? дар таърифи? асидаи мазкур чунин ибрози андеша кардааст: & quot-Аз байни ашъори ат-Ту?ро? ?асидаи «Ломият ал-А?ам& quot- ш?? рати баланд касб карда, ровиён онро ба якдигар инти? ол додаву вирди забон? о сохтаанд& quot- (6,153). Дар ин? ангом саду чанд соле аз таълифи? асида сипарй гардида буд. Бар мабнои ахбори муаррихи мазкур дар замони? ?асида вирди забон? о будаву бо унвони «Ломият-ал-А?ам& quot- маъруфият доштааст.
Пас аз ни Ибни Халликон низ? амин гуна андеша? оро матра? сохтааст: & quot-ат-Тугроии мазкур со? иби девон низ мебошад, ки аз ашъори баландмазмун фаро? ам омадааст. Ма? осини ашъори? ро ?асидаи маш? ур та? ти унвони & quot-Ломият-ал-А?ам"- ташкил меди? ад, ки соли пан? саду пан? дар Ба? дод суруда шудааст. Дар он шоир? асби ?оли хешро ба? алам андохта, аз замонааш шикоят кардааст& quot- (2,185). ?асидаи мазкурро Ибни Халликон низ и? тибос намудааст. Чуноне ки аз? авли боло? маълум мешавад, ?асида ба навъи? асоиди шикво? дохил мушудааст.
Ибни Касир дар тава??? ба? асидаи & quot-Ломият-ал-А?ам"- чунин из? ори назар кардааст: «Нозими & quot-Ломият-ал-А?ам"- ал-?усайн ибни Ал? ибни Абдуссамад Муайядуддин ал-Исфа?он?, пешвову ифтихори котибон, муншиву шоир, маъруф ба Ту? ро?, ки муддате дар Ирбил вазир буд, соли 505 ?. ?асидаи & quot-Ломият-ал-А?ам"--ро иншо намудаву Ибни Халликон аз он и? тибос намудааст& quot- (4,16,254−255).
Аз ин? о ба хуб? аён мегардад, ки? асидаи мавриди ба? с та? ти унвони & quot-Ломият-ал-А?ам"- баъд аз вафоти Ту? ро? маъруфият пайдо кардааст. Чунонки Сало? уддин ас-Сафад? низ шар? номаи ба ин? асида нигоштаашро & quot-ал-?айс ал-муса??ам фи шар? & quot-Ломият-ал-А?ам"-"- номгузор? кардааст. ?амзамон донишманди мавсуф ишорат бар он мекунад, ки аз сабаби шабо? аташ ба & quot-Ломият-ал-араб"- дар истифодаи фаровони? икаму амсол? асида бо ни ном хонда шудааст. Бино бар нигошта? ои Сало? уддин ас-Сафад? барон а? амияти он? амин бас аст, ки А? ам дар баробари Араб, ки со? иби & quot-Ломият-ал-араб"- -?асидаи саршори? икмату амсоли араб аст, ин? асидаро «Ломият-ал-А?ам& quot- ном кардааст. ?амин нисбати? асидаи ломия бар А? ам худ далели бузург? ва а? амияти асар мебошад (8 1 13- 5 189). Минбаъд бо таъсирпазир? аз ин ду? асида & quot-Ломият-ал-?инд"-, & quot-Ломият-ар-Рум"-, & quot-Ломият-ат-Турк"- ва монанди он? о низ суруда шудаанд.
Лозим ба тазаккур аст, ки дар адабиёти араб унвони & quot-Ломият"- низ бештар бар се? асида мул? а? шудааст:
1. «Ломият-ал-Араб& quot-, 2. "-Ломият-ал-А ?ам& quot-, 3. & quot-Ломият Ибн ал-Вардй (& quot- Насщат ал-ихвон& quot-).
«Ломият-ал-Араб& quot- ?асидаест, ки фарогири 68 байт буда, ба? алами шоири давраи? о?илии адабиёти араб аш-Шанфара мутаалли? мебошад. Аммо интисоби онро ба аш-Шанфара бархе аз му? а??и?он тардид намудаанд. Аз? умла, паж?? ишгари забардасти миср? То? о ?усайн мансубияти? асидаро ба аш-Шанфара комилан инкор намудааст (9,170−171).
Аз миёни донишмандони мута? аддим нахустин нафаре, ки дар мавриди? асидаи мазкур? арф задааст, ал-?ол? мебошад.? дар китоби & quot-ал-Омолй"- аз? авли Ибни Дурайд тазаккур сохтааст, ки ни? асида аз? аълиёти Халаф ал-А?мар ба шумор меравад (11,157). Аммо то замоин дар «Мухторот& quot--и Ибн аш-Ша?ар? тазаккур ёфтанаш бо унвони & quot-Ломият-ал-араб"- маъруфият надошт (3,18).
«Ломия& quot--и маъруфи дигар ба калами Ибн ал-Вардй мансуб буда, бо номи & quot-Наси?ат-ал-ихвон"- низ маш? ур гардидааст.
?асидаи & quot-Ломият-ал-А?ам"--и ат-Ту?ро? дар вазни басити мусаммани махбун иншо гардида, бо чунин матлаъ шур? ъ мегардад:
Устувориираъй маро аз лагзиш нига? дорй кард,
Зевари дониш? ангоми бекорймаро орост (2,185−190).
& quot-Ломият-ал-А?ам"- та? ассумгари р? з?ои тираи зиндагии шоир буда, аз вазъи умумии замон, ?асодату душмании миёни дарбориён, а? воли а? ли илму адаб маълумоти му? име меди? ад. Аз ин ашъори шикоятомез а? воли нимусоиди ичтимоии Тугронро метавон дарёфт. Аз мазомини ироагардида равшан бархондан мумкин аст, ки чй туна? ?урбони ?асадварзону кинапарварон гаштааст.
Афзун бар ин, Ту? ро? дар ин ти? идастиву гирифтор? тан? ост.? на дусте дар канор дорад, ки шикоят? ои ?албашро барояш ифшо созад ва на ёри анису? амдаме бо? ст, ки р?? ашро шодмон намояд. Д? стон ?амаг? бетона гаштаанду ошноён фаром? шкор. Дар ин? оли хароб дили шоир дар? авои ватан, б? и ша? ри зебои худ ва шав? и хонадонаш меларзад. Барой шоир, ки р? з?ои ?алолу
112
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
шук? ?ан?з аз ёдаш нарафтаву садру маснад дар пеши чашмонаш? илвагар аст, ин? о накбате дардноку гаронбор аст. Бо ин? ама, умед аз ояндаи дурахшон? алби ?ро хушнуд месозад. Ма? з умед тасаллобахшу оромиши хотири гарон? они шоир аст.
Дар пайгир? аз адибону таърихнигорони ахди? адим паж?? ишгарони муосир низ? унари шоирии Ту? ро? ва арзиши? асидаи & quot-Ломият-ал-А?ам"--ро баланд арзёб? кардаанд. Дар ба? ои донишманди маъруфи эрон? Забе? улло Сафо ба осори Ту? ро? низ ин гуфта? о мисдо? и худро пайдо кардааст: & quot-Фахр ал-куттоб ал-Мунш? ал-устоз Аб? Исмоил? усайн ибни Ал? ибни Му? аммади Исфа? он? маш? ур ба Ту? ро? аз устодони бузурги шеъру адаби араб? буда, дар насру назми ин забои бар а? ли замой бартар? доштааст. Ашъори Ту? ро? ва хоса & quot-Ломият-ал-А?ам"--и? маш? ур аст& quot- (7,2/2,).
Аммо мусташри? и аврупо? А. Р. Гибб бар он бовар аст, ки & quot-Ломият-ал-А?ам"- на ба сабаби арзиши баландаш, балки бино бар он ки муаллиф заковатмандона ба монанди? асидаи маъруфи аш-Шанфара онро номгузор? кардааст, дар таърихи адабиёт? ойго?и худро пайдо намудааст (1,85).
Матлаби? обили тава?? у? он аст, ки андеша? ои донишмандони мута? аддим худ болотарин санади арзиши баланди? асидаи & quot-Ломият-ал-А?ам"- ба шумор меояд. Хидмати бузурги шоир дар пешор? и адабиёти арабизабони форсу то? ик аз он иборат аст, ки? аз аввалин шуароест, ки дар пайрав? аз? асидаи & quot-Ломият-ал-араб"--и Шанфара, ки дар адабиёти араб? бисёр ш?? рат дорад, дар адабиёти арабизабони форсу то? ик ?асидаи & quot-Ломият-ал-А?ам"--ро таълиф намудааст. Шар?? ои маъруф ва сершуморе, ки дар дарозои сол? ои мадид ба ин китоб нигошта шудаанд, худ ша? одати возе? и а? амияти шоистаи ин асар ма? суб мешавад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Ал-?оли, Аб? ал? Исмоил ибн ал-?осим. ал-Амали — шазур ал-амали — ан-навадир. Та?? и?и. ?о?ира: Дор ал-кутуб, — 1926,-235 с. -?. 2
2. Ас-Сафади, Сало? уддин Халил бин Айбак ибн Абдулло?. Ал-гайсул муса?? ам фи шар? и Ламият-ал-А?ам. ?о?ира, 1887−561 с.
3. ал-?амав?, Ши? обуддин Аб? Абдулло? Ё? ут. М? ъ?ам ал-удабо ав иршод ал-Ариб фи маърифат ал-адиб. Байрут, 1980. -459 с.- ?. 20
4. Гибб, Х. А. Арабская литература. Классический период. Перевод А. Б. Халидова / Х. А. Гибб. -Москва,-113 с.
5. Ибн Касир, Имодуддин Абулфидо Исмоил ибн Умар. Ал-Бидойат ва-н-ни?ойат: адад ал-а?зоъ 20 / ?о?ира: Дор-ал-?у?ар, 1998. -782 с.- ?. 16
6. Имодуддин ал-Исфа?он? ал-Котиб. Харидат ал-?аср ва? аридат ал-аср / Имодуддин ал-Исфа?он? ал-Котиб. -Те?рон: Мероси мактуб, -1999/1419 — 366 с.
7. Ибн Халликон, Абулаббос Шамсуддин А? мад ибн Му? аммад. Вафайот ул-аъйон фи анбоъ абно аз-замон/ Ибн Халликон, Абулаббос Шамсуддин А? мад ибн Му? аммад. -Байрут: Дор Содир,
— 439 с.
8. Ибн Ша? ари, Зиёуддин абу Исиадат? убатулло?, Ал?. Мухтараоти шуаро ал-араб / ?о?ира: Аль-иитимад, 1995−134 с. ?. 3
9. Сафо, Забехулло?. Таърихи адабиёт дар Эрон / З. Сафо.- Те? рон: Фирдавс 1369. -538 С. -?.2 Ю. Тошкуброзода, Абулхайр Усомуддин А? мад ибн Мустафа. Мифта? -ус-саадат ва мисба?-ус-саодат -Бейрут: Дар ал-кутуб ал-илмия. 1993. -1712 с.- д. 3
11. То? о, ?усайн. Ал-адаб а?-?о?илия. ?о?ира: Дор ал-Маориф 1927. -336 с.
REFERENCES:
1. Al-Qali, Abuali Ismail ibn al-Qasim. al-Amali-shazur al-amali-annavadir/ Cairo: Dor al-kutub, 1926,-235 p. -V. 2
2. As-Sadafi, Salahuddin Khalil bin Aibak ibn Abdullah. Al-ghaisul musajam fi sharhi Lamiyat al-Ajam. Al-Khashim, 1887−561p.
3. al-Hamavi, Shihobuddin Abu Abdullah Yaqut. Mujam al-udaba av Irshad al-Arib fi Ma'-rifat al-adib. Beirutm, 1980, — 459 p. -V. 20
4. Gibb, Kh.A. Arab literature. Classic period. Translated by A.B. Khalidov / Kh.A. Gibb. -Moscow, -113p.
5. Ibn Kathir, Imamuddin Abdulfida Ismail ibn Umar. Al-Bidayat va-n-nihayat: 20 Dar al-Hujar, 1998. 782p.- V. 16
6. Imamuddin al-Isfahani al-Katib. Kharidat al-qasr vajaridat al-asr.- Tehran: Mirosi maktub, 1999−366 p.
113
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
7. Ibn Khallikan, Abulabbas Shamsuddin Ahmad ibn Muhammad. Wafayat ul-a'-yan fi anba'- abna az-zaman. Beirut: Dar Sodir. -439 p.
8. Ibn Shajari, Ziyauddin abu Isiadat Hubatullah, Ali. Mukhtaraati shuara al-arab Cairo 1995−134 p. -V. 3
9. Safa, Zabihullah. The history of literature in Iran, — Tehran: Firdavs 1369. -538 p.- V. 2
10. Tashkubrazada, Abukhayr Usamuddin Ahmad ibn Mustafa. Miftah-us-saadat va misbah-us-siyadat. -Beirut: Dar al-kutub al-ilmiya 1993.- 1712 p. -V. 3
11. Taha, Husain. Al-adab aj-jahiliya. Cairo Dar al-Maarif 1927−336p.
Предшествующие и современные ученые о касыде «Ломият-аль-аджам& quot- Туграи.
Ключевые слова: ламият алъ-аджам, арабоязычный персидско-таджикский поэт, касыда.
Автор статьи ставит перед собой цель ознакомить читателя с касыдой «Ламият алъ-аджам» великого арабоязычного персидско-таджикского поэта, писателя, философа Муаййадуддина ат-Туграи. Научные изыскания о личности, творчестве, политической деятельности и положении писателя представляют боъшой интерес. На основе научных трудов и достоверных источников автор статьи описывает историческию обстановку того времени. Туграи был везирем и сановником при дворе Сельджукского султана Масъуда ибн Мухаммеда и его канцлером. Писал ещё и хвалебные оды членам царствующего сельджукского дома, которые постепенно сформировались в большой диван. Самым главным из его творений является касыда «Ламият алъ-аджам», которая прославила его как в арабской, так и в персидской литературе, всё больше становясь объектом исследований европейских ученых и литераторов. Приведены оценки исследователей, изучавших труды ат-Туграи, и представлено влияние касыды «Ламият алъ-аджам» на всю арабоязычную литературу и появление других «ламият».
The evaluation of previous and contemporary scholars about Tugrai'-s & quot-Lamiyat al-Ajam& quot- qasida
Keywords: lamiyat al-Ajam, Arabic speaking Persian and Tajik poet, qasida.
The goal of this research paper is to introduce the reader with & quot-Lamiyat Al-Ajam& quot-, the qasida of a great Arabic speaking Persian and Tajik poet, a writer, and a philosopher Muayyaduddin at-Tughrai. The research is done on personality, creativity, political activities and status of the writer. The author describes the historical background of that time on the basis of scientific works and reliable sources. Tugrai was a minister and dignitaries at the court of the Seljuk Sultan Mas'-ud ibn Muhammad and his chancellor as well. He wrote laudatory odes to members of the ruling Seljuk house which gradually built up into a big collection of poems. The most important of his works is the qasida of & quot-Lamiyat Al-Ajam& quot-, which made him famous in Arabic literature as well as in Persian increasingly becoming the European scholars and writers'- research focus. The evaluations of researchers studied the works of al-Tugrai are presented and the influence of & quot-Lamiyat Al-Ajam& quot- qasida on the entire Arabic speaking literature and the emergence of other & quot-Lamiyas"- is shown.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Т? раева Гулорохон Бур? оновна, аспиранти кафедраи филологияи араби факултаи забон? ои шар? и Донишго? и давлатии Хуцанд ба номи академик Б.?. Гафуров (?ум?урии Тоцикистон, ш. Хуцанд), E-mail: guloroturaeva@mail. ru
Сведения бо авторе:
Тураева Гулорохон Бурхановна, аспирант кафедры арабской филологии факультета восточных языков Худжандского государственного университета имени академика Б. Г. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: guloroturaeva@mail. ru
Information about the author:
Turaeva Gulorokhon Burkhanovna, a Post-graduate student, Arab Philology Department, the Faculty of Eastern studies, Khujand State University named after academician B.G. Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: guloroturaeva@mail. ru
114

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой