Views on modern Tajik documentary graphic films

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Искусство. Искусствоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

10. 01. 10. ЖУРНАЛИСТИКА
10. 01. 10. ЖУРНАЛИСТИКА
10. 01. 10. JOURNALISM
УДК 791. 43 Д.?. БОБОЕВ
ББК 85. 373 2 Т
МУЛО? ИЗА?О ДОИР БА ФИЛМ? ОИ МУСТАНАДИ МУСАВВАР Вожа? ои калид?: филми мустанад, кинопублисистика, тасвир, услуб, эцод, ?а?онбин?.
Филм? ои мустанаде, ки дар ин ма? ола та? лил меёбанд, тарзи муосири офариниши? оя?оро дар сабки публисистии синамои мустанади мусаввар инъикос кардаанд. Он? о ?удрати то дара? аи ол? вусъат бахшидани тасвири бадеии восита? ои анъанавии филм? ои публисистй- плакат, тазо? урот ва мубо? иса?оро дороянд.
Муна?? иди театр ва синамо Ю.А. Смирнов-Несвитский дар ин бора? ан?з замоне, ки театр санъати аввалиндарадаву му? им ба? исоб мерафт, бар? а? гуфтааст: & quot-Дар театр имр? з чунин тарзи кор дар намоиш? о ба назар мерасад: ?ар ?адар ки бештар хотимаи плакатй баланд садо биди? ад, ?амон андоза тамошобин оромона онро тамошо менамояд& quot- (4,166), ки? амин хасоисро филми мустанади мусаввари тодик бештар дар даврони исти? лол доро шуд. Муаллифи мазкур бар он андеша аст, ки фа? ат дар он? олат таъсири ботин? ва зо? ирии асари публисистй комил мешавад, ки & quot-дар спектакл имтизод (синтез)-и пур? иммати нер? и публисистй ва фасо? ати р??? вудуд дошта бошад" (4, 169). Ин вижагиро низ мо дар филм? ои мустанади тодикии мавриди та? лил мушо? ида менамоем.
Чунин имтизод, во? еъан дар филм? ои публисистии муосир ба мушо? ида мурасад, ки дар баробари доштани шиор ва даъват? ои э? сосбарангез, ба? олати равонии тамошобин низ асари бузург дорад. Чунин муассирй дар давраи гузариш хеле зарур мебошад. Илова бар ин, таъсири фаъоли он, ки бар муносибат? ои э? тиёткорона ва латиф асос ёфта, дар махфият, му? иммият во? еияти баёну тасвир бештар маълум мешавад, ба андешаву афкори тамошобин таъсир расонда, ?амзамон дар бораи дир? зу имр? з маълумот меди? ад, ки онро дар синамои мустанади муосири да? он? «маълумоти таърихй дар дир? з ва имр? з» ном бурдаанд, ки? а? асту рост.
Усули намоиши? аёти са? навии синамои публисистй вобаста ба тинати? а?рамони он ва дар мубо? исаи фаъол бо тамошобин зо? ир мешавад. Вобаста ба тарзи? аёт мумкин аст дар филм чунин ла? за?ои идроиши на? шро ?амчун зу? ури мав? еи ша? рвандии иштирокдорон, ифодаи муносибати вай нисбат ба? а?рамони синамо, ки шакл? ои мухталиферо дороет, ворид карда метавонем. Чунин & quot-рамзхон?"-, моро боз ба ла? заи ба? оди?ии ?а?рамони синамо аз диди инсони муосир, ба ма? оми тоявии он меорад.
Масалан, дар филми мустанади мусаввари & quot-Пете"- тамошобин муносибати коргардон ва наворбардоронро нисбат ба мардуми як де? аи ???истон мебинад, ки ин офаридаи он? о хеле во? еию таби? буда, бо тарзу услуби хоси публист? зо? ир шудааст. Дар филми «Чоре» бошад, на? ш?ои табии мардуми де? дар муносибат нисбат ба зиндагии сахти к?? истониён, з? р ва зулму ситами р? згор ба инсон, инди? и?ои табиат ба инсон ва гайра эхсос карда мешавад.
Филми мустанади «Пете» бинандаро бар он андеша медорад, ки инсон метавонад бо? амо?ангии том бо манзара? ои табиат ва зиндагй умр ба cap барад. ?амин ?аёт, ки табий, бидуни ягон декоратсия ва бутафория, дар навори синамо омадааст, ?амро?и ?амешагии мардуми де? аст, ки во? еъият ва реалияти филмро пурз? р намудааст. Мардум намехо? анд аз? амро?и ?амешагии худ дур бошанд ва аз фармуда? ои табиат берун бароянд, аммо бо вудуди ин барон зиндагй инсон бо табиат? амеша дар набард аст. Ин нуктаро муаллифи филм Сайф Ра? имзод дуруст дарк кардааст ва дар навор? о онро р? шан ба намоиш овардааст.
?амагон медонанд, ки зиндагй дар шитоб аст ва де? ро низ навовари? о фаро гирифтааст. Сайф Ра? имзод пас аз ин филми мустанади мусаввар, филми бадеии «Ситора?ои сари тан? р"-ро дар ин мавзеъ бардоштааст ва дар он до низ? амо?ангию ба? амоии инсон ва табиат дар радаи аввал дой гирифтааст. ?ам дар филми мустанади «Пете» ва? ам дар филми «Ситора?ои сари тан? р», назари муаллифии коргардон аслан ба ашёи? аётии р? з нигаронида шуда, аз ли? ози фалсафаи ба? ам
123
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
омадани табиат ва инсон коркард шудааст. Бесабаб набуд, ки номи аввали филми мустанади мусаввари «Пете», «Зеру р? и бом» ном дошта ва худи ин назар диди фалсафии муаллифро дар? аёти мардуми де?, ки ду дои нишаст зери бом ва р? и бом аст, бозг? намуда, андеша? ои муаллиф ба? аёти мардуми де? ба? ам печида, ифодагари зиндагии р? змарраи мардуми тоцики де? нишин гаштаанд.
Албатта, нишон додану тавсифи муносибати идрокунандаи на? ш нисбат ба масоле? и на? ш на фа? ат бо воситаи сабки публистй балки тавассути дигар сабк? о низ дард ёфтанаш мумкин аст. Лекин ма? з дар ба? оди?ии шакли публитсистии кушоддошта, ки тавлидгари муомилоти офарандаи на? ш нисбат ба тинати са? нав? дошта мебошад, махсусан? исмати му? имми сабк ба? исоб меравад, чунки дар он на? ши махсусро ма? оми ?а?рамонон, пайваста? узури мастури шахсияти коргардон-рассом идро мекунад.
Дар аввал чунин ба назар мерасад, ки филми мустанади мусаввари «Чоре» давоми манти? ии филми мустанади аввал-«Пете» аст, аммо аслан он тавр нест. Сухан аслан дар бораи зиндагии мардуми к?? истони дури Фондарёи Фалгар, ки имр? з номи но? ияи Айниро гирифтаст, меравад. Ва барои муаллиф, пеш аз? ама ва беш аз? ама, номи де? а адиб аст ва? ву мусо? ибонашро ба андеша овардааст. Асли филми мустанад бо номи адиби «Чоре» вобаста буда, сухан низ дар аввал гумон меравад дар ин бора меравад, аммо асли сухан ва филм ин нест, ин бозтоб як фиреби назар аст. Асли гаи дар он аст, ки мардумони озодид? сти ин де? и хурдакаки к?? истон аз касе чизе интизор нест, на аз? укумат ва на аз табиат. Балки он? о барои риз? у р? з? ба даст овардан худ к? шиш мекунанд ва ба? увва ва бешу пеш аз? ама ба а? ли худ такя намуда, зиндагй мекунанд. Дар он до мардумон ба андешаи дур хона месозанд, замин кишт мекунанд, дона мекоранд, алаф медараванд, кишти худро бармедорад, табиатро ба фоидаи худ истифода мекунанд ва дар? амин равия зиндагии худро ба пеш мебаранд ва ба табиати Худодод ёрдам менамоянд, ки зеботар гардад ва аз ниго? и коргардон? а?рамонони филми мустанад, ки а? ли де? ?астанд, ба ин кор му? арраран ворид низ шуданд, ки ин як бурди на тан? о коргардон, балки филми мустанади пас аз исти? лоли тодик низ буд, ки дар филм? ои дигар хеле кам ба назар мерасад.
Услуби? у??атии филми публитсист? аз р? и гуногунии шакли гузориш низ офарида мешавад. Коргардон Сайф Ра? имзод тамоман ча? орч?баи филми мустанадро бара? на месозад. ?амаи падуга? о (декорациям иловаг?, ки механизми болои са? наро аз назари тамошобин пана? мекунад), кулиса (декорациям па? луи са? на) ва ист? о (пауза) аз байн бурда мешаванд. Девори сангини дар пушт буда, ро? ча?ои гузарго??, ки одатан тац? изот?ои шуоъди? анда бар? арор карда мешаванд, нардбон? ои болои бомбаро? — ин? ама ба чашми бинанда намоён мебошанд ва шакли декоратсияи иловагй ва истро (пауза) дар назари тамошобин ба вуцуд меорад. Чунин усул ба тарзи ноба? ангом ба филм? иссиёти бисёрченакии махсусеро меди? ад, ки дар он бемалол цобацошавии иштирокдорони синамои мустанад ва декоратсияи са? наи филмбардорй дар ла? за?ои ало? идаи ицрои он (мизансена?о) ба шакли ами? иловатан дарц ёфта метавонанд. Чунин тарзи намоиш имкон меди? ад, ки ба майдони филмбардорй, дар он цое, ки ро? и мошин нест ва одамра? а аст, мототсикли сечархаро бароварда? иссиёти ?аёти са? навии бисёрцанбаъдоштаро ба вуцуд овард. Девор? ои аз дуд каме сиё? чатоб шуда, м? ри?ои бобоии болои бом? о, бухори? ои монанд ба ахди бостон ва нардбон? о, ?амчун бино? ои де? аи хурд, ки? амаи хона? о ва и? оматго??о аз санг сохта шуда буданд, ?абул карда мешаванд, ки аз сабаби зиндагии сахту сангини к?? истониён баъзе аз он хона? о ба харобазор табдил ёфта буданд ва дар гузаштаи на он? адар дур дар он цо садои хуш? олонаи цавонон шунида мешуд, курта? ои рангам духтарон цило медод ва? оло бошад фа? ат цисм? ои торик соя? ои санг? ои азим, ки як цузъи зиндагии ин мардум аст, ва боз садои зогону паррандагони дигари ба назар гурусна шунида мешавад, сагони хобу бедор, ки яке велгарду дигаре то? ануз хидмати одам мекунад дар ду? олат ба навор бардошта шудааст ва ин навор? о пайвастагии инсонро ба табиат, ашёи р? згор, ?айвоноти хонагиву ву? уш ифода мекунад ва андешаро р? и кор меорад ва дар охир г? ристони вайронаи де? отиён дар филми мустанад намо мекунад, ки шуморо аз ин дунё ба дунёи дигар ро? намун месозад.
?амин тавр аз? исмат?ои цудогонаи ба & quot-?а?и?ати во? е?& quot- иддао надошта, вале ба худ & quot-?а?и?ати ?аётиро& quot- доро буда, услуби? уццатии тарзи гузориши синамоии? одиса ба вуцуд меояд. Романтикам филм циддй ва? атъ? аст. Нер? и он дар таъкидоти амал? ои оддй, муборизоти? арр?за, ки бе он? аёти худро? а?рамон?ои пиру цавони филми & quot-Пете"- ва & quot-Чоре"- тасаввур карда наметавонанд, мебошад.
Филми журналисти шабакаи аввали телевизиони тоцик Шавкат Му? аммад? «Ра?им ?ошим», ки дар ТВТ ба намоиш гузошта шуд, чуноне ки аз номаш маълум аст, дар бораи адабиётшинос,
124
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
мутар? им, донандаи хатту адабиёти форс? Ра? им ?ошим, яке аз? амкасбони устод Садриддин Айн?, на? л менамуд. Дар бораи зиндон? ои давраи Сталин ва он? ой?ое, ки ин марди донишманд зиндон? шудааст, сухан меравад. ?у??атнигор ва коргардони то? ик Шавкат Му? аммад? дар бораи шахсияти инсоне сухан менамояд, ки тамоми умрашро сарфи адабиёти то? ик ва адабиёти? а?он намудааст, вале дар баробари суханони худи? а?рамон ононе дар экран намо намуда, ки ин инсони шарифро аз наздик хуб мешиносанд, дар бораи кор? ои бузурге, ки ин донишманди то? ик дар риштаи худ ан? ом додааст сухан? ои самимии менамоянд ва аз? ама кори? олибе, ки коргардон дар ин филм ан? ом додааст, ин тан? о чун филм? ои мустанади инр? заи мо фа? ат таърифу тавсиф на, балки хотира? ои гуногуне, ки инсон? ои дигар сарфи назар аз касбият доир ба? а?рамон медонанд, р? и навор оварда шуддааст. Сухан? о гуногунанд, андеша? о яке ба дигаре? е? шабе? ие надорад, аз? ама му? ми ба? оди? ба? а?рамони филм гуногун ва рангораг мебошад. Шаяд? амин нукта аст, ки дар филм як сарбастагие низ ба назар мерасад ва ин сарбастаг? аз? ониби коргардони он ба ву? уд оварда шудааст, ки му? а?и?и?онро ба он водор менамояд, ки дар бораи он андешанд: «Наход тамоми ни хул? у хислат, ки? а?рамон дар худ доштаст, тан? о ба як нафар тааллу? дорад. Ё? амаи ни хусусият марбути як кас буда метавонад»? Каргардон дар ни до «бозй накарда», балки пеши худ, маводи бисёр мушкилро гузошта, дар болои он кор кардааст ва? амин мушкилписандй барори кори? гаштааст.
Филме ки? у?атнигори дигар дар ни радиф пешни? оди тамошобинони телевизиони тодик намуд, филми мустанади Абдугаффори Камол аст ва он дар бораи вахдати миллист. Умуман ба охир расидани ни асар боз моро ба андеша меорад. Ин андеша дар сари он аст, ки дар он к? то?кунии мавод ба назар мерасад ва он низ як бозгашти з? ракиро мемонад, ки коргардонро ба назди? а?рамонон-иштирокдорони филм меоварад. Аз ни р? ни до бояд нуктаеро ба назар гирифтанамон даркор аст, ки зебоиписандй (эстетика), ки як? иссаи ?оидаи ахло? аст, аз дониби коргардон, ?амчун журналист ба назар гирифта шудааст. Бо филми худ А. Камол даъват менамояд, ки намо? ое, чун? а?рамон дар филм амал менамоянд, миндумла призиденти кишвар Эмомал? Ра? мон идеализатсия мегардад ва сохтори он ба кино-?исса монанд мешавад, ки ни туна филм? оро мо? ан?з дар замоин ш? рав? ёд дорем ва он дар филмсозии мустанад нав нест. Дар ни туна филм? о тахайюли коргардон? ариб дар дои аввал аст. Ба? а?рамонон бештар намой идрокунандаи на? шро дой менамоянд. Баъзе аз? а?рамон?о дар ни сурат боистеъдодона на? ши худро идро менамоянд ва баъзе дигар аз сабаби он ки истеъдоди артист? надоранд, «на?ш"-и худро он? адар хуб идро карда наметавонанд. Ин аст, ки ни туна филм? ои ?уддатиро ба ду? исмат дудо намудан мумкин аст. Аввал, ?амон?ое, ки на? ши худро хуб ва олй идро намудаанд, дувум он? ое, ки на? ши худро офарида натавонистаанд ва истеъдоди идрои на? ш, ки табиист, дар он? о вудуд надорад. Чунин сохтор дар филми болой ба кор бурда шуда, дар навор аз аввал то охир чунин? а?рамон?оро мебинед. Аммо дар ни до махсусан ба туфайли портретнигорй, ки ба вудуд оварда шудааст, зиддият ва ихтилофи назар ба амал меояд ва «?усни тафо? ум"-и хоси филм, дар офаридани симои (образ) экран? хусусияти муваффа? ияти фав? улодаи м? ътамад будани санад? оро ба вудуд оварда мешавад.
Ба назар чунин менамояд, ки барон надоти филм муаллиф к? шиш намудааст, ки сохтори маъмулии «коргардон аз с? гир?» истифода намояд.
Дар ни раванд филми С. Ра? имов «Устод Осимй» ва он назаре, ки мо дар боло баён намудем, муаллиф онро мехост ё намехост, во? еа?ои филм дар? аринаи (контекст) ?олаб (стереотип) хусусияти нохост ё тасодуфй ва ё ташаббус, пешдастй, огоз буда бошад, ки ба аксарияти мардум нигаронида шудааст. Адиб он аст, ки дар натидаи с?? бат ба муаллифи ин сатр? о муяссар гашт, ки ононе, ки ба андешаи коргардон он? адар роз? набуданд ва мав? еи ?ро дастгир? наменамуданд бурди филмро дар синамои мустанади тодик кам накард, балки афзуд. Во? еан каму беш баъзе? о ба ин усули кор, ки дар асоси? онуни кинои мустанад р? и навор омадааст, аз ди? ати дираматургия асар, ин туна ба? оди? менамоянд, ин фар? иятро дар ба? оди??, худро ба дарадаи баланд муаррифй намудаанд. Ин назар ба он монанд аст, ки ба асар не, балки ба андеша ва худашон ба? оди?иро мемонад. Барой филми? уддатии ин давра, чунин раванд як падидаи тоза ба? исоб меравад. К? шиш намудан ва фа? мондани он чизе, ки дар лента на? ш ёфтааст, во? еан намо? ое, ки дар баробари худ «зернамо"-?ое, ки дар тафаккури бинанда ба вадуд меоварад, чун фа? миши назми фарсии клосик, ки? ар калимааш зермаъно дорад, бинандаро далб менамояд ва ба андеша намудан мадбур менамояд. Дар ин? олат дар синамо матн мав? еи худро гум менамояд ва намой зермаънодор дар дои аввал меистад. Инро ба забони синамо таъбир, тафсир кардан, шар? и коргардон ном мебаранд ва ё ибори: «ба шоха? о дудошавии ро? и байни коргардон ва матн» низ ном мебаранд.
125
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Одат кардан, бовар намудан ба он во? еаву ?одисае, ки дар экран намо мекунад ва он сухане, ки дар паси кадр аст, тамошобини имр? з ?амон ла? за метавонад, ла? за?ои асосии синхрони филмро, ки ба демократия ва бисёрчина будан (многомерность), аз хотир барорад. М? ъта?идии вай ба он бастаг? дорад, ки матни наморо? амро? намояд. Муваффа? ияти филм дар он ба назар мерасад, ки он дар «?олаби телевизион», «эдодкорона» мушкилот намоён?, равшан? ва возе? ии тад? и?от, асоси амал ва? аракати супориши муаллиф дар асоси амал? ои журналистй сурат мегирад. Инро метавонем чунин шар? ди? ем: «Ба тез? ва ум? и мушкилоти филм, на ба одоби муоширатро риоя кардан, му? оиса намудан, балки бо? иёс ба маводи нашрй метавонед хулосабарорй намоед ва андешаи худро баён намояд, ки имр? з маъмултарин? исми журналистикаи пешрафтаи? а?он? мебошад».
Дар баробари андешаи болой, ин фикри публитсист В. Кокашинский аз дониби «а?ли нашр» чунин оварда шудааст: «Сюжети телевизионй… метавонад, бисёр? абата, офарандаи саволи зиёд буда, ?ед туна ма? олаи та? лилии р? знома ва ё мадалла наметавонад мисли он савол ба вудуд оварад». Камера филмбардор? ?аётро чуноне, ки? аст: он зиёда хубу тоза ва бисёр бад ва чиркни мебошад, ба тарзи во? е? нишон дода метавонад. Аммо ма? олаи р? знома ин? удратро надорад, чун он ба таба? а?о дудо мешавад, на? шу нигор, яъне намо надорад, ?амзамон р? знома асос? мешавад ва тан? о ма? ола?ои дуюмдарада, дар вай? аст, лекин намоиш? ои дуюмдарада дар телевизион имр? з?о зиёдтар аст. Ба дуз ин дуюмдарадагй, аз он бармеояд, ки онро бо? алами му? арир аз хат намезанед ва исло? ?ам намекунед, ?амин тавр аз барон он ки дар телевизион наметавонед аз он чизе, ки г? янда баён менамояд калимаро дудо намоед, инро дар р? знома бемалол идро кардан мумкин аст, ?атто зери думла? о, ибора? о, калима? ои ба шумо зарури метавонед хат кашед ва баъдан дар бораи он андеша намоед, аз он конфликт ё дигар чизи заруриро д? ед. Дар телевизион бошад аз сухан ва суханронии? а?рамон ё коршинос ба ум? и масъала ворид шуданатон мумкин аст. Дар баробари ин дар очерки р? знома азхудкунии табиати? а?рамон, ки р? зноманигор натавонистааст? ал намояд ё? арор мекунад, бо ким-кадом хабар метавонад аз хонанда гурез намояд, агар ба забони телевизион баён намоем «дар паси кадр» мемонад. Дар намоиш? ои телевизион? го?? о ?олат?ое мешаванд, ки? уддатнигор назар ба он ки ба на? ша гирифта шудааст матлабро бо намой бисёр нишон меди? ад, ?атто он намо? о метавонанд бидуни матн ва ё? амро?и матн бошанд, ки ин? абл аз? ама ба? унару услуб ва истеъдоди коргардони намоиш вобаста аст. Аз ин услуби баёни матлаб коргардони филми мустанад низ орй буда наметавонад. Агар наморо сухан? ои пайдарпаи ифодагари он пайгирй намояд, ин кори хуби наворбардор ва коргардон ба? исоб меравад.
Намой синхронй мумкин аст, бойтар аз гуфтори муаллиф (ин до муааллифи сенария дар назар мебошад), бошад. Коргардони бофаросат, басир, борикбин, тез корро нуктасан? она, ан? ом дода метавонад ва он чизе, ки муаллиф мехо? ад ва ё дидан мехо? ад, ба экран бароварда пешкаши бинанда намояд. Ин корро? атто дар? олати як нафар будан, яъне тавъам идро намудан (муаллифи филмнома ва коргардон як шахе будан), низ чун дар боло идро мебояд кунад. Магар адиб нест, корманди р? знома, манзур журналисти р? знома тез фа? мида метавонад ба синхрон бо дили нохо? ам р? й меорад, дар баробари ин вай пурмаъно, муассир, таъсирбахш будани синхонро чун имконият хуб медонад ва дарк мекунад. ?амзамон вай дарк менамояд, ки ба ин назари вай журналистони касбии телевизионй роз? ?астанд ва бо камоли майл ба чунин амал р? й меоранд. Чун дар журналистика ч? навишторй ва ч? электрон? бо масли? ати якдигар кор кардан, махсусан дар кишвар? ои Аврупо як кори маъмулй гаштааст.
Дар ин раванд асоси андеша ба чй иртибот дорад? — андеша менамояд хонандаи ин сатр? о. ?а?и?ати во? е? дар он ба назар мерасад, ки ба таври одд?, содда, му? аррар? худ ба худ дар шароити мусоид ба вудуд меояд ва онро коргардон метавонад, ?амчун э? одкор, э? одкунанда, офаринандаи он, айнан? амон тавре ки? аст худаш олиданобона бо тасвир, манзараи? аёти пешкаши бинанда гардонад, ки инро мо дар филм? ои Сайф Ра? имов, Саъдулло Ра? имов ва филми Ш. Му? аммад? хеле хуб мебинем ва дарки маънй менамоем: «мумкин аст, аз паси масъалаи тамоюлнок, гоядор чй гунае, ки набошад, ?аматарафа ва? амади?ата, муаллифони филм? ои мазкур мо мехо? анд «ба музаффарияти адолатхо? она» бирасанд» Дар ин до ин нукта пайдо мегардад, ки асл, ма? з, мо? ияти филм? о дар худи он? о ба назар мерасад, аммо асл, ма? з, мо? ияти падида зу? урот ва? одиса дар дигар чиз аст?
Дар? ар ду филми болой Саъдулло Ра? имов, Шавкат Му? аммад?, нисбат ба ин масоили идтимоию ахло??, ки ифодагари ихтилофи назар буда, асоси намо низ ин нукта мебошад, наздик шудаанд. Ин аст, ки ихтилофи назар, дар асли намо номумкинии дар дамъият буда, махсусан дар
126
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
телевизион, худошкоркунии э? одкорона озодии шахсият дар му? иту шароит, дар он дое, ки? амаи э? од э? тимолияти мурдани асар вудуд дорад, аз дониба муаллифон ба амал оварда шудааст.
Махсусияти на тан? о ду филми болоии ин ду муаллиф, балки? ариб тамоми филм? ое, ки сол? ои охир ни ду коргардон пешни? од намуданд мо ни му? обилияти ?увва?оро мебинем. Во? еан ?ар ду? а?рамон — ?ам Осим? ва? ам Ра? им ?ошим табиатан дар фаъолияти худ такрорнашаванда мебошанд. Он? о наметавонанд бо дастурамал ва меъёри пешни? одшуда созиш ва кар кунанд. Ин меъёр ва дастурамалро на ба фоидаи шахсии худ балки ба фоидаи миллат ва домеа кор мефармоянд. ?амин хислат ва хусусият? ои он буда, ки? ар ду? а?рамон, ?атто ба чашмони он? ое, ки дар гирди он? о буданду бо он? о зиндаг? менамуданд, афс? с он? оро дарк накардан — асли ма? сади муаллифони филм? о мебошад ва? амин конфлектнокии асар? оро ифода менамояд.
Ин до сухан дар бораи он намеравад, ки? амаи олимон чун Осим? ва Ра? им ?ошиманд. Талаб намудан аз тамоми нависандагон, коргардон? о, ки он? о чун Гарсиа Маркес асар офаранд ни як корест ношуданй ва аслан бемаънист. Ин до саволи дигаре пайдо мешавад, оё? ама домеаро месозад, барон он ки ба Ра? им ?ошим?о ва Му? аммад Осим? о дар он фаъолият ва кори фоидаовар намоянд. Дар ни? олат Осимиро чун Осим?, Ра? им ?ошимро чун Ра? им ?ошим дар домеа мондан зарур аст. Ба гуфтае он? оро дар домеа ба? оли худ мондан даркор аст. Чун М. Осмй ва Р. ?ошим чун Гарсиа Маркес ягон ягон ба дунё меоянд ва дар кору бори худ ягонаанд.
Коргардон? ои ?ар ду филмро дар интихоби мавз? ъ ва? амзамон ?амс??батон ?амкорашон омад кардааст. Кор? ое, ки ни ду олим дар т? ли ?аёти худ андом додаанд бо вудуди даррор будани замона аз ниго? и ?амнишинон ва? амкасбон та? лил мешавад. Кор? ое, ки он? о сомон додаанд, ифодагари рафтору кирдор ва амали он? о буда, инро мусо? ибон ба? ар гуна ва ба тарзу диди хоси худ баён менамоянд. Дар навор? ои ?ар ду филм ду андеша, ду тафаккур, ду вазъияту мав? еъ амал менамояд, ки яке дигареро истисно мекунанд. ?амин сохтори во? еае, ки андеша? ои ба? ам зидро ба вудуд овардааст инъикосгари сохтори дамъият?, андеша? ои дамъиятй гардида, домеаи кунунии моро бо бурду бохташ нишон меди? ад, ки баъди мурури чандин сол домеашиносон ва журналистон ба он ба? о меди? анд.
Нофа? м? дар байни домеаи ш? рав? ва? а?рамон, дар филми «Ра?им ?ошим» -и Ш. Му? аммад? ба дарадаи хуб намоён мешавад. Ин нотафо? ум бинандаро ба му? оисаи ду замой такой меди? ад, ?ро водор менамояд, ?ар назар ва? ар ?арфро сандаду ба? ам татби? намояд. Ин? ама дар тамошобин нисбат ба дир? зу имр? з ихтилофи назарро ба вудуд меорад, ки рух додани он барон тамошогари ни филм ногузир аст. Баёни худи муаллиф, зикри санад? ову во? еъоти замоин на он? адар дур, на? ли мусо? ибон — ?амаг? кори хуби коргардонро ифода менамояд. Ин? ама бинандаро ба вадд меорад ва андешаи «нав ?амеша бо к?? на барх? рд менамояд» р? и кор меояд, мег? яд, ?а?рамони филми мустанад.
Ва ни до мо ба махсусияти? исмати савуми филми мустанади Ш, Му? аммад? бармегардем. Аз р? и мо? ияти масъала, дар экрани? уддат? бори аввал «давобди?анда» намоён мешавад.
Дар ча? орч?баи навор «масъул» яке аз соби? кормандони НКВД бо тамоми хусусият ва хул? и худ, ботакаббур, хунсардона, бо сухан? ое, ки бинандаро далб мекунад ва давобг? и ва? ту замон аст, ?атто ному насабаш низ «мувофи?"-и гуфтору гапзаниаш мебошад, пайдо мегардад. Бинанда дар ин симо бевосита «масъулро» (чиновник) мебинад ва? ис менамояд, ки аз ин мард одамигарй интизор шудан нашояд. Ин до аз ниго? и публитсистика гуфтан доиз аст, ки «фасо?ат ва возе? ии одию му? аррар?» дар филм р? й мезанад. Аксари бинандагон бар он андеша меафтанд, ки сол? ои наздик ин туна одамон боз ба сари мансаб меоянд, тан? о бо тарзу намуд? ои нав? окимият намуда, ба масъулй (чиновники) машгул мегарданд ва тагйироти умдае р? й надодааст ва р? й доданаш низ ба гумон аст.
Боз омадани «масъул» (манзур чиновник) он? адар дур нест, мехонед дар кадри намой филми бардоштаи Ш. Му? аммад?. ?а?рамон?ои филм? ои мустанади коргардон Ш. Му? аммад? дорой касбу кори гуногунанд, он? о дар домеа кор? ои гуногунро сомон меди? анд ва? атто дар байни он? о масъулоне мисли устод Айнй, Аббос Алиев, Чинор Имомов, Шириншо Шотемур, Нусратулло Махсум ва гайра? астанд, ки тамоми умри худро на сарфи зиндагии пуркайфу сафо, балки ба миллату ме? ан бахшидаанд, ки долибияти амалкарди «масъул"-ро аз ниго? и р? з ба тамошобин мекушояд.
?а?рамонони офаридаи ин коргардон-журналист сат? и гуногуни идтимой доранд, вале зав? у хислат ва а? идаашон дар назари аввал гуногун менамояд, аммо дар асл ин тавр нест, чун хислат ва а? идаи ?а?рамонон як аст, сухани он? о низ ва дар гирди як ме? вар чарх мезанад. Ин назарро агар аз р? и гуфтаи шоири рус Евгений Евтушенко шар? биди? ем он ин тавр: «Человек с
127
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
циркулярным мышлением», ки ба то? ик? ?амон масали? адимаи то? икон аст: «Аз бало? азар» мешавад, яъне инсон дорой андеша? ои фарогир аст, ?арчанд андеша? о гуногунанд он? о дар гирди як доираи сарма? кам чарх мезананд ва аз он дойра берун баромада наметавонан. Аз ин ли? оз ин до мадозан чун фаронсави? о туфта метавонем, ки: «давраи Жибер? о шур? ъ шуд», аммо мо? ан?з дар он дойра чарх мезанем.
Аллбата, пайдо гаштани «масъул» дар намо он? адар зарур нест. Дар бисёр филми мустанад «масъул» дар андешаи тамошобин пайдо мешавад ва он дар ин туна филм? о тамоюли дохилии тамошобин аст, ки онро дар кинопублитсистика, умуман дар публитсистика, «кандашавии баръакс» меноманд. Дар филми Шавкати Му? аммад?, ки дар бораи шоири охири? арни нузда? ва аввали? арни бист На? ибхони Туграл («На?ибхони Туграл-?урбонии ин? илоб») коргардон образеро меофарад, ки домеъ аст ва дар баробари ин образи мухолиф (антагонист), бо он ки шоири шинохта тамоми умр дар мубориза будааст ва? амин мубориза? ро ба март бурдааст. Муаллиф филмро чун намой экрании та?? и??-диалог бо ла? за?ои итмоми амал дар кадр бо? ариф ба? су мунозара карда, бо ин кор, ки дар телевизион раем аст, сохтор далел, бур? он, санад ва асосро ба назар мегирад: «агар ?амаи шоирони ин аср, чу Туграл шеъри маънй (манзур шеъри сабки бедил?) мегуфтанд»… о? анги гуфтори шинос аст ва он аз журналист Ш. Му? аммад? мебошад. Агар? амаи шоирон? амин тавр сарзамини худро д? ст медоштанд, шояд? е? бегонае вориди ин хок намегашт.
Аммо ин до аз дониби журналист думлаи «агар ман чунин мебудам, ?ама чун вай мебуданд"-баён мегардад ва? амин сухан? о бештар ди?? ати бинандаро ба худ мекашанд. Чаро «агар ман чунин мебудам& quot- ва ё «?амагон чун? мебуданд»? Ва ин? ам дар? олест, ки дар назм ба пояи Туграл мо сад? о шоир дорем. Дар назари аввал ма? сади коргардон аз ироаи ин сухан номаълум мемонад. Магар бо байни ин? авл муаллиф тан? о ба ма? оми Туграл дар назм ва ё наср ишора дорад? На, ?авли болой ин до ишора ба ме? андорист, ки аз дониби муаллиф чунин дар идомаи филм чунин баён меёбад: «?ро бо босмачиёни дараи Масчо? ?амкор медонистанд», акнун ба ибораи «агар ман чунин мебудам, ?ама чун вай мебуданд» р? шан мешавад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Алешин, С. Документ и драма/ С. Алешин//Литературная газета- 1970.- 2 октября.- С. 6.
2. Леонтьев, А. Спектакль? Нет фильм/ А. Леонтьев, А. Донатов // Литературная газета.- I960.- 17 сентября
3. Муратов, С. А. Документальный телефильм. Незаконченная биография. — М.: ВК, 2009.- 363 с.
4. Смирнов-Несвицкий, Ю. А. Портреты режиссеров, вып. 1/Ю. А. Смирнов- Несвицкий. — М.: Искусство, 1972.- 223 с.
5. Ученова, В. В. Публицистика и политика/В.В. Ученова. — М.: Политиздат, 1973. — 232 с.
6. Юровский, А. Я. Телевидение — поиски и решения: Очерки истории и теории советской тележурналистики. — Изд. 2-е, доп. / А. Я. Юровский. — М.: Искусство, 1983. — 215 с.
7. Ямпольский, М. Лицом к объективу/ М. Ямпольский // Исскуство кино. -№ 7.- 1984.- С. 95−96.
REFERENCES:
1. Alyoshin, s. Document and drama/ S. Alyoshin// Literatumaya gazeta, 1970−2 october. -P.6.
2. Leontev, A. Performance? No, Film/ A. Leontev, A. Donatov// Literatumaya gazeta. -1960. -17 September.
3. Muratov, S.A. Documentary film. Unfinished biography. -M. :VK, 2009. -363 p.
4. Smirnov-Nesvitskiy, Yu.A. The portraits of producers, issue 1/Yu.A. Smirnov-Nevitskiy. -m.: Iskusstvo, 1972. -223 p.
5. Uchyonova, V.V. Publicism and policy/V.V. Uchyonova. -M. :Politizdat, 1973. -232 p.
6. Yurovskiy, A. Ya. Television — search and decisions: The essays of history and theory of soviet telejournalism.- 2nd edition, add. .A. Ya. Yurovskiy. -M.: Iskusstvo, 1983. — 215 p.
7. Yampolskiy, M. Face to objective/ M. Yampolskiy// The art of film.- № 7.- 1984.- P. 95−96.
128
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Размышления о современных таджикских документальноизобразительных фильмах
Ключевые слова: документальный фильм, творчество, изобразительные, мировоззрение,
публицистика.
Современное телевидение нельзя представить себе без документальных фильмов, их использование стало очень популярным. По своей тематике они оченъразнообразны, это требует от создателей документальных фильмов высокого профессионализма.
Автор статъиуделяет особое внимание таджикским документально-изобразительным фильмам, посвящённым жизни в горных кишлаках Таджикистана. Анализируются пути и способы создания и описания эпизодов из жизни простых людей, живущих в горах Таджикистана, подчеркнуто мастерский подход авторов подобных фильмов к выбору сюжета.
Проанализированы способы отражения жизни таджикской деревни в период независимости. По мнению автора, создатели этих фильмов особое внимание уделяли, в основном, жизни простых людей, пейзажам горных местностей, трудным условиям жизни народа в гористой местности. В подобных фильмах совмещаются искусство и публицистика. Создатели фильмов отражают быт современной жизни, объединяя его с историей народа. В числе авторов, достигших большого мастерства особо отмечается вклад Сайфа Рахимова, Абдурофе Рабиева и Садулло Рахимова.
Views on modern Tajik documentary graphic films
Keywords: a documentary film, creativity, graphic, outlook, publicism.
The modern television cannot be imagined without documentary films because their use is becoming very popular. From the subject point of view they are very various- it demands high professionalism from founders of documentary films.
The author of the article gives particular attention to Tajik documentary films devoted to life in mountain villages of Tajikistan. The means and ways of creation and the description of episodes from the life of ordinary people living in mountains of Tajikistan are analyzed in the article- the masterful approach of authors of similar films to a plot choice is visible.
The article analyzes the ways of reflection of Tajik village life in the independence period. According to the author, the founders of these films give a special attention to the life of ordinary people, to the landscapes of mountain districts, to the difficult living conditions of people in a hilly terrain. The similar films combine art and publicism. The founders of films reflect the existence of modern life uniting it with people'-s history. Sajf Rakhimov, Abdurofe Rabiev and Sadullo Rakhimov deserve to be specifically mentioned among the authors gained great skills in this term.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Бобоев Д? стмурод ?амидович, номзади илм? ои филология, дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи Донишго? и миллии То? икистон,(?ум?урии Тоцикистон, ш. Душанбе), E-mail: dustmurodb@gmail. com
Сведения об авторе:
Бобоев Дустмурод Хамидович, кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики Таджикского национального университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе), E-mail: dustmurodb@gmail. com
Information about the author:
Boboev Dustmurod Khamidovich, Candidate of Science in Philology, Associate Professor the Department of TV and Radio Broadcasting the Faculty of Journalism Tajik national University (Republic of Tajikistan, Dushanbe), E-mail: dustmurodb@gmail. com
129

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой