Phraseological constructions in "-Ghiyos-ul-lughot"-

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
УДК 81,2 Т М.С. КЕН? АЕВА
ББК 4Т
ТАРКИБ? ОИФРАЗЕОЛОГИДАР & quot-?ИЁС-УЛ-ЛУ?ОТ"-
Вожа? оикалид?: фразеология, анвои во? ид?ои фразеолог?, таркиб? оифразеолог?, фар? анг,& quot-?иёс-ул-лугот"-
Во? ид?ои фразеолог? чун категориям махсуси лугав? хусусият? ои ни? оят гуногуну мухталифи лафз? доранд ва бо ву? уди чун моли тайёри забои ма? суб шуданашон, ?амчунин вобаста ба вижаги? ои маъноию сохториашон метавонанд? ило?ои нав ба нав пайдо кунанд. Асоситарину му? имтарин сарчашмае, ки тобишу? ило?ои маънии он? оро нишон дода метавонанд, фар? ант?о, хоса фар? ант?ои тафсир? мебошанд. Ма? з он? о имкони тафсиру маънидоди? аматарафаи во? ид?ои лафз?, аз? умла, фразеологизм? оро дороянд. Яке аз чунин фар? ант?ое, ки тафсири во? ид?ои фразеологиаш? олиб аст, & quot-?иёс-ул-лугот"--и Му? аммад ?иёсиддини Ромпур? мебошад.
Маълум аст, ки фразеологизм? о навъу намуди гуногун доранд. Яке аз он? о дар забоншиносии то? ик бо номи таркиб? ои фразеолог? маълум аст. Фразеологи то? ик профессор ?. Ма? идов он? оро ба & quot-таркиб?ои синтаксисии шахшуда ва ба хукми ифода? ои рехтаву устувори забои табдилёфга& quot- (3,37) ?исобида, таъкид намудааст, ки он? о мисли унсур? ои дигари фразеолог? маънои яклухту бутунро ифода менамоянд.
Муратгибони & quot-Лугати термин? ои забоншинос?& quot- X. Хусейнов ва К. Шукурова вайро во? ид?ои фразеологии озод хонда, шар? додаанд, ки & quot-он?о дар таркиби калима? о нисбатан озод меистанд ва маънои яклухти он? о ба маънои яке аз калима? о вобастаг? доранд& quot- (11,34). Аз ин? и?ат он? о ба ибора? ои озоди синтаксис? хеле? аробат доранд. Яке аз? узъ?ояшон тагйирпазир буда, вайро бо вожаи дилхоху мувофи? и ма? сад иваз кардан мумкину? оиз аст. Шарти му? им дар устувории як? узьи асосист.
Таркиб? ои фразеолог? яке аз маъмултарин анвои во? ид?ои фразеологии забони то? икй ма? суб меёбанд. ?амон тавре ки профессор X,. Ма? идов ?айд мекунад, он? о ду хел мешаванд (3,38). Як навъашон аз пайвасту ало? аманд шудани ду вожаи муста? илмаъно ба ву? уд меоянд: обуравган-такаллуф кардан дар суханрон?, (5,18) асваду а? мар-киноя аз мулки? абаш ва Рум ва баъзе Араб ва А? ам навишта (5,56), дасту дил-ба маънии кувват ва? иммат (5,335). Намуди дуюм аз як воситаи ёвар, яъне калимаи ёриди? анда ва калимаи муста? илмаъно таркиб меёбад: Бар ангушт печидан-бд доштан ва машхур кардан (5,18), бар р? давидан-ш?Ш кардан (5,127), дар бар овардан-бтд кардан (5,331), dap хат шудан-дар?ам ва хароб шудан ва шарманда шудан ва мансух ва рад ва мутагайир ва анду? шудан, зеро ки касе о? из мешавад дар давидан ба касе хатте ба гирди худ кашида менишинад (15,331). Умдатарин вижагии он? о дорой як вожаи муста? илмаъно ва пешоянду як вожаи ёвар буданашон мебошад. Ма? з бо чунин хусусияташон он? о аз гур??? ои дигари фразеолог? фар? мекунанд. Масалан, аз? ам гузаштан, аз? о бардоштан, аз? о баромадан, аз гилоф баромадан, аз? о даромадан, аз буни дандон, ба кор бурдан, бар ангушт печидан, ба пуст гуфтан, ба п? ст уфтодан, бар буног? ш задан, бар мижгон давидан, бар об бастан, бар он дил, бар он cap, авро? бурдан, бар р? давидан, абр р? истодан, аз сари (1,52,111,128,121,139) ман аз пешоянд, вожа? ои муста? илмаъно ва калимаи ёвар таркиб ёфтаанд. Бояд тазаккур дод, ки феъли таркиб? ои мазкур маънои мадозй гирифтаанд. Агар таркиби аз? ам гузаштан & quot-мурдан ва аз якдигар чудо шудан& quot--ро ифода карда бошад, аз? игар гузаштан ба маънои & quot-баддилй ва номардй кардан& quot-, аз? ам гузаронидан бар такя ба & quot-Чароги ?идоят& quot- «киноя аз? атл кардан& quot- тафсир гаштааст. Бо пешоянди аз ва феъли уфтодан 5 таркиб сохта шудааст. Аз хар уфтодан машхуртарини он? ост. Мураттиби & quot-?иёс-ул-лугот"- дар асоси ташре? оти & quot-Рашид?"-, & quot-Бур?они ?отеъ& quot- ва & quot-Латоиф"- ин таркибро ба маънои мурдан (5,52) эзо? меди? ад. Ammo дар забони адабии? озираи то? икй он ба маънои шахси бе? олу мадор, бекора, корношоям, но? унбон истифода мешавад. Аз чашм уфтодан «беэътибор шудан дар наздикасе& quot-(5,52), аз pay уфтодан & quot-ра?гумкардан"-(5,52), аз назар уфтодан «нописанд ва беэътибор шудан& quot-(5,53), аз паргор уфтодан & quot-ба маънии зоеъ ва бекор шудан& quot-(5,53) ташре? шудаанд.
Аз паргор уфтодан- ро доктор Ра? им Афифй дар & quot-Фар?ангномаи шеьрй& quot- бо тунаи аз паргор шудан «киноя аз бехуд шудан, аз даст рафтан, аз дойра берун рафтан& quot- эзо? додааст, ки аз ли? ози маъно ба шар? и Му? аммад ?иёсиддини Ромпур? наздик мебошад, яъне? арчанд ки феъли чунин таркиб? о гуногунанд, вале? аробати маъноиашон бар? арор мебошад. ?олаб устувор асту маънй -мухталиф.
Дар '-Тиёс-ул-лугот"бо пешоянди аз таркиб? ои фразеологии зиёде ташре? шудаанд: аз? о бардоштан (касеро таращй додан ба рутбаи ?- аз цо баромадан (бе?авсалаг? кардан- аз гилоф баромадан (бе?и?об шудан- азчр даромадан (аз?олатинекба?олатибадрафтан-) (5,52).
187
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Дар & quot-Фар?ангномаи шеър?& quot--и Ра? им Афиф? бо пешоянди аз ва феъли даромадан таркиби аз по? даромадан чун киноя аз афтодан, бечора шудан, дармонда ва нотавон гаштан зикр (2,127) шудааст. Аз пой даровардан бошад, киноя аз афкандан вайрон кардан, нобуд кардан, аз пой (2,124) дарафтодан киноя аз нобуд шудан, дармонда ва нотавон гаштан (2,124)фа?мида шудааст. Ду гунаи дигар дар са? ифа?ои фархднги мазкур ба чашм нарасид.
Дар & quot-Лугати нимтафсилии тодикй барои забони адабии тодик& quot--и устод С. Айн? таркиби аз? о даромадан ба маънои & quot-ба ?ая?он омадан& quot- омадааст. Дар ин лугат таркиб? ои дигари мутазаккира? ой наёфтаанд.
Дар & quot-Фар?ангномаи шеър?& quot- таркиб? ои фразеологии аз? о бурдан & quot-киноя аз бе? арор кардан, хашмгин кардан, парешон сохтан& quot- (2,126) — аз? о рафтан & quot-киноя аз до ба до шудан, тагйир ёфтан, нобуд шудан, хашмгин гаштан, бе? авсалаг? кардан& quot- (2,126) — аз? о шудан «киноя аз ба? аракат даромадан, тагйир ёфтан, хашмгин шудан, бе? авсала ва музтариб гаштан& quot-(2,126) тафсир ёфтаанд. Аз му? оисаи ташре? от маълум гашт, ки ду таркиби сон? пурра? аммаъноянду аввалй аз дихдти субъекти амал (фоилу мафъул) фар? мекунад.
Бо масдари афтодан Пуфтодан низ дар фар? анги му? оисашаванда таркиб? ои аз хар афтодан ва азро? афтодан ба назар расид, ки эзо? аш бо шар? и & quot-?иёс-ул-лугот"айният дорад.
Таркиб? ои фразеологии & quot-?иёс-ул-лугот"-, ки аз як калимаи муста? илмаъною як вожаи ёвар, ё ду вожаи муста? илмаъно бо пайвандаки пайвасткунандаи пайи? ами & quot-у"- сохта шудаанд, бо мурури замон серистеъмол ё умумиистеьмол гаштаанд. Гур?? е аз он то замони мо расидаанд, гур?? и дигарашон камистеьмолу нудратистеъмол шудаанд ва гур?? и сеюмашон тан? о дар доираи забонй адабй мустаъмаланду гур?? и ча? орумашон тамоман аз истифода баромадаанд.
Дар лугат бо вожа? ои баъс ва нашр таркиби фразеологй оварда шудааст, ки баъсу нашр & quot-киноя аз р? зи ?иёмат, ки дар он ва? т хдма мурдагон ва замин барангехта хо? анд шуд ва ба? ар тараф пароканда хо? анд гашт. Калима? ои мазкур дар лугат? ои ба мавриди му? оисаи мо маъни? ои гуногун эзо? дода шудаанд.
Аз ин ду вожаи мухталифмаъно як таркиби фразеологие сохта шудааст, ки бино бар шар? и Му? аммад ?иёсиддини Ромпур? & quot-мав?уд шудан ва табо? гардидан& quot--ро ифода мекардааст (5,136). Он имр? з аз истеъмол баромадааст.
Дар & quot-?иёс-ул-лугот"- ин вожа тан? о ба маънии & quot-барангехтан ва? иём& quot- шар? дода шудааст. Маълум мешавад, ки Ромпур? дар шар? и калима тан? о бо мафхуми дин? махдуд гардидааст.
Шар? и маънии вожаи мазкур дар & quot-?иёс-ул-лугот"- фар? дорад: «нашри б? и хуш- ва дигарбора сабз шудани гиё?- ва буридани ч? б ба арра- ва густурдан ва фош кардани хабар- ва ма? озан ба маънии зиндаг?- ва ба фат? атайн (яъне нашар) пароганда шудан ва парогандагон во? ид ва? амъ яксон омада» (6,343).
Нашр дар забони адабии? озираи то? ик?, маъмулан, ба маънои интишор додан, парогандан, па? н кардани китобу ма? ола ва умуман навиштае ё гуфтае фа? мида мешавад (8,905).
Таркиби дигар? касу к?(й) буда, баръакси пешин то имр? з рои? мондааст. Дар забони адабии муосири то? ик? таркиби бекасу к? й ба маънии бечора, бемолу мулк ва макон, ломакой маъмул аст, аммо гунаи касу к? й ба нудрат дучор меояду? узъ?ои он дар ало? идаг? фаровон мустаъмал мегарданд. Аз шар? и & quot-?иёс-ул-лугот"- муайян мегардад, ки он замоне & quot-ба маънии акрабо ва рафи? о& quot- (6,169) мустаъмал будааст. Вожа? ои ?узъ?ои таркиб дар ало? идаг? чунин маъниро дороянд. Дар & quot-?иёс-ул-лугот"- кас ба маънии ёр ва рафи? ва марди шариф- ва ба маънии мутла? одамй низ меояд. Бояд таъкид намуд, ки ин таркиб дар чопи кириллии асар ба шакли калима (касук?) низ оварда шудааст (6,169- 7,126).
?ангоми ?асаму савганд таъбири таркибии туву Худо истифода мешудааст. ?амчунин ?ини бо номи Худо? асам х? рдан бар он ифодаи «Худо бар ту» таркиби мазкурро ба маънои ту медониву Худо ба кор мебурдаанд, ки он аз донишини шахси дуюми тан? о (ту) ва вожаи Худо (Офаридгор, Олло?) бо пайвандаки «у» сохта шудааст.
Кушодану бастани мушкилоти кореву амале бо фразеологизми таркибии? аллу а? д ифода мешудааст ва мураттиби лугат онро бо чунин ташре? ?ой додааст, ки мурод аз он омаду ноомади кор мебошад (5,281).
Му? аммад ?иёсиддини Ромпурй бо такя ба «Мустала?от» таркиби? афту ?аштро «киноя аз гуфтори хусуматангез» (6,385) маънидод кардааст, ки ба маънои? афту ?ашт гуфтан, пасту баланд гуфтан, дурусту нодуруст гаи задан, фа? мидаю нофа? мида ?арф задан корбаст мегардад. Чанд таркиби фразеологии дигар бо пайвандаки пайвасткунандаи «ва» дой дода шудаанд, ба мисли а? лан ва са? лан ва мар? абан, азза ва? алла, харц ва илтиём.
Дастури араб будааст, ки & quot-чун касе аз ро? и дур биёяд, ин? ар се калимот г? янд. А? лан, яъне омадй ту ахду а? рабои худро, са? лан ба маънии сайр кардй ту замини нармро, мар? абан дои ту фарох аст& quot- (5,101).
188
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Чунин таркиби се? узъа дар лугат хеле кам аст. Азза ва? алла имр? з?о дар дуо дар? олаби Худой азза ва далла чун сифати он бисёр кор фармуда мешавад. Шар? и Му? аммад ?иёсиддин чунин аст: ду сигаи мозист- ба маънии голибшуда ва бузургшуда ва ин мозй барон давом аст (6,65). ВФ-и дигар хар? ва илтиём ба маънии & quot-пора шудан ва боз бо? ам пайвастан& quot- рои? будааст. Харц даридану пора шудан бошад, илтиём амали баръакси он ба? ам пайвастан, як шудан, ба? ам омадан якпорча гаштанро мефа? монидааст (5,85,300). Баргардонандаи лугат А. Нуров дар & quot-Мул?а?от"--и он калимаи илтиётую ба хар? (7,114) ?авола кардааст. Вожаи хар? ба таври зайл шар? дода шудааст: даридан ва пора шудан- ва ба фат? атайн (яъне хара?) шарманда шудан ва хум?- ва ба истило? и хукамо шарм ва? аё кардан дар дое, ки шарму? аё лозим набошад (5,300). Ин таркиб дар забони имр? заи тодикй кор фармуда намешавад.
Бояд? айд намуд, ки бо шумора? о таркиб? ои фразеологй хеле зиёд сохта мешудаанд, ки чанде аз он? оро мусаннифи асари мавриди та?? и? овардааст ва ин до баъзеашонро баррас? хо? ем кард. Дар & quot-?иёс-ул-лугот"во?ид?ои фразеологие низ дой дода шудаанд, ки? ар ду таркибашон аз шумора иборатанду бо пайвандак ало? аманд шудаанд: пан? у ча? ор (киноя аз ну? фалак ё панд хавос ва ча? ор табъ (5,168) — саду ча? орда? (мурод аз сура? ои ?урьон, ки саду ча? орда? аст, ё он ки саду ча? рода? кдлби ча? орда? сад бошад- машхур аст, ки дар вудуди одам? ?азору ча? орсад банд аст ва? ар банд барон фоидаи дигар аст (6,7) — Паяцу ча? орую метавон истило? и нудумшиносй номид, зеро аз ташре? бармеояд, ки он ифодагари ну? фалак, ну? таба? аи олам будааст. Мисли шумораи аввал саду ча? ордщ низ таркиб? ои фразеологй? исоб меёфтаанд.
Дар & quot-?иёс-ул-лугот"- таркиб? ои фразеологие низ дучор гардиданд, ки он? о бо як пешоянд+як калимаи муста? илмаъно (ба дуним (5,348)) сохташудаанд.
Профессор X,. Мадидов дуруст кдйд кардааст, ки му? имтарин вижагии таркиб? ои фразеологй устувории сохтори он? ост. Вожа? ои таркиби ин унсур? о ?олаби рехтаи фразеологиро ташкил меди? анд ва он? о низ чун моли тайёри забои тан? о дар ин ё он шакли муайян хусусияти фразеологй зо? ир менамоянду баробари тагйир додани дузъ? о ё яке аз он? о во? иди озоди синтаксисй падид меояд. Маъмулан яке аз таркиб? о устувор буда, бори маъниро ба худ мегирад ва таркиб? ои дигар метавонанд тагйир ёфта, чун во? ид?ои ёвар хизмат намоянд. Дар асари мавриди тах? и? во? ид?ои фразеологии аз як пешоянд ва калимаи муста? илмаъно таркибёфта мисли аз сари даст, ба сари мая, бод дар мушт камтар дучор гаштанд ва тобиш? ои маъноиашон низ беш нестанд.
Маълум аст, ки пешоянди «аз& quot- ба сарчашмаи амалу? олат ё во? еа далолат мекунад. Дар фар? анг таркиби фразеологии «аз сари даст& quot- бо такя ба & quot-Фар?анги Рашидй& quot- чун ифодагари & quot-бетааммул ва чует ва дилд& quot-(5, 50) омадааст. Таъкид бояд намуд, ки худи ВФ-и сари даст низ ба маънии зайл дой дода шудааст: «филфавр ва чолокй- ва билоизофат (яъне сардаст) ба маънии? а?ир ва камъиёр- ва номи ч? бдасти ?аландарон& quot-(5, 418). Чун таркиб бо ду маънй (зуд, бетаъхир, сарива? т, ?амзамон) ва чун вожаи мураккаб ба се маънй (?а?ир, дара? аи сой ва холисии металли? иматба?о- ч? бдасти ?аландарон) корбаст мешудааст.
?олаби нишондода бо пешоянди & quot-ба"- сохташудааст: «бадуним& quot--ую Му? аммад ?иёсиддиниРомпур? таъкид менамояд, ки дар & quot-Ба?ори Адам& quot- маънои & quot-ду пора& quot- шарху эзо? дода шудааст (5,348), вале пешоянди «аз& quot- бо вожа? ои дигар гашта, дар бунёди бисёр во? ид?ои фразеологй иштирок намудааст.
Таркиб? ои фразеологии лугат бештар бо пешоянд? ои «ба& quot-, & quot-бар"-, & quot-бо"-, & quot-дар"- сохта шудаанд. Пешоянд? ои «ба& quot- ва & quot-бар"- вазифаи маъмулии хешро адо намуда, ба самте равона шудани? аракату ?олатро далолат кардаанд: ба бинйрасидан, ба паргор будан, ба cap шудан, баро? бурдан, ба крим рехтан, бар баногуш задан, бар ангушт печидан, бар мижгон давидан, бар об бастан, барр? давидан, бар р? истодан, бо худ барнаёмадан, дар бар овардан ва г.
?олаби мазкурро таркиб? ои фразеологй? исобидан равост, зеро дузъи феълиашон ба маънои аслй наомадаанд. Масалан, ба бинй расидан-кщтби март шудан ва аз зист ба танг омадан (5, 117) — ба паркор будан бацоида ва крнун будан (5,1М) маънидод шудааст. Ин таркиб седузъа буда, аз пешоянди «ба& quot-, вожаи муста? илмаънои паркор ва феъли ёвари будан таркиб ёфтааст. Калимаи паркор ба пуркор? авола шуда, пуркор чунин эзо? гардидааст: го? е ба маънии доно ва айёр бошад- ва ба фат? (яъне паркор) ?алами о? ании душоха, ки бад-он дойра кашанд- мадозан го? е ба маънии дойра ва? ал?а ва тав? низ меояд (аз & quot-Шар?и ?ирон-ус-саъдайн& quot- ва гайра) (5, 162) — ва баъзе паргор (билфатх), ки бад-он дойра мекашанд, ба кофи форей хонанд, ба далели он ки муарраби ин фир? ор аст. Чй кофи форсиро дар таъриб ба дими арабй бадал кунанд ва кофи арабиро. Ин калима? оло ба гунаи паргор чун номи асбоби геометрй маъмул буда, барои доиракашй истифода мешавад.
Гунанокии пешоянд? о ва калима? ои муста? илмаънои таркибй дар чунин ВФ? ам ба назар расид: ба чашм // бар чашм. Дар як? атор во? ид?ои фразеологй? узъ?ои муста? илмаъно тагйир ёфтаанд: дар кор гирифтанИдар кор кардан.
?олаби дуюм аз калимаи муста? илмаъно+пешоянд+калимаи муста? илмаъно таркиб ёфтааст: даст бар дил, даст ба р? и даст- Да? аз дилбар- ма? бар к?? он- г? ш то г? ш- пой дар гил- сабз дар сабз- cap дар? аво.
189
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
Пешоянди содаю аслии & quot-дар"- барои ифодаи ма? аллу макони? одисаю во? еа, объекту нишонии сухан хизмат кардааст. Во? ид?ои фразеологии ин? олаб асосан седузъа буда, пешоянд дар мобайни таркиб дой гирифтааст.
Фразеологизми соматикии «даст бар дил& quot- дар лугат ба таври зайл маънидод гардидааст: & quot-киноя аз бекдрор ва музтариб, зеро ки? ар киро дил метапад, даст бар дили худ мегузорад- ва дар & quot-Шаръ-уш-шуаро"- ба маънии одиз- ва даст бар дил гузоштан ба маънии тасаллй кардан низ омада ва манъ кардашуда ва боздошташуда& quot- (5, 335). Бо такя ба ташре? и муаллифи & quot-Мустала?от"- бекору муаттал буданро Му? аммад ?иёсиддини Ромпурй бо таркиби «даст бар р? и даст& quot- (5, 334) ифода намудааст, ки мухаффафи даст бар р? и даст тузошта нишастан мебошад.
Пешоянди «аз& quot- дар байни калима? ои дар ва дилбар омада, & quot-номи фанне аз куштй& quot- -ро (5,339) ифода кардааст (дар аз дилбар). Дар хусуси вожаи дар Ромпурй шар? ашро чунин идома додааст: ва дар & quot-Чароги ?идоят& quot- ба маънии хушоянда- муаллиф г? яд, ки ин исми мураккаб аст ва аз ча? ор лафз- да? (билфат?) ба маънии к? фтаг? ва малол аст ба сабили мадоз& quot- (5, 339).
Вожаи дар «ба маънии гадой ва навъе аз либоси пашмина- ва ба маънии эътироз ва муло? иза кардан дар кори касе- ва навъе аз а? мишаи нафис- ва билфат? ва ташдид (да?к) к? фтан ва орд кардан- ва билкаср (ди?к) борик ва андак- ва номи иллатест, ки одамонро борик кунад- ва дар & quot-Ба?ори Адам& quot- навишта, ки да? ба маънии гадой мадоз аст, зеро ки он дари дигаронро к? фтан аст барои та? сили муроди худ& quot-(5,339). Маълум шуд, ки вожаи мазкур дар сарчашма? ои гуногун ба маъно? ои мухталиф шарху эзо? ёфтааст.
Калимаи дилбар дар & quot-?иёс-ул-лугот"- дойгир шудааст. Аз таркиби мазкур маънои пин? он шудан, руст шудан, пано? бурдан, худро паси девор гирифтан, аз чашм дур (гоиб) шудан, пано? бурдан аз ёр, ма? буба, каси дигар, дилбарро доштааст, зеро киштй девораву таворае дорад, ки якеро аз дигаре дудо медорад ва шояд ин маънй бо он? аробате дошта бошад. Аммо ба кадом маъное, ки бошад, ба маънои аслии таркиб ягой дахле надорад.
Мар бар к?? он киноя аз р? шноии хира, тунук, гайридоимй ва ноустувору ноаён мебошад (6,325). Дар «?иёс-ул-лугот& quot- чун номи суруд маънидод гадидааст.
Миёни мардум ва дар забони адабии муосири тодикй таъбир? ои cap то cap, аз аввал то охир, аз ин тараф то он тараф ва г. машхуранд. Дар фар? анги мавриди ом? зиш таркиби г? ш то г? ш- ба маънои & quot-аз интарафто он тараф& quot-, & quot-аздудониб"-(6, 200) истеъмол гардидааст.
Таркиби сабз дар сабз низ & quot-номи навое аз муси??& quot- ифодагари андар чизе, ани? тараш муси? андар муси? ие будан аст (5, 409).
Таркиб? ои пой дар гил (гирифтор ва хдйрон (5,159) — cap дар? аво (ба маънии мушто? ва парешон ва овора (5, 417) — барои ифодаи? олати ногувор, но? ин?ор, гайримуътадил, гайриму? аррарии шахе корбаст гардида метавонад ва дар нати? аи ?иёсу монандкунии? олат, ?одисаю вазъият пайдо гардидааст.
Дар таърихи забони адабии тодикй ва забони муосири тодикй дар адабиёти бадей ва нут? и ?амар?заи мардум во? ид?ои фразеологии бо? олаби калимаи муста? илмаъно+ пайвандакт калимаи муста? илмаъно (седузъа) сохташуда фаровон кор фармуда мешаванд, зеро он? о яке аз восита? ои хуби муассирй, бо латофату зарофат баён намудани фикранд. Дар асар низ бо? олаби мазкур во? ид?ои фразеологии зиёд дучор омаданд. Бисёре аз он? о бо пайвандак? ои пайвасткунандаи пайи? ами & quot-у"-, & quot-ва"- фаровон ба кор рафтаанд. Он? о баробари аз ли? ози сохт якхела буданашон аз ди? ати таркиббандии калима? ои муста? илмаънояшон, ?аммаъноию ?амнишиниашон гуногун ва долибу? обили тахдиланд: Масалан, таркиб? ои дару лар- лагу даг- шадду мадд- касу к?- рарман ва арман аз ди? ати вазну? офия бо? ам омада бошанд, бархе бинобар? аммафхуму наздикмаъно буданашон? амтаркиб гардидаанд: солиман ва гониман, баъсу нашр, ?абр ва муробала. Баъзеи он? о ба муродифоти дуфт ё худ дуфтмуродифот? аробат дошта, ?амвазну ?амо?анганд. Гур?? и дигарашон мисли мушту дарафш (киноя аз амри пурдушвор- обу гил (киноя аз? олаби башарй) — обу равган (такаллуф кардан дар суханорой) — оширу маъшур (ду нигини мутагоируллавн, ки дар як ангуштарй бошад) — Радду бадал (сухан?ои кадвокад, ки дар? олати ба? су му? обара бар забои оранд) — раъсу занаб (он чй дар осмон аз та? отуи минта? аи фалаки давза? ар ва моили сурати мори бузург ба? ам расад як тарафашро Раьс г? янд ва тарафи дигарро Занаб- ва инро тиннини фалак низ г? янд- ва со? иби & quot-?омус"- г? яд, ки тиннини сафедест дар осмон, ки танааш дар шаш бурд аст ва думаш дар бурди? афтум ва сайр мекунад чун кавокиби сайёра) — сабзу нимсабз (ду навъ аз ранги сабз, ки яке багоят сабз бошад ва дигаре низ сабз бошад моил ба зардй- ва мардум аз ново? иф? серу нимсер г? янд- ва ба дои мува?? ада ва зои м? ьдама ба? ар ду до та? тон? ва рои му? мала хонанд) — сару кор (хо?иш ва кор- чи лафзи cap ба маънии майлу хо? иш аст) — чаку чона (чак факи исфал, занах ва чона за? ан- киноя аз? обилият ва истеъдод) — чашму чарог (киноя аз сабаби биной ва сармояи басорат) — шумалан ва истирлолан (истикдолан киноя аз кардани коре ба зоти худ бе иттибоъ ва рафо? ати дигарон ва шумулан, яъне биттабаъ ва ба пайравии дигаре ба коре даромадан, чунончи подшо? е тобеи подшо? е шавад, домеи умарои? амро?аш низ мутей он подшо? и голиб шаванд. Ва насби лафзи шумул ва истикдол ба ди? ати он аст, ки ба ма? аллаи худ
190
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
дар таркиби? ол во? еъ шудааст) — тавъан ва кар? ан (кадре хуш ва? адре нохуш) — ло ва наъам (?ар ду? арфи эъ? обанд- ло барои нафй ва инкор ба маънии не ва нест- наъам барон исбот ва и? рор, ба маънии оре ва бале аз вожа? ои зидмаъно таркиб ёфта, хусусияти мутазод? ои ?уфтистеьмолро со? иб гаштаанд.
Миёни мардум таъбир? ое маъмул аст: саломатро ганимат лозим аст- ?ар ки саломат аст, ?ро ганимат лозим аст- солимиву ганимат ва г. Мураттиб гунаи солиман ва гониманро оварда, & quot-ба маънии дар он? ол, ки саломатбошанда ва ганиматоранда& quot- (5,404) шар? додааст.
«?иёс-ул-лугот& quot-, ки фар? анги тафсирист, дар он баробари шар? у эзо? и калима? ои гуногун ро? еъ ба бисёр со? а?ои илму фанни замоин муаллиф маълумоти мушаххасро хондан мумкин аст. Бархе аз оной дар? олаби ВФ-и тасвирй, чанде дар шакли таркиб омадаанд, ки цабр ва муцобала яке аз он? ост. Аслан? ар кадоме аз ин вожа? о ифодагари як со? аи илми? исоб мебошанд. Аммо он? о дар доираи таркиби мазкур хусусияти фразеологй пайдо намуда, аз тарафи мусанниф ба тари? и зайл шар? дода шудааст: & quot-илмест аз фунуни? исоб, ки дониста мешавад ба он бисёрй аз ма?? улоти ададия ба зиёдат кардан ва кам кар дани аъдод дар мабодии матлуб- чи дабр дар истило? и ин илм ба маънии зиёда кардан аст ва му? обала ба маънии кам кардан ва сокит кардан& quot- (5,228).
Дар? амаи асар? ои дастурию назар? таъкид мегардад, ки пайвандак? ои пайвасткунандаи пайи? ам аксаран метавонанд? амдигарро иваз намоянд ва цанбаи? амвазифагию наздиквазифагиашон зиёд аст. Аммо хусусият? ои услубиву функсионалии ало? идаашон бо? мемонад. Дар урфият? ам он? о ?амдигарро зуд-зуд иваз менамоянд. Дар фар? анги мавриди та? лил низ чандин во? ид?ои фразеологие оварда шудаанд, ки воситаи таркиббандиашон пайвандак? ои «ва», «у» мебошад. Маълум мешавад, ки дар замони таълифи лугат низ пайвандаки «у» фаровон мустаъмал будааст. Яке аз чунин таркиб? о ла? у да? буда, бино ба ташре? и Му? аммад ?иёсиддини Ромпурй гунаи муарраби дакулац (5,339) аст ва ба маънои са? рои бегиёху бедолу дарахт ва нообод истеъмол мешудааст. Дар асар гунаи дигари дар Хуросон маъмултари таркиби мазкур ла? у да? низ ба маънои замини? амвор сахти бегиё? у бедарахт (6,212), маънидод шуда, илова гардидааст, ки он аслан лагу даг аст. Аммо ба а? идаи мусанниф, ки ла? у да? ро аз лаку дак бар омадааст мег? яд, розй шудан душвор аст. Дар забони то? икй ?одисаи фонетикии ба & quot-г"- табдил ёфтани овози & quot-к"- маъмул аст, вале ба & quot-г"- гузаштани & quot-к"- маъмул нест.
Зимни шарху эзо? и во? ид?ои лугатй дар маврид? ои ало? ида (мисли калимаи боло) вожаю ибора ё таркиби эзо? иро бо ягон во? иди ?амтуни забони? инд? ?иёс кардани мураттиб бори дигар ша? одати онанд, ки? фар? ангашро барои форсигуёни Хцнд таълиф карда, асосан он вожа? оро интихоб намудааст, ки миёни онон номаълуму номафхум будааст.
?амин тавр, тахдили во? ид?ои фразеологии & quot-?иёс-ул-лугот"- собит менамояд, ки дар он таркиб? ои фразеологй бо маъни? ои гуногуну мухталиф истифода ва тафсир гардидаанд. Зимни тафсир мураттиб маънии шумораи зиёди вожаю таркиб ва ибора? оро барои форсигуёни Хцнд равшану возе? сохтааст, ки бархе аз он? о хусусияти фразеологй пайдо намудаанду миёни авом номафхум будаанд. Таркиб? ои фразеологй дар ча? ор ?олаби мазкур мавриди истеъмол? арор гирифтаанд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Айнй, С. Лутати нимтафсилии точикй барои забони адабии точик / С. Айнй, — Душанбе, Ирфон, 1976.- 568с.
2. Афиф?, Р. Фар? ангномаишеър? / Р. Афиф?.- Те? рон: Суруш. 1374. — 870 с. — ?. 1
3. Ма? идов, ?. Фразеологияизабони? озираиточик/ ?. Ма? идов. — Душанбе. 1982. -178 с.
4. Ма? идов, ?. Забони адабии муосири точик / Лу? атшинос?// ?. Ма? идов.- Душанбе, 2007. -254 с. — ?. 1.
5. Ромпурй, Му? аммад ?иёсиддин. ?иёс-ул-лу?от / М.?. Ромпур?. -Душанбе, 1987 — 480 с. -?. 1
6. Ромпурй, Му? аммад ?иёсиддин. ?иёс-ул-лу?от / М.?. Ромпур?-Душанбе, 1988 — 462 с.. -?. 2
7. Ромпурй, Мухаммад? иёсиддин. ?иёс-ул-лу?от / М.?. Ромпур?.- Душанбе: Адиб, 1989.- 472 с. -?. 3
8. Фар? анги забони точикй: дар 2 ?. -М.: Советская энциклопедия, 1969.- 951 с. -?. 1
9. Фар? ангизабонито?ик?: дар 2 ч. -М.: Советская энциклопедия, 1969. -949 с. -?. 2
10. Фозилов, М. Фар? ангиибора?оирехтаизабони?озираиточикй/ М. Фозилов. -Душанбе, 1964. -С. 145−146.
11. Хусейнзода, ?. Лутати термин? ои забоншинос? / ?. ?усейнзода, К. Шукурова.- Душанбе: Маориф, 1983.- 255с
REFERENCES:
1. Aini, S. Tajik half-explanatory dictionary of Tajik literary language / S. Aini.- Dushanbe, Irfon, 1976.- 568p.
2. Afifi, R. A dictionary of poem / R. Afifi.- Tehran: Surush. 1374. — 870 p.- V.1.
3. Majidov, H. The phraseology of modern Tajik language /H. Majidov. — Dushanbe. 1982. -178 p.
4. Majidov, H. Modern Tajik literary language /Lexicology //H. Majidov.- Dushanbe, 2007. -254 p. — V. 1.
5. Rompuri, Muhammad Ghiyosiddin. Ghiyos-ul-lughot / M. Gh. Rompuri. Dushanbe, 1987. — 480 p. -V.1.
6. Rompuri, Muhammad Ghiyosiddin. Ghiyos-ul-lughot / M. Gh. Rompuri. Dushanbe, 1988. — 462 p.. -V.2.
191
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
7. Rompuri, Muhammad Ghiyosiddin. Ghiyos-ul-lughot/M. Gh. Rompuri.- Dushanbe: Adib, 1989. -472 p. -V.3.
8. Tajik language explanatory dictionary. in 2 v. -M .: Sovetskaya Entsiklopedia, 1969.- 951 p. -V. 1
9. Tajik language explanatory dictionary. in 2 v. -M .: Sovetskaya Entsiklopedia, 1969.- 949 p. -V. 2
10. Fozilov, M. A dictionary of set expressions of modern Tajik language / M. Fozilov. Dushanbe, 1964 p. -P. 145−146
11. Huseinzoda, H. A dictionary of linguistic terms / H. Huseinzoda, K. Shukurova.- Dushanbe Maorif, 1983. 255p.
Фразеологические конструкции в «Гиёс-ул-лугот»
Ключевые слова: фразеология, виды фразеологических единиц, фразеологические конструкции, словарь, «Гиёс-ул-лугот»
Статья посвящена исследованию фразеологических конструкций «Гиёс-ул-лугот» — одного из наиболее достоверных средневековых словарей. Автор в результате всестороннего изучения фразеологических конструкций данного словаря формирует вывод о том, что большая часть фразеологизмов упомянутого лексикографического произведения сконструирована из одного самостоятельного и вспомогательного слова или двух самостоятельных слов с помощью соединительного союза «у» и отличается с точки зрения употребления. Отмечается, что одна часть фразеологических конструкций «Гиёс-ул-лугот» дошла до наших дней, другая группа используется ограниченно и редко, третья группа используется лишь в рамках литературного языка, четвертая — давно вышла из употребления. Для каждой из вышеперечисленных групп приводятся многочисленные примеры из «Гиёс-ул-лугот» Мухаммада Гиёсуддина Ромпури, и наравне с определением круга употребления рассматриваются различные значения, стилистические и функциональные особенности фразеологизмов. Автор статьи предлагает расширить круг употребления фразеологических конструкций данного произведения и, тем самым, способствовать обогащению словарного фонда фразеологизмов современного таджикского литературного языка.
Phraseological constructions in & quot-Ghiyos-ul-lughot"-
Keywords: phraseology, types of phraseological units, phraseological structures, vocabulary, & quot-Ghiyos-ul-lughot"-
The article studies the idiomatic constructions of & quot-Ghiyos-ul-lughot"-, one of the most authentic medieval dictionaries. As a result of a comprehensive study of idiomatic constructions of this dictionary the author comes to conclusion that most of phraseological units of the mentioned lexicographical work are constructed from one independent and one auxiliary word or from two independent words with a copulative conjunction & quot-y"-, and differ in terms of use. It is noted that one part of phraseological constructions of & quot-Ghiyos-ul-lughot"- has reached our days, another group is used limitedly and rarely, the third group is used only in the context of literary language, the fourth one has been out of use long ago. Numerous examples are presented from & quot-Ghiyos-ul-lughot"- of Muhammad Ghiyosuddin Rompuri for each of the mentioned groups. And different meanings, stylistic and functional features of phraseological units are reviewed on par with identification of the scale of use. The author proposes to expand the sclale of use of phraseological constructions of this work, and thereby to contribute to the enrichment of lexical fund phraseological units of modern Tajik literary language.
Маълумот дар бораимуаллиф:
Кен? аева Мануче? ра Соле? боевна, сармуаллимаи кафедраи забон ва усули таълими они Колле? и ом? згории Донишго? и давлатии Ху? анд ба нами академик Б. ГГафуров (?ум?урии То? икистон, ш. Ху? анд), E-mail: Shohzod9797@mail. ru
Сведения об авторе:
Кенджаева Манучехра Солехбаевна, старщий преподаватель кафедры языка и методики его преподавания Педагогического колледжа Худжандского государственного университета имени академика Б. Г. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: Shohzod9797@mail. ru
Information about the author:
Kenjaeva Manuchehra Solehboevna, Senior Lecturer, the Department of Language and its Method of Teaching, Teacher-training College, Khujand State University named after academician B.G. Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: Shohzod9797@mail. ru
192

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой