Some semantic features of legal terms in "-a Book of thousandjudgments"-

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
УДК 4 Т М.М. НУРОВ
ББК-81. 2Т
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТ? ОИ МАЪНОИИ ИСТИЛО? ОТИ ?У?У?Й ДАР АСАРИ «МОДИГОНИ ?АЗОР ДОДИСТОН»
Вожа? ои калид?: китоб, мурофиаи суд?, истило? оти ?у?у?, дод, цараёни суд, нико?
Забои чун воситаи муоширати байни одамон? амеша ба со? ибону барандагони худ хизмат мекунад, вале со? ибони забои дар? ар давру замой ба он ба таври гуногун муносибат намуда, аз имконоти он мухталиф истифода мебаранд.
Зимни шиносой бо баъзе аз осори даврони сосонй ба вожагоне дучор меоем, ки бештар ба шева? ои забони то? ик? наздик, ?атто бархе аз? амзабонони мо дар тафсири маъонии ин калимот душворй кашидаанд.
Дар ахди Сосониён осори сарчашмавие таълиф шудаанд, ки масоили додрасии ориёиёнро намунагй мекунанд. Яке аз чунин осор «Модигони ?азор додистон» (madigani hazar dadestan), ки ба па? лав? «Мотикони ?азор додистон», яъне «?азор раъй ва ё? азоё», ном дошта дар бораи оини додрасии эронтаборони замони еосонист. Ин китоб бо хатту забони па? лавии сосонй (порсик) дар нимаи нахустини садаи? афтуми милодй, дар давраи? укумати Хусрави Парвиз (559−628 милодй) дар ша? ри Г? р (Фир?зободи кунунии Эрон), ки маркази Форс буд, навишта шудааст. Ин ма? м?аи назария? ои ?у?у?ии Эрони бостон дар соли 616 милодй ба сурати китоб гирдоварй шуда, то ба замони мо як нусхаи он расидаасту халос. Тиб? и маълумоти сарчашма? ои ба мо дастрас нусхаи зикршуда мероси як хонаводаи зардуштии эронй буда, ба сурати ду нимаи но? иси ?удошуда мав? уд аст, ки бархе аз вожа? ои он? о осеб дида ва нохоно шудаанд.
Сарчашма? о иттилоъ меди? анд, ки? у?укдон ва нависанда бо номи Фаррухмарди Ба? ромон, ки худ додварзи замони Хусрави Парвиз будааст, дар ша? ри Г? р мезист ва? амро?и падараш дар дастго? и додистонии сосонй фаъолият мебурд, китоби мазкурро аз авро? ва асноди бойгонии додистон гирдоварй намудааст.
Мавз? и китоб низ? азор санади додистон ё раъй ва назари? у?укдонони давраи сосонист, ки дар 63 фасл гирдоварй шуда, аз назари илм? хеле? олиб ва пура? амият аст. Аз ин асар то кунун ча? ор тар? умаи комил, яъне ду тарчумаи англисй, як тарчумаи русй ва як баргардони олмонй нашр шудаанд. Асари мазкурро С?? роб ?амшед?ии Булсоро бо дебоча, лугатнома ва фе? рист ба забони англисй баргардон кардааст. ?ушанги Ангилсарио дар соли 1937 милодй (1316 хуршедй) онро нашр намудааст. Ано? ит Парихониён (Ана?ит Периханян) тарчумаи русии китоби «Модигони ?азор додистон"-ро дар Ереван дар соли 1974 ва тарчумаи англисиашро дар соли 1997 милодй дар Калифорнияи ИМА бо? амро?ии Нина Гарсиён (Н. Гарсиян) ба табъ расонидааст. Гуфтан лозим аст, ки ин китоб дар То? икистон на тан? о чоп нашудааст, балки дар перомуни ом? зишу та?? и?и ?иддии ин китоб то? ан?з кори му? име сурат нагирифтааст.
Тавре ки дар боло ишора шуд, китоб намоёнгари вазъи санаднигории давраи сосонй аст. Вожагони китоб бештар марбут ба? авонини мадан? мисли занош? (zanasfii) — ирс (irs) (мерос) — дастурй (dastfiri) (рухсат) — дастабар (dastabar)-(^opop, ?арордод) — вичар (vicar) — (шартнома, муо? ида) — адоштан (adastan) — (тасдщ кардан) — бародарй (baradari) — вом (vam) (?арз) — гарав (garav) — товон (tavan) буда, дар асар мавриди истифода? арор гирифтаанд.
Дод (dad) яке аз серма? султарин вожагони замони сосонй аст. Ба эътибори та?? и?оти му? а??и?они илму фар? анги ин замон вожаи мазкур асоси гояи зардуштия буда, дар «Авасто» ?атто бахши ало? идае ба доду доварй бо номи «Вандидод» чой дода шудааст (14, 20). Он имр? з ?ам яке аз вожа? ои сермаъно, серистеъмол ва серма? сули забони то? ик? ма? суб меёбад, ки аз он зиёда аз 20 калимаи дигар сохта шуданаш ша? одати ин гуфта? ост (15,54).
Бархе аз истило? оти мазкур таърихи ку? ан доранд, ки додсаро, додг?, додг? ён ва додго? аз чумлаи он? ост.
Дар асари «Модигони хазор додистон» додго?\ додга? (dadgah\ dadgah) дар шакли? адимааш дотго? (datgah) ба ду маън? мустаъмал мебошад. Вай? ам ифодагари дахма (марцад, мацбара, оромго?)-и зардуштиён ва? ам маънидори ни? оди додрасии тоисломй аст, ки баъдтар дар замони нашри ислом цозихона ва? озиёт ном гирифтааст. Мисол: «отахш отур-рук пат вара? рони? у дотго? ни шостан» (ataxs atur — rok pat varahranih o datgah ni sastan (9,464).
193
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
?онун, низом, ?урбонго?, оташдон, калон, ибодатхона, ?аср, калисо)
Аз ом? зишу барррасии боб? ои асар маълум шуд, ки истило? оти ?у?у?ии додг? й (ваколат) ва дастурй (dastfiri) (истило?оти имр? заи рухсат, и? озат), ифодагари ваколату дахолати вакилон дар додго?? о будааст, ки перомуни ин истило? от дар зимн мисол меорем.
Яке аз серистеъмолтарин вожа? ои китоб додсаро (dadsara) мебошад.
Додсаро (dadsara) ба маънии додго? мустаъмал буда, ни? од ё идораи адли додварзиро ифода кардааст, ки имр? з он бо вожаи додистон, ма? алли и? рои адолат ифода мегардад (16,? 1, 452). Додсаро (dadsara) ?амзамон ба маънии идорае дар додгустар?, ки та? ти назари додистон кор мекунад ва ё додгустар?, додистон, додго? ва додёр низ омадааст (13, 62).
Дастурй аз вожаи дастур аст. Вожаи дастур калимаи па? лав? буда, э? тимол меравад, ки аз вожаи мураккаби даста ва бар сохта шуда бошад. Истило? и дастабара (dastabar)-po дар асари мавриди та?? и? ба ду маън?: 1) ваколатдор, сало? иятдор, худмухтор, комил? у?у?- 2) обр?, эътибор, мартаба кор фармуда шудааст (9, 455).
Вожаи даста? амон тавре, ки тар? умони ин китоб А. Г. Периханян таъкид менамояд, ?арчанд ?амгуни даст (узви инсон) аст, вале решай он аз дан? (danh) ва авастоии да? ма (dahma), буда маънии он олим, донишманд будааст (9, 456). Бостоншинос ?.В. Бейли пиндоштааст, ки вожаи мазкур аз калимаи flaxH-(dahn) (коршоям, ??дабаро, имкондор, босало? ият, со? иб?у?у?, комил? у?у?) гирифта шудааст. Он бо унсури авестоии да? ма (dahma) (донанда, сало? иятдор, ваколатдор) ё худ даство (dastva) (донанда, коршинос) айният дорад. Забоншиносон В. С. Расторгуева ва Д. И. Эделман онро вазир, мушовир, масли? атгар, ра? намо- и? озат, расму русум, анъана, ?у?у? маънидод намудаанд (11. 422).
Тиб? и шариату а? коми зардуштиён доду додварй? амеша бар мабнои адлу адолат ва инсоф бояд сурат тирад ва чунин рафтор дар гузашта? узъи му? аддасот ма? суб меёфтаасту асосу далел ва ма? аки асосии он? аммаънои мотикон\ модигон будааст.
Истило? и модигон (MOTHTOH)-(madigan) дар «Фар?анги форс?"-и Му? аммад Муин бо гирифтани ташдид дар? арфи дол ба маънии модда, мавод, моя, асли? ар чиз омадааст (7, 3683).
Модигон дар забони па? лав? ба маънии модда? о ва ё раъй? о корбурд мешудааст. Моддаро А. Г. Периханян худ ба маънии apTH^-(artikl) истифода намудааст.
Вожаи? азор дар унвони асар, чуноне ки пайдост, шумора аст.
Калимаи додистон аз вожаи па? лавии flOT-(dat) буда, дар асари «Модигони ?азор додистон» ба маънии цои довар?, фатво, цазо, цонун, адолати суд? ва? амзамон инти? ол додан ва ё синну сол омадааст (9, 461−463).
Вожаи пешемор — (pesemar) дар асари мавриди назар ба маънии даъвогар ба кор рафтааст. Даъво бошад, муродифи арабии пеш (pes) буда, ба дуз пешемор — (pesemar), вожаи пешемори?-(pesemarih) бошад, ба маънии даъвогарй, мутолиба (9, 514) ва? амзамон бо таркибу ибора? ои мухталиф низ ба кор рафтааст. Бо эътимод ба гуфтаи А. Г. Периханян калимаи мавриди зикр ба гунаи пeшeмoл-(pёsёmal) низ мустаъмал будааст. Э? тимол меравад, ки narn-(pas) аз norn-(pos) посбон, ?аровул, бон? бунёд гирифтааст. Шояд бинобар? амин бошад, ки А. Г. Периханян зимни тавзе? naceMop-(pas6mar)-po ба пешемор-(pesemar) ва? aмeмop-(hamёmar) ?авола додааст.
Ба а? идаи Алй Кокой Афшор (доктори вазоратхонаи адлияи Эрон) истило? и пешемор-(pesemar) дар нахустин тар? ума?ои форсии? уръони карим, ба маънии р? зи ?иёмат, ба кор рафтааст: зеро «молики явмиддин» дар сураи Фоти? а ба молики р? зи ?иёмат (р?зи ?азо, р? зи даъво ва суд аз? ониби Худованд (?) тар? ума шудааст (2,89). Р? зи шумор, яъне р? зи расидаг?, р? зи ?иёмат, ки? ангоми расидаг? ба аъмоли одамиён аст, маънидод шудааст (Фоти?а, ояти 3) (5, 1).
Ал? Кокои Афшор истило? и пешемор-(pesemar)-po шар? дода гуфтааст, ки ин вожаи? у?у?ии Эрони бостон? ан?з ба ин шакл дар г? иши гелонии кунун? бозмондааст. Он истило? дар ва? те истифода мегардад, ки хонаводаи ар? су домод ба пайванди оила, яъне барои издиво? розиянд. ?ар ду? ам дар маросими? ашни ар? сиву домод? ширкат меварзанд. Дар ин сурат? озирин мег? янд: «пешемору пасемор — (pesemaru pasemar) ?ам ба м? ъбад» (2. ?. 2, 90), яъне ин сухан маънои онро дорад, ки аз тарафи ар? су домод ба? айси даъвогарон (масъулин) омаданд ва дар шо? идии он? о навхонагонро нико? мекунанд. Тарафайн роз? ?астанд, ки ба? ам оила бунёд кунанд, зеро дигар миёни ин пайванд хусумату дур? нест.
Му? аммад Ризопури? аъфар? (паж??ишгари г? йиш?ои толиш? ва гелакии Эрон) ин истило? ро дар ёддошт? ояш бо аломати савол дар мавриди ду вожаи пешемор-(pesemar) (даъвогар)ва пасемор -& quot-pasemar"- (?авобгар) (9, 508) дар? амин мазмун ба кор бурдааст. Чуное ки аз? авли му? а??и?и
194
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
мазкур бармеояд, вай баромад ва истифодаи истило? оти мазкурро пас аз чанд соли та?? и?от аз китоби «Модигони ?азор додистон» пайдо кардааст (2, 90- 91).
Аз ин до, маънои истило? и ?у?у?ии пешемор — (pesemar) маънояш даъвогар будааст (9,508).
Аз реша? ои шемор-(§ ётаг) ва эмор-(ётаг) истило? и дигари? у?у? дар китоби «Модигони ?азор додистон» ба унвони? амемор-(Иатётаг) аст, ки дар фар? анг?ои форс? ба сурати? амемол-(hamemal) ва? амемор-(Иатётаг) низ омадааст (9, 484−485).
Истило? и xaMeMop-(hamemar) ба маънии даъвогар истифода шудааст. Ин истило? бо гирифтани пасванди «и?\ ih» xaMeMopHx-(hamemarih) сохта шуда, ба маънии инрафти даъво, равиши мурофиа, рафти суд (цараёни суд), судбозй далолат менамояд. Маънои гунаи дигари ин истило? ?амемол-(hamemal) низ? амон даъвогар аст.
Аммо дар «Фар?анги форс?» Му? аммад Муин вожаи? aмeмoл-(hamёmal)-po ба маъни? ои зайл истифода намудааст: 1. царин, назир, ?амто- 2. иштирок- З. ?амсар- 4. боркаш, борбардор. Имр? з ба маънии мазкур вожа? ои хаем (душман), даъвогар мустаъмаланд. Истило? и xaMeMop-(hammar) аз пешванди? ам (ham) ва калимаи эмор (ётаг) сохта шудааст. Бино бар ин? амемор (hamemar) нисбати касоне туфта мешавад, ки он? о дар эмор (ётаг), яъне ба? урм ё гуно? р? ба р? шудаанд. Истило? оти хаем, тарафи даъво, ?амеморй (hamemari) низ ба маънии зиддият доштан ба даъвои касе, тахосум (душманы) ва ихтилофи? у?у? ё кайфарй (цазои кори бад, подоши амал, мукофоти амал) доштан аст (2, 91).
Табиати одамй чунин будааст, ки аз азал барон ростиву покй ва дурустии гуфтору кирдораш аз ро? у восита? ои мухталиф истифода мекардааст. Мусаллам аст, ки дар замони? адим ниёкони мо барон исботи поку беолоиш, бегуно? ва бедурм будани худ савганд мех? рдаанд, ки он имр? з ?ам идома дорад. Вале бояд таъкид намуд, ки? оло «савганд х? рдан» аз маънои аслиаш дур рафта, маънои мадозй гирифтааст. Аммо як замоне во? еан ?ам савгандро бо маънии томаш мех? рдаанд ва ин нукта дар бисёр асар? ои таърихиву бадей сабт гардидааст. Зеро савганд моддаи химиявй буда, дар шакли сауканта (safikanta) \ савканд\ савганд (14, 62−63) мустаъмал будааст.
Ба а? идаи забоншиноси тодик, профессор Т. С. Шокиров вожаи савганд (safigand) дар «Авасто» ба шакли сауканта \ савганта (safikanta\ safikanta) чанд маротиба мустаъмал гашта, ифодагари с? хтан, оташ гирифтан, забона заданы оташ будаасту баъдан тобиш? ои равшаноии чарог, равшан, р? шно?, ?атто биноии чашмро гирифтааст. Вале сабабгори пайдоиши оташ г? гирд ё маводи оташгирифта буда, дар «Авасто» пеш аз? ама, ба? амин маъно омадааст. Бо мурури замон ин вожа маф? уми расму одате гаштааст» (14,62−63).
Яке аз му? а??и?они «Авасто», ?алили Д? стхо? навиштааст, ки ин сифат (яъне савганд) дар «Авасто» номи г? гирд ва чун оби омехта ба Судан г? гирдро дар оини додраей ба? ампаткорон (муддаиён) мен? шидаанд, то гуна? кор? ё бегуно? ии онон собит шавад (1, 694).
Вожаи савганд \ савгинта (safigandWsafiginta) дар асари «Модигони ?азор додистон» низ ба маънии оби г? гирд истифода шудааст. Онро гуна? гор мен? шидааст, ки аз асари он дар авзои? ?укм ба бегуно? ё гуна? кор? намудор гардида, мутта? ам и? рор мегардидааст. Гумонбар агар осеб набинад, ин ша? одати бегуно? дониста мешудааст. Ибораи «савганд х? рдан» ?ам аз ин дост. Бояд иброз дошт, ки дар озарй савганд (safigand)-po ?ан?з ?ам мен? шидаанд. Дар забони озар? го? о ба? ои истило? и савганд (savgand) ибораи «ондо ичмох» (anda icmax)-po истифода менамудаанд. Гунаи дигари сан? иш гузаштан аз оташ будааст (2,92).
Таъкиди ин нукта зарур аст, Абул? осим Фирдавсй дар «Шо?нома» калима? ои сохта мураккаб ва таркибиро хеле фаровон ба кор бурдааст. Дар калимасозии? пешванд? о ва пасванд? о фаъоланд (4,434).? раванди савгандх? р? ва натидаи онро хеле хуб тасвир намудааст:
Чунин аст савганди чархи баланд,
Ки бар бегуно? он набояд газанд (18, 45).
Дар асари мавриди назари мо истило? вожаи додг? ва додг? ён (dadguyan) низ аз? умлаи калидвожа? ост. Он ба маънии шикояткунандагон, фарёдзанандагон, додц? ён, адолатпешагон истифода мешавад (9,458).
Умуман, «Модигони ?азор додистон» асари? у?у? буда, аз он мо метавонем истило? оти ?адиму нодир ва маъмулию урф?, серистеъмолу камистеъмол ва мун? асирро фаровон дарёфта, барон боз? ам ганитар гардонидани истило? вожа?ои ?у?у?ии имр? за чун сарчашмаи му? име манзур намоем.
195
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
ПАЙНАВИШТ:
1. «Авасто». Гузориш ва паж?? иши ?алили Д? стхо?. Та? иягар Муаззами Диловар/ ?. Д? стхо? -Душанбе: ?онуният, 2001. -792 с.
2. Ал? Кокои Афшор «Модигони ?азор додистон» ё «Китоби ?азор раъй» (1−20) «Конуни вукало"/ А. К. Афшор.- ба? ору тобистони 1386, шумора? ои 196 ва 197, ?исмат?ои 2,5,6,8. (akiafshar@hotmail/com).
3. Ал? Кокои Афшор «Модигони ?азор додистон» «Китоби ?азор раъй» ган? вожагони адаб? ва? у?у??. «Чисто»,/ А. К. Афшор.- Ме? р 1386, шумораи 221. (akiafshar@hotmail/com).
4. ?осимова, М. Н. Таърихи забони адабии то? ик (аср?ои IX-X) / М.Н. ?осимова .- Душанбе, 2003.- 490 с.
5. «?уръони карим». Душанбе: Ирфон, 2007. -1479 с.
6. «Модигони ?азор додистон» дастнавис ба к? шиши Мо? ёри Навоб?, Кайхусрави? омоспи Асо бо? амкории фаннии Ма? муди Товус?. Муассисаи осиёии донишго? и па? лав?, 2535 шо? аншо??.
7. Муин, Му? аммад. Фар? анги форс?/ М. Му? аммад — Те? рон, 1371. — 1051 С. -?.3.
8. Парвиз?, Сонеъ?. Му? аддимаи «Модигони ?азор додистон» / П. Сонеъ? //?у?у?и мардум, соли? афтум, шумораи 26, — зимистони 1350, са? 63.
9. Периханян, А. Г. Сасанидской судебник. Книга тысячи судебных решений/А.Г. Периханян. -Ереван, 1974. -567 с.
10. Периханян, А. Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды./ А. Г. Периханян.- Москва: Наука 1983. -382 с
11. Расторгуева, В.С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков, Т.1. /В.С. Расторгуева, Д. И. Эдельман. -Москва, 2005. -492 с.
12. Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков, т. 2, В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман. -Москва 2007. -480 с
13. Ша? зод?, Рустам. ?онуни мадании зартуштиён дар замони Сосониён,/Р. Ша? зод?. -Те?рон: Фуру? ар: 1386.- 220 с.
14. Шокиров, Т. С. Истило? оти ?у?у?шиносии тоисломй дар забони то? ик? /Т.С. Шокиров. -Худанд: Хуросон, 2008.- 120 с.
15. Шокиров, Т. С. Фар? анги то? ик?-русии истило? оти ?у?у?. / Т. С. Шокиров. -Ху?анд: Наргис, 2013. -384с.
16. Фар? анги тафсирии забони то? ик?. ?. 1−2.- Душанбе: Та? ияи сомонаи Фирдавс?, 2008. ?1. -949- ?.2. -944с.
17. Фар? анги забони форс? (алифбои ?иёс?) дуктур Ма? шеди Машир?, /Машир? Ма? шед. -Те?рон: Суруш, 1371.- 1190 с.
18. Фирдавс?, Абул? осим. «Шо?нома» / А. Фирдавс?.- Душанбе: Адибщ. 3, 1988.- 519 с.
REFERENCES:
1. & quot-Avasto"-. Studied and reviewed by Jalil Dustkhoh. Prepared by Muazzami Dilovar / J. Dustkhoh-Dushanbe: Qonuniyat, 2001. -792p.
2. Ali Kokoi Afshor. & quot-Modigoni hazordodiston& quot- or & quot-Kitobi hazorra'-i& quot- (A Book of thousand judgments) (1−20) & quot-Qonuni vukalo& quot- / A.K. Afshor.- Spring and summer of 1386, issues 196 and 197, parts 2,5,6,8. (akiafshar@hotmail. com).
3. Ali Kokoi Afshor. & quot-Modigoni hazordodiston& quot- & quot-Kitobi hazorra'-i& quot- (A Book of thousand judgments) literary and legal terminology. & quot-Chisto"-, / A.K. Afshor.- Mehr 1386 issue 221. (akiafshar@hotmail. com).
4. Qosimova, M.N. The history of literary Tajik language (IX-X c.) / M.N. Qosimova .- Dushanbe, 2003.- 490p.
5. & quot-Quroni Karim& quot- (Holly Qur'-an) Dushanbe: Irfon, 2007 -1479p.
6. & quot-Modigoni hazordodiston& quot- (A Book of thousand judgments) manuscript prepared by the efforts of Mohyor Navobi, Kaikhusravi Jomospi Aso with cooperation of MahmudiTovusi. Asian institute of pehlavi University, 2535 king.
7. Muin, Muhammad. Persian Dictionary / M. Muhammad — Tehran, 1371.- 1051 p. -V.3.
8. Parviz, Sonei. The Introduction of & quot-Modigoni hazordodiston& quot- (A Book of thousand judgments). Peoples rights, seventh year, issue 26 / P. Sonei — winter of 1350 P. 63.
9. Perikhanyan, A.G. Sasanids low book. A Book of thousand judgments / A.G. Perikhanyan. -Yerevan, 1974. -567s.
196
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES
№ 1(42) 2015
10. Perikhanyan, A.G. Society and Law of Iran in the Parthian and Sasanids periods. / AG Perikhanyan. -Moscow: Nauka1983. -382p.
11. Rastorgueva, V.S., Edelman, D.I. Etymological dictionary of Iranian languages, Vol.1. / V.S. Rastorgueva, D.I. Edelman., Moscow, 2005. -492p.
12. Rastorgueva, V.S., Edelman, D.I. Etymological dictionary of Iranian languages, v. 2, V.S. Rastorgueva, D.I. Edelman. -Moscow 2007. -480p.
13. Shahzod, Rustam. Cultural code of Zoroastrians in Sasanids period, / R. Shahzodi. -Tehran: Furuhar 1386. — 220 p.
14. Shokirov, T.S. Pre-Islamic judicial terminology in Tajik language./ T.S. Shokirov.- Khujand: Khuroson, 2008.- 120 p.
15. Shokirov, T.S. Tajik-Russian legal dictionary/ T.S. Shokirov. -Khujand: Nargis, 2013. -384p.
16. Tajik Explanatory dictionary V. 1−2.- Dushanbe, Firdavsi website, 2008. v1. 949-. 944p. -V.2.
17. Persian dictionary (comparative alphabet) Dr. Mahshed Mashiri, /Mashiri Mahshed. -Tehran: Surush, 1371. 1190p.
18. Firdausi, Abulqasim. & quot-Shohnoma"- (Kings Book)/ A. Firdausi.- Dushanbe: Adib, v. 3, 1988. -519 p.
Некоторые семантические особенности юридических терминов в трактате «Книга тысячи судебныхрешений»
Ключевые слова: Книга, судебные решения, юридический термин, правосудие (дод), судебный процесс, вступать в брак.
Статья посвящена анализу лексико — семантической особенности одного из юридических источников Сасанидского периода. Автор ставит перед собой цель ознакомить широкий круг читателей, и прежде всего специалистов по истории юриспруденции и иранистики, с древним юридическим трактатом «Madegan i bazar dadestan» (Книга тысячи судебных решений), где использовано большое количество юридических терминов таджикского языка доисламского периода.
Кроме того, в статье путём сравнительного метода автор исследует появление юридических терминов доисламского периода на примере терминов «Madegan i bazar dadestan» (Книга тысячи судебныхрешений).
Исследуя древний источник, автор приходит к выводу, что ещё в глубокой древности арийский народ разработал ряд юридических терминов, часть которых употребляется и сегодня, поэтому изучение подобных произведений имеет научно -практическую ценность.
Some semantic features of legal terms in & quot-A Book of thousandjudgments& quot-
Keywords: a book, judgments, legal termjustice, trial, to marry.
The paper analyzes the lexical and semantic specifics of one of legal sources of Sassanids period. The author aims to familiarize a wide range of readers, primarily specialists in the history ofjurisprudence and Iranian Studies with an ancient legal treatise «Modigoni hazordodiston» (The Book of thousand judgments) which uses a large number of legal terms of pre-lslamic Tajik language.
Also, the author studies the development of legal terms of pre-Islamic period in terms of «Modigoni hazordodiston» (The Book of thousandjudgments) terminology by comparative method.
On the basis of the reviewed ancient source, the author argues that Oriental people had developed legal terminology yet in ancient times, a part of which is used even today. That is why the study of such works has scientific and practical value.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Нуров Ма? буб Мелсович, муаллими кафедраи забони форсии муосири Донишго? и давлатии Хуцанд ба номи академик Б.?. ?афуров (?ум?урии То? икистон, ш. Хуцанд),
E-mail: mahbub. nurov@mail. ru
Сведения об авторе:
Нуров Махбуб Мелсович, преподаватель кафедры современного персидского языка Худжандского государственного университета имени академика Б. Г. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: mahbub. nurov@mail. ru
Informalion about the author:
Nurov Mahbub Melsovich, a Teacher of the Department of Modern Persian Language, Khujand State University named after academician B.G. Gafurov (Republic Tajikistan, Khujand),
E-mail: mahbub. nurov@mail. ru
197

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой