Организационно-технологические решения устройства буронабивных свай в водо насыщенных почвах

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Строительство. Архитектура


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 69. 059. 7
А. В. РАДКЕВИЧ (ДПТ)
ОРГАН1ЗАЦ1ЙНО-ТЕХНОЛОГ1ЧН1 Р1ШЕННЯ УЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ У ВОДОНАСИЧЕНИХ ГРУНТАХ
У данш статп викладенi матерiали дослвдження технологи та оргашзаци улаштування буронабивних паль в водонасичених грунтах.
В данной статье изложены материалы исследования технологий и организации установки буронабивных свай в водонасыщенных грунтах.
In the paper the materials of research of technology and organization of mounting the drilling-and-filling piles in water-saturated soils are presented.
Введення
При улаштуванш буронабивних паль у водонасичених грунтах виникають проблеми в дотриманш технолопчних процешв та оргашзаци таких робгг.
Постановка задачi
У зв'-язку з цим була поставлена актуальна задача удосконалення технологи та оргашзаци вищезазначених робгг. Основою дослiдження було вирiшення технолопчно! послiдовностi виконання операцiй та розробка лшшно! моделi виконання робiт.
Результат дослщження
Технологiя виготовлення паль включае на-ступнi основнi операци (рис. 1):
а) установка бурового верстата на вюь свер-дловини з подальшим бурiнням свердловини (1) в межах асфальтобетонного покриття буро-во! коронки, а нижче шнеком до несучого шару i заглибленням в нього не бшьш, нiж на 10… 15 см. При цьому верхнiй асфальтобетон-ний шар виконуе роль кондуктора.
Буршня свердловин i пристрiй буронабив-них паль виробляють, як правило, через одну з поверненням на пропущен свердловини шсля закiнчення схоплювання бетонно! сумiшi у ви-конаних палях, але не рашше нiж через 24 го-дини або набiр мiцностi бетоном не менш як 25% вщ проектно!
Основнi данi по буршню свердловин зано-сять у вщповщш графи «Журналу виготовлен-ня буронабивних паль з розширеною основою зi щебеню».
б) установка в свердловину (1) обсадно! труби (2) з частковим задушенням !! в несучий
шар грунту з подальшим вщкачуванням води iз свердловини насосом i частковою зачисткою забою желонкою, шсля чого в свердловину вщ-сипляеться порцiя сухо! бетонно! сумiшi (3) на висоту 35… 40 см об'-емом 0,025… 0,035 м3-
в) тдйом обсадно! труби (2) на висоту 20… 35 см i трамбування трамбуючим снарядом (4) сухо! бетонно! сумiшi в забш свердловини до рiвня первинно! глибини свердловини, вна-слщок чого в нижнiй частинi свердловини створюеться маловодопроникна бетонна проб-ка-розширення (5) i ущiльнена зона (6), що практично повнiстю виключае в подальшому приток води у свердловину (1) —
г) пошаровi пiдсипання при шднятш трамбiв-цi щебеню i втрамбування його в дно свердловини (1) трамбiвкою (4) до стану «вщмови». Об'-ем кожно! порци щебеню, що пiдсипаеться, складае 0,020… 0,025 м³, тобто на висоту 30… 35 см. Для створення розширення (5) використовуеться ще-бiнь фракцiею 20… 40 мм i мiцнiстю не менш як 30 МПа. За стан «вщмови» приймають понижен-ня ущшьнювано! поверхнi рiвним 0,8. .1 см за 1 удар трамбiвки. В результат втрамбування 3…4 порцiй спочатку сухо! бетонно! сумiшi, а поим щебеню в нижнiй частинi свердловини створюеться розширена основа (5) паль дiамет-ром до 0,45 м i заввишки до 0,50 м, а також ущ& gt- льнена зона (6).
В процес пiдсипання i втрамбування щебеню замiряються, обчислюються i заносяться до «Журналу …» основш параметри, вказаш у вщ-повiдних графах. Ц параметри визначаються таким чином: висота скидання трамбiвки по мiтках, що наносяться на трос з точшстю ±10 см- повна величина пониження щебеню по рiзницi мiж даними- кшьюсть ударiв безпосе-реднiм !х пiдрахунком- величина «вiдмови», як
середня величина пониження поверхнi щебеню на останшх 5 ударах трамбiвки.
В тому випадку, якщо 1-а порщя щебеню повнiстю втрамбована у грунт, то необхщно приступити до втрамбування 2−1 порци щебеню до стану «вщмови».
д) установка в свердловину (1) усерединi обсадно! труби (2) арматурного каркаса (7) з його частковим задушенням в розширення (5) i

е) дiставання обсадно! труби (2), в т. ч. з Bi-бращею, i утворення буронабивно! палi (10) з подальшим видаленням верхнього шару грунту i пристроем ростверку.
Залежно вiд конкретних грунтових умов i оснащення бетонування стовбура палi може здiйснюватися тсля дiставання обсадно! труби або з одночасним !! дiставанням.
заливка в свердловину через воронку (8) литого бетону (9) з осщанням конуса 18… 20 см класу В15 шляхом вшьного його скидання на проект-ну висоту.
Арматурнi каркаси перед! х установкою в свердловини повинш бути очищенi вiд iржi i грунту. Основнi параметри по установщ арма-турних каркасiв у свердловини заносять до «Журналу …».

1
Не допускаються перерви в укладаннi бе-тонно! сумiшi в свердловину на якийсь час не бшьш як 0,5 години.
Верхня опорна частина паль у випадку вщ-ривки котловану до вщм^ки низу шдготовки шд ростверк бетонуеться в спецiальному оголовку.
Бетон готуеться на мiсцi в малогабаритнiй бетономшалщ.
Рис. 1. Технолопчна схема пристрою буронабивно! пал1:
1 — свердловина- 2 — обсадна труба- 3 — суха бетонна сумш- 4 — трамбуючий снаряд- 5 — маловодопроникна бетонна пробка- 6 — ущшьнена зона- 7 — арматурний каркас- 8 — воронка- 9 — литий бетон- 10 — буронабивна паля
Оргашзацшно-технолопчна лшшна модель виконання робiт
Коя Наймекування операцм Тривалють, хв
1 1 2 II 4 1 5 6 1 7 1||
1 Перем! щення установки до мюця буршня т III -1 III 1 III 1 III 1 III 1 III
2 Буршня свердловини 1 III --1 ] 1 1 1 1 1 III 1 III 1 III
3 Улаштування обсадно! труби и 1 1 1 ! III 1 III
4 Вщкачування води э ВНуТрШНЬО! порожнини ОбСЭДНО! труби 1 1 1 1 III 1 III 1 III
5 Вщсмпання втрамбування сухо! бетонно! суМ1Ш| щебеню 1 1 III 1 III 1 III
6 Улаштування арматурного каркаса _1 III 1 III
7 Бетонування стовбурэ пал ] [II -1 1 1
8 Дктавакня обсадно! труби Е 1 1 1 |
9 Форм у ванн я оголовку пал
Рис. 2.
Тривалють улаштування одше! пат визна-чаемо за формулою
п
т = 1,.
1 =1
де Т — тривалiсть улаштування одше! палi- ti-1 — тривалiсть 1 — ] -о! операци- п — кшьюсть операцiй.
Висновок
Таким чином, запропонована технолопчна схема в значнш мiрi сприяе пiдвищенню ефек-тивностi i надiйностi буронабивних паль у во-донасичених грунтах та може бути покладена в основу розробки технолопчних карт при вико-нанш даного виду робiт.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК 1. ДБН. Д. 2. 4−2-2000.
Надшшла до редколегп 02. 04. 2008.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой