«Љумњурият» ва баъзе омилњои тањаввули луѓавии забони тољикї

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации (СМИ)


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

10. 01. 10. ЖУРНАЛИСТИКА
10. 01. 10. JOURNALISM
УДК 070 Ф. УМАРБЕК
ББК 80,84
«?УМ?УРИЯТ» ВА БАЪЗЕ ОМИЛ? ОИ ТА? АВВУЛИ ЛУ? АВИИ ЗАБОНИ ТО? ИКЙ
Вожа? ои калид?: забои, истило? от, матбуот, та? аввулот, инкишоф, та? лил, р? знома, манти? и сухан
Таркиби лугавии забони то? ик? бор? о дар пайи сиёсат ва идеологияи замона ба та? аввулу тагйирот дучор гашта, ба он калимаву истило? оти забои? ои бегона ворид шудаанд. Ба са? ифа?ои р? знома?о назар карда, ба хуб? пай мебарем, ки дар? ар як давра забон то ку? о ба та? аввулот дучор гаштааст, зеро васоити ахбори омма чун асли? аи тавоно дар такмил ва пешрафти сохти сиёс?, и? тимо? ва маънавии? омеа ма? оми шоиста дорад.
Аз нахустин р? зномаи то? икии «Бухорои шариф» (11-уми марти соли 1912), то дигар р? зномаву ма? алла?ои баъдтар бо к? шишу талош? ои равшанфикрони то? ик баву? удомада, ма? ом ва? ойго?и забони то? ик? дар маркази тава?? у? ?арор дошт. Аммо ин масъала пас аз таъсиси? ум?урии Мухтори Ш? равии Сотсиалистии То? икистон ва ба ву? уд омадани нахустин нашрия дар он («Иди тодик» 15-уми марти соли 1925) ранги дигар гирифт. Ба хусус, дигаргун шудани шароити зиндагии хал? и то? ик дар нати? аи Ин? илоби Октябр, таъсири омил? ои сиёсию идеолог?, бар? арор шудани робитаи хал? и то? ик бо мардуми рус ва? амзамон таъсири забони рус? ба забони гуфтуг? йиву адаб? боиси та? аввулоти лугавии забони то? ик? гардид. Та? аввулоту тагйироте, ки пас аз Ин? илоби Октябр дар забони то? ик? ба ву? уд омад, на? ши он дар ро? и инкишофу пешрафти минбаъдаи он аз ду самт? ам мусбат ва? ам манф? ба? огузор? мешавад. Пас аз ин? илоб дар баробари ба ву? уд омадани дигаргуниву пешрави? ои азим дар со? а?ои гуногуни? аёти хал?, забони адабии то? ик? низ ба давраи нави тара?? иёти таърих? ворид шуд. Дар ин замон таъсиси? ум?урии Мухтори Ш? равии Сотсиалистии То? икистон дар? айати Узбекистан (1924) ва сипас табдил ёфтани он ба? ум?урии Ш? равии Сотсиалистии То? икистон (соли 1929), зиндаг? дар? айати Итти? оди Ш? рав?, ки забони ягонаи умумидавлат? рус? ба шумор мерафт, инчунин р? зномаву ма? алла?о дар шаклгириву густариши забони? озираи то? ик? са? ми назаррас гузоштанд. Ба таъбири забоншинос С. Назарзода «Матбуот он сол? о озмоишго? е буд, ки лугату истило? оти нав аввалан дар дастго? и он сан? ида шуда, сипас вориди забони адаб? мешуданд» (3, 16).
Тамоми тагйирот сарфи назар аз мусбат ё манф? буданаш баёнгари во? еаву ?одиса?ои ?ар як замон мебошад ва ин раванд ба забон низ бетаъсир нахо? ад монд. Тагйир ёфтани сохти и? тимоии замон, пешрафти? аёти сиёс?, модд? ва маънавии хал?, нахуст дар забон намудор мегардад. Зеро бо падид омадани сохтори нави? амъият дар со? аи исте? солот, маориф, маданият маф? ум?ое ба ву? уд меоянд, ки? ар кадоме дар ифодаи худ во? ид?ои нави лугавиро ба ву? уд меоранд. Чунин маф? ум?о сол? ои зиёд дар забони то? ик? тавассути забони рус? ворид гардидаанд ва муддати зиёд ба? амон тарзи рус? ва аврупоии худ корбаст шудаанд. Чунончи, аввалин усули истифодаи ин вожа? о и? тибоси айнан ва бевосита, аз? абили трактор, стансия, инженер, вокзал, самолёт, институт, республика, партия, пропаганда, пролетариат ва амсоли ин буда, то огози даврони бозсоз? ва со? ибисти?лолии То? икистон дар таркиби лугавии забони то? ик? ва матн? ои р? знома?о бо? амин шакли навишту талаффузи русиашон фаровон истифода шудаанд. Агар бархе аз истило? оти техникиро сарфи назар намоем, ?арина ва муодили тодикиашон? исми зиёди вожа? ои рус? дар забони мо мавдуд будааст. Аммо ба сабаби он ки забони рус? миёни 15? ум?урии Итти? оди Ш? рав? мав? еи аввалро со? иб буд, ба забони модарии? ар як дум? ур? дар сат? и расм?, бахусус дар нашрия? ои давр?, ки? амзамон ифодакунандаи? адаф?ои ?изб буданд, чандон тавадду? зо? ир намешуд. Ани? тараш, дорои? ои забони тодик? ?урбони идеологияву сиёсати? укумати онва? та гардида буд. Ин? а?и?ати талх ва падидаи номатлуби он замон, ?арчанд рушанфикрони даврро норо? ат карда бошад? ам, эшон бо сабаби та? озои вазъият ва сиёсати иделог? ба? ри исло? и вазъ чорае надоштанд. Бар асари омил? о ва ангеза? ои идтимоиву сиёс? ва фар? анг? дар забони адабии тодик? тагйироти зиёде ба вудуд омад. Агар то ин? илоби ибтидои садаи XX ва ба? айати Ити? оди Ш? рав? дохил шудани Тодикистон забони адабии
136
НОМАИ ДОНИШГОХ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 2(43)2015
то? ик? бар пояи забони классикии адибони форсу тодик ривод меёфт, баъд аз он сиёсати? укумати ва? т мадрои инкишофи забони тодикиро куллан тагйир дод. Ба таъбири академик М. Шакур?, дар ин давра забони мо «тодикивожаву русисохтор» гардида буд. «Забони мо ду маротиба ба? олати махсуси ногувор дучор шуд. Бори аввал? ангоми истилои араб буд, ки тамоми низоми давлатдор? ба араб? сурат мегирифт ва забони форс? забони хонаг? шуда буд. Бори дувум дар замони ш? рав?, ки мутаассифона бинобар талаботи сиёсати давр забони тодик? аз низоми давлатдор? дур гардонида шуд ва забони хонанишин гардид» (6, 28).
Ин падида? о натидаи та? аввулоти сол? ои 1920−1930- юм буданд, ки дар таърихи забони тодик? ба? су мунозира? ои зиёдеро ба вудуд оварданд. Огози ин падида нахуст аз содагардонии забон бо ма? сади ба истило? саводноккунии мардум ва табдили алифбои арабиасоси форс? ба лотин? ибтидо мегирад, ки дар таърих бо номи «ма?ви бесавод?» ёд мешавад. ?амзамон, та? ияи имлои нав ва муайян намудани чигунагии забони адабии тодик?, афзоиши на? ши матбуот ва таъсири забони рус? ба он идомаи та? аввулот ва мубо? иса?ои дохили ин забон дар сол? ои мазкур ба? исоб мераванд. Дар сол? ои аввали? окимияти Ш? рав? чун дигар дум? ури?ои Осиёи Миёна дар Тодикистон низ яке аз? адаф?ои му? ими сиёсати давлат? гузаронидани ин? илоби фар? анг? ва саводнокгардонии а? ол? ма? суб меёфт. Аммо? укумати ва? т чораи нахустини ро? андозии ин ин? илоби фар? ангиро дар табдили хати арабиасоси форс? ба лотин? дид. Забоншинос ?. ??раев тагйири алифбои арабиасоси форсиро зарбаи нахустин дар ро? и дудо кардани забони тодик? аз асолати таърихии он зикр сохтааст Ва? дуруст дарёфта, ки ин тадбир «заминаи асосии рушди забонро, ки забони адабиёти классикии? азорсолаи форсу тодик мебошад, заиф кард» (5,31).
Падидаи табдили алифбои арабиасоси тодикон, ки дар охири сол? ои 20-уми садаи XX ба вудуд омад, миёни му? а??и?он ва забоншиносони тодик ду андешаро ба вудуд овардааст. Гур?? е агар ин тадбирро сиёсати деринаи? укуматдорони онва? таи рус маънидод карда, амалисозии? адафу ма? сад?ои муайян ва теша ба решаи фар? анги ?азорсолаи тодик донанд, бархеи дигар бар онанд, ки ин амал та? озои замон буд. Вале бештари му? а??и?он ба ин андешаанд, ки? адафи ин к? шиш?ои ?укумати давр барои содагардонии забон на саводноккунии мардум, балки? арчи зудтар ба омма расонидани матолиби а? дофашон будааст. Му? а??и? Пайванди Гулмуродзода зикр мекунад, ки «?атто гур?? е аз олимони рус дар матбуоти русии Осиёи Миёна дар сол? ои 20-уми садаи гузашта даъво пеш оварданд, ки барои тодикон бояд забони тоза эдод кард» (2).
Зу? ури р? зномаву мадалла? ои нав минбаъд дар та? авулоти лугавии забони тодик? ва рушду такомули истило? оти нави сиёсиву идтимо? са? м гирифтаанд. Пешсафтарин нашрияи расмии «?ум?урият» ?ам, ки дар он сол? о номи «Тодикистони сурх» — ро дошт, дар он замон майдони фарох ва минбари озод барои мубо? иса?о дар атрофи масъала? ои забон гардида буд. Бузургтарин шахсият? ои сиёс?, фар? ангии кишвар, аз? абили устодон С. Айн?, А. Ло? ут?, Б. ?афуров, М. Турсунзода ва дигарон ма? з дар са? ифа?ои ин р? знома барои бедории тафаккури милл?, худого? ва худшинос? ма? ола?о нигоштаанд.
Аз услуби «Бедории тодик» то ба «Тодикисони сурх» табдили ном кардани он аён мегардад, ки пас аз ин? илоб ва дар сол? ои аввали? окимияти Ш? рав? забони тодик? асолати худро бар пояи забони осори классик? то дойе ниго? доштааст. Чунончи, Аврупо-Урупо, октябр-уктобир, комитет-кумита, программа-пругром, комиссия-комисиюн, телеграф — телегроф барин истило? оти русиву аврупо? ба талабот ва сохтори забони тодик?, бахусус ба талаффуз, яъне савтиёти он мувофи? гардонида мешуд. Ин анъана то замони иваз шудани алифбои араб? ба лотин?, яъне то сол? ои 1929 ба? амин минвол идома кардааст.
Дар хусуси масъалаи пругроми тайёршудаи ба воситаи Плохонуф ва тасди? и р? зномаи Искро, дар? исмати асосии? амин пругром, дар миёни мудофиачиёни и? тисод? ва тарафдорони фир? а? буданд, мубориза ба ъамал омад («Бедории тоцик» 1928.- 13-уми август).
Инчунин усули дамъбандии араб? ба воситаи пасванд? ои — ун, — юн, -от, -ёт дар вожа? ои рус? низ роид гардида будааст.
Кумитаи ин? илоб тасмим гирифтааст, ки? арчи зудтар лои? а ва дастуроти ш? ро?о ва комисиюн? ои ?ишло?отро ба забони узбек? ва тодик? чоп ва мунташир намояд («Бедории тоцик», 1925.- 28-уми декабр).
Дар ин давра истило? соз? ба таври маълум сурат гирифта, барои ифодаи маъно? ои нав аз калима? ои тодикиву араб? ба таври васеъ истифода мешуд ва? амчунин, захираи бойи фонду таркиби лугавии забони тодик? пурра ба кор мерафт.
Аз мутолиаи шумора? ои сол? ои сиюм э? сос мегардад, ки вожа? ое, ки бар пояи сабки забони р? зномаву мадалла? ои то замони Ин? илоб, аз? абили «Бухорои шариф», «Шуълаи ин? илоб», «Овози тодик» истифода мешуданд, то андозае бегона ва нофа? мо гардида буданд. Калимаву истило? оти русию аврупо? фавд-фавд тавассути забони матбуот ба забони адаб? ро? ёфта, дойи
137
НОМАИ ДОНИШГОХ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 2 (43) 2015
вожа? ои аслии то? икиро танг менамуданд. Ба таъбири академик Му? аммад?он Шакур? «агар забони ма? аллаи „Шуълаи ин? илоб“ (Самарканд, 1919−1921) бо р? зномаи „Овози точик“ (Самарканд, аз соли 1924) ва ё „Бедории то? ик“ (Душанбе, аз 1925) му? оиса шавад, бештар аз? ама ин чиз ба назар мерасад, ки дар забони ин ду р? знома унсур? ои гуфтуг? йи авомона ва бе? оидаг? бо суръат афзоиш ёфта ва забон о? иста-о?иста аз форсии адабии? азорсола дур шудааст» (6, 32).
Айни? амин нукта дар мактуби адибони то? ик Сотим Улугзода, Абдусалом Де? от?, ?аким Карим ва Мирзо Турсунзода бо номи «Бар зидди вайронкори? ои забон», («Точикистони сурх».
…) ба тафсил дарч шудааст. Адибони то? ик Сотим Улугзода, Абдусалом Де? от?, ?аким
Карим ва Мирзо Турсунзода, ки баъдтар бо р? зномаи «Точикистони сурх» ?амкории доим? доштанд, аз камбудиву ну? сон?ои забони он из? ори нигарон? кардаанд. «Газета?ои мо ба чойи ин ки дар исло? ва такмили забон, дар интишори забони дурусти адаб? ро? бар? кунанд ва сардор? намоянд, баръакс худашон ба вайронкори? ои дурушти забони точик? ро? меди? анд. Газетаи „Точикистони сурх“ ?ам на тан? о аз ин гуна хатокор? хол? нест ва на фа? ат бар зидди он? о мубориза намебарад, балки, мутаассифона, дар ин вайронкори? ои забони точик? пешрав ва пешо? анг аст». («Точикистони сурх», 1936.- 4 январ).
Аз нигошта? ои сол? ои 1925 то сол? ои 1940 чунин ба назар мерасад, ки забони р? знома барои мардум? ариб дар? олати то як андоза бегонаг? ?арор дошт. Яъне асолату назокати классикии меъёри забони матбуот бар тиб? и дастуру меъёр? ои ?изби ?оким ?адафмандона тагйир ёфта буд. Забоншинос Норму? аммад Одинаев ин нуктаро батафсил зикр карда, ки «сол?ои 20-уми асри XX? ама гуна истило? оти забони адаб? ва ивазшавии алифборо сиёсати замон ба ма? сади чудо намудани точикон аз гузаштаи фар? анг? ба ро? монда буд… Ин тадбир дар сол? ои 20−30 тамоми мардумро аз фар? ангу адаби гузашта чудо намуда, донишманду де?? онро дар як сат? гузошт» (4, 43).
Ибтидои сол? ои 30-юми садаи ХХ давраи? ассостарини та? аввулоти забони точик? ба шумор меравад. Ма? з дар ин давра сиёсати навсозии забон, гузариш ба алифбои лотин? ва зери фишори сиёсат ва идеологияи давлат? ?арор гирифтани меъёр? ои дастурии забон р? йи кор омад, ки ба забони матбуот таъсири ами? гузошт. Ин та? аввулот ва навсозии забони адаб? то ибтидои сол? ои 40-ум идома ёфт. Аммо ибтидои да? солаи чоруми садаи бист боз як мар? алаи дигари тагйиротро дар забони точик? ба вучуд овард. Ин, пеш аз? ама, гузаштан аз алифбои лотин? ба кирилл? буд. ?ор? гардидани алифбои лотин? ва пас аз чанде гузаштан ба алифбои кирилл? (1940) доираи истифодаи калима? ои русиву аврупоиро дар забони точик? зиёд намуд ва дар баробари ин мав? еи истифодаи истило?? ои хоси забони точик? ма? дуд гардид. Ба ин восита мав? еи асолати забони точик? ва таркиби лугавии он дигарбора? урбони сиёсати замон гардид. Ачиб он, ки истило? оти русиву аврупо? ба зуд? чойи вожа? ои нобу шевои точикиро ишгол намуданд ва зуд ба забони адабиву китоб? ва ба забони мардум ро? ёфтанд. Чунончи, ?ум?ур? — республика, ?изб — партия, накша — план, пешо? анг — пионер, варзиш — спорт, ин? исор — монополия, маърака — компания, сарбор? — нагрузка ва сад? о калимаи дигар амсоли ин аз? абили вожа? ои аслии точик? буданд, ки акнун дар матни р? зномаву китоб? о ва нут? и мардум ба шакли русиву аврупоиашон корбаст мешуданд.
Забоншиносон воридшавии вожа? ои бегонаро ба таркиби лугав? яке аз ро?? ои асосии ган? ва пури? тидор гаштани забон медонанд. Аммо ин дар сурате даст меди? ад, ки? ангоми ворид сохтани? ар гуна истило? ?оида?ои сарфу на? в ва талаботу меъёр? ои савтиёти забони мавчуда сарфи назар нашаванд. Модоме ки дар таркиби лугавии забони худ? вожа? ои нобу шево барои ифодаи тамоми ашё мавчуд аст, ичбор? чор? намудани вожа? ои забони бегона нишонаи он аст, ки меъёр? ои дастурии забони точик? зери фишори сиёсати давр? арор доштааст.
Маълумоти имр? за нишон меди? ад, ки дар совхоз? ои пахтакории цум? урият ?ан?з дигаргун? нест («Точикистони сурх», 1930. — 10-уми июн).
Дар мактаб? ои ибтидо?, миёнаи нопурра ва миёнаиреспубликаамон нимсолаи якуми та? сил ба охиррасид… («Точикистони сурх», 1940.- 4-январ).
Дар ин ду санад, ки яке маводи соли 1930 ва дувум? маводи соли 1940-и «Точикистони сурх» аст, аввал калимаи? ум?урият истифода шудааст, сипас калимаи русии республика ба забони матбуот ро? ёфтааст.
Та? аввулот ва тагйироти лугав? дар илми забоншинос?, одатан ба воситаи имконоти дохилии забон ва инчунин, и? тибос аз забон? ои бегона ба вучуд меояд. Дар мар? илаи муайяни инкишофи забон барои ифодаи як маф? ум ду ва ё се во? иди ?аммаъно истифода мешавад. Чунончи, дар мавриди ифодаи р? знома аввал? арида мегуфтанд, сипас р? знома истифода шуд, як муддат варианти русиаш газета маъмул гашт ва о? ибат имр? з р? знома э? ё гардид ва мавриди истифодаи
138
НОМАИ ДОНИШГОХ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 2(43)2015
умум? арор дорад. Ба монанди ин вожаи фирка дар замони амирй маъмул буд, баъдан дар замони ш? рав? калимаи русии партия? ойи онро гирифт, аммо имр? з вожаи? изб мавриди истифодаи умум? арор дорад.
Давраи ав? и то? икиситез? ва русигароии забон пас аз? абул намудани алифбои кирилл? (1940) дониста мешавад. Тадбири алифбоивазкун? хал? и моро да? сола?о а? иб мононда, дар баробари ин пайванди моро аз мероси бойи гузаштагонамон чудо кард. Аллакай дар сол? ои 1940−1950 мардум ба вожа? ои рус? то чойе ошно? пайдо карда буданд ва забони матбуот омехта бо вожа? ои русию аврупо? мавриди истифода? арор дошт.
Ба андешаи академик Му? амадчон Шакур? «…натича ин шуд, ки як содаг? йии ма? з, як содагаройии одии пастма? ак, як содаписандии бесаводона, ки? оидаи нигориш, риояи таносуби сухан ва манти? и робитаи чузъ? ои онро эътироф намекард, ривоч ёфт, ?аламронии худсаронаи бесаводона расм шуд» (6, 21).
Дар да? соли 50- уми асри гузашта «Точикистони сурх» калима? ои русию точикро ба таври мувоз? истифода бурдааст. ?атто одитарин калима? ои точик? бо? аммаънои русиашон оварда мешаванд.
Ба наздик? пленуми комитети партиявии район барпо шуд… («Точикистони сурх», 1950.- 31-уми март).
Тан? о аз мисоли овардашуда аён аст, ки вожа? ои русии пленум-ма?лис, комитет-кумита, партияв?-фиркав?, ?изб?, район-но?ия ма? оми расм? гирифтаанд.
Бо вучуди ин сол? ои 50-ро метавон як давраи та? аввулот ва огози баргаштан ба асолати забони точик? номид. Ма? з дар ин замон о? иста-о?иста равияи э? ёи маданият ва р? овардан ба таърихи гузаштаи хеш огоз гардид, ки ин раванд ба меъёри истило? созии забони точик? низ бетаъсир намонд. ?арчанд меъёри асосии истило? созии забони точик? дар баъзе со? а?о ба воситаи вожа? ои асосии точик? амал? гардид, вале дар баъзе со? а?о, хусусан илм? ои да? и? ва ичтимоию сиёс? бештари истило?? о бета? йир монданд.
Съезд боз як бори дигар нишон дод, ки ташкилоти партияв? аз чи? ати идеяв? ва политик? чи гуна афзудааст («Точикистони сурх», 1940. — 29-уми март) —
Шуб? а нест, ки ан? уман ба фаъолияти зури вакилон гузашта, барои … баланд бардоштани фаъолияти сиёс? ва ме? натии он? о тадбир? ои му? им муайян менамояд («Точикистони совет?», I960.- 24-уми).
Ин мисол? о, ки яке аз шумораи сол? ои 1940 ва дигар аз сол? ои 1960 оварда шудааст, далели тагйирёбии истило? оти лугавианд. Агар дар да? солаи аввал вожа? ои русии съезд, партияв?, идеяв? ва политик? маъмул бошанд дар сол? ои 60-ум съезд ба ан? уман ва политик? ба сиёс? бадал гардидааст. Инро метавон огози нишона? ои бе? созии вазъи забони точик? дар ин сол? о номид.
Сол? ои 1950 ва 1960 дар пайи сиёсати? укумат, ки андаке нарм гашта буд, иртиботи фар? ангии зиёиёни точик ба кишвар? ои ?амзабон — Эрону Афонистон як андоза вусъат ёфт ва он боис шуд, ки ба забони точик? асар? ои зиёде тарчума ва баргардон шаванд. Дар таъсири ин тавассути матбуоти кишвар? ои ?амфар?анг ба таркиби лугавии забони точик? вожа? ои нав падид омаданд.
Му? а?ки?он ин таъсирро мусбат арзёб? намудаанд. Аз чумла Р. Амонов ва Р. ?аффоров ?айд мекунанд, ки: «Дар натичаи таъсири кишвар? ои ?амсоя — Афгонистону Эрон сол? ои охир да?? о калимаву таркиб ва модел? ои нави иборабанд? ба забон дохил гардид: овозхон, к? дакистон, ?изб, ёвар, дастовард, но? ия, навор, уток, таи, бидуни, ?и?ати, василаи, тавассути- пешоянд? ои таркиб?-аз ниго? и, аз ли? ози, ба хотири, ба шумули, аз? айси, ба? айси- ибора? ои бистар? шудан, тасмим гирифтан (1).
Аммо ворид шудани ин калима? о ба забони точик? доира? ои махсусро ба ташвиш оварда буд. Ин буд, ки он замон ба? си иваз намудани калима? ои расмиятёфтаи забони точик? ва рус?-интернатсионалист? ба муодил? ояшон, ки г? ё бо таъсири шева? ои эрониву афгон? ворид шудаанд, ба вучуд омад ва, мутаассифона, аксаран ин падидаро „тамоюли нораво ва носолим“ маънидод карданд. Аммо, чунон ки аз таърихи забон маълум аст, чунин калима? оро, ки дар замони ш? рав? эронизм мегуфтанд, дар асл бо таъсири шева? ои Эрон ва Афгонистон падид наомада, балки? амон унсур? ои классикие буданд, ки дар натичаи демократ? шудани забони адабии точик? ва риояи меъёр? ои классик? пайдо шуда буданд.
Пас аз сол? ои 60-ум ?арчанд масъалаи забон ва тарзи баён, аз? абили тарзи ибораорой? ва калимаву чумласоз?, манти? и сухан ва услуби тарчума бештар мавриди му? окима ва таваччу? и зиёиён? арор гирифт, вале ин му? окима?о чандон ба дарди забони точик? нах? рд. То даврони бозсоз? вазъи забони точик? мувофи? ба хоста? ои сиёсати даврони Ш? рав? бо? монда, дар забони матбуот вожа? ои рус?-интернатсионал? фаровон истифода мешуданд. Чунончи:
139
НОМАИ ДОНИШГОХ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ» SCIENTIFIC NOTES"
№ 2 (43) 2015
Газета? ои мамлакат? ои социалистии бародар, матбуоти партиям коммуниста ва коргарй, а? амияти оламшумули таърихииин съездро? айд карда истодаанд («Точикистони совета», 1971. -1 -уми апрел) —
Коллективи итти? одияи исте? солии пахтатозакунии К? лобзакази пахтакорони район? ои Совет ва Дангараро и? ро кард.. (Точикистони совета", 1980. — 5-уми апрел) —
Аксарияти даъватшудагон аз То? икистон аъзоёни ВЛКСМ буда, нишон? ои комплекси ГТО доранд, спортсмен? оиразряддор мебошанд («Точикистони совета», 1980. — 30-юми март) —
То замони бозсозй ва? абули ?онун «Дар бораи забони точикй» (22-юми июли соли1989) забон бештар дар и? отаи сиёсати давр? арор дошт. Тан? о нимаи дуюми сол? ои 1980 дар То? икистон давраи э? ёи тамаддун ва фар? анги бостонй шур? ъ мегардад ва бо вазидани насими бозсозй нахустин даъвои хал? и то? ик аз озодии исти? лолияти забон огоз шуд. Ма? олаю асар? ои Му? аммад?он Шакурй, Лои? Шералй, Ра? аб Амонов, Р. ?аффоров, ?ктами Холи? назар, Мукаррама? осимова ва да?? ои дигар гуво? бар он аст, ки хал? и то? ик нахустин воситаи э? ёи миллии хешро дар озодию исти? лолияти забонаш тасаввур намуда буд.
Бо шарофати бозсозию ошкорбаёнй дар тамоми ришта? ои ?омеа, аз? умла фар? ангу илм, ?а?и?атнигорй дар такя ба усул? ои илмй шур? ъ гардид. Дар партави сиёсати бозсозй ва ошкорбаёнй, ки ро? барияти ?укумати ва? т ба ин? ама ро? кушода буд, дар баробари э? ёи расму анъана? ои бостонй ва пос доштани осори гузаштагону ниёгон, та? киму густариши на? ши забони модарй дар? омеа р? з аз р? з афзуд.
Пас аз? абули ?онун забони то? икй ба ма? оми давлатй со? иб гардид ва акнун забоне? исоб меёфт, ки номи? ум?урй ба он вобаста буд. Во? еан забони то? икй акнун ба ма? рои дигар равона гардид ва? аракат?ои озодихо? иву демократиткунонии? омеа ба он таъсир гузошт. Аз? ама му? им забони то? икй ба тадри? дар тамоми идораву муассиса? ои давлатй ро? ёфт ва забони русй? амчун забони муоширати байни миллат? о ма? ом гирифт. Тамоми махдуда? о бардошта шуда, да?? о калимаю вожае, ки дар замони ш? равй истифодаашон ма? дуд буд, аз? абили ?ум?ур?, ан? уман, ?изб, но? ия, ш? ро, ша? рванд ва гайра дубора мавриди истифода? арор гирифтанд.
Ин? о метавон ба чунин хулоса расид, ки? арчанд дар замони ш? равй забони то? икй та? ти таъсири забони русй? арор дошт, вале бо ву? уди ин дар як? о наистода, баръакс пеш рафтаву нумуъ кардааст. Ангеза? ои ?адафмандонаи замон тан? о дар сат? и расмй ва забони матбуот бо? й мондаанд. Сад? о асару китоби бадеии адибонамон, ки дар сол? ои ?окимияти Ш? равй таълиф шудаанд, гуво? и он аст, ки забони адабии то? икй дар асл бар пояи забони ноби классика? арор дошт, ки имр? з мо бо он сари кор мегирем. Аз ин р?, агар имр? з агар бар он андеша бошем, ки? окимияти Ш? равй ва забони русй забони то? икиро ба? олати харобиовар дучор намуд, он? ам чандон аз р? йи инсоф нахо? ад буд. Дар акси? ол низ забони р? сй ба сифати яке аз забон? ои му? тадири дунё? амчун манбаи инкишофи забони то? икй хизмат намудааст. Аммо бо гузашти айём истифода шудани вожаву истило? оти русй дар забони то? икй ва баъдан иваз шудани он? о бо муодил? ои то? икиашон низ як? одисаи табий хо? ад буд. Тан? о забони ВАО тамоми тагйироту дигаргунии? омеаро зуд? абул намуда, чун оина та? ассум мекунад, аммо ин маънои онро надорад, ки? арфи гуфтаи ВАО ну? таи охирин ва намунаи аслии забон пазируфта шавад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Амонов, Р. И? тибос?ои забон чй муаммо доранд? / Р. Амонов, Р. ?аффоров // То? икистони советй.- 1988. — 17-уми сентябр.
2. Гулмуродзода, П. — Забони форсй: ?олаб?ои ш? равй ва тафаккури? олабй / П. Гулмуродзода // Сомонаи BBC http: //www. bbc. co. uk/tajik/institutional/2012/01/120 121_ea_persian_gulmurod. shtml 2012. — 21-уми январ.
3. Назарзода, С. На? ши матбуот ва тарчума дар ташаккули истило? оти забони точикй / С. Назарзода // Баъзе масъала? ои забони васоити ахбори омма. — Душанбе: Ому, 2009. -С. 16−24.
4. Одинаев, Н. Саба?? ои таърихии та? аввули забони точикй. / Н. Одинаев // Забони точикй дар мабнои мубо? иса?о. — Душанбе: Ирфон, 2007. — С. 39−56.
5. ??раев, ?. На? ши омил? ои ичтимой дар рушди забон / ?. ??раев // Забон ва чомеа (Мачм?аи ма? ола?ои илмй). — Душанбе: Деваштич, 2006. — С. 27−42.
6. Шакурй, М. Сарнавишти форсии точикии Фароруд дар садаи бист / М. Шакурй — Душанбе: Адиб, 2003. — 104 с.
REFERENCES:
1. Amonov, R. Which issues do language borrowings have? / R. Amonov, R. Gafforov // Tojikistoni soveti.- 1988. — 17 September.
140
НОМАИ ДОНИШГОХ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 2(43)2015
2. Gulmurodzoda, P. — Persian language: Soviet stereotypes and stereotypical thinking / P. Gulmurodzoda//BBC Website http: // www. bbc. co. uk / tajik / institutional / 2012 / 01 / 120 121_ea_persian_gulmurod. shtml 2012. — 21 January.
3. Nazarzoda, S. The role of the press and translation in the development of terminology of Tajik language / S. Nazarzoda // Some issues of media language. — Dushanbe: Ому, 2009.- PP. 16−24.
4. Odinaev, N. The historical lessons of the development of Tajik language. / N. Odinaev // Tajik language at the center of discussions. — Dushanbe: Irfon, 2007. — PP. 39−56.
5. Juraev, Gh. The role of social factors in the development of language / Gh. Juraev // Language and society (collection of scientific articles). — Dushanbe: Devashtich, 2006. — P. 27−42.
6. Shakuri, M. The fate of Persian Tajik Maverannahr in the twentieth century / M. Shakuri. -Dushanbe: Adib, 2003. — 104 p.
«Чумхурият» и некоторые факторы развития терминологии таджикского языка
Ключевые слова: язык, терминология, идеология, политика, печать, развитие, анализ, логика речи.
В статье рассматривается и анализируется проблема становления и развития терминологии современного таджикского языка. Автор на основе материалов периодический печати, в том числе газеты «?ум?урият», пытается показать процесс становления терминологии таджикского языка с учётом политических и социальных факторов, а также процесс развития таджикской прессы и с помощью этого выявить особенности его изменения. В статье с акцентом на реальные материалы также показан процесс внедрения инородных, в том числе русских, слов и терминов в словарный состав таджикского языка, пути их адаптации с нормами и закономерностями таджикского языка, роль периодических изданий в популяризации новых понятий и т. д. Процесс внедрения инородных терминов в словарный состав таджикского языка посредством прессы (средств массовой информации) в разные периоды его развития имел не одинаковый характер. Так, если в советское время внедрение таких терминов и понятий имело постоянную тенденцию, то в годы государственной независимости Республики Таджикистан в силу национального самосознания наблюдается отказ от них.
& quot-Jumhuriyat & quot-and some factors of terminology of Tajik language Keywords: language, terminology, ideology, politics, press, development, analysis, logic of speech.
The article discusses and analyzes the issues of establishment and development of terminology of modern Tajik language. The author on the basis of the periodical press, including '-'-Jumhuriyat" newspaper, shows the process of establishment of Tajik language terminology taking into account political and social factors as well as the development of Tajik press, and reveals the features of its change through it. With an emphasis on real materials, the article also shows the process of introduction of foreign, including Russian, words and terminology into the vocabulary of Tajik language, the ways of their adaptation to the norms and laws of Tajik language, the role of periodicals in the promotion of new concepts, etc. The process of introduction of foreign terminology into the vocabulary of Tajik language through the press (the media) in different periods of its development does not have the same character. So, if in the Soviet period the introduction of such terminologies and concepts had a constant trend, however, they are cut down in the years of independence of the Republic of Tajikistan by virtue of national identity.
Малумот дар ораи муаллиф:
Умарбек Фаридун (Фаридуни Умарбек), аспирант курси 2-юми факултети журналистикаи Донишго? и миллии То? икистон (Цум?урии То? икистон, ш. Душанбе), E-mail: faridun-0990@mail. ru
Сведения об авторе:
Умарбек Фаридун (Фаридуни Умарбек), аспирант 2-ого курса факультета журналистики Таджикского национального Университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе), E-mail: faridun-0990@mail. ru
Information about the author:
Umarbek Faridun (Fariduni Umarbek), a Post-graduate student of the 2nd year of the Faculty of Journalism of Tajik National University (Republic of Tajikistan, Dushanbe), E-mail: faridun-0990@mail. ru
141

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой